Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro"

Transkript

1 Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social og sundhedsmæssig karakter. Overdødelighed og sygdom er nært forbundet med hjemløshed. Det viser flere undersøgelser. Samtidig har hjemløse og misbrugere et mere end problematisk forhold til det offentlige sundhedsvæsen. Mændenes Hjem har været med i undersøgelsen SUSY Udsat (Statens Institut for Folkesundhed, 2008). Undersøgelsen viser, at de undersøgte fra herberger, natvarmestuer og væresteder har en markant dårligere helbredstilstand end befolkningen i øvrigt. Mange har en adfærd med misbrug, rygning og manglende motion, som gør, at de har risiko for at udvikle sygdomme. Fattigdom er medvirkende til at forværre helbredssituationen. Trods rigdom og en udviklet velfærdstat har det altså ikke været muligt at nå de mest udsatte og at give dem de samme livsmuligheder som andre borgere. De lovgivningsmæssige rammer for at hjælpe hjemløse mennesker er til stede. Serviceloven beskriver de hjælpemuligheder og forpligtelser det offentlige har i forhold til hjemløse: 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Disse midlertidige botilbud kaldes ofte i daglig tale herberger, forsorgshjem eller 110- boformer. De drives af både kirkelige og sociale organisationer og af det offentlige. Flere 110-boformer er blevet udbygget med sundhedstilbud i erkendelse af behovet for en særlig indsats for hjemløse og misbrugere. Sundhedstilbud på Mændenes Hjem På Mændenes Hjem har vi udviklet en række sundhedstilbud. Vi har en sygeplejeklinik med støtte af frivillige læger, en tandlægeklinik og en række sygdomsforebyggende tiltag. Kontaktsted med sygeplejeklinik Mændenes Hjem har siden sommeren 2001 haft tilknyttet et Kontaktsted med sygeplejeklinik. Kontaktstedet har som navnet siger til formål at komme i kontakt med stofmisbrugere og hjemløse i lokalmiljøet på Indre Vesterbro. Da sygeafdelingen på forsorgscentret Sundholm blev nedlagt i 1999, blev sygeplejetilbuddet til hjemløse decentraliseret og placeret på herbergerne i København. I første omgang blev der tilknyttet to sygeplejersker til sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem. Siden 2004 har der været fire sygeplejersker på klinikken. Der er i dag sygeplejersker både i dag- og aftentimerne. 1

2 Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem blev etableret, fordi socialforvaltningen i Københavns Kommune er opmærksom på, at hjemløse stofmisbrugere og andre svært marginaliserede ud over sociale problemer ofte også har svære helbredsmæssige problemer (Thiesen & Schacke, 2005:11). Fordi hjemløse misbrugere ikke opsørger de etablerede hjælpeforanstaltninger, bliver der ikke i tilstrækkelig grad taget hånd om deres problemer. Sygeplejerskerne på klinikken skal altså opsøge hjemløse misbrugere og søge at skabe, eller genskabe, kontakten mellem det etablerede system og den enkelte bruger. Den primære målgruppe er stofmisbrugere og hjemløse med akutte, subakutte og kroniske helbredsmæssige problemer og som mere end forbigående opholder sig på gaden. Siden 2005 har en gruppe af frivillige læger været tilknyttet Sygeplejeklinikken. De tilbyder lægehjælp (akut og subakut behandling) til udsatte på gaden på Vesterbro på hverdagsaftener tirsdag til fredag. Indsatsen er samordnet med hjemløseområdets øvrige sundhedsindsats. Fra januar 2008 har Mændenes Hjem også tilbud om tandlægehjælp til hjemløse og misbrugere. Den frivillige tandlægeklinik Bisserne, som tidligere var placeret ved De Hjemløses Hus i Københavns nordvestkvarter, er rykket til Mændenes Hjem. De frivillige læger og tandlægeklinikken Bisserne udgør en frivillig ekstraindsats, som supplerer indsatsen i Kontaktstedet og Sygeplejeklinikken, der drives efter Servicelovens 104. De enkelte tilbud beskrives nærmere nedenfor, men først lidt om brugergruppen. Brugerne af sundhedstilbuddene Målgruppen for sundhedstilbuddene er hjemløse og stofmisbrugere, som opholder sig i kortere eller længere tid på indre Vesterbro. Mange holder til på Maria Kirkeplads og omkring Hovedbanegården. Mændenes Hjem er uden sammenligning det sociale tilbud i Danmark med flest besøgende hver dag. Der kommer dagligt mellem 200 og 500 personer ind ad døren på Mændenes Hjem. Både mænd og kvinder. Et spørgsmål, der melder sig, er, hvorfor disse mennesker i så ringe grad benytter det etablerede systems tilbud. Det er der mange forklaringer på. En del af årsagerne må søges hos dem selv. En del må søges hos det etablerede system. Vilkårene for de hårdest belastede misbrugere er en væsentlig forklaring på problemet. Deres hverdag er som oftest stresset og uforudsigelig, så der er ikke tid og overskud til at opsøge det etablerede sundhedsvæsen, med hvad dette indebærer. Nogle vælger helt hjælpen fra, fordi de finder det umuligt at underlægge sig de betingelser, som det etablerede sundhedssystem stiller. En medarbejder siger: Og så er der en del mennesker, som slet ikke passer ind i det etablerede system, som for eksempel i skadestueregi ville være svært utilpassede i systemets øjne. Så det ville være usandsynligt, at de ville nå at få en behandling. Det er den erfaring, som de har fået, men som systemet jo også har med dem. Og derfor vælger de så nogle andre løsninger. At de vælger ikke at benytte de etablerede tilbud, og evt. i stedet søger akut sygepleje på fx Mændenes Hjem, kan vi ikke betragte som et valg i almindelig forstand. Det må nærmere 2

3 forstås som en form for ikke valg. Det kunne også tyde på, at årsagen til, at nogle brugere holder sig væk, er en stigende grad af resignation over for deres muligheder i systemet. Som en bruger siger: Vi er jo kun en bums vi får en dårlig behandling. En anden forklaring er brugernes manglende tillid til det etablerede system. Det synes at udgøre en væsentlig barriere for kontakten til systemet. Samtidig går brugerne med problemer i længere tid, inden de søger hjælp i sundhedssystemet. Det må igen ses med baggrund i stofmisbrug og en hektisk hverdag. De har ikke tid og overskud til at tage sig af deres sundhedsmæssige problemer. En sygeplejerske siger: Og så er det jo mennesker, som ikke har tid til det etablerede system, det er ikke passet ind i deres dagsorden. Og så er vi jo et sted, hvor de opholder sig. Så er der også mange mennesker, som ikke opsøger os, men hvor vi opsøger dem, som vi løber efter, for at hjælpe dem, presser dem ind i klinikken dem er der også en del af. (Nielsen, 2006) Undersøgelser om hjemløse peger på, at det etablerede system i sig selv er en medvirkende årsag til udstødelse og marginalisering (Brandt, 1999). Denne side af problemet får vi dog ikke ret meget viden om ud fra socialforvaltningens overvejelser om hjemløses problemer (Thiesen & Schacke, 2005). Samlet set kan vi altså sige, at problemet består i de betingelser, som livet på gaden byder den enkelte, i kombination med systemets manglende forståelse for disse betingelser. Det er oftest det, som gør, at kontakten mislykkes. Sygeplejeindsatsen på Mændenes Hjem Med oprettelsen af Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem har omsorg og pleje fået en vigtig opprioritering til gavn for hjemløse på Mændenes Hjem og på Vesterbro. Der er ingen tvivl om, at dette decentrale tilbud giver mange flere hjemløse mulighed for at få omsorg, pleje og behandling end tidligere. Målsætningerne for sygeplejen er: at yde pleje og omsorg til hjemløse og udstødte mennesker på Mændenes Hjem og gaden at have blik for, at basale behov hos den enkelte hjemløse opfyldes at forebygge, at sygdomme udvikler sig yderligere hos den enkelte at vurdere, om den enkelte syge hjemløse har behov for lægehjælp og evt. indlæggelse på hospital at være støttende i forhold til hjemløse, der bliver indlagt, at give pleje og omsorg til de hjemløse, der midlertidigt ligger i sygesengene. Ydelserne i sygeplejen er varierede. Sygeplejersker og læger kan hjælpe med sårskift (sårbehandling) efter fixeskader og medicin. De holder sundhedssamtaler, står for indlæggelser, følger op på ambulatorietider i hospitalsregi m.m. Af sygeplejerskernes registreringer ses, at ydelserne varierer. Både hjemløse på Mændenes Hjem og fra gaden bliver hjulpet i Sygeplejeklinikken. 3

4 Antal kontakter til sygeplejerskerne Herberg Udefra I alt Sygeplejerskerne har kontakter om året. Som det ses af figuren, er fordelingen mellem kontakter på gaden og i herberget nogenlunde ens. En stor del af brugerne er psykisk syge, som kræver observation og samtale. Her samarbejder vi med distriktspsykiatriske centre og psykiatriske afdelinger. Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem udleverer og administrerer ofte medicin til psykisk syge, og derfor observerer vi også virkning og bivirkning af medicinen. For at støtte op om den enkelte psykisk syge prioriterer vi også samtale og omsorg. Mange brugere, der kommer fra gaden, er medtagne og har brug for at få dækket flere behov. Vi har et rum, kupeen, hvor de kan få ro, omsorg og mulighed for observation. Akutindsatsen Kontaktstedet og sygeplejen har også en del akutte arbejdsopgaver. Det kan være brugere, der får kramper eller har taget en overdosis, episoder med knivstik o.l., hvor der er brug for at tilkalde en ambulance. Antal interventioner ved akutte situationer, hvor ambulance er til stede

5 Antal interventioner ved overdosis på Mændenes Hjem eller på gaden på indre Vesterbro Det ser ud til at der er en jævn, omend lille, stigning i antallet af interventioner ved overdosis. Når medarbejderne griber ind, er der er ofte alvorlige livstruende situationer. Mændenes Hjems akutte indsats er hver måned med til at redde liv. Sygeplejeklinikken og ansættelsen af faguddannede sygeplejersker på Mændenes Hjem har været medvirkende til at højne det faglige niveau og dermed gøre servicen til hjemløse bedre og mere kvalificeret. Akutte situationer med kramper, overdosis og akut sygdom bliver ofte håndteret af eller under vejledning af sygeplejerskerne. I en mindre brugerundersøgelse på Mændenes Hjem (Olsen, 2004) og i antropolog Charlotte Siegers observationer og indsamling af brugerudsagn til en undersøgelse om sygepleje til hjemløse (Siegers, 2004), giver brugerne udtryk for, at der er tilfredse med de ydelser, de får i Sygeplejeklinikken. Samtidig viser Siegers undersøgelse (Siegers 2004), at man når en gruppe, som ellers ikke bruger det almindelige sundhedsvæsen. Den forebyggende indsats Et vigtigt element i at forebygge er den umiddelbare omsorg, medarbejderne kan give, når en bruger med problemer kommer ind ad døren. Det kan handle om at få varme, tøj, mad, hvile, et sted at sove eller kokse, eller om kontakt med en medarbejder Tilgængeligheden af billig god mad til hjemløse og misbrugere er vigtig i et forebyggende perspektiv. Mændenes Hjems kantine har sund mad til beboerne, men også mange brugere fra gaden spiser i kantinen. Kantinen har ca ekspeditioner om året. Flere gange har Mændenes Hjem i samarbejde med Giftcentralen på Bispebjerg Hospital og Københavns Politi registreret dårligt stof i gaden, og der har været udsendt advarsler om stærkt eller dårligt stof. I bestræbelserne for at forbygge hiv og hepatitis udleveres sprøjter, kanyler og kondomer fra Mændenes Hjem. Det er en del af det daglige arbejde. Vi udleverer omkring 1 million kanyler hvert år. 5

6 Udlevering af sprøjter og kanyler Værktøjssæt Kanyler Sprøjter Et værktøjssæt består af sprøjte, kanyle, vat, vand spritserviet Efter at Mændenes Hjem i 2003 overtog udleveringen af sprøjter på Vesterbro, da kanylebussen blev nedlagt, er antallet at udleverede sprøjter og kanyler steget og har stabiliseret sig på et højt niveau. Det er primært et udtryk for øget tilgængelighed, men et ændret misbrugsmønster med øget forbrug af kokain har også betydning for stigningen. Overtagelsen af sprøjte- og kanyleudleveringen har betydet et større pres på medarbejderne i det daglige, langt større end forventet. Sundhedsforvaltningens evaluering af den gratis udlevering af sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem (Schmidt, 2006) viser, at brugerne er meget tilfredse med ordningen. Det gælder både kendte brugere og skyggebrugere og både mænd og kvinder. Brugerne oplever, at de kan hente rent værktøj 24 timer i døgnet året rundt. Blandt de brugere, der tidligere benyttede kanylebussen, mener stort set alle, at ordningen fungerer bedre i dag, hvor den varetages af Mændenes Hjem. De fremhæver især tilgængelighed og anonymitet som væsentlige fordele i forhold til kanylebussen. Hovedparten af de brugere, der henter sprøjter og kanyler på Mændenes Hjem, benytter også andre af stedets tilbud, ikke mindst muligheden for billig eller gratis mad og Sygeplejeklinikken. På den måde får en del brugere et mere helhedsorienteret tilbud, end den tidligere ordning med kanylebussen repræsenterede. Sprøjte- og kanyleindsamling Mændenes Hjem samler sprøjter og kanyler på og i området omkring Mændenes Hjem (Lille Istedgade). I 2008 har Mændenes Hjem i samarbejde med Miljøkontrollen, Københavns Kommunes socialforvaltning og frivillige organisationer på Vesterbro lanceret en kampagne for en ny og forbedret kanyleindsamler. De frivillige læger Mændenes Hjem fik i marts 2005 en henvendelse fra en gruppe af læger, som tilbød frivillig lægeservice i forhold til udsatte grupper på gaden på Vesterbro. Københavns Kommune, Sundhedsstyrelsen, Praktiserende Lægers formand på Vesterbro og Hvidovre Hospital blev informeret om ordningen. 6

7 De frivillige læger tilbyder behandling i brugernes eget miljø, uden at de først skal bestille tid. Formålet er at nå en gruppe af mennesker, som har svært ved, at benytte det almindelige hospitalssystem. Behandlingen er primært rettet mod at begrænse somatiske sygdomme, fx lungebetændelse, urinvejs-infektioner, sårinfektioner, bylder, hudinfektioner, underlivsbetændelse, mavekatar, mindre traumer, såsom forstuvede led og mindre sår/flænger. Brugerne kommer til lægerne med både banale, alvorlige, akutte og subakutte sygdomme. Overvejende er det infektioner, som ikke har været behandlet i længere tid. Lægerne kan ofte behandle en infektion for folk, der ikke vil eller kan gå til læge. Brugerne får rådgivning, hvis det er nødvendigt, at de henvender sig til det etablerede behandlingssystem. Lægerne udskriver ikke receptpligtig medicin som fx metadon og stesolid. Lægetjenesten er bemandet på skift af en gruppe bestående af i alt frivillige læger, der som minimum har Sundhedsstyrelsens B-autorisation. Al arbejde er ulønnet. Lægetjenesten samarbejder tæt med primært sygeplejerskerne på Mændenes Hjem, sekundært med de sociale medarbejdere. De frivillige læger er til stede i Sygeplejeklinikken på Mændenes Hjem tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i Sygeplejeklinikken mellem kl og Det er et godt tidsrum, da mange brugere her er til stede i gaden og på Mændenes Hjem. I gennemsnit har lægerne mellem 3 og 5 kontakter på en vagt. Det varierer dog meget fra dag til dag. Fredag er der ofte travlt. Lægetjenesten er i dag kendt blandt stofmisbrugere og hjemløse på Vesterbro. Information om tilbuddet sker gennem opslag, samtale med brugerne og ikke mindst ved, at brugerne fortæller hinanden om tilbuddet. Tandklinikken Bisserne Tandklinikken Bisserne tilbyder hjemløse gratis hjælp til tandbehandling. Der er åben på hverdage. Tandklinikken ligger på anden sal på Mændenes Hjem og er indrettet som en moderne tandklinik. Behandlingen varetages af 22 frivillige tandlæger og 4 tandplejere, der alle har stor erfaring fra privat og offentlig praksis. De arbejder frivilligt og ulønnet og har i gennemsnit to vagter om måneden. Desuden er der ansat en klinikmanager til at koordinere behandlingen. Klinikkens personale er faguddannede behandlere, der i princippet kan udføre de samme behandlinger som en almindelig tandlæge. I første omgang behandlinger, der gør fri for smerter. Hvis man ikke bliver færdig med behandlingen samme dag eller er i akut smerte, kan man lave en ny aftale direkte efter første besøg. Klinikken reparerer huller og behandler tandbetændelse. Længerevarende behandlinger i form af rodbehandlinger og evt. proteser kan aftales. Siden tandklinikken på Mændenes Hjem åbnede midt i februar 2008 er 6-8 personer blevet behandlet på klinikken hver dag. Tandklinikken bruges også af mange andre sociale tilbud, fx af andre 110-botilbud, Københavns Kommunes gadeplansindsats og sundhedsteam m.fl. Tandklinikken er et populært og eftertragtet tilbud, som mange brugere har rigtig meget glæde af. 7

8 Samarbejde og netværk Distriktspsykiatriske Center Vesterbro Mændenes Hjem har i mange år arbejdet sammen med behandlingspsykiatrien. Samarbejdet med Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro har til formål, at Københavns Kommunes psykiatriske servicetilbud til hjemløse psykisk syge bliver givet på herberget på Mændenes Hjem. Mændenes Hjem arbejder opsøgende over for den enkelte psykiske syge og med respekt for den enkeltes integritet. Det er en rettighed at være anderledes. Det er accepteret at sige nej til at tale med Distriktspsykiatrisk Center. Enkelte psykisk syge beboere klarer sig uden behandling. Problemerne indkredses i samarbejdet. Personalet på Mændenes Hjem og personalet fra Distriktspsykiatrisk Center diskuterer hver måned de psykiatriske problemstillinger omkring nye og gamle beboere, der er psykisk syge. Holdningsdiskussioner giver rum for forskellige indfaldsvinkler til psykisk syge. Rummeligheden kan blive større gennem samarbejde. Samarbejdsmøderne udpeger en koordinator i kontakten til den psykisk syge hjemløse, for ikke at skabe forvirring og lave dobbeltarbejde. Samarbejdsmøderne vurderer og finder frem til handlinger i forhold til beboerne. I samarbejdet vurderes også, om nogle er i så dårlig forfatning, at de bør indlægges mod deres vilje. Tvangsindlæggelse kan ske, hvis en bruger er psykisk syg og til fare for sig selv eller andre (eller er i en tilstand, der må sidestilles med det), og det vil være uforsvarligt, at han eller hun ikke kommer i behandling. For at kunne tvangsindlægge skal en række kriterier være opfyldt (jf. Lov om psykiatri). Gennem de senere år er mellem 1 og 10 personer hvert år blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling. Det sker ofte i samarbejde med politiet. V.I.P. - aftale med venerisk klinik på Bispebjerg Hospital Da venerisk klinik flyttede fra Tietgensgade bag Tivoli til Bispebjerg Hospital i 2002, faldt antallet af henvendelser fra gruppen af stofmisbrugere og prostituerede. Bispebjergs Hospitals veneriske klinik har i samarbejde med de frivillige organisationer på Vesterbro udviklet en VIP-ordning, så brugere, som henvender sig fx til Mændenes Hjems sygeplejersker kan komme foran i køen til behandling for veneriske sygdomme som fx gonorré. En ordning, som nu har kørt i en del år, og som er til gavn for brugerne. En del graviditetstester tages på Mændenes Hjem. Vi samarbejder med Familieambulatoriet på Thorasvej og Reden om en jordemoder på Reden en gang om ugen. Lungebussen Tuberkulose er en sygdom, som ofte rammer fattige mennesker med en svækket helbred. Mændenes Hjem har derfor i de sidste fem år har haft et samarbejde med Gentofte Hospitals lungeafdeling. Vi har årlige besøg af den såkaldte lungebus. Det betyder, at alle, der ønsker det, kan få checket deres lunger og kan blive sat i behandling for fx tuberkulose. Hvert år bliver mellem 100 og 200 personer checket. I samarbejde med Gentofte Hospitals lungeafdeling bliver der sat information op, om hvornår bussen kommer, på alle væresteder i bydelen. Lungebussen besøger også andre herberger samt Christiania. Skadestuer og akutte modtagelser Mange brugere bliver indlagt på hospitaler. Det kan ske akut og som en del af en planlagt indlæggelse. Mændenes Hjem holder samarbejdsmøder om akutmodtagelser (både somatiske og psykiatriske modtagelser) og skadestuerne. 8

9 Samarbejdet har gennem årene udviklet sig, så brugerne bliver bedre modtaget på hospitalernes akutte modtagelser og skadestuer. Dermed ikke sagt, at det er uproblematisk. Ofte fungerer sygeplejerskerne på Mændenes Hjem som buffer mellem brugere og system, og sygeplejerskerne og de frivillige læger forsøger at bane vejen ind på hospitalet for brugerne. Alt i alt et bedre tilbud Sygeplejeklinikken, de frivillige læger, tandklinikken og de sygdomsforebyggende tiltag på Mændenes Hjem er et vigtigt redskab for at forbedre hjemløse og misbrugeres sundhedstilstand. Samtidig giver det hjemløse og misbrugere mulighed for at benytte de offentlige hospitalssystemer bedre ved evt. indlæggelser, med støtte fra Sygeplejeklinikken eller de frivillige læger. Med tilrettelæggelsen af et decentralt sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere har man skabt muligheden for at komme i kontakt med flere brugere. Mennesker, som ellers ikke nås af det almindelige offentlige sundhedssystem. 9

10 Litteratur Brandt, Preben (1992): Yngre hjemløse i København belyst ved en undersøgelse af de socialpsykiatriske forhold hos de årige brugere af institutionerne for hjemløse i København. Fadls forlag. Fich, Charlotte (1999): Erfaringer fra arbejdet som gadesygeplejersker på Maria Kirkeplads på Vesterbro i København. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Hjemløs (2007): Temanummer om ulighed i sundhed. Nr. 2, oktober Missionen blandt Hjemløse. Lindstad, Jonas Markus (2006): Evaluering af sikkerhedssprøjter i Københavns Kommune. CASA. Nielsen, Simon Sejer (2006): Rapport om gadesygeplejerskens arbejde. Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2004) Brugertilfredshedsundersøgelse Mændenes Hjem. Olsen, Robert (2006): Evaluering af den frivillige lægetjeneste. Mændenes Hjem. Schmidt, Rikke Pedersen (2006): Evaluering af sprøjte- og kanyleordningen på Mændenes Hjem. Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen. Siegers, Charlotte (2004): Møde mellem gadesygeplejerske og hjemløs. Københavns Universitet, Institut for Antropologi. Thiesen, Henrik & Schacke Janne (2005). Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet Mændenes Hjem og kontaktstedet Forchhammersvej. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Strax, Tobias Børner (1999): En gang socialt marginaliseret altid? En analyse af ca menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i Socialforskningsinstituttet. 99:21. SUSY UDSAT Sundhedsprofil for socialt udsatte i Statens Institut for Folkesundhed Lovgivning Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr af 26/09/2007. Bekendtgørelse af lov om tvang i psykiatrien. LBK nr af 01/11/2006. Den sociale indsats for de mest udsatte voksne. Sindslidende stof- og alkoholmisbrugere hjemløse m.fl: Socialministeriet

Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud)

Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud) Mændenes Hjems Kontaktsted og sygepleje ( 104-tilbud) [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Mændenes Hjem Mændenes Hjem ligger på Vesterbro i København centralt placeret på et sted, hvor den sociale

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer Ivan Christensen, Mændenes Hjem Mændenes Hjems aktiviteter Halmtorvet Den Runde Firkant: Sundhedsrum, Café & Stofindtagelsesrum

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR Preben Brandt Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR pb@udenfor.dk www.udenfor.dk Husbanken. Samling i boligsocialt udviklingsprogram. Sandefjord. 14.-15.11 2011

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Rådhuset, lokale B2.01 Fraværende: Charlotte Boel Leif El Andersen Svend Arne Sønderby Hanne Ottow 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital v. Faglig konsulent Nina Brünés Baggrund for projektet Inspiration fra andre socialsygeplejerskeprojekter Socialt udsatte indlægges hyppigere end

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Denne kvalitetsstandard er udarbejdet ved planlægning af stofindtagelsesrum i Aarhus Kommune og beskriver de overordnede

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015 Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader SUFO årsmøde 2015 1 stevns kommune Lovgrundlag forebyggende hjemmebesøg (uddrag) Det faglige indhold Serviceloven Sundhedsloven samt vejledning

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR København, april 2006 1 Formål Formålet med dette projekt er at forebygge de konflikter, der ofte opstår i mødet mellem

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Status om Socialsygeplejerskens indsats for socialt udsatte borgere

Status om Socialsygeplejerskens indsats for socialt udsatte borgere Til: Status om Socialsygeplejerskens indsats SOCIAL OG SUNDHED Sundhed og Forebyggelse Dato: 25. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 3289, mobil: 4175 1255 E-mail: lks@balk.dk Kontakt: Louise Kønig Schytte Sagsid:

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Sundhedspolitik på Handicapområdet

Sundhedspolitik på Handicapområdet Sundhedspolitik på Handicapområdet 1 Indledning Den overordnede vision for Københavns Kommunes sundhedsindsats er at give borgerne de bedste muligheder for et godt, sundt og langt liv, som det er formuleret

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99 Statusrapport for 2012 Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Målgruppe for den opsøgende indsats Tilrettelæggelse af SKP-ordningen... 4 Den opsøgende indsats

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere