Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg 2009 Målbeskrivelsen Godkendt 23. oktober 2014 af DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Nyttige kontakter

3 1. Indledning Den Kliniske Basisuddannelse er beskrevet i målbeskrivelsen og uddannelsesforløbet understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje (portefølje og logbog). Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge. Specielle regionale forhold I målbeskrivelsen for KBU står angivet at der i alle uddannelsesforløb bør indgå én afdeling med betydelig akutfunktion. Kravene til sammensætningen af forløb, samt kravene til de afdelinger, der varetager KBU forløb, er nærmere specificeret i retningslinjer fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Det fremgår bl.a. heraf, at 1. delansættelse skal være på en afdeling med et stort og bredt akut patientindtag, samt at KBU lægen i vagten skal have mulighed for direkte supervision af læge med "tilladelse til selvstændigt virke som læge". Herudover ønskes et godt uddannelses og arbejdsmiljø sikret ved, at der på hvert uddannelsessted planlægges 2 sideløbende KBU forløb, gerne med forskudt ansættelsestidspunkt. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: sted og varighed Her indsættes blokdiagram for det enkelte program med ansættelsessted (hospital/praksis) og varighed af den enkelte stilling. 1. ansættelse 2. ansættelse Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet i Viborg 6 måneder 6 måneder 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne 1. ansættelse: Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Ansættelsesstedet generelt Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg etableres 1. januar 2014 og kommer herefter til at omfatte et akut sengeafsnit, skadestue, modtagelse, central hospitalsvisitation, akutsekretariat og et terapiafsnit. Følgende patientgrupper skal modtages gennem akutafdelingen: medicinske patienter med undtagelse af patienter mistænkt for AKS, ortopædkirurgiske, kirurgiske, urologiske, karkirurgiske, gynækologiske og neurologiske patienter. Patienter med mistanke om AKS modtages direkte på hjertemedicinsk sengeafsnit og børn modtages på børneafdelingens eget modtageafsnit. Af de nævnte patientgrupper har akutafdelingens læger primært ansvaret for de akutte medicinske indlæggelser i samarbejde med medicinsk afdelings læger. Ansvaret for de øvrige patientgrupper påhviler i første omgang fortsat de pågældende specialer. Lægebemandingen i akutafdelingen består pr. 1. januar 2014 af seks overlæger, heraf en ledende. Overlægerne er foreløbig kun tilsted i dagtid, men indgår i medicinsk afdelings speciallægevagt og dækker aktuelt 1/5 af disse. Speciallægebemandingen forventes løbende udbygget til 13 speciallæger i 2016 og på det tidspunkt forventes der etableret døgntilstedeværelse af akutlæger i akutafdelingen. Fra 1. februar 2014 overgår KBU lægerne til akutafdelingen med normeret 12 læger pr. halvår. Efteråret 2016 flytter akutafdelingen ind i et nybygget akutcenter, hvorefter alle akutte patienter, inkl alle cardiologiske, pædiatriske og psykiatriske patienter modtages i akutafdelingen. Fra den 1. november 2016 vil der også indgå læger i hoveduddannelsesforløb til almen medicin i akutafdelingens lægestab i forløb af 6 måneder i slutningen af deres hospitalsansættelse.. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, er en bred intern medicinsk afdeling, der dækker specialerne cardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi. Vagtholdet på medicinsk afdeling udgøres af en bagvagt i tilstedeværelsesvagt (typisk læge i hoveduddannelsesstilling), mellemvagt i tilstedeværelsesvagt (typisk læge i introduktionsstilling) og forvagt i tilstedeværelse fra Denne vagt skal fra 1/ dækkes af KBU læger fra akutafdelingen. Fra på hverdage og i weekender og på helligdage er der yderligere en medicinsk speciallæge i 4

5 tilstedeværelse i akutafdelingen. Akutafdelingens speciallæger indgår i denne vagt. På det cardiologiske sengeafsnit er der alle dage tilstedeværelse af speciallæge i cardiologi 8 22, og i resten af døgnet cardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) KBU lægen har følgende funktioner på hverdage i dagtid (8 15): Journalskrivning og efterfølgende opfølgning og justering af plan på de akutte indlagte patienter i samarbejde med de øvrige specialers vagthold og under supervision af akutlægen. Denne funktion finder sted både i modtagelsen og på akut sengeafsnit Stuegang på medicinske patienter indlagt på akut sengeafsnit. Denne funktion varetages i samarbejde med og under supervision af akutlæger og introduktionslæger fra medicinsk afdeling. Skadestuefunktion med behandling af skader og småtraumer under supervision af akutlæger og læger fra ortopædisk afdeling. Denne funktion finder sted i skadestuen Dagsfunktion i medicinsk afdeling. I samarbejde med medicinsk afdeling tilbydes i alt ca 10 arbejdsdage på 6 mdr med dagsfunktion i medicinsk afdeling. Det kan dreje sig om stuegang på medicinsk sengeafsnit eller ambulatoriedage. Der vil i planlægningen af disse dage så vidt muligt også blive taget højde for KBU lægens ønsker og dagene vil blive forsøgt samlet i blokke af 5 eller 10 dage. På disse dage er KBU lægen under supervision af de medicinske læger, der også har ansvaret for uddannelsesindholdet. Der er ingen funktion i akutafdelingen på disse dage. Medicinsk forvagt. På disse dage varetager KBU lægen indlæggelse og journalskrivning på akut indlagte patienter, der indlægges direkte i medicinsk afdeling. Det drejer sig om patienter med åben indlæggelse og patienter med AKS, der modtages direkte i hjertemedicinsk afsnit. Under denne funktion er KBU lægen under supervision af de medicinske læger, der også har ansvaret for uddannelsesindholdet. Der er ingen funktion i akutafdelingen på disse dage. KBU lægen har følgende funktioner på hverdage uden for dagtid (15 23): Journalskrivning og efterfølgende opfølgning og justering af plan på de akutte indlagte medicinske patienter i samarbejde med og under supervision af det medicinske vagthold Denne funktion finder sted på akut sengeafsnit. Der møder én KBU læge til denne funktion og derudover bliver en af KBU lægerne fra dagholdet til denne funktion i forlængelse af almindeligt dagarbejde. Medicinsk forvagt. Indlæggelse og journalskrivning på akut indlagte patienter, der indlægges direkte i medicinsk afdeling. Det drejer sig ligesom i dagtid om patienter med åben indlæggelse og patienter med AKS, der modtages direkte i hjertemedicinsk afsnit. Under denne funktion er KBU lægen under supervision af det medicinske vagthold. Er der ingen akutte patienter i de medicinske sengeafsnit kan KBU lægen i denne funktion indgå i arbejdet på akut sengeafsnit i samarbejde med det øvrige medicinske vagthold. KBU lægen har følgende funktioner på lørdage og søndage, samt helligdage: Journalskrivning og efterfølgende opfølgning og justering af plan på de akutte indlagte medicinske patienter i samarbejde med og under supervision af det medicinske vagthold Denne funktion finder sted på akut sengeafsnit. Der møder én KBU læge 8 18 til denne funktion Medicinsk forvagt. Indlæggelse og journalskrivning på akut indlagte patienter, der indlægges direkte i medicinsk afdeling. Det drejer sig ligesom på hverdage om patienter med åben 5

6 Der henvises til overordnet skema for arbejdsfunktioner (LINK/bilag) og detaljeret funktionsbeskrivelse for de enkelte funktioner (LINK/bilag) Undervisning Konferencer: Tavlemøde mellem akutlæge og afgående kirurgisk vagthold, hverdage kl Her gennemgås kort de kirurgiske patienter indlagt i Akutafdelingen med henblik på sikring af plan Visitationskonference mellem akutlæge og læge fra billeddiagnostisk afdeling, hverdage kl Her visiteres alle akut bestilte billeddiagnostiske undersøgelser fra det foregående døgn. Morgenkonference, hverdage kl Her deltager alle akutafdelingens læger. Fordeling af dagens opgaver. Teambaserede stuegangskonferencer, Her deltager de stuegangsgående læger og sygeplejersker med den stuegangsansvarlige akutlæger. Man mødes særskilt i de 3 stuegangsgående teams. Her gennemgåes de indlagte medicinske patienter i akut sengeafsnit med fokus på plan for dagen, udskrivelse til primærsektor eller ambulatorium, eller overflytning til stamafsnit. Vagtkonference Her deltager akutlæge, den KBU læge, der møder kl 15, den KBU læge der har 8 18 funktionen, det afgående og tilgående medicinske vagthold, inklusive medicinsk forvagt (KBU læge) og endelig den medicinske og den cardilogiske speciallægevagt. Konferencen ledes af akutlæge og her gennemgås dagens akut indlagte medicinske patienter, med fokus på hvilke opgaver, der ligger til opfølgning ved vagtholdet. Vagtkonference kl Her deltager medicinsk vagthold, KBU lægen og den medicinske og cardiologiske speciallæge med henblik på gennemgang af sengeafdelingens akut indlagte patienter til afklaring af eventuelle problemer inden speciallægernes vagt slutter kl 22. Formaliseret undervisning: Casebaseret tværfaglig simulationstræning. Mandag på akutsengeafsnit. Onsdage i skadestuen. Deltagelse af plejepersonale, KBU læger og stamafdelings læger med funktion i akutafdelingen. Her trænes triagering, ABCDE håndtering, samarbejde, kommunikation, ledelse og ressourceudnyttelse i forbindelse med modtagelse af den akutte patient. Simulation efterfulgt af strukturet debriefing faciliteret af afdelingens simulatorinstruktøruddannede sygeplejersker og læger. Morgen undervisning. Afholdes på skift af afdelingens speciallæger og yngre læger. Undervisningen på akutafdelingen er under løbende udvikling. Se (LINk/bilag) for opdateret skema over afdelings undervisningstilbud Kurser og kongresser 6

7 Udover de generelle kurser (se afsnit 3.3) skal KBU lægen deltage i lokalt ét dags kursus i avanceret genoplivning og kursus i anvendt mikrobiologi afholdt af mikrobiologisk afdeling. Der er i løbet af de 6 måneders ansættelse afsat 2 uddannelsesdage, der kan anvendes til kursusdeltagelse eller til ophold i anden afdeling. Der vil kun undtagelsesvist kunne ydes tilskud til kursusafgift eller transport og opholdsudgifter i forbindelse med kursusdeltagelse udover de obligatoriske, og da kun i forbindelse med kurser, der søges på opfordring fra afdelingsledelsen, ligesom der ikke vil kunne give fri med løn udover de to uddannelsesdage og de planlagte obligatoriske kurser. Indholdet af uddannelsesdage aftales med hovedvejleder og skal fremgå af uddannelsesplanen og meldes med sædvanligt varsel til skemalægger. Forskning Der forventes ikke som udgangspunkt deltagelse i forskningsaktivitet under ansættelsen, men for interesserede læger vil afdelingen være behjælpelig med anvisning af muligt projekt og vejledning. Afdelingen har egen forskningsansvarlig overlæge. Link til Forskning på hospitalsenheden midt 2. ansættelse: Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet i Viborg Ansættelsesstedet generelt Afdelingen foretager traditionel åben karkirurgi for såvel obstruktive arterielidelser (iskæmi) som for aneurisme sygdomme. Afdelingen forestår carotis kirurgi. Afdelingen har ansvaret for og udfører de endovaskulære behandlinger på Regionshospitalet i Viborg. Disse procedurer omfatter angiografier med eller uden PTA og stent anlæggelse. Endovaskulær behandling af aorta aneurismer foretages ikke på karkirurgisk afdeling i Viborg. Afdelingen har en stor venekirurgisk aktivitet. Afdelingen forestår traditionel varice kirurgi og varicebehandling med skum eller laser. Til afdelingen er knyttet sårcentret, som har ansvaret for behandlingen af alle typer af kroniske sår. Afdelingen har et tæt sammarbejdet med Nefrologisk afdeling. Afdelingen har ansvaret for anlæggesen af PERM kath og øvrige hæmodialyse adgange. Afdelingen har stor uddannelsesaktivitet. I semestermånederne er der typisk studenter på afdelingen. Desuden kommer 6 10 læger i uddannelsesstilling på fokuseret ophold hvert semester. Afdelingen har en betydelig videnskabelig produktion. Til afdelingen er knyttet en halvtids forskningsstilling, pt. delt ud blandt de forskningsaktive i afdelingen. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Dagarbejdstiden er fra 8:00 til 15:26. KBU læger indgår i forvagtslaget på kirurgisk afdeling og dækker en række aftenvagter fra 15 23, typisk 2 om måneden. Arbejdet i dagtiden består af: Stuegang, typisk på halvdelen af sengeafdelingen altså 6 senge. Omtrent 1 2 gange om ugen. Det tilstræbes, at en speciallæge går stuegang i den anden. Tilstedeværelse på operationsgangen 1 2 dage om uge, superviseret af speciallæge. Ambulatoriet er dagligt bemandet med en uddannelseslæge og en speciallæge. KBU læger vil kun deltage efter oplæring. Hver anden tirsdag er der lang ambulatorie dag til klokken 18. De uddan 7

8 nelsesøgede læger deltager på skift i dette arbejde, og det andet rum er bemandet med en speciallæge. Undervisning Afdelingskonferencer: Der afholdes følgende konferencer: Røntgen konference dagligt klokken 8. på radiologisk afdeling. Onsdag dog klokken 08:45. Fredag gennemgås ugens udførte MR angiografier. Afdelingskonference efter røntgen konferencen klokken ca. 8:45 Fistel konference ved behov. Typisk en gang om måneden. Varsles pr mail. Formaliseret undervisning: Formaliseret undervisning onsdage, hvor der ikke er staff meeting, klokken 8:00 til 8:45. Undervisningen planlægges af den uddannelseskoordinerende yngre læge. (UKYL) M+M konference 1 gang hvert semester, fredage fra klokken 13:00. Journal Club 1 gang hver måned, torsdage fra klokken 14:00 Kurser og kongresser Deltagelse i obligatorisk kommunikationskursus (3 dage) Det tilstræbes at så stor del af afdelingens lægestab som muligt kan deltage i det karkirurgisk selskabs årsmøde og det årlige RH møde. Øvrige kongresdeltagelse for afdelingens læger efter ansøgning til afdelingsledelsen. 8

9 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og kompetencevurderingsstrategier (målbeskrivelsen) I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. Nedenstående skema angiver målbeskrivelsens 7 læringsmål med tilhørende delmål, lærings og kompetenceevalueringsmetode. For læringsmålene 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 og 1.9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end ét ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. CHECKLISTE Læringsmål og delmål Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevuderingsmetode 1. Medicinsk ekspert 1.1 Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau 1) initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation 2) give livreddende primær medicinsk behandling 1.2. Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i Obligatorisk kursus 1 Deltagelse i hospitalets 1 hjertestopteam Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse 1. delansættelse Måned Anlægge blærekateter Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation 1 2 Foretage suturering af mindre sår delansættelse Måned 9

10 afdelingens/praksis daglige kliniske praksis 1.3. Basislægen skal kunne applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter 1) foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse 2) ordinere relevante parakliniske undersøgelser 3) stille tentativ diagnose på baggrund heraf 4) iværksætte primær behandling 5) give en klar fremstilling heraf til journal 1.4. Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens/praksis mest almindelig forekommende lidelser 1) reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater 2) journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten. Anlæggelse af ventrikelsonde Udføre trakealsug Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation Foretage pulspalpation på ekstremiteterne Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation Foretage perifer blodtryksmåling Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation med håndholdt Doppler Foretage Ul scanning af lyskerne og af Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation infrarenale aorta Den febrile patient Klinisk arbejde med løbende Vejledersamtaler med 1 3 supervision og struktureret gennem 1 3 Patienten med akut åndenød Patienten med akutte brystsmerter feedback gang af journal Patienten med akutte mavesmerter Patienten med mistanke om fraktur Den febrile patient Klinisk arbejde med løbende Vejledersamtaler med 1 3 supervision og struktureret gennem 1 3 Patienten med akut åndenød Patienten med akutte brystsmerter feedback gang af journal Patienten med akutte mavesmerter Patienten med mistanke om fraktur Aorta aneurisme: Klinisk arbejde med Vejledersamtaler med Konstaterer tilstanden og planlægge videre opfølgning elektive patientforløb under løbende supervision og feedback. struk. gennemgang af journalnotater der ansporer til refleksion. Akut ekstremitetsiskæmi: Beskrive graden af iskæmi ud fra anamnese og objektive neuro vaskulære fund. Do Do Kronisk ekstremitetsiskæmi: Beskrive Do Do graden lokalisation af arterielle læsi

11 1.5. Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf 1) iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser 2) følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling 3) ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten 1.6. Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning 1) overholde tavshedspligt 2) indhente informeret samtykke 3) foretage ligsyn 4) udfærdige dødsattest 5) foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser 6) udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v. oner ved at sammenholde kliniske fund med parakliniske fund (pulsforhold og perifert tryk) Varice sygdomme: kende til kliniske gradinddeling. Identificere insuffient vene ved ultralydsscanning. Antiobiotikabehandling inkl. skift af behandling på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater Væskebehandling inkl. monitorering og justerering af behandling på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater Smertebehandling inkl.monitorering og justerering af behandling på baggrund af det samlede kliniske billede Åndenød: kende principperne for akut og kronisk behandling af astma og KOL Do Do Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback der ansporer til kritisk refleksion Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journal Vejledersamtaler med struk. gennemgang af journalnotater der ansporer til refleksion. Behandling af sår. Do Do 2 3 Iskæmisk hjertesygdom: tilstand med Eventuelt fokuseret Do brystsmerter eller hjerteinsufficiens. ophold på hjerteafdelingen Overholde tavshedspligt Klinisk arbejde med løbende Vejledersamtaler med 1 3 må supervision og struktureret gennemned Indhente informeret samtykke feedback gang af forskellige ind Foretage ligsyn beretnin ger,dødsattester el. Udfærdige dødsattest lign. som basislægen Foretage karbase registering 1 2 har udarbejdet. Udarbejde indberetninger (utilsigtede 1 2 hændelser, medicinbivirkninger)

12 1.7. Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer 1.8. Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling/visitation 1) patienten med sløret bevidsthedsniveau 2) patienten med vejrtrækningsproblemer 3) patienten med febertilstande 4) patienten med akutte smertetilstande 5) patienten med blødningstilstand 6) patienten med akut operationskrævende tilstand 7) patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer 1.9. Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb 1) overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen 2) foretage relevant justering af igangsat behandling 3) diskutere, hvordan en afdelings /praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner Polypharmaci Kunne genkende og skiftende behandling ved almindelig kendte bivirkninger til behandling. Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Klinisk arbejde med løbende supervison og feedback der ansporer til kritisk refleksion Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback ved modtagelsen af den akutte patient Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journal Vejledersamtaler med struk. gennemgang af journalnotater der ansporer til refleksion. Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler patienten med sløret bevidsthedsniveau patienten med vejrtrækningsproblemer 1 3 patienten med febertilstande Samtale med klinisk 1 3 patienten med akutte smertetilstande vejleder umiddelbart 1 3 efter modtagelsen af patienten med blødningstilstand den akutte patient patienten med akut operationskrævende tilstand patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer Den hjertesyge patient kende principperne Vejledersamtaler med for behandling af iskæmisk struktureret gennem hjertesygdom, hjerteinsufficiens, gang af journaler, der kronisk atrieflimren og hypertension. ansporer til refleksion. Klinisk arbejde med kroniske patientforløb under løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Afdelingsundervisning. Selvstudium. Den lungesyge patient kende principperne Do Do for behandling af KOL og astma. Diabetes mellitus, kende principperne Do Do for behandling. Kronisk ekstremitetsiskæmi Do Do Kroniske sår Do Do

13 2. Kommunikator 2.1 Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere 1) informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende 2) fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere 3) udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. 3. Sundhedsfremmer 3.1. Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde 1) afdække forhold i patientens aktuelle livs og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose og behandlingsmuligheder 2) informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme 4. Samarbejder 4.1. Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt Informere akut patient og pårørende i forbindelse med akut indlæggelse, ud fra foreløbig plan og vurdering Struktureret kommunikation i samarbejdet omkring den akutte patient (ISBAR, closed loops) Skriftligt kunne formidle en klinisk problemstilling indeholdende overvejelser, konklusion og plan Kunne vejlede patienten på rette faglige og for patienten forståelige niveau. Kunne tage udgangspunkt i patientens situation Kunne afdække forhold i patientens aktuelle livs og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for det akutte patientforløb Kunne vejlede om vægttab, rygestop, alkoholforbrug, kost og motion. Have kendskab til basale motivationsværktøjer Samarbejde med kolleger og personale i egen afdeling, på andre afde Selvstændigt klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Obligatorisk kommunikationskursus Selvstændigt klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Deltagelse i casebaseret teamtræning med struktureret debriefing Selvstændigt klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Selvstændig klinisk arbejde og obligatorisk kommunikationskursus. Selvstændigt klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Selvstændig klinisk arbejde Selvstændigt klinisk arbejde med løbende 360 graders feedback Bestået obligatorisk kommunikationskursus Struktureret observation af kommunikation Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Struktureret klinisk observation og godkendt kommunikationskursus. Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, der ansporer til refleksion graders feedback

14 for egen og andres roller 1) kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger somandet sundhedspersonale 2) demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb linger og i primærsektoren Samarbejde med kolleger og personale i både primær og sekundærsektoren. supervision og feedback Deltagelse i casebaseret tværfaglig teamtræning med struktureret debriefing Selvstændig klinisk arbejde Struktureret vejledersamtaler der ansporer til refleksion 5. Professionel 5.1. Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde 1) handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner 2) reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger 3) demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis 6. Leder/administrator 6.1. Basislægen skal kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion 1) strukturere og prioritere det kliniske arbejde 2) lede relevante behandlingsteams 7. Akademiker Samarbejde med øvrige instanser hjemmepleje, plejehjem og kommune Udvise forståelse for egne evners begrænsning i forhold til behandlingsplaner i praksis Ledelse af stuegangs og modtageteam Selvstændig klinisk arbejde Selvstændig klinisk arbejde Selvstændigt klinisk arbejde med løbende supervision og feedback Deltagelse i casebaseret tværfaglige teamtræning med struktureret debriefing 360 graders feedback 5 6 Struktureret vejledersamtaler der ansporer til refleksion. 360 graders feedback

15 7.1. Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde 1) søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder 2) undervise kollegaer og andre personalegrupper Morgenundervisning to gange per ansættelse Struktureret feed back i forbindelse med undervisning

16 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. ansættelse: Akut afdelingen, Regionshospitalet i Viborg Læringsmetoder Primære læringsmetode for de første 6 kompetencer er selvstændigt klinisk arbejde med mulighed for supervision og feedback fra de kliniske vejleder suppleret med de obligatoriske kurser og afdelingsbaseret undervisning. Klinisk vejleder er afdelingens speciallæger i dagtid og de medicinske læger under funktion i medicinsk afdeling og i vagttid. Kompetencerne 2,4 og 6 vil også blive specifikt trænet som led i afdelingens casebaserede tværfaglige teamtræning. For kompetence 7, akademiker, er primære læringsmetode selvstændig undervisning. Kompetencevurderingsmetoder Kompetencevurdering kan gennemføres som struktureret klinisk observation bed side ved de kliniske vejleder og som strukturerede vejledersamtaler med hovedvejleder med udgangspunkt i journalnotater. Vejleding og kompetencevurdering forventes at foregå løbende og herudover er der er afsat tid i afdelingens undervisningsskema til vejledersamtaler på de dage, hvor der ikke er afdelingsbaseret undervisning. Den uddannelsessøgende læge forventes selv at tage inititiv til kompetence vurdering, men hovedvejleder har ansvar for at sikre at der sker løbende kompetence vurdering. Kompetencevurdering tilstræbes gennemført ved anvendelse af hjælpeskemaer beskrevet i porteføljen for Den Kliniske Basisuddannelse. Efterfølgende attesteres i logbogen af hovedvejleder i forbindelse med vejledersamtale. Ved vurdering af kompetence 2,4,5 og 6 indgår en obligatorisk 360 graders vurdering. Feed backen gennemføres i sidste måned af ansættelsen og Feed back givning faciliteres af en de foreløbig 2 speciallæger der har gennemført kursus i dette. Hovedvejleder attesterer efterfølgende kompetencerne 2,4,5,6 i logbogen. 2. ansættelse: Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet i Viborg Oplæring i de kliniske kompetencer er klassisk mesterlære. Det vil sige arbejde i starten under supervision og senere i tiltagende grad selvstændigt. Der er for ansættelsen udarbejdet en uddannelsesmæssig checkliste, som alle de uddannelsessøgende får tilsendt. Checklisten indeholder følgende punkter, der skal gennemføres under ansættelsen: De formelle uddannelsessamtaler. Dage, hvor den uddannelsessøgende friholdes fra anden tjeneste for at deltager i arbejdet i sårcentret, på radiologisk afdeling og i ambulatoriet. Deltagelse i sårcentret aftales inden ansættelse af UAO, den øvrige tilstedeværelse aftales med vejleder og er afhængig af vagtplanen. Konkret instrumentlære og operation på afdelingens simulationsmodel (anastomoseteknik) ved vejlederen. Desuden anbefalet litteratur. 16

17 Kompetencevurderingsmetoder Kompetencerne 1,2,3 nævnt ovenfor evalueres primært ved direkte observation i klinikken og direkte feed back. Kompetencerne vurderes desuden ved 360 graders evaluering, som ligeledes bruges til at vurdere kompetencerne 4,5 og 6. Kompetencen som akademiker vurderes ved mundtlig fremstilling af problem til undervisning i afdelingen. For kirurgisk teknik tilbydes de uddannelsessøgende vurdering af denne ved evalueringsskema (VOT skema) Godkendelserne overføres løbende til Sundhedsstyrelsens logbog for den kliniske basisuddannelse. 3.3 Obligatoriske kurser Generelle kurser i den Kliniske Basisuddannelse De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges af det regionale videreuddannelsessekretariat. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Akutkursus i kommunikation, behandling og transport (Akutkursus) Afholdes i 1. delansættelse indenfor den 1. måned. 2x2 dage (eksternat) Læringskursus (Læringskursus) Afholdes I 1. Delansættelse. 2 dage (eksternat) Kommunikationskursus (Kommunikationskursus) Afholdes I 2. Delansættelse. 2+1 dag (eksternat) 17

18 4. Uddannelsesvejledning 1. ansættelse: Akut afdelingen, Regionshospitalet i Viborg afdeling, hospital Organisering af den lægelige videreuddannelse Forhold for UAO, UKYL, TR, hovedvejledere, kliniske vejledere, vejlederkursus, uddannelsesudvalg og sammenhæng til afdelingens ledelse og arbejdstilrettelæggelse. Afdelingen har egen uddannelsesansvarlig overlæge, der referer til afdelingsledelsen. Alle uddannelsessøgende læger vil inden ansættelse få tildelt en hovedvejleder blandt afdelingens speciallæger. Alle afdelingens speciallæger fungerer som kliniske vejledere. Under funktion i det medicinske område fungerer de medicinske læger som kliniske vejledere. Det tilstræbes at hovedvejleder har gennemført vejlederkursus. Arbejdstilrettelæggelsen vil så vidt muligt tage udgangspunkt i uddannelsesbehovet, og vil i så vidt omfang som muligt også tage højde for individuelle ønsker og behov. Rammer for uddannelsesvejledning Der forventes under ansættelsen minimum afholdt tre formelle uddannelsessamtaler mellem uddannelseslægen og hovedvejleder. Første samtale holdes inden for de første 14 dage af ansættelsen. Der afsættes tid i arbejdsplanen til samtalerne, der forventes at vare en min. Der forventes kvartalsvis afholdt møder mellem de uddannelsessøgende læger og den uddannelsesansvarlige overlæge til diskussion af overordnede uddannelsesmæssige forhold. Udarbejdelse af uddannelsesplan Der anvendes skema der udfyldes ved vejledersamtale. Kopi af skema til hovedvejleder, uddannelseslæge og uddannelsesansvarlig overlæge. Ved introduktionssamtalen udarbejdes den obligatoriske individuelle uddannelsesplan. Ved alle efterfølgende samtaler vurderes om uddannelsesplanen fortsat er aktuel eller har behov for revidering. Kopi af opdateret uddannelsesplan sendes til uddannelsesansvarlige overlæge efter alle samtaler. Opstår der under ansættelsen problemer med opfyldelse af de obligatoriske kompetencer skal den uddannelsesansvarlige overlæge informeres med henblik på udarbejdelse af en revideret uddannelsesplan. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle uddannelsessøgende læger vil inden ansættelse få tildelt en hovedvejleder. Alle afdelingens læger fungerer som kliniske vejledere. Under funktion i det medicinske område fungerer de medicinske læger som kliniske vejledere. Det tilstræbes at hovedvejleder har gennemført vejlederkursus. Arbejdstilrettelæggelse vil i så vidt omfang som muligt tage udgangspunkt i uddannelsesbehovet. Alle akutte patienter konfereres umiddelbart efter modtagelsen med speciallæge med henblik på både afklaring af faglige spørgsmål og feedback. Stuegangsfunktionen varetages under supervision af en stuegangsansvarlig akutlæge. Der tilstræbes at konferering og supervision i forbindelse med både akutmodtagelse og stuegang i videst muligt omfang foregår bedside. Supervisision og feed back tilstræbes at ske i den konkrete kliniske situation, evt efterfølgende ved gennemgang af jounalnotater. Al supervision sker ved afdelingens egne speciallæger, konfererence med andre specialer sker efter intern konferering, undtaget herfra dog funktionerne i medicinsk afdeling og i vagttid, hvor supervision gives af de medicinske læger. I de tilfælde hvor der er behov for umiddelbart speciallægetilsyn og opstart af udredning og behandling, INDEN patienten er set af den journalskrivende læge, tilstræbes det at speciallægen og KBU lægen går ind til patien 18

19 ten sammen og lægger en plan, hvorefter KBU lægen kan skrive den egentlig journal efterfølgende. Under funktion i det medicinske område fungerer de medicinske læger som kliniske vejledere og har ansvar for supervisision og feed back i den konkrete kliniske situation Konferencer/møder Link til opdateret skema for konferencer og undervisning i akutafdelingen 2. ansættelse: Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet i Viborg Den uddannelsessøgende tildeles af den uddannelsesansvarlige overlæge en vejleder inden ansættelsen. Vejleder vil være hoveduddannelsessøgende i karkirurgi. Det forventes, at der holdes introduktionssamtale indenfor de første 14 dage og herefter yderligere to gange i løbet af ansættelsen. Samtalerne skal være planlagt for at kunne foregå uforstyrret og varer hver især mellem 45 min og en time. Der tages udgangspunkt i den uddannelsessøgendes behov. Sidste samtale skal munde ud i en opfølgning på karriere vejledning i henhold til videreuddannelsesregion nord s porteføljen for den kliniske basis uddannelse. 19

20 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesudvalg 4 nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor

21 torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 21

22 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Postgraduat klinisk lektor for Den Kliniske Basisuddannelse Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse Sundhedsstyrelsen Den Kliniske Basisuddannelse Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: syd.dk Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 22

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis Målbeskrivelse 2015 Godkendt 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt og Almen medicin, Region Midtjylland, Distrikt Midt Målbeskrivelse 2009 Godkendt 5. februar

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst)

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015 af DRRLV

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin Målbeskrivelse 2009 Godkendt 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA, THG, Aarhus Universitetshospital / Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospita / Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30. april 2014 af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30 UDDANNELSESPROGRAM FOR KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: den kliniske

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Karkirurgi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Karkirurgi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Karkirurgi Hjerte lunge karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital og Karkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Midt Regionshospitalet Viborg

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Midt Regionshospitalet Viborg Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Midt Regionshospitalet Viborg Godkendt 24.01.2017 i DRRLV [1] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -

!# $ % & ' (# $ ) * & +, - ! 1 !"# $ % & ' ("# $ ) & ' & ' * & +, - ). / 2 "# 0! * & 1 2& 1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75& 1 "4 & & "& 5 '"& & & & '& 1 " 1 & 7 & 1!* 1"5518& 7!& & 5"& "!* 45" & ''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 & 177

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Regionspsykiatrien Horsens Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest og Almen Praksis Godkendt den 1. marts 2013 i DRRLV Udarbejdet i oktober 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Medicinsk afdeling og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Medicinsk afdeling og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk afdeling og Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Godkendt 02.09.2015 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 1. Indledning...3

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser Beskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere