NY DOM: KAN SKADELIDTE ANLÆGGE RETSSAG DIREKTE MOD SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB - RÆKKE- VIDDEN AF FAL 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DOM: KAN SKADELIDTE ANLÆGGE RETSSAG DIREKTE MOD SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB - RÆKKE- VIDDEN AF FAL 95"

Transkript

1 7. APRIL 2017 NY DOM: KAN SKADELIDTE ANLÆGGE RETSSAG DIREKTE MOD SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKA - RÆKKE- VIDDEN AF FAL 95 En ny dom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen i forsikringsaftalelovens (FAL) 95 skal fortolkes udvidende og dermed give skadelidte mulighed for at anlægge retssag direkte mod skadevolders forsikringsselskab selv i situationer, hvor skadevolder ikke er gået konkurs eller undergivet gældssanering eller tvangsakkord. Fra denne hovedregel gælder en undtagelse i FAL 95, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan skadelidte selv om de nævnte forudsætninger ikke er opfyldt rejse kravet direkte over for ansvarsforsikringen, såfremt erstatningskravet er omfattet af skadevolders konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. Ofte ønsker skadelidte at rejse erstatningskravet og føre retssag herom direkte mod skadevolders forsikringsselskab. Spørgsmålet om, hvornår en sådan sag kan føres direkte mod ansvarsforsikringen, er reguleret i FAL 95. Efter FAL 95, stk. 1, gælder som hovedregel, at skadelidte kun kan rejse kravet over for skadevolders forsikringsselskab, når følgende to forudsætninger er opfyldt: Dels skal det være fastslået, at skadevolder (sikrede i henhold til ansvarsforsikringen) er erstatningsansvarlig over for skadelidte. Dels skal erstatningens størrelse være bestemt. estemmelsen i FAL 95, stk. 2, blev indført ved en lovændring i 2003, men svarede til det, Højesteret forinden havde antaget i de principielle domme UfR H og UfR H. I forbindelse med, at selskabet A skulle afgive tilbud til en bygherre på et anlægsarbejde, bad A selskabet om at lave en beregning af de omkostninger, der ville være forbundet med et sådant arbejde. Efter A's opfattelse begik sådanne fejl ved beregningerne, at A led et betydeligt tab, som man krævede erstattet af. Såvel som dets forsikringsselskab F afviste det rejste erstatningskrav, hvorefter A i 2015 udtog stævning mod.

2 2/3 7. APRIL 2017 var et anpartsselskab. Kort tid før hovedforhandlingen i 2016 blev tvangsopløst, og A fremsatte herefter begæring om, at retten skulle afsige udeblivelsesdom over. 's advokat, der repræsenterede såvel som F, gjorde gældende, at forudsætningerne for afsigelse af udeblivelsesdom ikke var opfyldt. Derimod måtte retten afvise sagen som følge af manglende partshabilitet. Denne tvist blev afgjort ved beslutning truffet af retten i Glostrup den 31. maj 2016, hvorved retssagen blev afvist. Denne sag er omtalt i Nielsen Nøragers nyhedsbrev af 1. juli A anlagde herefter retssag mod F med påstand om betaling af erstatning for det tab, A hævdede, at var erstatningsansvarlig for. F påstod frifindelse og gjorde bl.a. gældende, at A ikke havde hjemmel til at anlægge retssag direkte mod F, jf. reglerne i FAL 95. Dette spørgsmål blev udskilt til særskilt afgørelse. A gjorde gældende, at der må anlægges en udvidende fortolkning af FAL 95, stk. 1, og anførte i den forbindelse, at domstolene tidligere har valgt at afveje hensynet til de involverede parter efter den konkrete sags nærmere omstændigheder. Indføjelsen af den særlige bestemmelse i FAL 95, stk. 2, kunne ikke antages at have ændret herved, således at domstolene fremadrettet skulle være afskåret fra at anlægge en udvidende fortolkning. A henviste til uddrag af lovforarbejderne og retspraksis, herunder højesteretsdommen UfR H. F gjorde gældende, at lovgiver med indførelsen af bestemmelsen i FAL 95, stk. 2, havde gjort endeligt op med, i hvilke insolvenstilfælde der skulle gælde en undtagelse fra hovedreglen i 95, stk. 1. Når man ved lovgivningen havde begrænset dette område til konkurs, tvangsakkord og gældssanering, var der ikke grundlag for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde yderligere. Tværtimod burde man være tilbageholdende med at anlægge en udvidende fortolkning af en lovbestemmelse, der er en undtagelse fra lovens hovedregel. F henviste bl.a. til uddrag af lovforarbejderne, der viste, at man ikke ved lovændringen fandt behov for at gøre undtagelse for andre insolvenstilfælde end konkurs, tvangsakkord og gældssanering. F henviste endvidere til højesteretspraksis, herunder UfR H, hvor Højesteret fremhævede begrænsningen af anvendelsesområdet for 95, stk. 2. Sagen er nu afgjort af retten i Glostrup ved dom af 28. marts 2017, der vedhæftes. For så vidt angår FAL 95, stk. 1, bemærkede retten, at 's erstatningspligt over for A ikke var fastslået, og at størrelsen af en eventuel erstatning heller ikke var bestemt. Derfor kunne A ikke rette sit eventuelle erstatningskrav direkte mod F. I den forbindelse bemærkede retten, at der heller ikke forelå "sådanne ganske særlige omstændigheder", at A efter princippet i FAL 95, stk. 1, kunne rette kravet direkte mod F. For så vidt angår FAL 95, stk. 2, bemærkede retten, at denne bestemmelse er begrænset til at gælde krav på erstatning, der er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. Herefter fandt retten, at bestemmelsen ikke kunne finde anvendelse i den foreliggende situation, hvor var tvangsopløst efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Herefter blev F frifundet. A var under retssagen repræsenteret af advokat Alexander May Christiansen, mens F var repræsenteret af advokat Michael S. Wiisbye. Kommentar: Den nye dom fastslår, at uden klar hjemmel i FAL 95, stk. 2, kan skadelidte ikke forvente adgang til at rejse erstatningskrav direkte over for den angiveligt skadeforvoldende parts forsikringssel- ADVOKATPARTNERSELSKA FREDERIKSERGGADE KØENHAVN K TEL

3 3/3 7. APRIL 2017 skab, når erstatningspligten ikke er fastslået og erstatningens størrelse ikke bestemt, jf. de grundlæggende forudsætninger i FAL 95, stk. 1. Der skal i givet fald foreligge med byrettens ord ganske særlige omstændigheder, før man eventuelt undtagelsesvis vil kunne rette kravet direkte mod forsikringsselskabet. Det forhold, at skadevolder var tvangsopløst, og at det ikke længere var muligt at føre erstatningssag mod denne part, var ikke en sådan ganske særlig omstændighed, at det i sig selv kunne begrunde, at retssag kunne anlægges direkte mod forsikringsselskabet. Tilmeld/frameld dig nyhedsbrevet her: For at scanne skal du have en app på din tablet eller smartphone DETTE NYHEDSREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKA OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TA SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF RUG AF NYHEDSREVET, HERUNDER FOR TA SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORINDELSE MED NYHEDS- REVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKA YDER RÅDGIV- NING I FORINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEM- MELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. Retten fandt ikke grundlag for at anlægge en udvidende fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i FAL 95, stk. 2, til at omfatte tilfælde, der ikke direkte kan henføres under undtagelsesbestemmelsens ordlyd. Jeg står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til dommen. MICHAEL S. WIISYE ADVOKAT (H) ADVOKATPARTNERSELSKA FREDERIKSERGGADE KØENHAVN K TEL

4 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. marts 2017 i sag nr. S /2016: Greenwork ApS mod If Skadeforsikring Stamholmen Hvidovre Sagens baggrund og parternes påstande Sagen drejer sig om, hvorvidt Greenwork ApS har et erstatningskrav mod ApS, og om Greenwork ApS kan rette det erstatningskrav, som man mener at have mod ApS, direkte mod If Skadeforsikring, hvor ApS havde tegnet ansvarsforsikring. Greenwork ApS' påstand er, at If Skadeforsikring skal betale Greenwork ApS ,25 kr. med procesrente fra den 2. december If Skadeforsikrings påstand er frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Sagen er anlagt den 30. juni Denne dom handler alene om, hvorvidt forsikringsaftalelovens 95 giver Greenwork hjemmel til at anlægge sag direkte mod If Skadeforsikring, idet dette spørgsmål er udskilt til særskilt afgørelse. Spørgsmålet er med parternes samtykke behandlet uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. Oplysningerne i sagen Greenwork ApS anlagde den 19. februar 2015 sag mod ApS (rettens S10-470/2015) med påstand om betaling af ,25 kr. i erstatning. Greenwork havde indgået en aftale med, hvorefter skulle foretage nærmere defineret opmålingsarbejde og forkalkulation til brug for Greenworks anlægsarbejde på en ejendom belig-

5 Side 2/13 gende i Herlev. Greenwork gjorde gældende, at havde lavet beregningsfejl ved opgørelsen af de omkostninger, der ville være forbundet med anlægsarbejdet, og krævede derfor erstatning. s påstand var frifindelse. havde tegnet ansvarsforsikring i If Skadeforsikring. anmeldte efter det oplyste kravet fra Greenwork til sit ansvarsforsikringsselskab den 9. december var berammet til hoved- Sagen mellem Greenwork og forhandling den 28. april Før hovedforhandlingen fik Greenwork oplyst, at var blevet tvangsopløst den 2. marts 2016 efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Da sagen således var anlagt mod en sagsøgt, der ikke længere havde retsevne, afviste retten sagen. Greenwork anlagde herefter sagen mod If Skadeforsikring. Parternes synspunkter Greenwork ApS har til støtte for, at man kan rette sit krav direkte mod If Skadeforsikring som ansvarsforsikrer for anført: "Sagsøgte har i svarskriftet anført, at man ved indførelsen af FAL 95, stk. 2, skulle have gjort endeligt op med de tilfælde, hvor hovedreglen i FAL 95, stk. 1 kan fraviges, og at der således ikke kan rettes direkte krav i andre tilfælde end ved sikredes konkurs, gældssanering eller tvangsakkord, hvis betingelserne i FAL 95, stk. 1, ikke er opfyldt. Sagsøgte anfører, at man ved lovændringen skulle have søgt at udelukke skadelidte fra at rette et krav i alle andre tilfælde end sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. Denne holdning er imidlertid ukorrekt, og den understøttes da heller ikke af hverken forarbejderne til lovændringen, den juridiske litteratur eller retspraksis. etydningen af indførelsen af FAL 95, stk. 2 Det er korrekt, at der i denne sag ikke er tale om situation omhandlende, konkurs, gældssanering eller tvangsakkord, således som sagsøgte også gentagne gange henviser til.

6 Side 3/13 I retspraksis er der imidlertid anlagt en udvidende fortolkning af FAL 95, stk. 1, hvorved domstolene har valgt at afveje hensynet til de involverede parter efter den konkrete sags nærmere omstændigheder. De af sagsøgte citerede lovforarbejder tilsiger ikke, at denne praksis skulle være ændret ved indførelsen af FAL 95, stk. 2. Som påpeget af sagsøgte fremgår det netop af forarbejderne, at "udvalgets flertal finder det herefter rigtigst, at forsikringsaftalelovens 95 alene ændres således, at det udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at skadelidte har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikring, hvis skadevolderen er gået konkurs ". Lovændringen har således ikke medført andre ændringer end en kodificering af de i praksis hyppigst forekommende undtagelser, hvorved lovgiver tilsluttede sig domstolenes opfattelse af FAL 95, stk. 1 som værende en bestemmelse, der ikke skulle fortolkes udelukkende efter sin ordlyd, men på baggrund af en samlet afvejning af hensynet til de enkelte parter. Forarbejderne understøtter derfor ikke, at der ved indførelsen af FAL 95, stk. 2 skulle være tilsigtet en udelukkelse af skadelidtes mulighed for at rette direkte krav i samtlige andre tilfælde end de i praksis hyppigst forekommende. Det er selvsagt sjældent forekommende i praksis, at skifteretten lader et selskab tvangsopløse ud fra af en analog anvendelse af konkurslovens 143 og på baggrund af, at sikrede svigagtigt har undladt at oplyse skifteretten om en verserende sag, og at skadelidte derved bliver afskåret fra at prøve sit krav under en sag mod sikrede. Årsagen til, at der ikke blev indsat en udtrykkelig adgang til at rette direkte krav i sådanne særlige tilfælde var ganske enkelt, at de ikke forekom i praksis, jf. også den citerede del af forarbejderne, hvor der netop henvises til de hyppigst forekomne situationer. De hyppigt forekommende afgørelser, hvor domstolene fandt, at blandt andet sikredes konkurs ikke skulle afskære skadelidte fra at rette et direkte krav mod forsikringsselskabet, omfatter fx U Ø, U Ø og U H, hvoraf sidstnævnte er særligt fremhævet i 2002/1 LSF 169 under afsnit I U Ø blev denne fravigelse af den dagældende lovs ordlyd blandt andet begrundet med, at skadelidte havde udfoldet sådanne bestræbelser på at få sit krav prøvet i konkursboet, at bestemmelsen i FAL 95, stk. 1, ikke burde afskære ham fra at gøre sit krav gældende direkte mod forsikringsselskabet.

7 Side 4/13 For så vidt angår sagsøgtes oplysning om, at U Ø ikke er afsagt efter den nugældende bestemmelse, svarskriftet s. 9, bemærkes det, at U Ø vedrører fortolkningen af FAL 95, stk. 1, hvilken bestemmelse netop ikke blev ændret i forbindelse med lovændringen i Det fremgår ikke af forarbejderne, at man ved indførelsen af den nugældende 95, stk. 2 har haft til hensigt at ændre fortolkningen af 95, stk. 1, idet indførelsen af 95, stk. 2 blot var udtryk for en kodificering af de i praksis hyppigst forekommende undtagelser til udgangspunktet i 95, stk. 1. Hensynet til parterne og en rimelighedsvurdering Som det også korrekt - er blevet fremhævet af sagsøgte, jf. svarskriftet s. 8 nederst, fandt udvalget ikke, at der var "et udtalt praktisk behov for at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab". Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår blandt andet, at beslutningen om ikke at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rette krav direkte mod forsikringsselskabet var begrundet i følgende hensyn [min understregning], jf. 2002/1 LSF 169, afsnit 4.5.2: "Efter flertallets opfattelse må det således som udgangspunkt være op til den enkelte skadevolder, om han eller hun ønsker at inddrage sin eventuelle ansvarsforsikring i sagen. Hertil kommer, at skadevolderen kan have gode grunde til at ville afklare skadelidtes erstatningskrav uden at involvere forsikringsselskabet, f.eks. af hensyn til fastsættelse af den fremtidige præmie. En almindelig regel om direkte krav aktualiserer endvidere i endnu højere grad end den gældende 95 spørgsmålet om, hvordan forsikringsselskabet sikrer, at skadevolderen/sikrede bidrager til sagens oplysning. I en lang række tilfælde vil det være nødvendigt med skadevolderens medvirken for at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen. Selv om skadevolderen i de fleste tilfælde må antages at ville medvirke til sagens oplysning, har forsikringsselskabet en berettiget interesse i at undgå, at det som følge af skadevolderens manglende interesse og medvirken kommer til at betale en erstatning, som skadelidte ikke har krav på." Manglen på en almindelig adgang til at rette direkte krav skyldes således hensynet til 1) Sikredes interesse i at afklare erstatningskravet uden at involvere sit forsikringsselskab. 2) Forsikringsselskabet interesse i at erstatningen ikke fastsættes for højt. Dette er imidlertid ikke udtryk for en underkendelse af retspraksis, hvorefter den manglende opfyldelse af lovens ordlyd ikke i sig selv kan afskære skade-

8 Side 5/13 lidte fra at rette et direkte krav mod forsikringsselskabet. Der må nødvendigvis foretages en afvejning mellem skadelidtes interesse i at opnå dækning for sit tab og sikredes henholdsvis forsikringsselskabets interesser, jf. ovenfor. En sådan afvejning af hensyn blev foretaget i den af sagsøgte påberåbte dom U H, der dog højere grad understøtter den af sagsøger anlagte fortolkning af FAL 95, stk. 1. Det bemærkes i den forbindelse, at de faktiske omstændigheder i dommen er usammenlignelige med de faktiske omstændigheder i nærværende sag. Jeg skal i det følgende redegøre for disse omstændigheder og for den i dommen anlagte fortolkning af FAL 95, stk. 1 samt betydningen heraf, for så vidt angår rettens pådømmelse af spørgsmålet om muligheden for at rette et direkte krav i nærværende sag. I U H Eksisterede den sikrede fortsat som retssubjekt. Tiltrådte den sikrede uden videre skadelidtes erstatningskrav. Var skadelidte ikke afskåret fra at få sit krav fastslået ved dom over forsikringstager. Af Højesterets præmisser fremgår følgende [min understregning]: "Ved erklæringen af 29. marts 2012 har "tiltrådt", at erstatningskravet under retssagen mod Alm. rand Forsikring er opgjort som sket i A's stævning ( ,05 kr.) og replik ( ,61 kr.). Højesteret finder, at erstatningens størrelse ikke herved er fastslået på en måde, som er bindende for som skadevolder, eller for et bestemt beløb. Det kan derfor ikke på grundlag af erklæringen fastslås, at "erstatningens størrelse er bestemt"." Videre anføres det [min understregning]: "A var endvidere ikke afskåret fra at få erstatningens størrelse fastslået ved skadevolders anerkendelse eller ved dom over skadevolder, og der er derfor ikke som anført i forarbejderne et "udtalt praktisk behov" for at tillade et direkte krav mod forsikringsselskabet i den foreliggende situation." Det afgørende var således, at der efter Højesterets opfattelse ikke var foretaget en for forsikringsselskabet betryggende opgørelse af kravet, idet sikrede uden videre havde tiltrådt det af skadelidte opgjorte krav med heraf følgende skadevirkning for selskabet, hvilket ikke skulle komme skadelidte til gode. I afgørelsen henstilles der til, at kravet fastslås ved dom over sikrede, hvilket skadelidte som ovenfor anført ikke var afskåret fra i den pågældende sag.

9 Side 6/13 At den konkrete sag faldt ud til fordel for forsikringsselskabet skyldtes de faktiske omstændigheder, som ingen lighed har med denne sag. Imidlertid viser afgørelsen, at ordlyden i FAL 95, stk. 1, kan fraviges i tilfælde hvor hensynet til parterne og en rimelighedsvurdering taler herfor. Dommen understøtter således netop den af sagsøger anlagte fortolkning af forarbejderne, som tilsiger, at hovedreglen er, at et direkte krav ikke kan rettes uden at betingelserne i 95, stk. 1 er opfyldt, at såfremt skadelidte er afskåret fra at rette et direkte krav mod sikrede kan udgangspunktet i 95, stk. 1 fraviges, og at der ved vurderingen af, hvorvidt udgangspunktet i 95, stk. 1 skal fraviges, må inddrages hensyn til både skadelidtes og sikredes såvel som forsikringsselskabets interesser samt skadelidtes muligheder for at gøre et direkte krav gældende og de allerede udførte bestræbelser i den forbindelse. Det ville være åbenlyst urimeligt, hvis en forsikringstagers ubetingede accept af skadelidtes opgørelse af et krav skulle kunne forpligte forsikringsselskabet og derved tilgodese skadelidte på forsikringsselskabets bekostning, jf. U H. Det ville ligeledes være urimeligt, hvis sikrede ved at lade sig tvangsopløse kunne afskære sagsøger fra at gøre sit krav gældende og derved tilgodese sagsøgte på sagsøgers bekostning, således som tilfældet netop er i nærværende sag. Et tilsvarende princip findes i FAL 96, hvorefter forsikringsselskabet gennem forhandlinger med den sikrede ikke kan bevirke, at den skadelidtes ret ifølge FAL 95 derved indskrænkes eller forspildes. For så vidt angår spørgsmålet om en betryggende opgørelse af kravet i denne sag bemærkes det, at netop har medvirket til en imødegåelse og efterprøvelse af kravet i kraft af sin deltagelse i den skriftlige forberedelse af den retssag, som blev afvist grundet selskabets tvangsopløsning. Idet sagsøgtes advokat tillige repræsenterede i den afviste retssag, og idet materialet fra den skriftlige forberedelse af denne sag i det hele vil blive fremlagt på ny i forbindelse under denne sag, er der ikke, som i U H, nogen risiko for, at sagsøgte bliver dømt til betale en for høj erstatning på baggrund af s manglende medvirken til en efterprøvelse af kravet. Fortolkningen af FAL 95, stk. 1 Sagsøgte har i svarskriftet, s. 9, oplyst at den af sagsøger påberåbte dom U H er det eneste eksempel på noget, der kan udlægges som en ud-

10 Side 7/13 vidende fortolkning af bestemmelsen i FAL 95. Som nævnt ovenfor blev der imidlertid forud for indførelsen af FAL 95, stk. 2 truffet afgørelser efter FAL 95, stk. 1, hvorefter skadelidte kunne rette et direkte krav mod forsikringsselskabet i tilfælde af sikredes konkurs, uagtet at de materielle betingelser efter den dagældende lovgivning ikke var opfyldt, jf. bl.a. U Ø, U Ø og U H. Disse afgørelser, såvel som den af sagsøger påberåbte U H, er alle udtryk for udvidende fortolkninger af FAL 95. Dette princip er ikke ændret ved indførelsen af FAL 95, stk. 2, og FAL 95, stk. 1 skal bedømmes ud fra de ovennævnte principper, der inddrager hensynet til henholdsvis skadelidte, sikrede og forsikringsselskabet. estemmelserne er ikke udtømmende i deres opremsning af situationer, hvor skadelidte kan rette et direkte krav. Der skal således foretages en helhedsvurdering af sagens omstændigheder, hvilket understøttes af såvel de tre ovennævnte domme som af den af sagsøger påberåbte U H. I U H var skadelidtes ejendom blevet beskadiget, da sikrede havde begået selvmord ved at sprænge sin tilstødende ejendom i luften. Skadelidtes forsikringsselskab udbetalte et beløb til skadelidte, og rettede herefter kravet mod den nu afdøde skadevolders forsikringsselskab. Da præklusivt proklama var udløbet, kunne der ikke anlægges sag mod skadevolders dødsbo, og retten anførte i sine præmisser følgende om FAL 95, stk. 1 [min understregning]: "Denne bestemmelse har efter forarbejderne navnlig til formål at sikre, at ansvarsforsikringen faktisk kommer skadelidte til gode, og forudsætter, at skadelidte har mulighed for gennem en retssag mod skadevolderen at få fastslået erstatningspligten og erstatningens størrelse, idet hensynet til sikredes interesser derved tilgodeses. estemmelsen omtaler ikke tilfælde som det foreliggende, hvor denne mulighed ikke længere er til stede." Højesteret fandt, at skadelidtes forsikringsselskab kunne rette krav mod skadevolders forsikringsselskab efter princippet i FAL 95, stk. 1, uagtet at de materielle betingelser ikke var opfyldt. I præmisserne bemærkedes det supplerende, at erstatningspligten og erstatningens størrelse kunne afgøres under en sag mod forsikringsselskabet på en lige så betryggende måde som under en sag mod dødsboet. Dommen er kommenteret i Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard, Dansk

11 Side 8/13 Forsikringsret, 9. udgave, 2012, s. 841, hvoraf følgende fremgår: Det må antages, at skadelidte også har direkte søgsmålsadgang over for ansvarsforsikringsselskabet i andre tilfælde, hvor det er umuligt for skadelidte at få fastslået skadevolderens erstatningspligt og erstatningskravet pga., at skadevolderen er ophørt med at eksistere, jf. hertil U HD. I denne sag foreligger der tilsvarende omstændigheder, da det sikrede er tvangsopløst, hvorfor sagsøger ikke længere har mulighed for at prøve sit krav under en retssag mod sagsøgte. Som anført ovenfor består der ej heller i nærværende sag en risiko for, at kravets størrelse ikke vil kunne fastlås på betryggende vis, da den skriftlige forberedelse af sagen vedrørende dette spørgsmålet i realiteten allerede har fundet sted. Opsummerende Opsummerende gøres det således gældende, at sagsøger kan rette sit krav direkte mod sagsøgte. Det er uden betydning, at sagsøgers krav eller dets størrelse endnu ikke er fastslået, idet det gøres gældende, at sagsøger har gjort sig sådanne bestræbelser på at få sit krav prøvet under en sag mod sagsøgte, at bestemmelsen i FAL 95, stk. 1 ikke bør afskære sagsøger fra at gøre sit krav gældende direkte overfor sagsøgte, If skadeforsikring, jf. U Ø, at sagsøger grundet tvangsopløsningen ikke har mulighed for at prøve sit krav under en sag mod sagsøgte, at princippet i FAL 95, stk. 1 tilsiger, at skadelidte kan prøve kravets berettigelse og størrelse under en sag mod forsikringsselskabet hvor der ikke er mulighed for at prøve det under en sag mod sikrede, jf. U H og Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard, Dansk Forsikringsret, 9. udgave, 2012, s. 841, at hensynet til parternes interesser og en rimelighedsvurdering tilsiger, at sagsøger ikke skal afskæres fra at rette et direkte krav, jf. princippet i U H, at der ikke er noget hensyn at tage til hverken sagsøgte eller sikrede, idet sikrede helt bevidst undlod at orientere både sagsøger og sin egen advokat, som tillige repræsenterer sagsøgte i denne sag, om tvangsopløsningen, og at dette skal komme sagsøgte til skade i sagen,

12 Side 9/13 at hensynet til sikredes mulighed for ikke at indblande sit forsikringsselskab ikke gør sig gældende i denne sag, at sagsøgers krav vil kunne prøves på en fuldt betryggende måde under denne retssag, hvorfor der ikke er noget hensyn at tage til sagsøgtes interesse i at undgå, at sagsøgte skulle komme til at udbetale erstatning under ansvarsforsikringen, at sagsøgte vil komme til at opnå en urimelig berigelse på baggrund af omstændigheder, som sagsøger ikke har haft nogen indflydelse på, såfremt sagsøger skulle være afskåret fra at rette sit krav, og at sagsøgte er nærmest til at skulle bære risikoen for, at sikrede som sket har valgt at lade sig tvangsopløse uden at orientere parterne herom". If Skadeforsikring har her overfor gjort gældende: "Som nævnt er If Skadeforsikrings rolle i sagen, at If Skadeforsikring havde tegnet ansvarsforsikring for. If Skadeforsikring bestrider, at forsikringsaftalelovens 95 giver Greenwork hjemmel til at anlægge retssag direkte mod If Skadeforsikring. Allerede af den grund skal If Skadeforsikring frifindes. Til støtte herfor anføres navnlig følgende anbringender: 1. Sagsøger Greenwork har ikke noget direkte retsforhold til sagsøgte If Skadeforsikring, og der er ikke hjemmel til, at Greenwork kan anlægge retssag og indtale krav direkte mod If Skadeforsikring. 2. Eneste mulighed for at anlægge retssag direkte mod det forsikringsselskab, der har tegnet ansvarsforsikring for den fysiske eller juridiske person, der angiveligt er skadevolder, er de helt særlige tilfælde, hvor forudsætningerne i forsikringsaftalelovens 95 er opfyldt. I forbindelse med en generel reform af forsikringsaftaleloven, der på grundlag af en betænkning fra 2002 (etænkning nr. 1423/2002 om forsikringsaftaleloven) blev gennemført i 2003, ændrede man med virkning fra 2003 forsikringsaftalelovens 95's ordlyd, således at den relevante del af bestemmelsen i dag lyder: "Når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået, og erstatningens størrelse er bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort. Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes kon-

13 Side 10/13 kurs, tvangsakkord eller gældssanering." 3. I den betænkning, der ligger bag lovændringen, gav udvalgets flertal netop klart udtryk for, at der var behov for regler om de tre situationer konkurs, tvangsakkord og gældssanering men der var ikke behov for en generel regel. Det hedder således i betænkningen etænkning nr. 1423/2002, side 214. (sagsøgtes understregninger): "Flertallet vil også pege på, at spørgsmålet om skadelidtes direkte krav mod forsikringsselskabet navnlig har voldt problemer i tilfælde af skadevolderens konkurs m.v. "m.v." må antages at henvise til det, der er anført lige nedenfor i næste afsnit om tvangsakkord og gældssanering., og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en generel regel om skadelidtes direkte krav mod forsikringsselskabet. Udvalgets flertal finder det herefter rigtigst, at forsikringsaftalelovens 95 alene ændres således, at det udtrykkelig fremgår af bestemmelsen, at skadelidte har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikring, hvis skadevolderen er gået konkurs, jf. UfR H. Flertallet foreslår endvidere en præcisering af, at dette også gælder, hvis skadevolderen har fået tvangsakkord eller gældssanering, idet skadelidte heller ikke i disse tilfælde har mulighed for at få sit fulde krav betalt af skadevolderen." etænkningen viser således, at man med den valgte formulering har gjort op med de tilfælde, hvor den særlige beskyttelse efter forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, skal være gældende. Dette er også kommet til udtryk i lovforslagets bemærkninger LFF l.169, side 9., hvor det anføres, at udvalgets flertal: " fremhæver endvidere, at spørgsmålet om skadelidtes direkte krav mod ansvarsforsikringsselskabet i praksis er opstået i tilfælde af skadevolderens konkurs m.v., og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rejse et krav direkte mod forsikringsselskabet." Efter en gennemgang af flertallets forslag om, at bestemmelsen skal ændres således, at den omfatter konkurs, tvangsakkord og gældssanering, tilføjes det i lovforslagets bemærkninger: "Flertallet finder ikke, at der herudover er grundlag for at foreslå ændringer af 95." 4. estemmelsen er heller ikke i retspraksis udvidet til at omfatte andre insolvenstilfælde end lige netop de i loven omtalte situationer med konkurs,

14 Side 11/13 tvangsakkord eller gældssanering, hvor det er skadevolders økonomiske uføre, der er årsag til, at man ikke kan opnå erstatning direkte hos skadevolder selv. Den af sagsøger påberåbte dom UfR H er det eneste eksempel på noget, der kan udlægges som udvidende fortolkning af bestemmelsen i FAL 95. Det skal fremhæves, at denne dom netop ikke angår sådanne insolvenstilfælde, som der efter lovens forarbejder og intentioner er gjort endeligt op med, jf. afsnit 3 ovenfor og afsnit 6 nedenfor. 5. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at den af sagsøger ligeledes påberåbte dom UfR Ø ikke vedrørte en problemstilling som den, nærværende sag angår. Der er bl.a. den helt afgørende forskel på landsretsdommen fra 2000 og nærværende sag, at landsretsdommen vedrørte et tilfælde, hvor skadevolder havde givet skadelidte transport i et eventuelt krav på dækning i henhold til den ansvarsforsikring, skadevolder havde tegnet. Endvidere forelå der anerkendelse af såvel erstatningsansvaret som erstatningskravet fra skadevolders konkursbos side. Skadelidtes retsstilling var derfor en helt anden end den, der i nærværende sag er gældende for Greenwork. 6. Det skal fremhæves, at Højesteret i den seneste dom, hvor Højesteret har haft lejlighed til at anvende og fortolke bestemmelsen i FAL 95, udtrykkelig har fremhævet begrænsningen af bestemmelsens anvendelsesområde. I UfR H hedder det således i Højesterets præmisser: "Ved lovændringen i 2003 blev det overvejet at udvide skadelidtes adgang til direkte søgsmål mod ansvarsforsikringsselskabet, men bortset fra lovfæstelsen og præciseringen af adgangen hertil ved skadevolders konkurs, tvangsakkord eller gældssanering, jf. nu FAL 95, stk. 2, valgte lovgiver at fastholde betingelserne i 95, stk. 1." Højesteret fremhæver således, at lovgiver netop besluttede, at man i disse insolvenstilfælde ikke ville udvide anvendelsesområdet til andet og mere end netop de konkrete situationer konkurs, tvangsakkord og gældssanering. Højesteret udtaler sig således direkte om grænserne for lovbestemmelsens anvendelse i insolvenstilfælde. I modsætning til det, sagsøger har gjort gældende i sagsøgers første procedureindlæg, støtter Højesterets dom dermed afgørende If Skadeforsikrings standpunkt i nærværende sag. Det følger således også af den nyeste højesteretsdom, at der ikke er noget grundlag for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til andre insolvenstilfælde end dem, lovgiver udtrykkelig har begrænset bestemmelsen til at angå.

15 Side 12/13 7. De af sagsøger påberåbte domme for tiden, før lovgiver tog stilling til FAL 95's anvendelsesområde, har ingen særlig interesse for nærværende sag. Ingen af dommene vedrører den foreliggende situation, og således som det både er anført i lovændringens forarbejder og fremhævet af Højesteret i efterfølgende retspraksis, jf. afsnit 3 og 6 ovenfor, har lovgiver ikke fundet, at FAL 95's anvendelsesområde skulle gælde andre insolvenssituationer end konkurs, tvangsakkord og gældssanering. 8. Det bestrides, at If Skadeforsikring som hævdet af sagsøger skulle være nærmest til at bære risikoen for, at der sker tvangsopløsning af det forsikrede selskab. havde et forretningsmæssigt forhold til såvel Greenwork som If Skadeforsikring, baseret på forskellige aftaler. Alle tre parter er erhvervsdrivende selskaber. Der er ingen grund til at antage, at den ene af s medkontrahenter skulle være nærmere end den anden medkontrahent til at bære risikoen for, at blev tvangsopløst. Under alle omstændigheder er der ikke hjemmel til, at Greenwork kan rejse krav direkte over for If Skadeforsikring, jf. bl.a. afsnit 2 3 og 6 ovenfor". Rettens begrundelse og afgørelse Efter forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod forsikringsselskabet, når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse er bestemt. Efter forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, indtræder den sikredes ret imod selskabet endvidere, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. s erstatningspligt over for Greenwork er ikke fastslået, og størrelsen af eventuel erstatning er heller ikke bestemt. Greenwork kan således ikke rette sit eventuelle erstatningskrav direkte mod If Skadeforsikring, der er ansvarsforsikrer for, jf. forsikringsaftalelovens 95, stk. 1. Retten finder heller ikke, at der i sagen foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at Greenwork efter princippet i forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, kan rette kravet direkte mod selskabet. estemmelsen i forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, er begrænset til at gælde krav på erstatning, der er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. estemmelsen finder derfor ikke anvendelse i den foreliggende situation, hvor er tvangsopløst efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen.

16 Side 13/13 Da If Skadeforsikring således ikke er rette sagsøgte, frifindes If Skadeforsikring. Greenwork ApS skal betale ,00 kr. i sagsomkostninger til If Skadeforsikring til dækning af udgiften inklusiv moms til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens betydning og arbejdets omfang, herunder at sagen er afgjort uden mundtlig hovedforhandling. Thi kendes for ret: If Skadeforsikring frifindes. Greenwork ApS betaler inden 14 dage ,00 kr. i sagsomkostninger til If Skadeforsikring. Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a. Anne Ersbøll dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 28. marts Heidi rix, retsassistent

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN 3. MAJ 2016 PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN En ny kendelse fastslår, at der ikke kan stilles spørgsmål, som indebærer, at en skønsmand skal udtale sig om, hvad en tidligere skønsmand

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE 1. DECEMBER 2010 INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE En ny principiel kendelse tager stilling til, hvornår en part efter retsplejelovens 225, stk. 2, kan forlange en retssag behandlet

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO 27. JUNI 2016 OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO Et hospital eller en lignende behandlingsinstitution må i sagens natur udøve et vist, relativt vidt skøn

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 5/2015 (2. afdeling) Assens Havn (advokat Henrik Hesselberg Frandsen) mod Navigators Management (UK) Limited (advokat Henrik Nissen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE 17. JANUAR 2017 NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at et tilbud på skadeudbedring ikke kunne fremlægges under retssag,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN 9. OKTOBER 2017 NY DOM OM NSVR FOR PSNING F BRN En ny dom vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den person, der som en vennetjeneste passer et barn for forældrene, kan pådrage sig erstatningsansvar som følge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE

PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE 20. JUNI 2012 PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE Østre Landsret har afsagt to domme, der udspringer af samme begivenhed:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere