Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V."

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. februar 2006 Årsregnskabsmeddelelse Realkredit koncernen 1. januar december 2005 Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen Tlf eller Realkredit koncernens årsrapport kan fra i dag downloades i PDF-format. Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl i s hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tel CVR-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

2 Realkredit koncernen KORT FORTALT 2005 var et godt og travlt år for Realkredit koncernen. Resultatet før skat på mio. kr. afspejler stor aktivitet, fremgang og positive resultater på alle koncernens forretningsområder. Årets resultat efter skat på mio kr. med tillæg af værdiregulering af strategiske aktier på mio. kr. over egenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet er det hidtil bedste i s historie. Årets resultat er bl.a. påvirket af: Basisindtægter af forretningsdrift steg med mio. kr. til mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. blev en indtægt på 245 mio. kr. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 240 mio. kr. til mio. kr. Beholdningsindtjeningen blev mio. kr. mod mio. kr. i Hertil kommer beholdningsindtjeningen på mio. kr. vedrørende strategiske aktier, der reguleres over egenkapitalen. Realkreditvirksomheden havde høj aktivitet gennem hele året i de to brands og Totalkredit. Udlånet målt på bestand steg med 67 mia. kr. til 699 mia. kr. Det danske realkreditmarkeds samlede bruttoudlån blev 748 mia. kr. mod 437 mia. kr. året før, og heraf tegnede koncernen sig i 2005 for 42,2%. De samlede nedskrivninger på udlån på realkredit- og bankområdet ultimo året udgjorde 798 mio. kr. mod mio. kr. primo året. Forsikringsselskabet fortsatte den positive udvikling, men årets resultat var præget af stormen i januar Selskabet realiserede et resultat før skat på 153 mio. kr. mod 164 mio. kr. i Mægler oplevede fortsat vækst i antallet af handler og handelspriser. Selskabet realiserede et resultat før skat på 71 mio. kr. mod 55 mio. kr. i optog i september supplerende kapital på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.). Efter indregning af årets resultat og effekten af ændrede regnskabsregler, herunder reklassifikation af minoritetsinteresser, udgør koncernens egen kapital mio. kr. ultimo Heraf udgør mi noritetsinteresser mio. kr. Koncernens basiskapital, inkl. hybrid kernekapital, udgjorde mio. kr., svarende til en solvensprocent på 12,4% FORVENTNINGER Realkredit koncernen forventer i 2006 et resultat før skat i niveauet 3,0 3,3 mia. kr. Koncernens markedsandel af nettonyudlånet i 2005 var 40,2%. Bankvirksomheden havde markant fremgang i indtjeningen fra Markets & Asset Management og positiv udvikling på øvrige forretningsområder. Banken noterede yderligere kundetilgang. Årets resultat før skat steg med 180 mio. kr. og udgjorde 601 mio. kr. mod 421 mio. kr. i Bankudlånet udgjorde knap 20 mia. kr. Bankindlånet steg betydeligt og udgjorde 22 mia. kr. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

3 Mio. kr ¹ 2004 ¹ 2003 ² Euro 2005 BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Resultat af forsikringsvirksomhed før skat ³ Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO ¹ ¹ Euro Aktiver Realkreditudlån Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Indlån Udstedte obligationer Hybrid kernekapital Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL 2005 ¹ 2004 ¹ 2003 ² Årets resultat i procent af gns. egenkapital 6,8 7,7 8,9 5,1 5,7 Basisindtjening før tab i procent af gns. egenkapital 6,4 5,1 6,0 6,0 7,3 Basisindtjening efter tab i procent af gns. egenkapital 6,9 6,0 5,8 5,2 6,9 Omkostninger i procent af basisindtægter 55,8 62,4 54,8 54,7 49,5 Nedskrivninger (korrektivkonto) Årets tabs- og nedskrivningsprocent -0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 12,4 11,5 10,5 11,1 11,1 Kernekapitalprocent 11,3 11,0 10,1 11,4 11,4 Gns. antal heltidsansatte medarbejdere ) Regnskabet for 2005 er aflagt i henhold til IFRS. Sammenligningstal er tilpasset i henhold til IFRS 1. har i overensstemmelse hermed valgt ikke at tilrette regnskabstal for 2004 vedrørende ændringer i regnskabspraksis relateret til IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation og IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 2) Totalkredit er konsolideret med Realkredit fra 10. november ) Forsikring er konsolideret linje for linje fra ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

4 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Basisindtægter af fonds udgjorde 908 mio. kr. mod 814 mio. kr. året før, hvilket skyldes en stigning i investerings beholdningerne, mens den gennemsnitlige pengemarkedsrente var uændret 2,1%. Værdireguleringen af strategiske aktier over egenkapitalen blev mio. kr. efter skat i I årsregnskabet 2004 indgik værdireguleringen af de tilsvarende aktier i resultatopgørel sen og udgjorde 677 mio. kr. Årets resultat efter skat inkl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat for 2005 sammenlignet med resultatet for 2004 er påvirket af overgangen til de internationale regnskabsstandarder IFRS. Koncernens regnskab aflægges fra 1. januar 2005 efter IFRS. Effekten af koncernens overgang til IFRS på såvel resultat som egenkapital er beskrevet i Årsrapport 2005 i note 39. Koncernens basisindtjening efter tab udgjorde mio. kr. i 2005 mod mio. kr. i Høj aktivitet i realkreditvirksomheden og fremgang i koncernens øvrige forretningsområder betød, at basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne væ re opnået ved placering af koncernens investeringsbeholdninger på pengemarkedet til den risikofrie rente. Derudover indeholder basisindtægterne af fonds nettorenteudgifter vedrørende efterstillet kapital og købet af Totalkredit. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 240 mio. kr. til mio. kr. Driftspåvirkningen af de samlede nedskrivninger på udlån mv. blev i koncernen en indtægt på 245 mio. kr., primært relateret til tilbageførte nedskrivninger, hvilket skal ses i lyset af den gunstige samfundsøkonomi og det lave renteniveau. Til sammenligning blev de samlede nedskrivninger i 2004 en indtægt på 400 mio. kr. Koncernens nedskrivninger (korrektivkonto) blev i årets løb reduceret med 312 mio. kr. til 798 mio. kr. ultimo året. Beholdningsindtjeningen er den indtjening, der opnås ved investering i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter fratrukket den risikofrie pengemarkedsrente. Kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretningen og handelsaktiviteterne i Markets medregnes ikke i beholdningsindtjeningen. Koncernens samlede beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. i 2005 mod mio. kr. i Af beholdningsindtjeningen i 2004 udgjorde værdireguleringen af strategiske aktier 692 mio. kr. før skat. Beholdningsindtjeningen for obligationer, likviditet og renteinstrumenter udgjorde 406 mio. kr. Beholdningsindtjeningen for aktier og aktieinstrumenter udgjorde 714 mio. kr. Realkredit koncernen Basis- og beholdningsindtjening Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

5 FORRETNINGSOMRÅDER er en bred finansiel koncern organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privatområdet omfatter forretninger i s egen distribution og realkreditlån i Totalkredit formidlet af lokale og regionale pengeinstitutter. Markets & Asset Management varetager Realkredit koncernens forretninger inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Forretningsområdernes basisindtjening før tab udviste alle fremgang i forhold til året før. Koncernens samlede basisindtjening før tab blev mio. kr. i 2005 mod mio. kr. året før en stigning på 858 mio. kr. Forretningsområdet erhverv omfatter landbrug, erhvervsvirksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Resultat af forretningsområder Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter I alt Management og elimineringer Basisindtægter af forretningsdrift Basisindtægter af fonds Direkte driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening ¹ Resultat før skat Afkast Gns. forretningskapital i mio. kr. ² Basisindtjening efter tab i % af gns. forretningskapital 9,8 6,8 10,5 10,7 40,8 9, ,5 7,9 1) I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med 17 mio. kr. i 2005 mod 27 mio. kr. i ) Lovpligtigt kapitalkrav Udvalgte balancetal ultimo Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter I alt Management og elimineringer Aktiver Tilgodehavende hos kreditinstitutter mv Realkreditudlån mv. til dagsværdi Øvrige udlån til dagsværdi Bankudlån mv. til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Immaterielle og materielle aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Forsikringsmæssige forpligtelser ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

6 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Koncernens balance steg i 2005 fra 798 mia. kr. til 890 mia. kr. Koncernens samlede udlån udgjorde 719 mia. kr. ultimo 2005 mod 650 mia. kr. primo året. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde ultimo året mio. kr. mod en reguleret egenkapital på mio. kr. ved årets begyndelse. Egenkapitalen er forøget med mio. kr. I egenkapitalen indgår mio. kr. vedrørende minoritetsinteresser i Totalkredit. Solvens Ultimo 2005 udgjorde koncernens basiskapital mio. kr. Udviklingen i koncernens basiskapital siden 31. december 2004 kan foruden årets resultat og effekten af praksisændringer ved overgangen til IFRS på mio. kr. henføres til optagelse af supplerende kapital på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.) Af praksisændringen på mio. kr. kan mio. kr. henføres til minoritetsinteresser. Koncernens basiskapital ved årets afslutning udgjorde 12,4% af de vægtede poster. Kapitalkrav og kapitalstruktur Det er et overordnet mål i s kapitalpolitik, at de udstedte obligationer kan opnå en høj rating. Hertil kommer, at til stadighed skal have en kapital, der gør det muligt at yde realkreditlån og andre finansielle løsninger under såvel gode som dårlige konjunkturer. Den høje rating af de udstedte obligationer sikrer, at kundernes rente før bidrag bliver så lav som mulig. Det er kapitalpolitikken og risikopolitikken, der sikrer den høje rating og dermed den lave lånerente. opdeler derfor egenkapitalen i fire elementer: En forretningskapital på 34,8 mia. kr., svarende til kapitalkravet på 8% af de vægtede poster ifølge lov om finansiel virksomhed. Forretningskapitalen omfatter også kapitalkravet til forsikringsvirksomhed. En stødpudekapital på 4,4 mia. kr., svarende til 1% af de vægtede poster mv. Stødpudekapitalen skal sikre, at selv efter uventede tab på udlån eller værdipapirbeholdninger fortsat har et kapitalgrundlag, der gør det muligt både at fastholde udlånsvæksten og at opnå en høj rating af de udstedte realkreditobligationer. Realkredit koncernen Basiskapital og solvens Kernekapital Egenkapital ultimo Opskrivningshenlæggelser overført til supplerende kapital I alt Fradrag i kernekapital Skatteaktiver Immaterielle aktiver, herunder goodwill Kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Reserver i serier mv Efterstillede kapitalindskud I alt Fradrag Basiskapital Vægtede poster - uden for handelsbeholdningen med markedsrisiko i handelsbeholdningen I alt Kapitalkrav Solvensprocent 12,4 11,5 Kernekapitalprocent 11,3 11,0 Note: Basiskapital i 2004 er tilpasset ny regnskabspraksis En bunden kapital på 5,1 mia. kr. svarende til det forhold, at en væsentlig del af den regnskabsmæssige egenkapital ikke kan medregnes solvensmæssigt eller i ratingbureauernes vurdering af kapitalgrundlaget. Den bundne kapital vedrører goodwill, distributionsrettigheder og minoritetsinteresser i forbindelse med købet af Totalkredit. Strategikapitalen på 4,4 mia. kr. er den resterende del af egenkapitalen. Strategikapitalen er et beredskab til brug for perioder med høj forretningsvækst eller strategiske tiltag og opkøb, som medfører en stigning i kapitalkravet, der overstiger koncernens indtjening efter skat. Egenkapitalen tilstræbes at udgøre mindst 9% af de vægtede poster svarende til summen af forretningskapital og stødpudekapital. Fraregnet bunden kapital udgjorde egenkapitalprocenten 10,1% ved udgangen af har i alt optaget 3,9 mia. kr. hybrid kernekapital og 6,1 mia. kr. supplerende kapital, hvoraf 2,6 mia. kr. fragår solvensmæssigt i 2006 og ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

7 tilstræber en samlet solvensprocent, inkl. hybrid kernekapital og supplerende kapital, på i størrelsesordenen 10% af de vægtede poster, svarende til en typisk solvensprocent for europæiske kreditinstitutter. Fraregnet bunden kapital og de 2,6 mia. kr. supplerende kapital, der forfalder i 2006 og 2007, udgjorde solvensprocenten 11,5% ved udgangen af FORVENTNINGER TIL 2006 Realkredit koncernens bruttoudlån på realkreditmarkedet forventes for 2006 at ligge under niveauet for 2005, der var et år med ekstraordinær høj konverteringsaktivitet. For såvel bank- som forsikringsaktiviteterne forventes en fortsat stigende forretningsaktivitet. Basisindtægter af forretningsdrift forventes i 2006 at ligge på samme høje niveau som i 2005 som følge af højere realkreditbestand og stigende bankindtjening. Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger forventes at stige i forhold til Stigningen vedrører især personalevækst i de kundevendte funktioner på forretningsområderne Erhverv og Markets & Asset Management. Nedskrivninger på udlån mv. forventes ligesom de foregående år at ligge på et lavt niveau på under 200 mio. kr. ØVRIGE FORHOLD Totalkredit godt integreret og i stærk udvikling Totalkredit er i dag vel integreret i Realkredit koncernen, og selskabet fortsatte i 2005 sin stærke udvikling. Væksten er et resultat af usædvanlig høj aktivitet og en stor indsats i de 103 lokale og regionale pengeinstitutter, som koncernen har fået et styrket og effektivt samarbejde med. I henhold til aktieoverdragelsesaftalen for købet af Totalkredit skal købesummen reguleres afhængig af udviklingen i Totalkredits bestandsandel af privatmarkedet. Som konsekvens heraf er der i Realkredit hensat 534 mio. kr. Hensættelsen påvirker ikke resultat og egenkapital, idet den modsvares af forøget goodwill i henhold til regnskabsbestemmelserne IFRS. Koncernens kerne- og basiskapital påvirkes negativt som følge af den forøgede goodwill. s samarbejde med de lokale og regionale pen geinstitutter er udbygget og rækker nu ud over realkreditudlån til private. Der er etableret samarbejder inden for erhvervs- og landbrugsområdet, Markets og ejendomsmæglerne, hvortil kommer en række fællesejede selskaber: JN Data, Dansk Pantebrevsbørs, Advizer K/S, Erhvervsinvest K/S og LeasIT. Realkredit koncernen forventer en basisindtjening efter tab i niveauet mio. kr. Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. i 2005 og forventes ved et uændret renteniveau og en moderat stigning i aktiekurserne at ligge i niveauet mio. kr. Fælles obligationsudstedelse Realkredit koncernen fik i 2005 Finanstilsynets tilladelse til at finansiere realkreditudlånet i både og Totalkredit gennem udstedelse af realkreditobligationer i Realkredit A/S. Den fælles obligationsudstedelse blev påbegyndt i forbindelse med serieskiftet 1. september På denne baggrund forventer Realkredit koncernen i 2006 et samlet resultat før skat i niveauet mio. kr. Ved at samle obligationsudstedelsen har og Totalkredit opnået større volumen og likviditet i obligationsserierne og kan dermed fastholde mere stabil prisdannelse i obligationerne til fordel for koncernen og til fordel for den enkelte kunde. Realkredit koncernen Forventninger 2006 Mio. kr. Resultat 2005 Forventet 2006 Basisindtægter af forretningsdrift til Basisindtægter af fonds til Driftsomkostninger og afskrivninger til Nedskrivninger på udlån mv til 200 Basisindtjening efter tab til Beholdningsindtjening til 600 Resultat før skat til Obligationerne anvendt til fælles funding har den højeste rating, Aaa hos Moody s. Realkredit koncernen er Danmarks største obligationsudsteder og har med fælles obligationsudstedelse styrket potentialet for produktudvikling, hvorved Realkredit koncernen kan opnå konkurrencemæssige fordele. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

8 Koncerndirektionen udvidet Bankdirektør Karsten Knudsen blev udnævnt til koncerndirektør pr. 1. juni. Karsten Knudsen indtrådte hermed i s koncerndirektion med ansvar for koncernens aktiviteter på erhvervsområdet aktiviteter, der indtil da var blevet varetaget af koncerndirektør Henning Kruse Petersen. Koncerndirektør Henning Kruse Petersen vil fremover have ansvaret for kreditområdet, s internationale aktiviteter samt relationerne til en række selskaber, som driver i samarbejde med bl.a. de lokale og regionale pengeinstitutter, og fortsætter herudover som formand for bestyrelsen i Bank. Supplerende kapital Realkredit A/S optog i september et obligationslån på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.) i en emission rettet mod europæiske investorer. Lånet, der har status af supplerende kapital, løber til september 2013, og obligationerne er noteret på børsen i Luxembourg. Den supplerende kapital styrker koncernens kapitalberedskab, der skal sikre videreudvikling og vækst i Realkredit koncernen. IFRS Effekten af overgangen til de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) blev i hovedtræk omtalt i årsrapporten 2004 og i 1. kvartalsrapport Effekten på åbningsbalancen af de nye regler er nu gjort endeligt op. Overgangen har primært betydning for måling (værdiansættelse) af regnskabsposterne realkreditudlån og udstedte obligationer samt indregning af langfristede personaleydelser. Desuden medfører IFRS, at beholdningen af egne udstedte realkreditobligationer skal modregnes i passivposten udstedte realkreditobligationer. ned lagt påstand om, at Foreningen skal indløse fondens aktiebeholdning i Holding A/S, som målt på indre værdi andrager ca. 3 mia. kr. har en naturlig interesse i at fastholde de nuværende aktionærer og i, at det primære formål i Industriens Realkreditfonds vedtægter at eje aktier i Holding A/S opretholdes uændret. Derfor har koncernen nedlagt påstand om frifindelse, og forventer at få medhold i en sådan frifindelsespåstand. Herudover har over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er fondsmyndighed, protesteret mod Industriens Realkreditfonds ønske om at få tilladelse til at ændre sin primære formålsparagraf. Direktør Ole Trolle, der repræsenterede Industriens Realkreditfond, udtrådte i juni af bestyrelserne i Holding A/S og Realkredit A/S. Skat Realkredit har ved udgangen af 2005 en verserende skattesag, idet Skatteministeriet er af den opfattelse, at Realkredit siden 1999 har været næringsskattepligtig af avancer ved afståelse af aktier. Realkredit er uenig heri og har i Landsskatteretten fået medhold i skattesagen. Skatteministeriet har anket afgørelsen til Landsretten. Såfremt sagen på alle punkter går Realkredit imod, kan der påregnes en yderligere skatteudgift i niveauet 300 mio. kr. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Overgangen har medført en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. januar 2005 på mio. kr., hvoraf reklassifikation af minoritetsinteresser udgør mio. kr. De samlede aktiver og passiver er formindsket med mio. kr., primært som følge af modregning af beholdningen af egne udstedte obligationer. sagsøgt af Industriens Realkreditfond Industriens Realkreditfond, der har en ejerandel på 6,89% i Holding A/S, har anlagt sag mod Foreningen, Holding A/S og bestyrelsesmedlemmer i Holding A/S. Industriens Realkreditfond forsøger at få dom for, at beslutningen på generalforsamlingen i Holding den 14. april 2005 om ikke at udbetale aktieudbytte til aktionærerne var ugyldig. Samtidig har Industriens Realkreditfond ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

9 Realkredit A/S Basis- og beholdningsindtjening KONCERNENS ENHEDER NYKREDIT HOLDING A/S Holding er moderselskabet for Realkredit. Selskabets hovedaktivitet er ejerskabet af Realkredit. Herudover har Holding udstedt beløbsbegrænsede tabsgarantier over for bl.a. Bank. Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Totalkredit A/S Basis- og beholdningsindtjening Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv. 1 0 Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Moderselskabet fik for 2005 et resultat før skat på 1 mio. kr. ekskl. resultatet af datterselskabet Realkredit. Holdings årsrapport indgår ikke i Realkredit koncernens årsrapport. Der henvises til særskilt udarbejdet årsrapport 2005 for Holding. NYKREDIT REALKREDIT A/S Realkredit opnåede et resultat før skat for 2005 på mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. året før. Resultatet for 2005 afspejler et højt aktivitetsniveau, hvilket har medvirket til en stigning i basisindtægter af udlånsvirksomhed. Herudover viser resultatet en markant stigning i beholdningsindtjeningen på 774 mio. kr. samt en stigning i resultat af datterselskaber. Modsat er resultatet for 2005 påvirket af et lavere niveau for tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. samt en stigning i driftsomkostninger og afskrivninger. TOTALKREDIT A/S Totalkredit realiserede i 2005 et resultat på 774 mio. kr. før skat og 558 mio. kr. efter skat mod henholdsvis 503 mio. kr. og 354 mio. kr. i Resultatet for 2005 er det hidtil bedste i selskabets historie og afspejler en udlånsaktivitet, der ligger ca. 70% højere end rekordaktiviteten i Ved udgangen af året var udlånsbestanden steget til 259 mia. kr. De samlede basisindtægter blev 929 mio. kr. i 2005 mod 628 mio. kr. i Basisindtægterne af forretningsdrift mv. steg med 300 mio. kr. til 864 mio. kr. i 2005 mod 564 mio. kr. i Basisindtægterne af forretningsdrift er påvirket af en meget høj udlånsaktivitet. Bruttoudlånet blev 147 mia. kr. og nettonyudlånet 67 mia. kr. Basisindtægter af fonds blev 65 mio. kr. i Totalkredit A/S Udvalgte hovedtal fra balancen pr. 31. december 2005 Realkreditudlån Udstedte obligationer i Totalkredit Udstedte obligationer i Realkredit Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Driftsomkostninger og afskrivninger blev 200 mio. kr. i 2005 mod 189 mio. kr. i Stigningen kan henføres til en øget markedsindsats og en vækst i omkostningerne til personale og IT afledt af den høje aktivitet. Omkostninger målt på udlånsbestanden faldt til 0,8 mod 0,9 i Nedskrivninger på udlån mv. indgår med 1 mio. kr., jf. garantistillelse fra lokale og regionale pengeinstitutter. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

10 Basisindtjeningen efter tab udgjorde 728 mio. kr. i 2005 mod 439 mio. kr. i 2004, og beholdningsindtjeningen udgjorde 46 mio. kr. mod 64 mio. kr. i Totalkredits egenkapital udgjorde mio. kr. ultimo 2005 mod mio. kr. året før. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Basiskapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2005, og solvensprocenten var 10,1%. NYKREDIT BANK KONCERNEN Bank koncernen realiserede et resultat før skat på 601 mio. kr. i 2005 og 439 mio. kr. efter skat. I 2004 udgjorde de tilsvarende resultater 421 mio. kr. og 290 mio. kr. Basisindtjeningen efter tab udgjorde 582 mio. kr. mod 382 mio. kr. i 2004, mens beholdningsindtjeningen androg 19 mio. kr. mod 39 mio. kr. året før. Den positive udvikling i aktivitetsomfanget betød, at antallet af ansatte steg fra 402 ultimo 2004 til 436 ved udgangen af Personaleudvidelsen og det øgede aktivitetsniveau medførte samlet en forøgelse af kapacitetsomkostningerne på 92 mio. kr., hvorefter driftsomkostninger og afskrivninger androg 596 mio. kr. mod 504 mio. kr. i Nedskrivninger udgjorde 7 mio. kr. mod 6 mio. kr. i Som følge af det fortsat gunstige økonomiske klima i Danmark er der også i 2005 tale om et meget lavt nedskrivningsniveau på såvel erhvervs- som privatkunder. Bank koncernen Basis- og beholdningsindtjening Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv. 7 6 Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Egenkapitalen steg fra mio. kr. pr. 1. januar 2005 til mia. kr. ultimo året. Forøgelsen kan henføres til årets resultat efter skat. I forhold til årsrapporten for 2004, hvor egenkapitalen udgjorde mio. kr., er egenkapitalen påvirket positivt med 24 mio. kr. som føl ge af implementering af ny regnskabspraksis. Koncernens solvensprocent udgjorde 10,3 mod 10,4 ultimo Årets resultat Bank koncernen Udvalgte hovedtal fra balancen pr. 31. december 2005 Udlån Obligationer og aktier mv Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Egenkapital Aktiver i alt ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

11 Forsikring A/S Basis- og beholdningsindtjening NYKREDIT FORSIKRING A/S Forsikringsselskabet realiserede et resultat på 153 mio. kr. før skat og 124 mio. kr. efter skat mod henholdsvis 164 mio. kr. og 129 mio. kr. i Selskabet fortsatte i 2005 den positive udvikling, men resultatet er præget af stormen, der ramte Danmark den 8. januar, og som medførte ca skader til samlet 300 mio. kr. Den samlede udgift for egen regning udgjorde ca. 60 mio. kr. Ved årets udgang var 90% af stormskaderne afsluttet. Forsikring realiserede et forsikringsteknisk resultat på 10 mio. kr. mod 44 mio. kr. året før. Det forsikringstekniske resultat er resultatet før skat korrigeret for basisindtægter fra fonds og beholdningsindtjening. Aktivitetsniveauet var fortsat højt i 2005, og den samlede nytegning udgjorde ca. 360 mio. kr. Den samlede forsikringsbestand udgjorde ved årets udgang mio. kr. fordelt på kunder. Præmierne er faldet med 4,4% fra mio. kr. i 2004 til mio. kr. i Faldet skyldes ændret strategi på erhvervsområdet, herunder bl.a. frasalg af arbejdsskadeporteføljen. Præmieindtægten for egen regning udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2004 et fald på 5,5%. Driftsomkostninger og afskrivninger udviste samlet en stigning på 17 mio. kr. til 179 mio. kr. Omkostningsprocenten udgør 18,3%, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Combined ratio og operating ratio udgjorde henholdsvis 100,9% og 99,2% mod henholdsvis 98,5% og 96,9% i Combined ratio er summen af bruttoerstatningsprocenten, bruttoomkostningsprocenten og netto genforsikringsprocenten. Operating ratio beregnes som combined ratio, hvor præmien er tillagt forsikringsteknisk rente. Beholdningsindtjeningen blev 114 mio. kr., hvilket primært skyldes den gunstige udvikling på aktiemarkederne og afhændelse af to ejendomme med en samlet avance på 10 mio. kr. Efter overførsel af årets resultat udgjorde egenkapitalen mio. kr. ultimo året. Sammenholdt med lovgivningens krav til basiskapital, opgjort som den såkaldte solvensmargen, opfylder selskabet kapitalkravet ca. 6 gange og er dermed velkonsolideret. Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Erstatningsudgifter Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Forsikring A/S Hoved- og nøgletal Reservereg. præmier Præmier f.e.r Basisindtjening Nøgletal Erstatningsprocent 99,6 78,8 Omkostningsprocent 18,3 15,3 Netto genforsikringsprocent -16,9 4,4 Combined ratio 100,9 98,5 Operating ratio 99,2 96,9 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

12 Mægler A/S Årets resultat Balance Egenkapital ¹ ) Udloddet udbytte i 2004 på 100 mio. kr. er afregnet i Bank Hipoteczny S.A. Årets resultat Balance Egenkapital NYKREDIT MÆGLER A/S Mæglers hovedaktivitet består i at være franchisegivervirksomhed for ejendomsmæglerforretninger i Nybolig kæden og samarbejdspartner for ejendomsmæglerforretninger i Estate kæden. Forretningsnettet bestod ved udgangen af 2005 af 334 mæglerforretninger, der fordeler sig med 219 Nybolig og 115 Estate forretninger. I 2005 overtog Mægler yderligere 8 ejendomsmæglerbutikker fra Sparekassen Sjælland. I forhold til sidste år har markedet for omsætning af fast ejendom været præget af en betydelig stigning i både antal handler og handelspriser. Dette bevirkede, at Mæglers franchisetagere i 2005 omsatte flere ejendomme end forventet, samtidig med at markedsandelen steg. Mægler realiserede et resultat på 71 mio. kr. før skat og 50 mio. kr. efter skat mod henholdsvis 55 mio. kr. og 38 mio. kr. i Resultatet er påvirket af højere indtægter fra mæglere som en kombination af højere omsætning og en øget markedsandel. NYKREDIT BANK HIPOTECZNY S.A. Bank Hipoteczny blev etableret i En række lovændringer og liberaliseringer gjorde det i 2005 muligt for at udøve sine polske aktiviteter direkte fra en polsk filial af Realkredit. Selskabets aktiviteter føres derfor videre i filialregi. Resultat før skat for 2005 blev 16 mio. kr. Resultatet er positivt påvirket med 26 mio. kr. af et koncerninternt salg af aktiver til den polske filial. Resultatet efter skat blev 14 mio. kr. Selskabets udlån udgjorde ved årets afslutning 138 mio. kr. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

13 Resultatopgørelse for 2005 BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Præmieindtægter, for egen regning Kursreguleringer Andre driftsindtægter Erstatningsudgifter, for egen regning Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTATFORDELING - - Aktionærer i Realkredit A/S Minoritetsinteresser 0 0 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført overskud ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

14 Balance pr. 31. december 2005 BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi (nominel værdi i 2004) Funding realkreditudlån i Totalkredit Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris (nominel værdi i 2004) Obligationer til dagsværdi Aktier mv Dagsværdioption Disponible for salg I alt Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Investeringsejendomme Domicilejendomme I alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

15 Balance pr. 31. december 2005 BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi (nominel værdi i 2004) Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Forsikringsmæssige forpligtelser Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Andre hensatte forpligtelser I alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af aktier disponible for salg Andre reserver Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I ALT ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

16 Egenkapitalforklaring BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S Aktiekapital Overkurs ved emision Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Opskrivningshenlæggelser Reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud I alt 2005 Saldo primo Effekt af praksisændring IFRS Reguleret saldo primo Regulering vedr. domicilejendome Reguleringer vedr. udenlandske enheder Årets resultat Totalindkomst i alt Udbytte fra Mægler A/S Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedr. ældre serier Regulering vedr. associerede virksomheder Regulering vedr. dattervirksomheder Øvrige reguleringer i alt Saldo ultimo Aktiekapitalen er fordelt på aktier af 100,00 kr. og multipla heraf Saldo primo Effekt af praksisændring IFRS Øvrige reguleringer Reguleret saldo primo Regulering vedr. domicilejendome Resultateffekt af praksisændring IFRS Årets resultat Totalindkomst i alt Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedr. ældre serier Overført til øvrige reserver Regulering vedr. associerede virksomheder Egenkapitaleffekt af praksisændring IFRS Øvrige reguleringer i alt Saldo ultimo På selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2005 besluttedes at opløse overkurs ved emission (3.632 mio. kr.) og overføre posten til Øvrige reserver ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

17 Egenkapitalforklaring BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Aktiekapital Overkurs ved emission Minoritetsinteresser Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af aktier disponible for salg Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud I alt I alt 2005 Saldo primo Effekt af praksisændring IFRS Reguleret saldo primo Regulering af aktier disponible for salg Realiseret gevinst vedr. aktier disponible for salg Regulering vedr. domicilejendomme Reguleringer vedr. udenlandske enheder Årets resultat Totalindkomst i alt Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedr. ældre serier Regulering vedr. associerede virksomheder Andre reguleringer Øvrige reguleringer i alt Saldo ultimo Saldo primo Reklassifikation minoritetsinteresser Effekt af praksisændring IFRS Øvrige reguleringer Reguleret saldo primo Regulering vedr. domicilejendomme Resultateffekt af praksisændring IFRS Årets resultat Totalindkomst i alt Regulering i henhold til kapitaldækningsregler Overført fra hensættelser vedr. ældre serier Overført til øvrige reserver Regulering vedr. associerede virksomheder Egenkapitaleffekt af praksisændring IFRS Øvrige reguleringer i alt Saldo ultimo ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

18 Basis- og beholdningsindtjening BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Basis- Behold- Basis- Beholdind- nings- ind- ningstjening ind- tjening indtjening I alt tjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Præmieindtægter, for egen regning Kursreguleringer Andre driftsindtægter Erstatningsudgifter, for egen regning Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

19 Foreningen Ejerandel 86,71% Industriens Realkreditfond Ejerandel 6,89% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,25% PRAS A/S * Ejerandel 3,15% Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Realkredit A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Realkredit koncernen Totalkredit A/S Ejerandel 74,1% Aktiekapital: 536 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 110 mio. kr. Forsikring A/S Aktiekapital: 500 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Portefølje Adm. A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 42 mio. kr. Mægler A/S Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 122 mio. kr. Pantebrevsinvestering A/S Aktiekapital: 5 mio. kr. Egenkapital: 19 mio. kr. Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital: 312 mio. kr. Leasing A/S Aktiekapital: 1 mio. kr. Egenkapital: 4 mio. kr. * Tidligere ejerkreds bag Totalkredit A/S ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE /19

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr.

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2009 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. JUNI 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. november Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 3.598 mio. kr. Resultatet inkl. regulering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2005 Nykredit Realkredit koncernen. 9. februar 2006

Årsrapport 2005 Nykredit Realkredit koncernen. 9. februar 2006 Årsrapport 2005 Nykredit Realkredit koncernen 9. februar 2006 2005 - aktivt år og gode resultater Resultatet det bedste i Nykredits historie Usædvanlig høj aktivitet i hele koncernen Totalkredit fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere