Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0"

Transkript

1 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45

2 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester er indgået mellem følgende Parter: TDC A/S Telenor A/S Telia Danmark HI3G Denmark ApS. Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse. Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for mobil betaling og indholdstakserede tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne. Aftalen er inddelt i et generelt afsnit og et operativt afsnit. Generelt afsnit Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester version 6.0 inklusive tillæg træder i kraft den Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og operativt afsnit. Denne aftale afløser alle tidligere aftaleversioner. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 2 af 45

3 1. Parter, Præambel og Afgrænsning 1.1 Parter Denne aftale er indgået mellem følgende Parter: Hi3G Denmark ApS TDC A/S Telenor A/S Telia Danmark i det følgende samlet benævnt Parterne og enkeltvis benævnt Operatør Nye parters indtræden i aftalen Mobiloperatører kan indtræde i denne aftale ved at fremsende anmodning herom til Direktøren for Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI). TI skal efter modtagelse af en anmodning uden ugrundet ophold fremsende aftalen til underskrift, og skal efter modtagelse af aftalen i underskrevet stand fremsende meddelelse herom til Parterne. Parterne bag Rammeaftalen kan i fællesskab overdrage ansvar og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til et i fællesskab udpeget selskab, der i givet fald har aftaleansvaret i forhold til tjenesteudbyderne, og som i øvrigt udøver håndhævelsen af Rammeaftalen på vegne af Parterne. 1.2 Præambel Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse. Denne aftale er udelukkende gældende for udbud af varer og tjenester, der udbydes via en firecifret applikationskode i nummerserien 1xxx, der kan afregnes via slutbrugerens konto hos sit mobilselskab. Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for disse indholdstakserede tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne. Parterne forpligter sig til at anvende de i denne Rammeaftale indeholdte regler i forbindelse med udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 3 af 45

4 Under henvisning til European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children forpligter Parterne sig til at: tilbyde muligheder, som forældre kan bruge til at tilpasse adgangen til indhold for børn, der bruger mobiltelefoner, tilbyde rådgivning og nem adgang til oplysninger om brugen af mobiltelefontjenester samt om hvilke forholdsregler, der kan tages af forældre for at sikre en mere sikker brug for deres børn. opfordre de kunder, som er forældre, til at tale med deres børn om, hvordan de skal håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af mobiltelefontjenester. sikre, at kunderne har hurtig adgang til systemer, hvor de kan rapportere mulige problemer med sikkerheden. bidrage til relevante oplysningsinitiativer, der har til formål at øge kundernes viden om sikkerheden. Parterne forpligter sig ikke ved denne Rammeaftale til at tilbyde taksering og mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer. Denne aftale underskrevet af de respektive aftaleparter erstatter Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version december 2011 inkl. tillæg. 1.3 Afgrænsning Aftalen, herunder beløbsgrænser fastsat i denne aftale, finder ikke anvendelse på almindelig trafiktaksering, telefonabonnementsafgifter, afgifter for pligttjenester, salg af telefoniydelser og lignende fra Slutbrugerens eget mobilselskab, herunder: elektroniske kommunikationsnet og- tjenester, som det fremgår af Udbudsbekendtgørelsens 1 samt informations- og indholdstjenester, med integreret taksering i nummerserier, der af Erhvervsstyrelsen er afsat til informations- og indholdstjenester (tidligere service 900-tjenester). 3-cifrede kortnumre i nummerserien 11c som anvendes til brug for udbud af forsyningspligttjenester eller særlige tjenester af samfundsmæssig betydning, jf. de i 22, stk. 1, nr. 1 og 3 i lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 4 af 45

5 2. Definitioner Ved Abonnementslignende Tjeneste forstås en tjeneste, som ikke leveres som en enkeltstående ydelse i umiddelbar forlængelse af købet. Ved Aggregator forstås en virksomhed, som har aftale med og teknisk integration med Mobiloperatører eller et selskab, der agerer på vegne af Mobiloperatørerne, med hensyn til afvikling af indholdstakserede tjenester. Aggregatorer gensælger denne integration til Tjenesteudbydere. En Aggregator er ansvarlig for, at den (de) tjenesteudbydere, som gør brug af Aggregators ydelser er bekendt med og opfylder Rammeaftalens regelsæt. En Aggregator kan også virke som Tjenesteudbyder. Ved Applikationskode forstås et 4-cifret nummer, uden for den danske nummer-plan over fastnet- og mobilnumre, der starter med 1, hvortil en SMS eller MMS kan sendes. Ved Digitale tjenester forstås tjenester, der leveres digitalt til telefonen eller andet digitalt medium f.eks. ringetoner, baggrundsbilleder, sms-afstemning. Ved et Fortløbende Abonnement forstås et abonnement, som fortsætter uden ophør, og hvortil der ikke kræves genbestilling. En fortløbende Abonnementslignende Tjeneste fortsætter indtil Slutbrugeren aktivt selv fremsender anmodning om opsigelse til Tjenesteudbyderen. Slutbrugeren skal forud for bestilling udtrykkeligt gøres opmærksom på, at her er tale om en fortløbende Abonnementslignende Tjeneste. Ved Indsamlinger forstås indsamlinger til religiøse samfund eller menigheder, fonde, foreninger, stiftelser og institutioner m.v., som har en politigodkendelse til at måtte foretage indsamlinger, eller som på anden vis er godkendt til at foretage indsamlinger i henhold til dansk lov. Ved Lignende Tjenester forstås tjenester af samme karakter udbudt af samme tjenesteudbyder, på samme tekniske platform, og som markedsføres i samme medium. Ved MMS forstås Multimedia Messaging Service i overensstemmelse med 3GPP Technical Specifications, som tillader en multimediebesked at blive sendt og/eller origineret på kompatibelt kommunikationsudstyr koblet til Mobiloperatørernes systemer. Ved MMS-C (Multimedia Message Service Centre, også kaldet MMS-R Multimedia Messaging Service Relay) forstås den funktion, som anvendes til at udveksle en MMS mellem Mobiloperatører Ved MMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret MMS. En MMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved MMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret MMS. En MMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 5 af 45

6 I det følgende anvendes Mobilorigineret besked og Mobiltermineret besked som fællesbetegnelse for henholdsvis mobilorigineret SMS og MMS samt mobiltermineret SMS og MMS. Ved Mobiloperatør forstås en virksomhed med tilladelse til at etablere og drive en radioinfrastruktur til brug for mobilkommunikation i Danmark eller en Mobil Virtuel Netværks Operatør, der har indgået en MVNO-aftale med en af de forannævnte mobiloperatører. Ved Mobilselskab forstås det selskab, med hvilket Slutbrugeren har et kundeforhold, og som varetager formidlingen af betaling over mobiltelefonregningen og/eller formidling af betaling gennem mobile pre-paidløsninger. Ved Pligttekst forstås information, som en Tjenesteudbyder er forpligtet til at oplyse i forbindelse med sin markedsføring som følge af lovgivning, bindende retningslinjer fra offentlige myndigheder eller brancheaftaler. Ved Rammeaftale forstås den til enhver tid gældende Rammeaftale for Mobile Indholds- og Betalingstjenester indgået mellem Parterne. Ved Slutbruger forstås både post-paid kunder og pre-paid kunder. Ved post-paid er slutbrugeren den myndige kunde, med hvem Mobilselskabet har indgået en særskilt aftale (abonnementsaftale). Post-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen og hæfter for betaling også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand. Ved pre-paid er slutbrugeren den kunde, som er indehaver af et af mobilselskabet udstedt SIMkort, og som ifølge aftale med mobilselskabet kan (gen)oplade SIM-kortet med forudbetalt samtaletid. Pre-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen; også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand. Ved SMS-C forstås den funktion, som anvendes til at videresende samt opbevare-ogfremsende ( store-and-forwarding) en SMS mellem mobiloperatører. Ved SMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret SMS. En SMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved SMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret SMS. En SMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved TI forstås brancheforeningen Teleindustrien - Ved Indholdstaksering forstås køb af varer og tjenester med tilhørende betalingsformidling, hvor formidling af betaling foretages direkte eller indirekte over mobiltelefonregningen/prepaid kontoen. Indholdstakseringer via Applikationskode, som sker i tilknytning til stregkoder (f.eks. 1D stregkoder og 2D QR-koder), Bluetooth, NFC, ibeacon, apps, , URL's, tags, applikationssoftware og lignende teknologier er omfattet af Rammeaftalen. Ved Tjenestetype forstås en overordnet kategorisering af en tjeneste (se afsnit 10.1). Eksempelvis kan nævnes: afstemning, billetkøb, konkurrence, Indsamling, automatkøb etc. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 6 af 45

7 Ved Tjenesteudbyder forstås en udbyder af Indholdstakserede tjenester og varer. Ved Udbudsbekendtgørelsen forstås Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, BEK nr. 715 af 23/06/2011 Ved Varigt Medium forstås et medium, hvis indhold kan reproduceres inden for en relevant periode. Som varigt medium kan følgende anvendes: , brev eller SMS. Ved Voksenindhold forstås indhold af erotisk, seksuelt og pornografisk karakter, der er uegnet for børn under 16 år. 3. Fortrydelsesret 3.1 Forud for køb Forud for ethvert køb skal information om fortrydelsesret fremgå, herunder information om betingelser, tidsfrist og procedurer for udnyttelse af denne. Derudover skal der informeres om standardfortrydelsesformularen, som findes her. Hvis Slutbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, medfører dette som udgangspunkt, at Slutbrugeren ikke skal betale for det leverede. Enhver Slutbruger har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Ved Slutbrugerens tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan Slutbrugeren pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis Slutbrugeren forinden påbegyndelsen udtrykkeligt har anmodet om og ankerkendt dette, og hvis Slutbrugeren er blevet oplyst om fortrydelsesretten samt det beløb, som skal betales. Ingen information om fortrydelsesret Fremgår der ingen eller mangelfuld information om fortrydelsesret, forlænges Slutbrugerens fortrydelsesret op til 12 måneder. 3.2 Efter køb Slutbrugeren skal have tilsendt oplysning om varens eller ydelsens vigtigste egenskaber, den samlede pris og udgift pr. afregningsperiode, betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, standardfortrydelsesformularen og eventuel bindingsperiode. Hvis Slutbrugeren ved køb af Abonnementslignende tjenester udtrykkeligt har anmodet om, at levering af ydelsen påbegyndes, skal Slutbrugeren modtage oplysning om samtykket og Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 7 af 45

8 om, at fortrydelsesretten løber indtil 1) 14 dage efter aftalens indgåelse eller 2) til ydelsen er leveret fuldt ud. Alle oplysninger skal leveres på et Varigt Medium. 3.3 Undtagelser En række aftaler er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. Dette angår bl.a. (listen er ikke udtømmende): Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen er fuldt udført. Levering af varer, som er fremstillet efter Slutbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg Automat-køb, f.eks. sodavand og slik købt i automat Levering af varer, som antages at blive forringet eller forældet hurtigt, eller som på grund af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssig karakter ikke egner sig til at blive returneret, hvis plomberingen er brudt. Levering af plomberede lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware, som Slutbrugeren har brudt plomberingen på Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, som ikke er en del af et abonnement (enkeltleveringer) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten mistes. Transport, f.eks. flyttetransport og rejser med fly, bus tog, taxi mv., Indsamlinger, f.eks. velgørenhed Spil, hvor der betales en pengeindsats for deltagelse, fx konkurrencer og lotteri 3.4 Fortrydelsesret i praksis Hvordan fortryder Slutbrugeren? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Slutbrugeren på en utvetydig måde underrette Tjenesteudbyderen om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen. Hvis Slutbrugeren vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal Slutbrugeren blot sende underretningen inden fristens udløb. Slutbrugeren kan vælge at bruge Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 8 af 45

9 standardfortrydelsesformularen, men det er ikke et krav. Underretning om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen, skal gives til den pågældende Tjenesteudbyder. Det forhold, at Tjenesteudbyderen har leveret tjenesteydelsen delvist, begrænser ikke Slutbrugerens fortrydelsesret. Tjenesteudbyderen kan i så fald kræve betaling for den del af ydelsen, som er leveret, hvis Slutbrugeren er oplyst om fortrydelsesretten og levering er påbegyndt på Slutbrugerens udtrykkelige anmodning Beregning af fristen Fristen regnes fra den dag, hvor varen leveres, eller fra den dag hvor aftalen indgås, hvis der er tale om en tjenesteydelse. For begge tilfælde løber fristen under alle omstændigheder først fra det tidspunkt, hvor Slutbrugeren har modtaget oplysning om fortrydelsesret på varigt medium. Hvis Slutbrugeren f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Slutbrugeren frist til og med mandag den 15. Har Slutbrugeren først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Slutbrugeren frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Slutbrugeren vente til den følgende hverdag. 4. Tilsyn og sanktioner Parterne bag denne Rammeaftale forpligter sig til: 1) at have en aftale med en selvstændig enhed, som er uafhængig af Mobiloperatørernes økonomiske interesser og daglige drift (uvildig enhed) om at foretage en stikprøvevis løbende kontrol om de Indholdstakserede Tjenester, overholder gældende lovgivning samt Rammeaftalen, således at kontrollen overholder nedenstående krav. 2) at kræve, at de parter, herunder Tjenesteudbydere, som Mobiloperatørerne indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med markedsføring og udbud af Indholdstakserede tjenester overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. 3) at kræve, at de parter, som Mobiloperatørerne indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med enhver videreoverdragelse af brugsretten til en Applikationskode stiller krav om i aftalegrundlaget, at den pågældende aftalepart skal overholde Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. 4) at afprøve af egen drift på grund af en særlig mistanke eller efter henvendelse fra slutbrugere eller andre om en Indholdstakseret Tjeneste overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 9 af 45

10 4.1 Formål med tilsynet Formålet med etablering af en uvildig enhed er at udføre et nærmere bestemt antal stikprøver af samtlige udbudte varer og tjenester via Applikationskoder på det danske marked, samt at undersøge hvorvidt de udtagne stikprøver overholder lovgivning på området og den til enhver tid gældende Rammeaftale. Den uvildige enhed skal undersøge en repræsentativ andel af de udbudte varer og tjenester beregnet ud fra antallet af fejl konstateret i den sidste 6 måneders periode med udgangspunkt i 125 stikprøver pr. kvartal. Stikprøverne skal fordeles med 1/3 af nye og 2/3 af eksisterende varer og tjenester. Med nye varer og tjenester forstås tjenester, der ikke hidtil har været undersøgt. Stikprøvekontrollen skal dække hele udbuddet af Indholdstakserede tjenester forstået på den måde, at alle de forskellige former for Indholdstakserede tjenester kontrolleres, herunder at de forskellige former for markedsføringsmedier og Tjenesteudbydere kontrolleres. Det vil sige, at der i stikprøverne skal indgå alle typer af Indholdstakserede tjenester, herunder Mobiloperatørernes egne, og de skal omfatte Indholdstakserede tjenester markedsført i alle former for medier, herunder Internet, tv og trykte medier, med særlig fokus på Indholdstakserede tjenester med stor synlighed. Herudover skal Indholdstakserede tjenester, hvor der er særlig mistanke om tjenestens reelle indhold, undersøges. Visse stikprøver gennemføres udenfor almindelig kontortid, herunder stikprøver af konkurrencer og lign. i forbindelse med TV-udsendelser. Den uvildige enhed skal foretage gentest af Indholdstakserede tjenester på baggrund af fundne overtrædelser af Rammeaftalen og lovgivning på området. Gentest skal som hovedregel finde sted ca. en uge efter, at overtrædelsen er blevet meddelt Mobiloperatørerne. Den uvildige enhed skal som hovedregel genteste alle Indholdstakserede tjenester, hvor der er konstateret en overtrædelse, samt Indholdstakserede tjenester af samme karakter udbudt af samme Tjenesteudbyder, på samme platform, og som markedsføres i samme medium. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 10 af 45

11 4.2 Dokumentation og rapportering Den uvildige enhed skal sikre ensartede stikprøver og dokumentation og skal for hver stikprøve give en begrundet vurdering af tjenestens overholdelse af relevant lovgivning og Rammeaftalen. Den uvildige enhed kan med kort varsel og via aftalte kontaktpunkter hos alle Mobiloperatørerne indhente alle relevante takseringsdata og lignende væsentlige informationer. Mobiloperatørerne er forpligtet til uden ugrundet ophold at afgive de ønskede data. Den uvildige enhed skal ved konstatering af overtrædelser af lovgivning eller væsentlige vilkår i Rammeaftalen straks rette henvendelse til Mobiloperatørerne. Meddelelsen skal indeholde en entydig identifikation af tjenesten og stikprøven, relevant dokumentation (f.eks. markedsføringsmateriale og takseringsdata) og en begrundet vurdering af tjenestens overtrædelse af lovgivning og Rammeaftale. Meddelelse skal ske via mail. Kvartalsvist skal den uvildige enhed afrapportere skriftligt til Mobiloperatørerne. Kvartalsrapporteringen skal indeholde en oversigt over samtlige foretagne stikprøver, hvorvidt lovgivning og Rammeaftale er overholdt og i givet fald på hvilke punkter, reguleringen er overtrådt. 4.3 Mobiloperatørernes forpligtelser over for Forbrugerombudsmanden og rapportering Med udgangspunkt i den uvildige enheds kvartalvise rapport, skal Mobiloperatørerne ligeledes udarbejde en kvartalvis rapport, hvori Mobiloperatørerne i tillæg informerer om de undersøgelser af Indholdstakserede tjenester, som Mobiloperatørerne selv har foretaget. Redegørelsen skal endvidere indeholde de tiltag, som Mobiloperatørerne har foretaget i tilfælde af konstatering af overtrædelser. Redegørelsen tilsendes Forbrugerombudsmanden, der herefter kan orientere offentligheden herom. 4.4 Væsentlig overtrædelse af Rammeaftalen Nedenstående tre typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som væsentlige: 1) Tjenester med voksenindhold. 2) Overtrædelse af beløbsgrænser i form af: a) Overtrædelse af enhver beløbsgrænse i Rammeaftalen Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 11 af 45

12 b) Manglende prisoplysninger c) Indholdstaksering af modtagne chat-beskeder d) Indholdstaksering af servicemeddelelser 3) Manglende opsigelsesprocedure ved både Abonnementslignende Tjenester og Fortløbende Abonnement Tjenester, der takseres særskilt 4) Manglende genopretning eller lukning af en konstateret overtrædelse inden for den angivne tidsramme, uanset om der er tale om en væsentlig eller mindre overtrædelse. 4.5 Sanktioner ved væsentlige overtrædelser Mobiloperatørerne bag Rammeaftalen forpligter sig til at anvende nedenstående sanktioner ved overtrædelse af Rammeaftalen. Hvis en Tjenesteudbyder har foretaget en væsentlig overtrædelse, vil Mobiloperatøren straks afbryde adgangen til sine mobilnet for Tjenesteudbyderens Indholdstakserede tjenester. Har en Aggregator overdraget brugsretten til Applikationskoden til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, er Aggregator forpligtet til at afbryde adgangen til den pågældende Tjenesteudbyders Indholdstakserede tjenester. Mobiloperatøren skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan Mobiloperatøren afbryde adgangen til Aggregators koder. Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for Mobiloperatøren er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt. Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for Mobiloperatøren er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt. Hvis samme Tjenesteudbyder inden for 12 måneder foretager en overtrædelse af samme karakter, dvs. samme type overtrædelse, vil Mobiloperatøren straks afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjeneste. Har Aggregator overdraget brugsretten til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, skal Aggregator afbryde adgangen for denne Tjenesteudbyder. Mobiloperatøren skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan Mobiloperatøren afbryde adgangen til Aggregators koder. Adgangen til tjenesten vil i disse gentagelsestilfælde tidligst blive genoprettet 30 dage efter lukningstidspunktet. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 12 af 45

13 Via aftalen mellem henholdsvis Mobiloperatøren og Aggregatoren/Tjenesteudbyderen samt mellem Aggregatoren og Tjenesteudbyderen skal det sikres, at der afbrydes for de tjenester, som markedsføres i strid med Rammeaftalen. Der skal sanktioneres overfor den, som markedsfører tjenesten og opgiver navn og adresse i henhold til forbrugeraftaleloven. Hvis to enheder indenfor samme koncern, der hver især i enhedens eget navn markedsfører en tjeneste, og som hver især foretager to væsentlige overtrædelser, og der er tale om samme type overtrædelse af begge enheder, vil Mobiloperatøren pålægge sin aftalepart, at hele tjenesteudbuddet fra koncernen afbrydes i 30 dage. Meddelelse om, hvem lukningen omfatter og periode herfor, vil i ethvert tilfælde blive fremsendt til de øvrige Mobiloperatører og kan meddeles på 4.6 Mindre overtrædelser Mindre overtrædelser omfatter klare og simple overtrædelser af gældende regler. Nedenstående typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som mindre overtrædelser: 1) Manglende information f.eks. om Tjenesteudbyderen navn, adresse og telefonnummer 2) Manglende information på Varigt Medium 3) Manglende information om fortrydelsesret Manglende genopretning af en mindre overtrædelse betragtes som en væsentlig overtrædelse. 4.7 Bod Bod pr. tjeneste Ved enhver overtrædelse af Rammeaftalen fundet ved stikprøve pålægges den pågældende tjenesteudbyder en bod på: kr. for mindre overtrædelser og kr. for væsentlige overtrædelser Alle beløb er ekskl. moms. 5. Kundeservice Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 13 af 45

14 Kunden skal ved enhver henvendelse have god og relevant kundebetjening og må ikke henvises fra én part til en anden uden særlig grund. Henvisning fra Mobilselskab til Tjenesteudbyder må således kun foretages ved førstegangshenvendelse om tjenestens markedsføring og indhold. Hvor henvisningen sker fra Mobiloperatør til Aggregator, og denne ikke udfører kundeservice på vegne af Tjenesteudbyder, må Aggregator henvise til Tjenesteudbyder. Slutbrugerens Mobilselskab er forpligtet til at modtage kundehenvendelser. Henvendelser vedrørende registrering og debitering af Indholdstakserede tjenester (regnings- og kontoforhold, som Mobilselskabet må antages at have indflydelse på) skal behandles af Mobilselskabet. Henvendelser, der vedrører markedsføringen, aftaleindgåelsen, leveringen og selve indholdet af tjenesten, kan af Mobilselskabet henvises direkte til Tjenesteudbyderen med oplysning om, at Slutbrugeren på ny kan henvende sig til Mobilselskabet i tilfælde af, at henvendelsen hos Tjenesteudbyderen ikke besvares tilfredsstillende. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 14 af 45

15 Mobiloperatøren skal i sin aftale med Tjenesteudbyderen forpligte denne til at modtage Slutbruger henvendelser. Henvendelser vedrørende markedsføringen, aftaleindgåelsen, leveringen og selve indholdet af Indholdstakserede tjenester skal behandles af Tjenesteudbyderen. Henvendelser, der vedrører registrering og debitering af Indholdstakserede tjenester (regnings- og kontoforhold, som Mobilselskabet må antages at have indflydelse på) kan af Tjenesteudbyderen henvises direkte til Slutbrugerens Mobilselskab. Tjenesteudbyderen skal tilbyde kundeservice: Telefonisk På dansk Til et dansk telefonnummer Åben og bemandet fire timer dagligt på hverdage som minimum. Tjenesteudbyderen skal stille de fornødne data og ressourcer til rådighed for Mobilselskabet. Mobilselskabet er forpligtet til at stille opkrævningen af et omtvistet beløb i bero, i perioden fra en skriftlig klage er modtaget hos Mobil-selskabet, og indtil Mobilselskabet skriftligt har meddelt kunden sin afgørelse. Dette gælder uanset om klagen vedrører forhold vedrørende Mobilselskabets eller Tjenesteudbyderens leverance. 6. Applikationskoder Parterne bag Rammeaftalen har udpeget følgende 4-cifrede Applikationskoder til brug for taksering, hvor formidling af betaling foretages direkte eller indirekte over mobiltelefonregningen/- kontoen: 1xxx Med det forbehold, at koder i serien 18xx udelukkende kan anvendes til tjenester med et offentligt aspekt (offentlig information, informationstjenester etc.). Forudsætning for at opnå tilladelse til at bruge en Applikationskode fra 18xx serien er, at Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til, at det samme 18xx nummer kan anvendes til taleopkald. Administration af Applikationskoder foretages af Parterne bag Rammeaftalen eller et dertil udpeget selskab. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 15 af 45

16 7. Ansvar for tjenesternes indhold og markedsføring Ved markedsføring og salg af Indholdstakserede tjenester og varer er Tjenesteudbyderen ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Der henvises særligt til de forpligtelser, som følger af forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg. Der skal i øvrigt henvises til Forbrugerombudsmandens til enhver tid gældende vejledning om Børn, Unge og Markedsføring. Mobiloperatøren er forpligtet til at sørge for, at de Tjenesteudbydere, som Mobiloperatøren indgår aftaler med, er bekendt med de krav, som følger af den til enhver tid gældende Rammeaftale. Det skal særligt bemærkes, at Tjenesteudbyderen i markedsføringen af Indholdstakserede tjenester eller ved enhver anden form for kommunikation af Indholdstakserede tjenester tydeligt skal angive prisen for benyttelse af tjenesten (indholdstakseringen) samt angive, at Slutbrugeren tillige betaler Mobilselskabet slutbrugerpris for datatrafik i forbindelse med benyttelse af tjenesten. Opmærksomheden henledes på Indholdstakserede tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år). Det samlede beløb for køb af en sådan Indholdstakseret tjeneste må ikke overstige, hvad børn og unge forventes at kunne råde over. 7.1 Immaterielle rettigheder Tjenesteudbyderen er forpligtet til at sikre, at det nødvendige grundlag til beregning af ophavsretligt relaterede afgifter, herunder KODA-afgift, er til stede og er ansvarlig for, at disse betales. 7.2 Rådgivning I forbindelse med Tjenesteudbyderens lancering/udbud af nye Indholdstakserede tjenester, herunder nye typer af tjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan Mobiloperatøren i visse tilfælde yde vejledning om den påtænkte tjenestes forenelighed med Rammeaftalen på baggrund af Tjenesteudbyderens konkrete forespørgsel. Mobiloperatørens vejledning sker på frivillig basis, og Tjenesteudbyderen kan ikke gøre krav gældende over for Mobiloperatøren for fejl eller mangler i denne vejledning. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 16 af 45

17 Mobiloperatørerne udtaler sig ikke om generel markedsføringsret eller andre lovregler, men henviser til muligheden for forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden eller privat rådgivning. 8. Tjenesteudbyderens misligholdelse Mobiloperatøren er berettiget til af egen drift eller efter henvendelse fra Slutbrugere eller andre at afprøve en Indholdstakseret tjeneste med henblik på at undersøge, om Tjenesteudbyderen overholder vilkårene for udbud af tjenesten. Tjenesteudbyderens omsætningsandel for afprøvning af den pågældende tjeneste afregnes ikke over for Tjenesteudbyderen. Såfremt en Mobiloperatør konstaterer, at en Tjenesteudbyder ikke overholder de i denne Rammeaftale fastsatte vilkår for Indholdstakserede tjenester, er Mobiloperatøren forpligtet til at underrette de øvrige Parter. Tjenesteudbyderens tilsidesættelse af vilkårene i denne Rammeaftale eller overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med dennes udbud af Indholdstakserede tjenester og varer, herunder manglende overholdelse af Forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg, anses for væsentlig misligholdelse, hvorfor Mobiloperatøren er berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjenester og varer. Operativt afsnit Ved udbud af en Indholdstakseret tjeneste skal Tjenesteudbyderen overholde god indholdsog betalingsskik. Sager om brud på ovenstående regel afgøres i fællesskab i indholds- og betalingsgruppen for Parterne bag Rammeaftalen. Afgørelser om sådanne overtrædelser begrundes fra sag til sag, og der ifaldes ikke sanktioner i henhold til Rammeaftalen, hvis der ikke forud har været offentliggjort afgørelse i lignende sager. Operativt afsnit består af følgende underafsnit: Beløbsgrænser Taksering Informationskrav Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 17 af 45

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Baggrund Mobiloperatørerne 3, Telenor, Telia og TDC (herefter benævnt mobiloperatørerne ) har

Læs mere

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester.

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester. Rapport nr. 27 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. oktober 31. december ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30.

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. Rapport nr. 26 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. september ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31.

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31. Rapport nr. 24 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31. marts 2013) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Resultat 2 Overordnet total: Tidligere perioder Antal planlagte stikprøver hos TA

Resultat 2 Overordnet total: Tidligere perioder Antal planlagte stikprøver hos TA Rapport nr. 12 4 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. december 2009-31. marts ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester.

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester. Rapport nr. 15 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. oktober 31. december ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Rammevilkår. Mobileindholds- og betalingstjenester i Grønland version 1.1

Rammevilkår. Mobileindholds- og betalingstjenester i Grønland version 1.1 Rammevilkår Mobileindholds- og betalingstjenester i Grønland version 1.1 TELE Greenland A/S Postboks 1002 3900 Nuuk Tlf.: +299 34 12 55 Fax: +299 32 22 55 A/S Reg.nr.: 215.154 www.telepost.gl www.tele.gl

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Justitsministeriet, Civilafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til formueretskontoret@jm.dk og hll@jm.dk 20.08.2013 Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S 23. februar 2007 Tillægsaftale om Fly til Gensalg på mobilområdet mellem TDC Mobil A/S og TDC Totalløsninger A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 6 2. PRÆAMBEL 12 3. PARTERNE 14 4. AFTALENS

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1)

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1) 2013/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-720/21-0061 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2013 Forslag

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Rapport nr. 14 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30.

Rapport nr. 14 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. Rapport nr. 14 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. september ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere