Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009 Billund Kommune"

Transkript

1 Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status i Billund Kommune Billund Kommunes overordnede mål og initiativer Organisation og struktur Samarbejder på affaldsområdet Kortlægning Mængder og behandlingsformer Husholdningsaffald status, mål og nye initiativer Dagrenovation 8.2 Storskrald Farligt affald Haveaffald Husholdningsaffald tidsplan for nye initiativer Erhvervsaffald status, mål og nye initiativer Byggeri og anlæg Industri Servicesektoren Erhvervsaffald tidsplan for nye initiativer Anlæg, prognoser og behandlingskapacitet Import af affald Affaldscenter Billund Genbrugsstationen Modtageplads for farligt affald Omlastestation Komposteringsanlæg for haveaffald Containerpladsen i Vorbasse Grindsted Affalds- og Genbrugscenter Deponeringsanlæg Deponigasanlæg Gasproduktion Omlastestation for forbrændingsegnet affald Mellemdepot for lagerstabilt forbrændingsegnet affald Genbrugsstationen Komposteringsanlæg for haveaffald Nedknusningsanlæg for bygge-/anlægsaffald Modtageplads for farligt affald og sækkelager Biogasanlæg i Grindsted Sikring af forbrændingskapacitet 45 1 af 48

3 14. Anlæg tidsplan for nye initiativer Økonomi Konsekvenser for budget og gebyrer Referencer 48 Bilag Bilag A - Affaldsdata Bilag B - Regulativ for erhvervsaffald (Godkendt af Byrådet 18. december 2007) Bilag C - Regulativ for husholdningsaffald (Godkendt af Byrådet 18. november 2008) Bilag D - Kvalitetsstyring dagrenovation 2 af 48

4 1. Indledning Affaldsplan 2009 er den første affaldsplan for den nye Billund Kommune. Alle kommuner skal hvert 4. år formulere en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen 1, denne gang for perioden Kommunale affaldsplaner skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier. Den skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Ud over initiativer for perioden , skal planen indeholde en prognose over forventede affaldsmængder i perioden Affaldsplanen omfatter både affald fra husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner. Affaldsplanens formål er: At redegøre for status på affaldsområdet i Billund Kommune. At beskrive Billund Kommunens mål og initiativer på affaldsområdet i den nye planperiode. Affaldsplanen indeholder således rammerne for Billund Kommunes affaldshåndtering i de kommende år. Forslag til Affaldsplan 2009 har været fremlagt til offentlig høring i perioden 4. maj 28. juni Affaldsplanen er gældende efter vedtagelse i Billund Byråd. 1 Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i: Bekendtgørelse om affald nr af 13. december 2006 Regeringens nationale affaldsplan Affaldsstrategi Regeringens nationale affaldsplan Affaldsstrategi Region- og kommuneplaner Forskellige miljøprojekter om affaldssammensætning, potentialer og affaldsstatistikker, jf. referencer Det er vurderet, at Billund Kommunes affaldsplan 2009 ikke er omfattet af Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Loven beskriver, at alle planer, der kan have væsentlig påvirkning af miljøet, skal miljøvurderes. Affaldsplaner er omfattet af loven, hvis planen indeholder bestemmelser for fremtidig anlægstilladelser for anlæg til affaldsbortskaffelsen, hvis planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt eller på anden måde være en væsentlig påvirkning af miljøet. 3 af 48

5 2. Læsevejledning Affaldsplanen indeholder følgende afsnit: Kapitel 3 Her gives et kort resume af Regeringens Affaldsplan Affaldsstrategi , som udstikker rammerne for den kommunale affaldsplanlægning. Regeringens overordnede affaldspolitik er gengivet. Kapitel 4 Status for affaldshåndteringen i Billund Kommune med udgangen af Kapitel 5 Der redegøres for Billund Kommunes overordnede mål og overordnede indsatsområder i planperioden. Kapitel 6 Her beskrives hvordan affaldshåndteringen er organiseret i Billund Kommune. Kapitel 7 Kortlægning af affaldsmænger og behandlingsformer i Kapitel 8 Kommunes affaldsordninger for husholdningsaffald er beskrevet. Og der redegøres for status, mål og nye initiativer i planperioden Kapitel 9 Husholdningsaffald tidsplan for initiativer i planperioden Kapitel 10 Kommunens ordninger indenfor hver erhvervssektor (byggeri og anlæg, industri og servicesektoren (institutioner, handel og kontor)) er beskrevet. Der redegøres for status, mål og nye initiativer i planperioden Kapitel 11 Erhvervsaffald - tidsplan for nye initiativer i planperioden Kapitel 12 Her beskrives kommunens affaldsanlæg, herunder prognoser over forventede affaldsmængder og behandlingskapacitet. Kapitel 13 Afsnittet indeholder en kapacitetsplan for forbrændingsegnet affald. Kapitel 14 Anlæg tidsplan for nye initiativer. Kapitel 15 Afsnittet indeholder en redegørelse over de forventede omkostninger for hver affaldsordning samt konsekvenser for takster og gebyrer i perioden Kapitel 16 Referencer. 4 af 48

6 3. Regeringens Affaldsstrategi Regeringens affaldsplanlægning Affaldsstrategi er den 6. i rækken af affaldsstrategier, der er blevet udsendt af de forskellige regeringer helt tilbage fra Affaldsstrategien beskriver regeringens affaldspolitik, de nationale myndigheders arbejde på affaldsområdet og den udstikker rammerne for kommunernes lokale affaldsplaner. Affaldsbranchen har gennem mange år arbejdet efter målsætninger om at reducere den samlede miljøbelastning og tabet af ressourcer, herunder at udnytte energien i affaldet. Generelt er affaldspolitikken i Danmark fokuseret på: Ressourcepolitik Klimapolitik Beskyttelse af miljø og sundhed Effektivisering og øget konkurrence. Desuden er det affaldshierarkiet, der er grundtanken bag affaldsbehandlingen i Danmark: 1. Genanvendelse 2. Forbrænding med energiudnyttelse 3. Deponering Hierarkiet rangordner de forskellige måder at behandle affald på alt efter hvor godt det er for miljøet. Grundtanken er, at man skal prøve at flytte behandlingen af affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. Set ud fra miljø- og klimaperspektivet er det allermest hensigtsmæssige at forebygge, at affaldet overhovedet opstår. Regeringens overordnede kvantitative mål i 2012 bygger på affaldshierarkiet: 1. Genanvendelse mindst 65 % 2. Forbrænding - 29 % 3. Deponi højst 6 % Danmark genanvender i dag 64 % af de samlede affaldsmængder, og vi er helt nede på at deponere 6 % af de samlede affaldsmængder. Det er regeringens mål, at vi skal sikre en fortsat høj genanvendelse og fortsætte indsatsen med at tilføre stadig mindre mængder affald til deponering. Således fastholdes det tidligere mål om mindst 65 % genanvendelse og det hidtidige mål for deponering skærpes fra højest 9 % i 2008 til højest 6 % deponering i Affaldsstrategi Affaldsstrategi er anderledes end de tidligere både i form og indhold. Den nye strategi er udarbejdet trinvist, og består således af flere delstrategier som kort gennemgås på de næste sider. Kun delstrategi 1 udgør grundlaget for de kommunale affaldsplaner i denne omgang. 5 af 48

7 1. del af Affaldsstrategi Den 1. del af regeringens affaldsplan blev udsendt 18. marts 2009, og danner som nævnt baggrund for udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner for perioden Den indeholder: regeringens overordnede affaldspolitik og prioritering på affaldsområdet, se side 7 og 8 en strategi for indsatsen mod henkastet affald, se side 9 en kapacitetsplan for affaldsforbrænding, se side 9 en gennemgang af regelgrundlaget Det fremgår heraf, at kommunerne generelt får mere frit spil i denne planrunde, idet der ikke kommer så detaljerede statslige udmeldinger som tidligere vedrørende de enkelte affaldsfraktioner og erhvervsmæssige kilder. Den nye Affaldsstrategi følger op Affaldsstrategi , således er delmål og sigtelinier for affaldstyper og affaldsfraktioner fra den tidligere strategi fortsat retningsgivende. 2. del af Affaldsstrategi Affaldsstrategi 10 udkom 10. juni Affaldsstrategi 10 indeholder et afsnit med omtale af vugge til vugge -konceptet i forhold til produkt-, ressource- og affaldsområdet. Det er først og fremmest et nyt inspirerende koncept til virksomheder og arkitekter, der ønsker at udvikle mere bæredygtige produkter og bygninger. Der beskrives endvidere en række konkrete initiativer i forhold til affaldsforebyggelse og fremme af miljøeffektiv teknologi på affaldsområdet. I strategien indgår også en kapacitetsplan for deponeringsanlæg, en gennemgang af konsekvenser ved implementering af Ny Organisering af Affaldssektoren 3 samt konsekvenser af 2 Regeringens nationale affaldsplan for perioden I juni 2007 blev der indgået en bred politisk aftale om fremtidens affaldssektor. Med reformen skal det være nemt og billigt for borgere og virksomheder at komme af med deres affald. Målet er at styrke konkurrencen på genanvendelsesmarkedet, forenkle reglerne, skabe større gennemsigtighed på deponerings- og forbrændingsområdet og styre innovationen (herunder udvikling af nye teknologier til affaldsbehandling). Hovedindholdet i aftalen er: Det genanvendelige erhvervsaffald tages ud af den kommunale affaldshåndtering. Nationale registre over affaldstransportører, indsamlere og oparbejdningsanlæg. Et landsdækkende affaldsdatasystem som erstatter ISAG-tal (Miljøstyrelsens nuværende Informations System for Affald og Genanvendelse) og bygger på indberetning fra tre kilder: affaldsmodtagere, indsamlere og slutbehandlere. Kommunale affaldsregulativer udarbejdes efter Miljøstyrelsens standardregulativer, så de er bygget ens op og bruger samme definitioner og begreber. Virksomheder i hele landet skal have adgang til de kommunale genbrugspladser med mindre mængder affald og skal betale for adgangen. Betalingen skal være efter ens gebyrstruktur i hele landet, dog baseret på den enkelte kommunes driftsomkostninger på genbrugspladsen. Udover at lovændringen fritsætter det genanvendelige erhvervsaffald, åbner de kommunale genbrugspladser for erhverv m.m. skaber den gennemsigtighed i gebyrfastsættelse og sikrer en regnskabsmæssig udskillelse og benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Ændringerne er trådt i kraft 1. januar Kommunerne har således ikke længere ansvaret for håndtering af genanvendeligt affald fra virksomheder. 6 af 48

8 gennemførelsen af EU s Affaldsdirektiv 4 i de danske regler. Her omtales de nye bindende målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald og ikke farligt bygge-anlægsaffald, jf. EU s Affaldsdirektiv: Senest i 2020 skal der samlet set genanvendes 50 % i forhold til potentialet af som minimum papir, metal, plast og glas fra husholdninger eller tilsvarende affald genanvendes Senest i 2020 skal der ske 70 % genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald (ekskl. jord og sten). Arbejdet i Danmark med opfyldelsen af disse målsætninger for 2020 afventer Kommissionens udmelding om forudsætninger og beregningsmetoder. Miljøstyrelsen forventer ikke, at den danske genanvendelse m.v. er langt fra de fastsatte målsætninger. Affaldsstrategi 10 afsluttes med en miljøvurdering af strategien. 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik Affaldspolitikken i Danmark er som nævnt fokuseret på: Ressourcepolitik Klimapolitik Beskyttelse af miljø og sundhed Effektivisering og konkurrence Ressourcepolitik Vi skal nedsætte vores forbrug af ressourcer. Affaldshierarkiet afspejler blandt andet denne vinkel på affaldsproblemerne: 1. Genbrug og genanvendelse sikrer, at materialer ikke tages ud af kredsløbet. 2. Ved forbrænding erstattes andre (fossile) brændsler med ikke-genanvendelige materialer. 3. Ved deponering spildes ressourcerne helt. Klimapolitik Affaldssektorens bidrag til at nedbringe emissionen af drivhusgasser kan også relateres til affaldshierarkiet. Det værste man kan gøre med bionedbrydeligt affald er at deponere det. Der dannes methan som er en 21 gange værre drivhusgas end CO 2. Hovedparten af affald er en vedvarende energikilde, idet kun plast stammer fra fossile brændsler. Derfor er det en god ide at forbrænde affaldet, hvis man kan fortrænge kul, olie eller gas. Den største energibesparelse og dermed klimaeffekt opnår man typisk ved genanvendelse, idet man her sparer energien til udvinding af råstoffer og fremstilling af materialer. Genanvendelse vil for de fleste materialer samlet set medføre en større energibesparelse og dermed CO 2-reduktion end forbrænding. 4 Direktiv nr. 2008/98/EF af 19. november af 48

9 Beskyttelse af miljø og sundhed De miljøbelastninger og sundhedsmæssige risici, der opstår når affald dannes og håndteres, skal nedbringes. Især farligt affald og farlige stoffer i affaldet skal så vidt muligt undgås. Vi skal sikre, at farlige stoffer ikke spredes i miljøet, hvilket der er risiko for ved både genanvendelse, forbrænding og deponering. Effektivisering og konkurrence Jf. fodnote 3 om Ny organisering af affaldssektoren på side 6. Prioriteringer på affaldsområdet Regeringens affaldspolitik bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Disse grundelementer skal omsættes til virkelighed gennem en række forskellige styringsmidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Affald skal behandles miljømæssigt forsvarligt og til en fornuftig pris. Miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger skal anvendes som grundlag for beslutninger. Blandt andet derfor er det vigtigt, at have fokus på øget genbrug og genanvendelse. Vi skal sikre, at kvaliteten i affaldsbehandlingen øges, herunder at behandlingsteknologier fortsat udvikles, så affaldets ressourcer udnyttes og farlige stoffer udskilles. Og vi skal sikre, at forbrændingsegnet affald ikke deponeres. Den ny organisering af affaldssektoren gennemføres for at opnå en effektiv affaldshåndtering, herunder en mere effektiv forvaltning af miljøreglerne, så vi opnår administrative lettelser også for virksomhederne. Strategi for bæredygtig udvikling Affaldsstrategien er et vigtigt element i Regeringens kommende strategi for bæredygtig udvikling 5, der blandt andet vil fokusere på at fremme bæredygtig produktion og forbrug. Tiltag til ressourceoptimering i produktionen i form af mere ressourceeffektive produkter med lang levetid, et nedsat ressource tab ved håndtering af affald, affaldsforebyggelse og øget genanvendelse kan alt sammen bidrage til bæredygtig produktion og forbrug. 5 I juli 2009 har EU kommissionen offentliggjort et forslag til handlingsplan for bæredygtig forbrug og produkter og bæredygtig industripolitik. 8 af 48

10 Strategi for henkastet affald I lyset af at henkastet affald er et stort og stigende problem, og at samfundet hvert år bruger op mod en halv milliard kroner på at rydde op, ønsker regeringen at øge fokus på emnet. Som konsekvens heraf har miljøministeren i sommeren 2008 lanceret Hold Danmark Rent 6, der er en netværksorganisation, som skal indsamle, koordinere og formidle indsatsen i Danmark mod henkastet affald. Der er brug for kampagner som både er centralt initierende og kampagner, som er lokalt forankrede og udførte. Henkastet affald kan udgøre en risiko for miljøskade afhængig af, hvad det er for noget affald, der er efterladt og hvorhenne. Indsatsen mod henkastet affald sigter dog navnlig på affald af typen skovtursaffald i form af pizzabakker, drikkevareemballager, slikpapir m.v., som primært er et æstetisk miljøproblem. Kapacitetsplan for affaldsforbrænding I 2006 blev der tilført 3,4 mio. tons affald til danske forbrændingsanlæg, svarende til en kapacitetsudnyttelse på tæt ved 100 %. Regionalt er der dog afvigelser mellem kapacitet og affaldsmængder. Efter planlagte udvidelser vil der i 2014 på Sjælland samt i Nord- og Midtjylland være overskud af forbrændingskapacitet. Kapaciteten på Fyn og i Sydjylland er for lille, men der er tilstrækkelig forbrændingskapacitet, selv om der forekommer transporter af forbrændingsegnet affald mellem de enkelte regioner. Regeringens sigtelinie 2012 er, at forbrændingskapaciteten skal tilpasses de danske affaldsmængder, der skal sikres bedst mulig energiudnyttelse, størst mulig CO 2 fortrængning og regional selvforsyning af forbrændingskapacitet. 6 Stiftergruppen bag Hold Danmark Rent er Bryggeriforeningen, Dansk Landbrug, FDB, Friluftsrådet, McDonalds Danmark A/S, Toms Gruppen A/S og YX Energi A/S. Staten bidrager økonomisk i 3 år, hvor efter det er intentionen at Hold Danmark Rent skal være privat funderet. 9 af 48

11 4. Status i Billund Kommune 2007 Status 2007 i Billund Kommune sammenholdt med regeringens mål for 2008 og 2012 Regeringens mål 2008 Billund Kommune Status 2007 Regeringens mål 2012 Genanvendelse 65 % 62 % (55 %)* 65 % Forbrænding 26 % 24 % (26 %)* 29 % Deponi 9 % 14 % (16 %)* 6 % * Tallene i parentes viser resultatet, når genanvendeligt organisk affald fra Danisco udelades af beregningerne. Regeringens overordnede mål for affald i 2008 er ikke nået med udgangen af Der deponeres for meget affald og genanvendes for lidt i Billund Kommune. Det er derfor planen fortsat at arbejde for at flytte affald fra deponi og affaldsforbrænding til genanvendelse i samarbejde med borgere og virksomheder. Status for husholdningsaffald er beskrevet i afsnit 8, og for erhvervsaffald er status for sektorerne byggeri og anlæg, industri og servicesektoren (handel, kontor og institutioner) beskrevet i afsnit af 48

12 5. Billund Kommunes overordnede mål og initiativer MÅL 2012 Miljørigtig affaldshåndtering, herunder forebygge tab af ressourcer, minimere miljøbelastningen fra affald og mindske klimapåvirkninger Arbejde for affaldsforebyggelse God service gøre det let at gøre det rigtigt Effektive affaldsordninger mest miljø og service for pengene Mindst 65 % genanvendelse 29 % forbrænding Højest 6 % deponi Miljørigtig affaldshåndtering Arbejde for at klimapåvirkninger mindskes og tab af ressourcer forebygges ved genanvendelse og forbrænding med effektiv energiudnyttelse Mindske miljøbelastningen ved bortskaffelse af affald, bl.a. ved at have fokus på særlige fraktioner Leve op til regeringens sigtelinier Opmærksomhed omkring energiforbrug til indsamling og håndtering af affald Opfordre til miljøstyring Affalds-/klimakampagner Kontrol af sorteringen Affaldsforebyggelse Informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse Borgertilfredshed Gøre det let at være affaldsbevidst og sortere rigtigt ved at: Øge valgmulighederne for borgerne Tilpasse vores ordninger til de forskellige grupper af brugere Brugertilfredshedsundersøgelser Lave aktiviteter, der fremmer ren by og natur (det visuelle miljø) Affaldsordninger Evalueringer af ordningernes effekt på indsamlede mængder, miljø, økonomi og service Give god information Specifikke mål og initiativer for de enkelte sektorer (husholdninger, byggeri og anlæg, industri og servicevirksomheder) fremgår af de respektive afsnit. 11 af 48

13 6. Organisation og struktur Håndtering af affald sker i et tæt samarbejde mellem en række aktører på affaldsområdet. Aktørerne er Billund Kommune, borgere, virksomheder, forskellige renovatører og affaldsanlæg samt fælleskommunale affaldssamarbejder. Affaldshåndtering er placeret under Natur & Miljø i Teknik & Miljøforvaltningen. Opgaver Natur & Miljø forestår drift og administration af kommunens affaldsordninger, driften af Affaldscenter Billund, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter og miljøstationen i Vorbasse. Natur & Miljø udarbejder desuden affaldsplaner, affaldsregulativer, informationsmaterialer samt indgår aftaler med renovatører m.m. Tilsynet med virksomheders affaldsbehandling og information omkring affaldsløsninger, regulativer m.v. udføres som en del af det generelle miljøtilsyn med virksomheder i kommunen. Genbrugspladserne kan benyttes af private og virksomheder med bopæl i Billund Kommune. Miljøstationen i Vorbasse kan benytte af private med bopæl i Billund Kommune Samarbejder på affaldsområdet Formateret: Punktopstilling Affaldsforbrænding Pr. 1. april 2005 indgik den tidligere Grindsted Kommune en aftale med Elsam Kraft A/S, Horsens Kraftvarmeværk om afsætning af al forbrændingsegnet affald frembragt i kommunen, dog med undtagelse af udrådningsegnet organisk husholdningsaffald. Aftalen udløb 31. marts 2010, uden mulighed for yderligere forlængelse. Den tidligere Billund Kommune har siden 1997 været andelshaver i L90 A.m.b.a og afsætter al forbrændingsegnet affald til selskabet. Der arbejdes pt. på at sikre rådighed over den nødvendige forbrændingskapacitet for affald fra område Grindsted. Deponi Deponeringsegnet affald deponeres på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter. Anlæggets miljøgodkendelse udløber i 2020 som følge af den nye deponeringsbekendtgørelse 7. En følge af bekendtgørelse er, at fra 2020 må blandet affald kun deponeres på kystnære deponier, med mindre der kan opnås en dispensation. På den baggrund er Billund Kommune i foråret 2009 blevet medlem af et midlertidig selskab 8, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag for dannelse af permanent deponisamarbejde, og arbejde for at sikre permanent deponeringskapacitet for medlemskommunerne. I april 2010 indtrådte Billund Kommune i det permanente fælleskommunale driftsselskab Deponi Syd. 7 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 252 af 31/ Selskabet er dels dannet på baggrund af at mange deponier må lukke efter sommeren 2009 på grund af væsentligt skærpede miljøkrav, og dels da at et bredt politisk forlig fra 2007 vil medføre øget fokus på de tilbageværende deponiers effektivitet og økonomi. Kommunerne er afhængige af hinanden, idet kommuner med deponier har brug for, at der leveres en vis mængde affald til deres anlæg for at kunne opnå en effektiv og rentabel drift, mens kommuner uden et deponi har en forpligtelse til at råde over deponeringsmulighed. Selskabets interessenter er kommunerne: Assens, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen, og Vejle. De 3 deponeringsanlæg i selskabet er: Måde Deponi, Grindsted Deponi og Vestfyns Deponi. 12 af 48

14 Slam Alt kommunalt spildevandsslam behandles på Grindsted Renseanlæg med henblik på udspredning på landbrugsjord. Kommunen er indtil videre andelshaver i Andelsselskabet Slamforbrænding. Der arbejdes pt. på beslutning om at udvide slamselskabets fremtidige aktiviteter til også at omfatte afsætning af slam til jordbrugsformål m.m.. Billund Kommunes fortsatte medlemskab af selskabet er pt. ikke afklaret. Øvrige samarbejder Billund Kommune har herudover en række andre aftaler med private og offentlige virksomheder, modtageanlæg og renovatører omkring indsamling, afsætning og behandling af affald. 13 af 48

15 7. Kortlægning Ved affaldskortlægningen er der benyttet data for Affaldsdata er dels baseret på indberetninger til ISAG (Miljøstyrelsens InformationsSystem for Affald og Genanvendelse), Billund Kommunes egne registreringer samt indberetninger fra virksomheder, modtageanlæg og transportører. Det er forsøgt, så vidt det har været muligt, at kortlægge alt affald der er produceret i Billund Kommune i Radioaktivt og eksplosivt affald, husdyrgødning og døde dyr og lignende til destruktionsanstalter samt flydende stoffer, som lovligt kan afledes til kloaksystemet er ikke medtaget. 7.1 Mængder og behandlingsformer Specifikke opgørelser over produceret affald i 2007 er indsat som bilag A. Hver affaldstype er opgjort på erhvervsmæssige kilder (byggeri/anlæg, husholdninger, industri, servicesektoren (institutioner, handel og kontor), container/omlastestation og renseanlæg med angivelse af behandlingsform for hver affaldsfraktion. De samlede affaldsmængder produceret i Billund Kommune er gennem de seneste 4 år gennemsnitlig steget med godt 1 % pr. år svarende til godt tons pr. år. Affaldsmængderne til både genanvendelse, forbrænding og deponi er stigende fra , jf. nedenstående tabel. Det ses endvidere, at der er flyttet en mindre mængde affald fra forbrænding til genanvendelse i perioden. Mængder og behandlingsformer opgjort i % af de samlede affaldsmængder og i tons i 2003 og % Tons % Tons Genanvendelse 62 % % Forbrænding 24 % % Deponi 14 % % I alt 100 % % I affaldsmængderne er indeholdt dagrenovation og dagrenovationslignende affald, storskrald, erhvervsaffald (inkl. bygge- og anlægsaffald), slam og farligt affald. 14 af 48

16 8. Husholdningsaffald status, mål og nye initiativer I nedenstående tabel er regeringens sigtelinier 9 for 2008 /2/ sammenholdt med Billund Kommunes resultat i Samlet kortlægning af husholdningsaffald i den nye Billund Kommune Affaldsmængder i tons (2007) Oparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Fordeling i % Dagrenovation Madaffald Tons Fordeling 14 % 1) I alt Tons Fordeling 32 % 2) 68 % 2) 41 % Affaldsstrategien (2008) 20 % 80 % Storskrald Tons Fordeling 36 % 43 % 17 % 4 % 33 % Affaldsstrategien (2008) 25 % 50 % 25 % Haveaffald Tons Fordeling 100 % 26 % Affaldsstrategien (2008) 95 % Farligt affald Tons Fordeling 100 % 0,2 % Affaldsstrategien (2008) I alt % fordeling 51 % 42 % 6 % 1 % 100 % Affaldsstrategien (2008) 33 % 60 % 7 % 1) Madaffald indsamlet i område Grindsted udgør 21 % af den samlede mængde genanvendeligt affald i dagrenovationen. 2) Inkl. madaffald, papir/pap, plast og metalemballage. Overordnet set lever Billund Kommune i 2007 op til regeringens sigtelinier i 2008 for husholdningsaffald. I de følgende afsnit er hver affaldstype sammenholdt med regeringens delsigtelinier, potentialer og øvrige relevante oplysninger om affaldsmængder og -sammensætning. 9 Delmål og sigtelinier fra Affaldsstrategi er fortsat retningsgivende. 15 af 48

17 8.1 Dagrenovation Dagrenovation består af følgende fraktioner: madaffald restaffald papir og pap glas og flasker plastemballage metalemballage Der er pt. følgende dagrenovationsordninger i Billund Kommune: 2-delt indsamling af mad- og restaffald 10 Miljø-øer til papir og glas (kun i område Billund) Bobler til glas (kun i område Grindsted) Containere til papir i mindre byer (kun i område Grindsted) Spejderindsamling af papir i større byer (kun i område Grindsted) Papir, glas, plast- og metalemballage modtages på genbrugspladserne Status I 2007 afleverede en husstand i Billund Kommune gennemsnitlig 790 kg dagrenovation. Heraf blev der i alt udsorteret 149 kg genanvendeligt affald i form af papir/pap, glas, plast- og metalemballage, svarende til 18 % af den samlede mængde. Status og kvantitative mål for dagrenovation Genanvendelse Regeringens mål i 2008 og 2012 Status for Billund Kommune i 2007 Madaffald 100 % 100 % Papir Glas Plast Metal 55 % 80 % 22,5 % 50 % 66 % 77 % 6 % - 11 Genanvendelse i alt 20 % 32 % (inkl. madaffald) Forbrænding 80 % 68 % Billund Kommune opfylder i 2007 regeringens mål om indsamling af mindst 55 % af det genanvendelige papir- og pappotentiale fra private husstande 12. For at nå sigtelinierne for glas, plast og metalemballage skal der årligt indsamles yderligere: 1,1 kg glas pr. husstand 7,6 kg plast pr. husstand 8,5 kg metalemballage pr. husstand Sorteringsforsøg Med det formål at bestemme indholdet af genanvendeligt og miljøfarligt affald i restaffaldet, gennemførte den tidligere Grindsted Kommune i 2005 et sorteringsforsøg med restaffald indsamlet fra villakvarterer i Grindsted /9/. Det er vurderet, at de foreliggende data er repræsentative for sorteringsniveauet i Grindsted-området. 10 Ordningen blev indført i 1997 i område Grindsted og i 2008 i område Billund. 11 Metalemballage registreres ikke separat på genbrugspladserne, hvorfor den reelle mængde af genanvendt metalemballage ikke kan opgøres. 12 Jf. 76 i Bekendtgørelse om affald nr. 48 af 13/ skal der husstandsindsamles papir og pap, hvis der i 2 på hinanden følgende år regnet fra og med 2006 indsamles mindre end 55 % af potentialet. 16 af 48

18 Miljøstyrelsen har ligeledes gennemført forskellige undersøgelser med henblik på at bestemme indholdet (restpotentialet) af papir/pap, glas, plast og metal i dagrenovationen efter der i kommunerne er indført indsamlingsordninger for disse fraktioner (i form af husstandsindsamling eller genbrugspladser). Sorteringsforsøget i område Grindsted viser, at borgerne der er gode til at sortere de genanvendelige fraktioner ud fra dagrenovationen. Det viser sig ved, at der er et betydeligt mindre restpotentiale i dagrenovationen fra område Grindsted end i Miljøstyrelsens miljøprojekter: Beregnet restpotentiale ved 100 % genanvendelse i Billund Kommune Miljøstyrelsens Miljøprojekter /5/ /6/ /7/ /8/ Sorteringsforsøg i område Grindsted /9/ Indsamlede mængder i Billund Kommune Mængder indsamlet i 2007 /bilag A/ Papir og pap 684 tons/år 217 tons/år tons Glas 114 tons/år 50 tons/år 381 tons Plastemballage 489 tons/år 68 tons/år 31 tons Metalemballage 194 tons/år 103 tons/år - I alt tons/år 438 tons/år tons Under forudsætning af, at restpotentialerne fra sorteringsforsøget kan overføres til hele den nye Billund Kommune, ses det af ovenstående tabel, at der er et potentiale for yderligere at kunne udsortere ca. 440 tons genanvendeligt affald pr. år (ekskl. madaffald). Det svarer til, at der kan indsamles ca. 25 % mere emballageaffald til genanvendelse, frem for at dette affald ender i affaldsforbrændingsanlæg sammen med andet dagrenovation. 17 af 48

19 DAGRENOVATION STATUS 2007 Billund Kommune opfylder i 2007 regeringens mål om indsamling af mindst 55 % af det genanvendelige papir- og pappotentiale fra private husstande 13. For at nå regeringens sigtelinier for glas, plast og metalemballage skal årligt indsamles yderligere: 1,1 kg glas pr. husstand 7,6 kg plast pr. husstand 8,5 kg metalemballage pr. husstand MÅL 2012 Mindst 55 % papir genanvendes 80 % glas genanvendes 22,5 % plast genanvendes 50 % metalemballage genanvendes At dagrenovationsordningerne fungerer effektivt og med god service. INITIATIVER Revurdering af restpotentialet via sorteringsforsøg til bl.a. til målrettet information Husstandsindsamle emballageaffald på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde Spejderordning afvikles i forbindelse med indførelse af husstandsindsamling af emballageaffald Miljø-øer til papir og glas afvikles i forbindelse med indførelse af husstandsindsamling af emballageaffald. Kvalitetssikringssystem for madaffald 14 videreføres Årlige statusrapporter med evaluering af indsamlingsordningerne og opfølgning Forbedret it-registrering af mængder Forbedret opfølgning på dagrenovationsordningen i form af elektronisk registrering af kommunikation 15 Generel GIS-info (Geografisk InformationsSystem) via hjemmesiden Brugertilfredshedsundersøgelser Affaldsinformation til skoler Hold Danmark Rent kampagner, f.eks. opstille skraldespande Affalds-/klimakampagner, f.eks. torvedage SERVICEYDELSER Husstandsindsamle emballageaffald Ved boligforeninger (højhus-komplekser) opstilles miljø-øer til emballageaffald Information om emballageaffald og madaffald 13 Jf. 28 i Bekendtgørelse om affald nr. 48 af 13/ skal der husstandsindsamles papir og pap, hvis der i 2 på hinanden følgende år regnet fra og med 2006 indsamles mindre end 55 % af potentialet. 14 Se bilag D. 15 På renovationsbilerne er der i 2009/10 installeret et GTC transportstyringssystem til generering af ruter og registrering af tømninger der ikke foretages. Kommunen får i 2010 adgang til systemet via IP adresse. 18 af 48

20 8.2 Storskrald Storskrald omfatter større kasserede brugsgenstande: Stort brændbart (møbler, tæpper og madrasser) Småt brændbart Deponeringsegnet storskrald Asbest WEEE inkl. CFC-holdige kølemøbler Jern og metal Beton og tegl Akkumulatorer Plastmøbler PVC (genbrug) Planglas Trykimprægneret træ Dæk Kabelskrot Møbler og andet indbo til genanvendelse Status Der blev i 2007 indsamlet ca tons storskrald på genbrugspladserne i Billund Kommune. Hver husstand afleverede gennemsnitlig ca. 638 kg storskrald. Heraf blev der udsorteret 250 kg genanvendeligt affald, svarende til 39 % af den samlede mængde. Regeringens mål for storskrald og status i Billund Kommune Regeringens mål 2008 og 2012 Billund Kommune Status 2007 Genanvendelse 25 % 36 % Forbrænding 50 % 43 % Deponi 25 % 17 % Regeringens mål for 2008 og 2012 er med udgangen af 2007 nået i Billund Kommune. Potentialer Miljøstyrelsen har gennemført flere undersøgelser for at bestemme indholdet i storskrald. Affaldsfraktioner, potentialer og indsamlede mængder storskrald Miljøprojekter /4/ /10/ /11/ Billund Kommune 2007 Fraktioner kg/husstand/år kg/husstand/år Jern og metal Autogummi 1-16 Beton og tegl PVC - 1,7 WEEE inkl. CFC-holdige kølemøbler 2 24 Batterier - 2 Forbrændingsegnet Deponi Asbest 7 3 Trykimprægneret træ 3-18 Andet genanvendeligt I alt Mængder kan ikke opgøres for Andet genanvendeligt affald i område Billund er kabelskrot, plasthavemøbler og i område Grindsted tøj/sko, planglas og møbler. 19 af 48

21 I forhold til potentialerne indsamles der i Billund Kommune pæne mængder jern og metal, beton og tegl, WEEE og andet genanvendeligt. Ifølge potentialerne bør kunne udsorteres asbest samt yderligere mængder/fraktioner fra brændbart og deponi. Mængderne (2007-tal) fra Billund Kommune skal ses i lyset af stigende konjunktur i forhold til potentialetal fra De store mængder af brændbart affald og deponiaffald kan tyde på, at der afleveres andet affald end storskrald i containere. Miljøstyrelsens sorteringsforsøg Miljøstyrelsens sorteringsforsøg af storskrald /10/ viser, at der kan være betydelige mængder træ, papir og pap, haveaffald og dagrenovation i containere til brændbart affald. Sorteringsforsøgene viste, at 46 % af affaldet fra fraktionen "småt brændbart" var emballeret i "sorte sække". Affaldet var således emballeret så pladspersonalet ikke umiddelbart kunne se, om det var korrekt sorteret. Sammensætningen af indholdet fra de sorte sække blev undersøgt særskilt. Haveaffald, pap/papir og dagrenovationslignende affald udgør ca. 60 % af affaldet i sorte sække i småt brændbart. Når disse fraktioner optræder i "småt brændbart", så er det stort set altid emballeret i sorte sække. De største delfraktioner i småt brændbart, som er emballeret i sorte sække, udgør: Haveaffald (14 %) Genanvendeligt pap og papir (21 %) Andet brændbart (17 %) Dagrenovationslignende affald (7 %) I parentes er anført hvor meget delfraktionen udgør i alt af hele fraktionen småt brændbart. Når haveaffald, dagrenovation og papir optræder i fraktionen småt brændbart, så der det stort set altid emballeret i sorte sække, mens pap som er mere voluminøst normalt ligger løst i affaldet. Ovenstående tyder på, at sorte sække i mange tilfælde dækker over en mangelfuld sortering af affaldet. 20 af 48

22 STORSKRALD STATUS 2007 Regeringens sigtelinier for 2008 og 2012 er med udgangen af 2007 nået i Billund Kommune. i Billund Kommune. MÅL % genanvendelse (36 % i 2007) 40 % forbrænding (43 % i 2007) 15 % deponi (17 % i 207) God servicering af borgerne INITIATIVER Sorteringsforsøg med henblik på målrettet information Særlig information om affaldsfraktioner der indeholder miljøfremmede stoffer såsom WEEE-affald, CFC-holdige kølemøbler, batterier og akkumulatorer, PVC og trykimprægneret træ Brugertilfredshedsundersøgelser, herunder genbrugspladsernes åbningstider SERVICEYDELSER Ambassadør for boligforeninger. Fokus på at udvikle og optimere indsamling, sortering, information og bortskaffelse af storskrald og genanvendelige fraktioner 21 af 48

23 8.3 Farligt affald I 2007 afleverede en husstand i Billund Kommune gennemsnitlig ca. 4 kg farligt affald, i alt blev der indsamlet 40 tons farligt affald fra private husstande. Farligt affald fra husholdninger afleveres følgende steder: På genbrugspladserne Medicin og kanyler til Grindsted Apotek og Billund Håndkøbsudsalg Batterier kan afleveres i særlige indsamlingsbokse opstillet hos forhandlere og en række virksomheder, skoler og institutioner m.m. i område Grindsted. Disse bokse hjemtages når husstandsindsamlingen af batterier har kørt et halvt år, se nedenstående. Batterier Borgerne har mulighed for at aflevere almindelige batterier i forbindelse med afhentning af dagrenovation. Fra foråret 2010 indsamles husholdningsbatterier separat og sammen med dagrenovation i hele kommunen. MÅL 2012 At indsamle mest muligt farligt affald At 45 % batterier indsamles i INITIATIVER De nuværende ordninger fortsætter/evalueres/optimeres/ udbygges. Batteribokse hjemtages når husstandsindsamlingen af batterier har kørt ½ år Løbende information Brugertilfredshedsundersøgelser 18 Pr. 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer i kraft. Bekendtgørelsen implementerer dele af EU's batteridirektiv (direktiv 2006/66/EF) og omhandler reglerne om producentansvar for producenter og importører af batterier og akkumulatorer. Det betyder at kommunerne fra 1. september 2009 skal indsamle samtlige bærbare batterier mere end 1 sted. Med husstandsindsamlingen og borgernes øvrige muligheder for aflevering af batterier opfyldes dette krav i kommunen. 22 af 48

24 8.4 Haveaffald Haveaffald kan afleveres på genbrugspladserne i Billund og Grindsted og på miljøstationen i Vorbasse. Haveaffald afleveret på genbrugspladserne i 2007 Affaldsfraktion Område Billund Område Grindsted Grene, blade græs tons tons Trærødder 62 tons - Mængde i alt tons tons Mængde pr. husstand 702 kg 423 kg Registrering af haveaffaldsmængder sker i forbindelse med neddeling af haveaffald og følger ikke et kalenderår. MÅL 2012 At genanvende mest muligt haveaffald INITIATIVER Kompostdage/kampagner Brugertilfredshedsundersøgelser 23 af 48

25 9. Husholdningsaffald tidsplan for nye initiativer Affaldskonsulent Husholdningsaffald tids- og aktivitetsplan Opgaver Dagrenovation * Revurdere restpotentialet ved nye sorteringsforsøg x Husstandsindsamling af emballageaffald x Spejderordning afvikles ved indførsel af den nye ordning x Miljø-øer til papir og glas afvikles ved indførsel af ordningen x Miljø-øer til emballageaffald ved boligforeninger og lign. x * Løbende information om emballageaffald og madaffald x x x * Kvalitetssikringssystem for madaffald X x x * Årlige statusrapporter evaluering af ordninger X x x IT-registreringssystem implementeres X Elektronisk registrering af kommunikation implementeres X * Brugertilfredshedsundersøgelser x * Affaldsinformation til skoler X X x x Hold Danmark Rent X x x * Affalds-/klimadage, f.eks. torvedage x x x Storskrald Sorteringsforsøg til målrettet information x x x * Information om særlige affaldsfraktioner x x x * Brugertilfredshedsundersøgelser, herunder åbningstider x på genbrugspladserne * Ambassadør for boligforeninger x X x Farligt affald De nuværende ordninger fortsætter/evalueres/optimeres x x X x Batteri bokse hjemtages ½ år efter opstart af indsamling af x batterier via dagrenovationsordningen Løbende information x X x * Brugertilfredshedsundersøgelser X Haveaffald Kompostdag/-kampagner x X x * Brugertilfredshedsundersøgelser X Tværgående initiativer Miljøvurdering (herunder CO 2 -beregninger) af nye indsamlingsordninger Service i form af elektronisk kommunikation på hjemmeside x 24 af 48

26 10. Erhvervsaffald status, mål og nye initiativer I nedenstående tabel er regeringens overordnede sigtelinier 19 for erhvervsaffald for 2008 /2/ og 2012 /1/ sammenholdt med Billund Kommunes resultat i Status og regeringens mål for erhvervsaffald Regeringens mål 2008 og 2012 Billund Kommune Status 2007 Genanvendelse 65 % 70 % (52 %)* Forbrænding 20 % 16 % (26 %)* Deponi 15 % 14 % (22 %)* * Tallene i parentes viser resultatet, når genanvendeligt organisk affald fra Danisco udelades af beregningerne. Regeringens overordnede mål er nået med udgangen af I de følgende afsnit gives en status på sektorerne byggeri og anlæg, industri samt institutioner, handel og kontor Byggeri og anlæg Affald fra sektoren byggeri og anlæg er sammensat af en lang række fraktioner såsom sten og brokker, beton, tegl, asfalt, træ, forurenet og rent jord, jern og metal, plast, mineraluld, asbestholdigt materiale, fugematerialer, sanitet m.v. fra nedrivnings- og anlægsarbejde samt fra nybyggeri. I Billund Kommune er der ca. 95 virksomheder indenfor byggeri og anlægssektoren. Forbrændingsegnet affald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Affaldscenter Billund og Horsens Kraftvarmeværk. Deponeringsegnet bygge- og anlægsaffald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter og Affaldscenter Billund. Genanvendeligt affald bortskaffes efter gældende regler. Forurenet jord, asbestholdigt affald og andet farligt affald bortskaffes efter anvisning fra Billund Kommune. Udgifter til behandling af bygge- og anlægsaffald dækkes gennem taksten for det pågældende modtageanlæg. Problematik På landsplan er regeringens mål nået med 90 % genanvendelse, 2 % forbrænding og 8 % deponering af bygge-/anlægsaffald. Den høje genanvendelse skal fastholdes, men de store mængder der genanvendes i dag kan være forurenet med miljøbelastende stoffer. 19 Det er regeringens mål, at fastholde de tidligere fastsatte mål. 25 af 48

27 Status Status og mål for affald fra byggeri og anlæg Regeringens mål 2008 og 2012 Billund Kommune Status 2007 Genanvendelse Tons Fordeling 90 % 59 % Forbrænding Tons Fordeling 2 % 14 % Deponering Tons Fordeling 8 % 26 % I alt (tons) I Billund Kommune bør der kunne flyttes en betydelig mængde bygge- og anlægsaffald fra deponi og forbrænding til genanvendelse. Mængderne der deponeres kan være forurenet med miljøbelastende stoffer. Særlig fokus rettes mod nedenstående affaldsfraktioner Fraktion Mål Initiativer Asfalt, beton og tegl Høj genanvendelse WEEE-affald Øge genanvendelsen Fokus ved tilsyn Jord Mineraluld 20 Fjernvarmerør 21 Sikre genanvendelse på miljø- og sundhedsforsvarlig måde under hensyntagen til grundvandsressourcen Fokus på forurenet jord Afventer EU-klassifikation som farligt affald Afventer nye krav til behandling PCB 22 Særskilt behandling Status quo information overfor entreprenører PVC Genanvendes/deponeres PVC der kan genanvendes skal genanvendes, andet PVC-holdigt affald deponeres Imprægneret træ Træ- og plastemballager Genanvendes Genanvendes Deponeres pt., genanvendes når det bliver teknisk og økonomisk muligt Information overfor entreprenører og andre med henblik på at udsortere emballageaffald til genanvendelse Farligt affald Øge genanvendelsen Informere om indsamlingsordningen 20 Mineraluld deponeres hovedsageligt i dag 21 Indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer 22 PCB er i fugemasse og i forsegling af termoruder 26 af 48

28 BYGGERI OG ANLÆG STATUS 2007 Regeringens sigtelinier er ikke opfyldt med udgangen af Status i kommunen er: 59 % genanvendelse 14 % forbrænding 26 % deponi MÅL % genanvendelse 2 % forbrænding 8 % deponi At genanvendelsen sker med størst mulig hensyntagen til grundvandsressourcen INITIATIVER Via information og tilsyn, at bygge- og anlægsaffaldet sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler Fokus på genbrug af byggematerialer især overfor lokale arkitekter, rådgivere og ingeniører Fokus på de særlige fraktioner Kampagner på byggepladser overfor håndværkere, entreprenører og vognmænd SERVICEYDELSE Erhvervsaffaldskonsulent til gennemførelse af ovennævnte initiativer 27 af 48

29 10.2 Industri Ved industriaffald forstås affald fra kasserede produkter og produktionsaffald fra fremstillingsvirksomheder. Affaldet består såvel af genanvendeligt affald eksempelvis papir og pap, glas, plast, jern og metalemballage, organisk affald, farligt affald og affald til forbrænding og til deponering. I Billund Kommune er der ca. 65 industrivirksomheder. Heraf er ca. halvdelen indenfor jernog metalbranchen. Antal Branche 7 nærings-/nydelsesmiddel 4 træ- og møbel 2 papir- og grafisk 5 udgiver/forlag/trykkeri 1 kemisk industri 1 gummi- og plast 5 sten-, ler- og glas 34 jern- og metal 6 anden fremstilling 65 Forbrændingsegnet affald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Affaldscenter Billund og Horsens Kraftvarmeværk. Deponeringsegnet affald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter og Affaldscenter Billund. Genanvendeligt affald bortskaffes efter gældende regler. Udgifter til behandling af industriaffald dækkes gennem taksten for det pågældende modtageanlæg. Problematik På landsplan er regeringens mål med 65 % genanvendelse næsten nået. Men mængden af affald der deponeres er alt for stor, og virksomheder deponerer i dag affald, som det er muligt at genanvende. Endvidere skal virksomheder fokusere på at nedbringe affaldsmængder i produktionsprocessen og producere mere miljøvenlige produkter. Ifølge Affaldsstrategi kan især genanvendelse af emballageaffald øges indenfor industrien. 28 af 48

30 Status Status og mål for industriaffald Regeringen mål 2008 og 2012 Billund Kommune Status 2007 Genanvendelse Tons Fordeling Mindst 65 % 73 % (29 %) Forbrænding Tons Fordeling 8 % (21 %) Deponering Tons Fordeling Højest 15 % 19 % (50 %) I alt (tons) * Tallene i parentes viser resultatet, når genanvendeligt organisk affald fra Danisco udelades af beregningerne. Jf. ovenstående vurderes det, at der generelt forbrændes og deponeres en del genanvendeligt affald fra industrivirksomheder i Billund Kommune. Der foreligger ikke potentialetal for genanvendeligt affald fra industrien. Billund Kommune har ikke kendskab til hvilke affaldsmængder, der produceres inden for hver branche. Særlig fokus rettet mod følgende fraktioner: animalsk affald bilaffald dæk WEEE-affald papir emballageaffald (papir, pap, glas, plast, metal, træ) rent træ mineraluld PCB/PCT PVC imprægneret træ kølemøbler farligt affald, herunder batterier/akkumulatorer og spildolie spildolie slam 29 af 48

31 INDUSTRI STATUS 2007 Overordnet set er regeringens sigtelinier nået med udgangen af MÅL 2012 At mindst 65 % genanvendes Højest 15 % deponeres Øget genanvendelse af farligt affald At arbejde for affaldsminimering/-forebyggelse Målrette indsatsen overfor de virksomheder, som er affaldstunge med hensyn til genanvendeligt og miljøfarligt affald INITIATIVER Via information og tilsyn sikre, at affald fra industrien sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler Fokus på særlige fraktioner Information om indsamlingsordningen for farligt affald Information i relation til at mindske frembringelsen af affaldsmængder Information om forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald Opfordre til at indføre miljøstyring Stikprøvekontrol af deponerings- og forbrændingsegnet industriaffald med henblik på at minimere mængderne og øge genanvendelsen SERVICEYDELSE Erhvervsaffaldskonsulent til gennemførelse af ovennævnte initiativer 30 af 48

32 10.3 Servicesektoren Servicesektoren omfatter institutioner, handel, kontor og autoværksteder m.v. Affaldet herfra består af mange forskellige fraktioner, hvor der især er fokus på papir og pap, emballageaffald, madaffald fra storkøkkener og farligt affald. I Billund Kommune er der ca. 753 servicevirksomheder, hvoraf detailhandelen udgør ca. halvdelen: Antal Branche 56 Auto 24 Engroshandel 382 Detailhandel 36 hotel og restauration 45 Transport 5 hjælpevirksomhed i forbindelse med transport 2 Post 15 Pengeinstitutter 5 virksomhed i forbindelse med fast ejendom 1 udlejning af biler 9 anden serviceforretning 4 offentlig administration, forsvar m.m. 19 Undervisning 48 Sundhedsvæsen 21 organisationer og forretning ikke nævnt 30 forlystelser, kultur og sport 51 anden service 753 Forbrændingsegnet affald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Affaldscenter Billund og Horsens Kraftvarmeværk. Deponeringsegnet affald anvises til Grindsted Affalds- og Genbrugscenter og Affaldscenter Billund. Genanvendeligt affald bortskaffes efter gældende regler. Udgifter til behandling af affald fra servicesektoren dækkes gennem taksten for det pågældende modtageanlæg. Problematik Mængden af affald fra servicevirksomheder stiger kraftigt. Genanvendelsen skal øges og miljøbelastende stoffer skal udsorteres med henblik på særskilt behandling. Virksomheder deponerer i dag affald, som det er muligt at genanvende. Virksomheder inden for servicesektoren har en vigtig rolle i at øge udsortering af genanvendelige materialer og miljøbelastende fraktioner. Affaldet fra servicesektoren består af mange forskellige affaldsfraktioner afhængigt af branchen. For at kunne foretage en målrettet indsats overfor sektoren som helhed, er der foretaget undersøgelser af affaldets sammensætning for en række brancher /12/, /13/ og /14/. Undersøgelserne viser, at der er potentialer for genanvendelse især indenfor butikker, hoteller og autoværksteder. For kontorer og skoler er der et mindre, men dog betydeligt potentiale for genanvendelse af papir, mens institutioner har relativt små mængder genanvendeligt affald. Undersøgelsen viser endvidere, at der produceres forholdsvis meget WEEE-affald, lysstofrør og batterier på kontorer, skoler og autoværksteder. 31 af 48

33 Genanvendelsespotentialerne, beregnet som % af de samlede affaldsmængder for de undersøgte områder, er beregnet til følgende: Tøjforretninger 63 % Radio- og TV-forretninger 58 % Isenkramforretninger 87 % Møbelhandlere 34 % Hoteller m.m. 64 % Skoler 14 % Institutioner 6 % (11 % inkl. madaffald) Kontorer 40 % (52 % inkl. madaffald) Autoværksteder, personvogne 80 % Autoværksteder, lastbiler 76 % Afhængigt af branchen består det genanvendelige affald primært af papir, pap og genanvendeligt emballageaffald, flasker og glas, jern/metal, dæk og autoruder. Status Status og mål for affald fra servicesektoren Regeringens mål 2008 og 2012 Billund Kommune Status 2007 Genanvendelse Tons Fordeling 50 % 44 % Forbrænding Tons Fordeling 46 % Deponering Tons 521 Fordeling 15 % 10 % I alt (tons) Der bør kunne flyttes affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse. Særlig fokus rettes mod følgende fraktioner: madaffald fra storkøkkener bilaffald dæk WEEE-affald papir emballageaffald (papir, pap, glas, plast, metal, træ) rent træ PVC PCB kølemøbler farligt affald, herunder batterier/akkumulatorer og spildolie 32 af 48

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel December 2010 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere