ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Optagelse til handel og officiel notering af stk. nye aktier à nominelt DKK 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10"

Transkript

1 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Optagelse til handel og officiel notering af stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på optagelse til handel og officiel notering ( Optagelsen ) på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) af i alt stk. nye aktier à nominelt DKK 10 (de Nye Aktier ) i Erria A/S ( Selskabet og sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, Koncernen eller Erria ) udstedt og registreret i VP Securities den 21. december 2011 i forbindelse med konvertering af gæld til en kurs på DKK 13,20 pr. Aktie à DKK 10 til Danske Bank A/S ( Danske Bank) og FS Finans A/S, der er kontrolleret af Finansiel Stabilitet A/S ( Gældskonverteringen ). De Nye Aktier blev udstedt uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og registreret hos Erhvervsstyrelsen den 21. december 2011 i henhold til Bestyrelsens (som defineret i afsnittet Del I Registreringsdokument Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Bestyrelse og Direktion ) bemyndigelse under 2e i Selskabets vedtægter. Samtidig med Gældskonverteringen blev der den 21. december 2011 udstedt og registreret stk. Aktier á nominelt DKK 10 ved konvertering af konvertible gældsbreve til en konverteringskurs på DKK 13,20 pr. Aktie à DKK 10 til henholdsvis Glumsø Invest ApS, N & V Holding ApS og Den Professionelle Forening LD ( Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve ). Forud for Gældskonverteringen og Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve var der i Selskabet udstedt stk. aktier à nominelt DKK 10 (de Eksisterende Aktier og sammen med aktierne udstedt i forbindelse med Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve og de Nye Aktier, Aktierne ), og Selskabet havde dermed en nominel aktiekapital på DKK Som følge af Gældskonverteringen og Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve blev Selskabets aktiekapital den 21. december 2011 forøget med et samlet beløb på nominelt DKK , og Selskabets aktiekapital udgør derfor nominelt DKK fordelt på stk. Aktier á DKK 10. Enhver modtager af Prospektet bør være opmærksom på, at en investering i Aktier i Selskabet er forbundet med betydelig risiko. Ledelsen (som defineret i afsnittet Del I Registreringsdokument Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Bestyrelse og Direktion ) vurderer, at Koncernens kapitalberedskab efter Transaktionen (som defineret i afsnittet Del I Registreringsdokument Forretningsoversigt Transaktionen ) fortsat er utilstrækkeligt til, at Koncernen kan overholde sine forpligtelser og dække kapitalbehovet de kommende 12 måneder efter Prospektdatoen. Selskabet har en negativ egenkapital og baseret på gældsniveauet pr. Prospektdatoen er Koncernen således stærkt insolvent og ude af stand til at afdrage på gælden. Koncernen er derfor afhængig af långivernes fortsatte villighed til at finansiere Koncernen og dens løbende drift. Selskabet har aflagt årsrapport for 2011 den 7. marts 2012 efter en going concern-forudsætning, baseret på en forventning om gældseftergivelse fra långiverne samt fortsat opretholdelse af nødvendige kreditfaciliteter fra Koncernens långivere til sikring af den løbende drift. Hvis ikke der opnås en aftale med Koncernens kreditorer, vil det medføre, at Selskabet må træde i rekonstruktion eller indgive konkursbegæring, hvilket med stor sandsynlighed vil medføre, at værdien af aktionærernes Aktier går tabt. Enhver modtager af Prospektet opfordres til at læse afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse faktorer, som kan have negativ indflydelse på værdien af Selskabets Aktier. De Nye Aktier blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 21. december 2011 og er udstedt i en midlertidig ISIN DK , der ikke optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Selskabets Eksisterende Aktier, herunder Aktier udstedt den 21. december 2011 i forbindelse med Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve er noteret på NASDAQ OMX under den permanente ISIN DK De Nye Aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX omkring den 23. marts 2012 i den permanente ISIN ved sammenlægning af den midlertidige ISIN og den permanente ISIN. Dette Prospekt er udelukkende udarbejdet med henblik på optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på NASDAQ OMX, og Prospektet foreligger alene i en dansksproget version. Der sker ikke noget udbud af Aktier i forbindelse med offentliggørelse af Prospektet. Dette Prospekt må ikke udleveres i eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Dette Prospekt er dateret 21. marts 2012 ( Prospektdatoen ).

2 Generel information Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011 af lov om værdipapirhandel mv. ( Værdipapirhandelsloven ), Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR ( Prospektbekendtgørelsen ) og NASDAQ OMX s regler for udstedere af aktier. Prospektet er underlagt dansk lovgivning. Dette Prospekt er udelukkende udarbejdet med henblik på optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på NASDAQ OMX, og foreligger alene i en dansksproget version. Der sker ikke noget udbud af Aktier i forbindelse med offentliggørelse af Prospektet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, som ikke er indeholdt i dette Prospekt. Sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Selskabet. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysninger eller udtalelser. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Oplysningerne i Prospektet relaterer sig til den dato, der er trykt på forsiden, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets forhold efter denne dato, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter dets datering. Enhver væsentlig ny omstændighed, materielle fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, som kan påvirke vurderingen af de Nye Aktier eller de Eksisterende Aktier, og som indtræder eller konstateres i perioden mellem tidspunktet for Prospektets godkendelse og påbegyndelse af handel på et reguleret marked af de Nye Aktier, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Selskabet er ansvarligt for Prospektet i henhold til gældende dansk lovgivning og ingen anden person afgiver nogen direkte eller indirekte erklæring om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Prospektet eller de oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt heri. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet. Enhver modtager af Prospektet må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, hverken helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til overvejelse om køb af Aktier eller andre formål. Enhver modtager af Prospektet tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udlevering af dette Prospekt kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til at investere i Aktier i Selskabet. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Aktier i nogen jurisdiktion. Selskabet forudsætter, at personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder sådanne begrænsninger. Selskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for en eventuel overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side. Aktierne er i visse jurisdiktioner underlagt overdragelses- og salgsbegrænsninger. Personer, der måtte komme i besiddelse af Prospektet, anmodes af Selskabet om at indhente oplysninger om og påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Selskabets rådgivere påtager sig noget ansvar for en eventuel overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om den pågældende person er en eksisterende aktionær eller en potentiel køber af Aktier. Dette Prospekt må ikke udleveres i eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Fuldbyrdelse af domme Erria A/S er et aktieselskab indregistreret i Danmark. Alle medlemmer af Ledelsen er bosiddende i Danmark, og en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Selskabet eller disse personer, eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Præsentation af økonomiske og visse andre oplysninger På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets års- og delårsrapporter. Henvisninger til DKK eller danske kroner er til danske kroner. Henvisninger til USD eller $ er til den amerikanske møntfod. Henvisninger til EUR eller euro er til den fælles møntfod for medlemslande, der deltager i den tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt kan indeholde fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn vedrører Ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr. Prospektdatoen. Udsagnene kan identificeres ved brugen af ord som forventer, vurderer, skønner, anser, venter, agter, kan, planlægger, forudser, vil, bør, søger og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn afspejler Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder, er behæftet med risici og usikkerheder, herunder sådanne som er baseret på omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Selskabet fordres at offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 2

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 2 Ansvarlige... 5 Resumé... 6 Risikofaktorer...13 Del I Registreringsdokument Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om selskabet Selskabets historie og udvikling Investeringer Forretningsoversigt Virksomhedsbeskrivelse Transaktionen Markedsbeskrivelse Organisationsstruktur Koncernstruktur Væsentlige datterselskaber Ejendomme, anlæg og udstyr Oplysninger om anlægsaktiver Miljøforhold Forsikring Gennemgang af drift og regnskaber Finansiel tilstand Driftsresultater Statslige, økonomiske, skattemæssige, monotære eller politiske initiativer Væsentlige begivenheder Kapitalressourcer Kort- og langsigtede kapitalressourcer Kilden og størrelsen af selskabets pengestrømme Lånebehov og finansieringsstruktur Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer Forventede kapitalkilder til investeringer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Bestyrelse og Direktion Interessekonflikter Aflønning og goder Vederlag til Bestyrelsen og Direktionen Hensættelser til pensioner og fratrædelser Bestyrelsens arbejdspraksis Medarbejdere Antal medarbejdere Aktiebeholdninger og aktieoptioner Medarbejderaktieordninger Større aktionærer Større aktionærer Stemmerettigheder Ejeraftaler Aftaler om overtagelse af kontrol Transaktioner med tilknyttede parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Pro forma regnskabsoplysninger Udbyttepolitik Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling

4 21. Yderligere oplysninger Aktiekapital Selskabsvedtægter Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser...93 Del II Værdipapirnoten Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Erklæring om arbejdskapitalen Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesse i Optagelsen Baggrund for Optagelsen Oplysninger om de værdipapirer, der optages til notering Værdipapirtype og -klasse Lovvalg og værneting Registrering Valuta De Nye Aktiers rettigheder Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser af udstedelsen Udstedelsesdato for Nye Aktier Aktiernes og de Nye Aktiers omsættelighed Dansk lovgivning vedr. købstilbud, tvangsindløsning og oplysningspligt Offentlige købstilbud Skatteforhold i Danmark Vilkår og betingelser for Optagelsen Betingelser, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved Optagelsen Fordelingsplan og tildeling Kursfastsættelse Placering og garanti Aftaler om optagelse til omsætning og handel Noteringssted Andre regulerede markeder Stabilisering, market making og overtildeling Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Aktionærer, som har tilkendegivet at de ønsker at sælge Lock-up aftaler Udgifter ved Optagelsen Udvanding Yderligere oplysninger Rådgivere Oplysninger, der er kontrolleret af revisorerne Ekspertudtalelser Oplysninger fra tredjemand Fagudtryksliste Bilag Vedtægter

5 Ansvarlige Selskabets erklæring Erria A/S er ansvarlig for dette Prospekt i henhold til dansk ret. Vi erklærer hermed at have gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Kastrup, den 21. marts Erria A/S Bestyrelsen Kaare Vagner Jensen Formand Finn Buus Nielsen Næstformand Carl Christian Nielsen Hasse Kjærsgaard Larsen Kaare Vagner Jensen er administrerende direktør i N & V Holding ApS Finn Buus Nielsen er CTO i Andresen Towers A/S Carl Christian Nielsen er direktør i N & V Holding ApS Hasse Kjærsgaard Larsen er direktør i Glumsø Invest ApS og Nyla Invest ApS Direktionen Henrik N. Andersen Administrerende direktør 5

6 Resumé Dette resumé bør alene læses som en introduktion til Prospektet. Selskabet, der har udarbejdet resuméet samt ansøgt om godkendelse deraf, kan dog kun pådrage sig et civilretligt ansvar, hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller unøjagtigt, når det læses i sammenhæng med de andre dele af Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor, i henhold til den nationale lovgivning i det pågældende medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. Resuméet bør læses i sammenhæng med de andre dele af dette Prospekt og i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger, der fremgår andetsteds i dette Prospekt, herunder Selskabets reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2009, 2010 og Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige risikoforhold, som vurderes at kunne være relevante for Koncernen.. Nedenstående oplysninger bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Virksomheden Erria blev oprindeligt stiftet i 1991 og påbegyndte aktivitet i 1992 først under navnet Fabricius & Co A/S og senere under navnet Rederiet Fabricius A/S med hjemsted i Marstal på Ærø. Selskabets primære aktivitetsområder bestod indtil januar 2012 af shippingaktiviteter på globalt plan hovedsageligt inden for kemikalietank-, tørlast-, og containerfeederskibe. Efter en periode med svære markeds- og finansieringsforhold for rederiets shippingaktiviteter, besluttede bestyrelsen i foråret 2011 at iværksætte en proces for at undersøge muligheden for en sammenlægning af kemikalietankskibsaktiviteterne i Uni-Tankers og Erria (herunder i Errias hel- og delejede kommanditselskaber). I løbet af året intensiveredes drøftelserne med Uni-Tankers, hvilket resulterede i, at der pr. 6. januar 2012 blev indgået en aftale om sammenlægning af Uni-Tankers og Errias (samt Errias associerede kommanditselskaber) kemikalietankskibsaktiviteter. Efter aftalens indgåelse fortsætter Errias øvrige forretningsområder inden for Consulting og Ship Management uforandret, hvorfor det børsnoterede Selskabs aktiviteter efter transaktionen består af Erria Consulting, Erria Ship Management, datterselskaberne DANO Sp. z o.o., Erria Asia Ltd. og Erria Latinoamérica S.A., skibet M/V Erria Vietnam, et 34,1% ejerskab i Saigon Shipping, samt en 15% aktiepost i Uni-Tankers. Transaktionen Den 6. januar 2012 indgik Selskabet en rammeaftale med blandt andre Uni-Tankers, A/S United Shipping & Trading Company, en række af Selskabets hel- eller delejede kommanditselskaber og Danske Bank vedrørende overdragelse af Koncernens og de associerede kommanditselskabers kemikalietankskibe samt Selskabets helejede datterselskab Ibex Maritime Ltd. som gennemført ved en række separate aftaler. Overdragelse af kemikalietankskibsaktiviteterne Selskabet og hvert af kommanditselskaberne (som angivet nedenfor) skal i henhold til rammeaftalen og ni separate overdragelsesaftaler på modificeret Saleform 1993 standardvilkår overdrage deres respektive ni kemikalietankskibe til en af Uni-Tankers nomineret køber mod en samlet kontant købesum på USD 97,3 mio. Køberselskaberne skal være 100% ejet af Uni-tankers. Det er hensigten, at kommanditselskaberne og de respektive komplementarselskaber afvikles og likvideres solvent hurtigst muligt efter gennemførelse af levering af deres respektive kemikalietankskibe, hvilket forventes iværksat i løbet af I forbindelse med overdragelse af kemikalietankskibene afgav Selskabet og kommanditselskaberne sædvanlige, men dog begrænsede, garantier og indeståelser samt sædvanlige erklæringer vedrørende hvilende hæftelser på kemikalietankskibene samt adkomst til skibene. 6

7 Efter gennemførelsen af Transaktionen ejer Koncernen via datterselskabet, Sea King Shipping Company Ltd. et kombineret tørlast- og containerskib. Apportindskud af Ibex Maritime Ltd. I henhold til rammeaftalen af 6. januar 2012 og en aktieoverdragelsesaftale mellem Selskabet og Uni- Tankers gennemførte Selskabet den 27. januar 2012 salget af sit charteringselskab, Ibex Maritime Ltd. (registreret i Gibraltar), til Uni-Tankers, men dog med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Som vederlag for Ibex Maritime Ltd. tegnede Selskabet aktier i Uni-Tankers ved apportindskud svarende til 15% af den samlede aktiekapital i Uni-Tankers. Vederlaget bestod af B-aktier med en samlet nominel værdi på DKK 2,25 mio. Selskabets aktier i Ibex Maritime Ltd. var forud for overdragelsen til Uni-Tankers pantsat til Danske Bank og FS Finans A/S og i forbindelse med overdragelsen skete en ombytning af sikkerhed, hvorfor Selskabets aktier i Uni-Tankers er pantsat til Danske Bank. I forbindelse med Selskabets tegning af aktier i Uni-Tankers indgik Selskabet og A/S United Shipping & Trading Company en ejeraftale, der regulerer parternes aktiebesiddelse i Uni-Tankers. Ejeraftalen indeholder sædvanlige bestemmelser om Selskabets medsalgsret- og -pligt i tilfælde af, at A/S United Shipping & Trading Company ønsker at afhænde sine aktier i Uni-Tankers. A/S United Shipping & Trading Company er endvidere tilsagt en forkøbsrettighed, såfremt Selskabet ønsker at afhænde sine aktier i Uni-Tankers. Selskabet er ikke tilsagt en tilsvarende forkøbsrettighed. Kursen på Selskabets aktier i Uni-Tankers skal i forbindelse med en sådan overdragelse fastsættes af Uni-Tankers revisor efter indre værdis metode på det relevante kursfastsættelsestidspunkt med visse modifikationer. Inden gennemførelsen af apportindskuddet af Ibex Maritime Ltd. gennemførte Uni-Tankers eksisterende aktionærkreds en kontant kapitalforhøjelse i Uni-Tankers på DKK 100 mio. For en nærmere beskrivelse af Transaktionen henvises til afsnittet Del I Registreringsdokument Transaktionen og for en nærmere beskrivelse af aftalerne henvises til afsnittet Del I Registreringsdokument Væsentlige kontrakter. Kapitalberedskab og fortsat drift Ledelsen vurderer, at Koncernens kapitalberedskab efter Transaktionen er utilstrækkeligt til, at Koncernen kan overholde sine forpligtelser og dække kapitalbehovet de kommende 12 måneder efter Prospektdatoen. Koncernen har en negativ egenkapital og baseret på gældsniveauet pr. Prospektdatoen er Koncernen således stærkt insolvent og ude af stand til at afdrage på gælden. Koncernen er derfor afhængig af långivernes fortsatte villighed til at finansiere Koncernen og dens løbende drift. Årsrapporten 2011 er aflagt under forudsætning om fortsat drift og revisor har i den forbindelse som supplerende oplysning til årsrapporten gjort opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om Koncernens og Selskabets likviditetsmæssige situation og dermed aflæggelsen af regnskabet under forudsætningen om fortsat drift. Det skal dog fremhæves, at Ledelsen har aflagt årsrapporten for 2011 den 7. marts 2012 under forudsætning om fortsat drift, baseret på en forventning om, at der i første halvdel af 2012 kan indgås en aftale med Koncernens hovedbankforbindelse for at undgå, at Koncernens forpligtelser kræves indfriet, og for at Koncernens kapitalforhold kan rekonstrueres gennem en gældseftergivelse. Som angivet i selskabsmeddelelse nr. 11 den 29. november 2011, så vurderer Ledelsen at den rekonstruerede egenkapital efter en gældseftergivelse bør udgøre ca. DKK 45 mio., hvilket med en negativ egenkapital pr. 31. december 2011 på DKK -225 mio. bevirker, at Ledelsen vurderer at nettogældseftergivelsen isoleret set bør være i niveauet ca. DKK 270 mio. (efter eventuel skat). Det er Ledelsens forventning, at Koncernen efter en eventuel gældseftergivelse fortsat vil være afhængig af finansiering fra långiverne i en længere periode fremover, herunder vilkårene for finansieringen. Der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forhandlinger vil medføre at Koncernen kan fortsætte driften. Hvis ikke der opnås en aftale med Koncernens långivere kan det medføre, at Selskabet må træde i rekonstruktion eller indgive konkursbegæring, hvilket vil medføre, at værdien af aktionærernes Aktier går endeligt tabt. 7

8 Koncernstruktur Koncernens aktiviteter er organiseret i flere forskellige selskaber, alle placeret under Erria A/S, som er moderselskab i Koncernen. Som del af en restrukturering af Koncernen er der sket en Gældskonvertering, og der er den 6. januar 2012 indgået aftale om overdragelse af Errias og Errias associerede selskabers kemikalietankskibsaktiviteter samt den fulde ejerandel i datterselskabet Ibex Maritime Ltd. til Uni-Tankers. Errias koncernstruktur med væsentlige datterselskaber og associerede selskaber pr. Prospektdatoen: Erria A/S (Danmark) M/T ErriaNimmer DWT Dattervirksomheder 100% Sea King Shipping Company Ltd. (Antigua & Barbuda) M/V Erria Vietnam DWT 100% K/S Maria J. + Kompl. Maria J. ApS (Danmark) 100% Erria Asia Ltd. (Vietnam) 50% DANO Sp. z o.o. (Polen) 75% Erria Latinoamerica S.A. (Venezuela) 75% Erria Tankers Ltd. (Malta) Associerede virksomheder 34,1% 31,57% 40% 10% 40% 40% Ingrid Jakobsen K/S + Kompl. Ingrid Jakobsen ApS (Danmark) M/T Ingrid Jakobsen DWT K/S ErriaMie + Kompl. Erria Mie ApS (Danmark) K/S Erria Ida + Kompl. Erria Ida ApS (Danmark) M/T ErriaIDA DWT Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (Vietnam) 10% 40% K/S ErriaAnne + Kompl. Erria Anne ApS (Danmark) M/T Erria Anne DWT 5% 40% K/S Erria Dorthe + Kompl. Erria Dorthe ApS (Danmark) M/T Erria Dorthe DWT K/S Erria Helen + Kompl. Erria Helen ApS (Danmark) 40% K/S ErriaJulie + Kompl. Erria Julie ApS (Danmark) M/T ErriaJulie DWT Errias koncernstruktur med væsentlige datterselskaber, associerede selskaber og investeringer efter gennemførelse af Transaktionen: Erria A/S (Danmark) Dattervirksomheder 100% Sea King Shipping Company Ltd. (Antigua & Barbuda) M/V Erria Vietnam (2.900 DWT) 100% 75% 50% Erria Asia Ltd. (Vietnam) Erria Latinoamárica S.A. (Venezuela) DANO Sp. z o.o. (Polen) 34,1% 15% Associerede virksomheder Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (Vietnam) Uni-Tankers A/S (Danmark) Investeringer 8

9 Markedet Consulting Markedet for ship design og consulting er kendetegnet ved relativt få aktører, uden for de store rederiers nybygningsafdelinger. Koncernens hovedfokus inden for Consulting er opgaver på enten rene greenfield værfter eller mindre værfter, der kun har eksisteret i år. Værfterne er typisk beliggende i udviklingslande, mens der i mindre grad er behov for Errias ekspertise i forbindelse med nybygninger på værfter i lande som Korea og Japan. Lande og regioner med store kulturforskelle i forhold til den vestlige verden, såsom Iran og Afrika, udgør dermed et særligt fokus for Koncernen. Selvom Ledelsen vurderer, at konkurrencen er mindre inden for de opgaver, som Koncernen fokuserer på, eksisterer der en lang række konkurrenter, herunder Grontmij A/S, OSK-ShipTech A/S og Knud E. Hansen A/S. Ship Management Outsourcing af Ship Management til en ekstern part er et globalt marked, der er yderst fragmenteret og hvor hovedparten af aktørerne findes i Asien, særligt i Singapore og Hongkong. Udvalgte spillere på markedet for ekstern ship management omfatter bl.a. Anglo Eastern, Columbia, Schulte Group, Thome, Univan, V.Ships, Wallem og Wilhemsen. Når rederier vælger at outsource deres Ship Management lægges der vægt på, at ship manager formår at sikre en høj oppetid og at skibene er velvedligeholdte. Samtidig er det målet at omkostninger til inspektions- og vedligeholdelsesopgaver minimeres, ligesom antallet af reparationer og omkostninger hertil mindskes. Derudover er det ship managers opgave at sikre, at skibene fastholder sine certificeringer, og overholder gældende regler og minimumskrav. Da de mange aktører medfører en stærk konkurrence, har Erria valgt at fokusere på en del af markedet, hvor der stilles særligt komplekse krav til Ship Management og kvaliteten heraf. Dette medfører at priserne for disse ydelser er højere sammenlignet med det generelle marked for Ship Management. Baggrund for Optagelsen Som et led i Transaktionen konverterede långiverne Danske Bank og FS Finans A/S gæld for DKK ,20 ved Gældskonverteringen, og samtidig konverterede Glumsø Invest ApS, N & V Holding ApS og Den Professionelle Forening LD konvertible gældsbreve for DKK ved Konverteringen af de Konvertible Gældsbreve. De Nye Aktier, der blev udstedt i forbindelse med Gældskonverteringen på DKK ,20. blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 21. december 2011, og er udstedt i en midlertidig ISIN DK , der ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Baggrunden for Prospektet er at søge de Nye Aktier, der blev udstedt i forbindelse med Gældskonverteringen optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. De Nye Aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX den 23. marts 2012 i den permanente ISIN DK ved sammenlægning af den midlertidige ISIN og den permanente ISIN. Transaktionen og Gældskonverteringen skal ses som elementer i at restrukturere Selskabets kapitalgrundlag og muliggøre, at der kan indgås en aftale om gældseftergivelse med Koncernens hovedbankforbindelse (Danske Bank). 9

10 Risikofaktorer Investering i Selskabets Aktier indebærer betydelige risici. Nedenstående udgør ikke en udtømmende beskrivelse af de risici, Koncernen står over for, men er udtryk for de risikofaktorer, som Ledelsen vurderer som særligt væsentlige og relevante for Koncernen. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Koncernens drift, økonomiske stilling, driftsresultat og/eller fremtidige vækstmuligheder. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens drift og udvikling. Aktionærer og investorer bør være opmærksomme på, at Gældskonverteringen og Transaktionen ikke i sig selv vil sætte Selskabet i stand til at fortsætte driften og overholde sine forpligtelser. For en mere omfattende gennemgang af hver af de nedenstående udvalgte risici henvises til afsnittet Risikofaktorer nedenfor. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med Koncernen Risici forbundet med shippingbranchen Risici forbundet med aktiemarkedet Inden for hver kategori er der følgende overordnede risici. Risici forbundet med Koncernen omfatter: Betydelige gældsforpligtelser. Yderst begrænset likviditet og kapitalberedskab. Låneaftaler pålægger Koncernen en række begrænsninger. Risiko for udnyttelse af kautioner og resthæftelser. Valuta. Renteniveau. Nøglemedarbejdere. Forsikringsforhold. Minoritetsejerskab af shippingrelaterede aktiviteter. Salg af skibe og gennemførelse af Transaktionen. Garantikrav. Tab og nedskrivninger på skibe og aktieposter. Afhængighed af skibsnybygninger. Rådgivningsaftaler. Tab på tilgodehavender. Nedbrud af IT-systemer og Rets- eller voldgiftssager. Risici forbundet med shippingbranchen omfatter: Ændringer i fragtrater og skibsværdier. Ændringer i kravspecifikationer. Fluktuationer i prisen på bunkerolie. Uforudsete udgifter til reparation og vedligeholdelse. Skader og haverier. Certificeringer. Arrest af skibe. Arbejdskraft og internationale arbejdsmarkedsforhold. Krig, naturkatastrofer, terrorbegivenheder, pirateri og gidseltagninger. Politisk stabilitet. Komplekse love og regler og Beskatningsregler. Risici forbundet med aktiemarkedet omfatter: Aktiekursen kan være meget volatil. Lav likviditet i Selskabets Aktier. Større Aktionærers indflydelse på Koncernen. Mulig reduktion af Aktiernes markedskurs ved fremtidig udstedelse af aktier. Begrænsninger for udenlandske investorer og aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. 10

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere