I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation"

Transkript

1 I japanske omgivelser En tværkulturel undersøgelse af nationalkulturers indflydelse på interkulturel kommunikation Japanese are like ducks. They are calm on the water, but paddling madly underneath Cecilie Ravnborg Cand.ling.merc. interkulturelle markedsstudier, spansk Ditte Sara Jensen Cand.ling.merc. interkulturelle markedsstudier, engelsk Vejleder: Gitte Grimm Dyrhauge Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Copenhagen Business School Oktober 2010 Normalsider: 103 Typeenheder:

2 TAK TIL Vi har været så heldige at få hjælp af en række personer i forbindelse med vores afhandling. Vi vil derfor gerne takke: Kim Elsas, COO i Sitecore Corporation for at deltage i to personlige interviews Masayuki Katayama, CEO i Sitecore Japan for at deltage i to skriftlige interviews Harald Queseth, Career Consultant i MAKIO Personell Services for 1 times professionel sparring til afhandlingen Herudover vil vi gerne takke de respektive medarbejdere i Sitecore Corporation og Sitecore Japan for at besvare vores spørgeskema. Cecilie & Ditte

3 Sitecore In Japanese Surroundings A Cross cultural Research of National Cultures Influence on Intercultural Communication In our globalized world today, people from different countries meet daily, in only a matter of minutes, through digital medias such as Facebook and LinkedIn. More and more businesses move across borders and the number of multinational organizations are rapidly increasing. Consequently, inter cultural meetings occur more often and the need to communicate grows by the minute. The world is connected as never before, which assert for mutual, cultural understanding when people with different nationalities interact with one another. The purpose of this thesis is to illustrate, that in order to succeed in our subsistence with other cultures, inter cultural communicative competences are crucial. The thesis empirical work, consist of a prevailing social constructivist and partial functionalist analysis of the communicative challenges amongst the employees of the IT concern Sitecore Corporation and its subsidiary company, Sitecore Japan. It investigates how the employees understand the company s core values to look deeper into to what extend the employees national culture reflect hereon. The hypothesis is that the employees approach to the core values can be dissimilar based on their cultural background and possibly arise to communicative encounters when they interact with one another. The empirical data was collected using a qualitative method. Conducting semistructured interviews and inquiry forms, information was collected to investigate the employees approach to the core values, and how they interact to be able to study if/how the employees behavior has roots in their national culture. In keeping with the method, the aim is insight into the national culture of the key figures of the study, respectively the Danish COO and the Japanese CEO, and access to the key problem areas of the communication between the two. This, in order to come closer

4 to understanding the foundation of their approach to the core values and how it appears when they interact with one another. Culture, leadership and inter cultural communication are the main subjects considered in the thesis and the essence of the theory is that the three aspects are somehow connected. The theoretical part of the thesis is divided into three. The first part focuses on national culture and discusses the central aspects of culture, illustrating that culture is a social construction based on the formation of public opinion, which originates from history, language, religion, and so forth. The second part, discusses the function of core values, and how they can form basis for a joint corporate culture in a multinational company across the different national cultures of its staff. In addition, the aspect of leadership is discussed emphasising the role of leaders as central key players in disseminating the core values in the organisation. Consequently, approaches to comprehending the life in organisations is presented, i.e. artefacts, espoused values and basic underlying assumptions which represent that one must analyse culture through different layers in order to understand the behaviour of the members of organizations. Finally the theory states, that culture and communication is inseparable and that adaptation is therefore the key to engaging in successful inter cultural interactions. The analysis is furthermore divided into three parts, and draws insight into the results from the empirical material. First, the employees approach to Sitecores core values is evaluated and discussed in the light of national culture. The results of the analysis demonstrate a significant difference in how the core values are understood, which proves to be conditional on culture. Second, leadership is considered as a mean of communication to bring focus on the core values, and to make room for cultural diversity. Last but not least, the results of the above, serve to evaluate if/how the employees approach to the core values that has proven to be affected by their national culture, reflect on and affect the communication. The thesis concludes that a common understanding of the core values, as well as cultural understanding can help lessen the communicative encounters between Sitecore HQ and Sitecore Japan.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Introduktion Formål og problemformulering Læsevejledning.4 2 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT Funktionalisme Kultur som en social konstruktion..6 3 METODE Undersøgelsens tilgang Teori Casestudie Videnskabelse Empiri Kvalitative interviews Spørgeskema Validitet Triangulering Reliabilitet.15 4 TEORETISK GRUNDLAG Kulturbegrebets mangfoldighed Etnocentrisme Kulturrelativisme Hvad er kultur? Kreolisering.18

6 4.2.2 Stereotypisering Kultur og habitus Nationalkultur Hvad er en nation? Hvordan defineres nationalkultur? Kerneværdier som bindemiddel Kerneværdier Implementeringen af kerneværdier Vigtigheden i kulturforståelse Ledelse Ledelse og kommunikation Interkulturel kommunikation Hvad er interkulturel kommunikation? Co created kommunikation Kulturel Intelligens Kulturel intelligens og dens dimensioner.37 5 PRÆSENTATION AF SITECORE 40 6 DANSK OG JAPANSK KULTUR Dansk nationalkultur Lav magtdistance på arbejdspladsen Individualisme og beslutningsprocesser Sekventiel tidsopfattelse Direkte Kommunikation Japansk nationalkultur Definition af ansigt Ansigt i Japan Høj magtdistance på arbejdsmarkedet..44

7 6.2.4 Kollektivisme og beslutningsprocesser Synkronisk tidsopfattelse Indirekte kommunikation.46 7 ANALYSE Fremgangsmåde Sitecores kerneværdier Hvordan opfattes kerneværdierne i Sitecore HQ og Sitecore Japan? Redegørelse af opfattelsen af kerneværdierne Analyse af kerneværdierne Hvorfor opfattes kerneværdierne som de gør? Afrunding af analyse af kerneværdierne Ledelse som kommunikationsmiddel Kerneværdierne som knagerække Kerneværdierne som ramme for virksomhedskulturen At lære at forstå Tilpasning af kommunikationen Afrunding af ledelse som kommunikationsmiddel Kommunikation i fokus Kulturel Intelligens i praksis Mængden af information Når kulturel intelligens lykkes Afrunding af kommunikation i fokus Opsamling på analysen KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Konklusion Metode.81

8 8.1.2 Analyse Perspektivering..84 BIBLIOGRAFI 86 BILAG

9 1 INDLEDNING 1.1 Introduktion I takt med globaliseringen er landegrænserne i højere grad åbnet op, og det er nemmere at komme i kontakt med hinanden. Ydermere er der åbnet op for de handelsmæssige indtrængningsbarrierer, og eksportmulighederne bliver større. Det skaber et behov for at kommunikere på tværs af grænser, og kulturforståelse bliver derfor vigtigere og vigtigere. At indtræde på nye markeder kræver ikke blot sproglige færdigheder, men lige såvel interkulturelle kommunikative kompetencer. På grund af globaliseringen er det endnu vigtigere for et lille land som Danmark at udvide horisonten og bevæge sig ud over egne geografiske grænser. Der er ingen tvivl om, at de danske virksomheder er bevidste om at tilpasning af kommunikation er vigtigt. Desværre synes der at tegne sig et generelt billede af, at virksomheder ikke gør en tilstrækkelig indsats for at tage hensyn til kulturforskelle. Dette er ikke nødvendigvis af manglende vilje, men bunder måske snarere i manglende viden. Kultur er et meget komplekst begreb, og det betyder, at også mennesker kan være komplekse at forstå, eller rettere deres adfærd kan være svær at forstå. Og når nu vi taler om, at globaliseringen åbner op for internationale aktiviteter på en ny måde, skaber det behov for interkulturelle kommunikative kompetencer. Det behov betinger, at man forstår gruppers og individers verdensbilleder, nemlig hvorfor de handler og tænker, som de gør, hvis man ønsker succes. Det kræver kulturforståelse og dermed hensyntagen til kulturforskelle. Med disse betragtninger tyder det på, at viden omkring interkulturel kommunikation i erhvervslivet bør være en del af den uddannelsesmæssige opdragelse. Men eftersom det ikke på nuværende tidspunkt bliver operationaliseret, må man i mellemtiden gøre andre tiltag. Som et bidrag til debatten om kulturforståelse i vores samhandel og sameksistens med andre kulturer, ønsker vi i denne afhandling at henlede opmærksomheden på, at kulturforståelse er afgørende for dansk erhvervslivs succes.

10 Som følge af globaliseringen og de eksportmuligheder, den giver, er etablering af datterselskaber i udlandet virkelighed for mange danske virksomheder. Dette gælder også for Sitecore Corporation, som vi fremover vil referere til som Sitecore HQ (Headquarters). Den globale IT virksomhed Sitecore HQ, åbnede i starten af indeværende år datterselskabet Sitecore Japan og står nu over for kulturelle og kommunikative udfordringer. Målet med virksomhedskulturen er oftest, at den skal skinne igennem i det datterselskab man etablerer. Dette effektueres af mange virksomheder, inklusiv Sitecore HQ, ved hjælp af kerneværdier, som symbol for virksomhedens ånd. Disse skal skabe en vis form for ensartethed i de ansattes adfærd. Når vi taler om, at man skal forstå menneskers verdensbillede i form af handlemønstre og tænkermåder i forbindelse med interkulturalitet, er det fordi, vi antager at blandt andet et menneskes nationalkultur ligger til grund for dets adfærd. 1.2 Formål og problemformulering Med udspring i dette er vores hypotese, at medarbejdere kan fortolke en virksomheds kerneværdier forskelligt på baggrund af deres nationalkultur og at disse forskellige opfattelser kan være årsag til misforståelser og sammenstød i kommunikationen mellem de ansatte. Vores formål med undersøgelsen er derfor at belyse, hvor afgørende kultur og tilpasning hertil kan være for kommunikationen. Vi har en forhåbning om, at vi med udgangspunkt i Sitecore HQ og Sitecore Japans medarbejderes opfattelse af kerneværdierne, kan komme en forståelse af deres kommunikative sammenstød et skridt nærmere.

11 Som allerede antydet, har vi en formodning om, at en fælles forståelse af en virksomheds kerneværdier kan være udgangspunktet for et fælles ståsted og forhåbentlig medvirke til at lette den daglige kommunikation. Heraf lyder vores problemformulering som følger: Vi har i ovenstående indledning fremlagt en hypotese om, at menneskets forskellige verdensbilleder udspringer fra blandt andet nationalkultur. I forbindelse med vores empiri forholder vi os til, at disse forskellige verdensbilleder også kan have indflydelse på, hvordan kerneværdierne i en virksomhed opfattes af de forskellige medarbejdere. Hertil mener vi også, at det kan være et ledelsesspørgsmål. Med ledelse mener vi, at for at kerneværdierne aktiveres i hele organisationen, fordrer det opfølgning fra ledelsen at ledere bruger kerneværdierne i deres arbejde og sørger for at formidle dem til medarbejderne. Vi anser derfor kommunikation som en vigtig faktor, fordi det er vigtigt, at ledelsen benytter den rette kommunikation. Med den rette kommunikation mener vi, at det er vigtigt at tilpasse denne til de enkelte medlemmer af organisationen, hvilket i vores øjne er afgørende for, at man kan sikre sig, at værdierne opfattes i overensstemmelse med hensigten. Ifølge Hall er kultur lig med kommunikation og vice versa (Hall 1966: 11), så samlet set anser vi de tre aspekter kultur, ledelse og kommunikation som essentielle områder at behandle i vores analyse. Ud fra vores empiri vil vi søge at finde svar på, hvorfor kerneværdierne opfattes, som de gør i henholdsvis Sitecore HQ og Sitecore Japan. Når vi siger som ønsket i vores

12 problemformulering, henviser vi til den danske COO, som er vores kontaktperson og den ansvarlige for Sitecore Japan. Da Sitecores formål med deres kerneværdier ikke er ekspliciteret for ledelsen i HQ, er det derfor primært ud fra COO ens opfattelse og tilgang til værdierne, at vi sammenligner opfattelsen af disse i Sitecore Japan. 1.3 Læsevejledning Afhandlingen er inddelt i fem overordnede dele. Første del redegør for det videnskabsteoretiske udgangspunkt der ligger til grund for afhandlingen og som er med til at afgrænse den. Anden del beskæftiger sig med metode og indeholder en beskrivelse af vores undersøgelsesteknik, valg af dataindsamlingsmetode og vores metode i praksis. Tredje del er en diskussion af de teorier der skal danne grundlag for vores analyse. Fjerde del indbefatter vores analyse af vores casestudie, og femte del består af konklusion og perspektivering.

13 2 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT Kultur kan defineres og forstås ud fra flere tilgangsvinkler afhængigt af, hvilke dele af de forskellige aspekter af kulturen der lægges vægt på. Med dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for at synliggøre, hvordan vi anskuer og erkender de forhold, som danner ramme for kommunikationen mellem de to omtalte parter med et kulturelt fokus. 2.1 Funktionalisme For at kunne begribe og analysere en given kultur ser vi et behov for at kategorisere og på den måde lægge op til en vis grad af objektivitet. Derfor vil vi først se overordnet på nationalkulturen for at danne os et billede af dens generelle fællestræk. Dette vil vi gøre ved hjælp af funktionalistiske elementer, da vi mener, det kan hjælpe os til at understøtte vores undersøgelse, der senere skal hjælpe os til at få en dybere forståelse for forskellene nationalkulturerne imellem.

14 Ifølge Heine Andersen (1989: 2) gør funktionalismen det [ ] muligt at forklare elementer og egenskaber i sociale systemer ved at henvise til, hvorledes disse elementer eller egenskaber bidrager til eller er nødvendige for at det sociale system kan overleve. Vi forstår med ovenstående citat, at elementerne, der findes i kulturen og/eller i organisationen, eksisterer, fordi de er funktionelle for hinanden. Det vil sige, at de er hensigtsmæssige for kulturens og organisationens overlevelse og for dens effektivitet. Vi anser det afgørende for overlevelsen af parternes samarbejde at forstå kulturens elementer, så kommunikationssituationen ikke mislykkes. Funktionerne er altså på en eller anden måde sammenvævet, fordi de påvirker og hjælper hinanden. Ved at finde frem til fællestrækkene for nationalkulturen, systematiserer vi den. Systematiseringen gør kultur forudsigelig, således at man kan forberede sig til et kulturmøde. Det vil sige, at vi ser den funktionalistiske anskuelse af kultur som måden, hvorpå man indledningsvist kan forholde sig til eksempelvis den japanske kultur og øge bevidstheden om, hvorfor der sker kultursammenstød. 2.2 Kultur som en social konstruktion Selvom vi netop har redegjort for en systematisering af kultur, der skal danne en overordnet forståelse af nationalkulturen, er vi dog af den overbevisning, at når man virkelig skal forstå kultur nærmere, må man tage højde for konteksten og det enkelte individ. Vores verdensbillede er altså primært baseret på den socialkonstruktivistiske tilgang. Vi mener, at vores kultur og dermed også vores virkelighed konstant udvikles, styrkes, forhandles og reproduceres i den sociale interaktion 1 (Plum 2007b: 57). Med verdensbillede skal forstås, at den virkelighed, vi fortolker og forstår, er vores sandhed. Funktionalismen kritiserer, at der i socialkonstruktivismen ikke tales om objektiv viden eller absolutte sandheder (Collin & Køppe 1995; Durst Andersen 2004), da virkeligheden afhænger af øjnene, der ser og gøres subjektiv (Gullestrup 2003; Schultz 1990). Men netop fordi, at sandheder er kulturbetingede sociale 1 Social Interaktion er her, hvor grupper og individer påvirker hinanden igennem handlinger.

15 konstruktioner og derfor varierer fra kultur til kultur, bør kultur studeres ud fra sin egen kontekst. Kulturen skabes altså i interaktionen mellem medlemmerne af den givne kultur; et menneskes forståelsesramme er således et resultat af den kultur, som mennesket er en del af (Den Store Danske). Som konsekvens af denne relativistiske tankegang bør kultur og dets fænomener derfor kun undersøges ud fra egne præmisser og i, og ud fra konteksten (Gullestrup 2003: 168), hvorfor vi finder funktionalismens kritik irrelevant for vores undersøgelse. Vi kommer således frem til en primær socialkonstruktivistisk tilgang til kultur, men med elementer fra funktionalismen. Vi bruger den funktionalistiske tilgang til at få en overordnet idé om, hvordan de respektive nationalkulturer er. Men når det kommer til den faktiske og dybdegående forståelse, finder vi det nødvendigt at se det i lyset af et socialkonstruktivistisk synspunkt. Dette gør det muligt at se kulturen som en proces, som aktørerne sammen skaber i henhold til den konkrete situation. 3 METODE I dette afsnit vil vi at redegøre for den undersøgelsesteknik, vi har valgt at anvende undervejs i undersøgelsesprocessen, samt redegøre for hvordan vi bruger teorierne og vores empiri. 3.1 Undersøgelsens tilgang Indledningsvis benyttede vi os af en deduktiv tilgang (Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006; Durst Andersen 2004, Ghauri, Grønhaug & Kristianslund 1995) for bedre at kunne indramme vores problemfelt og gøre os nogle overordnede antagelser om virkeligheden. Igennem lært teori fra undervisning og cases herfra havde vi en formodning om, at manglende kulturel tilpasning af eksempelvis kerneværdier ses i udbredt grad blandt danske virksomheder. Det var altså med

16 inspiration fra teorien, at vi fandt frem til emne og problemformulering. Det var også ud fra teorien, at vi benyttede os af et kvalitativt forskningsinterview (Kvale 2004) for at få en forståelse og et bedre indblik i Sitecores virke. Ydermere fik vi et indblik i vores kontaktpersons (den danske COO) syn på og adfærd omkring kulturel diversitet i forbindelse med kerneværdier, ledelse og kommunikation. I den efterfølgende proces fandt vi det nødvendigt at tilpasse teorierne i henhold til hvad empirien viste samt at få uddybende interviews, hvorfor vi bevægede os over i en induktiv tilgang (Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006; Durst Andersen 2004, Ghauri, Grønhaug & Kristianslund 1995). Herved kunne vi arbejde mere fleksibelt, ud fra hvad empirien frembragte, og således har vi ud fra empirien gjort os formodninger, som vi vil undersøge nærmere. Vi ser ikke nødvendigvis denne fremgangsmåde som statisk eller ensidig, men snarere dynamisk og kontinuerlig. 3.2 Teori Vi tager udgangspunkt i nogle teoretikere, som vi mener repræsenterer interessante og forskellige synspunkter og måder at anskue kultur, ledelse og interkulturel kommunikation. Da vi ikke mener, at der kun er én sandhed, finder vi det relevant at inddrage flere teoretikere, fordi vi mener, at det giver et mere frugtbart perspektiv på kultur, i og med det er så mangfoldigt et begreb (Schultz 1990). De overordnede teoretikere vi vil benytte er Hofstede (2006), Schein (1994), Martin (2002; Meyerson & Martin 1987) og Trompenaars & Hampden Turner (1997) samt Jensen (2005), Plum (2007a, b) og Gullestrup (2003), der blandt andet påpeger vigtigheden af kulturel forståelse og som giver deres bud på, hvordan man kan komme dette nærmere. Endvidere anvender vi Jacob (2003), som beskæftiger sig med kerneværdier i organisationen, som hun mener skal oversættes, således at modtagerkulturen kan opfatte og modtage dem efter hensigt (Jacob 2003: 20). I forbindelse med kommunikation og ledelse anvender vi Hall & Hall (1976) og Hall (1966) samt Jackson & Parry (2008), fordi kommunikation er en vigtig del af ledelse og som ifølge Hall begge kan sammenholdes med kultur (Hall 1966: 11). På trods af de respektive teoretikeres

17 forskellige tilgange til kulturbegrebet ser vi nogle fællesnævnere, da enhver teori udspringer fra en og oftest flere andre teorier, som styrker vores undersøgelse. Ud fra ovennævnte teoretikeres betragtninger vil vi diskutere vores forståelse og anvendelse af begreberne kerneværdier, ledelse, kultur, interkulturel kommunikation og kulturel intelligens. Ud fra vores empiri vil vi først forsøge at fastslå Sitecore medarbejdernes generelle verdensopfattelse for at se, om der er forskelle og ligheder heri. Som nævnt formoder vi, at kultur kan have indflydelse på, hvordan man opfatter kerneværdier, og hvordan man generelt kommunikerer. Som Gullestrup (2003: 19 20) siger, afhænger det af øjnene, der ser. Derfor vil vi ved hjælp af kultur og ledelsesteoretikere finde frem til, hvorfor kerneværdierne opfattes, som de gør i henholdsvis Sitecore HQ og Sitecore Japan. Ligesom kultur har indflydelse på opfattelsen, mener vi også, at ledelse kan have indflydelse på opfattelsen af kerneværdierne, fordi det er ledelsen, der skal formidle værdierne til medarbejderne. Vi ledes her videre til interkulturel kommunikation, hvor vi ved hjælp af konkrete eksempler fra vores empiri vil undersøge, hvorvidt opfattelsen af kerneværdier påvirker kommunikationen imellem de to selskaber. Vi når frem til at berøre de fire elementer kultur, kommunikation, ledelse og kerneværdier, som vi mener kontinuerligt berører og påvirker hinanden. Mere billedligt fortalt ser vi det således, at vi på den ene gren har nationalkultur, der her dækker over en grundlæggende og til dels ubevidst tilgang til et individs handlinger. På den anden gren har vi kommunikation, der i denne kontekst dækker over måden, hvorpå medlemmerne i organisationen kommunikerer med hinanden. På den tredje gren har vi det organisatoriske niveau, som dækker over ledelse især i forhold til formidlingen af kerneværdier, og hvordan medlemmerne i organisationen interagerer. Imellem disse tre grene finder vi det fjerde element, nemlig kerneværdier, som vi forestiller os slår rødder ud i de tre øvrige grene. Vi mener at disse faktorer påvirker opfattelsen, formidlingen og tilgangen til værdierne, og at det er i samspil med kultur, ledelse og kommunikation, at disse fortolkes og bruges. Det er den måde, vi vil behandle vores teori og analyse, da vi ikke mener, at vi kan behandle det ene uden at behandle det andet.

18 3.3 Casestudie Vi har valgt at tage udgangspunkt i et casestudie for at komme virkeligheden et skridt nærmere, end teorien formår. Dels for at kunne få be eller afkræftet teorierne og deres anvendelighed (Andersen 2008: 119) og dels fordi vi mener, at teorierne alene kun kan bruges i en generaliserende og overordnet forstand. Et casestudie kan netop vise, at man bør være påpasselig med at opstille universelle regler for, hvordan eksempelvis to forskellige kulturer forenes bedst med hinanden. Som socialkonstruktivismen fordrer, er denne forenelse afhængig af den kontekst, hvori interaktionen finder sted, da det er aktørerne, der i samspil med hinanden skaber kommunikationen og kulturen imellem dem (Gullestrup 2003; Jensen 2005; Plum 2007a). Vi mener derfor, at man snarere bør se helt konkret på den pågældende aktør (Sitecore) og se på, hvordan netop Sitecore HQ og Sitecore Japan kan forenes på bedst mulig vis. Denne metode er blevet kritiseret for ikke at kunne bruges som et pålideligt grundlag for at analysere sig frem til generaliserende resultater (Kvale 2004; Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006). Vores formål med denne tilgang er imidlertid ikke at finde generaliserende svar, da vi ikke ønsker at Sitecore skal fungere som repræsentant for alle virksomheder. Som nævnt ovenfor søger vi derimod helt konkrete svar i relation til den valgte casevirksomheds unikke karakteristiske træk. Vores undersøgelse i Sitecore skal ses som et konkret og dybdegående studie af et afgrænset område, som en udelukkende kvantitativ metode ikke tillader grundet det store omfang af observationer (Ghauri, Grønhaug & Kristianslund 1995: 86). Som vi fremlagde i indledningen, er formålet med undersøgelsen netop at henlede opmærksomheden på en generel problemstilling, som vi ser i mange virksomheder nemlig manglende bevidsthed om, hvor afgørende forståelse for interkulturel kommunikation og tilpasning kan være dog påført et specifikt eksempel. 3.4 Videnskabelse

19 Det er igennem samtaler, professionelle 2 eller ej, at vi mennesker skaber viden (Kvale 2004). Kvale (2004: 41) siger, at formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener. Og det er netop de interviewedes livsverden, vi ønsker at frembringe ved hjælp af interviews med de udvalgte respondenter. Dog bliver den kvalitative forskningsmetode kritiseret af positivisterne for ikke at skabe videnskabelig viden. Ud fra et positivistisk synspunkt skal videnskabelig viden bygges på objektive og kvantificerbare data. Men som Kvale (2004: 71) påpeger, tager positivisterne ikke højde for forskerens sociale praksis, og vi anser det som uundgåeligt ikke at være influeret heraf. Kvale (2004) argumenterer for, at mangfoldigheden ved interviews netop er en styrke for at fremme menneskers forskellige syn på verden og kan således ses som en social konstruktion. Og netop fordi vi mener, at man er påvirket af sin egen baggrund, og at enhver situation og synspunkt er unik, mener vi ikke, at kultur kan måles i tal eller kvantificeres på anden vis. 3.5 Empiri I forbindelse med ovenstående redegørelse for videnskabelse vil vi i dette afsnit klargøre vores brug af primære og sekundære data. Vores primære empiri består af interviews, både personlige og skriftlige interviews samt spørgeskemaer til de ansatte i Sitecore HQ og Sitecore Japan. Den sekundære empiri består af fremsendt internt materiale og nyhedsbreve fundet på hjemmesiden Kvalitative interviews I dette speciale har vi benyttet os af personlige interviews og indsamlet spørgeskemaer (primær data), samt artikler fra Sitecores hjemmeside og andet internt materiale (sekundær data). Samlet set består vores empiri hovedsageligt af 2 Her inkluderes journalistiske interviews, retslige forhør, eksaminationer, religiøse skriftemål, terapeutiske dialoger og det kvalitative forskningsinterview (Kvale 2004: 19)

20 kvalitative data (Andersen 2008). Vores interviews er udført ud fra en semistruktureret interviewguide 3, som anvendes med det formål at sikre os at få afdækket ønskede temaer (Andersen 2008). Det har vi valgt for at gøre plads til spontane og mere dybdegående svar fra respondenterne. Vi har i alt foretaget fire interviews med henholdsvis den danske COO og den japanske CEO. Vi påbegyndte vores undersøgelse af vores casestudie med at interviewe den danske COO, som er vores kontaktperson i Sitecore. Ved dette interview fik vi ved hjælp af den semistrukturerede interviewguide indsigt i virksomheden samt COO ens synspunkter og holdninger til håndteringen af samarbejdet med medarbejderne i det japanske datterselskab. Det andet interview med COO en, som blev fortaget senere hen i undersøgelsesprocessen, var stadig semi struktureret, men mere specifikt omkring emnet, kerneværdier. Efterfølgende foretog vi de videre interviews med den japanske CEO for at få indblik i hans synspunkter. Det første interview med CEO en, skulle være foretaget over Skype 4. Beklageligvis mødte han ikke op (var offline) som aftalt, og vi måtte derfor aftale en ny tid en anden dag. Men grundet dårlige lydmæssige forhold ved andet møde var vi nødsaget til at fremsende vores spørgsmål skriftligt, for derved at få svar tilbage på skrift. Vi kunne af denne årsag ikke længere udføre det ønskede semi strukturerede levende interview. Med levende mener vi, at man sammen skaber dialog. Vi er bevidste om, at den skriftlige form frarøver os visse nuancer og dybdegående forklaringer på CEO ens (Japan) synspunkter. Men har valgt alligevel at benytte dataene, da de giver os en idé om, hvordan han opfatter kerneværdierne og ellers ser på kommunikationen mellem ham selv og COO en (HQ). Efterfølgende fandt vi det dog nødvendigt at få uddybet nogle svar fra CEO en (Japan). På den ene side fordi vi ønskede dybere forklaring på enkelte svar, og på den anden side erfarede vi, at ikke alle spørgsmål var forstået, som vi ønskede. Derfor stillede vi spørgsmålene på en anden måde og fik således svar. Også denne korrespondance foregik skriftligt 5. Ved vores interaktion med det japanske datterselskab er vi opmærksomme på, at der eksisterer en sprogbarriere. For at komme uden om dette foregår interview og 3 Bilag C 4 Skype er IP telefoni 5 Bilag C2

21 spørgeskemaer på engelsk, da det er det eneste fællessprog, begge parter behersker. Vi er dog opmærksomme på, at der ved brugen af et fremmedsprog kan være fare for at miste nogle nuancer i sproget. Nuancer som kun ville kunne udtrykkes i modersmål og i værste tilfælde kan den intenderede mening misforstås (Plum 2007b). Dog anser vi deltagernes kyndighed i engelsk 6 som værende tilfredsstillende og sætter begge parter i samme båd, der giver mulighed for en mere ligevægtig interaktion. Endvidere er vi bevidste om, at menneskers forskellige måder at kommunikere på, eksempelvis indirekte og direkte kommunikationsformer (Hall & Hall 1976: 4) kan betyde, at vi ikke nødvendigvis får de ønskede ærlige tilkendegivelser. Vi mener, at vi ved at være opmærksomme på denne faktor, i højere grad stiller os kritiske over for, hvad der bliver sagt. Ved en faktisk dialog med den interviewede kunne vi dog muligvis have fået dybere indsigt i denne persons svar og holdninger. Ved et personligt møde forestiller vi os nemlig, at begge parter kan få en anden tryghed ved situationen, og herigennem også have nemmere ved at tale mere frit fra leveren. Vi havde den oplevelse, at vi ved vores interviews med den danske COO netop skabte denne tryghed og frihed i kommunikationssituationen os og ham imellem. Men vi kan naturligvis ikke vide os sikre på, at dette gør sig gældende ved et hvert personligt interview, da eksempelvis kulturforskelle kan spille ind i samspillet mellem aktørerne. Vi søgte derfor at skabe åbne og trygge dialogrammer ved at behandle informationen fortroligt, således at de interviewede ikke fik indsigt i hinandens udtalelser. Vi har i vores undersøgelser ikke lagt vægt på de interviewedes funktion i Sitecore, da vi ikke mener, at det var afgørende for vores interessefelt. Udvælgelsen af respondenterne har været mere tilfældig end nøje udvalgt, da vores kriterium blot var, at de skulle være ansat i henholdsvis Sitecore HQ og Sitecore Japan. Yderligere demografiske kriterier har vi valgt, ikke at udvælge respondenter fra. 6 Vi begge (interviewere/forfattere) har læst engelsk på CBS og CEO en (interviewede) har boet adskillige år i USA og endvidere arbejdet for en amerikansk koncern (Sitecores hjemmeside).

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Hvem er AlbedoBizz ApS

Hvem er AlbedoBizz ApS Hvem er AlbedoBizz ApS AlbedoBizz hjælper dig med at eksporterer eller etablere dig i Tyrkiet. - Nemt, hurtigt og med minimale risici og forpligtelser. Vi overtager stafetten efter at Væksthuset og eksportrådet

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Arbejdsmæssige kulturmøder

Arbejdsmæssige kulturmøder Arbejdsmæssige kulturmøder Ufordringer og muligheder for udenlandske medarbejdere i en videnstung virksomhed i Danmark et kvalitativt case studie Bachelorprojekt for bachelormodulet i Arbejdslivsstudier

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Når to kulturer støder sammen

Når to kulturer støder sammen Når to kulturer støder sammen - de kulturelle barrierer danske forretningsfolk og virksomheder skal bryde på det mexicanske marked Studerende: Mette Mathiasen Vejleder: Simon Ulrik Kragh, CBS Studieretning:

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv

Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Indhold Metodiske overvejelser... 3 Ontologiske og Epistemologiske overvejelser... 3 Virkningsevaluering... 4 Empirisk design... 5 Mixed methods... 6

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere