Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro"

Transkript

1 Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social og sundhedsmæssig karakter. Overdødelighed og sygdom er nært forbundet med hjemløshed. Det viser flere undersøgelser. Samtidig har hjemløse og misbrugere et mere end problematisk forhold til det offentlige sundhedsvæsen. Mændenes Hjem har været med i undersøgelsen SUSY Udsat (Statens Institut for Folkesundhed, 2008). Undersøgelsen viser, at de undersøgte fra herberger, natvarmestuer og væresteder har en markant dårligere helbredstilstand end befolkningen i øvrigt. Mange har en adfærd med misbrug, rygning og manglende motion, som gør, at de har risiko for at udvikle sygdomme. Fattigdom er medvirkende til at forværre helbredssituationen. Trods rigdom og en udviklet velfærdstat har det altså ikke været muligt at nå de mest udsatte og at give dem de samme livsmuligheder som andre borgere. De lovgivningsmæssige rammer for at hjælpe hjemløse mennesker er til stede. Serviceloven beskriver de hjælpemuligheder og forpligtelser det offentlige har i forhold til hjemløse: 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Disse midlertidige botilbud kaldes ofte i daglig tale herberger, forsorgshjem eller 110- boformer. De drives af både kirkelige og sociale organisationer og af det offentlige. Flere 110-boformer er blevet udbygget med sundhedstilbud i erkendelse af behovet for en særlig indsats for hjemløse og misbrugere. Sundhedstilbud på Mændenes Hjem På Mændenes Hjem har vi udviklet en række sundhedstilbud. Vi har en sygeplejeklinik med støtte af frivillige læger, en tandlægeklinik og en række sygdomsforebyggende tiltag. Kontaktsted med sygeplejeklinik Mændenes Hjem har siden sommeren 2001 haft tilknyttet et Kontaktsted med sygeplejeklinik. Kontaktstedet har som navnet siger til formål at komme i kontakt med stofmisbrugere og hjemløse i lokalmiljøet på Indre Vesterbro. Da sygeafdelingen på forsorgscentret Sundholm blev nedlagt i 1999, blev sygeplejetilbuddet til hjemløse decentraliseret og placeret på herbergerne i København. I første omgang blev der tilknyttet to sygeplejersker til sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem. Siden 2004 har der været fire sygeplejersker på klinikken. Der er i dag sygeplejersker både i dag- og aftentimerne. 1

2 Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem blev etableret, fordi socialforvaltningen i Københavns Kommune er opmærksom på, at hjemløse stofmisbrugere og andre svært marginaliserede ud over sociale problemer ofte også har svære helbredsmæssige problemer (Thiesen & Schacke, 2005:11). Fordi hjemløse misbrugere ikke opsørger de etablerede hjælpeforanstaltninger, bliver der ikke i tilstrækkelig grad taget hånd om deres problemer. Sygeplejerskerne på klinikken skal altså opsøge hjemløse misbrugere og søge at skabe, eller genskabe, kontakten mellem det etablerede system og den enkelte bruger. Den primære målgruppe er stofmisbrugere og hjemløse med akutte, subakutte og kroniske helbredsmæssige problemer og som mere end forbigående opholder sig på gaden. Siden 2005 har en gruppe af frivillige læger været tilknyttet Sygeplejeklinikken. De tilbyder lægehjælp (akut og subakut behandling) til udsatte på gaden på Vesterbro på hverdagsaftener tirsdag til fredag. Indsatsen er samordnet med hjemløseområdets øvrige sundhedsindsats. Fra januar 2008 har Mændenes Hjem også tilbud om tandlægehjælp til hjemløse og misbrugere. Den frivillige tandlægeklinik Bisserne, som tidligere var placeret ved De Hjemløses Hus i Københavns nordvestkvarter, er rykket til Mændenes Hjem. De frivillige læger og tandlægeklinikken Bisserne udgør en frivillig ekstraindsats, som supplerer indsatsen i Kontaktstedet og Sygeplejeklinikken, der drives efter Servicelovens 104. De enkelte tilbud beskrives nærmere nedenfor, men først lidt om brugergruppen. Brugerne af sundhedstilbuddene Målgruppen for sundhedstilbuddene er hjemløse og stofmisbrugere, som opholder sig i kortere eller længere tid på indre Vesterbro. Mange holder til på Maria Kirkeplads og omkring Hovedbanegården. Mændenes Hjem er uden sammenligning det sociale tilbud i Danmark med flest besøgende hver dag. Der kommer dagligt mellem 200 og 500 personer ind ad døren på Mændenes Hjem. Både mænd og kvinder. Et spørgsmål, der melder sig, er, hvorfor disse mennesker i så ringe grad benytter det etablerede systems tilbud. Det er der mange forklaringer på. En del af årsagerne må søges hos dem selv. En del må søges hos det etablerede system. Vilkårene for de hårdest belastede misbrugere er en væsentlig forklaring på problemet. Deres hverdag er som oftest stresset og uforudsigelig, så der er ikke tid og overskud til at opsøge det etablerede sundhedsvæsen, med hvad dette indebærer. Nogle vælger helt hjælpen fra, fordi de finder det umuligt at underlægge sig de betingelser, som det etablerede sundhedssystem stiller. En medarbejder siger: Og så er der en del mennesker, som slet ikke passer ind i det etablerede system, som for eksempel i skadestueregi ville være svært utilpassede i systemets øjne. Så det ville være usandsynligt, at de ville nå at få en behandling. Det er den erfaring, som de har fået, men som systemet jo også har med dem. Og derfor vælger de så nogle andre løsninger. At de vælger ikke at benytte de etablerede tilbud, og evt. i stedet søger akut sygepleje på fx Mændenes Hjem, kan vi ikke betragte som et valg i almindelig forstand. Det må nærmere 2

3 forstås som en form for ikke valg. Det kunne også tyde på, at årsagen til, at nogle brugere holder sig væk, er en stigende grad af resignation over for deres muligheder i systemet. Som en bruger siger: Vi er jo kun en bums vi får en dårlig behandling. En anden forklaring er brugernes manglende tillid til det etablerede system. Det synes at udgøre en væsentlig barriere for kontakten til systemet. Samtidig går brugerne med problemer i længere tid, inden de søger hjælp i sundhedssystemet. Det må igen ses med baggrund i stofmisbrug og en hektisk hverdag. De har ikke tid og overskud til at tage sig af deres sundhedsmæssige problemer. En sygeplejerske siger: Og så er det jo mennesker, som ikke har tid til det etablerede system, det er ikke passet ind i deres dagsorden. Og så er vi jo et sted, hvor de opholder sig. Så er der også mange mennesker, som ikke opsøger os, men hvor vi opsøger dem, som vi løber efter, for at hjælpe dem, presser dem ind i klinikken dem er der også en del af. (Nielsen, 2006) Undersøgelser om hjemløse peger på, at det etablerede system i sig selv er en medvirkende årsag til udstødelse og marginalisering (Brandt, 1999). Denne side af problemet får vi dog ikke ret meget viden om ud fra socialforvaltningens overvejelser om hjemløses problemer (Thiesen & Schacke, 2005). Samlet set kan vi altså sige, at problemet består i de betingelser, som livet på gaden byder den enkelte, i kombination med systemets manglende forståelse for disse betingelser. Det er oftest det, som gør, at kontakten mislykkes. Sygeplejeindsatsen på Mændenes Hjem Med oprettelsen af Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem har omsorg og pleje fået en vigtig opprioritering til gavn for hjemløse på Mændenes Hjem og på Vesterbro. Der er ingen tvivl om, at dette decentrale tilbud giver mange flere hjemløse mulighed for at få omsorg, pleje og behandling end tidligere. Målsætningerne for sygeplejen er: at yde pleje og omsorg til hjemløse og udstødte mennesker på Mændenes Hjem og gaden at have blik for, at basale behov hos den enkelte hjemløse opfyldes at forebygge, at sygdomme udvikler sig yderligere hos den enkelte at vurdere, om den enkelte syge hjemløse har behov for lægehjælp og evt. indlæggelse på hospital at være støttende i forhold til hjemløse, der bliver indlagt, at give pleje og omsorg til de hjemløse, der midlertidigt ligger i sygesengene. Ydelserne i sygeplejen er varierede. Sygeplejersker og læger kan hjælpe med sårskift (sårbehandling) efter fixeskader og medicin. De holder sundhedssamtaler, står for indlæggelser, følger op på ambulatorietider i hospitalsregi m.m. Af sygeplejerskernes registreringer ses, at ydelserne varierer. Både hjemløse på Mændenes Hjem og fra gaden bliver hjulpet i Sygeplejeklinikken. 3

4 Antal kontakter til sygeplejerskerne Herberg Udefra I alt Sygeplejerskerne har kontakter om året. Som det ses af figuren, er fordelingen mellem kontakter på gaden og i herberget nogenlunde ens. En stor del af brugerne er psykisk syge, som kræver observation og samtale. Her samarbejder vi med distriktspsykiatriske centre og psykiatriske afdelinger. Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem udleverer og administrerer ofte medicin til psykisk syge, og derfor observerer vi også virkning og bivirkning af medicinen. For at støtte op om den enkelte psykisk syge prioriterer vi også samtale og omsorg. Mange brugere, der kommer fra gaden, er medtagne og har brug for at få dækket flere behov. Vi har et rum, kupeen, hvor de kan få ro, omsorg og mulighed for observation. Akutindsatsen Kontaktstedet og sygeplejen har også en del akutte arbejdsopgaver. Det kan være brugere, der får kramper eller har taget en overdosis, episoder med knivstik o.l., hvor der er brug for at tilkalde en ambulance. Antal interventioner ved akutte situationer, hvor ambulance er til stede

5 Antal interventioner ved overdosis på Mændenes Hjem eller på gaden på indre Vesterbro Det ser ud til at der er en jævn, omend lille, stigning i antallet af interventioner ved overdosis. Når medarbejderne griber ind, er der er ofte alvorlige livstruende situationer. Mændenes Hjems akutte indsats er hver måned med til at redde liv. Sygeplejeklinikken og ansættelsen af faguddannede sygeplejersker på Mændenes Hjem har været medvirkende til at højne det faglige niveau og dermed gøre servicen til hjemløse bedre og mere kvalificeret. Akutte situationer med kramper, overdosis og akut sygdom bliver ofte håndteret af eller under vejledning af sygeplejerskerne. I en mindre brugerundersøgelse på Mændenes Hjem (Olsen, 2004) og i antropolog Charlotte Siegers observationer og indsamling af brugerudsagn til en undersøgelse om sygepleje til hjemløse (Siegers, 2004), giver brugerne udtryk for, at der er tilfredse med de ydelser, de får i Sygeplejeklinikken. Samtidig viser Siegers undersøgelse (Siegers 2004), at man når en gruppe, som ellers ikke bruger det almindelige sundhedsvæsen. Den forebyggende indsats Et vigtigt element i at forebygge er den umiddelbare omsorg, medarbejderne kan give, når en bruger med problemer kommer ind ad døren. Det kan handle om at få varme, tøj, mad, hvile, et sted at sove eller kokse, eller om kontakt med en medarbejder Tilgængeligheden af billig god mad til hjemløse og misbrugere er vigtig i et forebyggende perspektiv. Mændenes Hjems kantine har sund mad til beboerne, men også mange brugere fra gaden spiser i kantinen. Kantinen har ca ekspeditioner om året. Flere gange har Mændenes Hjem i samarbejde med Giftcentralen på Bispebjerg Hospital og Københavns Politi registreret dårligt stof i gaden, og der har været udsendt advarsler om stærkt eller dårligt stof. I bestræbelserne for at forbygge hiv og hepatitis udleveres sprøjter, kanyler og kondomer fra Mændenes Hjem. Det er en del af det daglige arbejde. Vi udleverer omkring 1 million kanyler hvert år. 5

6 Udlevering af sprøjter og kanyler Værktøjssæt Kanyler Sprøjter Et værktøjssæt består af sprøjte, kanyle, vat, vand spritserviet Efter at Mændenes Hjem i 2003 overtog udleveringen af sprøjter på Vesterbro, da kanylebussen blev nedlagt, er antallet at udleverede sprøjter og kanyler steget og har stabiliseret sig på et højt niveau. Det er primært et udtryk for øget tilgængelighed, men et ændret misbrugsmønster med øget forbrug af kokain har også betydning for stigningen. Overtagelsen af sprøjte- og kanyleudleveringen har betydet et større pres på medarbejderne i det daglige, langt større end forventet. Sundhedsforvaltningens evaluering af den gratis udlevering af sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem (Schmidt, 2006) viser, at brugerne er meget tilfredse med ordningen. Det gælder både kendte brugere og skyggebrugere og både mænd og kvinder. Brugerne oplever, at de kan hente rent værktøj 24 timer i døgnet året rundt. Blandt de brugere, der tidligere benyttede kanylebussen, mener stort set alle, at ordningen fungerer bedre i dag, hvor den varetages af Mændenes Hjem. De fremhæver især tilgængelighed og anonymitet som væsentlige fordele i forhold til kanylebussen. Hovedparten af de brugere, der henter sprøjter og kanyler på Mændenes Hjem, benytter også andre af stedets tilbud, ikke mindst muligheden for billig eller gratis mad og Sygeplejeklinikken. På den måde får en del brugere et mere helhedsorienteret tilbud, end den tidligere ordning med kanylebussen repræsenterede. Sprøjte- og kanyleindsamling Mændenes Hjem samler sprøjter og kanyler på og i området omkring Mændenes Hjem (Lille Istedgade). I 2008 har Mændenes Hjem i samarbejde med Miljøkontrollen, Københavns Kommunes socialforvaltning og frivillige organisationer på Vesterbro lanceret en kampagne for en ny og forbedret kanyleindsamler. De frivillige læger Mændenes Hjem fik i marts 2005 en henvendelse fra en gruppe af læger, som tilbød frivillig lægeservice i forhold til udsatte grupper på gaden på Vesterbro. Københavns Kommune, Sundhedsstyrelsen, Praktiserende Lægers formand på Vesterbro og Hvidovre Hospital blev informeret om ordningen. 6

7 De frivillige læger tilbyder behandling i brugernes eget miljø, uden at de først skal bestille tid. Formålet er at nå en gruppe af mennesker, som har svært ved, at benytte det almindelige hospitalssystem. Behandlingen er primært rettet mod at begrænse somatiske sygdomme, fx lungebetændelse, urinvejs-infektioner, sårinfektioner, bylder, hudinfektioner, underlivsbetændelse, mavekatar, mindre traumer, såsom forstuvede led og mindre sår/flænger. Brugerne kommer til lægerne med både banale, alvorlige, akutte og subakutte sygdomme. Overvejende er det infektioner, som ikke har været behandlet i længere tid. Lægerne kan ofte behandle en infektion for folk, der ikke vil eller kan gå til læge. Brugerne får rådgivning, hvis det er nødvendigt, at de henvender sig til det etablerede behandlingssystem. Lægerne udskriver ikke receptpligtig medicin som fx metadon og stesolid. Lægetjenesten er bemandet på skift af en gruppe bestående af i alt frivillige læger, der som minimum har Sundhedsstyrelsens B-autorisation. Al arbejde er ulønnet. Lægetjenesten samarbejder tæt med primært sygeplejerskerne på Mændenes Hjem, sekundært med de sociale medarbejdere. De frivillige læger er til stede i Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i Sygeplejeklinikken mellem kl og Det er et godt tidsrum, da mange brugere her er til stede i gaden og på Mændenes Hjem. I gennemsnit har lægerne mellem 3 og 5 kontakter på en vagt. Det varierer dog meget fra dag til dag. Fredag er der ofte travlt. Lægetjenesten er i dag kendt blandt stofmisbrugere og hjemløse på Vesterbro. Information om tilbuddet sker gennem opslag, samtale med brugerne og ikke mindst ved, at brugerne fortæller hinanden om tilbuddet. Tandklinikken Bisserne Tandklinikken Bisserne tilbyder hjemløse gratis hjælp til tandbehandling. Der er åben på hverdage. Tandklinikken ligger på anden sal på Mændenes Hjem og er indrettet som en moderne tandklinik. Behandlingen varetages af 22 frivillige tandlæger og 4 tandplejere, der alle har stor erfaring fra privat og offentlig praksis. De arbejder frivilligt og ulønnet og har i gennemsnit to vagter om måneden. Desuden er der ansat en klinikmanager til at koordinere behandlingen. Klinikkens personale er faguddannede behandlere, der i princippet kan udføre de samme behandlinger som en almindelig tandlæge. I første omgang behandlinger, der gør fri for smerter. Hvis man ikke bliver færdig med behandlingen samme dag eller er i akut smerte, kan man lave en ny aftale direkte efter første besøg. Klinikken reparerer huller og behandler tandbetændelse. Længerevarende behandlinger i form af rodbehandlinger og evt. proteser kan aftales. Siden tandklinikken på Mændenes Hjem åbnede midt i februar 2008 er 6-8 personer blevet behandlet på klinikken hver dag. Tandklinikken bruges også af mange andre sociale tilbud, fx af andre 110-botilbud, Københavns Kommunes gadeplansindsats og sundhedsteam m.fl. Tandklinikken er et populært og eftertragtet tilbud, som mange brugere har rigtig meget glæde af. 7

8 Samarbejde og netværk Distriktspsykiatriske Center Vesterbro Mændenes Hjem har i mange år arbejdet sammen med behandlingspsykiatrien. Samarbejdet med Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro har til formål, at Københavns Kommunes psykiatriske servicetilbud til hjemløse psykisk syge bliver givet på herberget på Mændenes Hjem. Mændenes Hjem arbejder opsøgende over for den enkelte psykiske syge og med respekt for den enkeltes integritet. Det er en rettighed at være anderledes. Det er accepteret at sige nej til at tale med Distriktspsykiatrisk Center. Enkelte psykisk syge beboere klarer sig uden behandling. Problemerne indkredses i samarbejdet. Personalet på Mændenes Hjem og personalet fra Distriktspsykiatrisk Center diskuterer hver måned de psykiatriske problemstillinger omkring nye og gamle beboere, der er psykisk syge. Holdningsdiskussioner giver rum for forskellige indfaldsvinkler til psykisk syge. Rummeligheden kan blive større gennem samarbejde. Samarbejdsmøderne udpeger en koordinator i kontakten til den psykisk syge hjemløse, for ikke at skabe forvirring og lave dobbeltarbejde. Samarbejdsmøderne vurderer og finder frem til handlinger i forhold til beboerne. I samarbejdet vurderes også, om nogle er i så dårlig forfatning, at de bør indlægges mod deres vilje. Tvangsindlæggelse kan ske, hvis en bruger er psykisk syg og til fare for sig selv eller andre (eller er i en tilstand, der må sidestilles med det), og det vil være uforsvarligt, at han eller hun ikke kommer i behandling. For at kunne tvangsindlægge skal en række kriterier være opfyldt (jf. Lov om psykiatri). Gennem de senere år er mellem 1 og 10 personer hvert år blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling. Det sker ofte i samarbejde med politiet. V.I.P. - aftale med venerisk klinik på Bispebjerg Hospital Da venerisk klinik flyttede fra Tietgensgade bag Tivoli til Bispebjerg Hospital i 2002, faldt antallet af henvendelser fra gruppen af stofmisbrugere og prostituerede. Bispebjergs Hospitals veneriske klinik har i samarbejde med de frivillige organisationer på Vesterbro udviklet en VIP-ordning, så brugere, som henvender sig fx til Mændenes Hjems sygeplejersker kan komme foran i køen til behandling for veneriske sygdomme som fx gonorré. En ordning, som nu har kørt i en del år, og som er til gavn for brugerne. En del graviditetstester tages på Mændenes Hjem. Vi samarbejder med Familieambulatoriet på Thorasvej og Reden om en jordemoder på Reden en gang om ugen. Lungebussen Tuberkulose er en sygdom, som ofte rammer fattige mennesker med en svækket helbred. Mændenes Hjem har derfor i de sidste fem år har haft et samarbejde med Gentofte Hospitals lungeafdeling. Vi har årlige besøg af den såkaldte lungebus. Det betyder, at alle, der ønsker det, kan få checket deres lunger og kan blive sat i behandling for fx tuberkulose. Hvert år bliver mellem 100 og 200 personer checket. I samarbejde med Gentofte Hospitals lungeafdeling bliver der sat information op, om hvornår bussen kommer, på alle væresteder i bydelen. Lungebussen besøger også andre herberger samt Christiania. Skadestuer og akutte modtagelser Mange brugere bliver indlagt på hospitaler. Det kan ske akut og som en del af en planlagt indlæggelse. Mændenes Hjem holder samarbejdsmøder om akutmodtagelser (både somatiske og psykiatriske modtagelser) og skadestuerne. 8

9 Samarbejdet har gennem årene udviklet sig, så brugerne bliver bedre modtaget på hospitalernes akutte modtagelser og skadestuer. Dermed ikke sagt, at det er uproblematisk. Ofte fungerer sygeplejerskerne på Mændenes Hjem som buffer mellem brugere og system, og sygeplejerskerne og de frivillige læger forsøger at bane vejen ind på hospitalet for brugerne. Alt i alt et bedre tilbud Sygeplejeklinikken, de frivillige læger, tandklinikken og de sygdomsforebyggende tiltag på Mændenes Hjem er et vigtigt redskab for at forbedre hjemløse og misbrugeres sundhedstilstand. Samtidig giver det hjemløse og misbrugere mulighed for at benytte de offentlige hospitalssystemer bedre ved evt. indlæggelser, med støtte fra Sygeplejeklinikken eller de frivillige læger. Med tilrettelæggelsen af et decentralt sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere har man skabt muligheden for at komme i kontakt med flere brugere. Mennesker, som ellers ikke nås af det almindelige offentlige sundhedssystem. 9

10 Litteratur Brandt, Preben (1992): Yngre hjemløse i København belyst ved en undersøgelse af de socialpsykiatriske forhold hos de årige brugere af institutionerne for hjemløse i København. Fadls forlag. Fich, Charlotte (1999): Erfaringer fra arbejdet som gadesygeplejersker på Maria Kirkeplads på Vesterbro i København. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Hjemløs (2007): Temanummer om ulighed i sundhed. Nr. 2, oktober Missionen blandt Hjemløse. Lindstad, Jonas Markus (2006): Evaluering af sikkerhedssprøjter i Københavns Kommune. CASA. Nielsen, Simon Sejer (2006): Rapport om gadesygeplejerskens arbejde. Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2004) Brugertilfredshedsundersøgelse Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2006): Evaluering af den frivillige lægetjeneste. Mændenes Hjem. Schmidt, Rikke Pedersen (2006): Evaluering af sprøjte- og kanyleordningen på Mændenes Hjem. Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen. Siegers, Charlotte (2004): Møde mellem gadesygeplejerske og hjemløs. Københavns Universitet, Institut for Antropologi. Thiesen, Henrik & Schacke Janne (2005). Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet Mændenes Hjem og kontaktstedet Forchhammersvej. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Strax, Tobias Børner (1999): En gang socialt marginaliseret altid? En analyse af ca menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i Socialforskningsinstituttet. 99:21. SUSY UDSAT Sundhedsprofil for socialt udsatte i Statens Institut for Folkesundhed Lovgivning Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr af 26/09/2007. Bekendtgørelse af lov om tvang i psykiatrien. LBK nr af 01/11/2006. Den sociale indsats for de mest udsatte voksne. Sindslidende stof- og alkoholmisbrugere hjemløse m.fl: Socialministeriet

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR København, april 2006 1 Formål Formålet med dette projekt er at forebygge de konflikter, der ofte opstår i mødet mellem

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sundhed for alle eller kun for de velopdragne?

Sundhed for alle eller kun for de velopdragne? Sundhed for alle eller kun for de velopdragne? Den sociale ulighed i sundhed i Danmark er veldokumenteret i flere undersøgelser. Men hvordan kan vi skabe større lighed, så fattige og socialt udstødte lever

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere