Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning"

Transkript

1 Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf. (01) Betænkning nr. 909 Miljøministeriet, København 1980

2 Fremstillet i offset efter makinskrevet og fotokopieret materiale ISBN FU OO-172-bet. JJ trykteknik a-s, København

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel I - Indledning Side 1. Udvalgets nedsættelse 3 2. Kommissorium 4 3. Udvalgets sammensætning 5 4. Udvalgets arbejde 6 Kapitel II - Udvalgets redegørelse 1. Indledende bemærkninger 9 2. Generelt om beskatningsreglerne Særlig redegørelse vedrørende fredede bygninger Særlig redegørelse vedrørende skove Særlig redegørelse vedrørende landskabet og ejendommene som helheder 1o4 Kapitel III - Gennemgang af løsningsmodeller 1. Generelle betragtninger Fredede bygninger Skovejendomme Større samlede ejendomme 158 Kapitel IV - Udvalgets indstilling 1. Indledende bemærkninger Indstilling vedrørende fredede bygninger Indstilling vedrørende skovbrug Indstilling vedrørende større samlede ejendomme 178 Kapitel V - Sammendrag 181 Bilag: Bilagsfortegnelse 201 Bilag 1-15 " 203

4

5 - 1 - KAPITEL 1 INDLEDNING side 1. Udvalgets nedsættelse 3 2. Kommissorium 4 3. Udvalgets sammensætning 5 4. Udvalgets arbejde 6

6 - 2 -

7 - 3 - KAPITEL I INDLEDNING 1. Udvalgets nedsættelse Den 4. december 1979 fremsatte skatte- og afgiftsministeren forslag til lov om ændring af forskellige skattelove med henblik på skærpelse af beskatningen af formuer. Lovforslaget var en del af et samlet forslag til imødegåelse af landets økonomiske krise. Af bemærkninger fremsat under forslagets behandling fremgår, at formålet med lovforslaget - foruden at øge statens skatteprovenu - var et modvirke anbringelse af formue i aktiver med ringe afkast og evt. tillige stigende værdi for herigennem at opnå lettelse i indkomstskat og nedslag i formueskat. (Folketingets forh. 1979, sp ). Lovforslaget blev vedtaget ved 3.behandling den 21/ i en noget ændret form. Loven er vedføjet betænkningen som bilag 1. Lovens virkemidler var i det væsentlige forhøjelse af skattesatsen for store formuer fra 11 til 22 promille, medens muligheden for nedslag i formueskatten for formuebesiddere med lav indkomst bortfaldt. Lovens nærmere virkning er beskrevet i kap.ii.2. Under lovens behandling fremkom en del modstand navnlig mod bortfald af nedslagsreglerne, idet der påpegedes en række uheldige virkninger for formueejere, hvis formues afkastningsevne reelt ikke svarer til dens størrelse. Ved lovens endelige udformning indeholdtes bestemmelse om henstand med betaling af formueskat for pensionister og ejere af fredede bygninger, i hvis formue indgår værdi af ejendom, der helt eller delvis benyttes til bolig for ejeren.

8 - 4 - Forligspartierne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti) enedes i maj 198o om at fremsætte lovforslag i efterårssamlingen 198o med henblik på at mildne de uheldige virkninger generelt.(lovforslaget er fremsat den 9. oktober 198o) (lovforslag nr. L 12). Endvidere enedes man om at se nærmere på en række særlige problemer, der ventedes fortsat at eksistere uanset de aftalte, generelle ændringer. Disse aftaler fremgår af bilag 2: Betænkning over forslag til lov om udskrivningsprocenten for 1981 m.m. Virkningen af de foreslåede, men på nuværende tidspunkt endnu ikke vedtagne,generelle ændringer, fremgår af kap.ii.2. I overensstemmelse med disse aftaler nedsatte miljøministeren den 2. juli 198o et udvalg,jfr. bilag 3: Skrivelse af 19. juni 198o fra miljøministeren til fredningsstyrelsen og skovstyrelsen om udvalgets nedsættelse. 2. Kommissorium Det fremgår af ovenomtalte betænkning, at baggrunden for udvalgets arbejde er spørgsmålet om, hvorvidt formueskattereglerne har haft utilsigtede virkninger for ejere af ejendomme med fredede bygninger og ejere af skovejendomme. Udvalgets kommissorium blev efter forligspartiernes aftale imidlertid noget bredere, idet det i nedsættelsesskrivelsen videre hedder: "Udvalget skal vurdere de forhold, der er af betydning for ejerne af de pågældende ejendomme, herunder de skattemæssige regler i sammenhæng med fredningslovgivningen og skovlovgivningen.

9 - 5 - Udvalget skal endvidere overveje de særlige problemer, der kan være knyttet til bevaringen af fredede bygninger, af landskaber og af skovene. Udvalget skal søge at fremkomme med forslag til hensigtsmæssige løsninger, herunder eventuelle forslag til ændringer i lovgivningen. Der er enighed om, at udvalget skal finde frem til løsninger, der på den ene side sikrer fredede bygninger og værdifulde landskabers fremtidige bevaring og en forstmæssig rigtig produktion, men som på den anden side også tager hensyn til, at ejerne af de pågældende ejendomme må bære deres del af byrderne under den nuværende økonomiske situation. " Udvalget blev pålagt under arbejdet at holde kontakt med de interesserede organisationer. 3. Udvalgets sammensætning Udvalget fik følgende sammensætning: Statsskovrider K. Waage Sørensen, skovstyrelsen, formand Kontorchef Per Hansen, fredningsstyrelsen Fuldmægtig Lisbeth Saaby, fredningsstyrelsen Kontorchef Johs. Pedersen, Indenrigsministeriet Fuldmægtig Jan Steen Jensen, skattedepartementet Fuldmægtig Erik S.M. Hansen, skattedepartementet Fuldmægtig Anders Petersen, landbrugsministeriet Fuldmægtig Gustav Wied, landbrugsministeriet Som sekretær for udvalget udpegedes: Forstfuldmægtig Lars Davidsen, skovstyrelsen Forstfuldmægtig Bjerne Ditlevsen, skovstyrelsen har endvidere ydet bistand ved udvalgets sekretariatsfunktion. Udvalgets sammensætning har været uændret under arbejdet.

10 Udvalgets arbejde Udvalget har holdt 11 møder. Udover disse møder har udvalget afholdt en heldagshøring den 20/ på Lyngby Landbrugsskole med deltagelse af interesserede organisationer. Det drejer sig om ejerorganisationer, ideelle organisationer og funktionærorganisationer, sidstnævnte alene vedrørende skovbrugserhvervet. Udvalgets kontakt til interesseorganisationer findes nærmere omtalt i bilag 4. Ved høringen har organisationerne haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter, ligesom de har haft mulighed for at fremkomme med forslag til løsninger og til at diskutere disse indbyrdes. I forbindelse med høringen blev afholdt en ekskursion til to fredede bygningskomplekser med omliggende godslandskaber samt til et skovdistrikt. Udvalget har under sit videre arbejde modtaget yderligere henvendelser og materialer fra de nævnte organisationer. Der er ikke modtaget henvendelser fra anden side. Udvalget har den 2. december 1980 afsluttet sit arbejde og afgiver herved betænkning. (sign.) København, den 2. dec Johannes Pedersen Jan Steen Jensen Erik S. M. Hansen Anders Petersen Gustav Wied Per Hansen Lisbeth Saaby K. Waage Sørensen /Lars Davidsen

11 - 7 - KAPITEL II UDVALGETS REDEGØRELSE side 1. Indledende bemærkninger 9 2. Generelt om beskatningsregler Vurdering Formueskat Ejendomsskat Generationsskifte 2o 3. Særlig redegørelse vedr. fredede bygninger Områdets omfang Lovgrundlag og politik Beskatningsregler Økonomi, problemer og omfang 4o 3.5. Samspil mellem politik, økonomi og beskatning Eksempler på udenlandske løsninger 5o 4. Særlig redegørelse vedr. skove Skovbrugserhvervets omfang og betydning Den private skovsektor Lovgrundlag og skovpolitik Statens tilsyn med de private skove 7o 4.5. Beskatningsregler Privatskovbrugets økonomi 8o 4.7. Samspillet mellem skovpolitik, -økonomi 91 og beskatning 4.8. De til generationsskifte knyttede problemer Udenlandske løsninger Særlig redegørelse vedr. landskabet og ejendommene Io4 som helheder 5.1. Definition og omfang Io Lovgrundlag og politik Io Beskatningsregler Io De samlede ejendommes økonomi set i relation Io9 til politik og beskatning 5.5. De til generationsskifte knyttede problemer llo

12 - 8 -

13 - 9 - KAPITEL II UDVALGFTS REDEGØRELSE 1. Indledende bemærkninger Udvalget har på sit første møde drøftet kommissoriets afgrænsning. For så vidt angår fredede bygninger og skove anses afgrænsningen at være klar. Med hensyn til værdifulde landskabers bevaring henviser udvalget til, at dette område generelt er varetaget af naturfredningsloven, og at landskabsfredning normalt gennemføres mod fuld erstatning for ejendommens værdiforringelse, der må antages tilsvarende registreret i ejerens formue. Der kan således ikke antages at være opstået særlige problemer med hensyn til naturfredning ved ændring i formuebeskatningsreg- 1erne. Udvalget har derfor på dette punkt alene set på forholdene mellem på den ene side skattelovgivningen og på den anden de værdifulde landskaber, hvis særlige karakter hidrører fra eller har en naturlig sammenhæng med driften af store landejendomme, hvis fortsatte eksistens kan tænkes vanskeliggjort gennem formuebeskatningsreglerne. Udvalget har besluttet at opdele sit arbejde og betænkningen i tre adskilte områder: Fredede bygninger, skove og de til store, sammenhængende ejendomme knyttede særlige værdier. Begrundelsen for denne opdeling er, at de grundlæggende problemstillinger for disse ejendomsgrupper afviger væsentligt fra hinanden, ligesom samspillet mellem skatteregler, lovgivning og økonomi i disse tre grupper udviser betydelige forskelle.

14 - lo - Dette fører videre til, at udvalget finder at måtte belyse og senere anbefale forskellige løsninger for hver af de tre problemtyper (ejendomstyper). Problemerne er nok fælles i den forstand, at de er af økonomisk karakter og påvirket af de nye regler for formuebeskatning. Baggrunden for dem er imidlertid af vidt forskellig karakter. Bevaringen af fredede bygninger (afsnit 3) har som udgangspunkt at værne landets ældre bygninger af væsentlig betydning inden for den danske bygningskultur. Sigtet er på dette område at opretholde uerstattelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det er i samfundets interesse at gøre dette muligt for ejeren, på hvem pligten til at vedligeholde og istandsætte de fredede bygninger hviler. For skovenes vedkommende (afsnit 4) er der tale om at afpasse skattepolitikken med en erhvervspolitik. Der knytter sig også kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier til denne ejendomstype, men disse værdier er oftest mindre sårbare og i modsætning til bygningernes reproducerbare - i hvert tilfælde på langt sigt. Udvalget har på dette område derfor fundet det væsentligst at koncentrere sig om skattelovenes forventelige virkning på skovbrugserhvervet, herunder på ejendomsstrukturen og på råvareproduktionen på kort og langt sigt. Den tredie kategori, de værdifulde landskabers beståen (afsnit 5) er det mest komplekse område af dem alle, idet det ofte omfatter mindre veldefinerede kulturhistoriske og naturmæssige værdier i samspil med begge de ovenstående områder og kombineret med ]andbrugserhvervspolitik. Udvalget er bekendt med, at denne landbrugspolitiks forhold til beskatningsreglerne drøftes i et andet forum. Udvalget anser denne landbrugspolitik for liggende uden for kommissoriet for nærværende betænkning.

15 Generelt om beskatningsregler 2.1. Vurdering Formueskat Ejendomsskat Generationsskifte. Dette afsnit indeholder en redegørelse for de regler om vurdering og beskatning, der har relation til udvalgets kommissorium, og som kan siges at have en vis generel karakter. I de efterfølgende afsnit om fredede bygninger og skove behandles enkelte mere specielle regler for disse ejendomstyper Vurdering Grundlaget for ejendomsbeskatningen og formuebeskatningen samt i nogen grad også for indkomstbeskatningen af fast ejendom er de offentlige vurderinger. Vurdering foretages med hjemmel i lov om vurdering af landets faste ejendomme (ministeriet for skatter og afgifters lovbekendtgørelse nr. 363 af 1. juli 1976 samt lov nr. 243 af 8. juni 1979, 2 og 4). Der afholdes almindelige vurderinger hvert 4. år, og den seneste alm. vurdering - er foretaget pr. 1. april Hvor der imellem de almindelige vurderinger sker ændringer af en ejendom af faktisk eller retlig karakter, eller ejeren begærer det, optages ejendommen efter nærmere regler til omvurdering, således at hensyn tages til de ændrede forhold, dog at ansættelsen foretages efter prisforholdene ved den seneste almindelige vurdering. Ved vurderingen ansættes en ejendoms- og en grundværdi samt eventuelt et fradrag i grundværdien for forbedringer. Desuden ansættes for landbrugsejendomme og tilsvarende ejendomme i landzone, hvor der er forventning om ændret zonestatus, et differencebeløb. Der foretages i øvrigt de i henhold til skattelovgivningen fornødne værdifordelinger, bl.a. for ejendomme, der både benyttes til ejerbolig og erhverv.

16 Visse ejendomme er undtaget fra vurdering. Dette gælder således: Kirker, offentlige torve, gader, veje og parkanlæg, befæstningsanlæg, fyranlæg, forskellige trafikanlæg samt visse dele af Københavns Frihavn. a. Ejendomsværdi Grundlaget for ansættelse af ejendomsværdien er værdien i handel og vandel, d.v.s. den pris der kan påregnes opnået for ejendommen ved almindelig frit salg. Ved ejendomsværdien forstås værdien af den faste ejendom i sin helhed indbefattet sædvanligt tilbehør, men uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ved ejendomsværdiansættelsen regnes med sædvanlige prioriteringsforhold, og for udlejningsejendomme desuden med sædvanlige udlejningsforhold. For ejendomme med svingende driftstilstand (landbrug f.eks.) skal ejendommen vurderes i årets middeltilstand. Der skal ved ejendomsværdiansættelsen tages hensyn til rettigheder og byrder af offentligretlig karakter samt til privatretlige servitutter såvel for den herskende som for den tjenende ejendom. Udtrykket "rettigheder og byrder af offentligretlig karakter" omfatter såvel den almindelige regulering af ejendomsretten til fast ejendom som de specielle begunstigelser eller rådighedsindskrænkninger, som ifølge særlig lovhjemmel er bragt i anvendelse over for enkelte ejendomme eller grupper af ejendomme. Som eksempel herpå kan nævnes rådighedsindskrænkninger ved bygnings- og naturfredning. b. Grundværdi Til en ejendoms grund henregnes de under ejendommen hørende grundarealer eller jordlodder med de deri værende forekomster, de til ejendommen hørende søer, vandløb og fiskerettigheder m.v. Ved grundværdien forstås værdien af grunden incl. grundforbedringer (byggemodning m.v.) i ubebygget stand under

17 hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse Ved ansættelse af grundværdien skal der i samme omfang som ved ejendomsværdiansættelsen tages hensyn til rettigheder og byrder af offentligretlig og privatretlig karakter, men kun for så vidt disse vedrører den ubebyggede grund. Ved ansættelsen af grundværdien for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage anvendes den såkaldte "bondegårdsregel". Herefter ansættes grundværdien efter ejendommens landbrugsmæssige værdi, når jorden tænkes at høre til en middelstor bondegård i middelgod kultur og efter forholdene lige efter høst. Bondegårdsreglen bevirker således, at de ens jorder vurderes ens uden hensyn til den aktuelle udnyttelse. Endvidere bortses der ved grundværdiansættelsen af landbrugsejendomme m.v. beliggende i landzone fra den merværdi, der måtte ligge i forventninger om inddragelse i byzone eller sommerhusområde. Som forskellen mellem den i henhold til disse bestemmelser fastsatte grundværdi og værdien af grunden, hvis denne var ansat efter handelsprisen, ansættes et differencebeløb, der bl.a. anvendes ved en eventuel beregning af frigørelsesafgift. "Bondegårdsreglen" har på grund af fredskovsforpligtelsen normalt ingen betydning for skovarealer, der vuderes efter særlige regler, jfr. afsnit 4.5. c. Ejerboligfordeling For landejendomme m.v. foretager vurderingsrådet samtidig med vurderingen en såkaldt ejerboligfordeling, d.v.s. en fordeling af ejendomsværdien og af grundværdien på henholdsvis stuehuset (ejerboligen) med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom. Selv om en mindre del af ejerboligen anvendes til andet end beboelse for ejeren, foretages den foreskrevne fordeling af ejendomsværdien og grundværdien på hele boligen med tilhørende grund og have.

18 Ved skønnet over, hvor stor en del af ejendomsværdien der kan henføres til ejerboligen, må vurderingsrådet foretage en direkte bestemmelse af boligens værdi som en del af den samlede ejendom. Der må herved tages hensyn til bygningernes alder, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestilstand samt til, om boligen i øvrigt opfylder kravene til en tidssvarende bolig. Grundens og havens værdi skal medtages ved boligens andel af ejendomsværdien. Som en følge heraf vil der ved ejerboligfordelingen blive taget hensyn til den eventuelt værdiforøgende eller værdiforringende virkning af en bygningsfredning. Foreligger der for en landbrugsejendom sameje mellem flere ejere, og stuehuset har flere lejligheder eller ejendommen har flere stuehuse,foretages der ejerboligfordeling for hver af ejerboligerne Formueskat Opgørelsen af den skattepligtige formue: Reglerne om opgørelsen af den skattepligtige formue findes i statsskattelovens Statsskattelovens 12, litra a-e angiver ved eksemplifikation aktiver, der medregnes ved formueopgørelsen. Der nævnes bl.a. faste ejendomme med alt tilbehør. Statsskattelovens 12, nr. 1-3 angiver, hvilke aktiver der ikke medregnes ved formueopgørelsen. Dette gælder eksempelvis som hovedregel møbler, husgeråd, samt bogog kunstsamlinger, medmindre den skattepligtige benytter sådanne genstande i sin næring eller driver handel med dem.

19 Statsskattelovens 13 bestemmer i hvilket omfang, der indrømmes fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige formue. Der er således tale om fradrag for den skattepligtiges gæld. Det fremgår af det anførte, at faste ejendomme med alt tilbehør skal medregnes til den skattepligtige formue, ligesom gæld vedrørende de faste ejendomme kan fradrages ved formueopgørelsen. Statsskattelovens 14 indeholder bestemmelsen om værdiansættelsen af de enkelte formueaktiver. Efter denne bestemmelse skal faste ejendomme sættes til den værdi, hvortil de er vurderet til ejendomsskyld (ejendomsværdien) med fradrag af arvefæsteafgift og andre byrder, hvortil intet hensyn er taget ved vurderingen til ejendomsskyld, og med tillæg af værdien af besætning, inventar, maskiner og andet driftmateriel. Herefter er det således ejendomsværdien, der som udgangspunkt skal lægges til grund ved opgørelsen af faste ejendommes formueskatteværdi. Ved opgørelsen af formuen ved udgangen af 198o skal ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering i almindelighed lægges til grund. Anvendes ejendommen til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, reduceres ejendomsværdien med et evt. differencebeløb, som for ejendomme i landzone er fastsat i henhold til vurderingslovens 14, stk. 6 og for visse ejendomme i byzone i henhold til vurderingslovens 14, stk. 7 (forventningsværdier). Beregning af formueskatten a. De for 1979 gældende regler For 1979 beregnedes formueskatten efter følgende regler: Når den skattepligtige formue var under 63o.ooo kr. var formueskatten 0 kr.

20 For den del af den skattepligtige formue, som lå mellem 63O.OOO kr. og kr. skulle betales en formueskat på 9 promille, medens formueskatten for den del af formuen, som oversteg kr. udgjorde 11 promille, jfr. lo i udskrivningsloven. Efter udskrivningslovens 11 blev formueskatten nedsat med 5 pct. for hver 4 promille eller del deraf, hvormed den opgjorte skattepligtige indkomst var mindre end 6 pct. af den ansatte skattepligtige formue. Hvis den skattepligtige ikke havde nogen skattepligtig indkomst, nedsattes formueskatten med 80 pct. Herudover indeholder udskrivningslovens 5 en bestemmelse om, at indkomstskatten til staten kan nedsættes, såfremt skatteyderens indkomstskat til staten, folkepensionsbidrag, kommunal og amtskommunal indkomstskat samt formueskat tilsammen overstiger 70 pct. af den skattepligtige indkomst. Nedsættelsen af indkomstskatten til staten kan ske i et sådant omfang, at de nævnte samlede skattebeløb udgør 70 pct. af den skattepligtige indkomst. Det er alene indkomstskatten til staten, som kan nedsættes. b. Den i december 1979 gennemførte lovgivning Ved lov nr. 538 af 28. december 1979 ændredes formuebeskatningen fra og med indkomståret 198o. Efter denne lov udgør formueskatten 22 promille af den del af den skattepligtige formue, der overstiger kr. Der betales ikke formueskat af formue under kr. Samtidig blev nedslagsreglen i udskrivningslovens 11 ophævet. Endvidere indførtes en henstandsordning, hvorefter pensionister og ejere af en fast ejendom, der er undergivet fredning i henhold til bygningsfredningsloven under visse betingelser kan få henstand med den del af formueskatten, der vedrører deres ejerbolig. Henstandsreglerne gælder for ejerboliger i faste ejendomme (herunder ejerlejligheder), som rummer en eller to selv-

21 stændige lejligheder, eller som benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole. Henstandsbeløbet beregnes som forskellen mellem formueskatten af den samlede formue og en formueskat beregnet af den samlede formue med fradrag af den del af formuen, der vedrører ejerboligen. Henstandsbeløbet forrentes med en årlig - ikke fradragsberettiget - rente på 6 pct. Renten beregnes fra udløbet af det kalenderår, formueskatten vedrører, og tilskrives henstandsbeløbet ved udløbet af hvert kalenderår. Der skal ikke stilles sikkerhed i ejendommen eller på anden måde for henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder som hovedregel til betaling ved den skattepligtiges død, ved salg af ejendommen eller, når ejendommen ikke længere tjener som bolig for den skattepligtige eller dennes husstand. En efterlevende ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo eller har fået henstand med pligten til at svare arveafgift efter arveafgiftslovens 14 A, kan fortsætte henstandsordningen på de for afdøde gældende betingelser. Under visse betingelser kan der også ske videreføring af henstandsordningen, når den skattepligtige sælger sin ejerbolig og erhverver en ny. c. Ændring i henhold til aftale af 5. maj 198o I aftalen af 5. maj 198o mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti er det anført: "Der gennemføres ændringer af formueskatten med det formål at undgå utilsigtede virkninger af de i december gennemførte ændringer". I henhold til denne aftale er de nævnte partier blevet enige om at ændre bestemmelsen i udskrivningslovens 5 således,

22 at der i de tilfælde, hvor indkomst-og formueskat til staten, folkepensionsbidrag samt kommunal og amtskommunal indkomstskat tilsammen overstiger 75 pct. af den skattepligtige indkomst, skal ske nedsættelse først af indkomstskatten til staten og derefter af indtil 60 pct. af formueskatten, til det ovennævnte samlede skattebeløb udgør 75 pct. af den skattepligtige indkomst. Denne ændring skal have virkning fra indkomståret Efter den nævnte aftale fastholdes skatteloftet i udskrivningslovens 5 på 7o pct. for indkomståret 198o, og formueskatten kan for dette indkomstår højst nedsættes med 5o pct. Ministeren for skatter og afgifter har den 9. oktober 198o fremsat lovforslag i overensstemmelse med det nævnte. (Forslag til lov om ændring af udskrivningsloven og ligningsloven (Ændring af formuebeskatningen) (L 12)). Med udgangspunkt i den ved lov nr. 538 af 28. december 1979 gennemførte lov om formueskatten kan det anslås, at formueskatten i 198o vil indbringe et samlet provenu på ca.. 1,5 milliarder kr. Dette svarer til knapt o,9 pct. af de samlede skatter og afgifter, som skønnes pålignet for Det er ikke muligt nøjagtigt at opgøre, hvor stor en del af formueskatteprovenuet, der vedrører skove og fredede bygninger, men med et meget usikkert skøn kan det anslås, at det nævnte formueskatteprovenu på ca. 1,5 milliarder kr. i 198o ville blive reduceret med ca. 3o mill, kr., dersom skovene (over 5 ha) og de fredede ejendomme ikke indgik ved opgørelsen af den skattepligtige formue. Den ovenfor omtalte lempelse af formuebeskatningen efter forslaget til lov om ændring af udskrivningsloven og ligningsloven (L 12) kan rent skønsmæssigt anslås at medføre en nedsættelse af det anførte formueskatteprovenu med ca. 215 mill. kr. i 198o. Det er ikke muligt at udtale sig om, hvor stor en del heraf der vil komme ejere af skove og fredede bygninger til gode.

23 Ejendomsskat Ejendomsskatten består i princippet af følgende typer: Ejendomsskyld til staten og primærkommunerne. Grundskyld til amtskommuner og primærkommuner. Dækningsafgift. Ejendomsskyld er under afvikling og er for tiden af en størrelse, der er uden væsentlig betydning for ejendommenes ejere. Den vil derfor ikke blive behandlet yderligere. Dækningsafgift er ligeledes uden praktisk betydning for ejere af de af nærværende betænkning omhandlede ejendomme. De betydende kommunale ejendomsskatter (amtskommunal og kommunal grundskyld) opgøres som en andel af ejendommens grundværdi ved seneste alm. vurdering efter fradrag for forbedringer. Satsenerens for alle ejendomme i en kommune. Grundskyldspromillen for primærkommunerne fastsættes årligt af den respektive kommunalbestyrelse og udgør for 1980 mellem 0 og 55. For amtskommunernes vedkommende fastsættes grundskyldpromillen ved lov og udgør i Betydningen af ejendomsskat for driften af en ejendom er derfor helt afhængig af, hvor i landet den pågældende ejendom er beliggende. I princippet kan den variere mellem 1,5 og 7 % af ejendommens grundværdi. Ved vurdering af, hvilken betydning disse skatter har, er det især af interesse, at de betragtes som en driftsudgift, der kan fradrages i ejendommens regnskab. Ved beboelsesejendomme foregår dette fradrag på selvangivelsens ejendomsskema med opgørelse af ejendommens skattemæssige over- eller underskud. Ved erhvervsejendomme indgår skatten som fradragsberettiget udgiftspost i virksomhedens driftsregnskab.

24 - 2o Generationsskifte I det følgende omtales særlig indkomstskat, arve- og gaveafgift, som de specielt til generationsskifte knyttede beskatningsformer. Særlig indkomstskat a. Generelle regler For fortjenester ved afståelse af fast ejendom er der fastsat særlige regler, der skal sikre, at ekstraordinært store fortjenester beskattes som særlig indkomst. Hvis ejendommen er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed, opgøres og beskattes fortjenesten som almindelig skattepligtig indkomst. Fortjeneste ved afståelse af én- og tofamiliehuse og ejerlejligheder, der har været beboet af ejeren i mindst 2 år, er som hovedregel fritaget for særlig indkomstskat. Dette medfører, at den særlige indkomstskat hovedsagelig rammer afståelse af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme og skove. Fortjenesten opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen eller - hvis ejendommen er erhvervet før 1. januar ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering pr. 1. august For at undgå beskatning af mere almindeligt forekommende fortjenester formindskes den således opgjorte fortjeneste med visse tillæg til anskaffelsessummen i relation til tidsperioden mellem anskaffelse og afståelse og visse fradrag i ejerens samlede fortjenester på salg af ejendom det pågældende år. Disse fradrag kan, hvis ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering anvendes som udgangspunkt for beregningen af særlig indkomstskat, komme op på kr. (if1g. lovforslag fremsat den 30. oktober 1980 af ministeren for skatter og afgifter vil dette fradrag kunne komme op på kr. for landbrugs- og skovejendomme).

25 Den således opgjorte fortjeneste forhøjes for skattepligtige personer med 50 pct., for aktieselskaber m.v. med 100 pct. og for dødsboer med 90 pct. Disse procenttillæg medfører, at den skattepligtige del af fortjenesten beskattes med en højere faktisk beskatningsprocent end andre former for særlig indkomst. Ved siden af de omtalte regler gælder særlige bestemmelser om særlig indkomstskat af fortjeneste ved afståelse af afskrivningsberettigede bygninger og installationer. Har den skattepligtige inden for samme indkomstår haft flere fortjenester m.v., der skal beskattes som særlig indkomst, indgår fortjenesterne m.v. med fradrag af evt. fradragsberettigede tab i en samlet opgørelse af årets særlige indkomst. Efter nedsættelse med et bundfradrag på kr. bliver den særlige indkomst for skattepligtige personer beskattet med 50 pct. For aktieselskaber m.v. samt dødsboer medregnes årets særlige indkomst ved den almindelige indkomstbeskatning kr.'s fradraget gælder ikke for selskaber og dødsboer. Da fortjenesten ved afståelse af fast ejendom er forhøjet med procenttillæg, bliver den faktiske beskatningsprocent for sådanne fortjenester højere end andre former for særlig indkomst, nemlig 75 pct. mod ellers 50 pct. b. Særligt om familieoverdragelse af land- og skovbrugsejendomme m.v. For at lette de problemer, som den særlige indkomstskat af fortjeneste på fast ejendom kan medføre for generationsskiftet ved familieoverdragelser af landbrugsejendomme m.v., gennemførtes i 1977 en lempelse af reglerne om særlig indkomstskat.

26 Lempelsesreglerne gælder, når den omhandlede ejendom afhændes helt eller delvist som gave eller arveforskud til den hidtidige ejers afkom, stedbørn og disses afkom. Lempelsesreglerne gælder under visse betingelser også ved overdragelse til de omhandlede personers ægtefælle. Lempelsen går i princippet ud på, at den værdi, som parterne i familieoverdragelsen har lagt til grund, ikke kan tilsidesættes ved beregningen af særlig indkomstskat for overdrageren, med mindre værdiansættelsen er lavere end den seneste (regulerede) ejendomsværdi for ejendommen. Ved beregningen af den skattepligtige fortjeneste fragår det beløb, der i forbindelse med overdragelsen er ydet som gave eller arveforskud. Reglerne gælder kun for ejendomme, der på afhændelsestidspunktet ligger i landzone og benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller, som drives som skove eller plantager, og ved seneste vurdering før afhændelsen er vurderet i medfør af vurderingslovens 15. c. Særligt om ekspropriation Hvis en ejendom eksproprieres, medregnes den fortjeneste, der fremkommer ved modtagelsen af erstatningssummen, ikke ved opgørelsen af den særlige indkomst. Det samme gælder for frivillige overdragelser til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere ejendommen. I de tilfælde, hvor statens bygningsfredningsfond overtager en fredet ejendom, er betingelsen for at opnå skattefritagelse ikke til stede, idet bygningsfredningsfonden ikke har ekspropriationshjemmel. d. Arve- og gaveafgift Arveafgift betales af arvinger. Afgiften beregnes af den individuelle arvelod, idet værdien heraf opgøres på grundlag af værdien i handel og vandel.

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vurdering af fast ejendom

Vurdering af fast ejendom Vurdering af fast ejendom Redegørelse fra den af ministeren for skatter og afgifter den 19. juli 1976 nedsatte arbejdsgruppe Betænkning nr. 869 København 1979 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-2920-0

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere