Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan"

Transkript

1 Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan

2 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven innovation 4 2: Affaldets vej 6 3: Direkte genbrug 8 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse 10 AT UDNYTTE RESSOURCERNE I AFFALDET BEDST MULIGT UNDER HENSYNSTAGEN TIL MILJØ, ØKONOMI OG SERVICENIVEAU 12 5: Papir 12 6: Dagrenovation 14 7: Plastaffald 16 8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet 18 9: Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald 20 10: Øget indsamling af batterier og småt elektronik 22 11: Øget indsamling af PCB-holdigt affald 24 12: Øget indsamling af klinisk risikoaffald 26 13: Øget indsamling af emballageaffald 28 14: Alternative løsninger til deponering 30 AT ØGE KVALITET OG EFFEKTIVITET I KOMMUNENS AFFALDSORDNING 32 15: Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører 32 16: Fremtidens affaldssystem 34 17: Forbedre datagrundlaget for affaldsplanlægningen 36 2

3 UDDYBNING AF INITIATIVER I AFFALDSPLAN I dette bilag findes en gennemgang af initiativerne i Affaldsplan Initiativerne er opdelt på baggrund af målene i affaldsplanen: 1. At forbygge dannelsen af affald 2. At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til økonomi, miljø og serviceniveau 3. At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger Det fremgår af hvert initiativ, om det gælder for husholdninger eller erhverv, eller om det er et tværgående initiativ. Bilaget kan læses som et opslagsværk, idet hvert initiativ er beskrevet på to sider med følgende overskrifter: - Hvad vil vi? - Hvordan gør vi det? - Hvornår gør vi det? - Anslået mængdepotentiale - Indflydelse på miljø - Indflydelse på service - Status på indsamling/ordning - Lovgivning - Økonomi og ressourcer 3

4 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Husholdning og erhverv Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at styrke den miljøbevidste tilgang til affald. Fokus vil være på udviklingen af nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på grundlag af et bedre kendskab til brugeres behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirker borgere og virksomheders holdning til generering af affald for derigennem at forebygge dannelsen af affald. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af borgernes ønsker og behov ved mødet med indsamlingssystemer til affaldssortering. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har borgerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med borgerne på affaldsområdet? Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af borgerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Hvornår gør vi det? Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Vallensbæk Kommune opdaterer information og gør den tilgængelig til borgere bl.a. på kommunens hjemmeside i løbet af Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. 4

5 Baggrund Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Status for indsamling Der blev i 2006 produceret i alt ton affald i Vallensbæk Kommune, hvilket faldt til ton affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Økonomi- og erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Vallensbæk Kommune forventer primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m., samt anvende resultaterne fra projektet i forbindelse med tilrettelæggelse af kommende informationskampagner og evt. revidering af ordninger. 5

6 At forebygge dannelsen af affald Husholdninger 2: Affaldets vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej - fra borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Hvordan gør vi det? Vallensbæk Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for en bedre affaldssortering blandt borgerne. Det kan fx være myter om, at affaldet sammenblandes og køres til forbrænding efter genbrugsstationens lukketid. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til nyt genanvendeligt produkt. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med I/S Vestforbrænding i perioden 1. kvartal kvartal 2009 og vil blive benyttet i andre projekter fremover. 2. Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Vallensbæk Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. 6

7 Baggrund Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Vi kan dog ikke vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når myter om sammenblanding af sorteret affald og lignende over tid minimeres. Desuden forventes borgernes motivation for sortering af affald på denne baggrund at stige. Status for indsamling Der blev i 2006 produceret i alt ton affald i Vallensbæk Kommune, hvilket faldt til ton affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Vallensbæk Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. 7

8 At forebygge dannelsen af affald Husholdninger 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne for at samle direkte genbrug i større byttecentraler Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at optimere og kvalificere mulighederne for direkte genbrug. Vi vil derfor undersøge mulighederne for et samarbejde om direkte genbrug i forhold større fælles byttecentraler. Målet er at forebygge dannelsen af affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug, 2. Undersøgelsen vil bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug - fx via genbrugsstationer og byttecentraler i forbindelse med storskraldsrum og affaldsøer - og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering mulighederne for direkte genbrug. 4. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats på området. Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Der lægges op til, at Vallensbæk Kommune træffer beslutning i kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med direkte genbrug. Hvis vi træffer beslutning om optimering af direkte genbrug, sættes denne proces i gang i

9 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges og affaldsmængden mindskes. Service Vallensbæk Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status Der blev i 2006 produceret i alt ton affald i Vallensbæk Kommune, hvilket faldt til ton affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte genbrug, skal kommunen så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner. 9

10 At forebygge dannelsen af affald Husholdning og erhverv 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler Mål og planlægning Hvad vil vi? Affaldsforebyggelse kræver en langsigtet indsats på flere fronter, og det er afgørende, at indsatsen koordineres på tværs af kommuner og på tværs af fagområder. Vallensbæk Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med andre kommuner og fagfolk, der har snitflader til affaldshåndtering, med henblik på at styrke videndeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder, Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen; udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding 1. kvartal 2010 til 3. kvartal Koordinering af gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag fra 2. kvartal kvartal Vallensbæk Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldskonsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug. 10

11 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne fra de store affaldsmængder omfatter forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse og bedre udnyttelses af ressourcerne forventes således have en positiv indflydelse på miljøet. Service Vallensbæk Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status Vallensbæk Kommune deltager p.t. i et erhvervsaffaldsnetværk sammen med I/S Vestforbrænding og en række andre kommuner i I/S Vestforbrændings opland. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet viser, at de eksisterende ordninger kan optimeres ved konkrete tiltag, vil Vallensbæk Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af de optimerede ordninger. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle kampagner, netværksmøder etc. 11

12 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 5: Papir - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af papir. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af papir op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en tilpasning/optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af papir i kommunen. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding og vil: bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af papir og andre tørre fraktioner i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi undersøge mulighederne for at blande med andre tørre fraktioner lægge op til en evt. handlingsplan for kommunen På baggrund af undersøgelsen træffes beslutning om en evt. optimering af de eksisterende ordninger. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til en styrket informationsindsats på papir-området. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til papir vil blive gennemført fra 1. kvartal kvartal Der lægges op til, at Vallensbæk Kommune træffer beslutning i 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling af papir. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af papir sættes denne proces i gang i

13 Baggrund Anslået mængde-potentiale Vallensbæk Kommune har den højeste indsamling af papir i hele I/S Vestforbrændings opland. I 2007 blev der indsamlet 218 kg papir pr. husstand, mens gennemsnittet for Vestforbrændings opland ligger på 109 kg pr. husstand. Potentialet for forbedringer er derfor relativt lille, men vi forventer, at mængderne kan stige lidt, efterhånden som de enkelte husstande vænner sig til at sortere papir fra til genanvendelse. Indflydelse på miljø Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. F.eks. halveres energiforbruget når papir produceres af genbrugsfibre frem for af jomfrueligt træ. Service Vallensbæk Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil oplevet serviceniveau indgå som en vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Kommunens ordninger består af husstandsindsamling via 140 liters containere ved alle husstande. Der er også mulighed for aflevering på genbrugsstation. Vallensbæk Kommune indsamlede ifølge kortlægningen ca ton papir i 2007, hvilket svarer til ca. 218 kg pr. husstand pr. år. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 42 stilles der krav til kommunen om indsamling af papir. Ifølge EU s emballagedirektiv var målet for genanvendelse af pap og papir i 2008 på 60 procent. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger kan optimeres og/eller ændres, vil Vallensbæk Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. 13

14 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 6: Dagrenovation - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for det affald, der potentielt kan genanvendes, men alligevel smides ud med dagrenovationen. Kommunen vil derfor undersøge og afklare den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af dagrenovation og genanvendelige fraktioner fra husholdninger for dermed at sikre beslutningsgrundlaget for optimering af ordningen. Undersøgelsen vil også omfatte mulighederne for at trække bioaffald ud af dagrenovationen til nyttiggørelsen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til at igangsætte en tværkommunal undersøgelse, herunder bidrage med relevante kommunespecifikke data og sparring. Undersøgelsen vil se på forskellige former for indsamling af dagrenovation med henblik på at fremme frasortering af den genanvendelige del. Indsamlingsmetoder som indgår i undersøgelsen vil f. eks. være reduceret beholdervolumen, vægtbaseret indsamling og 2-delt sortering af dagrenovationen i en organisk del og en restfraktion. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrændings. 2. På baggrund af undersøgelsen; træffes beslutning om ændring eller videreudvikling af ordninger for indsamling af husholdningsaffald i kommunen. 3. Så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der skal etableres ny ordning for indsamling af husholdningsaffald. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Der lægges op til, at Vallensbæk Kommune træffer beslutning i 2010 eller 2011 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordning for indsamling af dagrenovation. 3. Implementeringsfase for optimeret drift af ordningerne begynder så hurtigt, som det er muligt i henhold til gældende kontrakter med affaldstransportører. 4. Gennemførelse af informationskampagne skal ske sideløbende med implementeringen af eventuelle ændringer i ordningerne. 14

15 Baggrund Anslået mængde-potentiale Det fremgår af flere undersøgelser fra andre kommuner (fx Frederiksberg og Københavns Kommuner), at der kan flyttes betydelige mængder af husholdningsaffald fra forbrænding til genanvendelse. Hver husstand i Vestforbrændings opland havde i gennemsnit ca. 625 kg dagrenovation i I Vallensbæk Kommune blev der indsamlet i alt ton dagrenovation i 2007, hvilket svarer til 514 kg pr. husstand. Det organiske affald (bioaffald) udgør ca. 115 kg pr år, hvilket svarer til et samlet potentiale på ca. 600 ton bioaffald pr. år i Vallensbæk Kommune. Derudover afleveres en mængde genanvendelige fraktioner med den brændbare dagrenovation herunder glas, papir, pap, metal, plast osv. Potentialet for disse fraktioner er p.t. usikkert. Indflydelse på miljø Genanvendelse af affald sparer både ressourcer og energi og er derfor en fordel for miljøet. Hjemmekompostering eller indsamling af organisk affald til biogasanlæg kan være miljømæssigt bedre end forbrænding alt efter de lokale forudsætninger. Service Serviceniveauet afhænger af undersøgelsens udfald og vores efterfølgende beslutning om ordningsoptimering. Status for indsamling Dagrenovation og papiraffald afhentes ved den enkelte husstand. Der er mulighed for aflevering af genanvendelige fraktioner på genbrugsstationen. Se også ordningsbeskrivelserne i bilag 2 til denne affaldsplan. Vallensbæk Kommune indsamlede ton dagrenovation i Der blev desuden indsamlet ton affald til genanvendelse fra husholdninger (dvs. haveaffald, emballageaffald, storskrald og papir). Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsen 41 er kommunen forpligtet til at etablere indsamling af dagrenovation i form af en henteordning. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres, vil Vallensbæk Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. 15

16 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 7: Plastaffald - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at øge indsamlingen af plastaffald fra husholdninger. Målet er at øge genanvendelsen af emballageaffald, så vi bidrager til at opfylde EU s emballagedirektiv. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af plast op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. I samarbejde med I/S Vestforbrænding gennemføre en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af plast i kommunen. Undersøgelsen vil: bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling plast i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af boligmassen (enfamilie- /flerfamilie-huse) m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi lægge op til en eventuel handlingsplan for kommunen 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af eksisterende plastordninger. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats for indsamling af plast til genanvendelse. 4. Hvis vi træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af plast, sættes denne i gang efter en afstemning med de nødvendige investeringer i fx nyt materiel, udbudsperioder etc. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for metoder til indsamling af plast vil blive gennemført i Vallensbæk Kommune træffer beslutning om evt. ændret praksis af kommunens ordninger for indsamling af plast, når beslutningsgrundlaget er på plads Eventuel implementering af ny ordning eller ændringer i eksisterende ordninger begynder, når der er truffet beslutninger herom, og det er muligt i henhold til gældende kontrakter med transportører mv. 16

17 Baggrund Anslået mængde-potentiale De potentielle indsamlingsmængder af plastemballage fra husholdninger er forbundet med stor usikkerhed. Vi vil derfor ikke benytte konkrete mængder i forbindelse med opgørelserne og målene i denne affaldsplan. Indeværende initiativ forventes at belyse potentialerne og mulighederne for øget indsamling af plast, således at vi kan opstille mere konkrete mål i den næste affaldsplan. Indflydelse på miljø Genanvendelse af plast er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget genanvendelse af plastemballage vil medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger på, at plast udgør den væsentligste kilde. Service Vallensbæk Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger til gavn for byens borgere. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Status Kommunens ordning består af en mulighed for aflevering af plastemballage på genbrugsstation. Lovgivning I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til genanvendelse af emballage, herunder plastemballage. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, vil Vallensbæk Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. 17

18 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet - Vis mig dit køkkenskab Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at understøtte borgernes muligheder for at indrette kildesortering i husstanden, så den daglige affaldssortering bliver en integreret del af hverdagen med mindst mulig besvær for den enkelte borger. Kommunen vil derfor gennemføre en kampagne for øget kildesortering. Målet er at inspirere borgerne til at indrette kildesortering i og udenfor hjemmet. Kildesorteringen skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse, og at kun et nødvendigt minimum af restaffald sendes til forbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune gennemføre en kampagne med tilhørende konkurrencer for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Kampagnen skal gennem konkrete eksempler fra kommunens borgere påvirke andre borgernes holdning til affald og affaldssortering. Denne positive påvirkning forventes at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Omdrejningspunkt for kampagnen er en konkurrence i det lokale medie. Her kan borgerne indsende beskrivelser og billeder af deres egne løsninger i hjemmet til inspiration for kommunens øvrige borgere. Der vil være en række forskellige konkurrencekategorier, hvor der udvælges vindere. Alle indsendte bidrag samles på kommunens hjemmeside, således at bidragene også fremadrettet kan anvendes i kommunens affaldsplanlægning samt til borgernes indretning af kildesortering i køkken, bryggers, udhus m.m. Hvornår gør vi det? 1. Kampagne og konkurrencer begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 1. kvartal Vallensbæk Kommune opdaterer information til borgere bl.a. på kommunens hjemmeside ved afslutning af kampagneperioden, således at informationerne er tilgængelige for borgerne senest ved udgangen af 1. kvartal Kommunen inddrager den nye viden i fremtidig affaldsplanlægning rettet til borgerne. 18

19 Baggrund Anslået mængde-potentiale Bedre kildesorteringssystemer i hjemmet forventes at medvirke til en øget sortering af affald. Vi kan dog ikke vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at få borgerne til at frasortere affald til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når adgang til indretningsinspiration lettes. De nye redskaber skal motivere borgerne til at kildesortere deres affald. Status for indsamling Vallensbæk Kommune indsamlede ton dagrenovation i Der blev desuden indsamlet ton affald til genanvendelse fra husholdninger (dvs. haveaffald, emballageaffald, storskrald og papir). Lovgivning Kildesortering og genanvendelse af affald en vigtig brik i Affaldsbekendtgørelsen jf. 4 om affaldshierarkiet. Ressourcer økonomi Kampagnen er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Vallensbæk Kommune afsætter ressourcer til at deltage i arbejdsgrupper og sørger for, at konkurrencen og kampagnen kan ses via kommunens hjemmeside. 19

20 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 9: Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald - kampagne målrettet borgere Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at styrke informationen om de typer af farligt affald, der typisk forekommer i en husholdning. Derfor medvirker kommunen til at udarbejde informationsmateriale, der skal vejlede husholdninger i det daglige møde med - og den efterfølgende håndtering af - farligt affald. Informationsmaterialet skal også udarbejdes på relevante fremmedsprog. Det er kommunens mål at højne indsatsen for indsamling af farligt affald fra husholdninger og derved sikre, at farligt affald håndteres korrekt via specialbehandling. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til igangsættelsen af en undersøgelse, der skal afklare hvem, der er den primære målgruppe, samt den mest effektive metode til at komme i kontakt med denne. Undersøgelsen sker i samarbejde med I/S Vestforbrænding, 2. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater udarbejde vejledende materiale til målgruppen som fx kan husstandsomdeles til borgere - og evt. relevante virksomheder i kommunen. 3. Afhængigt af projektets resultater, indgå i et samarbejde om en større kampagne om farligt affald i husholdninger. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i perioden 1. kvartal 2011 til 3. kvartal Vallensbæk Kommune vil så vidt muligt træffe beslutning i 4. kvartal 2011 om, hvordan resultaterne af projektet skal anvendes fremover. 3. Udarbejdelse af informationsmateriale og kampagneplanlægning begynder 1. kvartal

21 Baggrund Anslået mængde-potentiale Farligt affald i husholdningerne udgør en relativt lille mængde. Til gengæld er det meget væsentligt for miljø og sundhed, at netop farligt affald håndteres korrekt ved bortskaffelse. Det forventes, at en øget mængde farligt husholdningsaffald kan indsamles på baggrund af en styrket vejledning og informationsindsats. Indflydelse på miljø Der er mange forskellige typer af farligt affald. Fælles for dem alle er, at de kan skabe forskellige miljø- og sundhedsmæssige problemer. Et eksempel er lysstofrør og energi-spare-pærer som indeholder kviksølv. Hvis farligt affald som lysstofrør - brændes sammen med den almindelige dagrenovation, vil det give anledning til forurening via luftemissionerne og slaggen fra forbrændingsanlægget. Service En styrket vejledning og information forventes at bidrage til større forståelse for håndtering af farligt affald. En større forståelse for affaldshåndteringen forventes at blive opfattet som bedre service. Status Borgere i Vallensbæk Kommune kan aflevere farligt affald til miljøbilen eller på genbrugspladserne i I/S Vestforbrændings opland. Medicinrester mv. kan desuden afleveres på apoteket. Der findes desuden en række lokale genbrugspladser ved etageboliger, der administreres af ejendomsselskaber, hvor beboerne kan aflevere farligt affald. I 2007 blev der afleveret 11 tons farligt affald til miljøbilen. Mængderne af farligt affald, der blev afleveret på genbrugspladserne, indgår ikke opgørelserne for Vallensbæk Kommune, da der ikke ligger en genbrugsplads i Vallensbæk Kommune. Lovgivning Ifølge affaldsbekendtgørelsens 61 skal der etableres indsamlingsordninger i form af henteordninger for farligt affald. Ressourcer økonomi I/S Vestforbrænding finansierer den relevante forundersøgelse samt udvikling af det materiale, der skal bruges til information og vejledning. Vestforbrænding er tovholder på opgaven. Kommunen afsætter midler til trykning og udsendelse af informationsmateriale til kommunens borgere og relevante virksomheder. 21

22 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdning og erhverv 10: Øget indsamling af batterier og småt elektronik - undersøgelse af indsamlingsmetoder Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at styrke indsamlingen af batterier og småt batteridrevet elektronik (fx mobiltelefon, elektronisk legetøj, syngende postkort, håndværktøj osv.). Kommunen vil tage de eksisterende metoder til indsamling af batterier og småt elektronik op til revision og træffe beslutning om - og i givet fald hvordan - der skal ske en optimering af metoderne. Målet er at øge indsamlingen af batterierne i kommunen og dermed øge genanvendelsen samt at etablere en ordning for indsamling af småt elektronik. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal finde frem til den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af batterier og småt elektronik i kommunen. Undersøgelsen sker i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Undersøgelsen vil: 1. Bygge på viden om eksisterende metoder til at indsamle batterier og småt elektronik i indog udland fx fælles indsamling i poser, der lægges oven på skraldespanden 2. Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold 3. Tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. 4. Give en vurdering af forskellige indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi 5. Lægge op til en handlingsplan for kommunen Vallensbæk Kommune vil på baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af de eksisterende metoder for indsamling af batterier og småt elektronik. Desuden vil vi anvende undersøgelsens resultater til efterfølgende at styrke informationsindsatsen for indsamling af batterier og småt elektronik. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til batterier og småt elektronik vil blive gennemført fra 4. kvartal kvartal Der lægges op til, at Vallensbæk Kommune træffer beslutning i 2012 om evt. ændrede metoder til indsamling af batterier og småt elektronik. 3. Hvis vi træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af batterier og småt elektronik vil ændringerne blive implementeret hurtigst muligt, jf. gældende kontrakter med affaldstransportører. 22

23 Baggrund Anslået mængde-potentiale Det har ikke været muligt at udregne indsamlingspotentialer for batterier fra husholdninger på baggrund af det tilgængelige datagrundlag. Indflydelse på miljø Batterier kan indeholde store mængder tungmetaller; især bly, men også kviksølv, cadmium og nikkel. Brugte batterier, der ender i dagrenovationen, udgør et stort miljøproblem, fordi tungmetaller ikke nedbrydes i miljøet, og kan ophobes i organismer. Ofte er de miljøproblemer, der er forbundet med elektronikprodukter, større under produktionen end i brugen og bortskaffelsen af produktet. Derfor er det vigtigt, at sikre størst mulig genanvendelse af batterier. Service Vallensbæk Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil borgernes oplevelse af serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Serviceniveauet afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om forbedring af ordningerne. Status for indsamling Batterier kan afleveres på genbrugspladsen eller på lokale genbrugspladser. Desuden kan en-familie boliger få afhentet batterier i gennemsigtige plastikposer, hvis de stilles oven på papircontaineren til afhentning sammen med storskrald. Der er ikke særskilte registreringer af indsamlingen af batterier i Fremover vil de indsamlede mængder batterier dog blive registreret særskilt. Der kan heller ikke anslås en mængdeværdi for småt elektronik, idet det indsamles sammen med andre elektriske og elektroniske produkter. Lovgivning Ifølge affaldsbekendtgørelsen og batteribekendtgørelsen skal der etableres indsamlingsordninger i form af henteordninger for småt elektronik og batterier. EU har indført producentansvar for både elektriske og elektroniske produkter og batterier. Læs mere om producentansvar og EU s batteridirektiv på miljøstyrelsens hjemmeside Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, vil Vallensbæk Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. 23

24 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Erhverv 11: Øget indsamling af PCB-holdigt affald - kampagne målrettet byggebranchen Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at øge opmærksomheden på det miljøproblematiske stof PolyChloreret Biphenyl (PCB), for at fremme kildesorteringen. Målet er, at reducere mængden af PCB, der går til forbrænding og øge indsamlingen af PCB-holdigt affald genereret i kommunen. Der findes betydelige mængder PCB i eksisterende bygninger opført i 1950 erne 70 erne. Nedrivning af bygninger og udskiftning af vinduer fra denne periode er i fuld gang. Det er derfor væsentligt, at dette bygningsmateriale håndteres forsvarligt under nedrivningen, da det er for sent, når affaldet er blandet sammen. Det antages, at PCB vil være udfaset af affaldet inden PCB kan ikke genanvendes, men skal destrueres. Initiativet tager bl.a. afsæt i en forundersøgelse fra 2007 om PCB gennemført i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til at gennemføre en undersøgelse som bygger på allerede indsamlet viden samt erfaringer fra andre Kommuner og lande. Undersøgelsen iværksættes i samarbejde med I/S Vestforbrænding, og skal klarlægge målgrupper og hvor potentialet er størst i kommunen 2. Udarbejde en handlingsplan for fremtidig indsamling af PCB i kommunen, der bl.a. stiller krav til håndtering af PCB, når bygninger skal nedrives eller renoveres 3. Sætter fokus på håndhævelse af kravene til korrekt håndtering af PCB 4. Igangsætte og afvikle en informationskampagne målrettet byggebranchens aktører bygherrer, rådgivere, entreprenører og nedrivningsfirmaer Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle potentialer begynder 1. kvartal 2012 og afsluttes 2. kvartal Vallensbæk Kommune udarbejder handlingsplan 3. kvartal Informationskampagne begynder i 4. kvartal 2012 og afsluttes i 1. kvartal

25 Baggrund Anslået mængde-potentiale PCB er et miljøproblematisk stof, som hyppigt forekommer i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. PCB blev introduceret i 1950 erne og blev et populært tilsætningsstof i bl.a. elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie. PCB blev forbudt i Undersøgelser viser, at PCB de kommende år fortrinsvist vil forekomme i byggeaffald indeholdende termoruder, beton afskær og fugemasser. Det er dog ikke muligt at skønne et konkret potentiale på kommuneniveau eller oplandsniveau. Indflydelse på miljø PCB optages let af levende organismer og ophobes i fødekæden, for til sidst at havne i den mad vi spiser. PCB er på grund at sin stabile kemiske struktur svært nedbrydelig i naturen, og stoffet bliver derfor i naturens kredsløb i mange år. PCB har negativ indflydelse på reproduktionsevnen og er kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt, at affald med PCB bliver håndteret og bortskaffet uden risiko for spredning af stoffet til omgivelserne. Service Ny information skal sikre virksomheder en bedre vejledning i håndtering af PCB-holdigt affald. Det forventes, at denne forbedrede information vil blive opfattet som god service. Status for indsamling Der foreligger ikke mængdedata for indsamlingen af PCB-holdigt affald i kommunen. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er kommunen forpligtet til at indsamle farligt affald herunder PCB-holdigt affald. PCB er desuden på EUs prioriterede liste over uønskede kemiske stoffer. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen afholder selv udgifter til trykning og udsendelse af informationsmateriale til relevante virksomheder. Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af handlingsplan samt den efterfølgende kampagne og vejledning af virksomheder. 25

26 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Erhverv 12: Øget indsamling af klinisk risikoaffald - kampagne målrettet relevante affaldsproducenter Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at sætte fokus på klinisk risikoaffald og derved øge indsamlingen fra erhverv. Målet er en indsamlingsordning med tilslutning af alle relevante virksomheder i kommunen. Klinisk risikoaffald stammer bl.a. fra læge-, tandlæge- og dyreklinikker, hospitaler og forskningsinstitutter og er bl.a. affald med særlig smitterisiko ved håndtering, skærende og stikkende genstande, vævsdele samt laboratorieaffald indeholdende levende bakterie, virus eller vaccine. Klinisk risikoaffald kan ikke genanvendes, men skal destrueres via forbrænding på et anlæg til forbrænding af farligt affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding: 1. Medvirke til en fælles undersøgelse af potentiale, målgruppe og affaldsstrøm for klinisk risikoaffald, 2. Udarbejde en kommunal handlingsplan for fremtidig indsamling af klinisk risikoaffald i kommunen, 3. Udvikle informationsmateriale specifikt til målgruppen, som beskriver indsamlingsmateriel og indsamlingsordning, 4. Gennemføre en informationskampagne. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle potentialer begynder i 3. kvartal 2011 og afsluttes i 4. kvartal Der udarbejdes en handlingsplan i 1. kvartal Informationskampagnen begynder 1. kvartal 2012 og afsluttes 2. kvartal

27 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der er tale om små mængder affald, men karakteren af affaldet betyder, at det er vigtigt at det bliver håndteret og behandlet korrekt. Vi har ikke potentialer for indsamling af klinisk risikoaffald. Indflydelse på miljø Initiativet forventes af medføre forbedrede miljø- og arbejdsmiljøforhold, da risikoen for bl.a. ulykker med skarpe/spidse genstande reduceres, ligesom smittespredning med sundhedsskadelige materialer mindskes. Service Kommunen ønsker at opretholde et højt serviceniveau bl.a. ved at tilbyde interesserede virksomheder en forsvarlig og velfungerende ordning for bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Status for indsamling Virksomheder skal sortere og opbevare klinisk risikoaffald efter reglerne i Vallensbæk Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheder må aflevere op til 50 kg farligt affald på genbrugsstationen. Ved større mængder skal virksomheder benytte en godkendt transportør til bortskaffelse af affaldet, og det skal anmeldes til kommunen. Der blev indsamlet ca kg klinisk risikoaffald fra erhverv i Vallensbæk i Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er kommunen forpligtet til at indsamle mindre mængder farligt affald fra erhverv herunder klinisk risikoaffald. Ressourcer økonomi Undersøgelsen samt forberedelse og udvikling af informationsmateriale finansieres af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Vallensbæk Kommune afholder udgifter til trykning og distribution af informationsmateriale til relevante virksomheder i kommunen. Vallensbæk Kommune vil udarbejde en handlingsplan for informationskampagnen og vejledning af virksomheder. 27

28 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Erhverv 13: Øget indsamling af emballageaffald - kampagne målrettet erhverv Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at fastholde fokus på genanvendelsen af emballageaffald fra erhverv. Målet er samlet set at øge genanvendelsen af emballageaffald, således at Vallensbæk Kommune som minimum lever op til de til enhver tid gældende krav i Emballagedirektivet. Der tages udgangspunkt i erfaringer fra tidligere kampagner bl.a. en emballagekampagne for erhverv gennemført i Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune: 1. Medvirke til udarbejdelsen af en handlingsplan for en kampagne målrettet relevante virksomheder i kommunen. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med I/S Vestforbrænding. 2. Via affaldstilsyn kontakte udvalgte virksomheder, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse fortæller, at de har emballageaffald af relevant mængde. 3. Via skærpet kontrol sikre, at virksomheder med væsentlige mængder emballageaffald, benytter de aktuelle ordninger for genanvendelse. Hvornår gør vi det? 1. Det forberedende kampagnearbejde handlingsplan og materialeudvikling påbegyndes i 2. kvartal 2010 og afsluttes i 4. kvartal Gennemførsel af kampagnen med udsendelse af informationsmaterialemateriale og efterfølgende virksomhedskontakt forløber fra 4. kvartal 2010 til 2. kvartal Kommunen udfører i 2011 og 2012 opfølgning på virksomhedsbesøg og følger op på, om kampagnen har bidraget til ændret affaldshåndtering. 28

29 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der er meget emballageaffald fra visse typer af virksomheder, som ikke indsamles til genanvendelse. Pap, papir og plast er de mest gængse emballagetyper. Det vurderes, at der samlet set i Vestforbrændings opland er potentiale for indsamling af ton papir, ton pap og ton plast ved at gennemføre en emballagekampagne. Indflydelse på miljø Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer energi og ressourcer. Øget genanvendelse af plastemballage vil f.eks. medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. Desuden kræver det mindre energi at smelte brugt plast om til ny plast, end det gør at producere ny plast ud af jomfruelige materialer. Service Kommunen ønsker at opretholde et højt serviceniveau bl.a. ved at tilbyde vejledning til interesserede virksomheder om bortskaffelse af emballageaffald. Status for indsamling Virksomheder kan aflevere emballageaffald på genbrugsstationen. Desuden anviser kommunen emballageaffald til genanvendelse via godkendte transportører og modtageanlæg. Der blev ifølge kortlægningen bortskaffet ca. 16 ton plastemballage fra virksomheder i Vallensbæk i Lovgivning I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til forebyggelse og genanvendelse af emballage. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning og udarbejdelse af handlingsplan samt efterfølgende kampagne og virksomhedskontakt. 29

30 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau Tværgående 14: Alternative løsninger til deponering flytte mængder fra deponi til genanvendelse/ forbrænding Mål og planlægning Hvad vil vi? Vallensbæk Kommune ønsker at flytte affald fra deponi til genanvendelse/forbrænding. Målet er at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi. Kommunen vil derfor medvirke til at igangsætte en undersøgelse, der skal afklare, om udvalgte fraktioner fx trykimprægneret træ og glaseret tegl kan flyttes fra deponi til genanvendelse eller forbrænding - og i så fald hvordan. Kommunen vil på baggrund af undersøgelsens resultater træffe beslutning om - og i givet fald hvordan - der skal ske en tilpasning af praksis for sorteringen på genbrugsstationerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Vallensbæk Kommune medvirke til at igangsætte en undersøgelse om deponifraktioner i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Undersøgelsen skal afklare: 1. Hvad er status på initiativer, projekter, udvaskningsforsøg m.v. foretaget indtil nu i Danmark og internationalt? 2. I hvilke fraktioner er der størst mængdepotentiale? 3. Miljøøkonomiske fordele ved at flytte fraktionen til genanvendelse/forbrænding 4. Barrierer for en ændret praksis, fx eksisterende lovgivning 5. Værdien af en evt. fremtidig indsamlingsmetode i forhold til i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi Afhængigt af undersøgelsens udfald vil Vallensbæk Kommune træffe beslutning om en evt. ændret praksis for en eller flere af de undersøgte fraktioner. Hvis der træffes beslutning om ændret praksis for en eller flere af de undersøgte fraktioner, benyttes undersøgelsens resultater til at styrke informationsindsatsen på området. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen vil blive gennemført i løbet af Der lægges op til, at Vallensbæk Kommune på baggrund af undersøgelsens resultater træffer beslutning om evt. ændret praksis i Hvis vi træffer beslutning om at ændre praksis på området planlægges arbejdet med ændring af praksis eller evt. ordninger i løbet af 2011 med henblik på implementering hurtigst muligt. 30

31 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der er store mængder at hente i fx trykimprægneret træaffald og glaseret tegl. Det anslås, at ca ton glaseret tegl og ca ton trykimprægneret træaffald pr. år kan håndteres bedre i I/S Vestforbrændings opland. Indflydelse på miljø Direkte miljøeffekter ved affaldsdeponering er hovedsageligt ændringer af landskabet samt emission af deponigas og evt. nedsivning af perkolat. De indirekte miljøeffekter er knyttet til de materialer i affaldet, som eventuelt kan genbruges (herunder energiindholdet), men som går tabt ved deponering. De deponerede genanvendelige materialer skal efterfølgende erstattes, og der skal således indvindes nye råmaterialer med de miljøkonsekvenser til følge, som det indebærer. Service Det vurderes, at brugerne af genbrugsstationen vil opleve et uændret serviceniveau. Status for indsamling Deponeringsegnet materiale kan afleveres på genbrugsstationen. Virksomheder skal bortskaffe større mængder deponeringsaffald via godkendt transportør og modtageanlæg. I 2007 blev der deponeret omkring 918 ton affald fra Vallensbæk, mens ca. 78 ton affald gik til særlig behandling. Lovgivning Deponering er prioriteret nederst i affaldshierarkiet jf. affaldsbekendtgørelsen 4. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at praksis for visse fraktioner skal ændres, vil kommunen så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. 31

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere