Guide to Safeguard. VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide to Safeguard. VIA University College"

Transkript

1 Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN Helbredstjek og vaccinationer Forsikringer Rejsesygeforsikring Regler for sygeforsikringer Det gule sundhedskort (sygesikringsbevis) Hjemtransport Det blå EU-kort - offentlig dækning efter EU-reglerne Ulønnede studie- og praktikophold samt erhvervsrejser Udenfor de ovennævnte lande i EU - privat rejseforsikring Andre forsikringer Private forsikringer Indsigt i særlige religiøse og politiske forhold i værtslandet Pas, visum, opholdstilladelse Opholdskort og mærkater Specielt om visum til andre lande Skat under studie eller praktikophold i udlandet Fuld skattepligt til Danmark SU Skattefri studierejselegater Arbejdsindkomst i udlandet Begrænset skattepligt til Danmark SU Skattefri studierejselegater Arbejdsindkomst i udlandet UNDER OPHOLDET Helbredsmæssige problemer Psykiske og sociale problemer Tyveri og røveri Overfald/udsættelse for vold/voldtægt/mobning Trafikuheld og ulykker med fysisk og/eller psykiske skader til følge Dødsfald hos nærmeste pårørende 13 Side 2 af 20

3 3.6 Selvforvoldte kriser (eks. anholdelse, skader på andre) Krig eller krigslignende situationer Naturkatastrofer INDSATS EFTER OPHOLD Evaluering af ophold Den studerendes ansvar Skolens/virksomhedens ansvar VIGTIGE TELEFONNUMRE OG ADRESSER BILAG 17 Side 3 af 20

4 1. Formål Formålet med denne beredskabsplan er at sikre, at udvekslingen af studerende mellem VIA og udenlandske partnere kan gennemføres betryggende for de studerende. VIA ønsker at støtte de studerende i at kunne gennemføre deres studie- og praktikophold efter den på forhånd fastlagte plan. Det kan ikke undgås, at der under enkelte udvekslingsophold vil opstå situationer, som kan virke forstyrrende eller direkte forhindrende for gennemførelsen af opholdet. VIA ønsker med denne beredskabsplan at orientere de studerende om forholdsregler og forskellige muligheder for støtte/hjælp, hvis utilsigtede hændelser måtte opstå. Beredskabsplanen er tilsvarende tænkt som en orientering om, hvordan de studerende kan forebygge, at de kommer ud i uventede situationer eller kriser. 2. Forud for rejsen 2.1 Helbredstjek og vaccinationer Det er en god idé, at du orienterer dig om specielt udbredte sygdomme i det område du skal rejse til, og hvilke helbredsmæssige krav der måtte være for at rejse til det pågældende land. Derfor bør du kontakte din egen læge mindst seks uger før din afrejse, så du kan få de nødvendige vaccinationer og medicin i god tid. Vær også opmærksom på, at der kan være særlige forhold, såsom f.eks. kronisk sygdom, immunsvækkelse m.m., der kræver en lægefaglig vurdering. På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du undersøge hvilke vaccinationer, der er påkrævede. Dette gør du ved at indtaste dit rejsemål, rejsens længde, rejsemåde og rejseadfærd. På denne hjemmeside samt på vaccination.dk kan du også orientere dig om særlige risici ved at besøge det pågældende land. 2.2 Forsikringer Rejsesygeforsikring (Bemærk venligst, at hvis du er sundhedsfaglig studerende, skal du endvidere orientere dig i bilag 3 i dette dokument). I det efterfølgende er der redegjort for de gældende regler vedr. sygeforsikring ved rejser i udlandet. Det kan være meget vanskeligt at gennemskue alle reglerne set i forhold til den rejse, som du har planlagt. Det kan derfor under alle omstændigheder være en god idé at konsultere både forsikringsbureauer og din hjemkommune for at være sikker på, at du har den korrekte dækning. Den internationale koordinator på din uddannelse vil også kunne vejlede dig om nødvendigheden af forsikringsdækning i det land, du er på vej til Regler for sygeforsikringer Rejsesygesikringen dækker personer, der har et gult sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), og personer, der ikke har bopæl i Danmark, men som ifølge aftaler med andre stater eller EUretten er socialt sikrede i Danmark, og som derfor er tildelt et særligt sundhedskort. Side 4 af 20

5 Det gule sundhedskort (sygesikringsbevis) Det gule sundhedskort kan anvendes når rejsen varer mindre end 1 måned, og når der er tale om en ren ferie- eller studierejse. Studieophold, hvor man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, er ikke dækket. Erhvervspraktik og rejser, hvor der søges arbejde, er heller ikke omfattet. Se i stedet afsnittet Det blå EU-kort Offentlig dækning efter EU-reglerne. Rejsesygesikringen dækker rejser uden for Danmark i følgende lande: Andorra Azorerne Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Færøerne Gibraltar Grækenland Grønland Isle of Man Irland Island Italien Kanariske Øer Kanaløerne Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Madeira Malta Monaco Nederlandene (Holland) Norge Polen Portugal Rumænien San Marino Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Vatikanstaten Østrig Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling af akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejse Hjemtransport Den offentlige rejsesygesikring dækker kun ekstraordinære udgifter til hjemtransport fra Færøerne og Grønland, og kun i de tilfælde hvor hjemtransporten er ordineret af SOS 1 læge. I tilfælde af død dækkes hjemtransport dog i hele rejsesygesikringens dækningsområde Det blå EU-kort - offentlig dækning efter EU-reglerne På Færøerne og i Grønland har personer, der er sygesikret i Danmark, ret til akut nødvendig behandling under opholdet på de vilkår, der gælder for personer, der er sygesikrede på Færøerne/i Grønland. For så vidt angår rejser til de nordiske lande (Finland, Sverige, Norge og Island) og Storbritannien er det reglerne i Nordisk Konvention/EU-reglerne, der gælder i første omgang. Reglerne giver danskere ret til behandling på samme vilkår som statsborgere omfattet af den offentlige sygesikring i det pågældende land. Det betyder, at der kan blive tale om en vis egenbetaling. Nordisk Konvention/EU-reglerne giver også ret til dækning af merudgifter til hjemtransport fra det pågældende land, hvis hjemtransporten er ordineret af en læge. Skulle der være udgifter (f.eks. egenbetaling) som ikke er dækket af Nordisk Konvention/EU-reglerne, vil disse udgifter kunne dækkes af rejse-sygesikringen, hvis der er tale om udgifter, der er omfattet af denne ordning. EU-reglerne gælder under ophold i: Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Nederlandene (Holland) Norge Polen 1 SOS: SOS International er Nordens førende assistanceorganisation, som yder akut personlig assistance overalt i verden. Side 5 af 20

6 Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Nordirland Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Schweiz Efter EU-reglerne dækkes udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v., der bliver nødvendig under opholdet. Behovet vurderes i forhold til, hvilken behandling der er tale om og opholdets varighed. Behandlingen gives på de vilkår, der gælder for offentligt sikrede i det pågældende land. Det er den behandlende læge, der afgør, om det er nødvendigt at give behandling under opholdet Ulønnede studie- og praktikophold samt erhvervsrejser EU-reglerne gælder for såvel ferie- som erhvervsrejser samt ulønnede praktik eller studieophold i op til et år, og nødvendige kontrolundersøgelser og behandling af kroniske sygdomme kan også være dækket. Udgifter til hjemtransport dækkes ikke efter EU-reglerne. Man dokumenterer sin ret til ydelser efter EU-reglerne ved hjælp af et EU-sygesikringskort, som udstedes i kommunerne. EU-sygesikringsbeviset er et plastkort i kreditkortformat, og det udstedes normalt med tidsbegrænset gyldighed. I Storbritannien er det dog tilstrækkeligt at vise dansk pas. I Norden er det gule sundhedskort tilstrækkeligt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udgivet pjecer om anvendelse af EU-reglerne i de enkelte lande. Pjecerne Skal du til...land? Hvad nu hvis du bliver syg? udleveres af kommunen og findes i øvrigt på den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk Yderligere oplysninger om EU-sygesikringskortet fås ved henvendelse til din bopælskommune Udenfor de ovennævnte lande i EU - privat rejseforsikring Der findes ingen offentlig dækning for rejser uden for ovennævnte lande i Europa. I disse tilfælde vil du derfor kun kunne opnås dækning ved at tegne en privat rejseforsikring. Udenrigsministeriet anbefaler, at man tegner en privat rejseforsikring. En privattegnet rejseforsikring kan bl.a. dække udgifter til hjemtransport, udgifter i forbindelse med rejseafbrydelse, udgifter til hjemkaldelse, f.eks. hvis et familiemedlem bliver akut syg, udgifter til eftersøgning og redning samt evakuering i forbindelse med terror. En udlandsrejse uden tilstrækkelig forsikring kan blive ruinerende, og i nogle lande nægter man desuden at yde behandling, hvis der ikke forudbetales. Betingelserne om forhåndstilsagn i tilfælde af kronisk sygdom/lidelse vil som regel også gælde ved private rejseforsikringer. Læs mere om det blå EU-kort på Sundhedsministeriets hjemmeside Andre forsikringer Nogle forhold skal stadig dækkes af dine egne private forsikringer Private forsikringer Du skal selv sørge for at være forsikret mod indbrud, ulykke osv., også når du er i udlandet. Kontakt dit eget forsikringsselskab inden afrejse for at høre, om du kan tage din ulykkesforsikring, indboforsikring og bilforsikring med. Husk også at tjekke om f.eks. din bagage Side 6 af 20

7 er forsikret. Du kan også kontakte International Health Insurance Danmark a/s som tilbyder forsikringer ved ophold i udlandet. Ellers skal du optage nye forsikringer i et udenlandsk forsikringsselskab. Du kan få råd og vejledning fra Forsikringsoplysningen. Som studerende har du mulighed for at tegne en rejseforsikring hos StudenterForsikring. Rejseforsikringen omfatter bl.a. sygesikring, hjemtransport i forbindelse med sygdom og ansvarsforsikring. Du har desuden mulighed for at tegne ekstra indbo- og bagageforsikring samt ulykkesforsikring. Vær dog opmærksom på den begrænsede dækning mht. privatansvar: (uddrag af forsikringsbetingelser på hjemmesiden: StudenterForsikring) I PRIVATANSVAR Forsikringen dækker: a) det beløb, den forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet. II Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, hvorfor du som studerende skal sørge for, at der er tegnet en forsikring for dig i den periode, hvor du er ansat hos en arbejdsgiver i et praktikforhold. b) i erhvervs- eller arbejdsforhold. Det gør sig også her gældende, at du som studerende skal sørge for nødvendig og tilstrækkelig dækning over for skade på såvel andre personer som ting, der er under arbejdsgiverens ansvarsområde. Dine eventuelle privat tegnede ansvarsforsikringer vil ikke være gældende i et arbejdsforhold som f.eks. et praktikophold. NB! I nogle uddannelsesområder, bl.a. sundhedsuddannelserne i Danmark er der indgået særlige aftaler om en erhvervsrejseforsikring, som dækker den studerendes ansvar på den arbejdsplads eller institution, hvor studium eller praktik foregår. Se i bilag 1 og 2 den konkrete aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og et forsikringsselskab om erhvervsrejseforsikring for sygeplejestuderende. Spørg den internationale koordinator om yderligere information herom eller om andre forsikringsspørgsmål. c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 12, og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f ) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. III Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på undtagelserne i punkterne II og III. Hvis du som VIAstuderende har fået et Erasmus legat og er ude i studieophold, hvor du får et ansvar for f.eks. patienter eller klienter, skal du være sikker på, at eventuelle skader på disse personer er dækket af arbejdsgiveren eller af en særlig personansvarsforsikring, som du må tegne. På samme måde skal du som VIA-studerende med et Erasmuslegat sikre dig, at du i et praktikforhold også er Side 7 af 20

8 dækket mod skade på dennes ejendom. Du skal i alle disse tilfælde, hvor der er risiko for skade på 3. person eller dennes ejendom, sikre dig, at du er dækket af en særlig ansvarsforsikring. Mange virksomheder vil have en sådan forsikring, som dækker for deres ansatte (men ikke nødvendigvis for praktikanter). 2.3 Indsigt i særlige religiøse og politiske forhold i værtslandet At opholde sig i andre lande i en længere periode vil for mange opleves som værende meget forskellig fra det, de kender hjemmefra. Det kan være vanskeligt at undvære det kendte og trygge netværk hjemme. Ude må man selvstændigt tage stilling til de mange nye indtryk, forventninger og påvirkninger. Det er derfor vigtigt, at du forud for din udrejse undersøger, hvad der kendetegner det nye lands daglige omgangsformer, politiske, religiøse og samfundsmæssige forhold, som kan have betydning for dit eget positive udbytte. Det kan dreje sig om alt fra almindelige høflighedsfraser til forventning om særlig påklædning og omgangstone mellem personer med forskellig rang og alder. Du vil have stor chance for at få et langt bedre fodfæste i det nye miljø, når du kender de mest basale omgangstoner og i øvrigt er opmærksom på, hvad der kan være gældende af religiøse og samfundsmæssige forhold i lokalområdet, som du må vise respekt for. 2.4 Pas, visum, opholdstilladelse Hvornår skal du have pas med? Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island) Det er ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas, hvis du rejser til andre lande i Norden. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis på, hvem du er ved overnatning på hoteller og lignende. Når du rejser udenfor Norden Du skal som dansk statsborger medbringe dit pas, når du rejser til lande uden for Norden. Dette gælder også for rejser til de lande uden for Norden, som er en del af Schengen-samarbejdet. Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet ændrer ikke på reglerne for, hvornår du skal medbringe dit pas, når du rejser. EU- eller nordisk statsborger bosat i Danmark (ikke danske statsborgere) Er du ikke dansk statsborger, men EU-statsborger eller nordisk statsborger og bosat i Danmark, skal du medbringe pas eller anden gyldig rejselegitimation, når du rejser til et af de øvrige Schengen-lande. Nordiske statsborgere, som er bosiddende i Danmark, behøver ikke at medbringe pas, når de rejser til andre nordiske lande. Man skal dog medbringe anden form for legitimation (for eksempel et kørekort). Tredjelandsstatsborgere Er du udlænding (ikke EU-, EØS- eller nordisk statsborger) med gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan du rejse til og opholde dig visumfrit i et eller flere af de øvrige Schengen-lande i sammenlagt 3 måneder inden for et halvt år. Du skal ved rejse til de øvrige Schengen-lande medbringe et gyldigt pas samt en gyldig opholdstilladelse i form af et opholdskort eller et opholdsmærkat i passet. Disse betingelser gælder også for børn under 18 år. Side 8 af 20

9 2.4.1 Opholdskort og mærkater Et af følgende danske opholdskort eller opholdsmærkater gælder ved visumfri indrejse i et Schengen-land: Opholdskort med angivelse af bogstavet A, B, C, D, E, F, G, H, J, K eller L Lyserød/hvide opholds-mærkater med angivelse af bogstavet B, C, D, E, F, H eller S Specielt om visum til andre lande Udenrigsministeriet har udarbejdet en oversigt over andre landes visumregler for danske statsborgere. Visumreglerne for de enkelte lande findes ved hjælp af rullemenuen i højre side på dette link. 2.5 Skat under studie eller praktikophold i udlandet Når du forlader Danmark for at studere i udlandet, skal skatteforvaltningen i din kommune afgøre, om du stadig er fuldt skattepligtig til Danmark eller om du kun er begrænset skattepligtig. Her spiller det en afgørende rolle, om du har et sted at bo her i landet, mens du er i udlandet. Når skatteforvaltningen skal fastlægge den skattemæssige status, bruger man begrebet rådighed over helårsbolig. Heri ligger bl.a., at du har mulighed for at bo et sted, der kan benyttes som bolig året rundt, og hvor du kan have dine ting. Hvis du har udlejet eller fremlejet din hidtidige bolig, vil du alligevel være fuldt skattepligtig, hvis lejekontrakten gælder i en periode på mindre end 3 år Fuld skattepligt til Danmark Du fortsætter med at være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du har rådighed over en helårsbolig her i landet, se ovenfor. Hvis du lige før udlandsopholdet boede hos dine forældre og stadig kan bo hos dem, vil du som regel stadig være fuldt skattepligtig til Danmark. Hvis du boede på kollegieværelse eller i lejlighed før studieopholdet i udlandet, og du ikke opsiger boligen, men eventuelt fremlejer den i en periode på under 3 år, vil du normalt også fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Det er skatteforvaltningen i din kommune, som afgør, om du stadig er fuldt skattepligtig her i landet SU Når du er fuldt skattepligtig, betyder det bl.a., at du skal betale skat af din SU på samme måde, som hvis du studerede i Danmark. SU-styrelsen trækker skat af din SU, før den udbetales. SUstyrelsen har direkte forbindelse til forskudssystemet i ToldSkat, og ændringer i din SU vil derfor automatisk blive indregnet i din forskudsskat. Dit skattekort (hovedkortet) anvendes som hovedregel af SU, og du skal derfor bruge bikortet til eventuel arbejdsindkomst i Danmark. Hvis du har frikort, kan du ikke få udbetalt SU, før du har afleveret frikortet hos skatteforvaltningen. Hvis du mener, at der er fejl i din forskudsopgørelse, skal du rette henvendelse til din bopælskommune (seneste bopælskommune), som herefter sørger for, at registreringen bliver ændret. Du kan blive skattepligtig af din SU i studielandet efter dette lands skatteregler. Danmark har imidlertid indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en lang række lande, som betyder, at studielandet undlader at beskatte stipendier m.v., som studerende modtager fra Danmark til dækning af udgifter til leveomkostninger, undervisning eller uddannelse. Side 9 af 20

10 Når du beslutter dig for at studere i udlandet, bør du undersøge, om Danmark har en overenskomst med det pågældende land, og om du vil være omfattet af bestemmelsen om studerende. Du kan spørge hos skatteforvaltningen i din kommune eller gå ind på SKAT under Gældende Love, Dobbeltbeskatningsoverenskomster Skattefri studierejselegater Legater, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne og Grønland, er fritaget for dansk skat i det omfang, de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet, samt dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lign., herunder betaling for kurser i studiestedets sprog. Udgifterne skal dokumenteres med originalbilag. Ligningsrådets satser for skattefri rejsegodtgørelser kan dog anvendes i stedet for de faktiske udgifter til logi, kost og småfornødenheder. Satserne udgør (2013) 455 kr. pr. døgn til kost og småfornødenheder og 195 kr. pr. døgn til logi. Du skal oplyse din skatteforvaltning om, hvilke udgifter du har haft, så de kan blive modregnet i legatet på din årsopgørelse. Hvis du får legater, bør du i øvrigt undersøge, om de er skattepligtige i det land, hvor du vil studere. NB! Husk altid at gemme dine originale bilag til rejse- og opholdsudgifter. Det gælder også dit boarding pass Arbejdsindkomst i udlandet Hvis du tager lønnet arbejde i studielandet, vil lønnen som udgangspunkt blive beskattet i studielandet (værtslandet). Når du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du også betale dansk skat af lønnen, men du får som minimum fradrag i den danske skat for den skat, du har betalt i studielandet. Der er i en del dobbeltbeskatningsoverenskomster en bestemmelse om, at arbejdsindkomst, der er nødvendig for opholdet, ikke beskattes i studielandet. En liste over disse lande kan ses på SKATs hjemmeside. Det beløb som danske studerende i udlandet kan få skattefrit efter denne bestemmelse varierer fra land til land. Skattemyndighederne i studielandet kan oplyse det nøjagtige beløb Begrænset skattepligt til Danmark Hvis du ikke længere har rådighed over en helårsbolig her i landet, er du som hovedregel kun begrænset skattepligtig til Danmark. Hvis du umiddelbart før studieopholdet boede til leje og har opsagt lejemålet eller fremlejet det for en periode på mere end 3 år, eller har solgt eller udlejet en hidtidig ejerbolig for mere end 3 år, vil din fulde skattepligt til Danmark ophøre. Hvis du har bopælsmulighed hos f.eks. en ægtefælle eller en kæreste, vil du dog som udgangspunkt stadig være fuldt skattepligtig. Det er skatteforvaltningen i din kommune, som afgør, om din skattepligt er ophørt SU Selv om din fulde skattepligt til Danmark er ophørt, skal du stadig betale skat af din SU i Danmark. Hvis studielandet har beskatningsretten til din SU i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Danmark, skal der dog ikke betales dansk skat. Det gælder kun, hvis du er fuldt skattepligtig i studielandet og ikke er omfattet af overenskomstens bestemmelse om studerende. Hvis du f.eks. allerede er bosiddende i udlandet, når du starter dine studier, anses du i nogle lande ikke som værende studerende i henhold til overenskomsten. Side 10 af 20

11 Skattefri studierejselegater Som begrænset skattepligtig skal du ikke betale dansk skat af studierejselegater Arbejdsindkomst i udlandet Som begrænset skattepligtig vil du ikke blive beskattet i Danmark af indkomst optjent i udlandet. 3. Under opholdet Et studie- eller praktikophold i udlandet er en spændende og lærerig periode i ens liv. Det giver i de fleste situationer anledning til venskaber og erfaringer, som du vil kunne vende tilbage til med glæde senere i livet. Desværre kan der i sjældne tilfælde også være tale om negative oplevelser i form af sygdom og uheld, som der heldigvis er gode muligheder for at forebygge og behandle. Du kan herunder læse yderligere om forskellige forhold, som det er vigtigt, at du læser og forstår og som du forhåbentlig ikke får yderligere brug for under dit ophold. 3.1 Helbredsmæssige problemer Du bør ved ankomsten finde ud af, hvordan sygehussystemet samt brug af læge fungerer, så du ikke behøver at bruge energi på det, når du står i situationen. Apoteket kan være behjælpeligt med gode råd om håndkøbsmedicin mm. forud for rejsen. Skulle du i udlandet få brug for lægehjælp, er det vigtigt, at du gemmer alle kvitteringer til senere refundering, hvis du er blevet afkrævet betaling på stedet. Du bør i den forbindelse kontakte dit forsikringsselskab for at være sikker på den rigtige fremgangsmåde for refundering af dine omkostninger Psykiske og sociale problemer Det at opholde sig og læse i udlandet kan medføre en vis form for usikkerhed ofte pga. hjemlængsel, kulturchok, ensomhed, det at skulle vænne sig til et nyt uddannelsessystem, og at der måske er en mere stram økonomisk situation end normalt. Symptomerne kan være søvnløshed, mild depression, lyst til at være alene, mangel på appetit mm. Hvis du i løbet af dit ophold oplever sådanne symptomer og måske på et tidspunkt pludselig føler dig meget alene og depressiv, kan det være en god idé at finde nogle at snakke med om din situation og eventuelle frustrationer eller bekymringer - måske venner, familie eller den kontaktperson, du har på universitetet. Du kan tilsvarende skrive eller ringe til den danske internationale koordinator på dit uddannelsessted. Denne vil kunne give dig yderligere vejledning om dine muligheder for hjælp i den konkrete situation. En anden mulighed er at undersøge hvilke former for hjælp, der findes på det universitet, du er tilknyttet. Spørg evt. din kontaktperson på dit praktiksted eller på det internationale kontor på det uddannelsessted, du er tilknyttet. Hvis du på et tidspunkt føler dig fuldstændig hjælpeløs og alene og ikke kan overskue situationen overhovedet, er det meget vigtigt, at du søger hjælp med det samme. Det er derfor en god idé at orientere sig om støttemulighederne med det samme, du ankommer, i stedet for at vente, til det måske bliver for sent. Side 11 af 20

12 Det er under alle omstændigheder en god idé at kontakte den internationale koordinator i Danmark, hvis du er usikker på, hvordan du skal klare dig ud af en opstået krise eller problem. Se kontaktlisten på sidste side af beredskabsplanen. Endnu en mulighed er at kontakte Studenterrådgivning i Region Midt, som er en uafhængig rådgivningsfunktion. Det koster ikke noget. Tlf Tyveri og røveri Det er en ubehagelig oplevelse at finde ud af, at man er blevet bestjålet. Ud over det ærgerlige i at miste noget, som måske har stor betydning for en, så er et tyveri normalt noget som alene afgøres mellem dig og dit forsikringsselskab. Ethvert tyveri bør anmeldes til de lokale politimyndigheder. I de fleste tilfælde vil forsikringsselskabet også forlange en kvittering af anmeldelsen til politiet. Sørg derfor altid for at få en kopi af politirapporten til brug for spørgsmål om erstatning. Er der tale om et røveri, hvor du er direkte involveret i, at andre tager noget fra dig, kan det give alvorlige konsekvenser også på det psykiske plan. Det kan være en meget voldsom oplevelse, at andre med fortsæt og ofte med voldsomme trusler vil tage dine ejendele. Det er vigtigt, at du forsøger at handle roligt i situationen (hvor vanskeligt det end kan være). Giv som udgangspunkt, hvad røveren forlanger registrer om muligt fakta om, hvordan røveren taler, agerer og nogle særlige kendetegn hos ham/hende - og når det hele er overstået skal politiet kontaktes. Du skal samtidig være klar over, at en oplevelse som et røveri kan medføre alvorlig psykisk krise. Tag derfor kontakt med dit forsikringsselskab, nærmeste pårørende og dine kontaktpersoner i relation til dit praktik- eller studieophold såvel i Danmark som i værtslandet med henblik på at få kontakt med en psykolog eller tilsvarende for at få talt hændelsen igennem og modtage nyttige redskaber til at komme ud af den personlige krise, du er blevet bragt i. Kontakt din internationale koordinator på din hjeminstitution. Se kontaktlisten på sidste side. 3.3 Overfald/udsættelse for vold/voldtægt/mobning Overfald sker oftest i situationer, hvor folk er fulde eller spiller op til hinanden. Det er vigtigt altid at holde hovedet koldt og ikke blive ophidset. Fortræk hvis det er muligt. Følgende forholdsregler kan være med til at undgå et overfald: Vis ikke at du er bange Hids dig ikke op Brug en venlig men bestemt og afværgende tone Undskyld hvis du har del i optrinnet Undgå videre diskussion Svar ikke igen Forlad stedet stilfærdigt hvis muligt Hvis der er andre til stede, så lad dem forstå situationen I nogle lande har man et anderledes syn på kvinder, og hvorledes kvinder går klædt. Husk derfor at optræde med respekt for de normer, der eksisterer i landet. Hvis du udsættes for seksuelt overgreb, skal du gøre modstand og skrige. Så snart du kan slippe væk, skal du opsøge hjælp Side 12 af 20

13 hos de nærmeste omgivelser og politiet. Det er bedst at henvende sig direkte til politiet. Skab endvidere kontakt med ambassade/konsulat, så du kan få hjælp til anmeldelse og oplysninger om rettigheder. Du bør også henvende dig til kontaktpersonen på den praktikvirksomhed eller din værtsinstitution samt den internationale koordinator på din hjeminstitution, så de kan være dig behjælpelig i den svære situation. I forbindelse med en voldtægt er det meget vigtigt at tage på hospitalet hurtigst muligt for at blive undersøgt. Vask dig ikke inden du tager på hospitalet, selvom det måske er det, du har allermest lyst til. Husk på det ikke er en skam og noget, du behøver at skjule. Det er ikke din skyld, og det hjælper at tale om det. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vold og voldtægt også kan opleves på et andet plan på din arbejdsplads (hvis du er i praktik) eller på det uddannelsessted du er på i form af mobning og seksuelle tilnærmelser (eller opfordringer herom). Det er i den forbindelse vigtigt, at du giver udtryk for din oplevelse af modpartens opførsel og tager afstand fra det, du ikke bryder dig om. Hvis det ikke hjælper, må du henvende dig til kontaktperson/international koordinator for at forklare dit problem og bede om hjælp til at få det løst. Der kan desværre i andre lande være en helt anden opfattelse af mobning og syn på medarbejderes og studerendes rettigheder. Det kan derfor i den situation være vigtigt at involvere den danske internationale koordinator (se kontaktlisten på sidste side), hvis du føler, at dine personlige grænser er overskredet. Sammen med denne kan du aftale en handlingsplan for indsats. Alternativt kan du kontakte Studenterrådgivning i Region Midt, som er en uafhængig rådgivningsfunktion. Det koster ikke noget. Tlf Trafikuheld og ulykker med fysisk og/eller psykiske skader til følge Det sker, at studerende bliver involveret i ulykker, når de er ude. Det kan dreje sig om ulykker i trafikken, ulykker på praktikstedet eller andre situationer hvor den studerende bliver involveret i tilskadekomst på sig selv eller andre. Afhængig af uheldets/ulykkens art og omfang vil der være forskellige handlingsindsatser. Grundlæggende skal forsikringsselskabet involveres for at klarlægge den hjælp, som den studerende kan få herfra i form af f.eks. lægebehandling, sygehusophold, krisehjælp, hjemtransport og eventuelle retssager (se afsnittet om forsikringer). Det er vigtigt, at du kontakter dine nærmeste pårørende derhjemme og den internationale koordinator (se kontaktliste på sidste side), så de kan støtte dig i at få lavet en handlingsplan ud fra den konkrete hændelse. Der vil i de fleste tilfælde også være mulighed for at få krisehjælp og hjælp til de efterfølgende opgaver som følge af hændelsen. Det kan være fra din kontaktperson på praktikstedets eller det internationale kontor på uddannelsesstedet i værtslandet. Der kan også hentes hjælp på den danske ambassade i det pågældende land. 3.5 Dødsfald hos nærmeste pårørende Hvis der i forbindelse med et udlandsophold sker dødsfald hos dine nærmeste pårørende kan du i nogle tilfælde få hjælp til hjemrejse til begravelse mv. via din forsikring. I andre situationer vil du være henvist til at få økonomisk hjælp til hjemtransport fra din familie. Har du yderligere behov for at snakke med professionelle rådgivere om din situation langt væk fra den tragiske begivenhed kan du kontakte Studenterrådgivning i Region Midt, som er en uafhængig rådgivningsfunktion. Det koster ikke noget. Tlf Side 13 af 20

14 3.6 Selvforvoldte kriser (eks. anholdelse, skader på andre) Anholdelse Skulle du blive anholdt i forbindelse med eksempelvis tyveri, ulykke, vold, hærværk, demonstration, så spørg om lov til at kontakte den nærmeste ambassade/konsulat samt din værtsinstitution. Lad være med at sætte dig i modværge. Det er lettere at få hjælp, hvis man har opført sig ordentligt. Husk at politi og retsvæsen kan have en anden praksis end i Danmark, og at strafferammerne eksempelvis kan være hårdere. Anholdelse kan også medføre udvisning af landet, hvilket betyder, at du udover ikke at kunne fuldføre dit studieophold måske heller ikke kan få lov til at rejse ind i det pågældende land i en bestemt periode. Det vil afhænge meget af den konkrete situation og forholdene i dit værtsland, hvor meget du kan forvente af hjælp udefra. Men det vil dog altid være sådan, at de danske myndigheder vil gøre deres bedste for at komme dig som dansk statsborger til undsætning i form af samtaler med myndigheder og med dig om din situation. Der er eksempelvis udvekslingsaftaler med mange lande men der vil også være lande, hvor det kan være meget vanskeligt at gøre noget fra dansk side (myndigheder såvel som pårørende). Du kan dog ved løsladelse bede om hjælp fra ambassade, hjeminstitution og pårørende, så du kan komme bedst mulig ud af de personlige kriser, der måtte opstå og endvidere få fastslået din retslige situation i forhold til det skete. 3.7 Krig eller krigslignende situationer Desværre er der fortsat mange steder i verden krig eller politiske forhold, som gør det vanskeligt eller umuligt for udlændinge at opholde sig det pågældende sted. Du bør altid forud for en rejse til et fremmed land undersøge, om der er kritiske forhold, som du bør tage dig i agt for. Du kan i den sammenhæng få hjælp i Udenrigsministeriet til at vurdere risici ved ophold i visse lande. Her vil du foruden en opdateret liste over risikolande kunne hente andre nyttige oplysninger om bl.a. regler for pas, visum, opholdstilladelse og se anbefalinger om vaccinationer. Hvis der alligevel under dit ophold skulle indtræffe pludselige krigs- eller krigslignende situationer (herunder terrorvirksomhed) skal du snarest muligt kontakte den danske ambassade i lokalområdet og oplyse dem om, hvor du befinder dig og spørge dem til råds om, hvordan du sikrer dig selv bedst muligt, og hvordan du i givet fald kan komme ud af landet. Endvidere bør du kontakte dine nærmeste pårørende i Danmark, så de også har vished om hvor du er, og hvordan du har det. Husk at en kritisk situation ofte kan se helt anderledes og farlig ud, når man ser på den udefra. Det er derfor altid vigtigt, at dine nærmeste er vel informeret om situationen præcis, hvor du er. 3.8 Naturkatastrofer Naturkatastrofer er oftest pludseligt opståede naturfænomener som f.eks. vulkanudbrud, jordskælv, orkaner, oversvømmelser, tsunamier og laviner. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i risikoen for ovennævnte hændelser forud for din rejse og hvis der måtte være sådanne risici, at du ved ankomst undersøger, hvad der findes af beredskabsplaner og andre forholdsregler, hvis en naturkatastrofe måtte opstå. Det kan være et spørgsmål om at vide, hvor der findes beskyttelsesrum mod orkaner eller hvordan du skal agere, hvis du mærker rystelser fra et jordskælv. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du taler med de lokale om risici og indsats, hvis noget måtte ske. Hold dine nærmeste pårørende orienteret om situationen. Side 14 af 20

15 4. Indsats efter ophold 4.1 Evaluering af ophold I forbindelse med den evaluering, du skal aflevere efter dit ophold, er det vigtigt, at du også nævner forhold som kan være afgørende for at nye studerende kan få et trygt ophold. Den bedste investering er ofte en god forberedelse, så den nye kender såvel muligheder men også de risici, der har været forbundet med opholdet. Hvis du selv har været udsat for særlige hændelser, er det vigtigt, at du får dem beskrevet i evalueringen og efterfølgende får dem talt igennem med den internationale koordinator på din uddannelse, så der kan blive samlet op på eventuelle uløste problematikker i forhold til dine personlige oplevelser gennem hele processen fra din beslutning om at komme afsted, forberedelsen, gennemførelsen og efterbehandlingen af dit studie- eller praktikophold. 4.2 Den studerendes ansvar Læs omhyggeligt denne beredskabsplan og drag de nødvendige beslutninger ud fra det, du læser. En god forberedelse er ofte en garanti for et succesfuldt ophold. Vær sikker på, at du har de nødvendige og tilstrækkelige forsikringer hvad angår såvel sygdom som ansvar. Udnyt undervejs dine muligheder for særlig hjælp og støtte, hvis noget uventet sker. Tidlig indsats minimerer problemerne væsentligt. Vis respekt for lokale kulturer og traditioner uden at du nødvendigvis behøver at være en aktiv del heraf. Accepter ansvaret for egne beslutninger og handlinger. (Du har ikke din mor med på turen!) Sæt dig grundigt ind i dine muligheder for at få hjælp i forhold til såvel det juridiske og det sundhedsmæssige. 4.3 Skolens/virksomhedens ansvar Skolen og virksomheden skal sørge for, at du har fornøden information om din rejse og dit ophold. Skolen og virksomheden har indgået særlig aftale om dit ophold, hvoraf de nærmere retningslinjer for samarbejdet fremgår. Skolen har en international koordinator, som du altid kan kontakte, hvis særlige hændelser indtræffer. Virksomheden har tilsvarende en kontaktperson, som du kan bede om råd og vejledning fra. Skolen og virksomheden har indgået aftale om, hvordan dine resultater af opholdet bedømmes og overføres til dit endelige eksamensbevis. Side 15 af 20

16 5. Vigtige telefonnumre og adresser Studenterrådgivningen Tlf.: VIA University College Tlf.: Teknisk-Merkantil Højskole Tlf.: Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Tlf.: Sundhedsfaglig Højskole Højskolen for Design, Animation, Media and Business Tlf.: (TEKO) (Animation) Side 16 af 20

17 6. Bilag Bilag 1: Erhvervsansvarsforsikring for sygeplejestuderende Dansk Sygeplejeråd har indgået en erhvervsansvarsforsikring, som medfører, at du som sygeplejestuderende og medlem af Dansk Sygeplejeråd er forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Endvidere er du forsikret ved praktik i udlandet (op til 1 års varighed.) Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen. De sikrede er: Sygeplejestuderende, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd, når de udøver sygepleje i forbindelse med uddannelsen. I Danmark dækker forsikringen: De sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting når de studerendes udøvelse af sygepleje i uddannelsen foregår: På uddannelsesinstitutionen i forhold til medstuderende, undervisere og eksterne brugere/patienter i den daglige undervisning og ved eksaminer Ved praktikstudier i forhold til brugere/patienter på eller uden for institutioner Ved projektarbejde i forhold til medstuderende, brugere/patienter på eller uden for institutionen i den kliniske undervisning Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) Ved uddannelse i udlandet dækker forsikringen: Såfremt skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold (indtil 1 års varighed) i forbindelse hermed og at den er et naturligt led i uddannelsen. Det er kun en erhvervsansvarsforsikring Du skal være opmærksom på, om du har brug for familieforsikring, ulykkesforsikring eller rejseforsikring. Se vedlagte korte oversigt fra Runa Forsikring A/S. Gratis for medlemmer Forsikringen er gratis for sygeplejestuderende medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Du behøver ikke ansøge om forsikringen separat, som studerende medlem er du automatisk dækket. Hvis der opstår en skade, kan du indhente skadesanmeldelse hos Runa Forsikring, tlf Bekræftelse på medlemskab af Dansk Sygeplejeråd: Du kan ved henvendelse til DSR få en underskrevet bekræftelse på, at du er medlem af Dansk Sygeplejeråd. Denne kan også skrives på engelsk. Forsikringspolicen (Aftalen) R (se bilag 2) Side 17 af 20

18 Bilag 2 Side 18 af 20

19 Bilag 3 FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Som fysioterapeutstuderende og medlem af Danske Fysioterapeuter er du automatisk dækket af en erhvervsansvarsforsikring. I samarbejde med Runa Forsikring tilbyder Danske Fysioterapeuter en forsikring, som dækker alle studerende medlemmer for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af fysioterapi i forbindelse med uddannelsen. Det dækker forsikringen Forsikringen dækker den studerendes erstatningsansvar i forhold til: * Medstuderende, undervisere og eksterne brugere/patienter i den daglige undervisning på fysioterapeutskolen og ved eksamener * Ved projektarbejde i forhold til medstuderende, brugere/patienter på en eller uden for institutionen i den kliniske undervisning * Ved praksisstudier i forhold til brugere/patienter på eller uden for institutioner Forsikringen dækker ikke, hvis du uden for uddannelsens regi udøver fysioterapi, dvs. hvis du privat eller erhvervsmæssigt udøver fysioterapi og i den forbindelse påfører patienten en skade. Skade på medstuderende Hvis du som studerende og medlem af Danske Fysioterapeuter kommer til at gøre skade på f.eks. en medstuderendes ankelled i forbindelse med et manipulationsgreb under en praktisk øvesituation i undervisningen, dækker forsikringen, hvis du er erstatningsansvarlig. Forsikringen dækker også, når du er i praktik - også praktik af op til 1 års varighed der foregår i udlandet. Hvis du i forbindelse med praktik i udlandet har brug for en erklæring om, at du er dækket af en erhvervsansvarsforsikring, kan du indhente den - eventuelt formuleret på engelsk - ved henvendelse til sekretariatet. Kilde: Danske Fysioterapeuter BIOANALYTIKERUDDANNELSEN Som medlem af Danske Bioanalytikere er du som studerende automatisk dækket af foreningens erhvervsansvarsforsikring. Den dækker dig op til et år, hvis du som en naturlig del af din uddannelse skal i praktik i udlandet. Som bioanalytiker-studerende skal du imidlertid huske selv at tegne en almindelig studierejseforsikring, når du tager et praktikophold i udlandet. Kilde: Danske Bioanalytikere SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Side 19 af 20

20 Dansk Sygeplejeråd har indgået en erhvervsansvarsforsikring, som medfører, at du som sygeplejestuderende og medlem af SLS er forsikret under klinik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen. Endvidere er du forsikret ved klinikophold i udlandet (op til 1 års varighed). Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) Side 20 af 20

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold University College Lillebælt Målgruppe: Studerende fra UCL, i studie- og/eller praktikophold i udlandet Formålet med

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL

Forsikring. ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet INTERNATIONAL Forsikring ved studie- og praktikophold i udlandet - En forsikringsvejledning for studerende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Skriftlig beretning 2017

Skriftlig beretning 2017 Skriftlig beretning 2017 Indledning: Tiden siden sidste geneforsamling den 1. oktober 2016, har naturligvis været præget af de sager, som løbende er kommet ind. Det har blandt andet betydet, at vi har

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark Område: sundhedsstaben Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge Afdeling: planlægning og udvikling E-mail: rikke.winther.strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13559 Telefon: 7663 1084 Dato: 09. juli 2007

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Sådan er reglerne frem til 1. august 2014. Rejsesygesikring. OBS: Nye regler pr. 1. august 2014 1

Sådan er reglerne frem til 1. august 2014. Rejsesygesikring. OBS: Nye regler pr. 1. august 2014 1 Sådan er reglerne frem til 1. august 2014 Rejsesygesikring OBS: Nye regler pr. 1. august 2014 1 Indhold 4 Regler for den offentlige rejsesygesikring gældende frem til 1. august 2014 4 Rejs trygt 5 Denne

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Århus Universitet. Ph.d.-stipendiater ophold i udlandet og i Danmark. Onsdag den 14. november 2012 Kim Splidsboel, Skattecenter København

Århus Universitet. Ph.d.-stipendiater ophold i udlandet og i Danmark. Onsdag den 14. november 2012 Kim Splidsboel, Skattecenter København Århus Universitet Ph.d.-stipendiater ophold i udlandet og i Danmark Onsdag den 14. november 2012 Kim Splidsboel, Skattecenter København Program Skat Skattepligt Dobbeltbeskatningsaftaler Lempelse ligningslovens

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere