Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospita / Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30. april 2014 af DRRLV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Nyttige kontakter

3 1. Indledning Den Kliniske Basisuddannelse er beskrevet i målbeskrivelsen (målbeskrivelse) og uddannelsesforløbet understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje (portefølje og logbog). Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge. Specielle regionale forhold I målbeskrivelsen for KBU står angivet at der i alle uddannelsesforløb bør indgå én afdeling med betydelig akutfunktion. Kravene til sammensætningen af forløb, samt kravene til de afdelinger, der varetage KBU forløb, er nærmere specificeret i retningslinjer fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (Retningslinjer). Det fremgår bl.a. heraf, at 1. delansættelse skal være på en afdeling med et stort og bredt akut patientindtag, samt at KBUlægen i vagten skal have mulighed for direkte supervision af læge med "tilladelse til selvstændigt virke som læge". Herudover ønskes et godt uddannelses og arbejdsmiljø sikret ved, at der på hvert uddannelsessted planlægges 2 sideløbende KBU forløb, gerne med forskudt ansættelsestidspunkt. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning ifm. den lægelige videreuddannelse (karrierevejledning). 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: sted og varighed 1. ansættelse 2. ansættelse Fælles AKUT Afdeling, AUH 6 måneder 6 måneder Nyremedicinsk Afdeling C, AUH 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de 2 ansættelsessteder, som lægen skal ansættes på. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Fælles AKUT afdeling, Aarhus Universitetshospital Ansættelsesstedet generelt Der skelnes mellem perioden før udflytning til DNU i 2016 og tiden frem til Afdelingen (FAA) Fælles akutafdeling (FAA) har ansvaret for akutte patientforløb indenfor intern medicin, organkirurgi og ortopædi, herunder skader, ved Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. FAA består af modtagelsen, akutambulatoriet (skadestuen) og de akutte sengeafsnit AKUT 1 og AKUT 2. I FAA er ansat 10 speciallæger med (eller under uddannelse til) fagområdegodkendelse indenfor akutmedicin, 2 AP læger i hoveduddannelsesforløb og 10 KBU læger. I modtagelsen er der 17 behandlingsrum med totalt 20 lejer samt et triagerum med 3 lejer. Dertil kommer sengeafsnittene AKUT 1 og AKUT 2, der modtager patienter til akut indlæggelse fra alle 3 specialer i op til 48 timer. Der er på sengeafsnittende totalt 36 senge. I modtagelsen triagerer sygeplejersker patienterne og tilkalder iht. triagefarve en speciallæge fra akutafdelingen. Dog varetages akutte kald på præhospitalet rødt triagerende patienter direkte af stamafsnittene. FAA speciallægen tilkalder KBU læge, og KBU lægen er derfra superviseret ansvarlig for patientens forløb. I modtagelsen er akutafdelingens egne speciallæger (akutmedicinere) til stede hele døgnet. I dagtiden er en speciallæge dedikeret til supervision af tilstedeværende yngre læger. Den øvrige bemanding fra akutafdelingen udgøres af en flowmaster, der har overordnet styring af de akutte patientforløb, samt 2 3 speciallæger, som har funktioner i skadeambulatoriet. 4

5 KBU lægerne i FAA arbejder primært med patientforløb i de skærende specialer. Der vil dagligt være 3 KBU læger i modtagelsen, hvoraf den ene primært vil arbejde i skadeambulatoriet. Om natten vil der være 2 KBU læger i FAA til at modtage akutte patienter sammen med en speciallæge fra FAA. Medicinsk afdeling stiller med en yngre læge dagligt til at bidrage med de medicinske forløb. Afhængig at den enkelte patients tilstand og behov kaldes læger fra stamafdelingerne til akutmodtagelsen. Disse seniorlæger vil også være til rådighed som supervisorer. I de akutte sengeafsnit vil patienter indlagt i AKUT 1 og AKUT 2 blive tilset af læger fra de respektive specialer. Alle KBU læger i afdelingen vil få stuegangsfunktion i de akutte sengeafsnit på rotationsbasis 6 gange pr. 16 ugers rul. Stuegangsfunktionen superviseres af stamafdelingernes speciallæger. Efter udflytning til DNU i 2016 ( g/fakta+om+afdelingen) Det forventes, at Fælles AKUT Afdeling i 2016 vil bestå af en modtagelse (30 behandlingslejer), et sengeafsnit (74 senge) og et ambulatorium (en skadestuefunktion). Lægevagten i Aarhus vil fysisk og til en vis grad personalemæssigt være integreret i afdelingen. De fleste akutte indlæggelser på AUH vil gå gennem Fælles AKUT Afdeling. I modtagelsen foretages triagering primært ved akutmediciner (speciallæge med fagområdeuddannelse indenfor akutmedicin), modtagelse og initial behandling varetages af KBU læger under supervision af akutmediciner. Over halvdelen af patienter henvist til indlæggelse forventes at kunne færdigbehandles i akutafdelingen enten samme dag i modtagelsen/ambulatoriet eller via sengeafsnittet, hvor patienter kan være indlagt i op til 48 timer. De resterende patienter visiteres direkte til den fagligt relevante specialafdeling. Fælles AKUT Afdeling vil til en start modtage intern medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. De resterende specialer forventes gradvist at blive integreret frem mod udflytningen i 2016, hvor også psykiatrisk skadestue og pædiatrisk modtagelse bliver en del af Fælles AKUT Afdeling. Direkte i akutafdelingen vil være ansat akutmedicinere samt op til 23 læger i første halvdel af den kliniske basisuddannelse (KBU læger). Antallet af HU forløb, der i kortere eller længere perioder vil have ansættelse i akutafdelingen er endnu ikke fastlagt, men antallet forventes at stige over tid. En stor del af patientbehandlingen i det akutte sengeafsnit vil blive varetaget af læger fra relevante specialafdelinger i samarbejde med den faste lægestab i akutafdelingen. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) KBU lægen vil have funktion i hele AKUT afdelingen, dog primært på patienter fra de skærende specialer og vil bl.a. varetage følgende funktioner: AKUT modtagelsen: 5

6 1) Modtagelse og behandling (journalskrivning) af akut indlagte patienter primært indenfor kirurgi og ortopædkirurgi samt i mindre grad indenfor de medicinske specialer. Funktionen superviseres af akutmediciner og/eller den specialespecifikke bagvagt, hvis denne er akut tilkaldt. 2) Arbejdstid: KBU lægen vil både varetage dagfunktion og vagtarbejde i AKUT modtagelsen. Dagvagten går fra kl til kl , nattevagt hvert 6. døgn fra kl til kl Dertil kommer sweeperfunktion hvert 10. døgn fra kl I vagten vil KBU lægen indgå i et samlet vagthold bestående af akutmediciner (specialist FAA), læger i HU uddannelse til almen praksis (AP læge) samt vagthavende læger fra tilknyttede specialafdelinger. Der vil således sammen med KBU lægen til enhver tid være en læge tilstede i AKUT modtagelsen med tilladelse til selvstændigt virke. I modtagefunktionen af den akutte patient vil KBU lægen primært blive superviseret af akutmedicinere (speciallæger ansat i FAA) og AP læger, men også af specialebagvagter, hvor dette er relevant. AKUT sengeafsnit: KBU lægen vil have skemalagte funktioner i sengeafsnittet med stuegang på indlagte patienter. Her vil være en bred samarbejdsflade med læger fra hospitalets specialafdelinger og supervision i stuegangsfunktionen vil i stor udstrækning blive varetaget af specialafdelingernes HU og speciallæger. AKUT ambulatoriet (Skadestuen): Behandling af patienter med akutte skader af varierende art. Supervisionen varetages af akutmediciner og/eller ortopædkirurg. Funktion i AKUT ambulatoriet vil være skemalagt. Undervisning Konferencer Kl holdes fælles konference for de afgående vagthold fra alle specialer og FAA i konferencerum for AKUT 1 og AKUT 2. Kl holdes konference og morgenundervisning i FAA`s kaffestue Kl. 9 er der skaderøntgenkonference, hvor der dagligt deltager en KBU læge og en speciallæge fra FAA Kl er der tavlemøde mellem FAA og de øvrige specialer i konferencerum for AKUT 1 og AKUT 2. I konferencer deltager læger med forskellig anciennitet fra specialafdelingerne, KBU læger, APlæger og speciallæger fra FAA. Oplysning om konferencernes fysiske og tidsmæssige placering vil blive fremsendt i forbindelse med det øvrige introduktionsmateriale. Formaliseret undervisning På alle hverdage skal en KBU læge undervise temabaseret 15 minutter ud fra en case. Derudover vil der hver onsdag kl være formaliseret undervisning af speciallæge fra FAA eller anden relevant afdeling. Undervisningen vil både omfatte akutte tilstande i Fælles AKUT Afdeling og relaterede sygdomsforløb på de specialiserede afdelinger. Kurser og kongresser 6

7 Ved ønske om deltagelse i ikke obligatoriske kurser og kongresser skrives ansøgning om tjenestefri og evt. refusion af kursusomkostninger til den ledende overlæge. Det forventes, at afdelingens øvrige lægestab efterfølgende informeres om relevant ny viden opnået på kurset/kongressen fx i forbindelse med undervisningssession eller lign. Forskning Med etablering af den nye fælles akutmodtagelse på AUH har forskning i det akutte patientforløb fået en høj prioritet og har man et ønske om forskning i/i relation til AKUT afdelingen er man velkommen til at kontakte afdelingens professor, som vil være behjælpelig med råd og vejledning. Det forventes ikke, at KBU lægen obligatorisk deltager i forskningsprojekter i løbet af de 6 måneders ansættelse i Fælles AKUT Afdeling. Første torsdag i hver måned afholdes journal/podcast club hvor udd. ansvarlig overlæge uddelegerer udvælgelse af podcast/artikel til en KBU læge, som skal være tovholder på diskussionen. Alle læger og sygeplejersker i afdelingen inviteres. Det tilstræbes, at arrangementet får både et socialt og et akademisk perspektiv. 2. Delansættelse: Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital i Skejby (hjemmeside for Afdeling C) Ansættelsesstedet generelt Nefrologi omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medicinske nyresygdomme, herunder udredning af hypertension forårsaget af sygdomme i nyrernes blodkar og svære elektrolytforstyrrelser. Behandlingen af patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske nyresygdomme omfatter højteknologiske metoder bl.a. dialyse, plasmaferese, immunoadsorption og nyretransplantation. En mere udtømmende beskrivelse af specialet kan ses på Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital er en ren nefrologisk afdeling, der varetager hovedfunktioner for et optageområde med et befolkningsgrundlag på ca indbyggere, regionale funktioner for Region Midt samt højt specialiserede funktioner for Region Midt og Region Nord. Afdelingen er opbygget med et sengeafsnit (CS), nyremedicinsk ambulatorium (C amb.), dagafsnit, hypertensionsambulatorium, to hæmodialyseafsnit, afsnit for optræning til hjemmedialyse, et dialyseaccess ambulatorium samt en forskningsenhed. Afdelingens speciallæger varetager endvidere betjeningen af hæmodialyse satellitafdelinger i Randers og Horsens. Organisation af specialet og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) På Nyremedicinsk Afdeling C vil du få lejlighed til at følge en række patientforløb, herunder: Patientforløb ved akut nyreinsufficiens og behov for akut dialysebehandling samt ofte behov for intensiv terapi. Patientforløb ved kronisk terminal nyreinsufficiens med behov for hæmodialyse, peritoneal dialyse eller nyretransplantation. Patientforløb ved kronisk progredierende nyreinsufficiens på grund af blandt andet kronisk glomerulonefritis, tubulointerstitielle nyresygdomme og herunder kronisk pyelonefritis, hypertension, diabetisk nefropati, systemiske vaskulitissygdomme og nyresygdomme af ukendt ætiologi. Patientforløb ved nyretransplantation med behov for immunosuppressiv behandling. Patientforløb ved systemsygdomme og behov for immunosuppressiv behandling. Patientforløb ved infektion hos både immunkompetente og immunosupprimerede patienter. 7

8 Patientforløb ved hypertension. Patientforløb ved svære elektrolytforstyrrelser. Patientforløb ved afslutning af aktiv behandling. Specialet er således kendetegnet ved patienter med kroniske sygdomme, der har behov for ofte livslang kontrol og behandling af sygdommen samt komplikationer til den kroniske nyresygdom og behandlingen af denne. I afdelingen vil du møde hovedparten af medicinske sygdomme samt en stor del af kirurgiske og psykiatriske sygdomme. Det primære formål med den kliniske basisuddannelse på Nyremedicinsk Afdeling C er, at basislægen opøver evnen til overblik over en kompliceret klinisk proces med mange behandlere og aktører fra forskellige afdelinger og institutioner samt opnår de nødvendige basiskompetencer inden for de 7 lægeroller. Under sin ansættelse varetager basislægen følgende kliniske funktioner: Vagtfunktion: Basislægen fungerer som forvagt, idet forvagtslaget deles også med læger i introduktionsudddanelse og læger tidligt i den nefrologiske hoveduddannelse. Forvagten har døgnvagter i weekends og helligdage, dagvagter fra kl (evt. kl på mandage og torsdage) samt aften nattevagter fra kl på hverdage. Vagtarbejdet for forvagterne omfatter primært at modtage og iværksætte primær udredning og behandling af specialespecifikke patienter, der modtages direkte på afdelingen (Nyremedicinsk Afdeling C modtager ikke uselekterede intern medicinske patienter). Herudover forventes forvagten i samarbejde med bagvagten at løse akut opståede problemer på afdelingen samt varetage almindeligt forekommende lægearbejde. Afdelingens bagvagter har dagtjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste fra bolig. Bagvagten varetager en omfattende akut tilsynsvirksomhed på hele Aarhus Universitetshospital. Bagvagtslaget består af afdelingens overlæger i formaliseret vagt fra hjemmet. Stuegang: Sengeafsnit CS er opdelt i tre teams, hvert team med tilknytning af 3 4 speciallæger og 3 5 læger under uddannelse. Speciallægerne har det overordnede kliniske ansvar for udredning og behandlingen af de indlagte patienter. Når basislægen har stuegangsfunktion på sengeafdelingerne, vil der altid være 1 2 mere erfarne læger oftest speciallæger tilstede på afdelingen med stuegangsfunktion på en anden gruppe af de indlagte patienter. Der vil således altid være adgang til umiddelbar supervision og hjælp. Stuegangen indledes med en tværfaglig tavle teamkonference på afdelingen i tidsrummet Som hovedregel deltager mindst en af teamets speciallæger i konferencen, hvor alle indlagte patienter kort gennemgås. Konferencen er velegnet til at øve færdigheden i at træffe kliniske beslutninger i samspil med et tværfagligt team og på baggrund af indsamlede kliniske observationer og relevante parakliniske data. Konferencen giver basislægen gode muligheder for at følge et helt indlæggelsesforløb og dermed opøve alle nødvendige kompetencer i den komplicerede kliniske beslutningsproces. Der er samtidigt gode muligheder for supervision, feedback og evaluering. Dagafsnit: Dagafsnittet er fysisk en integreret del af C ambulatoriet og derfor altid mulighed for umiddelbar supervision af og hjælp fra en mere erfaren læge. 8

9 Arbejdet foregår i tæt samarbejde med den ansvarlige sygeplejerske og omfatter primært modtagelse af og journalskrivning på nyhenviste patienter med kroniske sygdomme inden for det nefrologiske speciale. Et andet vigtigt arbejdsområde er modtagelse og forberedelse af elektive, kendte patienter til specifikke procedurer som f. eks. nyrebiopsi, familienyretransplantation, anlæggelse eller revision af karadgang til hæmodialyse (intern AV fistel eller tunneleret permanent dialysekateter), anlæggelse eller skift af kateter til kronisk peritoneal dialyse, blodtransfusion, intravenøs jernbehandling etc. Arbejdet i dagafsnittet er specielt velegnet til at applicere den diagnostiske proces i forhold til den konkrete kroniske patient samt lægge og gennemføre en udredningsplan for patienten og iværksætte relevant behandling af patienten samt monitorere effekten heraf. Patienter henvist med kroniske nefrologiske sygdomme afsluttes oftest til fortsat udredning, kontrol og behandling i C ambulatoriet. C ambulatoriet: Der allokeres som hovedregel 4 læger til ambulatoriet, så der vil altid være umiddelbar adgang til supervision og hjælp. Bemandingen sker i vidt omfang af speciallæger og læger i nefrologisk hoveduddannelse, og basislæger vil derfor kun undtagelsesvist have funktion i ambulatoriet. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med de fast tilknyttede sygeplejersker. Hovedopgaven er at iværksætte behandling af den kroniske nefrologiske patient og monitorere effekten heraf. Hypertensionsambulatoriet: Den lægelige funktion varetages i et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling B, MEA og Nyremedicinsk Afdeling C med to ugentlige spor. Basislæger vil kun undtagelsesvist have funktion i afsnittet. Hæmodialyseafsnit C4/C5: Her behandles patienter i kronisk hæmodialyse og en række patienter med akut nyresvigt. Basislægen vil ofte i vagtfunktionen skulle løse akutte opgaver i afsnittet. Afsnit for hjemme dialyse: Afsnittet er etableret som en fælles enhed for optræning og kontrol af patienter i hjemmedialysebehandling (hæmodialyse eller peritonealdialyse). Basislæger vil kun undtagelsesvist have funktion i afsnittet. Tværfaglige konferencer: En del af de faste konferencer i Nyremedicinsk Afdeling C er med tværfaglig deltagelse fra andre lægelige specialer og/eller andre personalegrupper, se nedenfor. Undervisning Konferencer: Morgenkonferencen: i C konf., alle læger. Torsdage og fredage underviser afdelingens læger på skift kl Onsdagskonference: i C konf., alle læger. Afholdes på skift med staff meeting og YL /overlægerådsmøde. C/K røntgenkonference ved behov onsdage i ulige uger i Urinvejskirurgisk Afdeling K's konferencerum. 9

10 Middagskonferencen: i C konf., alle læger. Hver fredag er konferencen fra kl. 13 udvidet med deltagelse fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Tavle teamkonferencer: på CS, fælles konference for teamets læger, plejepersonale og jævnligt diætist og fysioterapi/ergoterapi samt transplantationskirurg. Transplantationskonference: , onsdage i ulige uger i C konf. med deltagelse af afdelingens læger, transplantationskoordinatorer, ambulatoriesygeplejerske og transplantationskirurger. Histopatologi konference: , onsdage i ulige uger i C konf. Hjemmedialysekonference: 14 15, hver 4. onsdag i lige uger i C konf., alle læger Renovaskulær konference: , tirsdage i lige uger, karkirurgisk konferencerum, med deltagelse af C læger, karkirurger og radiologer. Møde om immunbetingede sygdomme: , hver 4. onsdag i lige uger i C konf., alle læger. Basislægen forventes at deltage aktivt i afdelingens konferencer, som er specielt velegnede til at opøve evnen til kort og koncist at fremlægge en klinisk problemstilling med henblik på at træffe beslutninger om konkrete patienters diagnose, udredning eller behandling som led i en kompleks klinisk beslutningsproces med god mulighed for at opnå de nødvendige minimumskompetencer inden lægerollerne Medicinsk Ekspert, Kommunikator, Samarbejder og Akademiker. Formaliseret undervisning: Se under konferencer: morgenkonference, onsdagskonference. Kurser og kongresser Ud over obligatoriske kurser kan ansøges om tjenestefri til relevant kursus og kongresdeltagelse ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til ledende overlæge. I samarbejde med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge kan arrangeres korterevarende ophold (typisk af 1 2 dages varighed) på anden afdeling, hvis dette indgår i den personlige uddannelsesplan som en del af karrierevejledningen. Forskning (C forskning) I det nefrologiske speciale prioriteres forskning højt, og Nyremedicinsk Afdeling C har et selvstændigt forskningsafsnit ledet af lærestolsprofessoren. Der er intet krav om forskning i KBU, men for basislæger med ideer og interesse i nefrologisk forskning er der gode muligheder for at deltage i eller indlede forskningsprojekter under ansættelsesforløbet i afdelingen. 10

11 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og kompetencevurderingsstrategier (målbeskrivelsen). I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. Nedenstående skema angiver målbeskrivelsens 7 læringsmål med tilhørende delmål, lærings og kompetenceevalueringsmetode. For læringsmålene 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 og 1.9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end ét ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. CHECKLISTE Læringsmål og delmål Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurderingsmetode 1. Medicinsk ekspert 1.1 Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau 1) initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation 2) give livreddende primær medicinsk behandling 1.2. Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens/praksis Udføre ledundersøgelse Nakke, skulder, albue, knæ og fodled Obligatorisk kursus Bestået kursus 1 Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse Fælles Akut Afdeling C Afdeling Måned Måned 3 11

12 daglige kliniske praksis 1.3. Basislægen skal kunne applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter 1) foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse 2) ordinere relevante parakliniske undersøgelser 3) stille tentativ diagnose på baggrund heraf 4) iværksætte primær behandling 5) give en klar fremstilling heraf til journal Suturering af ikkekomplicerede hudsår 3 Foretage arteriepunktur 1 Optage elektrokardiogram 1 2 Anlæggelse af KAD 1 3 Vurdere bevidsthedssløret patient med Glasgow Coma Score Bevidsthedssløret patient Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 4 løbende supervision og feedback 4 Patient med akutte mavesmerter Patient med vejrtrækningsbesvær Patientforløb ved akut nyreinsufficiens og behov for akut dialysebehandling samt ofte behov for intensiv terapi Patientforløb ved kronisk terminal nyreinsufficiens med behov for hæmodialyse, peritoneal dialyse eller nyretransplantation Patientforløb ved kronisk progredierende nyreinsufficiens på grund af blandt andet kronisk glomerulonefritis, tubulointerstitielle nyresygdomme og herunder kronisk pyelonefritis, hypertension, diabetisk nefropati, systemiske vaskulitissygdomme og nyre med struktureret gennemgang af journaler

13 1.4. Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens/praksis mest almindelig forekommende lidelser 1) reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater 2) journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf 1) iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser 2) følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling 3) ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten sygdomme af ukendt ætiologi Patientforløb ved infektion 1 2 hos både immunkompetente og immunosupprimerede Bevidsthedssløret patient Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 4 løbende supervision og feedback gennemgang af med struktureret Patient med akutte mavesmerter 2 journaler Patient med vejrtrækningsbesvær 2 Struktureret observation af stue Gastrointestinal blødning 4 Hypertension. gang 1 2 Progredierende kronisk nyresygdom 1 2 Infektionssygdom, herunder 1 2 feber af ukendt årsag Pneumoni Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 2 Hyperglykæmi løbende supervision og feedback gennemgang af med struktureret 4 Gastrointestinal blødning journaler 4 Dyspnø og overhydrering Struktureret observation 1 3 af stue Akut nyrepåvirkning gang 1 3 Sepsis 1.6. Basislægen skal kunne agere Overholde tavshedspligt Klinisk arbejde med Vejledersamtaler

14 relevant i henhold til gældende lovgivning 1) overholde tavshedspligt 2) indhente informeret samtykke 3) foretage ligsyn 4) udfærdige dødsattest 5) foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser 6) udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer 1.8. Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling/visitation 1) patienten med sløret bevidsthedsniveau 2) patienten med vejrtrækningsproblemer 3) patienten med febertilstande 4) patienten med akutte smertetil Patienten med blødningstilstand Indhente informeret samtykke løbende supervision med struktureret 1 og feedback gennemgang af Foretage ligsyn 4 forskellige indberetninger, døds 4 Udfærdige dødsattest Anmelde maligne sygdomme attester el. lign., 1 3 til Cancerregisteret som basis lægen Anmelde relevante bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet 1 3 Kende pligter ved patientklager 1 3 samt have kendskab til sagsgangen i Patientklagenævnet og Patientforsikringen Væske og elektrolytforstyrrelser Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 5 løbende supervisi med struktureret Svimmelhed on og feedback gennemgang af 5 Medikamentelt eksantem, journaler 1 3 drug fever og anafylaksi Nyre og/eller leverpåvirkning 1 3 som bivirkning til medicinsk behandling Blodtryksfald 1 3 Patienten med sløret bevidsthedsniveau Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 2 løbende supervisi med struktureret Patienten med vejrtrækningsproblemer on og feedback ved gennemgang af 2 modtagelsen af den journaler Patienten med febertilstande akutte patient 2 Evaluering ved Patienten med akutte smertetilstande umiddelbart efter klinisk vejleder 4 modtagelsen af 4 14

15 stande 5) patienten med blødningstilstand 6) patienten med akut operationskrævende tilstand 7) patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer 1.9. Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb 1) overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen 2) foretage relevant justering af igangsat behandling 3) diskutere, hvordan en afdelings /praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner 2. Kommunikator 2.1 Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere 1) informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende 2) fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere 3) udvise empati, respekt og situati Patienten med akut operationskrævende tilstand Patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer den akutte patient Patienter med hypertension Klinisk arbejde med Vejledersamtaler 4 5 kroniske patientforløb under løbende gennemgang af med struktureret Patienter med terminal uræmi 4 5 (dialysepatienter og nyretransplanterede patienter) supervision og journaler feedback Patienter med kronisk progredierende nyreinsufficiens 4 5 Patienter med diabetes mellitus 4 5 Patienter med iskæmisk og 4 5 inkompenseret hjertesygdom Selvstændigt klinisk arbejde og obligatorisk kommunikationskursus 360 graders feedback og bestået obligatorisk kommunikationskursus Struktureret observation af kommunikation

16 onsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. 3. Sundhedsfremmer 3.1. Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde 1) afdække forhold i patientens aktuelle livs og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose og behandlingsmuligheder 2) informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme Information og rådgivning vedrørende diæt samt væskeog saltrestriktion til den terminalt syge nyrepatient Information og rådgivning om kardiovaskulære risikofaktorer såsom rygning, motion, hypertension, hyperlipidæmi mv. til patienter med kronisk uræmi, hypertension og diabetes Selvstændigt klinisk arbejde Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Struktureret klinisk observation 4 5 Information om optimal blodsukkerkontrol til patienter med diabetes 4. Samarbejder 4.1. Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller 1) kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger som andet sundhedspersonale 2) demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og Information og rådgivning til patienter med misbrug af alkohol eller andre rusmidler Selvstændigt klinisk arbejde 360 graders feedback 6 16

17 sektorer som forudsætning for det gode patientforløb 5. Professionel 5.1. Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde 1) handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner 2) reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger 3) demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis 6. Leder/administrator 6.1. Basislægen skal kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion 1) strukturere og prioritere det kliniske arbejde 2) lede relevante behandlingsteams 7. Akademiker 7.1. Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde 1) søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder 2) undervise kollegaer og andre personalegrupper Foretage litteratursøgning og fremlægge resultatet af dette til konference Bidrage til afdelingens morgenundervisning ved fremlæggelse af en case, gennemgang af videnskabelig artikel eller præsentation af et videnskabeligt projekt Selvstændigt klinisk arbejde Faglige oplæg på afdelingskonferencer 360 graders feedback 360 graders feedback Struktureret observation

18 3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. ansættelse: Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital ( Læringsmetoder Basisuddannelsens væsentligste formål er at lære at være læge og den gennemgående læringsmetode er derfor klinisk arbejde med supervision og feedback. Supervision og formativ feedback gives af akutmedicinere og AP læger i forbindelse med modtagelse af den akutte patient samt ved stuegang i sengeafsnittet, hvor stuegangsholdet består af læger med forskellig kompetenceniveau og specialetilknytning. Kompetencevurderingsmetoder Struktureret klinisk observation og struktureret vejledersamtaler tilstræbes gennemført ved anvendelse af hjælpeskemaer beskrevet i porteføljen for Den Kliniske Basisuddannelse (portefølje). Struktureret observation ( fluen på væggen ) gennemføres ved patientmodtagelse/ journalskrivning, i AKUT ambulatoriet samt i stuegangsfunktionen. Ved vurdering af kompetence 4 og 6 indgår en 360 graders evaluering med udarbejdelse af handleplan. Evalueringen gennemføres i slutningen af 1. delansættelse, således at der i 2. delansættelse kan følges op på handlingsplanen. Basislægen skal 1 2 gange under ansættelsen undervise de øvrige læger i afdelingen ifm. den skemalagte formaliserede undervisning. Her vil fremlæggelsen blive evalueret af tilstedeværende speciallæger/hovedvejledere. 2. delansættelse: Nyremedicinsk Afdeling C, AUH i Skejby Læringsmetoder Da basisuddannelsens væsentligste formål er at lære at være læge er den gennemgående læringsmetode klinisk arbejde med mulighed supervision og feedback. Dette sikres via arbejdsplanlægningen samt mulighed for at dublere arbejdsfunktioner som ambulatorium og stuegangsfunktion. Rollen som leder og administrator (kompetence 6) udvikles ved undervisning af afdelingens medicinske studenter. Her undervises bed side i undersøgelsesteknik, journaloptagelse, kliniske sygdomskategorier mv. Kompetencevurderingmetoder Struktureret klinisk observation og struktureret vejledersamtaler tilstræbes gennemført ved anvendelse af hjælpeskemaer beskrevet i porteføljen for Den Kliniske Basisuddannelse (portefølje). Struktureret observation ( fluen på væggen ) gennemføres både i ambulatoriet, i stuegangsfunktionen samt ved journaloptagelse. Basislægen skal min. 1 gang under ansættelsen undervise de øvrige læger i afdelingen i forbindelse med den skemalagte morgenundervisning. Her vil fremlæggelsen blive evalueret af tilstedeværende hovedvejleder eller HU læge ud fra skemaet 5.13 i porteføljen eller lignende hjælpeskema. 3.3 Obligatoriske kurser 18

19 Generelle kurser i den Kliniske Basisuddannelse De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges af det regionale videreuddannelsessekretariat. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Akutkursus i kommunikation, behandling og transport ( nord.dk/) Afholdes i 1. delansættelse indenfor den 1. måned. 2x2 dage (eksternat) Læringskursus ( nord.dk/) Afholdes I 1. Delansættelse. 2 dage (eksternat) Kommunikationskursus ( nord.dk/) Afholdes I 2. Delansættelse. 2+1 dag (eksternat) 19

20 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen ( Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg ansættelse: Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital ( Organisering af den lægelige videreuddannelse I Fælles AKUT Afdeling er ansat en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), og en yngre læge varetager den uddannelseskoordinerende funktion (UKYL). KBU lægen tildeles en akutmediciner eller anden speciallæge i FAA som hovedvejleder. For at sikre opnåelse af de krævede akutte kvalifikationer indenfor både intern medicin, kirurgi og ortopædkirurgi vil der i arbejdstilrettelæggelsen blive indarbejdet en rotationsordning mellem de forskellige kliniske funktioner i akutafdelingen. I den daglige ledelse (flowmaster funktionen) vil arbejdsopgaver blive allokeret den enkelte KBUlæge iht. dennes kompetence niveau, ligesom hensyn til progression i kompetenceerhvervelse vil kunne prioriteres. Rammer for uddannelsesvejledning Introduktionssamtale med hovedvejleder afholdes indenfor de første 2 uger af KBU lægens ansættelse i Fælles AKUT Afdeling. Justeringssamtale afholdes efter ca. 3 mdr. og slutsamtalen umiddelbart før ansættelsens ophør. Skemaer for vejledersamtaler udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger ved AUH anvendes ( Yderligere formelle justeringssamtaler aftales efter behov. Herudover forventes vejledersamtaler gennemført løbende i forbindelse med klinisk arbejde superviseret af hovedvejleder. Udarbejdelse af uddannelsesplan Ved introduktionssamtalen udarbejdes en individuel uddannelsesplan (obligatorisk). De anvendte skemaer ifm. introduktions og justeringssamtaler er udformet således, at de samtidig fungerer som en uddannelsesplan for den uddannelsessøgende. Kopi af uddannelsesplan sendes efter hver samtale til den uddannelsesansvarlige overlæge. Karrierevejledning Karrierevejledning er specielt relevant i Den Kliniske Basisuddannelse og fokus herpå prioriteres ved vejledersamtalerne. Efter aftale med hovedvejleder og UAO/ledende overlæge kan arrangeres fokuserede ophold af kortere varighed på andre afdelinger mhp. afklaring af karrierevalg Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Akutmedicinere, AP læger samt læger med tilladelse til selvstændigt virke fra tilknyttede specialafdelinger kan fungere som kliniske vejledere for KBU lægen. Det er hovedvejlederens opgave at kvittere for de opnåede læringsmål i logbogen. Kliniske vejledere kan underskrive hjælpeskemaer fra porteføljen og derved bekræfte opnåelse af delkompetencer. Konferencer/møder 20

21 Alle kliniske konferencer (vagtoverlevering, røntgen og stuegangskonferencer, mv.) anvendes som krydspunkter mellem vejledere og uddannelsessøgende læger med mulighed for konkret feedback og generelle uddannelsesmæssige tiltag (fx dagens case). En gang om måneden vil blive holdt YL møde med mulighed for diskussion af uddannelsesrelevante spørgsmål ansættelse: Nyremedicinsk Afdeling C, AUH i Skejby Organisering af den lægelige videreuddannelse Den lægelige videreuddannelse er i Afdeling C organiseret med en uddannelsesansvarlig overlæge og en uddannelseskoordinerende yngre læge (speciallæge, der også er skemalægger). Begge arbejder tæt sammen med den ledende overlæge. I arbejdstilrettelæggelsen prioriteres den lægelige videreuddannelse højt. Læger i HU stilling i nefrologi og læger i intern medicinsk I stilling er hovedvejledere for afdelingens KBU læger. Alle afdelingens øvrige læger fungerer som kliniske vejledere, og det er en forventning i afdelingen, at alle klinisk relevante situationer udnyttes til uddannelse og supervision. Rammer for uddannelsesvejledning Som minimum afholdes de 3 obligatoriske vejledersamtaler. Tidspunkt for introduktionssamtalen fremgår af introduktionsprogrammet. Basislæge og hovedvejleder fastlægger selv tidspunkt for justeringssamtale(r) og slutevaluering. Det tilstræbes herudover, at den individuelle vejledning er en løbende proces, så mulige krydspunkter (samtidigt på vagt, til samme konference) udnyttes. Udarbejdelse af uddannelsesplan Ved introduktionssamtalen udarbejdes den obligatoriske individuelle uddannelsesplan. Ved alle efterfølgende vejledersamtaler vurderes, om uddannelsesplanen fortsat er aktuel eller skal revideres. Kopi af opdateret uddannelsesplan fra introduktions, justerings og slutsamtale(r) sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge. Opstår der under ansættelsen problemer med opfyldelse af obligatoriske kompetencemål eller for langsom/ingen progression af målene i uddannelsesplanen skal den uddannelsesansvarlige overlæge informeres. Denne vil så i dialog med basislægen, hovedvejlederen og evt. den ledende overlæge samt specialets postgraduate kliniske lektor udarbejde en revideret uddannelsesplan for den uddannelsessøgende. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Særlige uddannelsesdage og planlagt supervision (af f. eks. stuegang) markeres i vagtplanen med dobbeltfunktion. I vagtfunktionen superviseres basislægen af bagvagten. 21

22 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 4 nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse

23 torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger.. 23

24 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C, AUH i Skejby hjemmeside for Afdeling C Postgraduat klinisk lektor for Den Kliniske Basisuddannelse: Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse. Sundhedsstyrelsen Den Kliniske Basisuddannelse Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: syd.dk Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 24

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg 2009 Målbeskrivelsen Godkendt 23. oktober 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -

!# $ % & ' (# $ ) * & +, - ! 1 !"# $ % & ' ("# $ ) & ' & ' * & +, - ). / 2 "# 0! * & 1 2& 1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75& 1 "4 & & "& 5 '"& & & & '& 1 " 1 & 7 & 1!* 1"5518& 7!& & 5"& "!* 45" & ''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 & 177

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis Målbeskrivelse 2015 Godkendt 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst)

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015 af DRRLV

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin Målbeskrivelse 2009 Godkendt 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA, THG, Aarhus Universitetshospital / Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30 UDDANNELSESPROGRAM FOR KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: den kliniske

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !"# Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

!"#$ % &' ("#$ ) * & +, -

!#$ % &' (#$ ) * & +, - ! 1 !"#$ % &' ("#$ ) &' &' * & +, - ). / 2 "# 0! * &1 2&1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75&1 "4 &&"&5 '"& & & &'&1 " 1 & 7 &1!*1"5518& 7!&& 5"& "!* 45" &''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 &177

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Regionspsykiatrien Horsens Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !" Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Intern Medicin Medicinsk afdeling Fredericia Fredericia og Kolding Sygehuse Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002342 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling, diagnostisk center Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere