Lungehindekræft (malignt mesotheliom)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lungehindekræft (malignt mesotheliom)"

Transkript

1 Lungehindekræft (malignt mesotheliom) Onkologisk klinik, Rigshospitalet Hvad er mesotheliom? Mesotheliom er en kræftsygdom i lungehinden. Tilstanden er sjælden, idet under 100 nye tilfælde diagnosticeres i Danmark årligt. Ofte er patienten i meget høj alder eller har alvorlige fysiske problemer hvorfor væsentligt færre kan tilbydes kemoterapi. Asbestudsættelse er den vigtigste årsag til mesotheliom og ca. 2/3 af patienterne har været udsat for asbest, ofte år før sygdommen bryder ud. Hvordan behandles mesotheliom? Nogle patienter kan opereres og denne gruppe tilbydes kemoterapi + operation + strålebehandling. Gruppen af patienter som kan opereres tilbydes 3-6 serier kemoterapi inden operation. Ved denne gruppe af patienter har den samlede behandling et helbredende sigte. De fleste patienter med mesotheliom kan imidlertid ikke opereres og tilbydes vanligvis kemoterapi alene. Oftest gives 4-6 serier kemoterapi, såkaldt 1.linie behandling. Derefter overgår patienten i et kontrolforløb og hvis/når der igen kommer aktivitet i kræftsygdommen kan der igen gives kemoterapi, såkaldt 2. linie behandling. Hos denne gruppe af patienter er sigtet med behandlingen primært symptomlindring og levetidsforlængelse af kortere varende karakter. Hvilke enkeltstoffer af kemoterapi er aktive ved mesotheliom? Mesotheliom er moderat følsom for kemoterapi. Aktiviteten er nogenlunde på linie med store kræftsygdomme som f.eks ikke-småcellet lungekræft og tyktarmskræft. Talrige enkeltstoffer af kemoterapi er undersøgt i såkaldte fase II undersøgelser (d.v.s. ikke-sammenlignende undersøgelser = ikke-lodtrækningsforsøg = ikke-randomiserede undersøgelser). Nøje gennemgang af sådanne enkeltstof behandlinger er f.eks publiceret af Bergmanhs et al., Lung Cancer 2002, Steele and Klabatsa, Annals of Oncology 2005, og Sørensen JB, Clinical Respiratory Journal Behandlingseffekten måles ofte ved respons raten (RR). Ved respons forstås et svulstsvind på mindst 50% og respons raten er dermed den frekvens af patienter som har opnået et sådant svulstsvind. Aktive enkeltstoffer er f.eks vinorelbine (24% RR), mitomycin (21% RR), raltitrexed (21% RR), cisplatin (17% RR), alimta (=pemetrexed) (13% RR), og carboplatin (11% RR). 1

2 Metotrexat er også aktivt (37% RR) men anvendes i mindre grad på grund af behandlingens bivirkninger. Man anvender ikke enkeltstof behandling som 1. linie i dag, men giver kombinationsbehandling, typisk med to stoffer, hvoraf det ene er et platinstof. Hvad med kombinationskemoterapi? Talrige kombinationer med ovenstående enkeltstoffer samt mange andre stoffer er undersøgt i såkaldte fase II undersøgelser (d.v.s. ikke-sammenlignende undersøgelser = ikkelodtrækningsforsøg = ikke-randomiserede undersøgelser). I tabellen nedenfor ses nogle af de mest aktive kombinationsbehandlinger, inklusiv 2 randomiserede undersøgelser (lodtrækningsforsøg) af h.h.v. Vogelzang og van Meerbeeck. Tabel 1. Udvalgte kombinationskemoterapi regimer ved mesotheliom. Forfatter, år Regime n Resp. rate % Median overlevelse (mdr.) Tid til progres - sion (mdr.) 1-års overle -velse (%) Sørensen JB, 2008 CDDP + Vinorelbine (British Journal of Cancer, in press) Van Meerbeck, 2005* CDDP + Raltitrexed Vogelzang, 2003* CDDP + Alimta Obasaju, 2007 CDDP + Alimta NA 45 Santoro, 2007 CBDCA+Alimta NA NA 64 Ceresoli, 2006 CBDCA+Alimta Andreopoulou, 2004 CDDP+MMC+VBL NA 31 Byrne, 1999 CDDP + Gemcitabine NA NA Van Haarst, 2002 CDDP + Gemcitabine Favaretto, 2003 CBDCA + Gemcitabine Berghmans, 2005 CDDP + Epirubicin NA 50 Forkortelser: CDDP, cisplatin; CBDCA, carboplatin; MMC, mitomycin C; VBL, vinblastine; NA, not available. *:Data fra randomiseret undersøgelse. 2

3 Det ses af ovenstående at adskillige regimer kan give mediane (gennemsnitlige) overlevelser over 12 måneder og respons rater over 20%, herunder både cisplatin + vinorelbine samt cisplatin + alimta. Det ses også at den oprindeligt lovende aktivitet af cisplatin + alimta i Vogelzangs randomiserede undersøgelse (2003) var betydeligt lavere i en senere ikke-randomiseret undersøgelse af Obasaju (2007) med mere end 3 gange så mange patienter. På baggrund af ovenstående data er det ikke muligt at udpege et enkelt 2-stofregime som er andre 2-stofregimer klart overlegent. Hvad med randomiserede undersøgelser? Mesotheliom er en sjælden sygdom og de få patienter gør det meget vanskeligt at gennemføre store randomiserede undersøgelser (lodtrækningsundersøgelser). Paradigmet i medicinsk videnskabsteori er at det er gennem randomiserede undersøgelser at forskelle i f.eks. forskellige behandlingers effektivitet kan påvises. I fravær af randomiserede undersøgelser er der mange ukendte faktorer som kan påvirke en sammenligning som derfor bliver upålidelig. I nyere tid er der blot publiceret to randomiserede undersøgelser ved mesotheliom. Vogelzang et al., 2003, påviste at cisplatin + alimta er bedre end cisplatin alene. Van Meerbeck et al., 2005, påviste at cisplatin + raltitrexed er bedre end cisplatin alene. Dette tages som udtryk for at kombinationsbehandling er bedre end enkeltstof behandling. Cisplatin alene anvendes ingen steder som behandling af mesotheliom udenfor protokollerede forskningsforsøg. Der findes ingen randomiserede undersøgelser som sammenligner en kombinationsbehandling med en anden kombinationsbehandling. Vi kan derfor ikke ud fra den publicerede litteratur i dag afgøre hvad der er den bedste 1. linie behandling ved mesotheliom, men vi kan konkludere at der findes adskillige aktive 2-stofskombinationer. Hvad er en standardbehandling? En standardbehandling er en behandling som baseret på en faglig vurdering af alle tilgængelige videnskabelige data har en effekt og en toxicitet som retfærdiggør behandling i rutinemæssigt regi dvs uden at behandlingen nødvendigvis indgår i en protokolleret undersøgelse (=forskningsprojekt). Ved nogle kræftsygdomme findes der een enkelt standardbehandling mens der ved de fleste kræftsygdomme foreligger en række standardbehandlinger, hvoraf nogle kan være godkendt (indregistrerede) i den specifikke situation og andre ikke godkendte (indregistrede) til denne indikation. Det at et stof eller en kombination er godkendt (indregistreret) til en indikation betyder ikke at det dermed er en standard. Der er således behandlinger som er godkendt til en 3

4 specifik indikation som på trods af dette ikke anvendes idet der fagligt er enighed om at det ikke er indiceret på baggrund af en for beskeden effekt eller på grund af for udtalte bivirkninger. Hvad siger guidelines? Der er flere videnskabelige selskaber, som udgiver kliniske behandlingsrekommendationer: I Europa er det førende videnskabelige selskab, hvad angår medicinsk onkologi, European Society for Medical Oncology (ESMO). I ESMO s kliniske rekommendation for behandling af lungehindekræft publiceret i 2007 og 2008 er der ingen indikation af, at Cisplatin + Alimta er en standardbehandling som er andre regimer overlegen (Stahel et al., Annals of Oncology 2008). I England udgives guidelines af NICE-institute (National Institute for Health and Clinical Excellence). I rapporten om mesotheliom down-loaded juli 2007 fremgår det, at der ikke findes en internationalt accepteret etableret standard kemoterapi for mesotheliom. Det fremføres endda specifikt frem til juli 2007 at alimta ikke anbefales som standardbehandling udenfor rammerne af et forskningsprojekt. I den efterfølgende NICE-guideline udgivet i januar 2008 er denne sidstnævnte bemærkning fjernet og alimta er angivet som en option, men det fremgår fortsat at There is no standard treatment pathway for MPM in England and Wales (paragraf 2.5) og There is no standard chemotherapy treatment for MPM (paragraf 2.7). I USA er det førende videnskabelige selskab for klinisk onkologi American Society of Clinical Oncology (ASCO). ASCO udgiver også behandlingsrekommendationer for en lang række kræftsygdomme, men har til vores kendskab ingen rekommendation for lungehindekræft. Sundhedsministeriet i USA driver National Institute of Health, herunder National Cancer Institute (NCI). NCI har klinisk behandlingsrekommendation for lungehindekræft opdateret i juni Der er ikke i behandlingsrekommendationen angivet, at cisplatin + alimta er bedre end andre kendte kombinationsbehandlinger. Det er derimod anført, at kombinationskemoterapi bør anvendes, uden at der er angivet én specifik kombination, og det er desuden anført, at dette er et område under klinisk evaluering. Med andre ord ligner situationen meget behandlingen af ikke-småcellet lungekræft, hvor der er adskillige kombinationsbehandlinger som i 1. linie behandling giver identiske resultater og hvor der derfor ikke er udkrystalliseret et enkelt regime som den eneste standard. Mange forskellige regimer anvendes rundt omkring i verden på denne baggrund. 4

5 Det må således konkluderes at rekommendationerne hvad angår kemoterapi af mesotheliom ikke er entydige men at den overordnede konklusion er, at der som 1. linie behandling bør anvendes kombinationskemoterapi - hvilket også har været standardbehandlingen på Rigshospitalet i mange år. I Danmark var behandlingen indtil juni 2007 på Rigshospitalet vinorelbine + enten cisplatin eller carboplatin. Det samme var tilfældet i Aarhus og Aalborg, mens man i Odense anvendte carboplatin + gemcitabin. Alimta blev brugt som 2. linie behandling ved senere genopblussen i kræftsygdommen. Rigshospitalet var den afdeling i Danmark som først indførte alimta som 2. linie behandling ved mesotheliom og på daværende tidspunkt blev patienter med genopblussen af mesotheliom fra de øvrige afdelinger i Danmark henvist til behandling med alimta på Rigshospitalet. Der er ingen publiceret viden om at et behandlingskoncept med cisplatin + alimta som 1. linie behandling efterfulgt af et andet stof som 2. linie behandling skulle indebære nogle fordele i forhold til et behandlingskoncept med cisplatin + f.eks. vinorelbine eller et andet aktiv stof efterfulgt af alimta som 2. linie behandling. Vi har selv - sammen med norske kolleger - publiceret de første resultater (ikke-randomiserede) i litteraturen på sidstnævnte koncept med alimta som 2. liniebehandling med påvisning af gode resultater (Sørensen et al., Journal of Thoracic Oncology 2007). Brug af alimta ved mesotheliom på Rigshospitalet: Alimta-behandling som 1. liniebehandling, d.v.s. til tidligere ubehandlede mesotheliom patienter blev inddraget som en del af afdelingens standardbehandlingstilbud på Rigshospitalet pr. 14. juni 2007 baseret på en fornyet lægefaglig diskussion forårsaget af et specifikt patientønske. Det skal understreges at denne beslutning blev taget inden sagen blev fremført i pressen. Behandlingen gives på basis af den af Vogelzang publicerede fase III undersøgelse som kombinationsbehandling i form af cisplatin + alimta. Behandlingen tilbydes til de patienter som findes egnet til cisplatin-baseret behandling dvs primært til patienter hvor behandlingen har et helbredende sigte dvs til operable patienter. Dog med den modifikation at andre patienter med specifikt ønske om cisplatin + alimta også kan tilbydes denne behandling hvis det i øvrigt findes fagligt indiceret. 5

6 Ved patienter hvor behandlingen har et overvejende symptomlindrende og levetidsforlængende sigte foretrækker vi at tilbyde patienterne en mindre bivirkningsfuld behandling, hvorfor behandlingen baseres på carboplatin, fordi dette stof er mindre toxisk. Afdelingens carboplatinbaserede behandling består af carboplatin + vinorelbine i eller udenfor protokol. Der er dog som anført også givet mulighed for at tilbyde disse patienter cisplatin + alimta ifald patienten har ønske herom og ifald det er fagligt indiceret. Baggrunden for at vi til denne patientgruppe har anvendt carboplatin + vinorelbine og ikke carboplatin + alimta er at vi i denne sammenhæng kun kan sammenligne fase II data og her er respons raten for vinorelbine 24% og for alimta 13%. Alimta kan således meget vel være mindre aktivt end vinorelbine, og der er ingen foreliggende data, som tyder på, at det skulle være mere aktivt. Ovenstående strategi er nøje efterlevet og alle operable patienter henvist siden 14. juni 2007 er således blevet behandlet med cisplatin + alimta (ca. 5 patienter) og derudover har der været ca. 4 inoperable patienter (antallene er lidt usikre da det ikke er baseret på gennemgang af alle involverede patientjournaler) som på baggrund af ønske herom også har fået tilbudt denne behandling. Det skal bemærkes at mesotheliom er en sjælden sygdom og onkologisk klinik på Rigshospitalet i alt modtager ca. 20 patienter årligt til kemoterapi med eller uden efterfølgende operation. Alimta-behandling som 2. liniebehandling, d.v.s. i forlængelse af behandling med platinpræparat (cisplatin eller carboplatin) og vinorelbine er foretaget på Rigshospitalet siden februar Rigshospitalet var således som anført den første afdeling i Danmark som indførte alimta i behandlingen af patienter med mesotheliom. Information af patienter om kemoterapi for mesotheliom: Information af patienter med alvorlige kræftsygdomme er en kompliceret proces som skal individualiseres i relation til patientens baggrund og ønsker. Informationernes detaljeringsgrad er derfor meget afhængig af patientens ønsker og den endelige information udvikles baseret på informationsamtalens forløb. Patienterne informeres generelt om at der findes en række forskellige behandlingsmuligheder og herunder hvad vi påtænker at tilbyde af behandling i den aktuelle situation. Ifald patienten ønsker yderligere information og yderligere detaljer gennemgås øvrige muligheder, hvilket afhængig af patienten informationsbehov i yderste fald kan inddrage gennemgang af specifikke data fra 6

7 forskellige undersøgelser. Hvis patienten ikke har et sådant behov lægges der primært vægt på at gennemgå den behandlingsplan vi umiddelbart lægger op til med information om såvel behandlingens mulige effekt på kræftsygdommen som mulige bivirkninger og komplikationer. Dette betyder at vi - ved denne som ved andre kræftsygdomme - ikke informerer alle patienter om alle de muligheder der eksisterer inklusiv muligheden for behandling med cisplatin + alimta. Det ville for mange patienter repræsentere en helt urimelig og - for mange patienter - en svært håndterbar overinformation. Rigshospitalets indsats for udviklingen af behandling for mesotheliom: Overlæge, dr. med Jens Benn Sørensen har siden 1992 været ansvarlig for behandlingen af mesotheliom på onkologisk klinik på Rigshospitalet. Han er formand for den danske mesotheliom gruppe, repræsenterer Danmark i den skandinaviske mesotheliom gruppe og er også medlem af den globale mesotheliom gruppe International Mesothelioma Interest group (IMIG). Overlæge Jens Benn Sørensen har således gennem en årrække været primus motor for udviklingen af behandlingen for mesotheliom i Danmark og internationalt har Rigshospitalet et stort videnskabeligt netværk på dette område. Onkologisk klinik har siden 2003 deltaget i udviklingen af en såkaldt trimodal behandling omfattende kemoterapi, operation og strålebehandling af gruppen af operable patienter. Indenfor gruppen af ikke-operable patienter har Onkologisk Klinik i 2006 afsluttet opgørelsen af behandlingsresultaterne med cisplatin + vinorelbine. Data fra denne undersøgelse med Jens Benn Sørensen som 1. forfatter er optaget til publikation i British Journal of Cancer. Aktuelt er afdelingen ved at afslutte en fase II undersøgelse af carboplatin + vinorelbine og der vil i den nærmeste fremtid blive iværksat en randomiseret fase II protokol med carboplatin + alimta med eller uden caelyx samt protokol for vinorelbine som 2. linie behandling. Hvad angår fondsbevillinger til dette udviklingsområde har overlæge Jens Benn Sørensen modtaget forskningsgrants på samlet kr fra et af de firmaer som producerer vinorelbine (Pierre Fabre). Disse økonomiske midler går til aflønning af projektsygeplejerske fra klinisk forskningsenhed, studentermedhjælp, afholdelse af projektmøder, oprettelse og vedligeholdelse samt indtastning i database, statistiske analyser, præsentation af data ved internationale møder, analyse af tumormarkører og andre associerede projekter. Der er ingen økonomisk gevinst for de 7

8 involverede læger og midlerne administreres af Rigshospitalets regnskabsafdeling, som sikrer behørig bilagskontrol. Det skal i øvrigt bemærkes at onkologisk klinik har samarbejde med et meget stort antal medicinalfirmaer - inklusiv det firma som producerer alimta (Eli Lilly). Onkologisk klinik har f.eks. i øjeblikket et forskningsprojekt med alimta ved væske i lungehulen fra mesotheliom sponsoreret af Eli Lilly. Der er inden for rammerne af onkologisk klinik aktuelt 78 igangværende aktive protokoller, hvoraf en stor del er firmastøttede enten som direkte firmasponsorerede protokoller eller via tilførsel af et forskningsgrant. Det skal herunder nævnes, at overlæge Jens Benn Sørensen også har modtaget andre forskningsmidler til projekter som ikke omhandler lungehindekræft, herunder forskningsmidler bevilget fra Eli Lilly og Pierre Fabre. Patientsagen som DR interesserer sig for: Patienten (SK) fik stillet diagnosen mesotheliom på Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet - og henvises efterfølgende til onkologisk klinik med henblik på endelig vurdering af operabilitet og behandlingsplan inkluderende kemoterapi. Allerede inden 1. fremmøde i onkologisk klinik kontakter patientens datter afdelingen og fremsætter ønske om at SK behandles med alimta. Overlæge Jens Benn Sørensen (JBS) forklarer at der foreligger forskellige behandlingsmuligheder og at alimtabaseret behandling ikke har en dokumenteret overlegenhed i forhold til klinikkens sædvanlige behandling samt at der må tales nærmere om dette (som vanlig procedure) ved fremmødet på onkologisk klinik. Patienten er kun set en gang i onkologisk klinik ( ), hvor SK var ledsaget af ægtefælle og datter. Ved denne konsultation deltog datteren ikke aktivt i samtalen. SK fik forklaret rationalet for behandling med cisplatin + vinorelbine men at der også var andre behandlinger som dog ikke var dokumenteret mere aktive. Der bestilles en række undersøgelser til vurdering af hvorvidt patienten er operabel - herunder PET-CT scanning - og der aftales fornyet konsultation i starten af den efterfølgende uge til svar på undersøgelserne og deraf følgende information om den endelige behandlingsplan. På det tidspunkt er oplægget umiddelbart at patienten skulle kunne opereres hvorfor samtalen hvad angår kemoterapi baseres på behandling med cisplatin + vinorelbine og ikke på behandling med carboplatin + vinorelbine i fase II protokol. Imidlertid møder SK ikke op til den efterfølgende konsultation således at det aldrig lykkes at gennemdiskutere den endelige behandlingsplan med patienten. I stedet kontaktede datteren igen klinikken ( ) og oplyste at patienten ville forsøge at komme til udlandet med henblik på behandling med cisplatin + alimta og udbad sig kopier af diverse undersøgelser, hvilket blev effektueret. Samtidig blev det baseret på PET-CT scanning 8

9 afklaret at patienten ikke var operabel. Dette medførte at vi ændrede oplægget hvad angår kemoterapi til carboplatin + vinorelbine i fase II regi men det var et oplæg som vi aldrig fik mulighed for at diskutere med patienten da SK aldrig mødte op i afdelingen igen Ad omveje fik onkologisk klinik den besked om at patienten (eller rettere datteren) ønskede second opinion hvilket umiddelbart blev effektueret. Den drøftede JBS svaret fra second opinion panelet og sagen generelt med klinikchefen og det blev besluttet at SK kunne tilbydes behandling med cisplatin + alimta ifald patienten måtte ønske det. Den oplyser JBS patientens datter om denne beslutning og samtidigt giver JBS datteren 3 mulige mødetidspunkter på sit kontor i den efterfølgende uge da der ikke er tider i vores ambulatorieafsnit. Datteren oplyser at patienten ikke ønsker behandling på Rigshospitalet og heller ikke ønsker at tage imod tilbuddet om en samtale i den kommende uge. JBS lover i stedet at undersøge muligheden for behandling med platin + alimta andre steder i Danmark. Dette undersøger JBS samme dag ( ) men dette er ikke muligt. I Århus vil de tilbyde carboplatin + vinorelbine og i Odense carboplatin + gemcitabin. Da der efterfølgende fortsat ikke er en tilbagemelding vedrørende fremskyndet tid hos JBS sendes journal den for en sikkerheds skyld til visitation med henblik på ambulant tid - denne bliver planlagt til den Den kontakter datteren klinikchefen idet hun er i tvivl om baggrunden for den fremsendte tid til ambulant samtale den Klinikchefen forklarer at det blot er en rutinemæssig visitation til ambulant samtale som opfølgning på JBS,s samtale med datteren den og klinikchefen gentager de tilbud som JBS gav - hvilket datteren bekræfter. Familien har imidlertid mistet tilliden til Rigshospitalet. Det beklager klinikchefen - men fastholder tilbuddet om at vi den kan tage en samtale med henblik på iværksættelse af cisplatin + alimta og at samtalen og det videre forløb kan varetages af en af afdelingens andre overlæger. Datteren angiver tilfredshed med samtalen men gør det klart at de ikke ønsker at tage imod tilbuddet. (det fremgår at patienten allerede er startet behandling i Tyskland). Rigshospitalet besluttede efterfølgende baseret på en konkret vurdering at betale udgifterne til behandlingen i Tyskland per kulance. 11. juni 2008 Jens Benn Sørensen Overlæge, dr.med., MPA Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr.med. 9

Malignt Pleuralt Mesotheliom

Malignt Pleuralt Mesotheliom Malignt Pleuralt Mesotheliom November 2011 Incidens. Malignt pleuralt mesotheliom er en sjælden tumor. Incidencen i de fleste lande i Europa er 1,0 1,4 pr. 100.000. Årligt diagnosticeres 80 nye tilfælde

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA j.nr. 7-203-07-1/1/MSB Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder især i Kina. Omtalen har særligt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. DOM. Afsagt den 9. april 2010 i sag nr.

Københavns Byret. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. DOM. Afsagt den 9. april 2010 i sag nr. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. april 2010 i sag nr. BS 2A-6368/2008: Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København ø og Overlæge, dr. med. Jens Benn Sørensen clo Rigshospitalet Blegdamsvej

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni 2005 1 1. Indledning

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Overgang fra kurativt til palliativt forløb

Overgang fra kurativt til palliativt forløb Overgang fra kurativt til palliativt forløb FSK Landskursus 2013 Hans von der Maase Klinikchef, professor Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Overgang fra kurativt til palliativt forløb fra - forløb hvor

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling)

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) TIL MODTAGERNE PÅ VEDLAGTE LISTE Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) Neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration

Læs mere

November 1996. Abdominalcentret. Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59

November 1996. Abdominalcentret. Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 November 1996 Til Folketingets Sundhedsudvalg Abdominalcentret Ernæringsenheden-2111 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Med tak for lejligheden til at orientere om ernæringsenhedens arbejde

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

levertumorer hos børn

levertumorer hos børn i levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar

Læs mere

Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere

Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere Christian får selvtillid af at træne med andre unge kræftoverlevere AF JULIE GREVE BENTSEN 30. januar 2016 00:00 Christian Birk, der ses midt i billedet, blev som 28-årig ramt af testikelkræft. Han er

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

SAS-forum, oktober 2012: Organisering af vidensdeling blandt gruppe af SAS-brugere

SAS-forum, oktober 2012: Organisering af vidensdeling blandt gruppe af SAS-brugere SAS-forum, oktober 2012: Organisering af vidensdeling blandt gruppe af SAS-brugere Morten Madsen, biostatistiker Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Hvordan sikrer man vidensdeling

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen December 2014 BERETNING OM SECOND OPINION-ORDNINGEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Personer med kosmetiske gener som følge

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere