A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand."

Transkript

1 Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Administrationsselskabet RandersBolig: Berit Rudbeck, forvalter, Jette Halkjær, teamleder økonomi, Susanne Kyra Jensen, kontorchef, Jørgen Henriksen, chefkonsulent i DAB og Ulla Gregor, sekretariatschef i DAB. Randers Kommune: Tine Braüner Jung, Den boligsociale enhed, Steen Sørensen, socialog arbejdsmarkedsforvaltningen, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Randers Kommune havde indbudt til styringsdialogmøde den 20. oktober 2015 med følgende dagsorden: 1. Kort velkomst og præsentation 2. Boligorganisationens økonomi a. Regnskab 2014, herunder dispositionsfond, arbejdskapital, likviditet b. Tab ved lejeledighed c. Tab ved fraflytning d. Renoveringsprojekter i. Brug af sociale og arbejdsklausuler 3. Afdelingernes økonomi a. Afdelingernes resultater b. Likviditet c. Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse d. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning e. Øvrige forhold, herunder finansiering af forbedringsarbejder og bemærkninger fra revisionsprotokollatet. 4. Afdelinger til nærmere drøftelse a. Afdeling 1, Hans Bojes Allé status efter aflysning af helhedsplan b. Afdeling 4, Valdemarsvej c. Afdeling 16, Grenåvej d. Afdeling 21, Centrumgården status 5. Boligsocial styringsdialog a. Orientering om etablering af Den boligsociale enhed, Randers Kommune b. Nybyggeri behov for små boliger 6. Særlige udfordringer forbundet med anvisning af flygtninge 7. Eventuelt

2 Forløbet er, at der efter dette årlige dialogmøde sendes redegørelse ud til kommentering hos boligorganisationen. Redegørelsen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside og almenstyringsdialog.dk, som loven tilsiger. Kommunens forventninger til dagens møde er, at det skaber en god dialog, indblik og fundament for et fortsat godt samarbejde mellem tilsyn og A/B Gudenå. Boligorganisationens økonomi: A/B Gudenå er en boligorganisation med afdelinger, hvor der igennem længere tid ikke er henlagt til vedligeholdelse. Det arbejdes der med at samle op på. Samtidig er der et stort efterslæb på vedligeholdelse. Der er udarbejdet en genopretningsplan, der langt hen af vejen er baseret på, at afdelingerne renoverer med økonomisk støtte fra boligorganisationens dispositionsfond samt fra trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden. Dette sker selvsagt under hensyntagen til dispositionsfondens størrelse og boligorganisationens økonomi. Årets resultat blev et overskud på kr., som er overført til arbejdskapitalen. Bruttoadministrationsudgifterne udgjorde 539 kr. pr. lejemålsenhed og var i regnskabsåret større end budgetteret. Det skyldes, at udgifter til revision var væsentlig større end budgetteret, hvilket skyldes for lav budgettering. Det er der rettet op på i budget 2015/2016 og fremadrettet. Den væsentligste årsag til overskuddet er, at renteindtægterne var højere end forventet. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør kr. Den disponible del udgør kr., hvilket svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Den disponible del er faldet med kr. (169 kr. pr. lejemålsenhed)siden sidste regnskab, hvilket primært skyldes, at der er ydet store tilskud til afdelingerne på i alt kr. Samtidig har der været negativ likviditet i nogle afdelinger på grund af manglende lånehjemtagelse. Disse lån er nu hjemtaget, og der er ikke længere afdelinger med negativ likviditet. Den bundne del af dispositionsfonden udgør primært trækningsret i Landsbyggefonden på samlet ca. 12,2 mio. kr., samt udlån til 12 afdelinger på i alt 3,7 mio. kr. Der afvikles på lånene, og størstedelen af lånene forventes afviklet inden for 5-8 år. Boligorganisationen yder generelt ikke fremover nye lån til afdelingerne. Tilgangen til dispositionsfonden skyldes indbetaling af særlige bidrag på kr. fra afdelingerne, afdelingernes indbetaling af ydelserne på indfriede lån på samlet kr. samt samlet afdrag på lån fra afdelingerne til boligforeningen på kr. Dispositionsfonden har i regnskabsåret dækket et lejetab på kr. samt tab ved fraflytning på kr. Tab ved fraflytning er forholdsvist højt, men der forventes et mindre fald i udgiften til denne post i regnskabsåret 2014/2015. Der indbetales fortsat fra afdelingerne til dispositionsfonden, da saldoen er under den lovfastsatte maksimumgrænse.

3 Der ydes fortsat tilskud til afdelinger, men under nøje hensyntagen til udviklingen i dispositionsfonden. Der er fokus på overordnet at styrke dispositionsfonden. Tilsynet finder det positivt, at administrationen har udviklet prognoseværktøj, der giver mulighed for at få overblik over dispositionsfondens udvikling fremadrettet. Arbejdskapital Arbejdskapitalen udgør kr., hvoraf kr. er disponible, svarende til 896 kr. pr. lejemålsenhed. Det er et fald på 33 kr. pr. lejemålsenhed i forhold til sidste år, der skyldes, at udlån til RandersBolig nu fratrækkes arbejdskapitalen i stedet for dispositionsfonden, som det rettelig skal. Der er henlagt kr. i særlige bidrag fra afdelingerne samt tilført årets resultat. RandersBolig har endvidere afdraget kr. på lån ydet fra boligforeningen. Den bundne del af arbejdskapitalen udgør udlån til RandersBolig på kr., der fortsat afvikles på, samt indskud i RandersBolig og Fælleskontoret på i alt kr. Der opkræves fortsat særlige bidrag i afdelingerne til arbejdskapitalen, da saldoen på denne er under maksimumgrænsen. Det er med til at styrke boligforeningens egenkapital. Likviditet Boligorganisationen har fri likviditet for kr. i form af værdipapirer og bankbeholdning. Afdelingerne har indestående på kr. Den samlede disponible egenkapital udgør kr. Revisor bemærker, at der er overskydende likviditet på kr., hvorfor der er omtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler. Dette finder tilsynet meget positivt. Boligorganisationen har styrket likviditeten i regnskabsåret 2013/2014, men der skal fortsat holdes nøje fokus på at styrke denne yderligere gennem afdrag på lån fra afdelinger og nøje vurdering af tilskud til afdelingerne, ud over de lovpligtige tilskud til tab. Der forventes yderligere stigning i henlæggelser i 2014/2015 på ca. 10 mio. kr., hvilket tilsynet finder meget positivt. Forvaltningsrevision Administrationen oplyste, at der pågår et arbejde med udvikling af forretningsgange over de næste 3-5 år. Der er fokus på området. Der er dog allerede nu foretaget test på de områder, hvor der er forretningsgange i dag, hvilket viste et positivt resultat, stort set uden bemærkninger. Især viser testen af forretningsgang for fraflytning en stor positiv fremgang, der tydeligt kan mærkes i de enkelte boligorganisationer. Tilsynet finder dette meget positivt.

4 RandersBoligs bestyrelse har endvidere vedtaget hvilke 5 punkter, der skal indgå i forvaltningsrevisionen for 2014/2015. Det bliver inkassoprocedure, forbrugsregnskaber, renoveringsoversigt, prognose for dispositionsfonden, samt plan for anvendelse af trækningsretten, hvilket også er punkter, som der er fokus på fra kommunens side. Administrationen arbejder også med udarbejdelse af genhusningspolitik til brug for fremtidige store renoveringsprojekter for at sikre struktur og kontrol. Tab ved lejeledighed Årets tab ved lejeledighed udgjorde kr. Året før udgjorde tabet ca kr., så der er sket en mindre fremgang, hvilket er positivt. En ganske væsentlig del af tabet skyldes de 8 boliger, der blev anvendt til ungdomsboliger i afdeling 21. De 8 boliger er nu renoveret og sammenlagt til 4 familieboliger med niveaufri adgang og lille have. Boligerne er meget attraktive, og det har været endog meget nemt at leje dem ud. Ibrugtagning var dog pr. 1. aug. 2015, så der vil også i regnskabet for 2014/2015 være et (mindre) lejetab på grund af disse boliger. Boligorganisationen er meget tilfreds med resultatet af ombygningen, og det har givet stor positiv omtale. Boligorganisationen bidrager til lejeudligning i afdeling 21 i det første år. Herudover har muligheden for frit valg af elselskab gjort, at afdelingerne i istandsættelsesperioden er pålagt en ekstra udgift til dette. Det er forsøgt imødegået ved, at der ved indflytning udarbejdes en fuldmagt, som den nye beboer kan vælge at underskrive, så boligorganisationen/administrationen kan tilmelde den nye beboer til et elselskab. Det resterende tab ved lejeledighed, udover tabet ved forbrug og tabet i afdeling 21, svarer ca. til 5-6 mdr. tomgangsleje. Der er fokus på problematikken. Tab ved fraflytning De indtægter, der kommer ind på tidligere afskrevne fordringer indgår til at dække tab ved fraflytning sammen med afdelingens eget bidrag. Herefter var dispositionsfondens andel på kr., hvilket er en stigning på ca kr. Det er et stort tab i forhold til året før og i indeværende år (2014/2015). Det skyldes dog enkeltsager, fx har en enkeltstående fraflytning kostet ca kr. i forbindelse med et dødsfald. Herudover har boligorganisationen sammen med andre boligorganisationer besluttet at ansætte en boligsocial medarbejder i RandersBolig. Dette for at imødekomme problematikker omkring udsættelser og herved også mindske tab. Medarbejderen har været ansat siden foråret 2015, og det tegner meget positivt indtil nu. Endelig er der strammet op på inkassoproceduren, hvilket også formindsker tabet. Der er således generelt fokus på problemet. Meget positivt.

5 Afdelingsbestyrelserne er også blevet hurtigere til at melde tilbage, hvis der forsvinder lejere i løbet af natten. Men det er dog en svær balance. Heldigvis drejer det sig om få enkeltstående sager. Renovering og trækningsret Trækningsretten udgør , hvoraf kr. er disponible. Der er udbetalt trækningsretsmidler til 3 afdelinger i regnskabsåret, og disponeret til yderligere 9 afdelingers kommende projekter. Ved udgangen af regnskabsåret 2015/2016 forventes den disponible saldo herefter at udgøre kr. Boligorganisationen har besluttet en politik for anvendelse af trækningsretten. Bestyrelsen har besluttet primært at prioritere klimaskærmsarbejder, herunder tagarbejder, isolering og facaderenoveringer. Boligorganisationen prioriterer efter hvilke afdelinger, der har størst behov for renovering. Der er udarbejdet prognoseværktøj, der giver overblik over fremtidige midler. Ved anvendelse af trækningsretten kan op til 2/3 af renoveringsudgiften dækkes af trækningsretten i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativ. Afdelingen skal selv finansiere den resterende 1/3 ved opsparede midler eller ekstern lånehjemtagelse. På det næstkommende organisationsbestyrelsesmøde den 19. november er renoveringsoversigten på dagsordenen. Administrationen anbefaler ikke iværksættelse af flere renoveringsopgaver pt., da der er taget hånd om de mest pressende opgaver. Administrationen anbefaler, at man i stedet bruger året til at gennemgå prioriteringslisten over projekter på ny og revurdere, hvilke projekter der skal fremmes. Brug af sociale og arbejdsklausuler i forbindelse med byggeprojekter Der er i Randers Byråd et politisk ønske om større fokus på brug af sociale- og arbejdsklausuler i forbindelse med udbud. Randers Kommune har til inspiration selv indgået aftale med Tradium om kontakt med uddannelsesinstitutionen ved nye byggeprojekter. RandersBolig forventer at fremlægge forslag om anvendelse af sociale og arbejdsklausuler på et kommende bestyrelsesmøde til vedtagelse. Der er indgået en samarbejdsaftale med Kuben Management, der ikke har sociale og arbejdsklausuler. I forbindelse med næste genforhandling af samarbejdsaftalen vil RandersBolig nævne dette som et punkt til indføjelse i den fremtidige samarbejdsaftale. Afdelingernes økonomi Afdelingernes samlede resultater viser 10 afdelinger med underskud og 11 afdelinger med overskud. Samlet set er afdelingernes økonomi ikke bedret i året. Der er i budgetlægningen for 2015/2016 taget højde for, at det overordnede billede for afdelingerne er, at de er i en kritisk tilstand, blandt andet ved at kigge nøje på økonomien så afdelingerne både bliver i stand til at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder og samtidig får en drift i balance. Dette kan blandt andet medføre

6 lejestigninger, og der må påregnes, at der skal ydes en væsentlig støtte fra boligforeningen til afdelingerne også i de kommende år. Overskud og underskud vil blive afviklet over en 3-årig periode i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav herom. Dog er overskud på resultatkonto i 12 afdelinger overført som ekstraordinære henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvorfor ultimosaldo på resultatkonto er lig med årets resultat. Generelt bruges overskud til at styrke henlæggelser. De afdelinger, der har haft overskud, har generelt udvist stor påholdenhed og kun udført det nødvendige renoveringsarbejde. Nogle afdelinger har endvidere fået ejendomsskat retur. Likviditet Alle afdelinger har positiv likviditet med undtagelse af afdeling 15 og 22. Det samme var tilfældet sidste regnskabsår. Administrationen oplyser, at lånene nu er hjemtaget, og alle afdelinger har i dag positivt likviditet. Tilsynet finder det meget positivt. Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser er på 302 kr. pr. m2. Generelt er henlæggelsesniveauet for lavt, og skal øges gennem en årrække. Ved budgetlægning er der vurderet på, hvor meget lejen kunne stige som følge af stigning i udgifter til henlæggelser, og i nogle afdelinger har det været nødvendigt at anvende trappestigninger for på sigt at opnå et tilstrækkeligt henlæggelsesniveau uden for markante huslejestigninger. I budget for 2015/2016 er der dog kun 6 afdelinger tilbage med trappestigninger i henlæggelser. Regnskabsåret er det første år, hvor der anvendes helt opdaterede drift- og vedligeholdelsesplaner. Der er gennemført markvandringer, hvor boligorganisationen har dannet overblik over fremtidige renoveringsbehov. 6 afdelinger har ikke kunne dække årets forbrug af henlæggelserne, men samlet set er henlæggelser øget med knap 9 mio. kr. Positivt. Der gives også tilskud i 2014/2015 til afdelinger for at styrke og øge henlæggelser. Samlet set stor fokus på dette. I afdeling 12 bemærker revisor, at man har man mindsket budgettet, til trods for at forbruget var højere end årets henlæggelser. Administrationen oplyser, at det beror på en fejl. Det er i 2014/2015 budgettet er forhøjet. Tilsynet vurderer, at der er tale om et forhold, der ikke er af væsentlig betydning for afdelingens økonomi, hvorfor Tilsynet ikke finder anledning til at anmode om korrektion i revisionsprotokollat. Administrationen tilføjede, at Afdeling 12 principielt er en ny afdeling, der blev oprettet med kapitaltilførsel i forbindelse med en gennemgribende renovering. Afdelingen havde en lidt skæv start, men kører nu godt. Det er en lille afdeling med 18 lejemål. Men en af udfordringerne er, at selvom afdelingen blev totalrenoveret er der alligevel ikke gennemrenoveret i alle bygninger. Der er særlig fokus på denne afdeling fra boligorganisationen og administrationens side.

7 Afdeling 4 udviser en stor henlæggelsessaldo i kritiske nøgletal, men det skyldes alene, at det er en lille afdeling med 8 boliger, hvorfor det er nødvendigt med et højt henlæggelsesniveau, da der er få om at bære udgifter til vedligeholdelse. Niveauet vurderes derfor ikke at være for højt. Istandsættelse ved fraflytning Der er i året kun henlagt minimalt eller slet ikke til istandsættelse ved fraflytning, da det blev vurderet, at det i alle afdelinger var nødvendigt at øge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. I to afdelinger vurderes henlæggelserne utilstrækkelige, afdeling 5 og 9. I afdeling 9 skyldes det, at forbruget har været meget højt. Der vil blive taget højde for dette ved fremtidig budgetlægning. I alle øvrige afdelinger vurderes henlæggelser til istandsættelse at være tilstrækkelige. Øvrige forhold, herunder bemærkninger fra revisionsprotokollat: Det fremgår af revisionsprotokollatet, at afdelingerne 2, 3, 5, 6 og 22 har et underfinansieret byggeri. Der er efter regnskabsårets afslutning indsendt byggeregnskab for disse afdelinger til kommunen til godkendelse. Af byggeregnskaberne fremgår, hvordan underfinansieringen er dækket ind. Det er således på plads nu. Afdeling 4 er en lidt atypisk afdeling, da der kun er 8 boliger med 4 erhvervslejemål og herudover 18 garager. Det giver nogle udfordringer i forhold til opsparing til henlæggelser mm., da der er få lejere til at spare op. Budgetlægning er specificeret i alle afdelinger, og budgettet viser tydeligere afdeling 4s udfordringer. Boligorganisationen har fokus på afdelingen. Vedrørende afdeling 11 er der afholdt udgifter til advokat, der henstår ufinansieret. Det afvikles i budget 2014/2015, således at denne post nu er udlignet. I afdeling 15 og 22 er lån nu hjemtaget, jf. også ovenfor under afdelingernes økonomi, likviditet. Vedrørende afdeling 20 bemærker revisor, at der er bundet store beløb i tilgodehavender og at afdelingen ikke er likvid. Revisor forholder sig ifølge administrationen (unødigt) kritisk til afdelingen. Det er en meget lille afdeling, hvorfor enkelte udgifter til fx vedligehold har stor effekt på økonomi. Afdelingens henlæggelsesniveau er lavt, men der er et højt lejeniveau allerede nu i forhold til beliggenhed og stand (Favrskov), der gør, at de er sårbare i forhold til lejestigninger. Der er fokus på afdelingen, der også får økonomisk støtte fra boligorganisationen. Endvidere bemærker revisor, at der er en uafklaret difference på kr. til Landsbyggefonden. RandersBolig oplyser, at differencen har været der i en årrække, og det har ikke været muligt at spore tilbage, hvorledes differencen er opstået, men den er udlignet i regnskab 2014/2015. Revisor har tillige bemærket, at antenneregnskaber bør udarbejdes. RandersBolig oplyser, at der er fokus på det, og at der bliver udarbejdet særskilte antenneregnskaber fremover, samt at der nu foreligger antenneregnskaber frem til 31/

8 Der er i flere afdelinger ejerpantebreve, der skulle have været aflyst. RandersBolig oplyser, at de nu er identificeret, og processen med at aflyse dem er sat i gang. Revisors bemærkning forventes derfor ikke at være der i næste regnskab, selvom selve aflysningen forventeligt fortsat pågår, da det er en omstændelig proces. Endelig bemærker revisor, at der er konstateret afvigelser mellem bogholderi og lister med opgørelse over de enkelte lejemåls indskud. Administrationen oplyser, at der er lavet plan sammen med revisor, som er påbegyndt i 2014/2015, men den primære udførelse bliver i regnskabsåret 2015/2016. Afdelinger til drøftelse Vedrørende afdeling 1 ønsker tilsynet en status på afdelingen. Der blev sidste år vedtaget, at der ikke vil blive udarbejdet helhedsplan for afdelingen, blandt andet på grund af, at afdelingen ikke har haft udlejningsvanskeligheder og lejemål i tomgang. I stedet er det besluttet at foretage renovering af ventilation og vinduer, der pågår i øjeblikket. Det er de mest presserende opgaver i forhold til at fremtidssikre afdelingen. De udgifter, der har været afholdt i forbindelse med forarbejde til helhedsplan er betalt af boligorganisationen og belaster således ikke afdelingen. Udgifterne udgør ca kr. De er fortsat fokus på afdelingen, da der stadig er udfordringer, der skal løses. Afdeling 4 er omtalt ovenfor under bemærkninger fra revisionsprotokollat. Vedrørende afdeling 16 er det en afdeling, der består af visitationsboliger i et bofællesskab. De kritiske nøgletal viser, at der er store henlæggelser i forhold til benchmark. RandersBolig oplyser, at henlæggelserne svarer til det reelle 10-årige forbrug ifølge drifts- og vedligeholdelsesplan. Tilsynet finder dette hensigtsmæssigt. Afdeling 21 er nærmere beskrevet ovenfor under punktet om boligorganisationens økonomi, tab ved lejeledighed. Boligsocial styringsdialog Randers Kommune har valgt at etablere en boligsocial enhed særligt på baggrund af et stort antal sager vedr. udsættelser af lejere. Enheden arbejder aktivt og udfarende på baggrund af konkrete bekymringer og restancer. Der arbejdes med kontaktflader med bl.a. boligorganisationerne. Organisationerne kan rette henvendelse, hvis der er problemer i forhold til beboere i organisationen. Et af fokusområderne er, at der er et større behov for små boliger med billigere husleje, end hvad der bliver etableret ved nybyggeri i dag. Boligforeningen har ikke de billige boliger, som kommunen efterspørger til henvisning til bl.a. unge hjemløse. Boligforeningerne er forpligtet til at vedligeholde og istandsætte boligmassen, hvormed lejeniveauet som en naturlig følge deraf stiger.

9 Særlige udfordringer i forbindelse med anvisning af flygtninge Boligorganisationen har ønsket at få en dialog omkring emnet, da der kommer flere og flere familier, der er svære at kommunikere med på grund af sprogbarrierer. Det gør det vanskeligt i dagligdagen, fx svært at forklare anvendelse af vaskefaciliteter, ordensregler mm. Det giver udfordringer for beboerne ude i afdelingerne. Boligorganisationen ønsker at høre, om det fx kunne være muligt at få hjælp til at oversætte fx ordensregler/vedtægter til de nye beboere på deres eget sprog. Kommunens repræsentant for team integration oplyser, at kommunen ved nye flygtninge overordnet forklarer, hvad det vil sige at bo i Danmark, herunder i alment byggeri, men måske er det også et spørgsmål om at give det tid. Kommunen vil gerne medvirke til at løse problemet i det omfang, rammerne tillader det. Det er en god ide at drøfte mulighederne nærmere, herunder også muligheden for at oversætte ordensregler og afholde velkomstmøder, som kommunen faciliterer med lokaler og tolke, og boligorganisationen står for at præsentere boligorganisationerne for de nye lejere. Det har der været stor succes med i andre kommuner. Man kan også drøfte muligheden for at etablere ordning med hjemme-hos er. Flygtningekontoret har et meget stort behov for flere små, billige boliger. I øjeblikket mangler der ca. placering af 100 flygtninge for at opfylde af kvoten for i år, og der er lige nu 125 flygtninge, der er placeret i midlertidige boliger. Der er stor mangel på boliger! RandersBolig oplyser, at boligorganisationerne gerne vil hjælpe og også har evnen til det, men det kræver også en starthjælp til flygtninge. Der er enighed om, at det vil være formålstjenstligt med et fælles møde mellem Randers Bolig og kommunens integrationsteam. Aftalt, at Steen Sørensen fra team integration ved Randers Kommune indkalder til møde mellem kommunen og RandersBolig via Susanne Kyra Jensen. Eventuelt Boligorganisationen udtrykker ros til Randers Kommune for resultat af de afholdte boligkonferencer. Der er blandt andet blevet oprettet et hotline-nummer til brug for problemer med psykisk syge personer, og det fungerer rigtig godt. Boligorganisationen ønsker slutteligt at fremhæve, at der også er mange gode oplevelser af, at de nye familier og beboere skaber liv, og der er positive oplevelser med en god integration af flygtninge.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Redegørelse Sagsnavn: RandersBolig styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-15-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato: 24-11-2015

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 08-12-2014 Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016, RandersBolig Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 07-11-2016 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden: Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Møllevænget & Storgaarden 2015 Sagsnavn: Møllevænget & Storgaarden styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-2-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail:

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 796.541 804.000 782.983 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede:

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede: Referat Mødedato: 22. juni 2011 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle S. Madsen Käthe Pedersen Michael Bendixen Ole Sales,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere