Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning"

Transkript

1 Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf. (01) Betænkning nr. 909 Miljøministeriet, København 1980

2 Fremstillet i offset efter makinskrevet og fotokopieret materiale ISBN FU OO-172-bet. JJ trykteknik a-s, København

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel I - Indledning Side 1. Udvalgets nedsættelse 3 2. Kommissorium 4 3. Udvalgets sammensætning 5 4. Udvalgets arbejde 6 Kapitel II - Udvalgets redegørelse 1. Indledende bemærkninger 9 2. Generelt om beskatningsreglerne Særlig redegørelse vedrørende fredede bygninger Særlig redegørelse vedrørende skove Særlig redegørelse vedrørende landskabet og ejendommene som helheder 1o4 Kapitel III - Gennemgang af løsningsmodeller 1. Generelle betragtninger Fredede bygninger Skovejendomme Større samlede ejendomme 158 Kapitel IV - Udvalgets indstilling 1. Indledende bemærkninger Indstilling vedrørende fredede bygninger Indstilling vedrørende skovbrug Indstilling vedrørende større samlede ejendomme 178 Kapitel V - Sammendrag 181 Bilag: Bilagsfortegnelse 201 Bilag 1-15 " 203

4

5 - 1 - KAPITEL 1 INDLEDNING side 1. Udvalgets nedsættelse 3 2. Kommissorium 4 3. Udvalgets sammensætning 5 4. Udvalgets arbejde 6

6 - 2 -

7 - 3 - KAPITEL I INDLEDNING 1. Udvalgets nedsættelse Den 4. december 1979 fremsatte skatte- og afgiftsministeren forslag til lov om ændring af forskellige skattelove med henblik på skærpelse af beskatningen af formuer. Lovforslaget var en del af et samlet forslag til imødegåelse af landets økonomiske krise. Af bemærkninger fremsat under forslagets behandling fremgår, at formålet med lovforslaget - foruden at øge statens skatteprovenu - var et modvirke anbringelse af formue i aktiver med ringe afkast og evt. tillige stigende værdi for herigennem at opnå lettelse i indkomstskat og nedslag i formueskat. (Folketingets forh. 1979, sp ). Lovforslaget blev vedtaget ved 3.behandling den 21/ i en noget ændret form. Loven er vedføjet betænkningen som bilag 1. Lovens virkemidler var i det væsentlige forhøjelse af skattesatsen for store formuer fra 11 til 22 promille, medens muligheden for nedslag i formueskatten for formuebesiddere med lav indkomst bortfaldt. Lovens nærmere virkning er beskrevet i kap.ii.2. Under lovens behandling fremkom en del modstand navnlig mod bortfald af nedslagsreglerne, idet der påpegedes en række uheldige virkninger for formueejere, hvis formues afkastningsevne reelt ikke svarer til dens størrelse. Ved lovens endelige udformning indeholdtes bestemmelse om henstand med betaling af formueskat for pensionister og ejere af fredede bygninger, i hvis formue indgår værdi af ejendom, der helt eller delvis benyttes til bolig for ejeren.

8 - 4 - Forligspartierne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti) enedes i maj 198o om at fremsætte lovforslag i efterårssamlingen 198o med henblik på at mildne de uheldige virkninger generelt.(lovforslaget er fremsat den 9. oktober 198o) (lovforslag nr. L 12). Endvidere enedes man om at se nærmere på en række særlige problemer, der ventedes fortsat at eksistere uanset de aftalte, generelle ændringer. Disse aftaler fremgår af bilag 2: Betænkning over forslag til lov om udskrivningsprocenten for 1981 m.m. Virkningen af de foreslåede, men på nuværende tidspunkt endnu ikke vedtagne,generelle ændringer, fremgår af kap.ii.2. I overensstemmelse med disse aftaler nedsatte miljøministeren den 2. juli 198o et udvalg,jfr. bilag 3: Skrivelse af 19. juni 198o fra miljøministeren til fredningsstyrelsen og skovstyrelsen om udvalgets nedsættelse. 2. Kommissorium Det fremgår af ovenomtalte betænkning, at baggrunden for udvalgets arbejde er spørgsmålet om, hvorvidt formueskattereglerne har haft utilsigtede virkninger for ejere af ejendomme med fredede bygninger og ejere af skovejendomme. Udvalgets kommissorium blev efter forligspartiernes aftale imidlertid noget bredere, idet det i nedsættelsesskrivelsen videre hedder: "Udvalget skal vurdere de forhold, der er af betydning for ejerne af de pågældende ejendomme, herunder de skattemæssige regler i sammenhæng med fredningslovgivningen og skovlovgivningen.

9 - 5 - Udvalget skal endvidere overveje de særlige problemer, der kan være knyttet til bevaringen af fredede bygninger, af landskaber og af skovene. Udvalget skal søge at fremkomme med forslag til hensigtsmæssige løsninger, herunder eventuelle forslag til ændringer i lovgivningen. Der er enighed om, at udvalget skal finde frem til løsninger, der på den ene side sikrer fredede bygninger og værdifulde landskabers fremtidige bevaring og en forstmæssig rigtig produktion, men som på den anden side også tager hensyn til, at ejerne af de pågældende ejendomme må bære deres del af byrderne under den nuværende økonomiske situation. " Udvalget blev pålagt under arbejdet at holde kontakt med de interesserede organisationer. 3. Udvalgets sammensætning Udvalget fik følgende sammensætning: Statsskovrider K. Waage Sørensen, skovstyrelsen, formand Kontorchef Per Hansen, fredningsstyrelsen Fuldmægtig Lisbeth Saaby, fredningsstyrelsen Kontorchef Johs. Pedersen, Indenrigsministeriet Fuldmægtig Jan Steen Jensen, skattedepartementet Fuldmægtig Erik S.M. Hansen, skattedepartementet Fuldmægtig Anders Petersen, landbrugsministeriet Fuldmægtig Gustav Wied, landbrugsministeriet Som sekretær for udvalget udpegedes: Forstfuldmægtig Lars Davidsen, skovstyrelsen Forstfuldmægtig Bjerne Ditlevsen, skovstyrelsen har endvidere ydet bistand ved udvalgets sekretariatsfunktion. Udvalgets sammensætning har været uændret under arbejdet.

10 Udvalgets arbejde Udvalget har holdt 11 møder. Udover disse møder har udvalget afholdt en heldagshøring den 20/ på Lyngby Landbrugsskole med deltagelse af interesserede organisationer. Det drejer sig om ejerorganisationer, ideelle organisationer og funktionærorganisationer, sidstnævnte alene vedrørende skovbrugserhvervet. Udvalgets kontakt til interesseorganisationer findes nærmere omtalt i bilag 4. Ved høringen har organisationerne haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter, ligesom de har haft mulighed for at fremkomme med forslag til løsninger og til at diskutere disse indbyrdes. I forbindelse med høringen blev afholdt en ekskursion til to fredede bygningskomplekser med omliggende godslandskaber samt til et skovdistrikt. Udvalget har under sit videre arbejde modtaget yderligere henvendelser og materialer fra de nævnte organisationer. Der er ikke modtaget henvendelser fra anden side. Udvalget har den 2. december 1980 afsluttet sit arbejde og afgiver herved betænkning. (sign.) København, den 2. dec Johannes Pedersen Jan Steen Jensen Erik S. M. Hansen Anders Petersen Gustav Wied Per Hansen Lisbeth Saaby K. Waage Sørensen /Lars Davidsen

11 - 7 - KAPITEL II UDVALGETS REDEGØRELSE side 1. Indledende bemærkninger 9 2. Generelt om beskatningsregler Vurdering Formueskat Ejendomsskat Generationsskifte 2o 3. Særlig redegørelse vedr. fredede bygninger Områdets omfang Lovgrundlag og politik Beskatningsregler Økonomi, problemer og omfang 4o 3.5. Samspil mellem politik, økonomi og beskatning Eksempler på udenlandske løsninger 5o 4. Særlig redegørelse vedr. skove Skovbrugserhvervets omfang og betydning Den private skovsektor Lovgrundlag og skovpolitik Statens tilsyn med de private skove 7o 4.5. Beskatningsregler Privatskovbrugets økonomi 8o 4.7. Samspillet mellem skovpolitik, -økonomi 91 og beskatning 4.8. De til generationsskifte knyttede problemer Udenlandske løsninger Særlig redegørelse vedr. landskabet og ejendommene Io4 som helheder 5.1. Definition og omfang Io Lovgrundlag og politik Io Beskatningsregler Io De samlede ejendommes økonomi set i relation Io9 til politik og beskatning 5.5. De til generationsskifte knyttede problemer llo

12 - 8 -

13 - 9 - KAPITEL II UDVALGFTS REDEGØRELSE 1. Indledende bemærkninger Udvalget har på sit første møde drøftet kommissoriets afgrænsning. For så vidt angår fredede bygninger og skove anses afgrænsningen at være klar. Med hensyn til værdifulde landskabers bevaring henviser udvalget til, at dette område generelt er varetaget af naturfredningsloven, og at landskabsfredning normalt gennemføres mod fuld erstatning for ejendommens værdiforringelse, der må antages tilsvarende registreret i ejerens formue. Der kan således ikke antages at være opstået særlige problemer med hensyn til naturfredning ved ændring i formuebeskatningsreg- 1erne. Udvalget har derfor på dette punkt alene set på forholdene mellem på den ene side skattelovgivningen og på den anden de værdifulde landskaber, hvis særlige karakter hidrører fra eller har en naturlig sammenhæng med driften af store landejendomme, hvis fortsatte eksistens kan tænkes vanskeliggjort gennem formuebeskatningsreglerne. Udvalget har besluttet at opdele sit arbejde og betænkningen i tre adskilte områder: Fredede bygninger, skove og de til store, sammenhængende ejendomme knyttede særlige værdier. Begrundelsen for denne opdeling er, at de grundlæggende problemstillinger for disse ejendomsgrupper afviger væsentligt fra hinanden, ligesom samspillet mellem skatteregler, lovgivning og økonomi i disse tre grupper udviser betydelige forskelle.

14 - lo - Dette fører videre til, at udvalget finder at måtte belyse og senere anbefale forskellige løsninger for hver af de tre problemtyper (ejendomstyper). Problemerne er nok fælles i den forstand, at de er af økonomisk karakter og påvirket af de nye regler for formuebeskatning. Baggrunden for dem er imidlertid af vidt forskellig karakter. Bevaringen af fredede bygninger (afsnit 3) har som udgangspunkt at værne landets ældre bygninger af væsentlig betydning inden for den danske bygningskultur. Sigtet er på dette område at opretholde uerstattelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det er i samfundets interesse at gøre dette muligt for ejeren, på hvem pligten til at vedligeholde og istandsætte de fredede bygninger hviler. For skovenes vedkommende (afsnit 4) er der tale om at afpasse skattepolitikken med en erhvervspolitik. Der knytter sig også kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier til denne ejendomstype, men disse værdier er oftest mindre sårbare og i modsætning til bygningernes reproducerbare - i hvert tilfælde på langt sigt. Udvalget har på dette område derfor fundet det væsentligst at koncentrere sig om skattelovenes forventelige virkning på skovbrugserhvervet, herunder på ejendomsstrukturen og på råvareproduktionen på kort og langt sigt. Den tredie kategori, de værdifulde landskabers beståen (afsnit 5) er det mest komplekse område af dem alle, idet det ofte omfatter mindre veldefinerede kulturhistoriske og naturmæssige værdier i samspil med begge de ovenstående områder og kombineret med ]andbrugserhvervspolitik. Udvalget er bekendt med, at denne landbrugspolitiks forhold til beskatningsreglerne drøftes i et andet forum. Udvalget anser denne landbrugspolitik for liggende uden for kommissoriet for nærværende betænkning.

15 Generelt om beskatningsregler 2.1. Vurdering Formueskat Ejendomsskat Generationsskifte. Dette afsnit indeholder en redegørelse for de regler om vurdering og beskatning, der har relation til udvalgets kommissorium, og som kan siges at have en vis generel karakter. I de efterfølgende afsnit om fredede bygninger og skove behandles enkelte mere specielle regler for disse ejendomstyper Vurdering Grundlaget for ejendomsbeskatningen og formuebeskatningen samt i nogen grad også for indkomstbeskatningen af fast ejendom er de offentlige vurderinger. Vurdering foretages med hjemmel i lov om vurdering af landets faste ejendomme (ministeriet for skatter og afgifters lovbekendtgørelse nr. 363 af 1. juli 1976 samt lov nr. 243 af 8. juni 1979, 2 og 4). Der afholdes almindelige vurderinger hvert 4. år, og den seneste alm. vurdering - er foretaget pr. 1. april Hvor der imellem de almindelige vurderinger sker ændringer af en ejendom af faktisk eller retlig karakter, eller ejeren begærer det, optages ejendommen efter nærmere regler til omvurdering, således at hensyn tages til de ændrede forhold, dog at ansættelsen foretages efter prisforholdene ved den seneste almindelige vurdering. Ved vurderingen ansættes en ejendoms- og en grundværdi samt eventuelt et fradrag i grundværdien for forbedringer. Desuden ansættes for landbrugsejendomme og tilsvarende ejendomme i landzone, hvor der er forventning om ændret zonestatus, et differencebeløb. Der foretages i øvrigt de i henhold til skattelovgivningen fornødne værdifordelinger, bl.a. for ejendomme, der både benyttes til ejerbolig og erhverv.

16 Visse ejendomme er undtaget fra vurdering. Dette gælder således: Kirker, offentlige torve, gader, veje og parkanlæg, befæstningsanlæg, fyranlæg, forskellige trafikanlæg samt visse dele af Københavns Frihavn. a. Ejendomsværdi Grundlaget for ansættelse af ejendomsværdien er værdien i handel og vandel, d.v.s. den pris der kan påregnes opnået for ejendommen ved almindelig frit salg. Ved ejendomsværdien forstås værdien af den faste ejendom i sin helhed indbefattet sædvanligt tilbehør, men uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ved ejendomsværdiansættelsen regnes med sædvanlige prioriteringsforhold, og for udlejningsejendomme desuden med sædvanlige udlejningsforhold. For ejendomme med svingende driftstilstand (landbrug f.eks.) skal ejendommen vurderes i årets middeltilstand. Der skal ved ejendomsværdiansættelsen tages hensyn til rettigheder og byrder af offentligretlig karakter samt til privatretlige servitutter såvel for den herskende som for den tjenende ejendom. Udtrykket "rettigheder og byrder af offentligretlig karakter" omfatter såvel den almindelige regulering af ejendomsretten til fast ejendom som de specielle begunstigelser eller rådighedsindskrænkninger, som ifølge særlig lovhjemmel er bragt i anvendelse over for enkelte ejendomme eller grupper af ejendomme. Som eksempel herpå kan nævnes rådighedsindskrænkninger ved bygnings- og naturfredning. b. Grundværdi Til en ejendoms grund henregnes de under ejendommen hørende grundarealer eller jordlodder med de deri værende forekomster, de til ejendommen hørende søer, vandløb og fiskerettigheder m.v. Ved grundværdien forstås værdien af grunden incl. grundforbedringer (byggemodning m.v.) i ubebygget stand under

17 hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse Ved ansættelse af grundværdien skal der i samme omfang som ved ejendomsværdiansættelsen tages hensyn til rettigheder og byrder af offentligretlig og privatretlig karakter, men kun for så vidt disse vedrører den ubebyggede grund. Ved ansættelsen af grundværdien for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage anvendes den såkaldte "bondegårdsregel". Herefter ansættes grundværdien efter ejendommens landbrugsmæssige værdi, når jorden tænkes at høre til en middelstor bondegård i middelgod kultur og efter forholdene lige efter høst. Bondegårdsreglen bevirker således, at de ens jorder vurderes ens uden hensyn til den aktuelle udnyttelse. Endvidere bortses der ved grundværdiansættelsen af landbrugsejendomme m.v. beliggende i landzone fra den merværdi, der måtte ligge i forventninger om inddragelse i byzone eller sommerhusområde. Som forskellen mellem den i henhold til disse bestemmelser fastsatte grundværdi og værdien af grunden, hvis denne var ansat efter handelsprisen, ansættes et differencebeløb, der bl.a. anvendes ved en eventuel beregning af frigørelsesafgift. "Bondegårdsreglen" har på grund af fredskovsforpligtelsen normalt ingen betydning for skovarealer, der vuderes efter særlige regler, jfr. afsnit 4.5. c. Ejerboligfordeling For landejendomme m.v. foretager vurderingsrådet samtidig med vurderingen en såkaldt ejerboligfordeling, d.v.s. en fordeling af ejendomsværdien og af grundværdien på henholdsvis stuehuset (ejerboligen) med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom. Selv om en mindre del af ejerboligen anvendes til andet end beboelse for ejeren, foretages den foreskrevne fordeling af ejendomsværdien og grundværdien på hele boligen med tilhørende grund og have.

18 Ved skønnet over, hvor stor en del af ejendomsværdien der kan henføres til ejerboligen, må vurderingsrådet foretage en direkte bestemmelse af boligens værdi som en del af den samlede ejendom. Der må herved tages hensyn til bygningernes alder, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestilstand samt til, om boligen i øvrigt opfylder kravene til en tidssvarende bolig. Grundens og havens værdi skal medtages ved boligens andel af ejendomsværdien. Som en følge heraf vil der ved ejerboligfordelingen blive taget hensyn til den eventuelt værdiforøgende eller værdiforringende virkning af en bygningsfredning. Foreligger der for en landbrugsejendom sameje mellem flere ejere, og stuehuset har flere lejligheder eller ejendommen har flere stuehuse,foretages der ejerboligfordeling for hver af ejerboligerne Formueskat Opgørelsen af den skattepligtige formue: Reglerne om opgørelsen af den skattepligtige formue findes i statsskattelovens Statsskattelovens 12, litra a-e angiver ved eksemplifikation aktiver, der medregnes ved formueopgørelsen. Der nævnes bl.a. faste ejendomme med alt tilbehør. Statsskattelovens 12, nr. 1-3 angiver, hvilke aktiver der ikke medregnes ved formueopgørelsen. Dette gælder eksempelvis som hovedregel møbler, husgeråd, samt bogog kunstsamlinger, medmindre den skattepligtige benytter sådanne genstande i sin næring eller driver handel med dem.

19 Statsskattelovens 13 bestemmer i hvilket omfang, der indrømmes fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige formue. Der er således tale om fradrag for den skattepligtiges gæld. Det fremgår af det anførte, at faste ejendomme med alt tilbehør skal medregnes til den skattepligtige formue, ligesom gæld vedrørende de faste ejendomme kan fradrages ved formueopgørelsen. Statsskattelovens 14 indeholder bestemmelsen om værdiansættelsen af de enkelte formueaktiver. Efter denne bestemmelse skal faste ejendomme sættes til den værdi, hvortil de er vurderet til ejendomsskyld (ejendomsværdien) med fradrag af arvefæsteafgift og andre byrder, hvortil intet hensyn er taget ved vurderingen til ejendomsskyld, og med tillæg af værdien af besætning, inventar, maskiner og andet driftmateriel. Herefter er det således ejendomsværdien, der som udgangspunkt skal lægges til grund ved opgørelsen af faste ejendommes formueskatteværdi. Ved opgørelsen af formuen ved udgangen af 198o skal ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering i almindelighed lægges til grund. Anvendes ejendommen til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, reduceres ejendomsværdien med et evt. differencebeløb, som for ejendomme i landzone er fastsat i henhold til vurderingslovens 14, stk. 6 og for visse ejendomme i byzone i henhold til vurderingslovens 14, stk. 7 (forventningsværdier). Beregning af formueskatten a. De for 1979 gældende regler For 1979 beregnedes formueskatten efter følgende regler: Når den skattepligtige formue var under 63o.ooo kr. var formueskatten 0 kr.

20 For den del af den skattepligtige formue, som lå mellem 63O.OOO kr. og kr. skulle betales en formueskat på 9 promille, medens formueskatten for den del af formuen, som oversteg kr. udgjorde 11 promille, jfr. lo i udskrivningsloven. Efter udskrivningslovens 11 blev formueskatten nedsat med 5 pct. for hver 4 promille eller del deraf, hvormed den opgjorte skattepligtige indkomst var mindre end 6 pct. af den ansatte skattepligtige formue. Hvis den skattepligtige ikke havde nogen skattepligtig indkomst, nedsattes formueskatten med 80 pct. Herudover indeholder udskrivningslovens 5 en bestemmelse om, at indkomstskatten til staten kan nedsættes, såfremt skatteyderens indkomstskat til staten, folkepensionsbidrag, kommunal og amtskommunal indkomstskat samt formueskat tilsammen overstiger 70 pct. af den skattepligtige indkomst. Nedsættelsen af indkomstskatten til staten kan ske i et sådant omfang, at de nævnte samlede skattebeløb udgør 70 pct. af den skattepligtige indkomst. Det er alene indkomstskatten til staten, som kan nedsættes. b. Den i december 1979 gennemførte lovgivning Ved lov nr. 538 af 28. december 1979 ændredes formuebeskatningen fra og med indkomståret 198o. Efter denne lov udgør formueskatten 22 promille af den del af den skattepligtige formue, der overstiger kr. Der betales ikke formueskat af formue under kr. Samtidig blev nedslagsreglen i udskrivningslovens 11 ophævet. Endvidere indførtes en henstandsordning, hvorefter pensionister og ejere af en fast ejendom, der er undergivet fredning i henhold til bygningsfredningsloven under visse betingelser kan få henstand med den del af formueskatten, der vedrører deres ejerbolig. Henstandsreglerne gælder for ejerboliger i faste ejendomme (herunder ejerlejligheder), som rummer en eller to selv-

21 stændige lejligheder, eller som benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole. Henstandsbeløbet beregnes som forskellen mellem formueskatten af den samlede formue og en formueskat beregnet af den samlede formue med fradrag af den del af formuen, der vedrører ejerboligen. Henstandsbeløbet forrentes med en årlig - ikke fradragsberettiget - rente på 6 pct. Renten beregnes fra udløbet af det kalenderår, formueskatten vedrører, og tilskrives henstandsbeløbet ved udløbet af hvert kalenderår. Der skal ikke stilles sikkerhed i ejendommen eller på anden måde for henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder som hovedregel til betaling ved den skattepligtiges død, ved salg af ejendommen eller, når ejendommen ikke længere tjener som bolig for den skattepligtige eller dennes husstand. En efterlevende ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo eller har fået henstand med pligten til at svare arveafgift efter arveafgiftslovens 14 A, kan fortsætte henstandsordningen på de for afdøde gældende betingelser. Under visse betingelser kan der også ske videreføring af henstandsordningen, når den skattepligtige sælger sin ejerbolig og erhverver en ny. c. Ændring i henhold til aftale af 5. maj 198o I aftalen af 5. maj 198o mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti er det anført: "Der gennemføres ændringer af formueskatten med det formål at undgå utilsigtede virkninger af de i december gennemførte ændringer". I henhold til denne aftale er de nævnte partier blevet enige om at ændre bestemmelsen i udskrivningslovens 5 således,

22 at der i de tilfælde, hvor indkomst-og formueskat til staten, folkepensionsbidrag samt kommunal og amtskommunal indkomstskat tilsammen overstiger 75 pct. af den skattepligtige indkomst, skal ske nedsættelse først af indkomstskatten til staten og derefter af indtil 60 pct. af formueskatten, til det ovennævnte samlede skattebeløb udgør 75 pct. af den skattepligtige indkomst. Denne ændring skal have virkning fra indkomståret Efter den nævnte aftale fastholdes skatteloftet i udskrivningslovens 5 på 7o pct. for indkomståret 198o, og formueskatten kan for dette indkomstår højst nedsættes med 5o pct. Ministeren for skatter og afgifter har den 9. oktober 198o fremsat lovforslag i overensstemmelse med det nævnte. (Forslag til lov om ændring af udskrivningsloven og ligningsloven (Ændring af formuebeskatningen) (L 12)). Med udgangspunkt i den ved lov nr. 538 af 28. december 1979 gennemførte lov om formueskatten kan det anslås, at formueskatten i 198o vil indbringe et samlet provenu på ca.. 1,5 milliarder kr. Dette svarer til knapt o,9 pct. af de samlede skatter og afgifter, som skønnes pålignet for Det er ikke muligt nøjagtigt at opgøre, hvor stor en del af formueskatteprovenuet, der vedrører skove og fredede bygninger, men med et meget usikkert skøn kan det anslås, at det nævnte formueskatteprovenu på ca. 1,5 milliarder kr. i 198o ville blive reduceret med ca. 3o mill, kr., dersom skovene (over 5 ha) og de fredede ejendomme ikke indgik ved opgørelsen af den skattepligtige formue. Den ovenfor omtalte lempelse af formuebeskatningen efter forslaget til lov om ændring af udskrivningsloven og ligningsloven (L 12) kan rent skønsmæssigt anslås at medføre en nedsættelse af det anførte formueskatteprovenu med ca. 215 mill. kr. i 198o. Det er ikke muligt at udtale sig om, hvor stor en del heraf der vil komme ejere af skove og fredede bygninger til gode.

23 Ejendomsskat Ejendomsskatten består i princippet af følgende typer: Ejendomsskyld til staten og primærkommunerne. Grundskyld til amtskommuner og primærkommuner. Dækningsafgift. Ejendomsskyld er under afvikling og er for tiden af en størrelse, der er uden væsentlig betydning for ejendommenes ejere. Den vil derfor ikke blive behandlet yderligere. Dækningsafgift er ligeledes uden praktisk betydning for ejere af de af nærværende betænkning omhandlede ejendomme. De betydende kommunale ejendomsskatter (amtskommunal og kommunal grundskyld) opgøres som en andel af ejendommens grundværdi ved seneste alm. vurdering efter fradrag for forbedringer. Satsenerens for alle ejendomme i en kommune. Grundskyldspromillen for primærkommunerne fastsættes årligt af den respektive kommunalbestyrelse og udgør for 1980 mellem 0 og 55. For amtskommunernes vedkommende fastsættes grundskyldpromillen ved lov og udgør i Betydningen af ejendomsskat for driften af en ejendom er derfor helt afhængig af, hvor i landet den pågældende ejendom er beliggende. I princippet kan den variere mellem 1,5 og 7 % af ejendommens grundværdi. Ved vurdering af, hvilken betydning disse skatter har, er det især af interesse, at de betragtes som en driftsudgift, der kan fradrages i ejendommens regnskab. Ved beboelsesejendomme foregår dette fradrag på selvangivelsens ejendomsskema med opgørelse af ejendommens skattemæssige over- eller underskud. Ved erhvervsejendomme indgår skatten som fradragsberettiget udgiftspost i virksomhedens driftsregnskab.

24 - 2o Generationsskifte I det følgende omtales særlig indkomstskat, arve- og gaveafgift, som de specielt til generationsskifte knyttede beskatningsformer. Særlig indkomstskat a. Generelle regler For fortjenester ved afståelse af fast ejendom er der fastsat særlige regler, der skal sikre, at ekstraordinært store fortjenester beskattes som særlig indkomst. Hvis ejendommen er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed, opgøres og beskattes fortjenesten som almindelig skattepligtig indkomst. Fortjeneste ved afståelse af én- og tofamiliehuse og ejerlejligheder, der har været beboet af ejeren i mindst 2 år, er som hovedregel fritaget for særlig indkomstskat. Dette medfører, at den særlige indkomstskat hovedsagelig rammer afståelse af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme og skove. Fortjenesten opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen eller - hvis ejendommen er erhvervet før 1. januar ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering pr. 1. august For at undgå beskatning af mere almindeligt forekommende fortjenester formindskes den således opgjorte fortjeneste med visse tillæg til anskaffelsessummen i relation til tidsperioden mellem anskaffelse og afståelse og visse fradrag i ejerens samlede fortjenester på salg af ejendom det pågældende år. Disse fradrag kan, hvis ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering anvendes som udgangspunkt for beregningen af særlig indkomstskat, komme op på kr. (if1g. lovforslag fremsat den 30. oktober 1980 af ministeren for skatter og afgifter vil dette fradrag kunne komme op på kr. for landbrugs- og skovejendomme).

25 Den således opgjorte fortjeneste forhøjes for skattepligtige personer med 50 pct., for aktieselskaber m.v. med 100 pct. og for dødsboer med 90 pct. Disse procenttillæg medfører, at den skattepligtige del af fortjenesten beskattes med en højere faktisk beskatningsprocent end andre former for særlig indkomst. Ved siden af de omtalte regler gælder særlige bestemmelser om særlig indkomstskat af fortjeneste ved afståelse af afskrivningsberettigede bygninger og installationer. Har den skattepligtige inden for samme indkomstår haft flere fortjenester m.v., der skal beskattes som særlig indkomst, indgår fortjenesterne m.v. med fradrag af evt. fradragsberettigede tab i en samlet opgørelse af årets særlige indkomst. Efter nedsættelse med et bundfradrag på kr. bliver den særlige indkomst for skattepligtige personer beskattet med 50 pct. For aktieselskaber m.v. samt dødsboer medregnes årets særlige indkomst ved den almindelige indkomstbeskatning kr.'s fradraget gælder ikke for selskaber og dødsboer. Da fortjenesten ved afståelse af fast ejendom er forhøjet med procenttillæg, bliver den faktiske beskatningsprocent for sådanne fortjenester højere end andre former for særlig indkomst, nemlig 75 pct. mod ellers 50 pct. b. Særligt om familieoverdragelse af land- og skovbrugsejendomme m.v. For at lette de problemer, som den særlige indkomstskat af fortjeneste på fast ejendom kan medføre for generationsskiftet ved familieoverdragelser af landbrugsejendomme m.v., gennemførtes i 1977 en lempelse af reglerne om særlig indkomstskat.

26 Lempelsesreglerne gælder, når den omhandlede ejendom afhændes helt eller delvist som gave eller arveforskud til den hidtidige ejers afkom, stedbørn og disses afkom. Lempelsesreglerne gælder under visse betingelser også ved overdragelse til de omhandlede personers ægtefælle. Lempelsen går i princippet ud på, at den værdi, som parterne i familieoverdragelsen har lagt til grund, ikke kan tilsidesættes ved beregningen af særlig indkomstskat for overdrageren, med mindre værdiansættelsen er lavere end den seneste (regulerede) ejendomsværdi for ejendommen. Ved beregningen af den skattepligtige fortjeneste fragår det beløb, der i forbindelse med overdragelsen er ydet som gave eller arveforskud. Reglerne gælder kun for ejendomme, der på afhændelsestidspunktet ligger i landzone og benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller, som drives som skove eller plantager, og ved seneste vurdering før afhændelsen er vurderet i medfør af vurderingslovens 15. c. Særligt om ekspropriation Hvis en ejendom eksproprieres, medregnes den fortjeneste, der fremkommer ved modtagelsen af erstatningssummen, ikke ved opgørelsen af den særlige indkomst. Det samme gælder for frivillige overdragelser til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere ejendommen. I de tilfælde, hvor statens bygningsfredningsfond overtager en fredet ejendom, er betingelsen for at opnå skattefritagelse ikke til stede, idet bygningsfredningsfonden ikke har ekspropriationshjemmel. d. Arve- og gaveafgift Arveafgift betales af arvinger. Afgiften beregnes af den individuelle arvelod, idet værdien heraf opgøres på grundlag af værdien i handel og vandel.

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 211 - Forslag til Ejendomsvurderingsloven. Hermed sendes svar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR - 1 Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Hillerød tiltrådte ved en dom af 14/4 2015, at en landbrugsejendom

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM BR

Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM BR 1 Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM2008.909BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en dom fra Retten i Retten i Nykøbing Falster af 28/10 2008

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom - 1 Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomsvurderingsområdet. Redegørelse fra udvalget vedrørende de materielle regler på ejendomsvurderingsområdet

Ejendomsvurderingsområdet. Redegørelse fra udvalget vedrørende de materielle regler på ejendomsvurderingsområdet Ejendomsvurderingsområdet Redegørelse fra udvalget vedrørende de materielle regler på ejendomsvurderingsområdet Skatteministeriet Betænkning nr. 1238 Maj 1992 Publikationen kan købes hos boghandleren eller

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR - 1 06.11.2014-39 Ekspropriation planlovens 47 A 20140923TC/BD Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM2014.564.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009 Ejendomsværdiskatten 2010 NOVEMBER 2009 Forord Denne vejledning beskriver de generelle regler for ejendomsværdiskat og giver eksempler på, hvordan du beregner ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten

Læs mere