bolig Den almene boligsektors styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bolig Den almene boligsektors styring"

Transkript

1 bolig Den almene boligsektors styring

2

3 Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008

4 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors styring Velfærdsministeriet Udgivelsesår: 2008 Udgave, oplag: 2. udgave, 1. oplag, eks ISBN ISBN Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Prepress Tryk og bogbind: Silkeborg Bogtryk Pris: 100 kr. (inkl. 25% moms) ved henvendelse til: Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Tlf

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Sammenfatning Indledning Model for mål- og aftalestyring af den almene sektor Mål- og aftalemodellens elementer Forslag til ændringer på delområder Økonomiske konsekvenser Mindretalsudtalelse fra Boligselskabernes Landsforening til afrapporteringen fra udvalgsarbejdet om den fremtidige styring af den almene boligsektor Kapitel 3. Styreformer i den almene boligsektor Indledning Den eksisterende styring Den almene boligsektors formål og udfordringer Offentlig styring nogle modeller Styringsbehovet på de enkelte områder Mål- og aftalestyringens elementer Kapitel 4. Det kommunale tilsyn Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Bilag 4.1. Oversigt over kommunale godkendelser Kapitel 5. Den almene boligsektors struktur Indledning Lovhjemmel Regelindhold Den almene boligsektors struktur statistisk set Reglernes baggrund og styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Forslag til ændringer DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 3

6 Kapitel 6. Organisering og beboerdemokrati Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 7. Administration, drift og vedligeholdelse Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 8. Udlejningsreglerne Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer Bilag 8.1. Undersøgelser af virkningerne af oprykningsretten, anvendelsen af de fleksible udlejningsregler og den kommunale anvisningsret Kapitel 9. Sideaktivitetsreglerne Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 10. Boligorganisationernes egenkapital og samlede driftsøkonomi Indledning Lovhjemmel Regelindhold DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

7 10.4. Baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 11. Nybyggeri af almene boliger Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer Kapitel 12. Ældreboligområdet Indledning Lovhjemmel Regelindhold Reglernes baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 13. Ungdomsboligområdet Indledning Lovhjemmel Regelindhold Baggrund og sigte Styringens karakter Konstaterede ændringsbehov/ problemer Overvejelser om ændringer af regler/styring Kapitel 14. Økonomiske konsekvenser Indledning Forslag med umiddelbar huslejevirkning mv., hvor der foretages en egentlig økonomisk konsekvensvurdering Andre forslag med direkte huslejevirkning mv Andre forslag med økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslag med administrative konsekvenser Sammenfatning DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 5

8

9 Kapitel 1. Indledning Som led i boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene sektors midler og den fremtidige styring blev det aftalt, at der skulle igangsættes et udvalgsarbejde om den fremtidige styring af den almene boligsektor. Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne er enige om, at styringen af den almene boligsektor er præget af relativt detaljerede regler og retningslinier for sektorens virke. Med kommunalreformen, forstærket tendens i den almene sektor til sammenlægninger og fælles administration og de senere års større grad af selvfinansiering er der grundlag for en reform, der sikrer en mindre detaljeret centralstyring med større frihedsgrader til både kommuner og boligorganisationer. Aftaleparterne var derfor enige om at nedsætte et udvalg om den fremtidige styring af den almene boligsektor med deltagelse af de berørte parter. Formålet med udvalgsarbejdet er at afdække mulighederne for, hensigtsmæssigheden i og konsekvenserne af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som omdrejningspunkt. Udvalgsarbejdet skal således komme med forslag til modeller for mål- og aftalestyring, som: fastholder kommunerne som centrale aktører. fastholder den nære sammenhæng mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence. giver almene boligorganisationer og kommuner større ansvar og frihed til i samarbejde at udvikle lokalt tilpassede løsninger. øger decentraliseringen og dereguleringen af området og forenkler regelsættet. Udvalget skal herudover fremkomme med forslag til udformning af større metodefrihed på en række delområder. 7 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 7

10 Udvalgets kommissorium fremgår af boks 1.1. Boks 1.1. Kommissorium for udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Som led i boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige styring er det aftalt, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde om en reform af styringen af den almene sektor. Udvalget skal afdække mulighederne for, hensigtsmæssigheden i og konsekvenserne af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som omdrejningspunkt. I dag er styringen af den almene boligsektor præget af relativt detaljerede regler og retningsliner for sektorens virke. En reform af styringen mod en højere grad af mål- og rammestyring ligger naturligt i forlængelse af kommunalreformen, en forstærket tendens i den almene sektor til sammenlægninger og fælles administration og de senere års større grad af selvfinansiering. Følgende principper skal ligge til grund for udvalgsarbejdet: Den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, herunder modvirke en fortsat ghettoisering af de almene boligområder. Det offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og kommunerne skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrejningspunkt i styringen af den almene sektor. Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd. Effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor skal styrkes. Det er en forudsætning, at en ændring af styringen af den almene sektor ikke samlet set må medføre offentlige merudgifter. Udvalget skal belyse, i hvilket omfang og hvordan styringen af den almene sektor i højere grad kan flyttes fra statslig detailregulering til fastsættelse af overordnede mål, der udmøntes i konkrete aftaler mellem kommune og boligorganisation. Herunder skal 8 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

11 afdækkes, på hvilke områder decentraliseringen kan udbygges med henblik på at øge metodefriheden, således at muligheder for innovative og lokalt tilpassede løsninger styrkes. Det vil i den forbindelse være sigtet, at der skal ske en forenkling og afbureaukratisering af regelsættet. Udvalget skal inden for de ovennævnte rammer komme med forslag til modeller for mål- og aftalestyring, herunder fremkomme med forslag til styrkede informationsprocedurer, benchmarking samt systematisk dialog og feedback. Udvalget skal samtidig beskrive de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser af forslagene. Udvalgsarbejdet skal endvidere afdække mulige udformninger af en større grad af lokal metodefrihed på forskellige delområder, herunder på hvilke områder det er ønskeligt og hensigtsmæssigt at styrke den lokale fleksibilitet i opgaveløsningen, og på hvilke områder det er hensigtsmæssigt og ønskeligt at arbejde med ensartede retningslinier over hele landet. Udvalget skal endvidere afdække de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser heraf. Udvalgets afdækning og anbefalinger skal blandt andet omfatte følgende områder: Organisation Udvalget skal undersøge, om og hvordan den almene boligsektor organisatorisk kan styrkes og herunder afdække, hvordan incitamenterne til effektivitet, kvalitet og produktivitet i både byggeri og drift kan styrkes. Beboerdemokrati Udvalget skal afdække, om og hvordan beboerdemokratiet skal ændres som konsekvens af en øget mål- og aftalestyring. Anvendelse af egenkapital Udvalget skal afdække, hvordan de almene boligorganisationer kan gives friere rammer for anvendelsen af deres egenkapital, så midlerne bruges aktivt til gavn for sektoren. Finansiering Udvalget skal afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsætter startlejen og tilgodeser behovet for tryghed for lejerne. 9 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 9

12 Nye opgaver/sideaktiviteter Udvalget skal afdække, om og hvordan sideaktivitetsreglerne kan lempes som led i en øget mål- og aftalestyring, herunder mulighederne for at engagere sig i overskudsgivende aktiviteter. Udlejning Udvalget skal belyse, om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal ændres med henblik på at modvirke en yderligere opsplitning af den almene boligsektor. Det kommunale tilsyn Udvalget skal undersøge, om og hvordan det kommunale tilsyn skal ændres som konsekvens af en mål- og aftalestyring. Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Velfærdsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening. Udvalget kan efter behov inddrage relevante eksterne parter, f.eks. relevante interesseorganisationer og sagkyndige. Formandskab og sekretariat varetages af Velfærdsministeriet. Udvalget aflægger rapport inden den 1. april Regeringen anmodede i januar måned 2008 udvalget om at supplere sit kommissorium for så vidt angår finansiering og de økonomiske rammer for nybyggeriet. Baggrunden herfor er blandt andet, at reguleringen af maksimumsbeløbene ikke har været tilstrækkelig til at følge udviklingen i byggeomkostningerne. Det er derfor i visse dele af landet blevet vanskeligt at opføre alment byggeri inden for de gældende maksimumsbeløb. Denne udvikling betyder også, at det bliver stadig vanskeligere at tage hensyn til byggeriets totaløkonomi og opfylde de mål for bygningers energiforbrug, der ligger i regeringsgrundlaget og regeringens energipolitik En visionær dansk energipolitik På den baggrund skal udvalget belyse, om der er mulighed for at erstatte den gældende styring af nybyggeriet gennem maksimumbeløbsordningen med en øget incitamentsstyring. Da styringen af anskaffelsessummerne har væsentlig betydning for huslejen i det almene byggeri, er det naturligt at overveje dette i sammenhæng med eventuelle ændringer af finansieringen DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

13 Det supplerende kommissorium fremgår af boks 2.2. Boks 2.2. Det supplerende kommissorium for udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Udvalget skal som en del af sit oprindelige kommissorium afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsætter startlejen og tilgodeser behovet for tryghed for lejerne. Udvalget skal som led heri yderligere belyse mulighederne for at erstatte den nuværende styring af nybyggeriets anskaffelsessum og husleje gennem maksimumsbeløb og -areal med en øget incitamentsstyring, samt herunder afdække mulighederne for bedre at tilgodese hensyn til blandt andet totaløkonomi og energimæssige hensyn. Det er en forudsætning, at den nuværende finansierings- og støttemodel, herunder adskillelsen af beboerbetaling og underliggende lånefinansiering, danner rammen om udvalgets arbejde, ligesom princippet om, at beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd, fastholdes. Udgangspunktet for udvalgsarbejdet er endvidere, at en ændring af styringen af den almene sektor ikke samlet set må medføre offentlige merudgifter. Udvalget aflægger sin hovedrapport i april 2008, mens der rapporteres om ovenstående inden den 1. juli Udvalget fik følgende sammensætning: Afdelingschef Frank Bundgaard, Velfærdsministeriet (formand) Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening Vicedirektør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen, Kommunernes Landsforening Vicekontorchef Maj Green, Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Anders Møller Jacobsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, indtil 1. december 2007 Fuldmægtig Laura Glavind, Finansministeriet Fuldmægtig Mickey Jan Petersen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen, Velfærdsministeriet 11 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 11

14 Sekretariat: Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet Specialkonsulent Karsten Gullach, Velfærdsministeriet Specialkonsulent Mette Rudbeck, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Lars Nielsen, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Martin Kjellberg Ishøy, Velfærdsministeriet, indtil 1. februar 2008 Herudover har følgende bidraget til rapporten: Specialkonsulent Eva Berthram, Velfærdsministeriet Specialkonsulent Hans Erik Svarre, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Tom Frederiksen, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Karin Laursen, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Jens Hartman Eisling, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Gertrud Kern Jespersen, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Anders Peo Fajers, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Martin Ino Hansen, Velfærdsministeriet Afdelingsleder Michael Kaadtmann, Velfærdsministeriet Overassistent Katarina Saczek, Velfærdsministeriet Udvalget har holdt 9 møder i perioden marts 2007 til april 2008 afbrudt af valgkampen forud for Folketingsvalget den 13. november Udvalget har endvidere i maj måned 2007 afholdt en workshop vedrørende samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner. Under udvalget har der været nedsat to arbejdsgrupper, én om organisation og beboerdemokrati og én om udlejningsreglerne. Arbejdsgruppen om organisation og beboerdemokrati fik følgende sammensætning: Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet (formand) Vicedirektør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening Næstformand Vinnie Hansen, Boligselskabernes Landsforening Adm. direktør Jesper Nygård, KAB Landssekretær Jakob Lindberg, Danmarks Lejerforeninger Leif Truelsen, Danmarks Lejerforeninger DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

15 Adm. direktør Leif Hansen, Odense Kommune Jurist Pia Lund, Københavns Kommune Konsulent Sofie Astrid Jensen, Kommunernes Landsforening Økonom Jesper Larsen, LLO Karin Munkholm, LLO Sekretariat: Specialkonsulent Eva Bertram, Velfærdsministeriet Specialkonsulent Mette Rudbeck, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Karin Laursen, Velfærdsministeriet Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og afleverede sit oplæg den 6. december Arbejdsgruppen om udlejningsreglerne fik følgende sammensætning: Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet (formand) Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening Udlejningschef Lone Skriver, KAB Forretningsfører Per Nielsen, AAB-Kolding Team-leder Ulrik Hoffmeyer, Københavns Kommune Fuldmægtig Tine Engelbrechtsen, Københavns Kommune Kontorchef Bent Pedersen, Århus Kommune Fuldmægtig Jesper Hammerich Lux, Kommunernes Landsforening Sekretariat: Specialkonsulent Eva Berthram, Velfærdsministeriet Fuldmægtig Martin Kjellberg Ishøy, Velfærdsministeriet Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og afleverede sit oplæg den 5. oktober DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 13

16

17 Kapitel 2. Sammenfatning 2.1. Indledning Som det fremgår af kommissoriet for udvalget, er formålet med arbejdet at opstille forslag til en reform af styringen af den almene boligsektor, som øger decentraliseringen og dereguleringen af sektoren. Udgangspunktet herfor er en model for øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som det fortsatte omdrejningspunkt. Udvalget skal således afdække, hvordan styringen af den almene sektor kan flyttes fra statslig detailregulering til fastsættelse af overordnede mål, der udmøntes i konkrete aftaler mellem kommune og boligorganisation. Udvalget skal endvidere pege på områder, hvor decentraliseringen kan udbygges med henblik på at øge metodefriheden, således at muligheder for innovative og lokalt tilpassede løsninger styrkes. Som led heri skal der samtidig ske en forenkling og afbureaukratisering af regelsættet. På den baggrund skal udvalget komme med forslag til en øget mål- og aftalestyring, samt komme med forslag på områder, hvor det er hensigtsmæssigt at styrke den lokale fleksibilitet i opgaveløsningen, og på områder, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med ensartede retningslinier over hele landet. Udvalget skal endvidere afdække de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser heraf. Som det videre fremgår af kommissoriet skal følgende principper lægges til grund for udvalgsarbejdet: Den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, herunder modvirke en fortsat ghettoisering af de almene boligområder. Det offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og kommunerne skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrejningspunkt i styringen af den almene sektor. Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd. Effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor skal styrkes. 15 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 15

18 Det er en forudsætning, at en ændring af styringen af den almene sektor ikke samlet set må medføre offentlige merudgifter. På den baggrund har udvalget opstillet forslag til en overordnet model for styringen af den almene boligsektor med vægt på dialog og samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Herudover kommer udvalget med forslag til øgede frihedsgrader samt til forenklinger på en række delområder. Det gælder det kommunale tilsyn, sektorens struktur, organisation og beboerdemokrati, administration, drift og vedligehold, udlejning, sideaktiviteter, egenkapital og nybyggeri. Med hensyn til finansiering og de økonomiske rammer for nybyggeriet afrapporteres udvalgets overvejelser herom i en særskilt rapport. Samlet set lægger udvalgets forslag således op til en reform af den almene boligsektor, som sætter de lokale parter i centrum, blandt andet for at styrke mulighederne for at løfte de boligsociale opgaver mere effektivt og fremadrettet. Endelig er der for fuldstændighedens skyld medtaget to beskrivende kapitler om henholdsvis ældreboliger og ungdomsboliger. Disse to boligtyper er i vid udstrækning omfattet af de generelle regelændringer, som udvalget har overvejet og stiller forslag om. Udvalget har ikke udarbejdet forslag til ændringer af de særlige regler for disse boligtyper, idet det foreslås, at ældrebolig- og ungdomsboligområdet bør tages op til særskilte overvejelser i det videre arbejde med udarbejdelse af en endelig model for en reform af sektoren. I det følgende gives en sammenfattende gennemgang af den foreslåede model for mål- og aftalestyring af den almene boligsektor. Dernæst gives en samlet oversigt over udvalgets forslag på de enkelte delområder. Der er tale om en oversigt, hvorfor der henvises til de enkelte kapitler for en nærmere argumentation for forslagene. For en række forslag er der ligeledes tale om et oplæg til, at bestemte forhold belyses nærmere frem for konkrete forslag til ændringer af de gældende bestemmelser. Udvalgets forslag skal betragtes som en bruttoliste og et program for det videre arbejde med at udarbejde den fremtidige model for styringen af den almene sektor. Der er ikke tale om én sammenhængende forslagspakke, forstået på den måde at samtlige forslag gensidigt betinger hinanden. Forslagene på de forskel DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

19 lige reguleringsområder kan i vidt omfang gennemføres uafhængigt af hinanden, mens elementerne i den foreslåede overordnede styringsmodel i større udstrækning forudsætter hinanden. Dertil kommer, at det vil være centralt for styringsreformens implementering, at der sker en strukturtilpasning i den almene boligsektor Model for mål- og aftalestyring af den almene sektor De almene boligorganisationer statistisk belyst Den almene boligsektor består (primo 2007) af 764 boligorganisationer, fordelt på afdelinger med i alt boliger. Familieboligen er den mest dominerende boligtype og udgør 88 pct. af den almene boligbestand. Geografisk set er der almene boliger i alle kommuner, men der er stor variation i såvel andelen som antallet af almene boliger i de enkelte kommuner. Antallet af boligorganisationer er siden 1978 steget med 30 pct. Det gennemsnitlige antal boliger pr. boligorganisation er i løbet af de sidste 29 år steget fra under 500 til over 700 boliger pr. organisation. Den gennemsnitlige afdelingsstørrelse er i samme periode faldet fra 80 til 71 boliger pr. afdeling. Størrelsesmæssigt er der stor spredning imellem boligorganisationerne. Således repræsenterer 1 / 5 af boligorganisationerne over boligafdelinger og 70 pct. af boligerne, mens en anden 1 / 5 af boligorganisationerne repræsenterer knap 200 afdelinger med i alt boliger. Godt halvdelen af boligorganisationerne har opført almene boliger siden år 2000, mens godt 1 / 5 af organisationerne ikke har opført boliger i løbet af de sidste 25 år. Boligorganisationerne har en stærk lokal tilknytning. Over 9 af 10 boligorganisationer har kun boligafdelinger i én kommune repræsenterende 3 / 4 af den samlede almene boligsektor. Geografisk set er der pr. kommune i gennemsnit 79 boligafdelinger fordelt på 9 boligorganisationer og 7 administrationer. 17 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 17

20 De almene boliger administreres af i alt 305 administrationer, hvoraf 3 / 4 er selvadministrerende boligorganisationer, mens de resterende 77 administrationer er fællesadministrationer, heraf i alt 19 forretningsfører- eller andelsselskaber. Fordelt på boliger administreres 39 pct. af boligerne af boligorganisationerne selv, mens 38 pct. af boligerne administreres af en forretningsfører eller et andelsselskab. De 8 største administrerer boliger svarende til godt boliger i gennemsnit. Modsat har 238 administrationer under almene boliger pr. administration og i gennemsnit under 600 boliger. Der er i gennemsnit 71 boliger i en almen afdeling primo Godt 80 pct. af de almene boligafdelinger har under 100 boliger og 2 / 3 af afdelingerne har under 50 boliger. Modsat har knap 300 boligafdelinger over 300 boliger og de 16 største afdelinger har mellem og boliger Den eksisterende styring Den eksisterende styring af den almene boligsektor er kendetegnet af en relativt kraftig vægt på centralt fastsatte regler, om end der på en række områder er indført styringsmekanismer, som muliggør en stor lokal tilpasning. Styringsstrukturen er opbygget således, at staten fastsætter generelle regler for sektorens virke, dvs. regler rettet mod kommuner, boligorganisationer og Landsbyggefond. Regelfastsættelsen spænder fra en relativ intensiv detailstyring til fastsættelse af overordnede rammer. Kommunerne, som også i det eksisterende system spiller en central rolle, står for udformningen af den lokale boligpolitik, og bestemmer herunder omfang og karakteren af nybyggeriet. På driftssiden kan kommunen have afgørende indflydelse på udlejningen, og har som minimum anvisningsretten til 1 / 4 af de ledigblevne boliger. Herudover fører kommunen tilsyn med opførelse og drift. Boligorganisationernes primære opgave er at løse boligsociale opgaver ved at opføre og drive alment boligbyggeri inden for de rammer, som er fastsat i lovgivningen og ved kommunens beslutninger. Boligorganisationerne er ledet af en række demokratiske organer, hvor beboerne har flertal. Grundlaget for boligorganisationerne er afdelingerne, som er selvstændige økonomiske og demokratiske enheder, hvor beboerne har mulighed for væsentlig indflydelse på egne forhold DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

21 Landsbyggefonden er en landsdækkende selvejende fond, som yder finansiel støtte til en række aktiviteter efter regler, der er godkendt af Velfærdsministeriet. Fonden kan således støtte større renoveringsarbejder, handicaptilgængelighed, nødlidende boligafdelinger, ghettoindsats mv. samt refundere en del af den statslige støtte til nybyggeri. Styringen af den almene sektor foregår i et samspil mellem de ovennævnte aktører. Der er tale om en relativ kompleks styreform, som er resultatet af en længere historisk udvikling. Der er stor forskel på forankringen af styringen på de enkelte reguleringsområder, ligesom der er forskel på, hvor store frihedsgrader der er. Alle aktører øver indflydelse på dele af sektoren, men det varierer, hvor styringen er forankret på de enkelte områder. I forbindelse med nybyggeriet er finansierings- og støttemodellen entydigt fastlagt af staten. Herudover er nybyggeriet lagt ud til kommunerne, der ved tildelingen af støttetilsagn har afgørende indflydelse på omfang, placering, anskaffelsessum, type mv. Hertil kommer, at boligorganisationerne spiller en væsentlig rolle i forbindelse med konkrete beslutninger om byggeproces, bygningsudformning mv. Hvad angår det eksisterende byggeri træffes de konkrete igangsættelses- og finansieringsbeslutninger i vid udstrækning af boligorganisationen og lejerne selv, mens kommunen har en begrænset indflydelse. Boligorganisationen og lejerne træffer i en vis udstrækning også beslutning om evt. støtte fra trækningsretten og dispositionsfonden, men det er Landsbyggefonden, som træffer de afgørende beslutninger om den eksterne støtte. For beboerdemokratiet er der fastsat en stram regulering fra statslig side, da der er tale om, at lejernes rettigheder skal sikres. Hvordan beboerdemokratiet udfolder sig i den enkelte boligorganisation, og hvor stor indflydelse, beboerne opnår, er naturligt nok forskelligt fra sted til sted. På udlejningsområdet er alle aktørerne involveret, idet der er en relativt detaljeret statslig regulering, men også betydelige rettigheder for kommunen, herunder kommunal anvisning af boliger, og muligheder for lokalt at indgå aftale om f.eks. fleksibel udlejning. 19 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 19

22 Boligorganisationernes sideaktiviteter er intensivt statsligt styret, idet der blandt andet skal være sikkerhed for overholdelse af konkurrencelovgivningen. Ved beslutninger om konkurrenceudsættelse er organisationerne overladt et vist spillerum, idet de selvstændigt kan beslutte, om de vil administreres af en ekstern administrator eller administrere sig selv. For så vidt angår områdeløft/ghettoindsats, er der tale om en begrænset regulering. Boligorganisationen er den primære aktør, men i udstrakt samarbejde med kommunen. Endelig er Landsbyggefonden væsentlig i forbindelse med finansieringen af både renovering og sociale tiltag. Endelig har boligorganisationerne på driftsområdet i øvrigt en del frihedsgrader og muligheder inden for visse rammer Den almene boligsektors udfordringer Den almene boligsektors formål er - og har altid været - at løse boligsociale opgaver. Det skal ske ved, at sektoren stiller boliger til rådighed for befolkningsgrupper med særligt behov derfor samt tilvejebringer velfungerende boligområder med mangfoldighed og trivsel. Formålet kan udmøntes i en række boligpolitiske hensyn, som der må tages højde for ved udformningen af styringen i den almene boligsektor. Hertil kommer en række mere generelle hensyn vedrørende offentlig regulering. Disse hensyn kan sammenfattes i følgende punkter 1 : Nybyggeri: De boligsociale opgaver skal løses, herunder skal der i passende omfang opføres nybyggeri, som er målrettet befolkningsgrupper med særligt behov. Lejeniveau: Lejeniveauet skal være fastsat i overensstemmelse med den boligsociale opgave, og sikret mod pludselig lejestigning. 1 Jf. også Den almene sektors fremtid (Socialministeriet 2006), kapitel DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING

23 Udlejning: Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal udlejningen tilgodese grupper med særligt behov for de pågældende boliger. Ghettoisering: Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal tendenser til social og etnisk ghettoisering modvirkes. Beboerdemokrati: Beboerne skal inddrages i driften i så høj grad som muligt, herunder især på områder, der direkte berører dem. Beboerdemokratiet skal bevares/styrkes. Konkurrenceforhold: Konkurrenceforvridning over for andre sektorer skal undgås. Konkurrencen inden for sektoren er vigtig for at sikre optimal opgavevaretagelse, og således at boligorganisationerne kan indgå i et samspil med det omgivende samfund. Effektiv udnyttelse af offentlige og samfundsmæssige ressourcer: Der skal også sikres et effektivt nybyggeri af boliger i god kvalitet. Boligerne skal løbende vedligeholdes, renoveres og forbedres og der skal sikres en forsvarlig, effektiv og moderne drift med henblik på at muliggøre et højt serviceniveau for alle grupper til en rimelig udgift. Hensyn til retssikkerhed og rettigheder: Der skal tages de nødvendige hensyn til borgernes retssikkerhed og rettigheder. Lejerne skal sikres en høj grad af beskyttelse og udlejningen skal være præget af gennemsigtighed og saglighed. Ensartethed og objektivitet versus individuelle løsninger: Det er på nogle områder relevant at sikre ensartede standarder og objektivitet, mens der på andre områder kan arbejdes dynamisk og innovativt med udvikling af individuelle og behovstilpassede løsninger. Den fremtidige styring af den almene boligsektor skal sikre, at disse hensyn kan varetages. Herudover skal styringen sikre mulighed for, at boligorganisationerne er i stand til at tackle de aktuelle større udfordringer, som sektoren står over for. 21 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 21

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser samt det vedtagne lovforslag kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser samt det vedtagne lovforslag kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orientering om ændringer af almenboligloven

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere