HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 9. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling Det hedder i forsikringsaftalens almindelige forsikringsvilkår bl.a.: Kasko-, Delkasko- og Dækker/omfatter Brandforsikring 4 Dækningsomfang 4.1 Kaskoforsikringen Kaskoforsikringen dækker skade, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøj ved tyveri og røveri. Dækker/omfatter ikke

2 - 2-7 Forsikringen dækker ikke 7.1 Forsæt eller grov uagtsomhed 7.2 Spiritus eller narkotika 7.3 Ikke lovbefalet kørekort Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort for knallerter, såfremt knallerten blev ført af en person som ikke opfyldte Færdselslovens krav, se dog punkt Fabrikationsfejl m.v. Skade som følge af fabrikations-, konstruktionseller opbygningsfejl. 7.5 Mekanisk skade De mekaniske skader omfattes af kasko- og brandforsikringen, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skade opstået som følge af manglende vand, olie og brændstof. Mekanisk skade i øvrigt. 7.6 Elektrisk system Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer. 7.7 Sejlads, Grønland og Færøerne 7.8 Bearbejdning eller behandling Skade indtruffet under sejlads til eller fra og mellem havne i Grønland og på Færøerne. Skade der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift.

3 Biltelefon, navigationsudstyr (elektronisk vejsøgning) og indbygget DVD til TV/Spil m.v Tyveri af brændstof m.v. Navigationsudstyr og indbygget DVD der er tegnet mod merpræmie jf. policen. Biltelefon, walkie-talkies og andet sender- /modtagermateriale. Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Vejrlig m.v. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser og lignende Manglende vedligeholdelse m.v Ikke forvoldt af forsikringstager mfl. Med hensyn til undtagelserne i punkt 7.1, 7.2, 7.3 samt 24.1 og 24.2 gælder følgende: Skade der opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse Udgifter til lån og leje af andet køretøj m.v. Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det godtgøres, a. at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller b. at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Er selskabet pligtig at udrede erstatning for sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Udgifter til lån og leje af andet køretøj i en reparationsperiode, med mindre andet er aftalt. Dette skal i så fald fremgå af policen.

4 - 4 - Anbringender Parterne er enige om, at det for Højesteret kan lægges til grund, at Yakup Kerpics handlinger i forbindelse med færdselsuheldet kan karakteriseres som groft uagtsomme i forsikringsaftalelovens 18 s forstand, og at Yakup Kerpic ikke har krav på forsikringsdækning for skaderne på bilen i henhold til den tegnede kaskoforsikring. Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark, har navnlig anført, at Yakup Kerpics grove uagtsomhed efter forsikringsaftalelovens 18 kun har den konsekvens, at hans krav på forsikringsdækning bortfalder. Der er ikke grundlag for at statuere identifikation mellem Yakup Kerpic og banken, da banken ingen tilknytning har haft til de handlinger, der har ført til bortfald af Yakup Kerpics krav på forsikringsdækning. Banken er som indehaver af en tinglig ret i form af et ejendomsforbehold selvstændig sikret, jf. forsikringsaftalelovens 54, der er udtryk for et lovbestemt egentligt tredjemandsløfte, hvilket fremgår af forarbejderne hertil. Banken afleder således ikke sit krav på forsikringsdækning fra forsikringstageren ud fra synspunkter om indtrædelse. Det af If Skadeforsikring påberåbte vilkår 7.1 i forsikringsbetingelserne har ikke den fornødne klarhed til at kunne anses som en fravigelse af forsikringsaftalelovens 54 eller 18, jf. lovens 3. Det nævnte vilkår indeholder en henvisning til forsikringsaftalelovens 18, og vilkåret må derfor forstås som en gentagelse af, hvad der følger af 18, nemlig at det alene er forsikringstagerens egen retsstilling, der berøres af den udviste grove uagtsomhed. I forhold til spørgsmålet om panthaverdeklarationssystemets betydning for fortolkningen af forsikringsaftaleloven savner det mening, at indførelsen af et aftalebaseret system skulle kunne indskrænke forsikringsaftalelovens anvendelsesområde. Forsikringsaftaleloven omfatter endvidere alle former for løsøre, mens der alene findes panthaverdeklarationer for udvalgte former for aktiver, hvilket fremgår af Forsikring & Pensions hjemmeside. Dækningsområdet for forsikringsaftalelovens 54 kan ikke afhænge af, hvilken type løsøre der er tale om. Deklarationernes dækningsområder ændrer sig endvidere over tid, hvilket konkret også er sket for F-deklarationen, og fortolkningen af forsikringsaftalelovens 54 kan ikke være afhængig heraf.

5 - 5 - Punkt 1.b. i deklaration F udgør blot en gengivelse af gældende ret, og bestemmelsen er derfor reelt overflødig. Panthaverdeklarationssystemet er imidlertid ikke overflødigt, da det har væsentlig betydning på en række områder, uanset om tinglige rettighedshavere måtte være selvstændigt dækket efter forsikringsaftalelovens 54, når der er udvist grov uagtsomhed af forsikringstageren. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3 i det responsum, der er indhentet fra Finans & Leasing. Punkt 1.b. i deklaration F vedrørende dækning i tilfælde af skader forvoldt ved sikredes grove uagtsomhed udgør blot et mindre delelement heri. If Skadeforsikring har navnlig anført, at efter almindelige obligationsretlige principper kan den part, der indtræder i en anden parts rettigheder i henhold til en aftale, som sidstnævnte part har indgået med tredjemand, ikke opnå en bedre retsstilling over for tredjemand end aftaleparten selv har. Det gælder, når forsikringstager til tredjemand har transporteret sit krav på forsikringsdækning i henhold til en forsikringsaftale, eller når tredjemand af andre grunde indtræder (subrogerer) i forsikringstagerens rettigheder over for forsikringsselskabet, jf. også princippet i forsikringsaftalelovens 95. Den panthaver, der uden at få noteret panthaverdeklaration mod betaling af en særlig præmie indtræder i pantsætterens rettigheder over for forsikringsselskabet i henhold til den forsikringsaftale, pantsætter har indgået med forsikringsselskabet, kan ikke opnå bedre ret alene i sin egenskab af panthaver. Dette ville forudsætte en særlig hjemmel. En sådan hjemmel fremgår ikke og slet ikke med tilstrækkelig tydelighed af forsikringsaftalelovens regler om panthaverforhold. Der er ikke efter ordlyden af 54 belæg for at antage, at panthaver skulle opnå en bedre retsstilling, end den forsikringstageren har. Såfremt man måtte finde, at der i forsikringsaftalelovens forarbejder er støtte for, at panthaver i visse situationer skal have en bedre retstilling end forsikringstageren, kan det højst gælde i tilfælde, hvor forsikringsaftalen ikke indeholder en bestemmelse om grov uagtsomhed, og dette forhold alene reguleres af forsikringsaftalelovens 18. For den forsikringsaftale, der gælder i denne sag som er helt sædvanlig for nutidens motorkøretøjsforsikringer hvor skader forvoldt ved grov uagtsomhed er direkte undtaget fra forsikringsdækningen, er dækningsundtagelsen ikke begrænset til sikredes krav mod selskabet, men gælder generelt for krav på forsikringsdækning. Dette er helt i overensstemmelse med fast forsikringspraksis, og der henvises til det, som Forsikring & Pension har udtrykt i det til brug for retssagen indhentede responsum. Efter retspraksis lægges der stor vægt på en sådan fast, mangeårig forsikringsmæssig praksis og forståelse af et grundlæggende forsikringsretligt princip.

6 - 6 - If Skadeforsikring er ikke uenig i, at der også er andre fordele knyttet til panthaverdeklaration F end f.eks. punkt 1.b. vedrørende dækning i tilfælde af skader forvoldt ved sikredes grove uagtsomhed, men det bestrides, at denne bestemmelse alene udgør et beskedent delelement heraf, og at de andre forhold skulle være væsentlige endsige afgørende for den udbredte anvendelse af panthaverdeklarationer i Danmark. Hvis banken får medhold, vil det stride mod panthaverdeklarationssystemet, som gennem årtier har været gældende og fungeret godt i Danmark, og medføre, at ordningen reelt mister sin betydning. Højesterets begrundelse og resultat Parterne er for Højesteret enige om, at det kan lægges til grund, at ejeren af bilen, Yakup Kerpic, i forbindelse med det færdselsuheld, hvor bilen blev totalskadet, har handlet groft uagtsomt, og at han derfor ikke har krav på forsikringsdækning på bilen i henhold til den tegnede kaskoforsikring. Spørgsmålet er herefter, om Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark, der har ejendomsforbehold i bilen, kan gøre krav gældende i henhold til policen, selv om Santander ikke har fået noteret panthaverdeklaration. Forsikringsaftaleloven Efter forsikringsaftalelovens 54 anses en tingsforsikring, som er tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, for tegnet til fordel for enhver, der som ejer, panthaver eller indehaver af en tinglig ret, eller fordi han bærer faren ved tingen, vil lide tab ved, at den forringes eller går til grunde. Efter forsikringsaftalelovens 18 har den sikrede dog ikke noget krav mod selskabet, hvis den sikrede forsætligt har fremkaldt forsikringsbegivenheden. Har den sikrede fremkaldt forsikringsbegivenheden ved en uagtsomhed, der under de foreliggende omstændigheder må betegnes som grov, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb, jf. 18, stk. 2. Som anført af landsrettens mindretal må det særligt efter forarbejderne til forsikringsaftalelovens 18 og 86 antages, at erstatningen kun bortfalder eller nedsættes over for den sikrede, som har forvoldt skaden, ikke over for de andre sikrede.

7 - 7 - Det følger af forsikringsaftalelovens 20, at det ikke med retsvirkning kan aftales, at selskabet skal være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov. Der er derimod ikke i loven gjort begrænsninger i selskabets adgang til at undtage skader forvoldt ved grov uagtsomhed fra forsikringsdækningen. Der kan inden for de rammer, som følger af forsikringsaftaleloven, i forsikringspolicen være fastsat begrænsninger for, hvad selskabet hæfter for, som er bindende for ikke kun forsikringstageren, men også de øvrige, som er sikret efter forsikringsaftalelovens 54. Aftalegrundlaget i den konkrete sag Tre dommere Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen udtaler herefter: Efter forsikringspolicens almindelige forsikringsvilkår, punkt 7.1, dækker forsikringen ikke skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18. Vi finder, at denne formulering mest naturligt må forstås som en gentagelse af reglen i lovens 18, og at det ikke ved formuleringen har været tilsigtet at fravige udgangspunktet i denne bestemmelse. Henvisningen i punkt 7.1 til forsikringsvilkårenes punkt 7.13 indebærer efter vores opfattelse kun en særlig regulering af forsætlige eller groft uagtsomme skader omfattet af punkt 7.1, der ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og hvor forsikringstageren er dækket under særlige omstændigheder. Punkt 7.1 indeholder ikke herudover nogen begrænsning med hensyn til den personkreds, der må anses for dækket af forsikringen, og der er ikke i forsikringsaftalen det fornødne grundlag for at antage, at If Skadeforsikring har forbeholdt sig fuld ansvarsfrihed i forhold til alle sikrede i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Vi finder på denne baggrund, at Santander som indehaver af et ejendomsforbehold i det forsikrede køretøj må anses for sikret i medfør af forsikringsaftalelovens 54, der ikke kan anses for fraveget ved de nævnte bestemmelser i forsikringsvilkårene, jf. forsikringsaftalelovens 3. På denne baggrund, og da det som If Skadeforsikring i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, stemmer vi for at tage Santanders påstand til følge. Dommerne Lene Pagter Kristensen og Michael Rekling udtaler:

8 - 8 - Forsikringspolicens punkt 7 har overskriften Forsikringen dækker ikke og omfatter en lang række punkter, herunder skader forvoldt under kørsel i beruset tilstand, skader som følge af fabrikationsfejl m.m., mekanisk skade, osv., der efter deres ordlyd fremstår som objektivt formulerede begrænsninger i policens dækningsomfang, der er gældende for alle sikrede efter policen. Dette gælder også punkt 7.1 om skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Det forhold, at der i punktet henvises til forsikringsaftalelovens 18, kan efter vores opfattelse ikke føre til en anden forståelse, end ordlyden i øvrigt tilsiger, da det fremgår af punkt 7.13 som der også henvises til at policen særskilt regulerer, hvornår der kan ydes erstatning, hvis en skade er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Henvisningen i punkt 7.1 til forsikringsaftalelovens 18 kan derfor efter vores opfattelse ikke forstås som en henvisning til, at det er reglen i 18, som gælder, men må forstås som en henvisning til, at begreberne forsæt og grov uagtsomhed er de samme begreber, som anvendes i 18. På den anførte baggrund finder vi, at policens punkt 7.1 må forstås således, at alle skader forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed er undtaget fra policens dækningsområde, medmindre andet følger af policens punkt Da policen herefter ikke dækker den af sagen omhandlede skade, og da Santander ikke har tegnet en panthaverdeklaration, er banken derfor ikke berettiget til erstatning. Med denne begrundelse stemmer vi for at stadfæste dommen. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. If Skadeforsikring skal i sagsomkostninger for landsretten og Højesteret betale til Santander kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat og kr. er til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: If Skadeforsikring skal til Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark, betale ,43 kr. med procesrente af ,43 kr. fra den 24. juli 2007 til den 26. januar 2011 og af ,43 kr. fra den 27. januar 2011.

9 - 9 - I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal If Skadeforsikring til Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark, betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere