Unge uden job og uddannelse: Et overblik - og fokus på længerevarende forløb i offentlig forsørgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge uden job og uddannelse: Et overblik - og fokus på længerevarende forløb i offentlig forsørgelse"

Transkript

1 9. april 2012 Sagsbeh: Sagsnr.: Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben Unge uden job og uddannelse: Et overblik - og fokus på længerevarende forløb i offentlig forsørgelse I forlængelse af målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang, målt over en tyve årig periode, skal have gennemført en ungdomsuddannelse, er det væsentligt at fokusere på de udfaldsmuligheder der findes i perioden mellem afsluttet grundskoleforløb og tilmelding og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Der kan iagttages en væsentlig risiko for, at visse grupper har svært ved at honorere de krav der stilles til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvilket kan medfører en permanent sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Der findes evidens for, at gennemført uddannelse medfører væsentligt forøget muligheder på arbejdsmarkedet efterfølgende, uafhængigt af konjunkturer og generel ledighed. Særligt ungegruppen er sårbar i denne henseende. Beskæftigelsesministeren har formuleret, at problematikken vedrører ca unge på landsplan. Antallet er defineret som unge i aldersgruppen år, der inden for de seneste 6 måneder ikke har været i beskæftigelse, i SU-godkendt uddannelse eller været selvforsørget. Med baggrund i ovenstående problematik er nærværende notat udarbejdet. Notatet skal dels søge at bringe klarhed over antal og målgrupper, men også forsøge at vurdere målgrupperne indbydes i relation til udfaldsrisikoen. Afslutningsvis i notatet foreslås fremadrettet handlings- opfølgningsmuligheder. Først og fremmest består dette af en yderligere detaljeret gennemgang af målgrupperne, et særligt fokus på ungegrupen i Beskæftigelsesplan 2013 (jf. bl.a. temamødet i AU den 30. april 2012), samt løbende tilbagemelding på målgruppernes udvikling til udvalget. I den forbindelse er det vigtigt at fastslå, at analyserne i dette notat ikke er udtryk for endelige konklusioner. Der er ikke nogen entydig kobling mellem ungdomsuddannelse og selvforsørgelse, særligt ikke i en ungegruppe og en analyse af unge, der ikke er selvforsørgede vil omvendt slet ikke kunne medtage alle aspekter der er relevante i en uddannelsessammenhæng. 1

2 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune Andelen af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune er markant lavere end andelen for hele landet. Tabel 1. Fuldtidspersoner, år, på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner, år, på off. forsørgelse (dec. 2011) Antal personer i alt, år (januar 2012) Andel fuldtidspersoner, år, på off. forsørgelse Frederiksberg ,5 % Hele landet ,7 % Kilde: Jobindsats.dk og Statistikbanken Et øjebliksbillede af fordelingen af Frederiksbergs unge på de offentlige ydelser fremgår af tabel 2. Tabel 2. Fordeling mellem ydelsestyper Antal fuldtidspersoner under 30 år på off. Forsørgelse Antal fuldtidspersoner, år (dec. 2011) Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge 411 Kontanthjælp 511 Starthjælp 26 Revalidering 43 Forrevalidering 9 Introduktionsydelse 5 Sygedagpenge 105 Fleksjob 2 Ledighedsydelse 1 Førtidspension 80 Kilde: Jobindsats.dk Overordnet er det værd at bemærke, at udfordringen med unge på offentlige forsørgelsesydelser er betydeligt mindre for Frederiksberg Kommune end for mange andre af landets kommuner. Frederiksberg ligger også klart bedst placeret i forhold til de klyngekommuner vi ellers sammenlignes med (Høje-Taastrup, Vallensbæk/Ishøj, Ringsted, Vejle, Aabenraa) 2

3 2. Fokus på længerevarende forløb. Der er jf. tabel 3 ultimo personer i aldersgruppen år, som ikke på noget tidspunkt indenfor de seneste 6 måneder har været i beskæftigelse, været i gang med en SU-godkendt uddannelse eller været selvforsørget. Af disse udgør personer på kontant- og starthjælp over halvdelen af gruppen med 285 forløb. Denne gruppe indgår i den efterfølgende persondata-analyse senere i notatet. Såfremt der til- eller afgår personer i analyseforløbet korrigeres antallet herefter. Den resterende gruppe udgøres af: 84 personer på A-dagpenge, 37 på revalidering eller forrevalidering og 23 på sygedagpenge. Der er endvidere 73 personer på førtidspension. Disse målgrupper vurderes ikke umiddelbart relevante at analysere yderligere på i denne sammenhæng, da disse følges via A-kasser, sygedagpengeindsats, er i uddannelse via revalidering m.v. eller har en nedsat arbejdsevne, der er udredt. Disse grupper kan have brug for en særlig indsats for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket er indeholdt i den overordnede beskæftigelsesstrategi. Der er også en gruppe på ca. 100 personer uden en ungdomsuddannelse og ikke i offentlig forsørgelse teknisk set er de derfor selvforsørgede. Denne gruppe forsørges for størstepartens vedkommende af forældrene. Gruppen er meget sammensat. Der er en del unge hjemmeboende, forsørgede, f.eks. it-drenge (en betegnelse for drenge, der bruger størstedelen af tiden på at sidde hjemme hos deres forældre bag computeren) eller psykisk skrøbelige. Derudover består gruppen af unge, der gerne vil søge dansk statsborgerskab; unge i et behandlingssystem på vej til udslusning; unge på døgnopholdssteder med en cocktail af problemstillinger, unge som har fået afslag på kontanthjælp, f.eks. har en arv eller ægtefællen tjener for meget. Hovedsigtet er som for de helt unge at gøre gruppen uddannelsesparate såvel fagligt som socialt og få udarbejdet en realistisk uddannelsesplan. Indsatsen forankres i UU Frederiksberg og indeholder: Uddannelsesvejledning herunder udannelsesplan; målgruppevurdering med henblik på produktionsskole eller højskole med mentorordning; etablering af praktikforløb i virksomheder; etablering af introduktionsforløb på uddannelsesinstitutioner; visitation til EGU, medvisitator til STU, tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, døgnopholdssteder, FKRC, boligsociale medarbejdere, F86 m.fl. Tabel 3. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse Antal Kontanthjælp, match 1 49 Kontanthjælp, match Kontanthjælp, match 3 73 Kontanthjælp, ikke i matchkategori 11 A-dagpenge 84 Revalidering, forrevalidering 37 Sygedagpenge 23 Førtidspension 73 I alt 502 Mørketal: Egenforsørgede Ca. 100 I alt inkl. mørketal Ca

4 Det skal bemærkes, at de unge udgør 2-2,5% af den samlede ungebefolkning på Frederiksberg. Udskolingstallene (9. og 10. klasses eleverne) viser, at der generelt er ca. 5% (35) af en årgang, der har gået i specialklasser, og som følge deraf typisk har en del kognitive/indlæringsmæssige problemer. Ca. 20% (122) inden for normalområdet vurderes at ville have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, ikke kun på grund af faglige problemstillinger, men også på grund af personlige og sociale. Dvs. at der i hver årgang er 25%, som man ikke kan forvente glider lige igennem uddannelsessystemet, der skal særlig hjælp til. De unge fra specialområdet kan for en dels vedkommende få SPS-pakke (specialpædagogisk støtte) på ungdomsuddannelsen. De unge fra normalområdet slås typisk med stort hashforbrug, (små)kriminalitet, socialt ringe opvækstvilkår, dårligt selvværd, problemer med at gå i kontakt med andre samt ofte også dårlige faglige standpunkter. En lang række ungeaktører er inde over de 25% (boligsociale medarbejdere, gadepiloter, SSP-folk, vejledere, sagsbehandlere/rådgivere, pædagoger på døgnopholdssteder, jobkonsulenter, psykologer, rusmiddelkonsulenter, tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, støtte-/kontaktpersoner m.fl.). Hvis de 25% af en udskolingsårgang opsummeres i i aldersgruppen år, svarer dette til ca personer. Når dette tal sammenholdes med antallet i samme aldersinterval, der er på overførselsindkomst i mere end 6 mdr. ( ), antyder dette, at en væsentlig del af de udfaldstruede samles op i de eksisterende systemer og tilbud. Fokuseres der på gruppen af kontanthjælpemodtagere fremgår fordelingen af tabel 4. Tabel årige på kontanthjælp i over 26 uger uger uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år I alt I alt Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Ingen matsckategori Kilde: Jobindsats.dk Unge i matchgruppe 3 (midlertidigt passive er overvejende kendetegnet ved personer med svært behandlingskrævende misbrug, psykiske lidelser, der kræver intensiv behandling eller indlæggelse samt mentale handicap eller andre stærkt arbejdsevnereducerende lidelser. Ligeledes kan der være midlertidig sygdom, der vurderes at strække sig over mere end 3 mdr. og medens sygdommen pågår umuliggør tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er stærkt fokus på denne matchkategori i forhold til parallelindsatser og progression mod at blive matchkategori 2 ( indsatsklar). Pr. 1. januar er der en specialiseret indsats i jobcentret for denne målgruppe samt de matchkategori 2-borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet f.eks. modtagere af STU-tilbud. 4

5 3. Den overordnede ungestrategi Strategien for ungeindsatsen for de personer, der henvender sig i jobcentret, er nærmere beskrevet i den overordnede beskæftigelsesstrategi, som indeholder Strategi for ungeindsatsen, som jobcentret udarbejdede i oktober 2010 og som i forbindelse med udarbejdelsen af dette notat og som optakt til arbejdet med beskæftigelsesplan 2013 nu er under revidering. Et hovedsigte i jobcentrets strategi for unge ledige er, at den unge skal inddrages i de beslutninger, der vedrører vedkommende og qua den unges egne ressourcer have mulighed for selv at tage ansvar for en konstruktiv løsning af egen situation. Den enkelte unge skal opleve, at der er tempo, stringens og konsistens i såvel den generelle service som i de tilbud, den unge modtager. De fagpersoner, der arbejder med ungeindsatsen, skal have kendskab til hinandens kerneydelser, så der hersker klarhed over, hvem der er i stand til at yde den unge den bedste vejledning. 3.1 Jobklare (match 1) Unge jobklare kontanthjælpsmodtagere visiteres straks ved henvendelse i jobcentret til Spor 1: Job og uddannelse på F86. De unge visiteres til informationsmøde, hvor de indkaldes til CV-samtale indenfor en uge. For unge uden uddannelse og forsørgerpligt gives uddannelsespålæg til CV-samtalen, og den unge får samme dag en samtale med en UUvejleder, hvor der lægges en uddannelsesplan. Unge uden uddannelse og forsørgerpligt, som mangler forudsætninger for at få gennemføre en uddannelse, og som så vidt muligt skal have tilbud med et uddannelsesperspektiv, vil i lighed med unge uden uddannelse og med forsørgerpligt - som udgangspunkt også få en samtale med en UU-vejleder. I Spor 1: Job og uddannelse gives der job- og uddannelsesrettede forløb på op til 26 ugers varighed (med mulighed for forlængelse). Indholdet er: Uddannelsespålæg og udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med UU, CV-samtaler, uddannelsesvejledning på F86, udarbejdelse af jobansøgninger og CV, individuelt kontaktforløb, evt. læse- /skrivetest i samarbejde med VUF, afklarende og opkvalificerende forløb i virksomhedscenter, virksomhedspraktik eller værkstedsforløb, mentorordning. 3.2 Indsatsklare (match 2) Indsatsklare unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 er en gruppe, der indeholder unge ledige med andre problemer end ledighed, herunder psykiske, misbrugs- og andre sociale problemstillinger, som har brug for en særlig intensiv indsats. Desuden er der i gruppen mange, der er fagligt svage. Med udgangspunkt i den enkelte unges situation og behov iværksættes en indsats, der kombinerer beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen med en social indsats. Indsatsen for personer i match 2 er organiseret i Team Aktiv, men unge i denne matchgruppe integreres typisk i Spor 2: Afklaring og opkvalificering på F86. Det er kendetegnende for gruppen, at der kører flere parallelle indsatser. De unge i denne gruppe har ofte misbrugsproblemer, som håndteres sideløbende med den øvrige indsats ved inddragelse af FKRC. Ved psykiske lidelser inddrages distriktspsykiatrien. Desuden anvendes virksomhedspraktik og virksomhedscentre. Der anvendes mentorer til målgruppen, både til de sociale udfordringer og til uddannelsesindsatsen. 5

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har bevilget midler til et projekt forankret på VoksenUddanelsescenter Frederiksberg (VUF) for unge psykisk sårbare, der er svære at fastholde i uddannelse, fordi de har ADHD eller ADHD-lignende problematikker evt. i kombination med misbrugsproblemer. Projektets formål er at fastholde denne gruppe af unge i uddannelse og så vidt muligt foranledige, at de afslutter med en kompetencegivende prøve i et eller flere AVU-fag. Det særligt tilrettelagte forløb skal tage hensyn til de problematikker, der knytter sig til målgruppen og vil være et skridt på vejen mod en opfyldelse af 95%-målsætningen. Projektet er nyskabende ift. udvikling af et målrettet tilbud til målgruppen blandt andet med hensyn til holdstørrelse, pædagogik og ressourcer, herunder behov for tæt kontakt og øget samarbejde mellem de involverede vejledere og lærere. 3.3 Midlertidig passiv (match 3) + de måske indsatsklare For de unge, der er midlertidigt passive, er målet at bevæge dem i en retning, så de er klar til en indsats. Dette kan ske via parallelindsats, hvor der en kombination af behandling og beskæftigelses- / socialindsats. Det samlede mål for indsatserne er at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet enten direkte eller via uddannelse. Det skal pointeres, at målgruppen er karakteriseret ved en stærk nedsat arbejdsevne samt behov for langvarige indsatsforløb. Ca. 80 % af den samlede gruppe udgøres af personer, der har en psykisk lidelse. Der arbejdes med at få de unge ud på arbejdspladser, hvor de langsomt kan vende sig til arbejdslivet og derigennem evt. tilgå uddannelsessytemet. Denne indsats understøttes af mentorer, der har kendskab til de diagnoser, som de unge er diagnosticeret med. Desuden har Team Indsats kvartalsvise møder med distriktspsykiatrien, månedlige møder med det opsøgende psykiatriteam (under Frederiksberg Hospital) og regelmæssige møder med hjemløseenheden, hvor man bl.a. gør status på de unge i målgruppen. 3.4 Nyt initiativ rettet mod de svageste helt unge Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) har med virkning fra 2012 indgået en samarbejdsaftale med Børne- og Ungeområdet (BUO) om et Ungekoordinationsudvalg. Det betyder, at der nu regelmæssigt afholdes møder mellem Familieafdelingen, socialpsykiatrien og jobcentret (v. Team Indsats), hvor der koordineres særligt komplekse sager med henblik på, at der for de unge fastlægges en retningsgivende plan, som sætter rammen for den indsats alle involverede parter arbejder efter overfor den givne unge. Målgruppen er unge borgere i alderen år, hvis handicaprelaterede, sociale og/ eller uddannelsesmæssige situation er så kompleks, at der er kontakt til flere aktører, og hvor det er afgørende, at der er et tæt samarbejde, vidensdeling og koordination for at iværksatte indsatser fører til det ønskede resultat. Unge under 16 år eller over 18 år drøftes, når der vurderes at være behov for et tværfagligt, helhedsorienteret og forebyggende perspektiv for, at overgangen fra ung til voksen bliver vellykket. Det gælder f.eks. svært handicappede unge med betydelige hjælpeforanstaltninger og økonomisk kompensation eller unge, som er bevilget efterværn efter det 18. år. Der er tale om maginal målgruppe i relation til den samlede bestand af årige. 6

7 3.5 De helt unge i øvrigt Hovedsigtet er at gøre de unge uddannelsesparate såvel fagligt som socialt og få udarbejdet en realistisk uddannelsesplan. Målet er at øge andelen af en Frederiksbergårgang, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatsen for de helt unge forankres i UU Frederiksberg og indeholder følgende: Uddannelsesvejledning herunder uddannelsesplan; straks kontakt til unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse med henblik på relevant og fortløbende tilbud indtil den unge går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år; målgruppevurdering med henblik på produktions-, efter- og ungdomshøjskole samt dispensation på AVU; etablering af praktikforløb i virksomheder, etablering af brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner, mentorfunktion hos UU-vejledere; visitation til EGU; medvisitator til STU; samarbejde med andre ungeaktører. Desuden har UU Frederiksberg for nylig etableret et ungetilbud på Frederiksberg Daghøjskole, hvor meget svage elever kan få individuelt rettede tilbud med fokus på livsfærdigheder og undervisning på FVU/ AVU niveau i dansk og matematik samt mulighed for undervisning i engelsk og it. Det overvejes at udvide tilbuddet til årige og lade jobcentret anvise meget svage unge i aldersgruppen til tilbuddet. Herudover er der etableret et projekt i samarbejde mellem UU-Frederiksberg, jobcentret og Beskæftigelsesregionen, der skal søge at motivere helt unge udfaldstruede årige tilbage i uddannelsesforløb via virksomhedspraktik, fritidsjob, mentorforløb m.v.. Der er her tale om en særlig håndholdt indsats. Projektet er tidsbegrænset og afvikles i samarbejde med Beskæftigelsesregionen og indgår i Frederiksberg Kommunes integrationshandlingsplan. Ca. 90 % af de personer i aldersgruppen år, der tilkendes førtidspension er personer med psykiske lidelser; ofte med multiple diagnoser. Lidelserne kan f.eks. være paranoid psykose, Aspergers Syndrom, skizotypisk sindslidelse, posttraumatisk stress syndrom, erhvervet hjerneskade efter ulykke, hashudløst psykose kombineret med lettere mental retardering, cancer,, generel mental retardering etc.. Størstedelen af borgerne, der tilkendes førtidspension ligger aldersmæssigt i midten eller slutningen af 30 erne og flere har været kendt i det psykiatriske behandlingssystem gennem mange år. Størstedelen af borgerne har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. De yngre borgere i 20 erne har afbrudte skole-/uddannelsesforløb bag sig, yderst minimal eller ingen erhvervserfaring og tidlig massiv kontakt til det psykiatriske behandlingssystem. Under forudsætning af fornøden bevilling igangsætter jobcentret i 2012 et udviklingsprojekt fokuseret på borgere, der har førtidspension som forsørgelsesgrundlag. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet har dokumenteret, at hver femte førtidspensionist ved ikke bindende forespørgsel ønsker at arbejde under hensyntagen til deres særlige forudsætninger. Projektet skal imødekomme dette ønske og matche førtidspensionister og virksomheder i forhold til job på særlige vilkår. I projektperioden skal der udvikles metoder til en screening af, hvilke førtidspensionister der faktisk har en restarbejdsevne, der kan omsættes til jobpotentiale og redskaber til at forberede borgerne til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentret vil i projektet have særlig opmærksomhed på de yngste førtidspensionister op til ca. 40 år. 7

8 4. Opsummering og fremadrettet fokus Selv om Frederiksberg har en meget lav andel af unge på en offentlig forsørgelse sammenlignet med kommuner med tilsvarende rammevilkår, ses der en stor polarisering. Således er der en meget stor del af den unge befolkning, der er veluddannet og integreret på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Da Frederiksberg har en stor andel af uddannelsesinstitutioner, sammenholdt med at højtuddannede søger smalt er det forudsigeligt, at der er en stor andel af dimittender i gruppen af unge ledige. Dog ses der også et stort flow i denne gruppe. Fokus skal være rettet mod undgåelse af langtidsledighed i lavkonjunkturperioder. Modsat er der også en andel af Frederiksbergs unge, der har væsentlige andre problemer end ledighed eller dårlige boglige forudsætninger fra grundskolen og som ikke formår at fasthold tilknytningen til uddannelsesforløb trods gentagne forsøg. Denne gruppe har UU-frederiksberg et særligt fokus på frem til det 25. år i forhold til vejledning og i samarbejde med jobcentres indsats. Indsatsen skal fremadrettet søge, at der sker en skarp koordinering mellem den udannelsesrettede og den beskæftigelsesrettede plan, den unge i højere grad oplever koordinerede tilbud. Ikke alle unge i alderen op til 30 år er motiveret for eller har evner til at påbegynde en uddannelse, men har generelt en god tilknytning til arbejdsmarkedet. For denne gruppe består opgaven i, at vedligeholde kompetencerne med relevant aktivering og kursustilbud. Denne gruppe vil særligt profitere af virksomhedsforlagt aktivering eller løntilskudsansættelser. Jf. ovenstående og med baggrund i de talmæssige analyser er der en forvisning om, at den generelle indsats på ungeområdet er habil og dækkende. Der er en bred vifte af tilbud, som dels er iværksat i eget kommunalt regi, men også er tilgængelig ad andre visitationskanaler, f.eks. UU-Frederiksberg, uddannelseinstitutioner m.v.. Der er primo 2011 foretaget en lokalisering og beskrivelse af disse tilbud via et LBR-projekt. På denne baggrund vurderes det, at langt den overvejende del af de unge, der ikke har været i uddannelse eller job inden for de sidste 6 mdr. er i et forløb, der peger mod uddannelse eller job. En del af de unge er for nuværende ramt af de faldende konjunkturer på arbejdsmarkedet. Der vurderes således ikke behov for iværksættelse af yderligere tilbud. Ledelsen af jobcentret, F86 og UU-Frederiksberg vil sammen analysere de enkelte målgrupper yderligereidentificere eventuelle målgrupper, hvor indsatsen kan intensiveres eller erstattes med noget mere målrettet, ligesom det indledningsvist er nævnt, at nærværende notat vil indgå i processen omkring beskæftigelseplan Der vil være et særligt fokus på, om der kan identificeres progression i forløbet i forhold til den opstillede job- eller vejledningsplan for den unge. Der er på forhånd identificeret tre særlige fokusområder: 1. Fokus på undgåelse af langtidsledighed og iværksættelse af særlig tiltag for undgåelse af dette. Det effektive instrument vil typisk være øget brug af løntilskud i relevante brancher, hvor der er jobmuligheder jf. arbejdskraftbalancemodellen. 8

9 2. Unge der er berettiget til kontanthjælp, men som ikke ønsker at deltage i en aktiverende / afklarende foranstaltning. Disse unge frasiger sig kontanthjælpen uden at have et reelt forsørgelsesgrundlag. Indsatsen skal ske i direkte forlængelse af kontanthjælpsbevillingen, for at undgå mist af momentum i motivationsprocessen. 3. Permanentgørelse af tilbud til de helt unge udfaldstruede i forlængelse af projektperiodens udløb. Finansiering og muligheder skal afklares. Øvrige identificerede fokusområder vil fremgå af kommende opfølgninger på nærværende notat. Opfølgningerne vil ligeledes kunne indeholde en ny analyse af udtrukne sagsdata jf. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning herom. 9

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Strategi for ungeindsatsen

Strategi for ungeindsatsen Strategi for ungeindsatsen i Jobcenter Frederiksberg, F86 og UU Frederiksberg Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til ungeindsatsstrategien. side 2 2. Mål og fokuspunkter i ungeindsatsstrategien.. side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Januar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 Overordnet strategi... 2 De centrale elementer i Jobcenter Frederiksbergs beskæftigelsesstrategi... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 September 2013 Indhold 1. Indledning... 2 Overordnet strategi... 3 De centrale elementer i Jobcenter Frederiksbergs beskæftigelsesstrategi... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Unge godt på vej - Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2015 (2016-2018) April 2015

Unge godt på vej - Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2015 (2016-2018) April 2015 Unge godt på vej - Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2015 (2016-2018) April 2015 1 Baggrund Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet på Frederiksberg og er

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den.

Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den. NOTAT 21. december 2009 Ny matchmodel hvorfor og hvordan? Vores sag 2009-000-2943 Arbejdsmarkedsstyrelsen har, i tæt samarbejde med flere jobcentre, udviklet en ny, simpel og forbedret matchmodel. Den

Læs mere