Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Affaldsplan og

2 1. Forord Administrative forhold Grundlag for affaldsplan Regeringens overordnede affaldspolitik Prioriteringen på affaldsområdet Status for affaldsområdet Affald fra husholdninger Affald fra erhverv Husholdningsaffald, status, mål og handlingsplaner Tilpasning til ny organisering af affaldssektoren Information Dagrenovation Plast- og metalemballage Papir Farligt affald Batterier Storskrald og haveaffald Genbrugsstationer Øvrige fraktioner Erhvervsaffald, status, mål og handlingsplaner Tilpasning til ny organisering af affaldssektoren Information Farligt affald Deponiaffald Dagrenovationslignende affald Forbrændingsegnet affald Kapacitet forbrænding og deponering Kapacitet forbrænding Kapacitet deponering Mål for behandlingen og indsatsområder i strategien Mål for behandling af affaldet Indsatsområder Finansiering Udgifter og gebyrer for affald fra private Renovationsgebyr Behandlingstakster for affald fra erhverv Budget Langsigtede planer

3 1. Forord Affaldsplan er den første plan nomi i/s og NVRaffald i/s udarbejder i fællesskab med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig, efterfølgende blot benævnt kommunerne. Affaldsplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald, som angiver, at kommunerne hvert 4. år skal udarbejde en affaldsplan. Formålet med affaldsplanen er: at redegøre for status på affaldsområdet i kommunerne at redegøre for de overordnede mål på affaldsområdet i kommunerne at udpege og beskrive de kommende års initiativer. Affaldsplanen er gældende for perioden 1. januar december 2020, dog med særlig fokus på perioden 1. januar december Planen er vedtaget: Lemvig Kommunalbestyrelse den 16. December Administrative forhold Interessentkommunerne har indgået en samarbejdsaftale med nomi i/s og NVRaffald i/s vedrørende affaldshåndtering, efterfølgende blot nomi og NVR nomi Interessentkommunerne bag nomi er: Holstebro Struer Interessentkommunerne bag NVR er: Holstebro Struer Lemvig Af samarbejdsaftalen fra oktober 2006 fremgår det, at følgende opgaver er kompetenceoverdraget til nomi: Generelle kompetenceoverdragede opgaver til nomi: Etablering og drift af database med henblik på løbende registrering af alle affaldsmængder. Etablering og drift af et informationssystem til alle industri- og erhvervsvirksomheder, med henblik på at vejlede om bestående og nye affaldsordninger. Administration af en anvisningsordning for farligt affald fra industri- og erhvervsvirksomheder. Varetagelse af de til aktiebesiddelserne i Måbjerg BioEnergy A/S og Nomi Vækst A/S hørende opgaver. 2

4 NVR Endvidere har interessentkommunerne kompetenceoverdraget en række specifikke driftsopgaver til nomi: Holstebro Kommune: Kommunen har overført opgaven vedrørende sortering og øvrig håndtering af forbrændings- og deponeringsegnet industri- og erhvervsaffald. Kommunen har overført opgaven vedrørende sortering og øvrig håndtering af forbrændings- og deponeringsegnet affald fra kommunens genbrugsstationer. Kommunen har endvidere overført opgaven vedrørende drift af en fælles erhvervsgenbrugspladsordning. Struer Kommune: Kommunen har overført opgaven vedrørende sortering og øvrig håndtering af forbrændings- og deponeringsegnet industri- og erhvervsaffald. Kommunen har overført opgaven vedrørende sortering og øvrig håndtering af forbrændings- og deponeringsegnet affald fra kommunens genbrugsstationer. Kommunen har endvidere overført opgaven vedrørende drift af en fælles erhvervsgenbrugspladsordning. Af samarbejdsaftalen fra august 2006 fremgår det, at følgende opgaver er kompetenceoverdraget til NVR: Generelle kompetenceoverdragede opgaver til NVR: Etablering og drift af database med henblik på løbende registrering af alle affaldsmængder fra private husstande og institutioner. Etablering og drift af et informationssystem til alle husstande og kommunale institutioner. Endvidere har interessentkommunerne kompetenceoverdraget en række specifikke driftsopgaver til NVR, dette er: Holstebro Kommune: Kommunen har overført opgaven vedrørende indsamling og øvrig håndtering af husholdningsaffald og affald fra kommunale institutioner. Kommunen har overført driften af kommunens genbrugsstationer. Struer Kommune: Kommunen har overført opgaven vedrørende indsamling og øvrig håndtering af husholdningsaffald og affald fra kommunale institutioner. Kommunen forestår selv driften af kommunens genbrugsstationer. 3

5 Lemvig Kommune: Kommunen har overført opgaven vedrørende indsamling og øvrig håndtering af husholdningsaffald og affald fra kommunale institutioner. Kommunen har overført driften af kommunens genbrugsstationer. Der pågår for nuværende et arbejde med at opdatere samarbejdsaftalerne. De vigtigste ændringer er: Al behandling af affald kompetenceoverdrages til nomi. Lemvig Kommune indtræder i nomi Definitioner I affaldsplanen benyttes der en række fagudtryk og betegnelser. Da der undertiden anvendes flere benævnelser for det samme, er de fagudtryk og betegnelser, der er anvendt i affaldsplanen søgt tilpasset de mest gængse eller mere officielle benævnelser. For at give et overblik over de anvendte fagudtryk og betegnelser og hvad de dækker over, er der i det efterfølgende opstillet en række definitioner på de oftest anvendte. Affald Affald er i henhold til definitionen i affaldsbekendtgørelsen ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Affaldsfraktioner En affaldsfraktion er en gruppe af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Eksempler på affaldsfraktioner er papir, glas, plast m.m. Affaldshåndtering Affaldshåndtering er indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Behandlingsform Behandlingsform er betegnelsen for behandlingen af affaldet. I denne affaldsplan anvendes følgende behandlingsformer: genanvendelse forbrænding deponering særlig behandling Husholdningsaffald Defineres som omfattende følgende affaldstyper: Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Dagrenovation Dagrenovation består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger, bortset fra storskrald og haveaffald. Storskrald Storskrald består af større kasserede brugsgenstande (f.eks. møbler, hårde hvidevarer, tæpper m.v.) fra private husstande. 4

6 Haveaffald Haveaffald består af grene, blade, græs, trærødder, havejord m.v. fra have- og parkarealer. Farligt affald Farligt affald består af affald, der er opført på en liste i affaldsbekendtgørelsen. Farligt affald indsamles og behandles særskilt. Erhvervsaffald Erhvervsaffald omfatter alt affald fra erhverv herunder offentlige og private institutioner. Emballageaffald Emballageaffald består af affald, der har været brugt som emballage. Igloer Igloer er i denne affaldsplan defineret som en fælles betegnelse for forskellige typer af opsamlingsmateriel. Dette er bl.a. igloer, minicontainere, pallerammer m.v. Behandlingsrest Behandlingsrest består af affald fra energianlæg og affaldsforbrænding samt affald fra rensningsanlæg. Genanvendelse Genanvendelse defineres som oparbejdning af affald, hvor et materiale i affaldet oparbejdes, så det bliver muligt at genanvende dette, f.eks. kan glasskår smeltes om til nye flasker. Forbrænding med henblik på energiudnyttelse defineres ikke som genanvendelse, hvilket f.eks. betyder, at de mængder slam, der forbrændes for at udnytte energien heri, i denne rapport registreres som affald til forbrænding med energiudnyttelse. Genbrug Enhver handling, hvor et produkt i sin levetid kan genbruges i sin oprindelige form en eller flere gange. F.eks. kan der være tale om emballage, der efter vask og rensning kan genpåfyldes eller genbruges til samme formål, som den er udformet til. Genbrugsøer Bemandingsløse mini - genbrugspladser. Her modtages specifikke typer affald udsorteret fra husholdningsaffaldet til genbrug. Genbrugsøerne er placeret ved boligforeningerne og i enkelte sommerhusområder. Miljøstationer En miljøstation består typisk af en flaskeiglo og en aviscontainer, og er i visse områder udbygget med en papcontainer samt en emballagecontainer. Særlig behandling: Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Omfatter behandling af farligt affald herunder klinisk risikoaffald. 5

7 Specialbehandling: Affald til specialbehandling omfatter en række specifikke fraktioner, og er f.eks.: Asbestaffald CFC-holdige køle- og frysemøbler Elektriske og elektroniske produkter Jord (forurenet) Flydende affald (slam, ristestof og sand) Kviksølvholdige lyskilder (lysstofrør og lavenergipærer) 6

8 2. Grundlag for affaldsplan Forslag til affaldsplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald, samt den af regeringen udsendte 1. delstrategi til affaldsstrategi. 1. delstrategi indeholder en kapacitetsplan for forbrændingsanlæg, en indsats for at begrænse mængden af henkastet affald samt en opdatering af regelgrundlaget på affaldsområdet. Ministeren fastslår videre, at de eksisterende målsætninger for behandling af affaldet i Affaldsstrategi fastholdes som udgangspunkt for affaldsplan Det anføres, at den nye organisering af affaldssektoren vil være indeholdt i én af de kommende delstrategier, som yderligere indeholder en kapacitetsplan for deponeringsanlæg, en indsats for at forebygge affald og øge genanvendelsen af især erhvervsaffald, ligesom gennemførelsen af det reviderede affaldsdirektiv sandsynligvis vil medføre yderligere initiativer til gennemførelse i dansk lovgivning Regeringens overordnede affaldspolitik Regeringens overordnede affaldspolitik er udarbejdet omkring følgende tre områder: Ressourcer Klima Beskyttelse af miljø og sundhed Ressourcer Klima Det er vigtigt at udnytte ressourcerne i affaldet så mange gange som muligt. Det er regeringens overordnede politik, at forbruget af ressourcer skal nedsættes. Affaldshierarkiet afspejler denne vinkel på affaldsproblemerne: Ved genbrug og genanvendelse sikres det, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet. Ved forbrænding erstattes andre (fossile) brændsler; men kun ikke-genanvendelige materialer må forbrændes, da materialerne naturligvis bliver ødelagt ved forbrænding og ikke kan fortsætte i kredsløbet. Hermed spildes også den energi, der er anvendt til fremstilling af materialerne og produkterne. Ved deponering spildes ressourcerne helt. Affaldssektorens bidrag til klimapolitikken til at nedbringe emissionen af drivhusgasser - kan også relateres til affaldshierarkiet: Det værste, man ud fra en klimamæssig vinkel kan gøre med bionedbrydeligt affald, er at deponere det. Der dannes metan, som er en 21 gange værre drivhusgas end CO2. Derfor har kommunerne, siden 1997, haft pligt til at anvise forbrændingsegnet affald til forbrænding. 7

9 Hovedparten af affaldet er en vedvarende energikilde, idet kun plasten i affaldet stammer fra fossile brændsler. Derfor er det en god idé at forbrænde affaldet, hvis man kan fortrænge kul, olie eller gas. Den største energibesparelse, og dermed klimaeffekt, opnår man imidlertid typisk ved genanvendelse, idet man her sparer energien, der skal bruges ved udvindingen af råstofferne. Desuden bevarer man den energi, der er anvendt ved fremstillingen af materialerne. Genanvendelse vil for de fleste materialer samlet set medføre en større energibesparelse og dermed CO2- reduktion end forbrænding, men det vil typisk ikke være i Danmark, hele denne energibesparelse vil ske. Det vil være i de råstofproducerende og i de produktproducerende lande, hvorfor vi ikke kan medregne den energi-besparelse i det danske CO2- regnskab Beskyttelse af miljø og sundhed Det er regeringens politik at nedbringe de miljøbelastninger, der opstår, når affald dannes og håndteres. Håndteringen af affaldet skal sikre, at der ikke opstår sundhedsmæssige risici. Alle affaldsbehandlingsformer er forbundet med miljømæssige belastninger, men især farligt affald og farlige stoffer i affaldet skal så vidt muligt undgås. Vi skal sikre, at farlige stoffer ikke spredes i miljøet, hvilket der er risiko for ved både genanvendelse, forbrænding og deponering Prioriteringen på affaldsområdet Regeringens affaldspolitik for bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden. 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer. 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldsbehandling. 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald. 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene. 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen. 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor. Disse grundelementer skal omsættes til virkelighed gennem en række forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Vi skal sikre, at affaldet behandles miljømæssigt forsvarligt og til en fornuftig pris. Miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger skal anvendes som grundlag for beslutninger. 8

10 3. Status for affaldsområdet 3.1. Affald fra husholdninger Opgørelsen af mængder for husholdningsaffaldet er egne tal for de enkelte ordninger. Der henvises endvidere til bilag 1, hvor der er opsplitning mellem kommunerne samt en specifik opsplitning af alle enkelt fraktioner. Husholdningsaffald 2007 (tons) Genbrugspladser Dagrenovation Papir og emballageaffald Genbrugsøer Miljøstationer Storskrald 821 Batterier 2,82 Farligt affald, indsamlingsordning 2 Samlet Tabel 1: Mængden (tons) af husholdningsaffald opdelt på indsamlingsordning. Mængden fra husholdninger fordeler sig på følgende behandlingsform: Fordeling på behandlingsform Affald fra husholdninger 0% 2% 33% 65% Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbehandling Figur 1: Fordeling på behandlingsform i 2007 (tons) Affald fra erhverv Opgørelsen af mængder for erhvervsaffaldet er opgjort på baggrund af ISAG-tal for Der henvises endvidere til bilag 2, hvor der er opsplitning mellem kommunerne samt en specifik opsplitning af alle enkelt fraktioner. 9

11 Erhvervsaffald 2007 (tons) Andet genanvendeligt Papir og pap Forbrændingsegnet Beton Slam Farligt affald Andet bygge/anlægsaffald Træ Jord og sten Jern og metal Grene, blade, græs m.v Plast Ikke-forbrændingsegnet Asfalt Madspild/andet organisk 802 Elektriske og elektroniske produkter 696 Flyveaske 665 Sand og ristestof 622 Tegl 553 Asbest 323 Autogummi 248 Slagger 191 Glas 110 Batterier 76 Affald i alt Tabel 2: Mængden (tons) af erhvervsaffald opdelt på fraktion. Mængden fra erhverv fordeler sig på følgende på behandlingsform: Fordeling på behandlingsform Affald fra erhverv 2% 0% 3% 20% Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbehandling Oplagring 75% Figur 2: Fordeling på behandlingsform i 2007 (tons). 10

12 4. Husholdningsaffald, status, mål og handlingsplaner Husholdningsaffald omfatter alt det affald, som frembringes i en almindelig husholdning. I de tre kommuner blev der i 2007 frembragt tons affald. Det svarer til ca. 780 kg husholdningsaffald pr. indbygger. Udviklingen i de samlede mængder og enkeltfraktioner fremgår af affaldsplanens bilag 1. Her er der ligeledes opstillet status samt mål og handlingsplaner for fraktionerne. I de følgende afsnit gennemgås de af kommunerne etablerede indsamlingsordninger. For hver ordning er der opstillet mål og handlingsplaner, der svarer på, hvad kommunerne ønsker at opnå for det enkelte område. De områder som behandles er: Information Dagrenovation Plast- og metalemballage Papir Farligt affald Batterier Storskrald og haveaffald Genbrugspladser Enkelt fraktioner Det skal bemærkes, at de tidligere mål og handlingsplaner, der præsenteres, kun stammer fra den tidligere affaldsplan omhandlende Holstebro og Struer. 11

13 4.1. Tilpasning til ny organisering af affaldssektoren Kommunerne regulerer affaldet ud fra den bemyndigelse, som er angivet i affaldsbekendtgørelsen, og som bl.a. giver kommunerne ret til at etablere indsamlingsordninger og anvise affald til behandling Mål Med den politiske aftale om ny organisering af affaldssektoren er der lagt op til en mere effektiv service og administrativ forenkling af regulativer, data og gebyrer. På nationalt plan forventes der udarbejdet standardregulativer, og en fremtidig central opsamling af data. Kommunerne vil arbejde for at tilpasse kommunernes affaldsopgaver i henhold til den nye organisering af affaldssektoren og udarbejde nye gældende regulativer i henhold til standardregulativerne Handlingsplaner Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Udarbejde nyt regulativ i henhold til det ventede nye nationale standardregulativ. Følge arbejdet med etablering af fælles database, og herunder sikre at dataformater m.v. tilpasses fælles database Information Der er behov for en fortsat og supplerende information til borgere om mulighederne for bortskaffelse af deres affald. Herunder en beskrivelse af de tilbud, der er etableret Mål Kommunerne vil sikre en fortsat information til alle borgere om de ordninger og tilbud, der er etableret. Kommunerne ønsker en fortsat udvikling af NVR s hjemmeside, som et omdrejningspunkt for den fremtidige information til borgerne Handlingsplaner 4.3. Dagrenovation Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Sikre at information kan gøres specifik i forhold til en bestemt ordning. Sikre fælles information på NVR s hjemmeside Status Holstebro Kommune Der er etableret indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Indsamlingen er en volumenbaseret ordning, og omfatter af- 12

14 hentning ved husstanden og udføres efter overenskomst mellem NVR og en eller flere vognmænd. Der anvendes flere forskellige typer opsamlingsmateriel til opbevaring af dagrenovation. Det er kommunen der afgør, hvilken type opsamlingsmateriel, der skal anvendes. Beholdere tømmes som hovedregel hver 14. dag eller efter aftale med NVR Status Struer Kommune Der er etableret indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Indsamlingen er en volumenbaseret ordning, og omfatter afhentning ved husstanden og udføres efter overenskomst mellem NVR og en eller flere vognmænd. Der anvendes flere forskellige typer opsamlingsmateriel til opbevaring af dagrenovation. Det er kommunen der afgør, hvilken type opsamlingsmateriel der skal anvendes. Beholdere tømmes som hovedregel hver 14. dag eller efter aftale med NVR Status Lemvig Kommune Der er etableret indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Indsamlingen er en vægtbaseret ordning, og omfatter afhentning ved husstanden og udføres efter overenskomst mellem NVR og en eller flere vognmænd. Der anvendes forskellige typer opsamlingsmateriel til opbevaring af dagrenovation. Det er kommunen der afgør, hvilken type opsamlingsmateriel der skal anvendes. Beholdere tømmes som hovedregel hver 14. dag eller efter aftale med NVR Tidligere målsætninger I affaldsplan blev det besluttet at: Der skulle iværksættes undersøgelser, som skulle afdække potentialet ved forgasning af usorteret dagrenovation. Herunder skulle økonomien afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger. Undersøgelserne af forgasning af usorteret dagrenovation skulle udføres som fuldskalaforsøg på eksisterende anlæg. Undersøgelserne skulle indeholde sammenligninger med andre affaldsselskaber/kommuners indsamlingssystemer for dagrenovation, heriblandt systemet i Lemvig, som er vægtbaseret. I planperioden er der gennemført fuldskalaforsøg. Det har dog ikke på denne baggrund været muligt endeligt at beslutte en evt. fremtidig behandlingsform for kommunernes dagrenovation Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: 1. Minimere mængden af dagrenovation pr. indbygger. 2. Undersøge alternativer til den nuværende behandlingsform for dagrenovation. 13

15 Handlingsplaner Kommunerne ønsker at minimere den nuværende mængde dagrenovation pr. indbygger. I 2007 er der indsamlet følgende mængder pr. indbygger: Kg. pr. indbygger Holstebro Struer Lemvig Kommune Figur 3: Indsamlet mængde dagrenovation pr. indbygger. Der vil ske en løbende information til borgerne om, hvad dagrenovationen må indeholde, samt hvilke alternative afleveringsmuligheder, der findes. Dette følges op med, at: Der skal gennemføres et sorteringsforsøg for dagrenovation, som skal kortlægge, om sammensætningen af dagrenovation er ændret i forhold til det sorteringsforsøg, der blev udført i Forsøget omfatter dagrenovation fra såvel private husstande som fritidshuse. Der vil blive foretaget undersøgelser af alternativer til den nuværende behandlingsform for dagrenovation, og derfor vil der blive: Gennemført fuldskalaforsøg med forgasning af ikke kildesorteret dagrenovation. Disse forsøg skal afdække såvel de økonomiske som de miljømæssige konsekvenser ved forgasning af dagrenovationen, og skal danne grundlag for en beslutningsproces vedr. forgasning af dagrenovationen Plast- og metalemballage Status Holstebro Kommune Der er etableret indsamlingsordning for plast- og metalemballage fra private husstande. Indsamlingen udføres efter overenskomst mellem NVR og en eller flere vognmænd, og tømmes hver 6. uge. Plast- og metalemballage kan fortsat afleveres på: genbrugsstationerne genbrugsøer miljøstationer via storskraldsindsamling 14

16 Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for rengjort plast- og metalemballage. Det kasserede plast- og metalemballage skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstationerne aflevering på genbrugsøer aflevering via storskraldsindsamling Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for rengjort plast- og metalemballage. Den kasserede plast- og metalemballage skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstationerne aflevering på genbrugsøer aflevering på miljøstationer aflevering via storskraldsindsamling Tidligere målsætninger I affaldsplan blev det besluttet at: Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt plast- og metalemballage. I planperioden er der etableret en husstandsindsamling ved private husstande i Holstebro Kommune, og hertil en målrettet information Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: Fastholde og gerne øge mængden af indsamlet plast- og metalemballage. Iværksætte målrettet information om indsamling af genanvendeligt plast- og metalemballage Handlingsplaner Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for plast- og metalemballage: Mulighederne for husstandsindsamling i Struer og Lemvig Kommuner skal undersøges. Den målrettede information til private om indsamling af genanvendeligt plast- og metalemballage skal fastholdes. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. 15

17 4.5. Papir Status Holstebro Kommune Der er etableret husstandsindsamling for papir fra private husstande. Indsamlingen udføres efter overenskomst mellem NVR og en eller flere vognmænd. Papir kan fortsat afleveres: på genbrugsstation afhentning gennem storskrald på miljøstationer aflevering på genbrugsøer ved boligforeninger Beholdere tømmes som hovedregel hver 6. uge Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for papir. Papir i form af aviser og ugeblade skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: afhentning gennem storskrald aflevering på genbrugsstation aflevering på miljøstation aflevering på genbrugsøer ved boligforeninger aflevering til afhentning af de frivillige organisationer kommunen har indgået aftale med Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for papir. Papir i form af aviser og ugeblade skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: afhentning gennem storskrald aflevering på genbrugsstation aflevering på miljøstation aflevering på genbrugsøer for boligforeninger aflevering til afhentning af de frivillige organisationer kommunen har indgået aftale med Tidligere målsætninger I affaldsplan blev det besluttet at: Der skal indsamles 60 % af det genanvendelige papir og pap fra private husholdninger. Der skal foretages en undersøgelse af modellen med miljøstationer, hvilken mængder indsamles/prisen. Det skal undersøges, om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. I planperioden er der etableret en husstandsindsamling ved private husstande i Holstebro Kommune Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: 16

18 Indsamle mindst 60% af potentialet fra private husholdninger. Undersøge om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet Handlingsplaner Kommunerne vil indsamle mindst 60% af potentialet fra private husholdninger. I 2007 blev der indsamlet følgende i forhold til det opstillede potentiale: 100% 90% 80% Indsamlet af potentiale 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Holstebro Lemvig Struer Kommune 4.6. Farligt affald Figur 4: Indsamlet af potentiale. Det tilsigtes, at indsamlingsprocenten fastholdes på et højt niveau, og dette skal bl.a. gøres ved: Mulighederne for husstandsindsamling i Struer og Lemvig Kommuner skal undersøges. Målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt papir Status Holstebro Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald, og skal afleveres på genbrugsstationerne eller til visse forhandlere Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald, og skal afleveres på genbrugsstationerne eller til visse forhandlere Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald, og skal afleveres på genbrugsstationerne eller til visse forhandlere Tidligere målsætninger I affaldsplan blev der ikke opstillet specifikke mål vedr. det farlige affald. 17

19 I den seneste planperiode er indsamlingen af farligt affald via storskraldsordningen blevet udfaset Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: Sikre at det farlige affald fortsat indsamles på genbrugsstationerne I 2007 blev der indsamlet følgende mængder på genbrugsstationerne: Farligt affald pr. indbygger [kg/indbygger] 2,5 2,0 1,5 Kg 1,0 0,5 0,0 Holstebro Struer Lemvig Kommune Figur 5: Indsamlet farligt affald på genbrugsstationerne [kg/indbygger] Handlingsplaner 4.7. Batterier Det tilsigtes, at indsamling fastholdes på et højt niveau, og dette skal bl.a. gøres ved: Sorteringsforsøg for dagrenovation skal kortlægge mængden af farligt affald i dagrenovationen. Målrettet information til private om indsamling af farligt affald Status Holstebro Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for batterier. Batterier indsamles via etableret indsamlingsordning for dagrenovation. Batterier kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for batterier. Batterier indsamles via etableret indsamlingsordning for dagrenovation. Batterier kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for batterier. Batterier indsamles via etableret indsamlingsordning for dagrenovation. 18

20 Batterier kan fortsat afleveres på genbrugsstationerne Tidligere målsætninger I affaldsplan blev det besluttet at: Undersøge mulighederne for husstandsindsamling. Sikre information om bestående ordninger. I planperioden er der indført husstandsindsamling i kommunerne Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: Sikre udsortering af batterier fra dagrenovationen Handlingsplaner For at sikre opfyldelse af det opstillede mål vil kommunerne: Udføre sorteringsforsøg for dagrenovation, som skal kortlægge mængden af batterier i dagrenovationen. Sikre fortsat information omkring udsortering af batterier Storskrald og haveaffald Status Holstebro Kommune Alle private husstande og sommerhuse er omfattet af en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald. De private husstande kan efter tilkald få afhentet storskrald og haveaffald på adressen 6 gange årligt. Storskrald og haveaffald kan også bringes til genbrugsstationerne Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald. De private husstande kan efter tilkald få afhentet storskrald og haveaffald på adressen 6 gange årligt. Der tilbydes fortsat lokal neddeling af haveaffald. Ved lokal neddeling forstås en ordning, hvor borger- og grundejerforeninger eller sommerhusområder får foretaget neddeling af haveaffaldet i lokalområdet. Storskrald og haveaffald kan også bringes til genbrugsstationerne Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald. De private husstande kan efter tilkald få afhentet storskrald og haveaffald på adressen 6 gange årligt. Storskrald og haveaffald kan også bringes til genbrugsstationerne. 19

21 Tidligere målsætninger I affaldsplan blev der ikke opstillet specifikke mål vedr. storskrald eller haveaffald Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: Sikre at haveaffaldet efter modtagelse kan anvendes til produktion af kompost eller bortskaffes til flisproduktion. Undersøge mulighederne for lokal neddeling. Fortsat understøtte hjemmekompostering ved bl.a. fortsat at sælge kompostbeholdere på genbrugsstationerne Handlingsplaner Det tilsigtes, at det modtagne haveaffald friholdes for plast, og dette skal bl.a. gøres ved: Målrettet information til private om at undgå plast i haveaffaldet. Undersøgelserne for lokal neddeling skal afdække såvel de økonomiske som de miljømæssige konsekvenser Genbrugsstationer Status Holstebro Kommune Alle private husstande er omfattet af en ordning med bemandet genbrugsstation. I Holstebro Kommune er der etableret 5 bemandede genbrugsstationer Status Struer Kommune Alle private husstande er omfattet af en ordning med bemandet genbrugsstation. I Struer Kommune er der etableret 2 bemandede genbrugsstationer Status Lemvig Kommune Alle private husstande er omfattet af en ordning med bemandet genbrugsstation. I Lemvig Kommune er der etableret 2 bemandede genbrugsstationer. Herudover findes der i Lemvig Kommune 10 nærgenbrugspladser, som drives af de lokale sogne- og borgerforeninger. I den seneste planperiode er genbrugspladsen i Thyborøn blevet lukket Tidligere målsætninger I affaldsplan blev der ikke opstillet specifikke mål vedr. genbrugsstationerne Mål kommunerne Kommunerne vil i den kommende planperiode: Fortsat sikre, at minimum 80% af det modtagne affald kan genbruges. 20

22 Handlingsplaner Kommunerne vil sikre at en så stor del som muligt af det modtagne affald sendes til genanvendelse. I 2007 var følgende fordeling af det modtagne affald: 90% 80% 70% Andel af total mængde 60% 50% 40% 30% 20% 10% Holstebro Struer Lemvig 0% Genanvendelse Farligt affald Til sortering Til deponi Fraktion Figur 6: fordeling af modtaget affald Øvrige fraktioner Dette skal bl.a. gøres ved: Målrettet information til private om sortering - og afleveringsmuligheder. Løbende afsøge markedet for nye fraktioner til genanvendelse Glas og flasker Affaldstypen omfatter udelukkende emballageglas, og stammer fra private borgere. De indsamlede mængder leveres til forskellige modtagevirksomheder, hvor materialerne gennemgår en sortering inden de sendes til genanvendelse. Målsætning glas og flasker Der er opstillet følgende målsætninger for glasemballage gældende for hele fællesskabet. Fastholde og gerne udvide den indsamlede mængde. Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt glasemballage. Handlingsplaner for glas og flasker Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for glasemballage: Den målrettede information til private om indsamling af genanvendeligt glasemballage skal fastholdes. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. Mulighederne for en udbygning af miljøstationer undersøges løbende Jern og metal Jern- og metalaffaldet stammer fra private borgere. Affaldstypen består af skrotjern og metalemballage. Der henvises ligeledes til afsnit

23 Målsætning metalemballage Der er opstillet følgende målsætninger for metalemballage gældende for hele fællesskabet: Fastholde og gerne udvide indsamlingen af genanvendeligt jern og metal. Handlingsplaner for metalemballage Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for metalemballage: Plast Den målrettede information til private om indsamling af genanvendeligt jern og metal skal fastholdes. Plastaffald omfatter emballageplast, dunke, m.v. I opgørelsen skelnes der ikke mellem de forskellige plasttyper. Der henvises ligeledes til afsnit 4.3. Målsætning plast Der er opstillet følgende målsætninger for plast gældende for hele fællesskabet: Fastholde og gerne udvide indsamlingen af genanvendeligt plast. Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af genanvendeligt plast. Handlingsplaner for plast Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for plast: PVC Den målrettede information til private om indsamling af genanvendeligt plast skal fastholdes. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. PVC-affald stammer fra private borgere og modtages hovedsageligt på genbrugsstationerne. Målsætning PVC Der er opstillet følgende målsætninger for PVC gældende for hele fællesskabet: Der skal indsamles så stor en del PVC til genanvendelse som muligt med en afvejning af miljø og økonomi. Handlingsplaner for PVC Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for PVC: Der skal iværksættes målrettet information til private om indsamling af PVC. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringsvejledning. 22

24 5. Erhvervsaffald, status, mål og handlingsplaner Erhvervsaffald omfatter alt det affald, som frembringes på produktionsvirksomheder, i institutioner, på kontorer, i butikker eller ved nybyggeri eller nedrivningsopgaver. I de tre kommuner blev der i 2007 registreret tons affald fra erhverv. Udviklingen i de samlede mængder og enkelt fraktioner fremgår af affaldsplanens bilag 2. I de følgende afsnit gennemgås forskellige temaer vedr. erhvervsaffald, temaer som kommunerne vurderer vil være nationale fokusområder i de kommende år, og derfor fundet væsentlige. For hvert tema er der opstillet mål og handlingsplaner, der svarer på, hvad det er kommunerne ønsker at opnå. De temaer som behandles er: Tilpasning til ny organisering af affaldssektoren Information om erhvervsaffald Farligt affald Deponiaffald Dagrenovationslignende affald Forbrændingsegnet affald Enkeltfraktioner 23

25 5.1. Tilpasning til ny organisering af affaldssektoren Kommunerne regulerer erhvervsaffald ud fra den bemyndigelse som er angivet i affaldsbekendtgørelsen, og som bl.a. giver kommunerne ret til at etablere indsamlingsordninger og anvise erhvervsaffald til behandling. Med den politiske aftale om ny organisering af affaldssektoren er der lagt op til, at virksomhederne får frit valg af modtageanlæg til deres genanvendelige affald eller mulighed for at aflevere til en privat indsamler, der sorterer og sørger for behandling af affaldet. På nationalt plan forventes der udarbejdet lister over godkendte modtageanlæg for forskellige genanvendelige fraktioner, systemer for affaldsregistrering og fælles regulativformat. Kommunerne skal fortsat afgøre konkret, hvorvidt en affaldsfraktion skal genanvendes, forbrændes eller deponeres. For at løse denne opgave og medvirke til hensigtsmæssig affaldshåndtering må kommunernes arbejde tilpasses denne ændring. Der er endvidere planer om en ensartet gebyrstruktur for erhvervsbetaling af renovationsgebyrer til den kommune, de er beliggende i, og ens regler for erhvervsadgang til genbrugspladser Mål Kommunerne vil arbejde for at tilpasse kommunernes opgaver med affald fra erhvervsvirksomheder, i henhold til den nye organisering af affaldssektoren samt den kommende lovgivning herom Handlingsplaner Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Tilpasse affaldsgebyrstrukturen for erhvervsaffald til de ventede nye nationale regler. Udarbejde nyt erhvervsaffaldsregulativ i henhold til det ventede nye nationale standardregulativ Information Der er behov for en fortsat og supplerende information til virksomhederne om mulighederne for bortskaffelse af deres affald Mål Kommunerne vil sikre, at virksomhederne får den nødvendige information om sortering og afleveringsmuligheder Handlingsplaner Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Sikre at information kan gøres brancheorienteret. Sikre fælles information på nomis hjemmeside. 24

26 5.3. Farligt affald Farligt affald er omfattet af en anvisningsordning. På nomis hjemmeside (www.nomi.dk) findes en komplet oversigt over registrerede transportører og godkendte modtageanlæg. Mindre mængder farligt affald kan afleveres på områdets erhvervsgenbrugspladser. Der er de seneste år registreret følgende mængder fra erhverv: Farligt affald Registrerede mængder Tons År Mål Figur 7: Mængden af registreret farligt affald. Kommunerne vil sikre, at virksomhederne får den nødvendige information om sortering og afleveringsmuligheder for farligt affald Handlingsplaner Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Informere virksomhederne om den altid opdaterede oversigt over registrerede transportører og godkendte modtageanlæg. Samtlige mængder for 2007 opgøres. Denne mængde sammenholdes med de tidligere registrerede mængder for at undersøge, om overgangen til en anvisningsordning for farligt affald har haft en negativ indflydelse på den indsamlede mængde Deponiaffald Deponiaffald er omfattet af en anvisningsordning, som omfatter alt deponeringsegnet affald fra virksomheder og institutioner. Ikke forsorteret deponiaffald anvises til forbehandling inden endelig deponering. Ikke sorteringsegnede deponifraktioner (asbest m.v.) anvises til direkte deponering. 25

27 Mål I 2007 blev 2,7% af den registrerede mængde affald fra erhverv deponeret. Kommunerne vil derfor sikre, at den lave deponeringsprocent for erhvervsaffald fastholdes Handlingsplaner Til opfyldelse af det opstillede mål er der udarbejdet følgende handlingsplaner: Sikre at alt deponeringsegnet affald, som egner sig til sortering, tilføres et sorteringsanlæg inden deponering. Løbende undersøge markedet, så eventuelle nuværende deponeringsfraktioner evt. kan sendes til genanvendelse Dagrenovationslignende affald Dagrenovationslignende affald er omfattet af en indsamlingsordning. Virksomheder og institutioner, der frembringer dagrenovationslignende affald, skal tilslutte sig den etablerede indsamlingsordning for dagrenovation for private husstande, medmindre de via ansøgning om dispensation benytter anden entreprenør Mål Kommunerne vil: Undersøge alternativer til den nuværende behandlingsform for dagrenovation Handlingsplaner Der vil blive foretaget undersøgelser af alternativer til den nuværende behandlingsform for dagrenovationslignende affald, og derfor vil der blive: Gennemført fuldskalaforsøg med forgasning af dagrenovationslignende affald. Disse forsøg skal afdække såvel de økonomiske som de miljømæssige konsekvenser ved forgasning af dagrenovationslignende affald, og skal danne grundlag for en beslutningsproces vedr. forgasning af dagrenovationslignende affald Forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald er omfattet af en anvisningsordning, som omfatter alt forbrændingsegnet affald fra virksomheder og institutioner Mål Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, bortset fra affald, der skal sorteres fra til genanvendelse eller affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. Kommunerne ønsker en udvikling, som peger imod en højere grad af sortering af affaldet inden forbrænding, og støtter derfor ikke umiddelbart en udvidelse af den konventionelle forbrændingskapacitet, men vil derimod sikre, at: 26

28 Alt forbrændingsegnet affald gennemgår en sortering, som muliggør en anvendelse af affaldet til medforbrænding på de kulfyrede kraftværker, hvorved store mængder kul kan udfases Handlingsplaner Med baggrund i det opstillede mål skal følgende handlingsplaner iværksættes: Undersøgelser som skal afdække potentialet for sortering af erhvervsaffald til medforbrænding på de kulfyrede kraftværker. Økonomien skal afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger. 27

29 6. Kapacitet forbrænding og deponering I januar 2008 udsendte Rambøll, på vegne af Affald Danmark, en kapacitetsrapport, som ved forskellige modeller, fremskriver de fremtidige affaldsmængder i Danmark. Den model, som anvendes af Rambøll, er den såkaldte FAF model. En model som dels bygger på Risø-modellen samt en lineær fremskrivning af ISAG - tallene. I forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan er der udarbejdet en fremskrivning af de fremtidige affaldsmængder med FAF - modellen. Basisåret for fremskrivningerne er de samlede mængder i 2007 for såvel affald fra private som affald fra erhverv. I FAF - modellen regnes med en gennemsnitlig årlig fremskrivning på 2,7%. FAF - modellen basisår Tabel 3: Fremskrevne mængder for perioden FAF - modellen angiver en samlet mængdestigning for perioden på tons affald. Den mængdeforøgelse, som fremskrivningen angiver, stiller nogle store krav til den fremtidige behandling. Fordelingen i 2007 er kendt, og med baggrund i denne fordeling er opstillet fordeling for de fremskrevne tal. Genanvendelsdinhandling Forbræn- Deponi Specialbe- Oplagring I alt Tabel 4: Fordeling på behandlingsform

30 6.1. Kapacitet forbrænding De to interessentskaber nomi og NVR har via kontrakt med henholdsvis Måbjergværket og L90 ret til at få forbrændt følgende mængder: Kontraktmængde Forbrændt i 2007 Difference Måbjergværket L90 Ikke specificeret Ikke defineret Tabel 5: Forbrændingskapacitet og forbrændte mængder. Som det fremgår af ovenstående, er der på Måbjergværket en restkapacitet på tons, mens mængden for L90 ikke er defineret. Mængdefremskrivningen angiver, at Holstebro, Struer og Lemvig Kommune i 2020 har behov for forbrænding af tons, eller ca tons mere, end der er kontrakt på. Der er derfor behov for en fremtidssikret løsning, der sikrer at denne mængde kan håndteres. Regeringen lægger stor vægt på at sikre den nødvendige forbrændingskapacitet til forbrænding, og præsenterer derfor i strategien en kapacitetsplan for affaldsforbrænding. Af denne fremgår det, at der i Midt- og Sydjylland i 2006 var mangel på kapacitet. Et nyt anlæg i Kolding blev taget i brug i 2007, og der er ansøgt om at sætte et helt nyt anlæg i Midtjylland i drift i Hvis det gennemføres, vil der være overskudskapacitet i Midtjylland i Holstebro, Struer og Lemvig Kommune ønsker en udvikling, som peger imod en højere grad af sortering af affaldet inden forbrænding, og støtter derfor ikke umiddelbart en udvidelse af den konventionelle forbrændingskapacitet, men ønsker derimod at vurdere muligheden for, at: Alt forbrændingsegnet affald gennemgår en sortering, som muliggør en anvendelse af affaldet til medforbrænding på de kulfyrede kraftværker, hvorved store mængder kul kan udfases. Den opstillede sigtelinie skal følges op med følgende handlingsplaner: Der skal iværksættes undersøgelser, som skal afdække potentialet for sortering af forbrændingsegnet affald til medforbrænding på de kulfyrede kraftværker. Økonomien skal afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger. I forbindelse med sorteringen opnås følgende: 50 % bliver til energibrændsel, med en brændværdi på højde med kul. 22 % bliver genanvendt. 25 % bliver forbrændt i dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, indeholder organisk materiale samt øvrigt ikke sorteringsegnet materiale. 3 % bliver deponeret. Efter sortering er det kun 25% af den modtagne mængde, som skal forbrændes på de konventionelle forbrændingsanlæg, så ved at udlade at bygge nye forbrændingsanlæg og i stedet udbygge sorteringsteknologien over hele landet, kan man i 2030 på landsplan medforbrænde ca. 29

31 tons sorteret affald på de kulfyrede kraftværker, og herved reducere anvendelsen af kul med 11,5%. En udvikling som er i tråd med regeringens egen opstillede klimapolitik jf. afsnit I affaldsstrategien gældende for var følgende angivet som sigtelinie vedrørende organisk dagrenovation: Organisk dagrenovation skal behandles lokalt ud fra en vurdering af, hvad der er miljømæssigt og økonomisk mest optimalt, og at organisk dagrenovation udgør en ressource, der bør udnyttes bedst muligt. Dette er stadig gældende, og derfor er der opstillet følgende målsætning vedr. det organiske dagrenovation: Der skal foretages grundige undersøgelser af modeller til forgasning af dagrenovation og organisk affald. Herunder skal der laves forsøg med afvanding af dagrenovationen. Den opstillede målsætning skal følges op med følgende handlingsplaner: Der skal iværksættes undersøgelser, som skal afdække potentialet ved forgasning af usorteret dagrenovation samt dagrenovationslignende affald. Undersøgelserne af forgasning af usorteret dagrenovation udføres som fuldskalaforsøg på eksisterende anlæg. Der skal iværksættes forsøg som skal afdække potentialet for afvanding af det afgassede materiale. Økonomien skal afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger. Det forventes, at resultaterne for forgasning af dagrenovationen viser en positivt energigevinst samt en væsentlig reduktion af mængden af dagrenovation til forbrænding Kapacitet deponering nomi har løbende vurderet den lokale deponeringssituation, og vurderer på baggrund af de faldende mængder til deponering, at der ikke er belæg for at opføre et nyt deponi i det midt-vestjyske område. Der deponeres for nuværende en årlig mængde på ca tons. En mængde som på ingen måde kan retfærdiggøre en investering og opførsel af et nyt lokalt deponi. I forbindelse med lukningen af Affaldscenter Rom, har nomi derfor valgt at indgå leveringsaftale med Skovsted Losseplads og har i den forbindelse etableret omlastplads for deponiaffaldet på det nu lukkede Affaldscenter Rom. nomi er dog fortsat i løbende dialog med andre fremtidige eksterne deponier, hvilket udover Skovsted Losseplads er: 4S, Skive Reno Djurs, Glatved Alle tre deponier har tilkendegivet at de vil være interesserede i at indgå leveringsaftale, og derfor vurderes det, at der ikke vil være fremtidige kapacitetsproblemer. 30

32 7. Mål for behandlingen og indsatsområder i strategien 7.1. Mål for behandling af affaldet Regeringen har opstillet konkrete mål for behandlingsform for de samlede mængder af affald. Det er regeringens mål at: Fortsat sikre en høj genanvendelse. Fortsætte indsatsen med at tilføre stadigt mindre mængder affald til deponering. Fastholde målet om mindst 65 % genanvendelse i Skærpe målet til højst 6 % deponering i Fordeling på behandlingsform Regerings mål 29% Genanvendelse Deponi 6% 65% Andet (forbrænding, special behandling mv.) Figur 8: regeringens mål for behandling Kommunerne har ligeledes opstillet konkrete mål for behandlingsform for de samlede mængder af affald. Det er kommunernes mål at: Fortsat sikre en høj genanvendelse. Fortsætte indsatsen med at tilføre stadigt mindre mængder affald til deponering. Fastholde mindst 70 % genanvendelse Fastholde højst 3 % deponering i Fordeling på behandlingsform Kommunernes mål 27% Genanvendelse Deponi 3% Andet (forbrænding, special behandling mv.) 70% Figur 9: kommunernes mål for behandling 31

33 Status i behandlingsform for de samlede mængder af affald udgjorde i 2007: Status for behandling pr % Genanvendelse 3% Deponi 71% Andet (forbrænding, special behandling mv.) Figur 10: Status for behandling pr Indsatsområder Henkastet affald Regeringen prioriterer indsatsen for at begrænse henkastet affald i naturen og i byerne meget højt. Der er brug for en langsigtet og koordineret indsats, hvis det skal lykkes at knække kurven for omfanget af henkastet affald i Danmark. Henkastet affald er hele samfundets problem, og der er brug for, at alle bakker op om arbejdet både myndigheder, virksomheder og organisationer. Regeringen har støttet etableringen af Hold Danmark Rent, som er et offentligt privat partnerskab, hvor alle centrale aktører er samlet. Dette offentligt private partnerskab skal udvikle løsninger til indsamling af affaldet, metoder til at opgøre mængderne og stimulere adfærdsændringer hos danskerne. Det vil kommunerne: Støtte udviklingen af dette arbejde og vurdere de fremtidige udsendte initiativer. 32

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan Bilag 1... 2 Kortlægning husholdningsaffald... 2 1.1. Husstandssammensætning... 2 1.2. Affaldsmængder... 3 Enkeltfraktioner fra husholdninger... 7 1.3. Papir og pap... 7 1.4. Glas og flasker... 8 1.5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2.

1 Indledning Læsevejledning 4. 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne Regulativer for affald 5. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Læsevejledning 4 2 Affaldsmængder og ordninger i kommunerne 5 2.1 Regulativer for affald 5 2.2 Datagrundlag 6 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger for husholdninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere