Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen"

Transkript

1 August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er et forældrebåret initiativ, og kommentaren er udarbejdet af en gruppe forældre i foreningen Decibel (Landsforeningen for børn og unge med høretab). Vi er stærkt bekymrede efter at have læst rapporten. Ikke kun på grund af det unuancerede billede, den tegner af døvfødte børn (dette vil vi ikke diskutere nærmere her, men har i stedet knyttet en afsluttende kommentar), men især på grund af den måde, hvorpå undersøgelsen er udarbejdet. Vi mener, undersøgelsen mangler validitet og finder det bekymrende, hvis denne rapport fremover benyttes som baggrundsmateriale, når der skal etableres nye tiltag eller lovgives på områder, der påvirker døvfødte børn og børn født med meget svær hørenedsættelse. Forældrearbejdsgruppen består af: Birgitte Koch Jørgensen, Cand.Pharm René Bøgelund Pedersen, Cand.Polyt. Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen Lotte Gam Pedersen, cand.med.vet., Ph.D. Heidi Haurholm-Rasmussen, Cand.Merc. FIR Tillægshandicap Det beskrives, at undersøgelsen vedrører de børn med stærkt høretab, som ikke har andre betydningsfulde handicaps (s. 14). Alligevel har 1/3 af de undersøgte børn tillægshandicaps. Da vi ikke får noget af vide om typen af disse handicaps, må vi derfor alt andet lige forvente, at denne faktor medfører bias, især når det flere steder nævnes, at der også kan være tale om kognitive tillægshandicaps, se for eksempel s. 19. Vi finder det problematisk, at tillægshandicapsene ikke er nærmere beskrevet, da det i flere tilfælde viser sig, at der er signifikant forskel på svarene hos børn med og uden tillægshandicaps. På s. 17 skrives der yderligere: Hvad angår barnet, viser regressionsanalyserne for det første, at tillægshandicap klart er det forhold, der giver de største udfordringer. For denne gruppe (red. vil) tillægshandicap ofte være af kognitiv karakter. Her konkluderer de ansvarlige for rapporten selv, at et tillægshandicap har stor indflydelse, og man må derfor også antage, at det kan påvirke svarene hos de informanter, der har tillægshandicaps. På s. 23 beskrives det, at man til undersøgelsen ville frasortere børn med andre væsentlige funktionsnedsættelser, fx af sansemæssig, motorisk eller kognitiv art. Vi stiller os derfor undrende overfor, at man så alligevel har valgt at inkludere en tredjedel med tillægshandicaps (også af kognitiv karakter) uden at uddybe denne beslutning (hvad er ikke væsentlig?) og beskrive/eksemplificere typen af tillægshandicaps. Tillægshandicaps har ifølge rapporten signifikant betydning for børnene, men da omfanget af disse ikke er beskrevet i rapporten, bør børn med tillægshandicaps trækkes helt ud af undersøgelsen eller behandles som en særskilt gruppe

2 Kvalitative interviews Interviewede forældre Vi mener ikke, at gruppen af interviewede forældre er repræsentativ for forældre til døvfødte eller meget svært hørehæmmede børn generelt. Ud af de 22 interviewede forældre er 5 døve og 1 svært hørehæmmet (s. 134), hvilket svarer til godt en fjerdedel af forældregruppen. Det vides, at omkring 90% af døvfødte børn har normalthørende forældre (Informationsbrochure: Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede, af Lisbeth Tranebjærg, 2006). Denne signifikante forskel betyder, at forældregruppen ikke er repræsentativ. Af s. 20 fremgår det, at der er interviewet 20 forældre. Imidlertid tæller listen over 22 personer (s hvor dog en er markeret som værende et pilotinterview). Uklarheder der medvirker til den samlede bekymring for kvaliteten af denne undersøgelse. Desuden mangler en meget relevant information, nemlig hvilken type skole/daginstitutionstilbud som børnene til de interviewede forældre går i. Desuden finder vi det problematisk, at de 6 forældre, der ikke er normalthørende, er forældre til de yngste børn i forældregruppen (1-3 år). Disse 6 forældre kan derfor ikke være repræsentative for forældre til svært hørehæmmede og døvfødte generelt. I forhold til at kunne sammenligne med den øvrige del af børnegruppen, mener vi, at det bør trækkes endnu mere frem, at der ikke er tale om én homogen gruppen af børn af unge, men om grupper der har haft meget forskellige vilkår, både hvad angår diagnosticering og behandling. På s. 27 står det beskrevet, at de kvalitative interviews skal give konkrete billeder på det, som tabeller og figurer viser om grupperne. Når man imidlertid læser de uddrag, der er udvalgt fra de kvalitative interviews, virker de dog i højere grad som enkeltindividers oplevelser, end som generelle tendenser hos den gruppe af børn, som de imidlertid gerne skulle repræsentere, ligesom de sjældent giver konkrete billeder af tabeller og grafer. Derfor har vi også en bekymring omkring, hvorvidt citater fra interviewene kommer til at tegne undersøgelsen stærkere, end der er hjemmel for. Et tydeligt eksempel på dette ses på s. 126, hvor en række citater bruges som det bærende element i en gennemgang af emnet Identitet. Der skrives blandt andet: At det er som om, det ikke er o.k. at være døv længere og reglerne omkring CI er meget firkantede. Ovenstående citat er en forældres oplevelse, men kan for læseren fremstå som den samlede gruppes oplevelser med CI. Ligeledes bekymrer det os, at forfatterne til rapporten konkluderer uden at underbygge konklusionerne med fakta fra undersøgelsen. Et eksempel på dette ses på s. 18, hvor der skrives: Nogle børn kan ikke behandles med CI, og for de familier er situationen, som hvis CI ikke fandtes og på s. 22 Det er dog ikke i alle tilfælde, at behandling med CI er mulig. Vi er klar over, at det for disse familier er særdeles ulykkeligt, men da det drejer sig om ganske få børn, hvilket ikke nævnes i kommentaren, finder vi ikke, at disse kommentarer er repræsentative for gruppen af døvfødte og stærkt hørehæmmede børn. I Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark fra 2010 skrives der på s. 13: De få børn (pt. i 2010 er ét barn i Danmark opereret med ABI), som har brug for et hjernestammeimplantat, ABI, har ligeledes behov for en initial auditiv ambulant efterbehandling. (ABI gives til de børn, der ikke har en hørenerve, og hvor CI derfor ikke er muligt) På s. 17 skriver de ansvarlige bag undersøgelsen Indtil vi så resultaterne af denne undersøgelse, var vores forventning, at den nye generation af børn med omfattende høretab, som voksede op med talesprog i stedet for tegnsprog, ville opfatte sig selv som en del af det almindelige samfund og ikke ville lade høretabet

3 være en væsentlig del af deres identitet. Forældrenes vurdering er imidlertid, at høretabet, trods børnenes talesprog, stadig er så stort et handicap for deres børn, at det afgørende præger den opfattelse, de har af sig selv. Her er det ikke klart, om der er tale om den kvantitative spørgeskemaundersøgelse eller de kvalitative interviews. Det virker ligeledes meget ensidigt, når der på s i afsnittet Sprog kun diskuteres tegnsprog. Dette afsnit burde både omhandle talesprog og tegnsprog. Det ensidige fokus på tegnsprog frem for talesprog giver læseren det indtryk, at det er tegnsprog, der er det primære sprog for de fleste børn med CI, hvilket ikke er tilfældet. De interviewede forældre er ikke repræsentative for den samlede gruppe forældre i undersøgelsen Der mangler tydelig afgrænsning af, hvornår der er tale om hhv. data fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, de kvalitative interviews og forfatternes egne holdninger Vi efterlyser en tydeligere beskrivelse af anvendelsen af informanterne og en bedre kobling til den statistiske data. Så rapporten i højere grad kan leve op til sit formål: at give et bredt billede af levevilkår og samfundsdeltagelse for døve og stærkt hørehæmmede børn Interviewede børn I afsnittet Fremtiden ifølge børnene på døveskolerne (s. 126) spørges børnene på døveskolerne om, hvad de synes om CI-udviklingen. Det er påfaldende, at samme spørgsmål ikke stilles til de børn, som går i almindelig folkeskole. Det er altså alene de børn, der anvender tegnsprog og bevæger sig i tegnsprogmiljøet, der udtaler sig om deres syn på CI-udviklingen. Det er uheldigt, da det ofte må forventes at være børn i den almindelige folkeskole, der har bedst gavn af deres CI er, fordi børn der vil følge auditiv undervisning og færdes blandt normalthørende børn. Desuden er der stor forskel på den gennemsnitlige operationsalder for de børn, der går i den lokale folkeskole, og de børn der går på centerskoler eller døveskoler. Dette må også formodes at have indflydelse på deres opfattelse (og udbytte) af CI. På s. 14 skrives: Næsten fire femtedele af børnene har fået tilbudt CI-operation, og kun ganske få af deres forældre (1,7%) har ikke taget imod tilbuddet. Alligevel har 2 af de 20 udvalgte interviewede børn ikke CI, hvilket ikke er repræsentativt for den kvantitative del af undersøgelsen, og dermed undermineres forfatternes ønske på s. 27 om at tegne konkrete billeder på det, som tabeller og figurer viser endnu engang. Vi finder, at der er en tydelig uoverensstemmelse mellem de inklusionskriterier, som er stillet op for undersøgelsen, og så de børn der medvirker i de kvalitative interviews. På s. 9 første side i resuméet beskrives det, at undersøgelsen omhandler børn uden andre mere indgribende handicaps end høretab. Alligevel går 6 af de 20 børn på centerskoler, som man normalt kun visiteres til, hvis der er tale om børn med markante yderligere vanskeligheder og som derfor umiddelbart må forventes at falde uden for målgruppen. Desuden er de interviewede lærere heller ikke repræsentative for den børnegruppe, som rapporten hævder at repræsentere. Der er interviewet 3 lærere og én pædagog og både pædagogen og to ud af tre lærere er fra centerskoler, hvor kun ganske få fra målgruppen må forventes at gå i skole, da centerskolerne ifølge forfatterne hovedsageligt har børn og unge med markante yderligere tillægshandicaps. Desuden er der i flere tilfælde kun udsagn fra lærerene på centerskolen og ikke fra læreren på folkeskolen, se for eksempel s. 127.

4 Der er kun få udsagn om/fra børn fra folkeskoler, selvom disse må udgøre størstedelen af børnegruppen, når man kigger på undersøgelsens inklusionskriterier Kvantitativ dataindsamling Vi finder flere aspekter af dataindsamlingen og analysen bekymrende. Dataindsamlingen er ikke randomiseret, så spørgsmålet er, om de inkluderede børn i den webbaserede spørgeskemaundersøgelse og de 50 inkluderede personer i de kvalitative interviews er repræsentative for den ønskede population? I undersøgelsen beskrives det, at man har fået 269 svar fra forældre til døve børn og børn med svær hørenedsættelse, hvilket anslås at være ca. halvdelen. Vi mener dog, at dette tal ligger et stykke under 50% af målgruppen. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer fødes der hvert år ca. 100 børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, og ifølge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark (2010) har ca. 40 børn årligt behov for en CI operation, og ydermere er der så de børn, der er høreapparatsbrugere med så stor nedsat hørelse, at de overholder inklusionskriterierne for undersøgelsen (som dog ikke er helt klare). Det fremgår af undersøgelsen, at det har været svært at finde frem til informanter og respondenter, og man har derfor haft kontakt til en lang række foreninger og instanser. Der er lagt stor vægt på for eksempel døvepressen, hvor man direkte har søgt efter interesserede til undersøgelsen. Da ca. 90% af forældrene til børnene i målgruppen er normalthørende, stiller vi spørgsmålstegn ved, om denne særlige hvervning i døveverdenen medfører bias i forhold til undersøgelsen især for forældrene til småbørn, da normalthørende forældre til småbørn må forventes at have begrænset omgang med og interesse for døveverdenen. Et vigtigt inklusionskriterie i undersøgelsen var, at børnenes høretab skulle være større end 70 db (s. 24). Af tabel 3.1 (s. 48) fremgår det dog, at 27 af de 269 inkluderede børn har middelsvært høretab (55-69 db). På den måde lever undersøgelsen ikke op til de inklusionskriterier, der er opstillet i metodeafsnittet. På s. 48 skrives endvidere: Tallene fra undersøgelsen viser således ganske klart, at forældrene generelt set ikke oplever nogen modsætning mellem CI og tegnsprog, men om baggrunden for denne konklusion skrives i alt 5 forældre kommunikerer primært til deres børn på tegnsprog, og for 4 af disse børn er tegnsprog også børnenes almindelige kommunikationsform konklusionen som omfatter forældrene generelt er altså baseret på, hvorvidt forældre til 5 børn i undersøgelsen, som bruger tegnsprog, har tilvalgt eller fravalgt CI. Dette er ikke repræsentativt for de 269 forældre, der har deltaget i undersøgelsen! SFI rapporten overholder ikke sine egne opsatte inklusionskriterier Kontrolgruppe? Vi er bekymrede over, at der ikke tydeligt i rapporten er beskrevet, hvornår der er tale om spørgsmål, hvor man direkte kan sammenligne med en normalthørende kontrolgruppe. Det er muligvis tydeligt for forfatterne bag undersøgelsen, men som læser, der ikke selv har deltaget i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse er det ikke muligt, da det ikke er direkte beskrevet i rapporten. Ydermere er det ikke muligt at forholde sig til de konkrete spørgsmål, da hverken spørgeskemaet eller den kvalitative interviewguide er vedlagt som bilag til rapporten. Det er ikke tydeligt, hvilke spørgsmål, der direkte kan sammenlignes med en hørende kontrolgruppe

5 Alder En meget stor gruppe med forskellige forudsætninger slås sammen. Der blev indført hørescreening i 2005, og forskellen på, om man fra start har fået unilateralt eller bilaterale CI er, ved vi, er stor. I metodeafsnittet beskrives det, at undersøgelsen omhandler børn i alderen 0-15 år (s. 22). Ud af de 20 børn, der er interviewet, er der imidlertid 3 på 16 år (s. 133), som dermed slet ikke er repræsentative for målgruppen. Af aldersspredningen fremgår det, at der er markant færre børn i den yngste del af målgruppen end i den ældre. Dermed kan svar, hvor der ikke er aldersinddelt ikke anses for repræsentative for hele målgruppen. Desuden viser figur 2.1 endnu engang, at der indgår svar fra børn på 16 år, hvilket er uden for målgruppen. Vi stiller også spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt kun at se på 2 aldersgrupper (0-7 år og 8-15 år) i de tilfælde, hvor der inddeles efter alder. Endvidere ønskes et rationale for netop disse inddelinger. Der må for eksempel forventes at være store forskelle i den ældste aldersgruppe, da de yngste i denne gruppe er født efter, at hørescreening af nyfødte blev indført, hvorfor en del af disse kan forventes at have påbegyndt behandling væsentligt tidligere end de ældste i den aldersgruppe. Der er store forskelle på forudsætningerne hos den 15-årige, den 10-årige og den under 2-årige CI-bruger. Livsvilkårene for den i dag 2 årige vil være MEGET anderledes end for den i dag 15 årige - dette emne bliver ikke behandlet. Når man undersøger dette felt, er det afgørende at have kendskab til, at småbørn med CI i dag modtager auditiv og talesproglig genoptræning, hvilket de store børn i undersøgelsen aldrig har fået tilbudt. På s. 17 skrives der: For det andet betyder barnets alder noget. Det hænger formentlig sammen med, at kravene til et barn, både fra voksne og fra andre børn, stiger med alderen. Her finder vi det bekymrende, at denne konklusion ikke er sammenholdt med viden om de behandlingsmuligheder, som de enkelte børn har haft og har gjort brug af. De ældste børn i målgruppen har for eksempel ikke fået tilbudt bilateralt CI som standardbehandling, hvorimod det er standard i dag. Man kan ikke sammenligne døvfødte og stærkt hørehæmmede børn på hhv. 0 og 15 år, da deres behandlingsmuligheder har været vidt forskellige Er undersøgelsen repræsentativ? Da vi ikke finder, at de børn og forældre, der indgår i undersøgelsen er repræsentative, må vi stille spørgsmålstegn ved, om de kvantitative undersøgelser er repræsentative og giver et realistisk billede af livsvilkårene for hele populationen af døvfødte børn og børn med stærk hørenedsættelse. I den sammenhæng finder vi det samtidig mangelfuldt, at der under regressionsanalyserne ikke er oplyst korrelationskoefficienter, så læseren ved, hvor meget de undersøgte baggrundsfaktorer forklarer af den samlede datavariation. Kan der være andre baggrundsfaktorer end de udvalgte, der spiller ind for de undersøgte forhold? Det har man som læser ikke mulighed for at få indblik i. Allerede i indledningen af kapitel 2 s. 21 gøres der opmærksom på, at det har været vanskeligt for SFI at vurdere og beskrive situationen for mennesker med høretab her i landet. Dette begrundes med, af der ikke findes generelle registreringer af mennesker med høretab i Danmark, heller ikke for børn. De skriver, at det er svært for dem, at: vurdere om børn med høretab får den rigtige behandling og opfølgning det er vanskeligt at gøre op, hvor stort udbyttet af den moderne behandling er

6 Undersøgelsens population ukendt, idet SFI ikke har en database eller et register af populationens størrelse, diagnose eller behandling. Således er gruppens størrelse og behandling ukendt og ikke egnet til at lave et randomiseret studie ud fra. Forfatterne forsøger at differentiere mellem behandling og livsbetingelser, men der mangler argumenter til at underbygge denne påstand. Vi mener derimod, at det ikke er muligt at differentiere mellem behandling og livsbetingelser, da en bedre behandling og bedre effekt af behandlingen, vil give bedre livsbetingelser. Desuden skriver de ansvarlige bag undersøgelsen, at de ikke selv kan vurdere, om børnene har fået den rigtige behandling og dermed fuldt udbytte af deres CI. Vi mener, at behandlingen, opfølgningen og oplevelsen af den har en essentiel rolle i ens opfattelse af egne livsbetingelser, og det er derfor ikke rimeligt, at differentiere mellem disse. - Der er stor forskel om man har fået et eller to CI er, som 0 eller 5 årig, og har haft faglig/pædagogisk/økonomisk støtte eller ej. På s. 121 skriver forfatterne netop at den støtte forældrene har fået i forbindelse med CI-behandling spiller en rolle for de fleste af børnene. Det er ikke muligt at differentiere mellem behandling og livsbetingelser Generelle kommentarer vedr. SFI rapporten Som forældre finder vi det utroligt uheldigt, at en offentlig institution udarbejder en rapport, der er så unuanceret, og hvor en lang række påstande mangler underbyggende referencer eller argumenter. På s. 127 skrives der: En døv far til en dreng på 2 år med CI fortæller, at han er bange for, at sønnen vil møde fordomme fra andre med CI, fordi han kan tegnsprog, som har lav status i Danmark. Han frygter, at der kan opstå en identitetskonflikt for sønnen, fordi han bruger tegnsprog derhjemme, og det er ikke velset i andre døvesamfund (fx Decibel). Det er på INGEN måde en holdning, vi som medlemmer af Decibel kan genkende. Decibels holdning er, at man altid skal tage udgangspunkt i det enkelte barns situation. Hvis et barn har brug for tegn (enten som støtte til verbal kommunikation eller som primær kommunikationsform) så skal man bruge det, og hvis barnet omvendt har så godt et udbytte at sine høreapparater eller CI, at der er gode muligheder for at udvikle et alderssvarende talesprog, så må det være op til forældrene om barnet skal lære tegnsprog eller ej. Ydermere er det vigtigt at understrege, at Decibel også opfordrer til, at børnene altid forsøger at lære deres modersmål det vil for eksempel sige, at er man barn af døve forældre, så skal man selvfølgelig have tegnsprog som sit modersmål og derfor lære tegnsprog, så man kan kommunikere med sine forældre. Udover at vi finder, at den konkrete udtalelse er meget misvisende i forhold til, hvad den forening, som vi er medlemmer af, står for, så mener vi heller ikke, at den på nogen måde understøtter formålet med de kvalitative interviews, hvis formål ifølge rapportens s. 27 bl.a. beskrives således: På den måde kan interviewene give konkrete billeder på det, som tabeller og figurer viser om grupperne. Det bør altid være en vurdering af det enkelte barn, der er afgørende for, om der benyttes auditiv eller visuel kommunikation med barnet eller en kombination

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Ankestyrelsens undersøgelse af Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Begrebsafklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Louise Nymann Pedersen, fysioterapeut, Cand. Scient. San. Susanne Valbjørn Nielsen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk 2004 SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk AErådet har tidligere offentliggjort analyser af social arv m.v. bl.a. til brug for det tema, Ugebrevet A4 har om

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau

Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Konferencerapport:Musikpædagogisk Forskning og Udvikling i Danmark Gymnasieskolens musikundervisning på obligatorisk niveau Rasmus Krogh-Jensen, stud. mag., Københavns Universitet, Musikvidenskabeligt

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2011 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Farrington D P, Ttofi M M: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Collaboration,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget

En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget 7480 Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling Arbejdspakke 5 Forandringsledelse JOURNALNR.:14-0546959 SEGES P/S Agro

Læs mere

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Grønlandske børn i Danmark Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd To undersøgelser: Else Christensen, Lise G. Kristensen, Siddhartha Baviskar: Børn i Grønland. En kortlægning af

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed!

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed! Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København Afskaf ordblindhed! Forældre kræver i stigende grad at få afklaret, om deres barn er ordblindt. Skolen er ofte henholdende

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Unge ordblinde i hele landet

Unge ordblinde i hele landet Unge ordblinde i hele landet Udgangspunkt På Nota oplever man i disse år en meget stor tilgang af unge ordblinde. Problemet er, at de meldes ind, men i mange tilfælde forbliver inaktive. Folkebibliotekerne

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk

Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk 2 Indhold 1. Resumé af undersøgelsen 1.1 Om undersøgelsen 1.2 Hovedproblemstillinger 2. Hvad betyder en sjælden

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2015 2. ÅRGANG DECEMBER 2015 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR De fleste unge synes, det er

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review:

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review: Review: Touch and Play er et tværmagistralt projekt mellem MSO og MSB. Touch and Play er et godt bud på et velfærdsteknologisk alternativ til traditionelle aktiviteter fordi den indeholder mulighed for

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Livet på pension i norden

Livet på pension i norden Sida 1 Livet på pension i norden Synovate (Danmark, Finland, Norge og Sverige) for Nordea Nordisk sammenfatning Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2008 Sida 2 I Norden ønsker mange at gå på pension

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 445 Offentligt Evaluering af frikommuneforsøg Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Gentofte Kommune

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere