RM Strafansvar for juridiske personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer"

Transkript

1 RM Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015

2 Strafansvar for juridiske personer RM 5/1999 revideret 17. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Valg af ansvarssubjekt Virksomhedsansvar i særlovgivningen Tilfælde, hvor der eventuelt tillige rejses tiltale mod en fysisk person Særligt om kommuner og statslige myndigheder Særligt om moder-/datterselskaber Overtrædelser af straffeloven Udvalgte særlovsområder 3.2. Tiltalerejsning og hovedforhandling Anklageskriftets udformning Forkyndelse Fysiske personers stilling under sagen 4. Jura 4.1. Straffelovens kapitel Ansvarssubjekter Betingelser for strafansvar

3 4.2. Straffelovens Forsøg og medvirken 5. Straf og andre retsfølger 6. Efter dom 7. Love og forarbejder 2

4 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling Der skal i forbindelse med efterforskningen af sager, hvor der muligt kan gøres strafansvar gældende over for en juridisk person, fremskaffes de oplysninger om ejerforhold i den juridiske person, bestemmelsesret i denne, hæftelsesforhold, størrelse, organisation mv., der efter sagens karakter er fornødne, så valg af ansvarssubjekt kan ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i det følgende. Anvendelsen af retningslinjerne forudsætter, at der forinden er foretaget en sagsbehandling, der har klarlagt, at de objektive og subjektive betingelser for at gøre strafansvar gældende mod virksomheden eller mod en eller flere enkeltpersoner er til stede. Det bemærkes i den forbindelse, at det er en forudsætning for at pålægge en juridisk person ansvar, at der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan, jf. straffelovens 27, stk. 1. Se i den forbindelse pkt Efter retsplejelovens 752, stk. 1, skal politiet, inden en sigtet afhøres, gøre den sigtede bekendt med sigtelsen og med, at han ikke er forpligtet til at udtale sig. Når sigtelse rejses mod et selskab, vil sigtelsen normalt blive meddelt selskabets ledelse i almindelighed den juridiske persons direktør, der står for den daglige ledelse af den juridiske person. Da det på dette tidlige tidspunkt af sagen som regel endnu ikke er afgjort, om der tillige vil blive rejst sigtelse/tiltale mod direktøren personligt, bør den pågældende som udgangspunkt ikke blot orienteres om, at selskabet sigtes for en lovovertrædelse, men tillige om at den pågældende ikke er forpligtet til at udtale sig til politiet. Det bør i øvrigt på et tidligt stadium af efterforskningen søges afklaret, hvem den juridiske person ønsker som processuel repræsentant i forbindelse med efterforskningen og eventuelt tiltalerejsningen mod den juridiske person. Hvis den juridiske person ikke udpeger en processuel repræsentant, vil en person fra den juridiske persons ledelse i almindelighed et medlem af bestyrelsen eller af direktionen være selskabets processuelle repræsentant. Det fremgår straffelovens 94, stk. 5, at forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. For så vidt angår juridiske personer fremgår det, at forældelsesfristen over for en juridisk person kan 3

5 afbrydes over for en person, der efter retsplejelovens 157 a kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne. For så vidt angår forkyndelse henvises til pkt Forberedelse 3.1. Valg af ansvarssubjekt Retningslinjerne for valg af ansvarssubjekt afhænger af, om der er tale om en sag omfattet af særlovgivningen eller af straffeloven. Retningslinjerne for valg af ansvarssubjekt i særlovssager fremgår af pkt , mens retningslinjerne for ansvarsplaceringen ved straffelovsovertrædelser fremgår af pkt Virksomhedsansvar i særlovgivningen Udgangspunktet ved valg af ansvarssubjekt i særlovgivningen er, at tiltalen rejses mod den juridiske person. Om afgrænsningen af de ansvarssubjekter, der er omfattet af bestemmelserne om strafansvar for selskaber mv., se pkt I forarbejderne til straffelovens kapitel 5 (L 201 af 7. februar 1996, de almindelige bemærkninger afsnit 3.1.) er det således forudsat, at den juridiske persons strafansvar på mange områder må være det primære. Det gælder især, når en lovovertrædelse er motiveret af økonomiske grunde, men også, hvis den udviste uagtsomhed ikke er graverende, eller hvis forholdet er begået af underordnet personale i virksomheden Tilfælde, hvor der eventuelt tillige rejses tiltale mod en fysisk person Der kan i en række tilfælde være anledning til ud over tiltalen mod den juridiske person tillige at rejse tiltale mod en eller flere fysiske personer, såfremt den eller de pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Følgende retningslinjer anvendes ved afgørelsen af, om der eventuelt tillige skal rejses tiltale mod fysiske personer: a) Generelt Har ledelsen af den juridiske person eller en overordnet ansat, herunder direktøren, handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed, skal tiltalen foruden imod den juridiske person som udgangspunkt rejses mod den eller de personligt ansvarlige. 4

6 Tiltale mod underordnede ansatte skal i almindelighed ikke rejses, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. Der rejses tillige tiltale mod den juridiske person. Såfremt det strafbare forhold er af en sådan karakter, at der er grundlag for at nedlægge påstand om fængselsstraf, må dette nødvendigvis ske over for en fysisk person. b) Selskaber, hvor enkeltpersoner er enerådige Strafansvaret for overtrædelser begået i selskaber, hvor enkeltpersoner er enerådige, gøres gældende efter de samme principper som overtrædelser begået i andre juridiske personer. Det betyder, at der som udgangspunkt alene rejses tiltale mod den juridiske person, jf. pkt Har ledelsen af selskabet eller en overordnet ansat, herunder direktøren, handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed, skal tiltalen dog foruden imod den juridiske person som udgangspunkt rejses mod den eller de personligt ansvarlige, jf. pkt. a) ovenfor. Det forhold, at den daglige leder af et selskab eventuelt fuldt ud ejer det selskab, i hvilket overtrædelsen har fundet sted (som hovedaktionær/-anpartshaver), skal således i princippet ikke påvirke den strafferetlige bedømmelse af den pågældende, jf. Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995, afsnit Dette må i almindelighed også gælde i de tilfælde, hvor selskabet efterfølgende måtte være gået konkurs. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor der bør rejses tiltale mod en daglig leder, der må antages at være enerådende med hensyn til selskabets forhold, selv om den pågældende ikke har begået lovovertrædelsen forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Dette forudsætter dog, at også simpel uagtsomhed er strafbar efter den pågældende lov. Det vil navnlig være tilfældet, hvor den pågældende tidligere har været daglig leder og enerådende i flere juridiske personer, der efter en kortere periode er ophørt med at eksistere, og hvor der er begået lignende overtrædelser i de pågældende juridiske personer. I sådanne tilfælde rejses tillige tiltale mod den juridiske person, såfremt denne stadig eksisterer. Såfremt der rejses tiltale mod såvel enkeltpersoner og selskaber, herunder interessentskaber, der ejes helt eller delvis af de pågældende enkeltpersoner, og tiltalerejsningen fører til, at den samme person reelt påføres dobbelt straf, må der i 5

7 givet fald tages hensyn hertil ved strafudmålingen. Se dommene refereret i U V, TfK og U H. Også i selskaber, hvor ejeren er daglig leder og enerådende med hensyn til selskabets forhold, gælder, at der i almindelighed ikke rejses tiltale mod underordnede ansatte, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt det er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. Der rejses tillige tiltale mod virksomheden. c) Enkeltmandsvirksomheder ( 26, stk. 2) Der henvises til pkt , hvor de enkeltmandsvirksomheder, der er omfattet af reglerne om strafansvar for juridiske personer, er nærmere beskrevet. Udgangspunktet med hensyn til sådanne virksomheder er ligeledes, at tiltalen rejses mod virksomheden, jf. pkt Der rejses tiltale mod ejeren, når denne har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. I sådanne tilfælde rejses der ikke tillige tiltale mod virksomheden. Det er således i forarbejderne til straffelovens 26, stk. 2, (L 201 af 7. februar 1996, de almindelige bemærkninger afsnit 3.2, pkt. a) forudsat, at der i tilfælde, hvor enkeltmandsvirksomheder pålægges ansvar efter straffelovens 26, stk. 2, ikke tillige kan blive tale om et personligt strafansvar for ejeren for den samme overtrædelse. Der rejses tiltale mod overordnede ansatte, såfremt disse har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. I sådanne tilfælde rejses tillige tiltale enten mod virksomheden eller mod ejeren personligt, såfremt denne har begået overtrædelsen forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der rejses i almindelighed ikke tiltale mod underordnede ansatte, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. Der rejses tillige tiltale enten mod virksomheden eller mod ejeren personligt, såfremt denne har begået overtrædelsen forsætligt eller ved grov uagtsomhed. d) Tilfælde, hvor lovgivningen pålægger en fysisk person et selvstændigt og individuelt ansvar På en række områder er der fastsat særlige regler, der pålægger enkeltpersoner et selvstændigt og individuelt strafansvar i kraft af deres særlige stilling eller funktion. 6

8 Som eksempler herpå kan nævnes piloters og besætningsmedlemmers overtrædelser af luftfartslovgivningen, skibsføreres overtrædelser af lov om sikkerhed til søs samt transportørers og landmænds overtrædelser af dyreværnslovgivningen. Se i den forbindelse bl.a. Højesterets dom refereret i U H. Hvis der er tale om overtrædelse af regler af den nævnte type, er udgangspunktet, at der rejses tiltale mod den pågældende person samt i almindelighed tillige mod den juridiske person. Herudover indeholder lovgivningen i visse tilfælde mulighed for et selvstændigt og individuelt strafansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes de pågældende som forsætlig eller uagtsom (objektivt individualansvar). Se pkt vedrørende de sagsområder, hvor der er fastsat særlige regler om ansvarsplaceringen, der går videre end strafansvaret for juridiske personer. Der henvises i øvrigt til betænkning nr. 1289/1995, afsnit , hvor det bl.a. fremgår, at det ville modvirke lovgivningens formål, hvis man gennem regler om ansvarsplacering undtog en del af disse personer fra ansvar i tilfælde af strafbar overtrædelse af reglerne Særligt om kommuner og statslige myndigheder Ifølge straffelovens 26, stk. 1, omfatter bestemmelser om strafansvar for selskaber mv., medmindre andet er bestemt, også kommuner og statslige myndigheder. Ifølge straffelovens 27, stk. 2, kan kommuner og statslige myndigheder alene straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private. Offentlige myndigheder kan således alene ifalde strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5, i det omfang myndigheden optræder på en måde, der kan sammenlignes med virksomhed, der udøves af en privatperson eller af et selskab, det vil sige i egenskab af driftsherre. Som eksempel kan nævnes overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med driften af et kommunalt rensningsanlæg. Se også pkt Reglerne i straffelovens kapitel 5 omfatter derimod ikke lovovertrædelser, der begås som led i myndighedsudøvelse, f.eks. ved udstedelse af en ulovlig tilladelse. I sådanne tilfælde kan der alene blive tale om personligt strafansvar for de ansvarlige enkeltpersoner. 7

9 Spørgsmålet om, hvorvidt der i tilfælde omfattet af straffelovens kapitel 5 skal rejses tiltale mod såvel den offentlige myndighed som en eller flere enkeltpersoner, afgøres efter de samme retningslinjer, som gælder for andre juridiske personer omfattet af straffelovens 26, stk. 1, jf. pkt. a). Udgangspunktet er således, at der rejses tiltale mod den offentlige myndighed. Har ledende eller overordnede personer i den offentlige myndighed, herunder eventuelt folkevalgte personer, handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed, skal tiltalen foruden mod den offentlige myndighed rejses mod den eller de personligt ansvarlige. Der rejses i almindelighed ikke tiltale mod underordnede ansatte, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I sådanne tilfælde rejses der tillige tiltale mod den offentlige myndighed Særligt om moder-/datterselskaber Hvis der begås en overtrædelse i et datterselskab, skal ansvaret som udgangspunkt gøres gældende over for dette selskab og ikke moderselskabet, ligesom ansvar for moderselskabets overtrædelser som udgangspunkt gøres gældende over for dette og ikke datterselskabet. Det bør dog i alle sager af denne karakter overvejes, om der er tale om en koncern, hvor ansvaret for visse aktiviteter er placeret hos datterselskabet, men hvor de reelle beslutninger træffes på koncernniveau, dvs. i moderselskabet, og således har virkning for de aktiviteter, der ligger hos datterselskabet. I sådanne tilfælde rejses tiltalen mod såvel moderselskabet som datterselskabet. Hvis der ikke kan føres bevis for, at de reelle beslutninger er truffet i moderselskabet, bør det overvejes, om moderselskabet kan anses for medvirkende til datterselskabets overtrædelser ved tilskyndelse, råd eller dåd, jf. straffelovens 23. Dette kan f.eks. efter omstændighederne være tilfældet, hvis moderselskabet opfordrer datterselskabet til at handle ulovligt, eller hvis moderselskabet undlader at forhindre en strafbar overtrædelse, som det har en formodning om, at datterselskabet vil begå Overtrædelser af straffeloven Efter straffelovens 306 er der hjemmel til at straffe juridiske personer for alle overtrædelser af straffeloven. I forarbejderne til bestemmelsen (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ) er det imidlertid antaget, at det navnlig vil være de straffelovsovertrædelser, der begås for at skaffe den juridiske 8

10 person vinding, som i praksis vil give anledning til et strafansvar for den juridiske person. Som eksempler på sådanne overtrædelser, der kan begås inden for virksomheden, og som derfor kan pådrage den juridiske person strafansvar, nævnes i forarbejderne afgivelse af urigtige erklæringer på virksomhedens vegne, aktiv bestikkelse, bedrageri samt skatte- og momssvig. Der henvises til pkt I de tilfælde, hvor der kan være grundlag for at gøre et strafansvar gældende over for en juridisk person for overtrædelse af straffeloven, skal der ud over tiltale mod den juridiske person som udgangspunkt også rejses tiltale mod den eller de fysiske personer, der har overtrådt den pågældende straffelovsbestemmelse. Af forarbejderne (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ) fremgår det således, at strafansvar for den juridiske person ikke udelukker et individuelt strafansvar for den person, der forsætligt har overtrådt de pågældende straffelovsbestemmelser. Det forudsættes, at der i almindelighed også gøres strafansvar gældende mod de pågældende enkeltpersoner. Den fornødne tilregnelsesgrad afhænger af den enkelte strafbestemmelse. Kræves der forsæt, kan strafansvar for den juridiske person kun komme på tale, hvis en eller flere inden for virksomheden beviseligt har overtrådt den pågældende straffelovsbestemmelse med forsæt. Kræves der alene uagtsomhed for individualansvar, gælder samme tilregnelseskrav i forhold til den juridiske person Udvalgte særlovsområder Som omtalt under pkt , pkt. d), ovenfor findes der på en række særlovsområder særlige bestemmelser eller fast praksis om ansvarsplaceringen, der afviger fra de ovennævnte retningslinjer. Det gælder bl.a. på færdselsområdet, hvor det følger af færdselslovens 118, stk. 9, at ejeren (eller brugeren) af et køretøj kan pålægges bødeansvar for overtrædelse af reglerne om overlæs samt køre- og hviletid, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Bestemmelsen hjemler således et objektivt individualansvar for ejeren (brugeren), når kørslen sker i dennes interesse, uanset om han har nogen økonomisk interesse i overtrædelsen. Efter bestemmelsen kan en vognmand således straffes for visse overtrædelser af færdselsloven, som er begået af chaufføren. Dette ansvar vedrører alene det forhold, at der køres med overlæs eller i strid med reglerne om køre- og hviletid. Såfremt der under kørslen sker andre overtrædelser, vil ejeren alene være ansvarlig herfor, såfremt vedkommende er medvirkende ved 9

11 uagtsomt eller forsætligt forhold efter de almindelige regler i straffelovens 23, jf. pkt Efter fast praksis gøres strafansvaret i sager vedrørende overlæs samt køre- og hviletidsreglerne gældende over for såvel ejeren af køretøjet som chaufføren. Baggrunden herfor er, at ejeren, der i hovedreglen er en juridisk person, har økonomisk fordel af de pågældende lovovertrædelser, mens der påhviler chaufføren af køretøjet en særlig pligt, jf. pkt , pkt. d). Der kan desuden henvises til betænkning nr. 1289/1995, afsnit , hvor Straffelovrådet har udtalt, at der er områder, hvor lovgivningen pålægger den enkelte et selvstændigt og individuelt ansvar for overholdelsen af reglerne, og hvor det derfor ville modvirke lovgivningens formål, hvis man gennem regler om ansvarsplacering undtog en del af disse personer fra ansvar i tilfælde af strafbar overtrædelse af reglerne. Straffelovrådet nævner i den forbindelse bl.a. ansattes kørsel med overlæs som eksempel på, at der normalt ikke kan gives afkald på at gøre individuelt ansvar gældende samtidig med, at der rejses tiltale mod det selskab, der er arbejdsgiver og ejer af køretøjet. Der henvises i øvrigt til afsnittet om færdsel (RM 4/2000, 20 og 21). I sager om transport af dyr kan der opstå spørgsmål om valg af ansvarssubjekt, idet der kan være grundlag for at gøre strafansvar gældende både mod en ansat chauffør, dennes arbejdsgiver/vognmand, andre ansatte i transportfirmaet og/eller den person (typisk en landmand), der f.eks. har ladet et dyr, der er uegnet til transport, transportere. Herudover kan det være relevant at gøre et strafansvar gældende mod transportvirksomheden som sådan. De nærmere retningslinjer for tiltalerejsning i denne type sager er beskrevet i afsnittet om dyreværn, pkt. 3.2., C, hvortil der henvises (RM 2/2008). I sager om overtrædelse af skatte-, afgifts- og momslovgivningen m.v. rejses der i sager, hvor den daglige leder tillige er hovedaktionær eller eneanpartshaver og må antages at være enerådende med hensyn til selskabets forhold, efter fast praksis alene tiltale mod hovedaktionæren eller eneanpartshaveren i tilfælde, hvor lovovertrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Også i tilfælde, hvor ovenstående forhold gør sig gældende, men hvor der på grund af lovovertrædelsens grovhed rejses tiltale efter overbygningsbestemmelsen i 10

12 straffelovens 289, bør strafansvaret begrænses til hovedaktionæren/eneanpartshaveren. Følger det således af en klar praksis på særlovsområdet, at der ikke pålægges den juridiske person strafansvar for særlovsovertrædelsen, vil samme praksis kunne overføres til straffelovsovertrædelsen. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til forslaget til lov nr. 378 af 6. juni 2002, afsnit (L 35 af 13. december 2001). På arbejdsmiljøområdet følger det af arbejdsmiljølovens 83, stk. 1, at der kan pålægges en arbejdsgiver bødeansvar for overtrædelse af en række opregnede bestemmelser i loven, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Efter lovens 83, stk. 3, kan der dog ikke pålægges arbejdsgiveren bødeansvar for visse overtrædelser, hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4. Der er således i et vist omfang indført et objektivt individualansvar for arbejdsgiveren, som indebærer, at strafansvaret kan placeres hos arbejdsgiveren, selv om han hverken subjektivt eller objektivt har noget med overtrædelsen at gøre. Det fremgår af arbejdsmiljølovens 83, stk. 1, 2. pkt., at det er en forudsætning for at gøre bødeansvaret gældende mod arbejdsgiveren, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. Det er derimod ikke et krav, at overtrædelsen kan tilregnes arbejdsgiveren personligt. Der rejses således kun tiltale mod enkeltpersoner i medfør af arbejdsmiljølovens 83 i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gøre et strafansvar gældende mod en juridisk person for den samme overtrædelse. Dette vil navnlig kunne være tilfældet i relation til små enkeltmandsvirksomheder af enkel struktur og med få ansatte, der ikke er omfattet af reglerne om juridiske personers strafansvar. Se i den forbindelse betænkning nr. 1289/1995, afsnit 10.3 og Der henvises i øvrigt til afsnittet om arbejdsmiljø, pkt. 5. (RM 8/2006). For så vidt angår restaurationsvirksomhed mv. følger det af restaurationslovens 37, stk. 7, at restauratører, kantineindehavere og disses bestyrere kan pålægges et objektivt bødeansvar for så vidt angår ansattes overtrædelser af bl.a. bestemmelsen om forbud mod servering af stærke drikke til personer under 18 år og stærkt berusede personer. Det fremgår af bestemmelsen, at strafansvar kan pålægges, uanset at overtrædelsen ikke kan tilregnes de pågældende som forsætlig eller uagtsom. Er restauratøren eller kantineindehaveren et selskab, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges selskabet, staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. 11

13 Ved vurderingen af strafansvar efter 37, stk. 7, skal der tages rimeligt hensyn til, i hvilket omfang den pågældende restauratør mv. må antages at have opfyldt sin tilsynspligt. Når betingelserne for tiltalerejsning er opfyldt, rejses der tiltale mod både restauratøren mv. og den ansatte i medfør af strafhjemlen i 37, stk. 7. Der henvises i øvrigt til afsnittet om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (RM 6/2005 (5)) Medieansvarsloven indeholder et særligt ansvarssystem, der gælder med hensyn til overtrædelser, som sker gennem trykte og elektroniske medier. Loven indeholder således flere bestemmelser om objektivt individualansvar, der ikke vil blive gennemgået her. Det skal dog nævnes, at redaktøren efter medieansvarslovens 11, stk. 1, er ansvarlig for indholdet af en unavngiven artikel i et skrift, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Efter 11, stk. 2, er redaktøren endvidere objektivt ansvarlig for indholdet af en navngiven artikel, hvis det ikke er muligt at drage den navngivne forfatter til ansvar, f.eks. på grund af manglende tilregnelighed. Som eksempel skal endvidere nævnes, at udgiveren efter medieansvarslovens 15, stk. 1, er ansvarlig på objektivt grundlag for skriftets indhold, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod redaktøren. Er udgiveren en juridisk person, kan ansvaret pålægges den juridiske person som sådan, jf. 15, stk Tiltalerejsning og hovedforhandling Anklageskriftets udformning Efter retsplejelovens 834, stk. 1, der indeholder kravene til et anklageskrifts udformning, skal anklageskriftet bl.a. indeholde en angivelse af tiltaltes navn og adresse samt så vidt muligt personnummer eller lignende. I sager, hvor tiltale rejses mod en juridisk person, indebærer dette, at anklageskriftet skal indeholde navn og adresse på den juridiske person samt et eventuelt CVR-nummer. Det vil som udgangspunkt ikke være nødvendigt at anføre navnet på selskabets processuelle repræsentant typisk et medlem af bestyrelsen eller af direktionen i anklageskriftet. Disse retningslinjer vil tillige kunne anvendes i forbindelse med udformningen af udenretlige bødeforelæg. 12

14 Forkyndelse Der er i retsplejelovens 157 a fastsat særlige regler om forkyndelse for juridiske personer. Det følger af 157 a, stk. 1, at brevforkyndelse for juridiske personer kan ske for et direktionsmedlem, et bestyrelsesmedlem eller en anden, som har ansvar for den juridiske persons anliggender, på den juridiske persons postadresse. Den sidstnævnte persongruppe omfatter ifølge forarbejderne (L 12 af 3. oktober 2012, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6) f.eks. en prokurist, en interessent, en komplementar, et medlem af et tilsynsråd efter selskabslovens 111 i de tilfælde, hvor tilsynsrådet kan repræsentere selskabet efter lovens 135, stk. 4, og ved dødsboer, der skiftes privat, den person, til hvem henvendelser vedrørende boet kan finde sted, jf. dødsboskiftelovens 25, stk. 6. Brevforkyndelse kan endvidere ske for den juridiske persons ansatte på den juridiske persons postadresse, dvs. den adresse, som er angivet på den juridiske persons brevpapir eller lignende. Det er i forarbejderne(l 12 af 3. oktober 2012, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6) forudsat, at der er tale om ansatte, der beskæftiger sig med sagsbehandling mv. (typisk en receptionist) på stedet, i modsætning til f.eks. personale, der beskæftiger sig med vedligeholdelse mv. af de fysiske rammer. Det er ikke et krav, at de ansatte skal være fyldt 18 år. I de tilfælde, hvor der også rejses tiltale mod de enkelte interessenter eller komplementarer personligt, skal der ifølge forarbejderne (L 12 af 3. oktober 2012, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6) ske forkyndelse for hver enkelt af disse personer. Det bemærkes, at en interessent eller komplementar også kan være en juridisk person. For så vidt angår postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse for juridiske personer følger det af retsplejelovens 157 a, stk. 2, nr. 1, at forkyndelse for et direktionsmedlem, et bestyrelsesmedlem, eller en anden, som har ansvar for den juridiske persons anliggender, så vidt muligt bør ske på det sted, hvorfra den juridiske person drives. Formuleringen det sted, hvorfra den juridiske person drives skal efter forarbejderne (L 12 af 3. oktober 2012, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6) forstås bredt. Forkyndelse kan endvidere ske på den pågældendes bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse på bopælen er ikke subsidiær i forhold til forkyndelse på det sted, hvorfra den juridiske person drives, men i første omgang bør forkyndelse så vidt muligt forsøges foretaget på det sted, hvorfra den juridiske person drives. 13

15 Hvis et direktionsmedlem, et bestyrelsesmedlem eller en anden, som har ansvar for den juridiske persons anliggender, ikke træffes på sin bopæl, kan forkyndelse endvidere ske på bopælen for personer, der tilhører husstanden, og som er fyldt 18 år, f.eks. en ægtefælle eller samlever, jf. 157 a, stk. 2, nr. 2. Herudover kan post- og stævningsmandsforkyndelse ske for ansatte, der er fyldt 18 år, på det sted, hvorfra den juridiske person drives, jf. 157 a, stk. 2, nr. 3. I forhold til kuratorer, bobestyrere mv. kan der alene ske post- eller stævningsmandsforkyndelse for kurator, bobestyrer mv. selv eller for hans eller hendes ansatte, der er fyldt 18 år, på det sted, hvorfra kurator, bobestyrer mv. driver sin virksomhed, jf. 157 a, stk. 2, nr. 4. Hvis der er flere kuratorer for samme konkursbo eller flere bobestyrere for samme dødsbo under bobestyrerbehandlingen mv., er det ifølge forarbejderne til bestemmelsen (L 12 af 3. oktober 2012, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6) tilstrækkeligt, at forkyndelse sker for en af dem. For så vidt angår offentlige myndigheder følger det af retsplejelovens 157 a, stk. 2, nr. 5, at post- og stævningsmandsforkyndelse alene kan ske for myndighedens ansatte, der er fyldt 18 år, på myndighedens adresse. Der kan ikke anvendes telefonforkyndelse over for juridiske personer Fysiske personers stilling under sagen Den processuelle repræsentant, som skal repræsentere den juridiske person under hovedforhandlingen (typisk et medlem af bestyrelsen eller af direktionen), bør under den indenretlige behandling af straffesagen mod den juridiske person uafhængigt af sin personlige stilling i sagen som hovedregel stilles som en tiltalt. Det vil sige, at den pågældende ikke skal afgive forklaring under vidneansvar, ligesom den pågældende skal have mulighed for at være til stede under hele sagen. Øvrige personer, herunder ansatte, må derimod som hovedregel behandles efter vidnereglerne. Der vil således som udgangspunkt være vidnepligt for disse personer. Dette gælder dog ikke, såfremt de pågældende personligt er sigtede eller risikerer at blive det. Specielt for så vidt angår tilfælde, hvor en offentlig myndighed måtte være tiltalt, bør samtlige ansatte behandles efter reglerne om vidner, medmindre de personligt er 14

16 sigtede eller risikerer at blive det. Der gælder således andre retningslinjer for offentlige myndigheder end for private juridiske personer. Der henvises i øvrigt til betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar, side 181ff. 4. Jura 4.1. Straffelovens kapitel 5 Straffelovens kapitel 5, der blev indsat ved lov nr. 474 af 12. juni 1996 om ændring af straffeloven (L 201 af 7. februar 1996) [Link], indeholder regler om strafansvar for juridiske personer. Loven bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar. Bestemmelsen i straffelovens 25 fastslår den generelle regel, at juridiske personer kan straffes, når der er særlig hjemmel hertil. Bestemmelsen indeholder ikke i sig selv hjemmel til et sådant ansvar, men forudsætter, at det i eller i medfør af den pågældende lov er fastsat, at der skal være strafansvar for juridiske personer Ansvarssubjekter Bestemmelsen i straffelovens 26 afgrænser kredsen af de ansvarssubjekter, der er omfattet af bestemmelser om strafansvar for selskaber mv. Efter straffelovens 26, stk. 1, omfatter bestemmelser om strafansvar for juridiske personer, medmindre andet er bestemt, enhver juridisk person, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder. Der er ikke tale om nogen udtømmende opregning. Betegnelsen juridisk person omfatter således alle organisationsformer mv., der kan optræde i retsforhold, uanset om de driver kommerciel virksomhed eller er ikkeerhvervsdrivende. Som nævnt omfattes endvidere, medmindre andet er bestemt, kommuner og statslige myndigheder. Kommunale fællesskaber, jf. kommunestyrelseslovens 60, er ligeledes omfattet, uanset om fællesskabet betegner sig som interessentskab, andelsselskab eller lignende, jf. betænkning nr. 1289/1995, afsnit Efter straffelovens 26, stk. 2, omfatter bestemmelser om strafansvar for juridiske personer endvidere enkeltmandsvirksomheder, for så vidt disse navnlig under hensyn til deres størrelse og organisation kan sidestilles med de i stk. 1. nævnte selskaber. Det er ifølge forarbejderne (L 201 af 7. februar 1996, de almindelige bemærkninger afsnit 15

17 3.2, pkt. a) en forudsætning for et sådant ansvar, at enkeltmandsvirksomheden med hensyn til kompetence- og ansvarsfordeling er organiseret på en sådan måde, at det findes naturligt at sidestille virksomheden med en juridisk person, og at enkeltmandsvirksomheden (på gerningstidspunktet) beskæftiger omkring ansatte. I visse tilfælde kan der i tiden efter, at det strafbare forhold blev begået, være sket ændringer af den juridiske persons forhold, som gør det nødvendigt at overveje, om den juridiske person strafferetligt har bevaret sin identitet og således fortsat er det rette strafsubjekt. Som udgangspunkt er det uden betydning, om ledelsen eller andre ansatte udskiftes, eller om aktionærkredsen ændres. Det har som udgangspunkt heller ikke betydning for strafansvaret, at et selskab omdannes fra f.eks. et interessentskab eller et anpartsselskab til et aktieselskab, ligesom det er uden betydning for selskabets strafansvar, at man efter overtrædelsen er ophørt med den aktivitet, der gav anledning til overtrædelsen. I tilfælde af fusion gælder der som udgangspunkt universalsuccession, hvilket indebærer, at et eventuelt strafansvar, der ellers ville kunne rettes mod det indskydende selskab, må anses for overført til det modtagende selskab. I tilfælde, hvor den juridiske person efter overtrædelsen er blevet opdelt, således at den virksomhed, der har givet anledning til det strafbare forhold, er blevet skilt ud fra det oprindelige selskab, afhænger spørgsmålet om valg af ansvarssubjekt af en konkret vurdering af, hvorvidt det ene selskab efter opdelingen med hensyn til drift, ejerkreds, ledelse mv. kan siges at fortsætte den del af selskabets virksomhed, der er relevant for straffesagen. Hvis den juridiske person er opløst ved konkurs, likvidation mv., kan der ikke rettes noget strafansvar mod den juridiske person. Hvis den juridiske person er opløst som solvent, vil der dog eventuelt være mulighed for konfiskation af udbyttet hos ejerne, jf. straffelovens 76, stk Betingelser for strafansvar I straffelovens 27 fastsættes de nærmere betingelser for juridiske personers strafansvar. Efter bestemmelsen forudsætter strafansvar for en juridisk person, at der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere personer knyttet til den juridiske person eller den juridiske person som sådan. 16

18 Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 201 af 7. februar 1996, de almindelige bemærkninger afsnit 2.5.), at overtrædelser, der begås af ansatte i forbindelse med arbejdets udførelse, som hovedregel må anses for begået inden for virksomheden, men at der på den anden side kan forekomme overtrædelser begået af ansatte, som må anses for så fremmede eller uvedkommende i forhold til den juridiske person, at overtrædelserne objektivt ikke kan henføres til den juridiske persons virkefelt. Det fremgår endvidere af bemærkningerne (L 201 af 7. februar 1996, de almindelige bemærkninger afsnit 2.5.), at det er en betingelse, at overtrædelsen subjektivt kan tilregnes en eller flere til den juridiske person knyttede personer eller den juridiske person som sådan, og at bedømmelsen enten kan angå enkeltpersoners forhold (1. led) eller den juridiske person som sådan (2. led). Det anføres i den forbindelse, at en overtrædelse, der er begået inden for rammerne af en juridisk person, i almindelighed vil kunne tilregnes ledelse og/eller ansatte og dermed være omfattet af 1. led. Det anføres endvidere, at 2. led formentlig navnlig vil have selvstændig betydning ved kumulerede fejl, hvor overtrædelsen ikke kan tilregnes enkeltpersoner som følge af de pågældendes ringe andel eller ringe uagtsomhed i relation til overtrædelsen. Spørgsmålet om, hvilken tilregnelse der kræves (uagtsomhed, eventuelt som grov uagtsomhed, eller forsæt), beror efter forarbejderne på de subjektive krav i relation til den pågældende straffebestemmelse. Hvis strafansvar f.eks. er betinget af forsæt, vil strafansvar for den juridiske person således forudsætte, at overtrædelsen kan tilregnes enkeltpersoner som forsætlig. Endelig vil ikke enhver person med den fornødne tilregnelse i relation til en overtrædelse inden for den juridiske person kunne pådrage den juridiske person strafansvar. Det kræves, at den pågældende skal være»knyttet til«den juridiske person. Denne betingelse er efter forarbejderne klart opfyldt, når der er tale om ledelse og ansatte. Overtrædelser, der begås i forbindelse med rent private skridt fra den ansattes side, medfører ikke strafansvar for virksomheden, idet overtrædelsen i almindelighed ikke har den fornødne funktionelle tilknytning til den aktivitet, virksomheden udøver. Uden for strafansvaret falder endvidere tilfælde, hvor den strafbare handling eller undladelse er foretaget som et led i udførelsen af det pålagte arbejde, men hvor det pågældende forhold må betegnes som et helt abnormt skridt fra den ansattes side. Det kan ikke anses for et abnormt skridt, hvis den ansatte som led i arbejdsprocessen vælger en helt 17

19 inadækvat fremgangsmåde, som ingen anden ville have fulgt. Det er endvidere uden betydning, om den ansatte er gået uden for sin kompetence eller har handlet i strid med givne instruktioner, når det begåede forhold kan betragtes som et led i den juridiske persons virksomhed. Se i den forbindelse betænkning nr. 1289/1995, afsnit I straffelovens 27, stk. 2, præciseres, at statslige myndigheder og kommuner alene kan straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, som svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private. Det afgørende for bødeansvarets anvendelse vil således være, om den offentlige myndighed optræder i egenskab af driftsherre, jf. betænkning nr. 1289/1995, afsnit Der henvises til pkt Straffelovens 306 Straffelovens 306 fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 378 af 6. juni Af bemærkningerne til lovforslaget (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ) fremgår det bl.a., at strafansvaret for juridiske personer i relation til straffelovsovertrædelser generelt bør være undergivet de almindelige betingelser, der efter straffelovens 27 gælder for denne ansvarsform. Dette betyder således, at det er en forudsætning for strafansvar, at overtrædelsen er begået inden for den juridiske persons virksomhed, og at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til den juridiske person knyttede personer eller den juridiske person som sådan. I den forbindelse nævnes i bemærkningerne (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ) afgivelse af urigtige erklæringer på virksomhedens vegne, aktiv bestikkelse, bedrageri, skatte- og momssvig, EU-svig osv. som eksempler på overtrædelser, der kan begås inden for virksomheden, og som derfor kan pådrage den juridiske person strafansvar. Det antages på denne baggrund, at det fortsat vil være de straffelovsovertrædelser, der begås for at skaffe den juridiske person vinding, som i praksis navnlig vil aktualisere spørgsmålet om straf for den juridiske person. Samtidig anføres det i forarbejderne (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ), at en lang række straffelovsovertrædelser, der tager sigte på at beskrive enkeltpersoners skadegørende, farlige eller på anden måde forkastelige handlinger såsom drab, vold, voldtægt, hærværk osv., i almindelighed må anses for så fremmede og atypiske i forhold til den aktivitet, som den juridiske person udøver, at de ikke kan anses for begået inden for dens virksomhed. Det afhænger af den konkrete straffebestemmelse, om strafansvaret for den juridiske person alene indtræder, når en enkeltperson har handlet med forsæt, eller om også 18

20 uagtsomme overtrædelser kan medføre strafansvar for den juridiske person. Kræves der forsæt, kan strafansvar for den juridiske person kun komme på tale, hvis en eller flere personer inden for virksomheden har overtrådt den pågældende straffelovsbestemmelse med forsæt. Kræves der alene uagtsomhed for individualansvar, gælder samme tilregnelseskrav i forhold til den juridiske person. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, om forudsætningerne for at pålægge en juridisk person strafansvar er opfyldt. Der henvises i den forbindelse til forarbejderne (L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit ). Bestemmelsen i straffelovens 306 blev oprindelig indsat i straffeloven ved lov nr. 228 af 4. april 2000 (L 15 af 6. oktober 1999), hvorved der blev mulighed for at straffe juridiske personer for overtrædelse af en række nærmere opregnede bestemmelser i straffeloven. Ved lov nr. 280 af 25. april 2001 (L 129 af 6. december 2000) blev bestemmelsen ændret, således at juridiske personer kunne straffes for alle forsætlige overtrædelser af straffeloven under forudsætning af, at overtrædelsen var begået for at skaffe den juridiske person vinding. Ved lov nr. 378 af 6. juni 2002 (L 35 af 13. december 2001), hvorved straffelovens 306 fik sin nuværende affattelse, blev vindingskravet ophævet, ligesom bestemmelsen kom til at omfatte både uagtsomme og forsætlige overtrædelser af straffeloven, jf. nærmere ovenfor Forsøg og medvirken Det fremgår af straffelovens 27, stk. 1, 2. pkt., at straffelovens 21, stk. 3, om forsøg finder tilsvarende anvendelse i forhold til juridiske personer. Det er hermed præciseret, at juridiske personer kan straffes for forsøg i samme omfang som fysiske personer, uanset om der er tale om en særlovsovertrædelse eller en straffelovsovertrædelse. Bestemmelsen indebærer således, at juridiske personer alene kan straffes for forsøg på forbrydelser, hvor der er hjemlet højere straf end fængsel i 4 måneder. Der henvises i øvrigt til forarbejderne til lov nr. 378 af 6. juni 2002 (L 35 af 13. december 2001, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1). I det omfang det kommer på tale at straffe en juridisk person for forsøg, er dette betinget af, at en enkeltperson inden for den juridiske person har handlet med det til forsøgsstraf fornødne forsæt, jf. bemærkningerne til forslaget til lov nr. 228 af 4. april 19

21 2000 (L 15 af 6. oktober 1999, de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 10). Se i denne forbindelse også betænkning nr. 1289/1995, afsnit Efter straffelovens 23, stk. 1, omfatter den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Denne generelle bestemmelse om medvirken til strafbare forhold finder også anvendelse på juridiske personer. En juridisk person kan således f.eks. straffes for medvirken til en anden juridisk persons strafbare forhold, jf. f.eks. dommene refereret i U V, U /2H og U /2V. Se i øvrigt pkt om forholdet mellem moder- og datterselskaber. 5. Straf og andre retsfølger Juridiske personer kan alene straffes med bøde. Bøder for juridiske personer fastsættes som sumbøder, uanset om der er tale om overtrædelser af straffeloven eller særlovgivningen, jf. betænkning nr. 1289/1995, afsnit Den almindelige bestemmelse om strafudmåling i straffelovens 80 skal også anvendes ved udmåling af bøder til juridiske personer. Der skal således ved straffens fastsættelse bl.a. lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed. Herudover fremgår det udtrykkeligt af straffelovens 51, stk. 3, at der inden for de grænser, som hensynet til lovovertrædelsens beskaffenhed og de i 80 nævnte omstændigheder tillader, skal tages særligt hensyn til den skyldiges betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste eller besparelse. I praksis udmåles bøden således navnlig under hensyntagen til den juridiske persons økonomiske forhold og den økonomiske fordel, som overtrædelsen har indebåret for den juridiske person. Det vil derfor i almindelighed påvirke strafudmålingen, om strafsubjektet er en enkeltperson, eller om der er tale om en juridisk person, herunder om det er en mindre eller større juridisk person. Er der tale om en større juridisk person, vil dette forhold i sig selv kunne tale for udmåling af en forholdsmæssigt større bøde, jf. betænkning nr. 1289/1995, afsnit Det bemærkes, at der på visse særlovsområder er fastsat særlige regler om strafudmåling, der supplerer de nævnte bestemmelser i straffeloven. Dette gælder bl.a. i konkurrenceloven ( 23, stk. 5), skattekontrolloven ( 14, stk. 6, og 17, stk. 7), lov om finansiel virksomhed ( 373, stk. 9) og værdipapirhandelsloven ( 93, stk. 8). Strafpåstanden mod eventuelle personligt ansvarlige, jf. pkt , fastsættes i overensstemmelse med de almindelige strafudmålingsregler efter forholdets grovhed og tiltaltes økonomiske forhold, således at den eventuelt opnåede eller tilsigtede 20

22 økonomiske gevinst søges inddraget ved konfiskations- og bødepåstanden over for virksomheden. Såfremt der er tale om at søge en opnået økonomisk gevinst inddraget, kan det i de tilfælde, hvor der ikke rejses tiltale mod den juridiske person, eventuelt være relevant at medindstævne den juridiske person under sagen mod den fysiske person med påstand om konfiskation af det opnåede udbytte, jf. straffelovens 76, stk. 1, og retsplejelovens 684, stk. 1, nr. 3. Se i den forbindelse betænkning nr. 1289/1995, afsnit De bestemmelser i straffeloven, der har karakter af overbygningsbestemmelser i forhold til bestemmelser i særlovgivningen, f.eks. straffelovens 289, 296, 299 a og 299 b, har ikke betydning for selve strafferammen. Straffelovens udvidede strafferamme føjer således i relation til den juridiske person ikke noget til særlovens, idet en juridisk person ikke kan idømmes fængselsstraf, men kun bødestraf, jf. straffelovens 25. Det forhold, at overtrædelsen henføres til overbygningsbestemmelsen i straffeloven, kan dog føre til, at der udmåles en større bøde, end hvis forholdet alene henføres under særlovsbestemmelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at bødestraf vil kunne anvendes over for en juridisk person, selv om den straffelovsbestemmelse, der er overtrådt, kun indeholder hjemmel til fængselsstraf (for fysiske personer). Se i øvrigt L 35 af 13. december 2001, de almindelige bemærkninger afsnit Der er ingen øvre grænse for størrelsen af bøder for juridiske personer eller eventuelle personligt ansvarlige enkeltpersoner. Det kan bl.a. nævnes, at det i forarbejderne til lov nr af 23. december 2012 (L 41 af 26. oktober 2012, de almindelige bemærkninger afsnit ) er forudsat, at grundbeløbet for en bøde til en virksomhed for en mindre alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven bør ligge i størrelsesordenen op til 4 mio. kr. Grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven bør være fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter. Der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bøder, der idømmes juridiske personer, jf. straffelovens 54, stk. 3. For så vidt angår spørgsmålet om rettighedsfrakendelse har Højesteret ved dommen refereret i U H fastslået, at straffelovens bestemmelser om rettighedsfrakendelse også finder anvendelse på juridiske personer. Der skal således også i straffesager mod juridiske personer nedlægges påstand om 21

23 rettighedsfrakendelse, når betingelserne i straffelovens 78 og 79 kan anses for opfyldt. Dette vil kunne være relevant, både når påstanden om rettighedsfrakendelse alene vedrører en del af virksomhedens samlede aktiviteter, og når påstanden angår virksomhedens hovedaktivitet. 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar Lov nr. 474 af 12. juni 1996 om ændring af straffeloven (Strafansvar for juridiske personer) (L 201 af 7. februar 1996) Lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EUsvig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd m.v.) (L 15 af 6. oktober 1999) Lov nr. 280 af 25. april 2001 om ændring af straffeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere samt forskellige andre love (Gennemførelse af EUrammeafgørelse om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.) (L 129 af 6. december 2000) Lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s Sikkerhedsråds resolution nr (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.) (L 35 af 13. december 2001) 22

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

1 Strafansvar for juridiske personer

1 Strafansvar for juridiske personer Skjal 3 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Strafansvar for juridiske personer), L 201 Fremsat af justitsministeren (Bjørn Westh) den 7. februar 1996 Vedtaget ved tredjebehandling den 21. maj 1996

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15)

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: falsk forklaring og anklage; Offentlig tilgængelig:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 1 I lov om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn)

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Lovforslag nr. L XX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere