gode vådrum ved bygningsrenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gode vådrum ved bygningsrenovering"

Transkript

1 BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

2 CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den fulde vejledning Gode vådrum ved bygningsrenovering. Ændringer i den digitale udgave af vejledningen På er der adgang til eventuel support.

3 gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte september

4 Gode vådrum ved bygningsrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vejledningen består udover denne publikation af en tilhørende CD-rom med komplet tegningsmateriale - herunder 3D illustrationer af hele udførelsesprocessen. Styregruppe: Søren Heinz Erik Brandt Leon S. Buhl Ole Erdmann Susanne Eriksen Naja Lynge Charlotte Mertz Ove H. Pedersen Arne Elkjær Jimmy Nielsen Jens V. Nielsen bvb by og Byg teknologisk Institut SBS Byfornyelse SBS Byfornyelse triarc Arkitekter Triarc Arkitekter Triarc Arkitekter arne Elkjær Aps, Rådgivende Ingeniører Arne Elkjær Aps, Rådgivende Ingeniører Tegnestuen Jens V. Nielsen Gode vådrum ved bygningsrenovering Publikation og CD-rom udgivet af BvB - Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Tekst/illustrationer: Triarc Arkitekter arne Elkjær Aps, Rådgivende Ingeniører Redaktion/layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: saloprint a/s ISBN BvB 2002 Eftertryk - i uddrag - er tilladt med tydelig kildeangivelse. 2

5 En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører i planlægning og udførelse af enkle og sikre badeværelser med lang levetid. gode vådrum ved bygningsrenovering By og Byg udgav i 2001 anvisning nr. 200 Vådrum. Anvisningen beskriver, hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres, så bygnings reg le mentets krav vedrørende vandtæthed og sikkerhed mod fugt- og vandskader er opfyldt. Anvisningen gælder alle former for vådrum, udført på stedet i nye og ældre bygninger. Nye badeværelser i forbindelse med renovering udgør imidlertid en særlig udfordring. Her skal traditionel byggeskik og ny renoveringsteknologi mødes i holdbare løsninger tilpasset de lokale forudsætninger. Det stiller særlige krav til planlægning og udførelse. Vejledningen består af henholdsvis en CD-rom og en publikation, begge dele opdelt i tre hovedafsnit: planlægning, udførelse og drift. Publikation Publikationen er primært rettet mod bygherrer og råd givere. Der foku seres i publikationen specielt på planlægningsfasen og på de valg, der skal træffes ved projektering af vådrum. Publikationen beskriver derudover udvalgte knudepunkter i udførelsesfasen med henvisninger til mere udførlige beskrivelser på den tilhørende CD-rom. BvB har derfor fundet det relevant at udarbejde denne vejledning, specielt rettet mod vådrum i renove ringssammenhæng. Vejledningen beskriver tre hovedtyper af badeværel ser. Alle tre typer er såkaldt tunge konstruktioner med støbt gulv og fliser på overflader. Der er i alle tilfælde tale om enkle og gennemprøvede løsninger med stor sikkerhed og en levetid på minimum 30 år. Vejledningens fokusering på de tre hovedtyper betyder naturligvis ikke, at andre løsninger ikke er brugbare ved bygningsrenovering. Badeværelser i nye tilbygninger kan være relevante ved særlige lokale forhold, ligesom såkaldt lette badeværelser kan være en nødvendig løsning, hvis ejendommen ikke kan bære en tung konstruktion. CD rom CD-rommen har fokus på udførelsesfasen og er primært rettet mod rådgivere og udførende. Med udgangspunkt i tre grundtyper af vådrum følges udførelsesprocessen fra start til slut med detaljerede illustrationer af de forskellige trin. Det elektroniske medie udnyttes blandt andet gennem udbredt brug af 3D illustrationer, hvor brugeren interaktivt kan betrag te udførelsesløsninger og knu de punkter fra de ønske de synsvinkler. CD-rommen indeholder også beskrivelse af plan lægnings- og driftsforhold, samt litteraturoversigter og henvisninger. Udarbejdelsen og udgivelsen af vejledningen er finansieret af GI - Grundejernes Investe rings fond. BvB September

6 indhold Planlægning Bygherrens valg Byggeskik Vådrummets placering Konstruktionsprincip Rumdisponering Installationsprincip Overflader og inventar udførelse Nedrivning Konstruktioner Membran Installationer Afslutning 40 drift Checkliste for vedligehold register Ordliste Litteratur 4

7 p l a n l æ g n i n g 5

8 Indlæggelse af nye badeværelser i en ældre ejendom er en kompliceret opgave. Ved plan lægningen træffer bygherren - sam men med sine rådgivere - en række vigtige valg og prio riteringer. Det handler grundlæggende om at prioritere mellem pris og kvalitet. Denne prioritering kan være afgørende for bade værel sets brugsværdi og økonomi set over en årrække. bygherrens valg Forud for beslutning om etablering af badeværelser står bygherren over for vurdering af en række forhold. Det drejer sig dels om tekniske forhold, dels om forhold omkring funktionalitet og økonomi. For at ombygningen skal blive en succes kræver det, at alle vurderinger er foretaget, og at bygherre og rådgiver har forholdt sig til dem. eksisterende forhold Størrelsen af de eksisterende lejligheder er en vigtig parameter i planlægningen af nye badeværelser. På grundlag af en teknisk vurdering af ejendommen skal bygherren beslutte, om det på rimelig måde er muligt at installere badeværelser i de eksisterende lejligheder, eller om alternative muligheder skal overvejes. - f.eks i form af lejlighedssammenlægninger eller tilbygninger. myndighedskrav Indretning af nye badeværelser skal naturligvis ske i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. De lovmæssige krav til indretning varierer fra kommune til kommune. F.eks er bygningsregle mentets krav om to døre mellem køkken og toilet generelt bortfaldet, mens det fortsat opretholdes i eksempelvis Københavns Kommune. Det er derfor vigtigt at bygher re/rådgiver på et tidligt tidspunkt i processen afklarer med de lokale myndigheder, hvilke lokale krav der gælder sammen med bygningsreglementet. brugerdialog I nogler tilfælde etableres nye badeværelser i en byfor nyelsessammenhæng, hvor brugerne af de nye badeværelser også involveres i processen. Her er dialogen med brugerne vigtig, og det viser sig ofte, at gode ideer opstår netop i denne dialog. Dette gælder ikke mindst ved placeringen af badeværelserne i den samlede lejlighedsplan. Et godt projektforløb i forhold til beboerne er ikke alene vigtigt for et godt ombygningsresultat, men kan også smitte af på den fremtidige drift og vedligeholdelse. Gennem beboersamarbejdet kan der opstå en bedre forståelse af badeværelset som et vådrum, der skal vedligeholdes korrekt. funktionalitet Et badeværelse skal først og fremmest fungere - både i lejligheden som helhed og i selve indretningen. Det mest hensigtsmæssige vil i de fleste tilfælde være at etablere toilet og bad i et nyt rum, som kan opfylde alle krav til hygiejne og funktionsdygtige installationer. Under særlige forhold kan man vælge at etablere selvstændige bade og toiletrum eller bibeholde det eksisterende toilet og kun etablere nyt baderum. Hvis det eksisterende toilet bibeholdes, skal man være op mærk som på, at de eksisterende installationer ofte er nedslidte og skal udskiftes, ligesom gulv- og vægoverflader sjældent lever op til de hygiejnekrav, man i dag har til boligen. 6

9 æstetik Et godt badeværelse er også et smukt badeværelse - og omvendt er et smukt badeværelse oftest også et velfungerende badeværelse. Badeværelser i ejerboliger vil naturligt blive indrettet med overflader og inventar, der svarer til ejerens egen smag på udførelsestidspunktet. Ved ud lejningsboliger er det vigtigt at være opmærksom på, at der jævnligt sker en udskiftning af lejerne, og at smag og behag også ændrer sig med tiden. Ved valg af flisebeklædninger og sanitet er der et frustrerende stort udbud. Det er her et godt råd at anvende få materialer i neutrale farver, ligesom armaturer bør vælges i enkle udgaver og i gode kvaliteter. drift Udvælgelsen af de 3 typer badeværelse, der indgår i denne vejledning, er sket ud fra ønsket om at vise gode konstruktioner med en lang levetid. Der er således tale om grundkonstruktioner med en levetid på minimum 30 år. Med henvisning til afsnittet om æstetik og valg af overflader er det vigtigt at understrege, at såvel flisematerialer til gulv og vægge som sanitet og andet fast badeværelsesudstyr vælges blandt udvalget af anerkendte handelsvarer, som kan serviceres og udskiftes med komponenter, der er tilgængelige i en rimelig år række. Herved sikres driftsudgifter på et rimeligt niveau. dokumentation Det er bygherrens ansvar, at de udførte arbejder dokumenteres med henblik på korrekt kvalitetssikring. Det bør derfor være et ufravigeligt krav til rådgivere og entreprenører, at udførelsen af alle senere skjulte bygningsdele dokumenteres omhyggeligt undervejs. Systematisk fotografering er i mange tilfælde et godt skridt på vejen. økonomi Det er dyrt at etablere nye badeværelser. Der ligger derfor et stort ansvar hos bygherre og rådgivere for at skabe løsninger med høj brugsværdi og en holdbarhed og levetid, som står mål med investeringen. Badeværelset er boligens absolut dyreste rum, med en ombygningspris på ikke under kr/m 2. Ombygningen finansieres typisk med lån med lange løbetider. For at denne investering kan hænge sammen, må badeværelset mindst have en levetid, der modsvarer lånets løbetid. Et nyt badeværelse er samtidig det modernise rings arbejde, der giver beboerne den største huslejestigning. Også her vil der derfor være et berettiget krav om at få noget for pengene. Indretning af nye badeværelser bør således ske med kon struktionsprincipper, materialer og overfladebehandlinger, som er holdbare og derfor har den bedste totaløkonomi - set over en årrække. Det ligger uden for denne publikation at beskrive finansiering af nye badeværelser, men det vil altid være fornuftigt at konsultere et finansieringsinstitut på et tidligt tidspunkt i beslutningsfasen. p l a n l æ g n i n g b y g h e r r e n s v a l g 7

10 Indpasning af nye vådrum i traditionelle byfornyelses ejendomme handler om at få gammel byggeskik og nutidig renoverings teknologi til at fungere sammen. Udgangspunktet er typisk fleretages bygninger med murede eller støbte fundamenter, murede skillevægge og træbjælkelag. byggeskik Denne vejledning retter sig mod renovering af ældre etageejendomme - typisk opført i perioden 1900 til I denne del af bygningsmassen findes det største moderniseringsbehov og de fleste boliger uden tidssvarende badeværelser. Trods variationer er der samtidig en række klare fælles byggetekniske træk i bygninger fra denne periode. Fundamenter Bygningernes fundamenter er typisk grundmurede kældervægge, som er pælefunderede eller slet ikke ført til fast bund. Fundamenterne kan - alt efter opførel sestidspunkt og de oprindelige belastningsforudsætninger - være af meget forskellig kvalitet. Efter 100 års fugtpåvirkning fra grundvand og nedsivende regnvand er der stor sandsynlighed for, at bindemidler i mør telen er udvasket, fugerne forvitrede, og bæreevnen derved nedsat. Dette viser sig blandt andet i form af revnedannelser i det overliggende murværk. Ved etablering af nye badeværelser skal man blandt andet være opmærksom på, at bygningens samlede vægt forøges, hvilket medfører større belastning på ejendommens fundamenter. Jo flere etager, jo større vægtforøgelse. Vurdering af fundamenter er derfor en af de væsentlige faktorer i planlægnings- og projekteringsfasen. vægge og etageadskillelser Bygningens konstruktion består - udover fundamentet - af ydervægge, skillevægge og etageadskillelser. Eta ge adskillelserne spænder fra ydervæg til ydervæg med mel lemunderstøtning på en langsgående, muret hovedskillevæg. Øvrige skillevægge kan ligeledes være udført af murværk (typisk mod trapperum) eller være udført som bræddeskillevæg af krydslagte brædder i 2 eller 3 lag. Skillevægge af træ bæres af etage adskillelserne. De murede skillevægge er gennemgående i alle etager fra fundament i kælder til underside af loftetagen, mens placeringen af træskillevægge kan variere fra etage til etage. De har dog typisk samme placering i alle lejligheder. Etageadskillelser er oftest udført som træbjælkelag. Træbjælkelagene kan i nogle tilfælde været suppleret eller erstattet af stålbjælkelag. Etageadskillelser af træ er udført med træforskalling med puds på undersiden, et mellemlag med ler til brand sikring og lyddæmpning, og øverst en gulvbelægning af brædder, sømmet på bjælkelaget. Udvekslinger Hvor træbjælkelaget brydes af skorstene eller andre gennemføringer, er der udført såkaldte udvekslinger. En udveksling er en bjælke, der går vinkelret eller skråt på hovedbjælkernes forløb, med det formål at bære de afbrudte bjælker. Vekslen er typisk understøttet dels på det bærende murværk og dels på en hovedbjælke via en særlig tømmersamling. Udvekslingernes omfang og kvalitet kan være med til at gøre udførelsen af nye vådrumskonstruktioner mere eller mindre kompliceret. Dette kan typisk først bedømmes, når der tages hul på gulvkonstruktionen, og eventuelle overraskelser blotlægges. Hvis det passer med disponeringen af boligen, kan udvekslinger omkring skorstene være et godt sted at placere nye lodrette vådrumsinstallationer. 8

11 Ældre etageejendomme Udtrykket ældre etageejendomme bruges typisk om ejendomme opført fra ca til Med byggeloven i 1896 forsvandt bindingsværket og de bærende konstruktioner er derefter udført med murede eller støbte fundamenter og med murede yder- og hovedskillevægge. Ejendommene er samtidig stort set alle opført uden badeværelser, og i mange tilfælde også uden toilet inde i lejlighederne. p l a n l æ g n i n g b y g g e s k i k 9

12 Et badeværelse fylder, og placeringen af et nyt badeværelse er derfor en afvejning mod andre behov i boligen. Specielt i de mange meget små byfornyelsesboliger er der behov for at analysere forskellige muligheder - og tænke kreativt. vådrummets placering Hvis et nyt badeværelse skal blive et positivt tilskud til boligen, er det vigtigt, at boligen i sin helhed forbedres. Det nytter ikke, hvis en modernisering af toilet- og badeforholdene i urimelig grad forringer lejlighedens øvrige brugsværdi. Ved indpasning af nye badeværelser bør en række forhold overvejes. Først og fremmest bør lejlighedens samlede rumudnyttelse, ad gangs forholdene og lysforholdene gennemgås og analyseres. Specielt i de meget små lejligheder er der behov for at analysere de forskellige muligheder - og at tænke kreativt. Det vil derudover være nødvendigt også at vurdere en række tekniske forhold så som muligheden for udnyttelse af de eksisterende installationer, ventilationsmuligheder og kom pleksiteten af hele ombygningen. større lejligheder I større lejligheder vil der typisk være flere muligheder for indpasning af nyt badeværelse. Der vil i mange tilfælde være råd til at undvære et helt sove- eller opholdsrum, som med en forholdsvis enkel ombygning kan indrettes til et velfungerende badeværelse. Der vil også være mulighed for større opbygninger, som f.eks inddrager køkkenet i en helt ny lejlighedsdisponering. Uanset fremgangsmåde kan det være en god idé at overveje mulighederne for at forbedre opbe varingsmulighederne, som ofte er utilstrækkelige i selv større lejligheder. små lejligheder I små lejligheder på m 2 er det erfaringsmæssigt en dårlig ide at inddrage beboelsesrum. Det vil i urimelig grad forringe hele boligens brugsværdi. Indpasningen af badeværelser vil derfor her ofte inddrage både entré og køkken i samlede omdisponeringer, som optimerer udnyttelsen af den begrænsede plads. En alternativ mulighed kan være at udvide lejlighedens areal gennem sammenlægning eller tilbygning. sammenlægning af lejligheder Sammenlægning af små lejligheder giver mulighed for mere funktionelle bolig- og badeværelsesløsninger. Det vil i den situation være forsvarligt at nedlægge et værelse og bruge dele af det til badeværelse med vindue til det fri og f.eks lægge resten af rummet til et større køkken. En anden mulighed vil typisk være at sammenlægge de to tidligere toiletrum til et centralt placeret og velfungerende badeværelse. Ved lejlighedssammenlægning øges boligarealet, og den store badeværelsesinvestering bæres derfor af en større areal - og af en større årlig husleje. Det giver en forholdsmæssig mindre husleje pr. m 2, end hvis der var tale om to små boliger. tilbygninger Tilbygninger kan være en alternativ løsning for indpasning af badeværelser, specielt i små boliger. Denne publikation omfatter ikke tilbygningsløsninger, men de beskrevne principper kan naturligvis anvendes i de situationer, hvor der i forbindelse med en tilbygning indrettes badeværelser med traditionelle konstruktioner inde i bygningen. 10

13 Bad i tidligere opholdsrum Et typisk eksempel på placering af det nye badeværelse gennem inddragelse af et helt værelse. En løsning som naturligvis er mest relevant i større boliger. før før efter efter Bad i del af tidligere opholdsrum Eksempel på inddragelse af del af opholdsrum til nyt badeværelse i lille bolig. Badeværelset har ikke adgang til vindue og naturlig ventilation. før Bad i tilbygning Indpasning af nyt badeværelse gennem tilbygning på gårdfacaden. Badeværelset er placeret i tilbygningens indre, mens der samtidig er blevet plads til et spisekøkken fremme i lyset. efter p l a n l æ g n i n g v å d r u m m e t s p l a c e r i n g 11

14 Sikre og holdbare badeværelser i traditionelle byfornyelsesejendomme udføres som såkaldt tunge konstruktioner - med støbte gulve. Der er to hovedprincipper for udførelsen: Vådrum med støbt gulv på eksisterende træbjælkelag. Kan varieres med støbt gulv på en blivende forskalling af metalplader. Vådrum med støbt gulv på nye bærende vægge. konstruktionsprincip Type A støbt gulv på eksisterende bjælkelag De fleste byfornyelsesbadeværelser udføres med en støbt bund, der opbygges på det eksisterende bjæl kelag. En forudsætning er naturligvis, at ejendommens bjælkelag samt fundering kan bære den ekstra belastning. Denne konstruktionstype har været anvendt i over 50 år, og er således en meget gennemprøvet løsning. Udover partielle forstærkninger af bjælkelaget medfører løsningen ikke væsentlige indgreb i den eksisterende konstruktion. Er badeværelset helt eller delvis omgivet af stabile murede vægge, kan disse aflaste træbjælkelaget og der kan opnås en mere stabil konstruktion. Løsningen indebærer typisk opsætning af nye vægge i tegl eller porebeton for at få en god stabilitet og en mere sikker overgang mellem de forskellige materialetyper i vådrummet. Fordelene ved type A er: at man ved valg af den korrekte betontype opnår et vandtæt kar allerede i støbeprocessen. at man får en selvbærende konstruktion, som fordeler belastningen på træunderlaget. at man får tæt tilslutning til træunderlaget (god understøtning). Type b støbt gulv på metalplader En variant af metode A er at opbygge et støbt badeværelse på den eksisterende bjælkekonstruktion ved hjælp af såkaldte svalehaleplader. Badeværelsets støbte bund placeres her på en blivende forskalling af korrosionssikrede stålplader, hvorefter opkanter og videre udførelse sker som i Type A.. Svalehaleplader er en nyere konstruktion, som med gode erfaringer er benyttet i specielt mindre ejendomme med få badeværelser. Fordelene er: at støbeunderlaget er nemt at udlægge direkte oven på bjælkerne. Type c støbt etagedæk på nye bærende vægge Et helt andet konstruktionsprincip består i at placere badeværelserne på nye støbte fundamenter, hvor hver etage mures op i traditionelt murværk og afsluttes med et støbt etagedæk - som en form for indvendigt badetårn. Sådanne løsninger medfører mere omfattende - og kostbare - indgreb i bygningen, men har også de fordele: at der er tale om en selvstændig bygningsdel, som ikke belaster den eksisterende bygning. at det nye badeværelse er omgivet af vægge med stabil overflade uden materialeskift. at der kan etableres niveaufri adgang fra eksisterende rum til det nye badeværelse. 12

15 principsnit type a og type b støbt gulv på eksisterende bjælkelag principsnit type c støbt etagedæk på nye bærende vægge p l a n l æ g n i n g k o n s t r u k t i o n s p r i n c i p 13

16 Disponeringen af et vådrum skal naturligvis først og fremmest tilgodese den daglige brugsværdi i badeværelset. Dette udelukker imidlertid ikke, at der samtidig tænkes på sikkerhed og drift - at brusepladsen er placeret hensigtsmæssigt, og at der er mulighed for fornuftig rengøring og vedligehold. 14

17 rumdisponering afskærmning af vådzone Vådzonen er den del af badeværelset, som jævnligt belastes af vandpåvirkning. I små badeværelser skal hele badeværelset betragtes som vådzone. Ifølge myndighedskravene gælder det i hvert fald vådrum på under 3,25 m 2. Det er ved brusepladsen, der er den største vandbelastning, og derfor i dette område, at kravene til tæthed er størst. Placering af bruseområde bør ske så langt fra døren som muligt og i øvrigt således, at ad gangsvejen til toilet og håndvask ikke sker via bruseområdet. Kan der skabes plads, er det en god ide at afskærme bruseområdet med murvinger eller med vægge i acryl/glas, således at vandsprøjt på de øvrige overflader undgås. I små baderum er det ikke muligt, og afskærmningen af de øvrige overflader forgår her almindeligvis med et badeforhæng. væg. Herved opnås den korteste installationsføring. En sådan optimal løsning er ikke mulig i små badeværelser, hvor en ofte anvendt disponering er med toilettet til højre eller venstre for døren, håndvasken lige frem og brusepladsen placeret mellem toilet og håndvask. Det er altid vigtigt at disponere badeværelset, så der kan opnås tilstrækkelige frie afstande ud for håndvask og ved passage af toilet. opbevaring Opbevaringsplads er et problem i stort set alle lejligheder. Ved omdisponering af lejligheden i forbindelse met et nyt badeværelse kan det derfor være fornuftigt at tilgodese muligheden for at etablere mere opbevaringsplads. Enten inde i selve badeværelset, i et forrum eller i det oprindelige toiletrum. adgangsforhold Der kan både være generelle regler og lokale krav omkring adgang til toilet- og badeværelser. Disse skal naturligvis overholdes. Hvis de fysiske forhold tillader det, er det en fordel, at adgangen til badeværelset sker fra et forrum. Det er derudover hensigtsmæssigt at have niveaufri adgang til badeværelset, også selv om man ikke er gangbesværet. placering af sanitet Et badeværelse indeholder normalt mindst et toilet, en håndvask og en bruseplads. Det optimale baderum indeholder desuden plads til vaskemaskine/tørretumbler, opbevaringskabe samt evt. plads til badekar. Den optimale placering af sanitet er langs sam me vaskemaskine / tørretumbler Hvis ejendommen ikke har fælles vaskeri, eller mulighed for at etablere det, bør der i forbindelse med indpasning af et nyt badeværelse afsættes plads til vaskemaskine og tørretumbler. Disse maskiner bør placeres med mindst mulig risiko for vandsprøjt fra brusepladsen. En optimal placering vil være umiddelbart ved siden af brusepladsen, med en afskærmende væg imellem. Hvis maskinerne placeres i et forrum til badeværelset, bør gulvet i dette forrum også betragtes som vådzone - med udførelse af vådrumsmembran og flisebeklædning eller lignende sikker overflade. p l a n l æ g n i n g r u m d i s p o n e r i n g 15

18 planløsning Eksempel på disponering af meget lille badeværelse. Der er god rumudnyttelse på det lille areal og god adgang til installationsskakt fra tilstødende rum. 16

19 planløsning Andre eksempler på fornuftig disponering af mindre og forskelligt udformede badeværelser. p l a n l æ g n i n g r u m d i s p o n e r i n g 17

20 Vådrummets installationer skal være tilgæn gelige for eftersyn og reparation af eventuelle utætheder. Dette sikres først og fremmest gennem en velplaceret og velindrettet instal lationskanal. Rørføringen inde i bade værelset kan føres synligt eller skjult. Her må bygherren afveje forholdet mellem sikkerhed og æstetik. installationsprincip Indlæggelse af nye badeværelser giver et øget vand - forbrug i boligerne, som de eksisterende installationer normalt ikke er disponeret for. Ud over nye rørføringer til koldt og varmt vand vil forøgelsen af den vandmængde, som skal bortskaffes, ofte gøre det nødvendigt at udskifte eller supplere de eksisterende faldstammer. Der vil derudover opstå et øget ventilationsbehov, ligesom bygningsreglementets krav om in spek tionsmulighed af installationer samt måling af brugsvand ofte kan gøre en omlægning af installationerne nødvendig. Installationer og rørføringer er erfaringsmæssigt den del af vådrummet, hvor der hyppigst opstår vandskader, og er derfor et område, som både bygherre og rådgiver bør vise skærpet opmærksomhed. installationsskakt Nye forsyningsledninger for vand, varme, afløb og mekanisk udsugning placeres mest hensigtsmæssigt i en samlet lodret installationsskakt. Installationsskakten bør placeres med god tilgængelighed for inspektion og måleraflæsning, helst uden for badeværelset. Placeringen af skakten bør derudover ske, så den ikke står i vejen for senere ombygninger i ejendommen. Selve skakten bør ligeledes disponeres med kapacitet til fremtidig udvidelse af installationer, f.eks i forbindel se med badeværelser som udføres og tilkobles senere. Installationsskaktens møblering skal iøvrigt ske under hensyntagen til de normer, der er gældende for installationsarbejder. Rørføringer Stikledninger og rørføringer fra installationsskakten skal planlægges, så gennemføringer i vådrum mets vandtætte membran minimeres. Der bør derudover lægges vægt på at gøre alle rørsamlinger tilgængelige for inspektion og udskiftning. skjult rørføring Mange bygherrer og beboere foretrækker at føre installationerne skjult i vægge og gulv, som det sker i nyt byggeri. Skjulte rørføringer skal udføres som røri-rør (Pex-rør i tomrør). Denne løsning gør det muligt at udskifte defekte rør uden indgreb i flisebeklædning m.m. Systemets svage punkt er koblingsdåserne. Montage og tætning skal her udføres omhyggeligt i henhold til leverandørens anvisning. Man må aldrig blande systemer. Har man valgt et system fra en leverandør, skal dette system bruges i alle komponenter, således at man undgår tilpasninger, der bryder systemets tæthed. synlig rørføring Synlige rørføringer uden på flisebeklædningen er den sikreste installationsføring. Utætheder og begyndende tæringer kan konstateres straks, og udbedring kan ske uden større demonteringsarbejder. De synlige rør udføres bedst som blanke rustfri stålrør. Ulemperne ved synlige rørføring er først og fremmest æstetikken, men også det besværligere rengøringsarbejde. 18

21 skjult rørføring Eksempel på badeværelse med skjult rørføring i væg og nedsænket loft med plads til installations føringer. vådrum installationsskakt Eksempler på velindrettede installationsskakte med god tilgængelighed og plads til fremtidige udvidelser. synlig rørføring Eksempel på badeværelse med synlig rørføring udført i rustfri stål. Brusezonen er godt afskærmet fra det øvrige badeværelse ved hjælp af murede vinger (vægge). p l a n l æ g n i n g i n s t a l l a t i o n s p r i n c i p 19

22 Vådrummets overflader består i princippet af en vandtæt membran og en udvendig, synlig beklædning som f.eks fliser. Valg af overflade beklædning og inventar bør ikke alene ske ud fra farver og design, men også ud fra funktionelle og driftsmæssige hensyn. overflader og inventar vandtæt membran Vandtætheden af vådrummets overflader sikres med den vandtætte membran, der er udført på eksisterende eller nye vægge samt på det nye betongulv. De materialer, der indgår ved udførelsen af membranen, kaldes under ét for vådrumssystemet. Der skal anvendes et vådrumssystem, som indeholder både fleksibel fliseklæber og fugemørtel, samt eventuelt silikone-fugemasse til fugning i hjørner, hvor der forventes bevægelser. gulvbelægning Gulvbelægning i vådrum kan f.eks være fliser. Et afgørende kriterium for valg af gulvbelægning er kravet om gangsikkerhed. Dette kan enten opnås ved anvendelse af en flise med en speciel overflade eller ved valg af en mindre flise (f.eks. 5x5 cm), idet flere fuger giver større gangsikkerhed. Gulvfliser med glat overflade frarådes. Da tætningen i badeværelset ligger i den under liggen de beton og membran, er valget af flise i princippet mere et spørgsmål om smag og behag end om sikkerhed for vandtætning. vægoverflader Også vægoverflader udføres oftest med flisebeklædning. Det anbefales at anvende fliser med glaseret overflade, som er mest rengøringsvenlig. Af hensyn til udskiftning af enkelte fliser ved fraflytning eller lignende anbefales det at vælge en flise i et standardsortiment, som må forventes at være lagervare i en årrække. Det kan ligeledes anbefales at indkøbe et lager af ekstrafliser til brug for reparationer. 20

23 vandtæt membran I små badeværelser på mindre end 3,25 m 2 er hele vådrummet at betragte som en vådzone og den vandtætte membran skal derfor dække alle overflader i rummet, også vinduesfalse. vinduer og døre Ved disponeringen af badeværelset bør hverken døre eller vinduer placeres i nærheden af bruseniche eller anden form for direkte vandpåvirkning. Er det alligevel uundgåeligt at anbringe brusezonen nær vinduet, bør dette beskyttes mod direkte vandsprøjt af enten en skydedør i plast eller af et ekstra bruseforhæng. Døre til et vådrum bør altid være forseglet på alle kanter, så de er i stand til at modstå såvel direkte vandsprøjt (specielt et problem i små baderum), samt den vanddamp, der altid opstår ved badning. Det er derudover vigtigt, at der er en tilstrækkelig afstand mellem gulvniveau og dørtrin. Almindelige fyldningsdøre i massivt træ risikerer at opsuge fugt og få vridninger i træet, og kanaldøre risikerer at opsuge fugt i kanterne på de finér- eller træfiberplader, som danner dørenes overflader. Begge dørtyper har en begrænset holdbarhed i vådrum. inventar Badeværelsets inventar består af toiletkumme, håndvask, håndklædekroge, bruseforhængsstænger, spejle, væghængte brusearrangementer og lignende. Det er afgørende for tætheden i de underliggende membraner, at der ikke bores flere huller end højst nødvendigt for at opsætte inventaret. Derfor bør der vælges inventar med sikre fastgørelsesmetoder, fastgjort med færrest mulige skruer. p l a n l æ g n i n g o v e r f l a d e r o g i n v e n t a r 21

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

metoder og løsninger

metoder og løsninger metoder og løsninger Vejen til gode vådrum Denne brochure er en del af BVB og GI s vådrums tema»gode Vådrum«. Heri beskrives de grund læggende forhold omkring etablering af vådrum i ældre etageejendomme

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere