Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/ august Halvårsrapport 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007."

Transkript

1 Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/ august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19

2 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening samt periodens resultat 1. halvår halvår 2006 Året 2006 Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer (- er en indtægt) Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance (ultimo) Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,99 1,59 2,08 Periodens udlånsvækst 6,1 7,2 11,5 Udlån i forhold til egenkapital 17,1 17,3 17,2 Bruttonyudlån (obligationsrestgæld), mio. kr Antal nye lån Restanceprocent, ultimo 0,08 0,07 0,07 Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0-0,1 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,43 0,49 0,47 Solvensprocent 13,5 12,4 12,5 Kernekapitalprocent 11,7 10,8 10,8 Egenkapitalforrentning før skat 3,6 2,0 7,4 Egenkapitalforrentning efter skat 3,1 1,4 5,7 Seriereservefonde, mio. kr Aktiekapital og øvrige reserver, mio. kr Basiskapital, mio. kr Valutaposition, pct. 1,4 1,7 2,0 Side 2 af 19

3 Ledelsens beretning Bestyrelsen har den 23. august 2007 godkendt BRFkredit koncernens (BRFkredits) halvårsregnskab for BRFkredits halvårsresultat før skat blev på 376 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 189 mio. kr. i samme periode i BRFkredits halvårsresultat efter skat blev 316 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 137 mio. kr. i samme periode i Som følge af det hidtidige aktivitetsniveau opjusteres forventningerne til basisindtjeningen for hele året med 75 mio. kr. til mio. kr. Halvårsresultat for 2007 kort fortalt Fremgang i den samlede markedsandel i forhold til 1. halvår 2006 Porteføljefremgang i realkreditten på 17 mia. kr. til nominelt 187 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2006 Basisindtægter på 708 mio. kr., mod 597 mio. kr. i samme periode af 2006 Omkostningsfald fra 410 mio. kr. i 1. halvår 2006 til 396 mio. kr. i 1. halvår 2007 Indtægtsførelse på 13 mio. kr. fra kontoen for tab og nedskrivninger på udlån som følge af fortsat gunstige konjunkturer Beholdningsafkastet udgør en indtægt på 51 mio. kr. mod en udgift på 79 mio. kr. i 1. halvår 2006 Opjustering af forventningerne til basisindtjeningen for hele året med 75 mio. kr. til mio. kr. Efter indregning af halvårets resultat udgjorde solvensprocenten 13,5 ultimo juni Opgjort alene på kernekapitalen var solvensnøgletallet 11,7 ultimo juni Resultat for 1. halvår 2007 BRFkredits segmenter BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFbank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37 41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i 2 segmenter: 1) Realkredit mv. 2) Fondsforvaltning Side 3 af 19

4 BRFkredits segmentregnskab 1. halvår 2007 Realkredit mv. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv. 500 Basisindtægter fra Fonds 207 Basisindtægter i alt 708 Driftsomkostninger og afskrivninger 396 Basisindtjening før nedskrivninger 312 Tab og nedskrivninger på fordringer (- er en indtægt) -13 Fondsforvaltning I alt Basisindtjening 325 Beholdningsindtjening 51 Resultat før skat 376 Skat 60 Periodens resultat 316 Realkredit mv. Realkredit mv. omfatter finansielle forretningsaktiviteter inden for Privat, Erhverv, Støttet byggeri samt aktiviteterne i BRFbank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen. Realkredit mv. 1. halvår halvår 2006 Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer (- er en indtægt) Basisindtjening Basisindtjeningen for Realkredit mv. udgjorde 325 mio. kr. i 1. halvår mod 268 mio. kr. i samme periode af Basisindtjeningen er sammensat af følgende: Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv. Indtægter fra udlånsvirksomhed består primært af bidragsindtægter samt kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden og indtægter fra bankudlån. Bidragsindtægterne, der har været positivt påvirket af den fortsat stigende portefølje, udgjorde i 1. halvår mio. kr. mod 346 mio. kr. i 1. halvår Side 4 af 19

5 Kurtage- og gebyrindtægter (netto) udgjorde i 1. halvår mio. kr. mod 52 mio. kr. i samme periode af Udviklingen skyldes primært den lavere konverteringsaktivitet i 1. halvår Basisindtægter fra fonds Basisindtægter fra fonds, der består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af øvrige renteindtægter, udgjorde i 1. halvår mio. kr. mod 147 mio. kr. i 1. halvår I 1. halvår 2007 udgjorde det risikofrie afkast 174 mio. kr. mod 104 mio. kr. i samme periode af Forskellen på 70 mio. kr. skydes primært stigningen i renteniveauet. Driftsomkostninger og afskrivninger Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde i 1. halvår mio. kr. mod 410 mio. kr. i samme periode Faldet skyldes i al væsentlighed en lavere aktivitet i forhold til samme periode af Omkostningsprocenten udgjorde 0,43 pct. i 1. halvår 2007 mod 0,49 pct. i 1. halvår Tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger påvirkede regnskabet for 1. halvår 2007 positivt med 13 mio. kr. mod 82 mio. kr. i 1. halvår Den positive driftsvirkning skyldes den gunstige konjunkturudvikling, som har medført et lavt niveau for tab og nye nedskrivninger kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. De samlede nedskrivninger ultimo 1. halvår 2007 udgjorde 54 mio. kr. svarende til 0,0 pct. af det samlede udlån. Fondsforvaltning Beholdningsafkastet omfatter det samlede afkast af fondsbeholdningen fratrukket det risikofrie afkast, der overføres til basisindtjeningen. Fondsforvaltning 1. halvår halvår 2006 Fondsafkast brutto Afkast rentebærende instrumenter Afkast aktier Fondsafkast brutto i alt Omkostninger, relateret til beholdningsindtjening -3-3 Fondsafkast netto Risikofrit afkast Beholdningsafkast BRFkredits bruttoafkast af fondsbeholdningen udgjorde 228 mio. kr. i 1. halvår 2007, svarende til et afkast på 2,7 pct. I samme periode af 2006 var afkastet 0,4 pct. Omkostninger relateret til beholdningsindtjeningen i form af lønninger og kurtage mv. udgjorde 3 mio. kr. Det risikofrie afkast af fondsbeholdningen udgjorde i 1. halvår mio. kr. Den risikofrie rente fastsættes ud fra en kort gennemsnitlig pengemarkedsrente. Beholdningsafkastet udgjorde herefter en indtægt på 51 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod en udgift på 79 mio. kr. i 1. halvår Side 5 af 19

6 BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets regler udgjorde medio mio. kr. Balance, egenkapital og solvens BRFkredits balance udgjorde 196 mia. kr. pr. 30. juni 2007 mod 201 mia. kr. pr. 31. december BRFkredits realkreditudlån steg i 1. halvår 2007 med nominelt 11 mia. kr. til 187 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 183 mia. kr. pr. 1. halvår 2007 mod 178 mia. kr. ultimo Egenkapitalen, der svarer til BRFkredits kernekapital, blev forøget med 319 mio. kr. og udgjorde ultimo halvåret mio. kr. Solvensnøgletallet udgjorde pr. 30. juni ,5 pct. (12,5 pct. ultimo 2006), svarende til en overdækning på 4,9 mia. kr. Opgjort alene på kernekapitalen udgjorde solvensnøgletallet 11,7 pct. pr. 30. juni 2007, hvilket svarer til en overdækning på 3,4 mia. kr. BRFkredit Mio kr Egenkapital primo Korrektion primo Poster ført direkte på egenkapitalen Henlagt af periodens resultat Egenkapitalen ultimo Basiskapital Vægtede aktiver Solvensprocent 13,5 12,4 12,5 Kernekapitalprocent 11,7 10,8 10,8 Side 6 af 19

7 Øvrige forhold Markedsandele og porteføljevækst Sammenholdt med 1. halvår 2006 har BRFkredit i 1. halvår 2007 forbedret markedsandelene uanset opgørelsesmetode. I 1. halvår 2007 har BRFkredit haft en porteføljetilvækst på 6,2 pct. Væksten i totalmarkedet var i samme periode på 5,1 pct. BRFkredits udlånsportefølje steg i 1. halvår 2007 med 10,8 mia. kr. til i alt 187,0 mia. kr. og i forhold til medio 2006 steg porteføljen med 17,0 mia. kr. BRFkredits markedsandele Pct. 1. halvår halvår 2006 Bruttonyudlån 1) 10,9 10,6 9,6 Nyudlån 2) 11,3 10,7 9,9 Nettonyudlån 3) 12,0 11,4 10,3 Nettoudlån 4) 12,4 11,1 9,6 1) Bruttonyudlån angiver pantebrevshovedstolen omregnet til kontantværdi, det vil sige alle låntyper indgår med kursværdien af pantebrevshovedstolen på effektueringstidspunktet. 2) Nyudlån beregnes som bruttonyudlån fratrukket konverteringer i samme institut. 3) Nettonyudlån beregnes som bruttonyudlån fratrukket konverteringer samt ekstraordinære indfrielser. 4) Nettoudlån beregnes som nettonyudlån fratrukket ordinære afdrag. Obligationsudstedelsen BRFkredit udstedte i 1. halvår 2007 realkreditobligationer for nominelt 24 mia. kr. Det var et fald i forhold til samme periode i 2006, hvor BRFkredit udstedte realkreditobligationer for nominelt 26 mia. kr. Af periodens udstedelser var 21 pct. variabelt forrentede obligationer til funding af Garantilån, mens de inkonverterbare, fast forrentede RTL-obligationer udgjorde 46 pct., og fast forrentede konverterbare obligationer udgjorde 33 pct. Den cirkulerende mængde af realkreditobligationer udstedt af BRFkredit var 192 mia. kr. nominelt ved udgangen af juni 2007 (mod 176 mia. kr. ved udgangen af juni 2006), hvilket udgjorde 9,6 pct. af de cirkulerende realkreditobligationer på Københavns Fondsbørs Forventninger til 2007 I 2007 forventes svagt stigende renter og en moderat økonomisk vækst. Aktivitetsniveauet på realkreditmarkedet forventes nogenlunde uændret. Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2006 forventede BRFkredit en basisindtjening for 2007 i niveauet mio. kr. I 2. halvår 2007 forventes et nogenlunde uændret aktivitetsniveau. For året som helhed forventes omkostningerne at stige med 5 pct. i forhold til Tab og nedskrivninger forventes i lighed med tidligere år at være meget beskedne. Side 7 af 19

8 Baseret på det gode resultat for 1. halvår 2007 opjusteres forventningerne til basisindtjeningen med 75 mio. kr. til mio. kr. Regnskabspraksis Halvårsregnskabet for BRFkredit koncernen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, samt de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen. I overensstemmelse med IAS 34 er noteapparatet mere begrænset end ved aflæggelse af årsrapporten. Principperne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er imidlertid fulgt. Halvårsregnskabet for BRFkredit a/s er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Anvendt regnskabspraksis, i såvel BRFkredit koncernen som BRFkredit a/s, er uændret i forhold til aflæggelse af årsrapporten for 2006, hvor den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår. Side 8 af 19

9 Bestyrelsesbeslutninger Der er i 1. halvår 2007 ikke vedtaget beslutninger af bestyrelsen, der er omfattet af oplysningspligten i Regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2007 for BRFkredit a/s. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere halvår ikke revideret. Halvårsrapporten for BRFkredit koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, og halvårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vor opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for 1. januar 30. juni Kgs. Lyngby, den 23. august 2007 Direktion Sven A. Blomberg Adm. Direktør Carsten Tirsbæk Madsen Direktør Bestyrelse Oluf Engell Kurt Bligaard Pedersen Troels Behr Formand Næstformand Laila Busted Jan Frederiksen Kristian May Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Lars Henrik Munch Aksel Nissen Thomas Sandelius Medarbejdervalgt Side 9 af 19

10 Supplerende information Kontaktpersoner Adm. direktør Sven A. Blomberg, telefon Direktør Carsten Tirsbæk Madsen, telefon eller mobil Cheføkonom Ulrikke Ekelund, telefon eller mobil Adresse BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK Lyngby Telefon CVR-nr Relevant link På kan BRFkredits halvårsrapport 2007 downloades i pdf - format. Side 10 af 19

11 Resultatopgørelse Perioden 1. januar til 30. juni Note BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer ( - er en udgift) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv. ( - er en indtægt) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Side 11 af 19

12 Balance Note BRFkredit koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 31. dec. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver mv Aktier mv Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Maskiner og inventar (øvrige materielle aktiver) Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver mv Udstedte obligationer til dagsværdi Gæld i alt Efterstillede kapitalindskud Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 8 Nøgletal 9 Koncernoversigt 10 Side 12 af 19

13 Kapital Egenkapitalopgørelse, BRFkreditkoncernen Aktiekapital 1) Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Reserver i serier 3) Øvrige Overført reserver/ overskud eller Aktier disp. for under skud 5) salg 4) I alt Egenkapital 31. december Indregnet direkte på egenkapitalen: Aktier disponible for salg - egenkapital 2) I alt Indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Egenkapital 30. juni ) Aktiekapitalen består af A-aktier à 100 kr. samt B-aktier à 100 kr., som alle er fuldt indbetalt. Antallet af aktier er uændret i regnskabsåret. Hver A-aktie har 10 stemmer, mens hver B-aktie har 1 stemme på selskabets generalforsamling. Der udbetales ligeligt udbytte til A- og B-aktier. Der er ikke udstedt aktieoptioner. Alle aktier ejes af BRFholding a/s. 2) Aktier disponible for salg - egenkapitalen: Årets værdireguleringer på aktier klassificeret som disponible for salg indregnet direkte på egenkapitalen med 3 mio. kr. 3) Reserver i serier: Kapital der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i "Serier uden tilbagebetalingspligt". 4) Øvrige reserver/aktier disp. for salg: Akkumulerede værdistigninger på aktier klassificeret som "Disponible for salg" (fri reserve). Aktier disp. for salg udgør 151 mio. kr. ultimo perioden. 5) Overført overskud eller underskud: Kapital der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i "Instituttet i øvrigt". Kernekapital, basiskapital og solvensprocent BRFkredit koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 31. dec. Kernekapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent 11,7 10,8 12,6 11,3 Solvensprocent 13,5 12,5 14,4 13,0 BRFkredits kapitalkrav i henhold til Finanstilsynets regler Forskel mellem Egenkapital og Kernekapital efter fradrag er Immaterielle aktiver på 9 mio. kr. og akkumulerede værdiændringer på 76 mio. kr., i alt 85 mio. kr. Forskel mellem Kernekapital efter fradrag og Basiskapital er Efterstillede kapitalindskud på mio. kr. og akkumulerede værdiændringer på 76 mio. kr., i alt mio. kr. Side 13 af 19

14 Pengestrømsopgørelse 1. halvår BRFkredit koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet Periodens resultat før skat Reguleringer for ikke likvide driftsposter Ændring i driftskapital Udlån og andre tilgodehavender Udstedte obligationer før modregning Obligationer Gæld til kreditinstitutter samt indlån og anden gæld Regulering anden driftskapital Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Nettoinvestering i virksomheder 10 0 Nettoinvestering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt 0-3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Efterstillede kapitalindskud -2 0 Udbetalt udbytte - - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt -2 0 Ændring i likvider i alt Likvider primo a) Likvider ultimo b) a) Likvider primo: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 6 75 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Heraf tilgodehavender som ikke umiddelbart er disponible b) Likvider ultimo: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 54 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Heraf tilgodehavender som ikke umiddelbart er disponible BRFkredit koncernens likvide beholdninger er ekstraordinært store i forbindelse med en termin, herunder ultimo regnskabsåret. Dette skyldes blandt andet ekstraordinære indfrielser af realkreditudlån, hvor indfrielserne udtrækkes overfor obligationsejerne på terminsdatoen. Side 14 af 19

15 Basis- og beholdningsopgørelse 1. halvår Behold- Behold- BRFkredit koncernen Basis- nings- Basis- ningsindtjening indtjening I alt indtjening indtjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer ( - er en udgift) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv. ( - er en indtægt) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Side 15 af 19

16 Noter til resultatopgørelse Perioden 1. januar til 30. juni 1 Renteindtægter BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1) Udlån og andre tilgodehavender Bidrag Obligationer 2) Afledte finansielle instrumenter, rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter ) Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger (reverse) ført under "Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker" ) Modtagne renter for egne realkreditobligationer, 123 mio. kr., er i henhold til regnskabsreglerne modregnet i renteudgifter til udstedte obligationer under Renteudgifter. Reelle renteindtægter for obligationsbeholdningen er således 196 mio. kr. 2 Renteudgifter BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1) Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter ) Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger (repo) ført under "Gæld til kreditinstitutter og centralbanker" Kursreguleringer ( - er en udgift) BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Realkreditudlån Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter, rentekontrakter Udstedte obligationer I alt kursreguleringer Kursreguleringer af balanceprincippet for BRFkredit koncernen udgør i alt en indtægt på 5 mio. kr., og fremkommer som nettokursregulering af følgende poster: Realkreditudlån med minus mio. kr., Udstedte obligationer med mio. kr. samt fastkursaftaler ved låneudbetalinger mv. med 16 mio. kr. Side 16 af 19

17 Noter til resultatopgørelse Perioden 1. januar til 30. juni 4 Udgifter til personale og administration BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Honorarer til bestyrelse og repræsentantskab 1) Lønninger Bidragsbaserede pensioner Udgifter til social sikring I alt personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede personer, omregnet til heltid ) Periodens vederlag for bestyrelsesmedlemmer er 81 tkr. Næstformanden modtager dobbelt vederlag, mens formanden modtager tredobbelt vederlag. 5 Nedskrivninger på udlån mv. ( - er en indtægt) BRFkredit koncernen BRFkredit a/s Periodens nettobevægelser, individuelle nedskrivninger Periodens nettobevægelser, gruppevise nedskrivninger Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Værdiregulering af overtagne ejendomme Andre bevægelser I alt nedskrivninger på udlån mv Individuelle nedskrivninger: Primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Ultimo Gruppevise nedskrivninger: Primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Resultat af kapitalandele i associerede og BRFkredit koncernen BRFkredit a/s tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder før skat I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Side 17 af 19

18 Noter til balance 7 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi BRFkredit koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 31. dec. Realkreditudlån nominel værdi Regulering for renterisiko mv Regulering for kreditrisiko Realkreditudlån - dagsværdi i alt Restancer og udlæg Øvrige udlån og tilgodehavender I alt udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Eventualforpligtelser BRFkredit koncernen BRFkredit a/s 30. juni 31. dec. 30. juni 31. dec. Garantier mv. Finansgarantier Øvrige garantier I alt garantier mv Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser I alt eventualforpligtelser Side 18 af 19

19 Nøgletal og koncernoversigt 9 Nøgletal pr. 30. juni : BRFkredit a/s Solvensprocent 14,4 13,0 14,0 13,5 12,0 Kernekapitalprocent 12,6 11,3 12,0 11,5 11,4 Periodens egenkapitalforrentning før skat (pct.) 3,6 2,0 3,9 3,9 3,5 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3,1 1,4 3,3 3,0 2,8 Indtjening pr. omkostningskrone kr 2,05 kr 1,63 kr 2,18 kr 2,05 kr 1,90 Valutaposition (pct.) 1,4 1,7 1,1 2,4 0,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens udlånsvækst (pct.) 6,2 6,7 4,2 1,5 1,1 Udlån i forhold til egenkapital 16,8 17,0 16,4 15,9 16,6 BRFkredit koncernen Solvensprocent 13,5 12,4 13,4 13,1 11,6 Kernekapitalprocent 11,7 10,8 11,5 11,1 11,1 Periodens egenkapitalforrentning før skat (pct.) 3,6 2,0 3,9 3,9 3,5 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3,1 1,4 3,3 3,0 2,8 Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,99 kr 1,59 kr 2,11 kr 2,00 kr 1,90 Valutaposition (pct.) 1,4 1,7 1,1 2,4 0,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens udlånsvækst (pct.) 6,1 7,2 4,0 1,9 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 17,1 17,3 16,6 16,1 16,8 Ovenstående nøgletal er beregnet i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. For nærmere specifikationer henvises til 10 Koncernoversigt Selskabs- Ejerandel kapital Egenkapital Navn og hjemsted Selskabets aktivitet i pct. ultimo * ultimo * Resultat * Tilknyttede virksomheder BRFbank a/s, Kgs. Lyngby Finansiel virksomhed Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S, Århus Ejendomsselskab Ejendomsselskabet Nørgårdsvej, 37-41, 2800 Lyngby A/S, Kgs. Lyngby Ejendomsselskab * I henhold til seneste årsregnskab Modervirksomheder der udarbejder koncernregnskab BRFkredit a/s indgår som datterselskab i følgende selskaber der udarbejder koncernregnskab: BRFholding a/s, Kgs. Lyngby BRFfonden, Kgs. Lyngby Side 19 af 19

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsesberetning Hovedtal Realkredit Danmark koncernen 3 Overblik 1. halvår 2014 4 Realkreditmarkedet 4 Periodens resultat 4 Balance 4 Kapital og solvens 5 Supplerende sikkerhedsstillelse 5 Lovgivningsmæssige

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere