D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B : Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jena Juul Holm, besk.) mod Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S (advokat Brian Malmros v/advokat Nanna Hvedstrup Friend iht. proceduretilladelse) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Glostrup den 11. oktober 2012, er ved kendelse af 13. december 2012 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Folkepensionsalderen blev pr. 1. januar 2012 forhøjet fra 65 år til 67 år, og som følge heraf fik A af Arbejdsskadestyrelsen i april 2012 tilkendt yderligere kr. i erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven i anledning af en arbejdsulykke, som han havde været udsat for den 26. august Sagen vedrører spørgsmålet, om arbejdsskadeforsikringsselskabet Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S med rette har udbetalt den forhøjede erstatning til det ansvarsforsikringsselskab, som på vegne af As tidligere arbejdsgiver har udbetalt differenceerstatning efter erstatningsansvarsloven, eller om beløbet tilkommer A selv.

2 - 2 - Sagsøgeren, Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S, skal tilpligtes at betale A principalt kr., subsidiært kr., med tillæg af procesrente fra den 10. maj Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S har endeligt påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af kr. Sagsøgeren har fri proces. Sagsfremstilling Den 26. august 2004 kom A til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde som produktionsmedarbejder hos F1 A/S. Mens han var i færd med at rulle glasfiber på en liters tank, trådte han et skridt tilbage og faldt 1½ meter ned i en polyestergrav, hvor han landede på venstre skulder. A er født den 15. februar 1958 og var på ulykkestidspunktet 46 år. Ulykken blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, der ved afgørelse af 28. september 2007 anerkendte ulykken som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. As tab af erhvervsevne blev samtidig fastsat til 30 %, og erstatningen herfor blev fastsat til et engangsbeløb på kr. på grundlag af en årsløn på kr. Beløbet blev udbetalt af Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S som arbejdsskadeforsikringsselskab for F1 A/S. A påklagede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse til Ankestyrelsen, der den 26. januar 2009 nåede frem til samme resultat, i det dog Ankestyrelsen traf afgørelse om, at erstatningen for tab af erhvervsevne skulle beregnes på grundlag af en årsløn på kr. Ankestyrelsen genoptog siden sagen på ulovbestemt grundlag og traf den 8. september 2009 ny afgørelse, hvorefter årslønnen skulle forhøjes til kr., og tabet af erhvervsevne blev forhøjet til 40 %.

3 - 3 - Som følge af Ankestyrelsens afgørelser fik A udbetalt yderligere engangsbeløb på henholdsvis kr. og kr. i erstatning for tab af erhvervsevne. Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S har udbetalt i alt kr. til A i erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadesikringsloven. F1 A/S, der er omfattet af ansvarsforsikring tegnet af F2 ApS hos Topdanmark Forsikring A/S, har sideløbende med arbejdsskadesagens behandling udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne (differenceerstatning) i henhold til erstatningsansvarsloven. As samlede krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til erstatningsansvarsloven er pr. 15. oktober 2009 opgjort til kr. som følger: Erhvervsevnetab: 40% Årsløn er fastsat til kr ,00 i Årsløn i 2004 på kr ,00, er opreguleret til 2009 med årlige reguleringer i henhold til Erstatningsansvarslovens 15, stk. 3 på 2,2%, 2,3%, 2,7%, 3,2% og 3,4% Erhvervsevnetabserstatning i h.t. erstatningsansvarslovens 5 7: 10 x kr ,00 x 40% =kr ,00 Aldersreduktion, jf. 9: 17 % x kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fradrag af erstatningsydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven samt allerede udbetalt erstatning: Kapitalbeløb kr ,00 Kapitalbeløb kr ,00 Kapitalbeløb kr ,00 Udbetalt Topdanmark kr ,00 Udbetalt Topdanmark kr ,00 Restkrav på erhvervsevnetabserstatning kr ,00

4 - 4 - Topdanmark Forsikring A/S har i overensstemmelse med denne opgørelse udbetalt i alt kr. til A i differenceerstatning, idet en sag mellem A og Topdanmark Forsikring A/S blev endelig afsluttet ved Østre Landsrets dom af 10. februar Vedtagelsen af lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension medførte, at As folkepensionsalder pr. 1. januar 2012 blev forhøjet til 67 år. Som følge heraf genoptog Arbejdsskadestyrelsen hans arbejdsskadesag og traf den 10. april 2012 afgørelse om, at A skulle have udbetalt yderligere et engangsbeløb på kr. i erstatning for tab af erhvervsevne. Den 8. maj 2012 skrev Topdanmark Forsikring A/S blandt andet følgende til A: Vi indtræder i retten til engangsbeløbet på kr. Vi er gjort bekendt med, at Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget din arbejdsskadesag på grund af ændrede pensionsregler. Det fremgår af afgørelsen fra den 10. april 2012, at du skal have udbetalt yderligere kr. Da F2 ApS allerede har betalt den fulde erstatning for tab af erhvervsevne til dig efter reglerne i Erstatningsansvarsloven, indtræder vi nu i retten til den supplerende erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen. Til din orientering vedlægger jeg kopi af vores brev til vores arbejdsskadeafdeling. Samme dag skrev Topdanmark Forsikring A/S også til selskabets egen arbejdsskadeafdeling, som efter det oplyste er identisk med Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S, og til Arbejdsskadestyrelsen. Til arbejdsskadeafdelingen skrev Topdanmark Forsikring A/S blandt andet: Vi beder jer overføre kr. til os Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget sagen og truffet ny afgørelse i arbejdsskadesagen om As tilskadekomst fra den

5 - 5 - I denne sag har F2 ApS til A betalt erstatning for tab af erhvervsevne efter Erstatningsansvarsloven Idet et erhvervsevnetab efter Erstatningsansvarsloven opgøres som differencen mellem erhvervsevnetabserstatning efter Erstatningsansvarsloven og erhvervsevnetabserstatning efter Arbejdsskadesikringsloven, vil differencekravet blive mindre, når genoptagelse af sagen fører til en højere erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven. Denne højere erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven på kr. skal derfor tilfalde F2 ApS. Vi vil bede jer overføre den forhøjede erhvervsevnetabserstatning på kr. til os, da vi har udbetalt differencekravet over F2 ApS ansvarsforsikring. Til Arbejdsskadestyrelsen skrev Topdanmark Forsikring A/S blandt andet: Vi indtræder i retten til engangsbeløbet på kr. Som ansvarsforsikringsselskab for F2 ApS, giver vi hermed meddelelse om, at vi på vegne af F2 ApS indtræder i retten til erstatningsbeløbet på kr. i anledning af jeres afgørelse fra den 10. april Dette skyldes, at vi på vegne af F3 Danmark A/S har betalt erstatning for tab af erhvervsevne efter Erstatningsansvarsloven. Jeg vedlægger kopi af vores brev til Arbejdsskadeselskabet. Der er enighed om, at F3 Danmark A/S skal læses som F2 ApS, og det er oplyst for landsretten, at Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S herefter udbetalte kr. til Topdanmark Forsikring A/S. Ved breve af 31. juli 2012 rettede Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A henvendelse til Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S (dvs. Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S) og Topdanmark Forsikring A/S, idet Fagligt Fælles Forbund blandt andet bestred, at der var hjemmel til at udbetale beløbet til Topdanmark Forsikring A/S. Der er under sagen fremlagt uddrag af en korrespondance mellem Forsikring & Pension og Arbejdsskadestyrelsen om forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven og differenceerstatning efter erstatningsansvarsloven i forbindelse med en

6 - 6 - tidligere forhøjelse af folkepensionsalderen med virkning pr. 1. juli I et brev af 18. maj 2009 fra Forsikring & Pension til Arbejdsskadestyrelsen hed det blandt andet: Forsikring & Pension er imidlertid usikker på, hvorledes der i relation til udbetaling af yderligere erstatning skal forholdes i de tilfælde, hvor en arbejdsulykke er foranlediget af en ansvarspådragende handling begået eksempelvis af skadelidtes arbejdsgiver. I så tilfælde kan der have forekommet et differencekrav i medfør af erstatningsansvarsloven. Medmindre den yderligere erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven som følge af ændringen i lov om social pension er større end ovennævnte differencekravserstatning, er skadelidte så at sige allerede blevet kompenseret for den højere folkepensionsalder. Accepteres dette synspunkt, synes det ikke åbenbart urimeligt, om den yderligere erstatning efter arbejdsskadesikringsloven tilfalder det forsikringsselskab, hvori ansvarsforsikringen var placeret. I modsat fald vil der i erstatningsmæssig henseende ske forskelsbehandling af de skadelidte, for hvilke arbejdsulykken er indtruffet før respektive efter den 1. juli På denne baggrund skal Forsikring & Pension hermed anmode Arbejdsskadestyrelsen om i lyset af ovenstående at redegøre for rækkevidden af den regresadgang, som statueres i arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2, herunder om den pågældende bestemmelse giver ansvarsforsikringsselskaberne en ret, som vil kunne gøres gældende i forbindelse med reberegning af erstatninger efter arbejdsskadesikringsloven som følge af den forestående ændring af lov om social pension. I Arbejdsskadestyrelsens svar af 25. juni 2009 hed det blandt andet: Det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at 29, stk. 2, indebærer, at ansvarsforsikringsselskabets krav omfatter den erstatning, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring har pligt til at betale på det tidspunkt hvor kravet fremsættes. Det vil sige på tidspunktet for den oprindelige afgørelse. I denne situation, hvor en lovændring i anden lov (lov om social pension) indebærer, at kravet efter arbejdsskadesikringsloven efterfølgende beregningsmæssigt forhøjes uden ændring af erstatningsspørgsmålet i arbejdsskadesagen, har ansvarsforsikringsselskabet ikke krav på forhøjelsen. Forhøjes kravet efter arbejdsskadesikringsloven som følge af en egentlig genoptagelse af erstatningsspørgsmålet i arbejdsskadesagen efter arbejdsskadesikringsloven har ansvarsforsikringsselskabet som hidtil krav på en eventuel forhøjelse.

7 - 7 - Procedure Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 11. november 2013, hvoraf fremgår blandt andet: Sagsøger gør gældende, at sagsøgte har været uberettiget til at udbetale den yderligere erstatning for erhvervsevnetab til Topdanmark Forsikring A/S. Til støtte herfor gøres gældende, at Topdanmark Forsikring A/S udbetalte erstatning for erhvervsevnetab til sagsøger af flere gange frem til december 2009, at sagen mellem sagsøger og sagsøgers arbejdsgiver med krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven blev endeligt afsluttet ved Østre Landsrets dom af 10. februar 2011, at Topdanmark Forsikring A/S indtræden i sagsøgers krav på yderligere erstatning efter arbejdsskadesikringsloven er at ligestille med en genoptagelse af den afsluttede sag om erstatning efter erstatningsansvarsloven, og at genoptagelse af den afsluttede sag om erstatning efter erstatningsansvarsloven alene kan ske på begæring af sagsøger, jf. erstatningsansvarslovens 11, stk. 1. Da sagsøger ikke har anmodet Topdanmark Forsikring A/S om genoptagelse af sagen efter erstatningsansvarsloven, er sagsøgte uberettiget til at udbetale den yderligere erstatning til Topdanmark Forsikring A/S. Til støtte herfor gøres endvidere gældende, at det følger af erstatningsansvarslovens 15, stk. 3, at erstatning efter erstatningsansvarsloven fastsættes på grundlag af de beløb, der var gældende på det tidspunkt, hvor erstatning efter erstatningsansvarsloven kunne kræves betalt. Det følger af erstatningsansvarslovens 16, stk. 1, at forfaldstidspunkt for erstatning efter erstatningsansvarsloven i denne sag er 1 måned efter at Arbejdsskadestyrelsen har truffet den oprindelige afgørelse om erhvervsevnetab, idet denne afgørelse dannede grundlag for opgørelsen af sagsøgers differencekrav. Sagsøger gør også gældende, at adgangen i arbejdsskadesikringslovens 29 til at et ansvarsforsikringsselskab, der har udbetalt erstatning efter erstatningsansvarsloven, kan kræve erstatningen helt eller delvist godtgjort af arbejdsskadeforsikringsselskabet, der skal udbetale erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, ikke tager sigte på den her foreliggende situation, at bestemmelsen har et meget lille anvendelsesområde, idet udgangspunktet er, at skadelidte først kan kræve erstatning efter erstatningsansvarsloven, når der er udbetalt erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, og at bestemmelsen er tænkt anvendt, hvor ansvarsforsikringsselskabet har været uden kendskab til, at der kunne fremsættes krav om erstatning efter arbejdsska-

8 - 8 - desikringsloven og derfor har udbetalt fuld erstatning efter erstatningsansvarsloven, og at bestemmelserne forudsætter, at ansvarsforsikringsselskabet straks har denuntieret Arbejdsskadestyrelsen, således det kan fremgå af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning. Til støtte herfor gøres gældende, at Topdanmark Forsikring A/S var vidende om, at sagsøgers skade var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, at sagsøger tidligere har fået udbetalt erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvilket der blev taget højde for ved Topdanmark Forsikring A/S udbetaling af erstatning for erhvervsevnetab til sagsøger senest i december 2009, og at Topdanmark Forsikring A/S først valgte at denuntiere Arbejdsskadestyrelsen knapt en måned efter at Arbejdsskadestyrelsen havde truffet den nye afgørelse om erstatning og havde meddelt afgørelsen til sagsøger og sagsøgte. Sagsøger gør endvidere gældende, at arbejdsskadesikringslovens 77 tager sigte på de situationer, hvor sager om krav efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, uden at det kan bebrejdes skadelidte, verserer i umiddelbar tidsmæssig sammenhæng, at bestemmelsen ikke er tiltænkt anvendt i de tilfælde, hvor der sker forhøjelse af erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, som følge af folketingets ændring af folkepensionsalderen, at en sådan eventuel afsmittende virkning alene bør finde sted efter udtrykkelig beslutning af folketinget, og at arbejdsskadesikringsloven er en beskyttelseslov, hvorfor den skal fortolkes indskrænkende og ikke udvidende, når det er til skade for skadelidte. Sagsøgers synspunkt støttes på Arbejdsskadestyrelsens brev af 25. juni 2009 til Forsikring og Pension. Såfremt retten kommer frem til, at sagsøgte har været berettiget til at udbetale den yderligere erstatning for erhvervsevnetab til Topdanmark Forsikring A/S gøres det gældende, at sagsøgte alene har været berettiget til at udbetale kr. Til støtte herfor gøres gældende, at Topdanmark Forsikring A/S har stillet krav om udbetaling af kr., at sagsøgte har udbetalt kr., og at sagsøger har krav på den del af erstatning, som Topdanmark Forsikring A/S ikke har denuntieret i. Endelig gøres det gældende, at sagsøgte alene bærer ansvaret for den uretmæssige udbetaling af den yderligere erstatning til Topdanmark Forsikring A/S, og at sagsøger derfor skal rette sit krav mod sagsøgte. Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 3. oktober 2013, hvoraf fremgår blandt andet:

9 - 9 - Til støtte for sagsøgtes påstand gøres gældende, at sagsøgte er forpligtet til at godtgøre Topdanmark Forsikring A/S for meget udbetalt erstatning, jf. Arbejdsskadesikringsloven (ASL) 29, stk. 2, 1. pkt. Sagsøgte foretog udbetaling til Topdanmark Forsikring A/S på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og henvendelsen fra Topdanmark Forsikring A/S. Det gøres derfor gældende, at sagsøgtes udbetaling til Topdanmark Forsikring skete med frigørende virkning over for sagsøger. Følgelig har sagsøger ikke krav på erstatning fra sagsøgte, og sagsøgte skal derfor frifindes. Vedtagelsen af den generelle forhøjelse af folkepensionsalderen medførte en forhøjelse af erstatning efter ASL, og de skadelidte, der ikke har et krav på erstatning mod en ansvarlig skadevolder, vil derfor være berettiget til øget erstatning som følge af den generelle forhøjelse af pensionsalderen. Erstatningen for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven er ikke reguleret i forbindelse med forhøjelsen af folkepensionsalderen. Sagsøgers endelige krav på erstatning fra den ansvarlige skadevolder skal opgøres i overensstemmelse med ASL 29, stk. 2, hvorefter et eventuelt erstatningskrav skal nedsættes med et eventuelt beløb udbetalt efter ASL. Erstatning opgjort efter EAL er således den maksimalt opnåelige erstatning for sagsøger, og da disse regler ikke er ændret i forbindelse med forhøjelse af folkepensionsalderen, er den øvre grænse for erstatning til skadelidte fortsat fastslået med bestemmelserne i erstatningsansvarsloven. Det bestrides således, at ASL 29, stk. 2 skal fortolkes som anført af Arbejdsskadestyrelsen, idet der hverken ses at være støtte i loven, forarbejder eller retspraksis for dette synspunkt. Samtidig omfatter sagsøgers krav, ydelser som sagsøger allerede har modtaget erstatning for fra Topdanmark Forsikring på vegne af sagsøgers arbejdsgiver. Hvis sagsøger får medhold i sin påstand vil sagsøger med andre ord modtage erstatning for samme ydelse 2 gange, hvilket er i strid med grundlæggende erstatningsretlige principper. Det bestrides, at sagsøgte alene skulle være berettiget til at modtage kr Dette beror på en åbenlys skrivefejl og det rette beløb kr fremgår ligeledes af korrespondancen. Retsgrundlaget Forholdet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven Arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2, og 77, 1. og 2. pkt., har følgende ordlyd:

10 Stk. 2. Den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, når der er udbetalt erstatning eller godtgørelse som følge af arbejdsskaden til tilskadekomne eller dennes efterladte. Kravene fra den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab omfatter erstatnings- og godtgørelsesbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes. 77. Ydelser i henhold til loven kan ikke danne grundlag for regreskrav mod en skadevolder, der har pådraget sig erstatningspligt over for tilskadekomne eller deres efterladte... Tilskadekomnes eller de efterladtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter denne lov.... Bestemmelsen i 77 blev introduceret ved lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring. I bemærkningerne til lovforslagets 55, stk. 2 (nu 77, 2. pkt.) hedder det blandt andet (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 946): Hensigten med bestemmelsen er at udelukke mulighed for dobbelterstatning til skadelidte i det omfang, forsikringsselskabets regresret bortfalder. Dette opnås ved at fastslå, at skadelidte ikke kan fremsætte krav mod den erstatningspligtige i anledning af et tab, han har fået eller vil få erstattet over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Bestemmelsen i 29, stk. 2, blev vedtaget ved lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade. I bemærkningerne til lovforslagets 40, stk. 2, (nu 29, stk. 2) hedder det blandt andet (Folketingstidende , Tillæg A, sp f.): Bestemmelsens stk. 2, som er ny, må ses i sammenhæng med den gældende lovs 55 [nu 77], efter hvilken skadelidtes krav mod en erstatningsansvarlig skadevolder nedsættes svarende til arbejdsskadeerstatningen. Den foreslåede bestemmelse tager højde for de situationer, hvor skadelidte eller de efterladte har modtaget erstatningsbeløb fra skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, men endnu ingen eller kun delvis erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bestemmelsens sigte er undgåelse af dobbelterstatning. Ved bestemmelsen pointeres, at erstatningskravet og erstatningsforpligtelsen skal vedrøre samme erstatningsart (erhvervsevnetabserstatning contra erhvervsevnetabserstatning, meengodtgørelse contra meengodtgørelse og så videre). Endvidere pointeres, at arbejdsskadeforsikringsselskabet kun kan forpligtes indenfor det beløb, det på tidspunktet for kravets fremsættelse stadig er pligtigt at betale efter

11 arbejdsskadeforsikringsloven. Har skadelidte på dette tidspunkt eksempelvis fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning som engangskapital, skal arbejdsskadeforsikringsselskabet naturligvis ikke godtgøre et fremsat krav for tab af erhvervsevne. Den 1. januar 2004 trådte den nugældende arbejdsskadesikringslov i kraft som led i arbejdsskadereformen, jf. lov nr. 422 af 10. juni I de almindelige bemærkninger til lovforslaget hedder det blandt andet (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 6601): 2.2. Forholdet til erstatningsansvarsloven De almindelige erstatningsretlige regler gælder ved siden af arbejdsskadesikringsloven, og hvis arbejdsgiveren eller andre er ansvarlige for skaden efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan tilskadekomne eller den efterladte rejse et erstatningskrav mod pågældende på dette grundlag og kræve en erstatning, som er udmålt efter erstatningsansvarslovens regler. Efter arbejdsskadesikringsloven nedsættes tilskadekomnes eller efterladtes krav efter erstatningsansvarsloven mod den erstatningsansvarlige dog i det omfang, der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter arbejdsskadesikringsloven. Et krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven er således subsidiært i den forstand, at det kun kan rejses i det omfang, kravet ikke dækkes efter arbejdsskadesikringsloven ( differencekrav ). Dette indebærer, at tilskadekomne eller efterladte ikke modtager dobbeltkompensation. I bemærkningerne til lovforslagets 29, stk. 2, der afløste den tidligere gældende lovs 40, stk. 2, er anført (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 6624): Med hensyn til bestemmelsen i stk. 2 bemærkes, at bestemmelsen sammenholdt med bestemmelsen i forslagets 77 ikke forhindrer den ansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab i at udbetale erstatning m.v. efter erstatningsansvarsloven m.v., inden erstatning m.v. efter arbejdsskadesikringsloven er opgjort. Tilsvarende er anført i bemærkningerne til lovforslagets 77, som afløste den tidligere gældende lovs 59. Forhøjelsen af folkepensionsalderen

12 Den 1. juli 2009 trådte lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om social pension i kraft. Med loven blev folkepensionsalderen som led i velfærdsreformen gradvist forhøjet for personer født efter den 1. januar Som følge heraf gennemførtes en række konsekvensændringer i blandt andet arbejdsskadesikringsloven, jf. lov nr af 20. december 2006 som ændret ved lov nr. 496 af 6. juni I bemærkningerne til 2006-ændringslovens ikrafttrædelsesbestemmelser (lovforslagets 19) er blandt andet anført (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 2090): Når loven træder i kraft 1. juli 2009, vil Arbejdsskadestyrelsen genoptage de sager, som frem til dette tidspunkt er afgjort, efter at arbejdsskadereformen trådte i kraft 1. januar 2004, og hvor der er tilkendt en erstatning for tab af erhvervsevne til tilskadekomne, som er omfattet af den højere pensionsalder Det drejer sig om både kapitalerstatninger og erstatning udbetalt som løbende ydelser. Ved eventuel senere justering af pensionsalderen vil der ligeledes blive tale om at genoptage afgjorte sager. Konsekvensen vil være en højere kapitalerstatning, eller en løbende ydelse, der udbetales over et længere åremål. Ved lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension blev forhøjelsen af folkepensionsalderen pr. 1. januar 2012 fremrykket med fem år, således at forhøjelsen nu omfattede personer født efter den 1. januar Rettens begrundelse og resultat Efter arbejdsskadesikringslovens 77, 2. pkt., nedsættes den skadelidtes krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven mod skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, i det omfang et arbejdsskadeforsikringsselskab har betalt eller er pligtig at betale erstatning til den skadelidte efter arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2, som skal ses i sammenhæng med denne bestemmelse, tager højde for de - få - situationer, hvor f.eks. ansvarsforsikringsselskabet har udbetalt erstatning, inden der er udbetalt fuld erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. I disse situationer kan ansvarsforsikringsselskabet kræve at få den udbetalte erstatning godtgjort af arbejdsskadeforsikringsselskabet, i det omfang arbejdsskadeforsikringsselskabet fortsat har pligt til at betale erstatning efter arbejdsskadesikringsloven på det tidspunkt, hvor ansvarsforsikringsselskabet fremsætter sit krav.

13 Formålet med begge bestemmelser er ifølge forarbejderne at undgå dobbeltkompensation af den skadelidte, således at den skadelidte ikke opnår højere erstatning post for post end den skadelidte er berettiget til efter enten arbejdsskadesikringslovens eller erstatningsansvarslovens regler. Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes efter arbejdsskadesikringslovens 17, jf. 27, på grundlag af skadelidtes årsløn til en løbende ydelse over en nærmere bestemt periode, hvis ophør afhænger af skadelidtes folkepensionsalder. Hvis tabet af erhvervsevne er på mindre end 50 %, som det er tilfældet med A, omsættes erstatningen til et kapitalbeløb. I modsætning hertil fastsættes erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven - differencekravet - efter lovens 6 og 9 til et kapitalbeløb på grundlag af skadelidtes årsløn ganget med erhvervsevnetabsprocenten og herefter ganget med 10. Erstatningen nedsættes endvidere i forhold til skadelidtes alder på skadestidspunktet. Principperne for erstatningsopgørelsen er således forskellige i de to lovgivninger, og erstatningsopgørelsen i henhold til arbejdsskadesikringsloven påvirkes af ændringer i folkepensionsalderen, hvorimod dette ikke er tilfældet for erstatningsopgørelsen efter erstatningsansvarsloven. Arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2, må efter bestemmelsens ordlyd og formålet om at undgå dobbeltkompensation af den skadelidte forstås således, at ansvarsforsikringsselskabet kan kræve den forhøjede erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt af arbejdsskadeforsikringsselskabet, i det omfang ansvarsforsikringsselskabet har udbetalt differenceerstatning efter erstatningsansvarsloven til den skadelidte. Der er således ikke grundlag for at fortolke bestemmelsen indskrænkende, sådan som Fagligt Fælles Forbund har gjort gældende. I denne sag har A pr. 15. oktober 2009, da arbejdsskadesagen var afgjort, opgjort sit krav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven til i alt kr. svarende til et differencekrav på kr. Dette beløb har Topdanmark Forsikring A/S udbetalt.

14 Som følge af at As folkepensionsalder pr. 1. januar 2012 blev forhøjet til 67 år, har Arbejdsskadestyrelsen genoptaget arbejdsskadesagen og den 10. april 2012 tilkendt ham yderligere et engangsbeløb på kr. i erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven. Eftersom den udbetalte differenceerstatning efter erstatningsansvarsloven på kr. overstiger den forhøjede erstatning efter arbejdssikringsloven på kr., har Topdanmark Forsikring A/S været berettiget til at kræve den forhøjede erstatning udbetalt til sig efter arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2. Dette gælder, uanset at Topdanmark Forsikring A/S ikke i forbindelse med udbetalingen af differenceerstatning forbeholdt sig senere at gøre brug af den ret, som tilkommer forsikringsselskabet efter arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2. Den omstændighed, at Topdanmark Forsikring A/S i brevene af 8. maj 2012 til arbejdsskadeforsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen anførte, at forsikringsselskabet indtrådte i et krav på kr., kan ikke føre til, at forsikringsselskabet kun har krav på dette beløb. Efter indholdet af brevene, der også angiver det korrekte beløb, og som er sendt på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 10. april 2012, må det have stået modtagerne klart, at angivelsen af beløbet kr. beroede på en fejl, og at Topdanmark Forsikring A/S gjorde krav på det fulde beløb. Dertil kommer, at forsikringsselskabets brev til A samme dag ikke indeholder fejl, hvorfor han ikke er blevet bibragt en berettiget forventning om udbetaling af en del af erstatningen. Landsretten tager derfor Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S frifindelsespåstand til følge. Statskassen skal for Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A, der har fri proces, betale sagsomkostninger til Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S med kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi og omfang taget hensyn til, at hovedforhandlingen den 11. oktober 2013 måtte udsættes på dagen som følge af Fagligt Fælles Forbunds forhold. T h i k e n d e s f o r r e t :

15 Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S frifindes. I sagsomkostninger skal statskassen inden 14 dage efter denne doms afsigelse betale kr. til Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen).

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-368-15: Topdanmark Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet.

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2015 i sag nr. BS 10F-1528/2014: Aalborg Kommune J.F. Kennedys Plads 1B, 5.sal 9000 Aalborg (advok Janne Juul Wandahl) mod Danske Forsikring

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER 29. MAJ 2017 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER En ny højesteretsdom har afgjort det principielle spørgsmål om, fra hvilket tidspunkt den særlige 5- årige forældelsesfrist for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0193002 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

B100900F - VGB UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 20. december 2011 af Østre Landsrets (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Taber Rasmussen og Karin Hoffmann-Hansen (kst.)). 1) Andreas 2) Line (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar Civilafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2014-702-0052 Dok.: 1221787 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere