Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA, THG, Aarhus Universitetshospital / Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30. april 2014 af DRRLV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Nyttige kontakter

3 1. Indledning Den Kliniske Basisuddannelse er beskrevet i målbeskrivelsen og uddannelsesforløbet understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje (portefølje og logbog). Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge. Specielle regionale forhold I målbeskrivelsen for KBU står angivet at der i alle uddannelsesforløb bør indgå én afdeling med betydelig akutfunktion. Kravene til sammensætningen af forløb, samt kravene til de afdelinger, der varetager KBU forløb, er nærmere specificeret i retningslinjer fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Det fremgår bl.a. heraf, at 1. delansættelse skal være på en afdeling med et stort og bredt akut patientindtag, samt at KBU lægen i vagten skal have mulighed for direkte supervision af læge med "tilladelse til selvstændigt virke som læge". Herudover ønskes et godt uddannelses og arbejdsmiljø sikret ved, at der på hvert uddannelsessted planlægges 2 sideløbende KBU forløb, gerne med forskudt ansættelsestidspunkt. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: sted og varighed 1. ansættelse 2. ansættelse Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA THG, Aarhus Universitetshospital Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 6 måneder 6 måneder 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de 2 ansættelsessteder, som lægen skal ansættes på. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA, THG, Aarhus Universitetshospital (Afdeling MEAs hjemmeside) Ansættelsesstedet generelt MEA blev oprindeligt dannet ved sammenlægning af to endokrinologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital Medicinsk afd. C på THG og Medicinsk afd. M på NBG. MEA har fælles ledelse og betragtes som én afdeling, men grundet den fysiske afstand mellem matriklerne arbejder lægerne ved MEA enten på THG eller NBG. MEA på THG omfatter et sengeafsnit, et ambulatorium, adskillige forskningslaboratorier samt en osteoporoseklinik. Herudover varetager MEA de lægefaglige opgaver i medicinsk visitationsafsnit AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit, THG er administrativt og sygeplejemæssigt underlagt Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen har udover endokrinologiske funktioner fra samme optageområde højt specialiseret funktion vedrørende metaboliske knoglesygdomme, særlige former af osteoporose, forstyrrelser i kalkstofskiftet, arvelige endokrine sygdomme, svær adipositas, diabetes med svær insulin resistens og svære komplikationer og i samarbejde med TAO klinikken fra Øjenafdeling J thyreoidea associeret orbitopati. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Lægestaben på MEA, THG udgøres aktuelt af 11 overlæger, heraf 5 professorer, 10 hoveduddannelseslæger (HU), 7 introduktionslæger og 3 KBU læger. Flere af lægerne er grundet forskning deltidsansatte. Det daglige arbejde foregår mellem kl og begynder med morgenkonference ( ), røntgenkonference ( ) samt teamkonference ( ). Herefter følger stuegang eller arbejde i AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit. Middagskonferencen afholdes fra kl Vagtfunktion: 4

5 KBU vagterne består af dagvagter. Enten fra eller fra 8.00 til Man modtager og opstarter behandling på nyindlagte patienter i AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit. Derudover bliver man indimellem kaldt til afdelingerne til forefaldende arbejde. I dagtiden er der altid flere læger til stede i AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit: forvagten, mellemvagten, bagvagten og den AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit ansvarlige overlæge. Der er således rig mulighed for at konferere og få hjælp af kollegerne, hvilket giver den nødvendige tryghed i arbejdet. Der er en kort konference kl i AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnits kaffestue, hvor samtlige vagthavende mødes. Stuegang: Alle læger er tilknyttet et sengeafdelingsteam. Det tilstræbes at KBU lægen får mulighed for at gå stuegang. Ambulatorium: Ambulatoriet er team opdelt, bestående af metabolisk, thyreoidea og kalk/osteoporoseambulatorium. KBU lægen varetager opgaver i eftermiddagsambulatorierne. I ambulatoriet er der altid mere seniorer læger tilstede. Undervisning Konferencer: Morgenkonference kl : Alle hverdage. Her deltager alle læger og medicinske studenter. Afgående vagthold aflægger rapport og dagens arbejde fordeles. Røntgenkonference kl : Alle hverdage undtagen onsdag. Alle læger deltager. Teamkonference : Alle hverdage undtagen onsdag. Afholdes særskilt i hvert af afdelingens teams og i AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit. Her deltager plejepersonale, yngre læger samt speciallæger. Til disse konference diskuteres behandlingsplaner for de indlagte patienter. Middagskonference kl : Alle hverdage. Alle læger deltager. Her drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte/ambulante patienter og gives besked til vagtholdet om opfølgende opgaver. AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit konference kl : Alle ugens dage. Deltagelse af tilgående og afgående vagthold. Her drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte patienter og gives besked om opfølgende opgaver. Formaliseret undervisning: Onsdag kl : Undervisning for alle afdelingens læger om forskellige fagligt relevante emner. Undervisningen tilrettelægges af en af afdelingens yngre læger. Den sidste onsdag i måneden erstattes undervisningen af lægemøde, hvor ledelsen informerer og der drøftes eventuelle problemstillinger. Onsdag kl : Undervisning for afdelings yngre læger. Her skiftes afdelings yngre læger til at holde oplæg. Dette kan være case baseret, gennemgang af instrukser eller videnskabelige artikler. Undervisningen tilrettelægges af en af afdelingens yngre læger. Den sidste onsdag i måneden erstattes undervisningen af fagligt møde for yngre læger. 5

6 Fælles uddannelsesdage for yngre læger på THG: De 3 medicinske afdelinger på matriklen holder på skift temaundervisning for alle yngre læger ansat på de medicinske afdelinger på THG. Undervisning foregår fra kl på 2 af hinanden følgende dage efter følgende plan: Hæmatologisk afd. R: 2. onsdag + torsdag i marts 2. onsdag + torsdag i september Hjertemedicinsk afd. B: MEA: 2. onsdag + torsdag i maj 2. onsdag + torsdag i november 4. onsdag + torsdag i maj 4. onsdag + torsdag i november Kurser og kongresser: Udover obligatoriske kurser kan der ansøges om tjenestefri til relevant kursus og kongresdeltagelse ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til den ledende overlæge. Under ansættelsen er KBU lægen på en uges fokuseret ophold i Skadestue Modtagelsen på NBG. Dette aftales med skemaplanlægger og den uddannelsesansvarlige overlæge. Forskning På MEA prioriteres forskning højt og afdelingen har et stort forskningsafsnit. Der er intet krav om forskning i KBU, men for basislæger med ideer og interesse indenfor endokrinologisk forskning er der gode muligheder for at deltage i / opstarte forskningsprojekter under ansættelsesforløbet. 2. Ansættelse: Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov +auh,+risskov Ansættelsesstedet generelt Afdeling for Depression og Angst (Afdeling Q) beskæftiger sig med voksne patienter mellem 18 og 68 år med følgende sygdomme: Affektive sindslidelser (dvs. mani og depression) Nervøse og stressrelaterede lidelser (dvs. angst og tvangstilstande) Patienter som udviser adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (herunder seksuelle forstyrrelser) Personlighedsforstyrrelser (dvs. vedvarende adfærdsmønstre og oplevelsesmåder, som afviger fra det forventede). Organisatorisk er Afdeling Q opdelt i følgende 9 enheder foruden en afdelingsledelse med tilhørende stab: Sengeafsnit Q1 Sengeafsnit Q2 Sengeafsnit Q3 Sengeafsnit Q4 Ambulatorium for Mani og Depression Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for OCD og Angstlidelser 6

7 Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for Personlighedsforstyrrelser Hovedfunktioner Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktions patienter er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse og ambulant behandling Regionsfunktioner Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser. Komplicerede angst og tvangslidelser. Komplicerede personlighedsforstyrrelser. Sexologisk lidelse. Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom. Traumatiserede flygtninge. Selvmordsforebyggelse for ikke psykisk syge og lettere psykisk syge. Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og i forbindelse med vold, incest og lignende. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser. Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge og veteraner. Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling. Funktionsbeskrivelse, faglige arbejdsfunktioner KBU lægen tilknyttes fra starten af ansættelsen et sengeafsnit eller Ambulatorum for Mani og Depression og modtager klinisk vejledning af enhedens overlæge/afdelingslæge/i læge. KBU lægen forventes under supervision af speciallæge/h 2 læge at varetage følgende: Ved ansættelsen fremsendes et introduktionsprogram som varer cirka en uge. Det indeholder følgende: Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven. Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding. Introduktion til EPJ og e Dok, til hjertestopbehandling, ECT, og til somatisk behandlergang. Introduktion til anvendelse af tvang i psykiatrien og den danske depressionsdatabase. Introduktion til arbejdsmiljø og til tillidsmandssystemet. En planlagt følgevagt, herunder introduktion til alarmsystemet, samt deltagelse ved ECTbehandling. Påbegyndelse af konflikthåndteringskursus. En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen. Den uddannelses koordinerende yngre læge (UKYL) varetager planlægning af undervisningsprogrammet om onsdagen. Undervisningsprogrammet foreligger som en trykt udgave en måned i forvejen. Hver ½ år er der evalueringsmøder af programmet. Den uddannelsesansvarlige overlæge 7

8 (UAO) har det overordnede ansvar for yngre lægers uddannelse herunder godkendelse af uddannelsesplaner og KBU forløb. Alle yngre læger får en hovedvejleder ved ansættelsen. Sengeafsnit Q1 Q4 KBU lægen vil, hvis vedkommende er tilknyttet et sengeafsnit, indgå i et tværfagligt team med sygeplejersker, psykologer og læger. Lægeteamet er under daglig ledelse og supervision af overlægen eller 1.reservelæge og varetager alle de lægelige opgaver i afsnittene. Lægeteamet består af 2 4 læger og i sommerperioderne endvidere evt. en stud.med. Teamet fordeler patienterne mellem sig, da vi sætter kontinuitet overfor den enkelte patient i centrum. I de nævnte enheder fordeles patienterne således, at mindre erfarne læger under supervision ser et bredt spektrum af psykiatriske sygdomstilfælde, således at målbeskrivelsen i kvalifikationskortene kan opfyldes i forhold til akut behandling og opfølgende behandling, herunder vil lægen indgå i samarbejdsrelationer med kommune og bosteder. Det forventes at der opnås rutine i journalføring, erfaring med udfyldelse af erklæringer af forskellig art samt håndtering af de særlige krav, som Psykiatriloven stiller. Hvis man er tilknyttet et sengeafsnit, vil man typisk være der 3 dage om ugen, når man modregner vagter, kurser og enkelte tværgående opgaver (ECT og tilsyn). Ambulatorium for Mani og Depression Ambulatorierne er under udvikling, således at der tilbydes både korte og længere forløb, og man må påregne, at der over de kommende år vil ske en løbende ændring af det ambulante tilbud i hele psykiatrien. Der er i øjeblikket tilbud om vurderingssamtaler, udredningssamtaler og pakkeforløb til hovedfunktionspatienter med unipolar depression og bipolar lidelse. Patienter som tilhører regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau får ikke aktuelt et pakkeforløb. KBU lægen indgår her i et tværfagligt team med sygeplejersker, psykologer og læger. Lægen varetager under supervision af mere erfarne læger alle lægelige opgaver for teamets patienter. KBU lægen indgår desuden under ansættelsen i forvagten. Vagten er fælles for hele AUH, Risskov. Vagtarbejdets organisering Vagtarbejdet omfatter voksenpsykiatrien for matriklen ved Aarhus Universitetshospital, Risskov og dækkes af læger fra voksenpsykiatrien ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Ved specialiseringen af behandlingsenhederne efter diagnosegrupper, vil det således være i vagtarbejdet, der vil være kontakt med patienter fra hele det diagnostiske spektrum indenfor psykiatrien. Der vil desuden i vagtarbejdet være kontakt med og mulighed for supervision ved overlægevagten med funktion i andre specialiserede afdelinger. Psykiatrisk Modtagelse har en lægevisiteret døgnåben Modtagelse. Her er der også en sengeafdeling M1 med plads til 10 indlagte patienter, som behøver en kortvarig indlæggelse. I Modtagelsen visiterer den vagthavende læge akut henviste patienter. I afdeling M1 gennemgås indlagte patienter fra dagen før. Den vagthavende tilser akut dårlige patienter på afdelingerne og patienter som er underlagt en tvangsforanstaltning. I weekender gennemgås patienter der er indlagt på afdelingerne dagen før. Forvagten Tilstedeværelsesvagt i 2 holds drift. Alle KBU læger har tilstedeværelsesvagt. Der er i hvert vagtskifte konference med deltagelse af afgående og indkommende vagthold og supervision og vejledning på vagtarbejdet. Der er udenfor dagarbejdstiden altid 2 forvagter i tilstedeværelsesvagt. Hverdage: 1 forvagt i dagtiden kl , og 2 forvagter i aften/nat kl Lørdag søndag samt helligdage: 2 forvagter i dagtiden og 2 forvagter i aften/nat. 8

9 Vagten skemalægges i et 19 ugers rul, der omfatter 14 aften/nattevagter, dagvagter mandagfredag og 4 dagvagter lørdag søndag. Bagvagten Hverdage: 1 bagvagt i dagtiden kl samt efterfølgende rådighedsvagt til kl. o8. Lørdag søndag samt helligdage: 1 bagvagt kl samt efterfølgende rådighed til kl. 23 samt 1 bagvagt kl samt efterfølgende rådighed kl Vagten skemalægges i et 18 ugers rul. Overlægevagten Hverdage: kl samt efterfølgende beredskabsvagt kl Lørdag søndage samt helligdage: kl samt efterfølgende beredskabsvagt kl Overlægevagten afholder konference med status og supervision af vagtholdet inden hospitalet forlades. Undervisning Konferencer: Afdelingen har fast morgenkonference, men deltagelse af alle læger i sengeafdelingerne og en sygeplejerepræsentant fra sengeafdelingerne. Her gennemgås nyindlagte patienter og pladssituationen vurderes. Efterfølgende er der klinisk vejledning til afgående forvagt med en speciallæge. Fælles middagskonference for sengeafdelingerne hvor YL kan bringe sager fra stuegangen til supervision. Her vil der altid være mindst en speciallæge til stede. I alle behandlingsenheder er der ugentligt tværfaglige behandlingskonferencer, med deltagelse af afdelingens overlæge og andre læger. Der er hver onsdag fælles undervisning med træning i anvendelse af psykometriske ratingskalaer og klinisk konference, oftest med deltagelse af en patient. Der er journal club, hvor uddannelseslægerne på skift fremlægger en artikel. Der er fælles undervisning og forskningsmøder for hele AUH, Risskov s læger ved professorerne. Kurser og Kongresser Kurser og kongresser ud over de obligatoriske ansøges til den ledende overlæge. Forskning Det er muligt at deltage i afdelingens forskningsprojekter efter interesse. 9

10 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og kompetencevurderingsstrategier (målbeskrivelsen) I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. Nedenstående skema angiver målbeskrivelsens 7 læringsmål med tilhørende delmål, lærings og kompetenceevalueringsmetode. For læringsmålene 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 og 1.9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end ét ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. CHECKLISTE Læringsmål og delmål (svarende til målbeskrivelsen) Medicinsk ekspert 1. Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau 1.1) initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation 1.2) give livreddende primær medicinsk behandling 2 Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedu Konkretisering af mål Anlæggelse af perifert venekateter (venflon) obligatorisk kursus Kaldes til hjertestop med hjertestopholdet Tilbud om hjertestopundervisning på afd. B Klinisk arbejde Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Godkendt færdighedstræningskursus Struktureret klinisk observation Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. delansættelsansættelse 2. del Måned Måned

11 rer, der indgår i afdelingens/praksis daglige kliniske praksis 3. Basislægen skal kunne applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter 3.1) foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse 3.2) ordinere relevante parakliniske undersøgelser 3.3) stille tentativ diagnose på baggrund heraf 3.4) iværksætte primær behandling 3.5) give en klar fremstilling heraf til journal 4. Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens/praksis mest almindelig forekommende lidelser 4.1) reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater 4.2) journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten. Foretage og bedømme A punktur Urethral kateterisation 1 2 PSE interview ECT behandling Klinisk arbejde Struktureret kli nisk observation Den akutte febrile patient Klinisk arbejde/vagt Vejledersamtaler 1 4 Akut åndenød med struktureret 1 4 gennemgang af Hyperglycæmi med påvirket patient 1 4 journaler på anførte sygdomsforløb Anæmi: Karakterisere anæmi (akut/kronisk). Tage stilling til prioriteret (akut eller elektiv) anæmiudredning. Tage stilling til transfusionsbehov. Svimmelhed: Skelne mellem neurologiske, oftalmologiske, otologiske, kredsløbs og muskulære årsager. Obj. us. inkl. neurologisk us. Diarre: Vurdere almentilstand, mulig ætiologi. Udredning /behandling. Klinisk arbejde Vagt / Stuegang Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb

12 5. Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf 5.1) iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser 5.2) følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling 5.3) ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten 6. Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning 6.1) overholde tavshedspligt 6.2) indhente informeret samtykke Psykiatriske patienter: Den affektive patient Klinisk arbejde Vagt / Stuegang Vejledersamtaler med struktureret 3 Den skizofrene patient gennemgang af 5 Patient med tilpasningsreaktion journaler på anførte 1 sygdomsforløb. Infektionssygdom: Klinisk arbejde Vejledersamtaler 3 4 Valg af antibiotika og administrationsform, vurdere behandlingseffekt. Kronisk obstruktiv lungesygdom Vagt / Stuegang med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb 3 4 med exacerbation: Valg af inhalationsmedicin, steroidkur, antibiotika og behandlingsniveau. Diabetes mellitus: Farmakologisk behandling herunder tage stilling til akut insulinbehandling med insulintitrering i refrakte doser, diæt, vurdere senkomplikationer. Abstinensbehandling: Klinisk arbejde Vejledersamtaler 2 Antidepressiv behandling: Vagt / Stuegang med struktureret gennemgang af 3 Behandling med beroligende medicinte journaler på anfør 3 sygdomsforløb Overholde tavshedspligt Klinisk arbejde Struktureret vejledersamtale 1 3 Indhente informeret samtykke 1 Foretage ligsyn Vejledersamtale 3 4 Udfærdige dødsattest med struktureret 3 4 gennemgang af dødsattest 12

13 6.3) foretage ligsyn 6.4) udfærdige dødsattest 6.5) foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser 6.6) udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v. 7. Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer 8. Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling/visitation 8.1) patienten med sløret bevidsthedsniveau 8.2) patienten med vejrtrækningsproblemer 8.3) patienten med febertilstande 8.4) patienten med akutte smertetilstande 8.5) patienten med blødningstilstand 8.6) patienten med akut operationskrævende tilstand 8.7) patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer Foretage indberetning til register Udarbejde indberetninger (angiv hvilke nedenfor) Foretage registrering som indgår i den danske depressionsdatabase Struktureret vejledersamtale Kendskab til psykiatriloven Klinisk arbejde Vejledersamtaler 3 Hypoglycæmi (behandling med insulin eller perorale antidiabetika) Hududslet (behandling med antibiotika) Obstipation (morfikabehandling) Patienten med sløret bevidsthedsniveau Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder identificere graden af bevidsthedspåvirkning. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. Iværksætte primær behandling. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med vejrtrækningsproblemer Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder identificere graden af dyspnøe. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. Klinisk arbejde Klinisk arbejde / vagt 3 4 Vejledersamtaler 3 4 med struktureret gennemgang af 3 4 journaler på anførte sygdomsforløb Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb 13

14 Iværksætte primær behandling. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med febertilstand Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder kunne opspore fokus. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser incl. undersøgelser til mikrobiologisk diagnostik. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. Iværksætte relevant antibiotisk behandling og organunderstøttende terapi og relevant monitorering. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med akut smertetilstand Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder identificere graden af smerte. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. Iværksætte primær behandling. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med blødningstilstand Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder kunne gennemføre initial stabilisering. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. 14

15 9. Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb 9.1) overskue patientforløbet og Iværksætte primær behandling. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med akut operationskrævende tilstand Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse herunder kunne gennemføre initial stabilisering. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser. Stille tentativ diagnose på baggrund heraf. Iværksætte primær behandling samt visitere ud fra afklarede eller tentative diagnoser. Give en klar fremstilling heraf til journal Patienten med depressive/psykotiske tilstande eller angstsymptomer Vurdere sværhedsgrad af sygdom, herunder selvmordsrisiko. Foretage fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse, tage stilling til initial stabilisering og primær behandling. Kunne tage stilling til indikation for indlæggelse ud fra sværhedsgrad og selvmordsrisiko. Give Klinisk arbejde på THG samt 1 uges udvekslingsophold på Skadestuemodtagelsen NBG Klinisk arbejde / vagt en klar fremstilling heraf i journalen. Affektive lidelser Klinisk arbejde / vagt Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler

16 udviklingen i sygdommen 9.2) foretage relevant justering af igangsat behandling 9.3) diskutere, hvordan en afdelings /praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner Kommunikator 10 Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere 10.1) informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende 10.2) fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere 10.3) udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. Sundhedsfremmer 11 Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde 11.1) afdække forhold i patientens aktuelle livs og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for Informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende Fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere Udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. Afdække forhold i patientens aktuelle livs og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose og behandlingsmuligheder Informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme Klinisk arbejde 360 gr. evaluering Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation Godkendt kommunikationskursus Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb 16

17 prognose og behandlingsmuligheder 11.2) informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme Samarbejder 12 Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller 12.1) kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger som andet sundhedspersonale 12.2) demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb Professionel 13 Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde 13.1) handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner 13.2) reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger 13.3) demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis Leder/administrator Kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger som andet sundhedspersonale Demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb Handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner Reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger Demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis Klinisk arbejde 360 gr. evaluering Klinisk arbejde Struktureret vejledersamtale Strukturerede vejledersamtaler der ansporer til refleksion. 360 gr. evaluering 17

18 14 Basislægen skal kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion 14.1) strukturere og prioritere det kliniske arbejde 14.2) lede relevante behandlingsteams Akademiker 15 Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde 15.1) søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder 15.2) undervise kollegaer og andre personalegrupper Strukturere og prioritere det kliniske arbejde Lede relevante behandlingsteams Søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder Undervise kollegaer og andre personalegrupper Klinisk arbejde Selvstudie 1 2 seancer, hvor basislægen forestår undervisningen. Strukturerede vejledersamtaler der ansporer til refleksion. 360 gr. evaluering Struktureret vejledersamtale Struktureret vurdering af oplæg givet ved afdelingsmøde Godkendt læringskursus

19 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. ansættelse: Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA THG, Aarhus Universitetshospital Læringsmetoder: Da basisuddannelsens væsentligste formål er at lære at være læge er den gennemgående læringsmetode klinisk arbejde med mulighed for supervision og feedback. Der er rig lejlighed for at få supervision og feedback i både AKUT 3 Fælles AKUT sengeafsnit og ved stuegangsfunktionen. Ved vurdering af kompetence 2,4,5 og 6 indgår en 360 graders evaluering med udarbejdelse af handleplan. Evalueringen gennemføres i slutningen af 1. delansættelse, således at der i 2. delansættelse kan følges op på handlingsplanen. Kompetencevurderingsmetoder: Struktureret klinisk observation og struktureret vejledersamtaler tilstræbes gennemført ved anvendelse af hjælpeskemaer beskrevet i porteføljen for Den Kliniske Basisuddannelse (portefølje). Struktureret observation ( fluen på væggen ) gennemføres i stuegangsfunktionen samt ved journaloptagelse. Basislægen skal 1 2 gange under ansættelsen undervise de øvrige læger i afdelingen ifm. den skemalagte onsdagsundervisning. Her vil fremlæggelsen blive evalueret af tilstedeværende speciallæger/hovedvejledere. 2. ansættelse: Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov Læringsmetoder Den primære læringsmetode er klinisk arbejde, i starten under instruktion og herefter med stigende grad af selvstændighed. Der vil ved dels sidemandsoplæring og dels ved superviserede samtaler, samt i forbindelse med den teoretiske undervisning ske demonstration af samtaleteknik og brug af systematiske spørgeskemaer. Behandling og håndtering af psykofarmaka indgår i det daglige arbejde. I det daglige arbejde lægges vægt på tværfagligheden og dele af læringen, vil foregå i dette samarbejde. Auditering af skriftlige fremstillinger i EPJ er yderlige en mulighed for læring. I psykiatrien er den gennemgående tværfaglige behandlingsplan et særligt lovfastsat redskab til planlægning af både den tværfaglige og den tværsektorielle indsats, hvilket gør den særligt egnet til vurderingen af de kompetencer, der relaterer sig til forløb. Der foreligger et regionalt dokument, der angiver, hvad behandlingsplanen skal indeholde. Kompetencevurderingsmetoder Samtaleteknik vurderes ved struktureret kollegial supervision, dels i forbindelse med observation i kliniske situationer og kan foretages tværfagligt, dels i forbindelse med kliniske konferencer. Lægens administrative færdigheder vurderes primært ved observation i forbindelse med konferencer og visitationsmøder. Håndteringen af administrative anliggender fra vagtarbejdet superviseres i forbindelse med den løbende vagtsupervision. Vejlederen sikrer, at lægen under ansættelsen opnår kendskab til screening for socialfobi, panikangst, generaliseret angst, enkeltfobi og OCD vha. ICD 10. Det forventes at lægen opnår et vist kendskab til personlighedsforstyrrelser, mens der ikke kan påregnes selvstændig deltagelse i behandlingen heraf, idet det kræver en psykoterapeutisk uddannelse. 19

20 Lægen forventes at deltage i visitation af henvisninger fra almen praksis. Det vil primært ske i forbindelse med vagt i psykiatrisk modtagelse. Her vil der ligeledes ske en oplæring i modtagelse og håndtering af patienter som skal tvangsindlægges og håndtering af patienter som er frihedsberøvet. Vagtvejledningen findes på hospitalets intranet (kan kun ses internt). Lægen superviseres i færdigheder i det psykiatriske interview af en mere erfaren læge. Det kan være evnen til at indlede samtalen og skabe kontakt, at kunne skabe struktur i samtalen, afklare akutte behandlingskrævende forhold, inddragende patientens og pårørendes perspektiv, tilpasse informationen til patienten, lægge en plan for forløbet, anvende mindste middels princip ved manglende konsensus og monitorere egen præstation. 3.3 Obligatoriske kurser Generelle kurser i den Kliniske Basisuddannelse De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges af det regionale videreuddannelsessekretariat. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Akutkursus i kommunikation, behandling og transport (Akutkursus) Afholdes i 1. delansættelse indenfor den 1. måned. 2x2 dage (eksternat) Læringskursus (Læringskursus) Afholdes I 1. Delansættelse. 2 dage (eksternat) Kommunikationskursus (Kommunikationskursus) Afholdes I 2. Delansættelse. 2+1 dag (eksternat) 20

21 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 1. Ansættelse: Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA THG, Aarhus Universitetshospital (Afdeling MEAs hjemmeside) Organisering af den lægelige videreuddannelse På afdelingen findes en uddannelses koordinerende yngre læge (UKYL), som varetager flere funktioner i forhold til uddannelse herunder planlægning af formaliseret undervisning og introduktion af nyansatte læger. Den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har det overordnede ansvar for yngre lægers uddannelse herunder godkendelse af uddannelsesplaner og KBU forløb. Alle yngre læger får en hovedvejleder ved ansættelsen. Rammer for uddannelsesvejledning KBU lægen er sammen med hovedvejlederen ansvarlig for afholdelse af introduktions, justeringssamt slutevalueringssamtalerne. På afdelingen anvendes faste skemaer til samtalerne (introduktionssamtale, justeringssamtale, slutevalueringssamtale) Skemaerne skal medbringes af KBU lægen til samtalerne og KBU lægen forventes at have forberedt sig forud for samtalerne. Det forventes desuden at samtalerne afholdes indenfor arbejdstiden. Udarbejdelse af uddannelsesplan De anvendte skemaer ifm. introduktions og justeringssamtalerne er udformet således, at de samtidig fungerer som en uddannelsesplan for den uddannelsessøgende. Uddannelsesplanerne skal efter hver samtale godkendes af UAO. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle introduktions, hoveduddannelses og overlæger fungerer som kliniske vejledere og de kan alle kvittere for opnåede læringsmål. Den kliniske supervision foregår løbende i det daglige kliniske arbejde dvs. i forbindelse med stuegang, hvor patient og behandlingsplan konfereres med senior stuegangslæge fra samme team, som feedback på journalskrivning i vagten ved mellem eller bagvagt samt som back up/ tilstedeværelse af ældre kollega ved udførelse af praktiske procedurer. Konferencer/møder For konferencer og møder med relevans for KBU uddannelsen kan ansøges om tjenestefri/refusion af kursusafgift ved udfyldelse af skema, som afleveres til den ledende overlæge. 2. Ansættelse: Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov Organisering af den lægelige videreuddannelse Rammer for uddannelsesvejledning Lægen planlægger ved introduktionssamtalen med vejlederen, hvorledes kompetencetilegnelsen skal foregå. Det tilstræbes at lægen beholder den samme uddannelsesvejleder under hele forløbet. Ansvaret for at samtalerne bliver afholdt er et fælles anliggende. Der planlægges 3 faste sam 21

22 taler. En introduktionssamtale, en justeringssamtale og en slutevalueringssamtale. Derudover tilstræbes yderligere 3 samtaler. Udarbejdelse af uddannelsesplan Ved uddannelsessamtalerne udfyldes de fortrykte uddannelsesbilag og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale. Karrierevejledning vil blive drøftet midvejs og ved afslutning af forløbet. Bilagene sendes løbende til UAO. Hvert ½ år er der undervisning ved UAO i vejlederfunktionen og mentorordningen med deltagelse af både vejledere og læger under uddannelse. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle læger som har tilladelse til selvstændigt virke fungerer som kliniske vejledere og de kan alle kvittere for opnåede læringsmål. Den kliniske supervision foregår løbende i det daglige kliniske arbejde dvs. i forbindelse med stuegang eller ambulant udredning, hvor patient og behandlingsplan konfereres med senior læge fra samme team, som feedback på journalskrivning i vagten ved bagvagt og overlæge. I løbet af de første måneders ansættelse sikrer vejlederen at lægen er i stand til at screene og diagnosticere for depression vha. ICD 10 og MDI (major depression inventory). Desuden sikres i løbet af de første måneder en oplæring i behandling og monitorering af en depression, herunder oplæring i brug af HamiltonD17 manual. Det sker dels ved morgenrating med deltagelse af en patient, dels ved kollegial supervision og ved anvendelse af undervisningsvideoer. Der vil under forløbet ske en oplæring i screening for bipolar lidelse vha. ICD 10 og HCL 32 samt en oplæring i behandling og monitorering af mani vha. MAS M skalaen. Ved morgenrating trænes i brug af MAS M skalaen 22

23 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 4 nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse

24 torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 24

25 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA: Afdeling MEAs hjemmeside Afdeling Qs hjemmeside: +auh,+risskov Skemaer til brug under opholdet på afdeling Q: Postgraduat klinisk lektor for Den Kliniske Basisuddannelse Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse. Sundhedsstyrelsen Den Kliniske Basisuddannelse Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: syd.dk Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching Generelt kan der læses mere om kurser på nord.dk 25

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg 2009 Målbeskrivelsen Godkendt 23. oktober 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis Målbeskrivelse 2015 Godkendt 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin Målbeskrivelse 2009 Godkendt 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst)

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015 af DRRLV

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospita / Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30. april 2014 af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30 UDDANNELSESPROGRAM FOR KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: den kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Regionspsykiatrien Horsens Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -

!# $ % & ' (# $ ) * & +, - ! 1 !"# $ % & ' ("# $ ) & ' & ' * & +, - ). / 2 "# 0! * & 1 2& 1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75& 1 "4 & & "& 5 '"& & & & '& 1 " 1 & 7 & 1!* 1"5518& 7!& & 5"& "!* 45" & ''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 & 177

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Psykiatri Klinik Hoved Orto, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Regionspsykiatrien Randers Klinik Syd, Retspsykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere