tlt toiletskyl o~ tøjvask

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tlt toiletskyl o~ tøjvask"

Transkript

1 .,",\ \\ ) " \ -.. Genarwendelse cif regrwand tlt toiletskyl o~ tøjvask

2 Genanvendelse af regnvand Forsøg med genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge. En af mulighedernefor at reducereforbruget af rent vand er at erstatte en del afdet med regnvand. I to etageejendomme i Århus er der etableretforsøgsanlæg, som udnytter regnvand tiz toi?etskyl og tøjvask. BUR har støttet forsøgene.. '. Baggrund Gode og rigelige grundvandsforekomster har altid været betragtet som en selvfølge i Danmark. Et stigende vandforbrug har imidlertid medført, at det i visse områder, især omkring større byer, er blevet problematisk at forsyne borgerne med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkelige mængder. Årsagerne er, dels at oppumpningskapaciteten er opbrugt, dels at en række boringer er lukket på grund af grundvandsforurening.. -.,' - ~ '. lingsplan, som skal sikre byen rent drikkevand. Regnvandet anvendes til toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask. I Århus er der etableret forsøgsanlæg i to etageejendomme, hvor der opsamles og anvendes regnvand. Begge anlæg er installeret som et led i byfornyelsen af de pågældende ejendomme, og Byggeriets Udviklingsråd har støttet forsøgene. Ejendommene Studsgade 46 Ejendommen Studsgade 46 er en kommunal udlejningsejendom med 6 beboelseslejligheder og 2 erhvervslejemål. I 1989 blev lejlighederne moderniseret. Herunder blev alle sanitære installationer udskiftet, og der blev etableret fæl1esvaskeri i kælderen. Ved renoveringen ønskede Århus Kommune at indarbejde vandbesparende foranstaltninger, og der blev installeret vandbesparende armaturer, lavtforbrugende toiletter ( I pr. skyl) og regnvandsanlæg. Det ene af erhvervslejemålene beboes af Energi- og Miljøkontoret, som si- I.For at imødeg-å denne udvikling er der i de senere år taget en række initiativer til at reducere vandforbruget. Vandsparekampagner, udvikling af spareudstyr og øgede afledningsafgifter har betydet, at der i dag er tendens til et fald i forbruget. Alene ved hjælp af simple tekniske besparelser er det muligt at nedbringe det nuværende normalforbrug med ca. 30%. Toiletter med 9 eller 12 lite1s cisterner kan udskiftes til eller 6 liters. Der kan monteres beluftningsudstyr på eksisterende armaturer, og der kan installeres vandbesparende brusehoveder m.v. Det kan imidlertid vise sig nødvendigt at gå et skridt videre i bestræbelserne på at reducere forbruget af rent drikkevand. En afmulighederne er at erstatte vandforbruget til toiletskyl og tøjvask med regnvand. I Hamburg er regnvandsopsamling et vigtigt element i en langsigtet hand- Figur 1. Ewaldsgade 15i Århus.

3 T o Figur 2. Principdiagram afregnvandsanlægget i Ewaldsgade 15. den etableringen har fremvist anlægget for alle interesserede. Ewaldsgade 15 Ewaldsgade 15 er ejet af en andelsboligforening, og består af 5 stk. 4-værelses og 5 stk. 2-værelses lejligheder. I 1990 blev der foretaget en gennemgribende modernisering. Andelsboligforeningen lagde vægt på at indarbejde en række vand- og varmebesparende elementer i byggeriet, herunder isætning af vinduer med energiruder, installation aflavtforbrugende toiletter samt etablering afregnvandsanlæg til udnyttelse ved tøjvask. Anlæggene Studsgade 46 Anvendelse til toiletskyl Fra 180 m 2 tag (vandret projiceret) opsamles regnvand, som ledes til tankene i kælderen. Lageret er opbygget af 7 stk. parallelforbundne genbrugsplasttanke og rummer i alt 4 m 3 vand, svarende til ca. 13 døgns forbrug. Når tankene er fulde, udledes vandet ved overløb til offentlig kloak., , r---~ o 00 O O O _l f L~,,-_-_,-_-_-_-:,,~ -'----IE---'hc'~~=-i11 \-===~ [Q] ~ l r: ~J;' 'fl' l:,----.j~~~1f~~~~~~~~l Ewaldsgade 15 Anvendelse til tøjvask Anlægget er, hvad angår opsarriling og lagring, opbygget som anlægget i Studsgade. Ejendommens fællesvaskeri består af 2 almindelige husholdningsmaskiner. Kun en af maskinerne er tilsluttet regnvandsanlægget, da det forventede forbrug overstiger den forventede opsamling. En elektronisk styreenhed, udviklet til fori]lålet, er tilsluttet vaskemaskinens programdel, en niveauføler i regnvandslageret samt pumpe og magnetventil, og styreenheden omskifter automastisk mellem regn- og drikkevand. Til forvask, klarvask og de første skyl anvendes regnvand (når der er vand i tankene, ellers drikkevand) og til sidste skyl kan der vælges drikkevand. Anlægsprincipper Regnvandsanlæg kan opbygges af almindelige VVS-komponenter, og udføres afvvs-installatører. Et anlæg kan opdeles i 5 områder: 1. Opsamling 2. Rensning 3. Lagring 4. Pumpning 5. Drikkevandssupplement. Hvis regnvandet opbruges, påfyldes drikkevand i den sidste tank. Påfyldningen sker automatisk og styres af en magnetventil tilsluttet en niveaukontrol i tanken. Fra tankene pumpes vandet med hydroforpumpe til toiletterne i separate vandrør mærket»ikke drikkevand«. Figur 3. Principdiagram af regnvandsanlægget i Studsgade 46. Opsamling Middelnedbøren i Danmark varierer mellem ca. 550 og 750 mm pr. år (svarende til liter pr. m 2 vandret tag). I tysk litteratur om regnvandsudnytteise vurderes det, at den mængde, der reelt kan opsamles, er 20-25% mindre på grund af fordampning fra tagfladen. Målinger i Studsgade antyder imidlertid, at fordampningen er noget mindre. Den billigste løsning til opsamling af regnvand er at anvende de eksisterende tagrender og tagnedløb og derfra lede vandet til lageret. Herved tørlægges de eksisterende tagnedløbsbrønde og stikledninger. Tørlægningen kan give rotter forbedrede redemuligheder. Det medfører betydelige omkostninger at fjerne brønde og stikledninger, og samtidig er der usikkerhed om, hvorvidt antallet at egende redepladser påvirker antallet af rotter i kloakkerne.

4 Tabel l. Årsmiddelnedbør i mmfordelt på amter. Nordjyllands Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Fyns Amt Frederiksborg Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Roskilde Amt Københavns Amt Bornholms Amt Rensning Rensning af regnvandet kan foregå i flere etaper. Grove partikler (blade, insekter, fjer etc.) kan fjernes ved at placere et løvfang på nedløbsrøret. Løvfanget består afet nedløbsrør med indbygget filterplade. Der er renseadgang til pladen, som især om efteråret bør renses jævnligt. Inden indløb i lagertanke bør der ske en yderligere rensning. I Ewaldsgadeanlægget er et forfilter med en maskevidde på 0,5 mm placeret umiddelbart før tankene. Det kræver imidlertid hyppig rensning affilteret (en gang om måneden). PlanEnergi har til et anlæg i Klostergade i Århus (som ikke er omfattet af nærværende BUR-projekt) udviklet et forfilter, hvor regnvandet filtreres gennem en beholder med Danopal. De foreløbige resultater tyder på, at vandet bliver filtreret effektivt. Ved anvendelse af forfilter bør der træffes foranstaltninger mod opstuvning i rør ved tilstopning af filteret. På anlægget i Studsgade er der intet forfilter. I stedet er anlægget udformet således, at den første tank virker som et sandfang. Denne løsning har vist sig at være uhensigtsmæssig. Både i Studsgade og Ewaldsgade er der placeret finfiltre efter tankene (på pu~pens trykside). Filtrene har en maskevidde på 0,05 mm, og alle partikler, som kan ses med det blotte øje, fjernes i dette filter. Den mekaniske rensning sikrer, at regnvandet af udseende ligner drikkevand. Afhængig af forfiltrets renseevne sker der en del aflejringer i tankene, hvorfor der bør sikres let adgang til rensning aftankenes bund. Desuden er der mindre aflejringer i WCcisterner og -kummer, som let fjernes med børste. Til gengæld er man fri for kalkaflejringer i kummen. Lagring Da forbrug og nedbør ikke følger hinanden, er det nødvendigt med et regnvandslager. I tysk litteratur angives forskellige metoder for dimensionering af lagerstørrelsen (Q_ger)' Reglerne tager udgangspunkt i årsforbruget Qfor' og den årlige opsamlelige vandmængde ~ps (korrigeret for fordampning fra tagfladen): 1. Q_ger svarende til 2 ugers forbrug. 2. Q_ger svarende til 3-5% af~po' 3. Når Qror ~1,2 x ~ps er Q_ger = 0,03 X ~p,. Når Qror < 1,2 x ~ps er Q_ger = 0,05 X ~ps" Eksempel: Studsgade 46 (1. år): 1. Qror = 15 personer x 21 Upd x 365 = 115 m 3 /år. Q_ger = 2/52 x 115 = 4,4 m 2 2. ~P' = 180 m 2 X 0,7 m 3 /m 2 X 0,8 = 101 m 3 Qro/~p, = 115/101 1,1. Q_ger = 0,03 X 115 = 3,5 m 3 Ofte er der imidlertid andre kriterier som f.eks. pladsforhold, som påvirker lagerstørrelsen. Lageret kan placeres inde eller ude og kan udføres af betonplast- eller membranbeholdere. Et lager skal altid udføres med overløb og med adgang til rensning. Pumpning Såfremt anlægget skal forsyne flere tapsteder, bør der installeres en hydroforpumpe. Pumpen dimensioberes udfra de givne forudsætninger: Løftehøjde, vandmængde, ønsket tryk etc. I Ewaldsgade, hvor anlægget forsyner en vaskemaskine (som også står i kæl- deren) er der valgt en mindre og billigere pumpe, som pumper i takt med at vaskemaskinen har behov for vand. Drikkevandssupplement Regnvandsanlæg skal forsynes med automatisk drikkevandssupplement. På begge Århus-anlæg er der monteret niveaukontrol i lageret, som automatisk omskifter til drikkevandsforsyning, når det er nødvendigt. Tilslutning til offentlig vandforsyning medfører et krav om sikring mod tilbagestrømning. Sikringsrnetoden afhænger af myndighedernes klassificering af regnvandets forureningsgrad. Studsgadevandet er af Århus Kommunale Værker klassificeret som forureningsgrad 1 (ivf. DS 439, Norm for vandinstallationer), og tilbagestrømssikret med luftgab på 50 mm. Ved anlægget i Ewaldsgade er klassificeringen blevet modereret til forureningsgrad 4, og tilbagestrømssikringen er udført med kontraventil og vacuumventi1. Der findes ingen standarder på området, hvorfor de lokale myndigheder bør inddrages på projekteringsstadiet. Miljø Genanvendelse af regnvand har en række gunstige miljøeffekter: - Forbruget af-drikkevand reduceres. - I områder, hvor kloakeringen er udført som fællessystem, reduceres tilledningen til renseanlæggene, hvorved der spares el til rensningen (ca. 0,5 kwh/m 3 ). - I samme områder vil opsamlingen i lagertanke virke som en stødpude, og derved, ved kraftige regnskyl, bevirke at udledningen af urenset regn- og spildevand reduceres. - Ved anvendelse til tøjvask kan vaskepulverforbruget nedsættes med 30-50%. Målinger af el- og vandforbruget i Studsgade og Ewaldsgade (tabel 2) vi-

5 Iabel 2. Vandforbrug til toilersi~ Siutisgade 46. Vandforbrug lalt Dæknings- Nedbør målt Elforbrug Regnv. Drikkev. lalt m 3 /døgn grad i Studsg. Periode Periode Døgn m 3 m 3 m 3 % mm kwh kwh/m 3 1/8-30/ ,7 2,3 13,0 0, ,5 0,35 31/8-30/ ,1 12,1 0, ,4 0, / ,7 3,1 16,8 0, ,1 0,36 1/11-29/ ,2 4,2 16,4 0, ,6 0,40 30/ / ,6 9,0 19,6 0, ,7 0,39 3/1-31/ ,4 4,5 16,9 0, ,4 0,38 1/2-27/ ,1 6,7 11,8 O,H ,9 0,42 28/2-31/ ,9 5,2 11,1 0, ,6 0,41 1/4-28/ ,4 7,5 15,9 0, ,4 0,40 29/4-1/ ,2 10,2 16,4 0, ,1 0,37 2/6-30/ ,8 0,4 11,2 0, ,8 0,34 1/7-31/ ,2 0, , ,1 0,31 1/ / ,3 54,0 171,3 0, ,6 0,38' 11/ / ,6 37,8 129,4 0, ,4 0,57 1 7/ / , ,3 0, ,8 0, Elforbrug fordelt på det samlede vandforbrug til toiletskyl. 2 Elforbrug fordelt på regnvandsforbruget til tøjvask. 3 Vand- og elforbrug målt i Ewaldsgade 15. ser et gennemsnitligt forbrug på ca. 0,5 kwh/m 3 Dette er miljømæssigt neutralt, idet det svarer til det gennemsnitlige elforbrug til oppumpning af drikkevand. Økonomi Begge anlæg har været udbudt i licitation som en del afvvs-entreprisen. Som det fremgår af tabel 3, er der relativt store udsving på tilbudene. Udsvingene kan skyldes usikkerhed vedrørende udførelsen. Det formodes, at prisen for regnvandsanlæg vil falde, i takt med at teknikken bliver kendt, og med anvendelse af enklere komponenter. Ved anlægget i Klostergade 78 i Århus, som forsyner 10 lejligheder med vand til toiletskyl, var prisen inel. moms og projektering. Iabel 3. Oversigt over anlægsomkostninger og forventede besparelser pr.,!jendom. Forbrugerpriser inel. moms Enhed Studsgade 46 Ewaldsgade 14 Anlægsomkostning inel. kr ) moms og projektering Årlig besparelse m (Ved 15 kr/m 3 ) kr I) Ved licitationen svingede prisen mellem og kr. Genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask Støttemodtager: PlanEnergi Frederiks Alle Århus C Tlf Projektleder: Ingeniør Keld Laursen PlanEnergi Projektdeltagere: Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Rådhuset 8100 Århus C Andelsboligforeningen Ewaldsgade 15 Ewaldsgade Århus C Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos: Energi- og Miljøkontoret i Århus Studsgade Århus C Tlf PlanEnergi Tlf

6 Oktober Yandkvalitet PlanEnergi har i 1992 for Miljøstyrelsen gennemført en række analyser af vandkvaliteten for at belyse indholdet af kim, coli 37 og coli 42. ti Tabel 4 viser et uddrag af resultaterne. Den foreløbige konklusion er, at regnvandet overholder miljøstyrelsens krav til badevand, men ikke til drikke- og svømmebadevand. Målingerne viser desuden, at bakteriemængden i tankene øges i takt med, at partikler og slam fra taget aflejres på bunden. Anlæg bør derfor udformes, så vandet filtreres inden indløb i tanke, og således at der er let adgang til jævnlig udslamning eller rensning af tanke. Samtidig viser resultaterne, at det ved anvendelse af regnvand til tøjvask bør sikres, at det sidste skyl er med vand af drikkevandskvalitet. Ved overholdelse af disse simple retningslinier vurderer PlanEnergi, at der ikke er sundhedsmæssige risici forbundet med anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask... Iabel4. Uddrag afprøveresultater ved vandkvalitetsanalyser (middelværdier). Kimtal37 Coli 37 Coli 42 pr. ml. pr. 100 ml. pr. 100 ml. Miljøstyrelseskrav: Drikkevand 5 i.m. 2 ) Lm. l ) Svømmebadevand 0-5 i.k.!) 0-1 Ferskt badevand i.k.!) ) ) Salt badevand i.k.!) i.k. l ) ) I I, I / I Resultater, Ewaldsgade 15: Lagertanke Vandindtag, vaskemaskine Resultater, Studsgade 46: Lagertanke Cisterne l) Ingen krav. 2) Ikke måleligt. 3) Højest tilladelige værdier i 5% af prøverne. BUR/Byggeriets Udviklingsråd B UR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. B UR har til opgave atfremmeforanstaltninger, der kan øge byggen'ets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arb~ide skal BUR bl.a. virkefor, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydningfor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. B UR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til B UR's sekretariat. B UR-rapporteringer, der offentliggøres fra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til B UR 's sekretariat. BUR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Byggecentrum Boghandel, Dr. Neergaards li!j 15, 2970 Hørsholm, telefon , telefax samt i Statens Information, postboks 1103, 1009København K, telefon oggennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København K, telefon , telefax Dyva Bogtryk al. ISSN

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune Vandbesparelser og afledning af regnvand Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune A) Er vandbesparelser vigtige generelt eller kun i de egne af landet, hvor vand er en meget begrænset

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering Hvor gælder hvad? BR08 kap 8.4.1 Stk. 1 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Skån miljøet brug regnvand

Skån miljøet brug regnvand Skån miljøet brug regnvand Brug ikke rent drikkevand til unødvendige formål Nedbørsmængder i Danmark Et regnvandsanlæg kan erstatte følgende mængder rent drikkevand: Parcelhuse 40-50 % Boligblokke til

Læs mere

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have sanlæg i PE Til hus og have Genbrug regnvandet......og SPAR op til 40 % af det dyre drikkevand Hvorfor genbruge regnvand? Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyld, tøjvask

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand KONFERENCE OM SEKUNDAVAND HOFOR`s erfaringer med sekundavand Maj-Britt Poulsen, Planafdelingen 28 januar 2013 KORT OM OS Vi er kommunalt ejet Københavns Kommune ejer 73 procent af selskabet Vores forsyninger

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Anvendelse af sekundavand Industrielle symbioser (vand) Ref.: GEUS 1 Hvorfor skal vi arbejde på hele vandets kredsløb? Fordi vi skal

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Opsamling og anvendelse

Opsamling og anvendelse Aarhus Kommune Opsamling og anvendelse Oktober 2011 Ref. Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. OPSAMLING TIL HAVEVANDING 4 2.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Drikkevand set fra vandværket

Drikkevand set fra vandværket Københavns Energi Bynet og Teknik Drikkevand set fra vandværket Sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand Sikring mod tilbagestrømning I mere end de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker.

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker. 15/12/2017 FASKINER Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de seneste par år. En faskine baseret på Leca letklinker, kan

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Drikkevand Drikkevand - vandforbrug Drikkevand - vandforsyning og sekundavand Vandkvalitet December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Emne: Vandforbrug

Læs mere

Opfølgning på DS/EN 1717 Problemstilling ved anvendelse i praksis

Opfølgning på DS/EN 1717 Problemstilling ved anvendelse i praksis Opfølgning på DS/EN 1717 Problemstilling ved anvendelse i praksis Oversigt over indlæg Hvordan skal DS/EN 1717 egentlig forstås Sikring af godkendte komponenter og produkter Sikring af hele installationer

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN Gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Ansøgning om etablering af pileanlæg

Ansøgning om etablering af pileanlæg Ansøgning om etablering af pileanlæg Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pileanlæg - Ansøgningsskema 1. Det

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i stor stil

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i stor stil TI-Temadag om vandinstallationer, 13. marts 2008 Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i stor stil v. Per Overgaard Pedersen Spildevand Drift INDHOLD 1. Introduktion 2. Kortlægning og forundersøgelser

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere