Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0"

Transkript

1 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45

2 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester er indgået mellem følgende Parter: TDC A/S Telenor A/S Telia Danmark HI3G Denmark ApS. Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse. Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for mobil betaling og indholdstakserede tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne. Aftalen er inddelt i et generelt afsnit og et operativt afsnit. Generelt afsnit Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester version 6.0 inklusive tillæg træder i kraft den Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og operativt afsnit. Denne aftale afløser alle tidligere aftaleversioner. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 2 af 45

3 1. Parter, Præambel og Afgrænsning 1.1 Parter Denne aftale er indgået mellem følgende Parter: Hi3G Denmark ApS TDC A/S Telenor A/S Telia Danmark i det følgende samlet benævnt Parterne og enkeltvis benævnt Operatør Nye parters indtræden i aftalen Mobiloperatører kan indtræde i denne aftale ved at fremsende anmodning herom til Direktøren for Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI). TI skal efter modtagelse af en anmodning uden ugrundet ophold fremsende aftalen til underskrift, og skal efter modtagelse af aftalen i underskrevet stand fremsende meddelelse herom til Parterne. Parterne bag Rammeaftalen kan i fællesskab overdrage ansvar og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til et i fællesskab udpeget selskab, der i givet fald har aftaleansvaret i forhold til tjenesteudbyderne, og som i øvrigt udøver håndhævelsen af Rammeaftalen på vegne af Parterne. 1.2 Præambel Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse. Denne aftale er udelukkende gældende for udbud af varer og tjenester, der udbydes via en firecifret applikationskode i nummerserien 1xxx, der kan afregnes via slutbrugerens konto hos sit mobilselskab. Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for disse indholdstakserede tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne. Parterne forpligter sig til at anvende de i denne Rammeaftale indeholdte regler i forbindelse med udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 3 af 45

4 Under henvisning til European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children forpligter Parterne sig til at: tilbyde muligheder, som forældre kan bruge til at tilpasse adgangen til indhold for børn, der bruger mobiltelefoner, tilbyde rådgivning og nem adgang til oplysninger om brugen af mobiltelefontjenester samt om hvilke forholdsregler, der kan tages af forældre for at sikre en mere sikker brug for deres børn. opfordre de kunder, som er forældre, til at tale med deres børn om, hvordan de skal håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af mobiltelefontjenester. sikre, at kunderne har hurtig adgang til systemer, hvor de kan rapportere mulige problemer med sikkerheden. bidrage til relevante oplysningsinitiativer, der har til formål at øge kundernes viden om sikkerheden. Parterne forpligter sig ikke ved denne Rammeaftale til at tilbyde taksering og mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer. Denne aftale underskrevet af de respektive aftaleparter erstatter Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version december 2011 inkl. tillæg. 1.3 Afgrænsning Aftalen, herunder beløbsgrænser fastsat i denne aftale, finder ikke anvendelse på almindelig trafiktaksering, telefonabonnementsafgifter, afgifter for pligttjenester, salg af telefoniydelser og lignende fra Slutbrugerens eget mobilselskab, herunder: elektroniske kommunikationsnet og- tjenester, som det fremgår af Udbudsbekendtgørelsens 1 samt informations- og indholdstjenester, med integreret taksering i nummerserier, der af Erhvervsstyrelsen er afsat til informations- og indholdstjenester (tidligere service 900-tjenester). 3-cifrede kortnumre i nummerserien 11c som anvendes til brug for udbud af forsyningspligttjenester eller særlige tjenester af samfundsmæssig betydning, jf. de i 22, stk. 1, nr. 1 og 3 i lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 4 af 45

5 2. Definitioner Ved Abonnementslignende Tjeneste forstås en tjeneste, som ikke leveres som en enkeltstående ydelse i umiddelbar forlængelse af købet. Ved Aggregator forstås en virksomhed, som har aftale med og teknisk integration med Mobiloperatører eller et selskab, der agerer på vegne af Mobiloperatørerne, med hensyn til afvikling af indholdstakserede tjenester. Aggregatorer gensælger denne integration til Tjenesteudbydere. En Aggregator er ansvarlig for, at den (de) tjenesteudbydere, som gør brug af Aggregators ydelser er bekendt med og opfylder Rammeaftalens regelsæt. En Aggregator kan også virke som Tjenesteudbyder. Ved Applikationskode forstås et 4-cifret nummer, uden for den danske nummer-plan over fastnet- og mobilnumre, der starter med 1, hvortil en SMS eller MMS kan sendes. Ved Digitale tjenester forstås tjenester, der leveres digitalt til telefonen eller andet digitalt medium f.eks. ringetoner, baggrundsbilleder, sms-afstemning. Ved et Fortløbende Abonnement forstås et abonnement, som fortsætter uden ophør, og hvortil der ikke kræves genbestilling. En fortløbende Abonnementslignende Tjeneste fortsætter indtil Slutbrugeren aktivt selv fremsender anmodning om opsigelse til Tjenesteudbyderen. Slutbrugeren skal forud for bestilling udtrykkeligt gøres opmærksom på, at her er tale om en fortløbende Abonnementslignende Tjeneste. Ved Indsamlinger forstås indsamlinger til religiøse samfund eller menigheder, fonde, foreninger, stiftelser og institutioner m.v., som har en politigodkendelse til at måtte foretage indsamlinger, eller som på anden vis er godkendt til at foretage indsamlinger i henhold til dansk lov. Ved Lignende Tjenester forstås tjenester af samme karakter udbudt af samme tjenesteudbyder, på samme tekniske platform, og som markedsføres i samme medium. Ved MMS forstås Multimedia Messaging Service i overensstemmelse med 3GPP Technical Specifications, som tillader en multimediebesked at blive sendt og/eller origineret på kompatibelt kommunikationsudstyr koblet til Mobiloperatørernes systemer. Ved MMS-C (Multimedia Message Service Centre, også kaldet MMS-R Multimedia Messaging Service Relay) forstås den funktion, som anvendes til at udveksle en MMS mellem Mobiloperatører Ved MMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret MMS. En MMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved MMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret MMS. En MMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 5 af 45

6 I det følgende anvendes Mobilorigineret besked og Mobiltermineret besked som fællesbetegnelse for henholdsvis mobilorigineret SMS og MMS samt mobiltermineret SMS og MMS. Ved Mobiloperatør forstås en virksomhed med tilladelse til at etablere og drive en radioinfrastruktur til brug for mobilkommunikation i Danmark eller en Mobil Virtuel Netværks Operatør, der har indgået en MVNO-aftale med en af de forannævnte mobiloperatører. Ved Mobilselskab forstås det selskab, med hvilket Slutbrugeren har et kundeforhold, og som varetager formidlingen af betaling over mobiltelefonregningen og/eller formidling af betaling gennem mobile pre-paidløsninger. Ved Pligttekst forstås information, som en Tjenesteudbyder er forpligtet til at oplyse i forbindelse med sin markedsføring som følge af lovgivning, bindende retningslinjer fra offentlige myndigheder eller brancheaftaler. Ved Rammeaftale forstås den til enhver tid gældende Rammeaftale for Mobile Indholds- og Betalingstjenester indgået mellem Parterne. Ved Slutbruger forstås både post-paid kunder og pre-paid kunder. Ved post-paid er slutbrugeren den myndige kunde, med hvem Mobilselskabet har indgået en særskilt aftale (abonnementsaftale). Post-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen og hæfter for betaling også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand. Ved pre-paid er slutbrugeren den kunde, som er indehaver af et af mobilselskabet udstedt SIMkort, og som ifølge aftale med mobilselskabet kan (gen)oplade SIM-kortet med forudbetalt samtaletid. Pre-paid kunden er ansvarlig i henhold til aftalen; også i de tilfælde, hvor brugen af mobiltelefonen overlades til tredjemand. Ved SMS-C forstås den funktion, som anvendes til at videresende samt opbevare-ogfremsende ( store-and-forwarding) en SMS mellem mobiloperatører. Ved SMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret SMS. En SMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved SMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret SMS. En SMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr. Ved TI forstås brancheforeningen Teleindustrien - Ved Indholdstaksering forstås køb af varer og tjenester med tilhørende betalingsformidling, hvor formidling af betaling foretages direkte eller indirekte over mobiltelefonregningen/prepaid kontoen. Indholdstakseringer via Applikationskode, som sker i tilknytning til stregkoder (f.eks. 1D stregkoder og 2D QR-koder), Bluetooth, NFC, ibeacon, apps, , URL's, tags, applikationssoftware og lignende teknologier er omfattet af Rammeaftalen. Ved Tjenestetype forstås en overordnet kategorisering af en tjeneste (se afsnit 10.1). Eksempelvis kan nævnes: afstemning, billetkøb, konkurrence, Indsamling, automatkøb etc. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 6 af 45

7 Ved Tjenesteudbyder forstås en udbyder af Indholdstakserede tjenester og varer. Ved Udbudsbekendtgørelsen forstås Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, BEK nr. 715 af 23/06/2011 Ved Varigt Medium forstås et medium, hvis indhold kan reproduceres inden for en relevant periode. Som varigt medium kan følgende anvendes: , brev eller SMS. Ved Voksenindhold forstås indhold af erotisk, seksuelt og pornografisk karakter, der er uegnet for børn under 16 år. 3. Fortrydelsesret 3.1 Forud for køb Forud for ethvert køb skal information om fortrydelsesret fremgå, herunder information om betingelser, tidsfrist og procedurer for udnyttelse af denne. Derudover skal der informeres om standardfortrydelsesformularen, som findes her. Hvis Slutbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, medfører dette som udgangspunkt, at Slutbrugeren ikke skal betale for det leverede. Enhver Slutbruger har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Ved Slutbrugerens tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan Slutbrugeren pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis Slutbrugeren forinden påbegyndelsen udtrykkeligt har anmodet om og ankerkendt dette, og hvis Slutbrugeren er blevet oplyst om fortrydelsesretten samt det beløb, som skal betales. Ingen information om fortrydelsesret Fremgår der ingen eller mangelfuld information om fortrydelsesret, forlænges Slutbrugerens fortrydelsesret op til 12 måneder. 3.2 Efter køb Slutbrugeren skal have tilsendt oplysning om varens eller ydelsens vigtigste egenskaber, den samlede pris og udgift pr. afregningsperiode, betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, standardfortrydelsesformularen og eventuel bindingsperiode. Hvis Slutbrugeren ved køb af Abonnementslignende tjenester udtrykkeligt har anmodet om, at levering af ydelsen påbegyndes, skal Slutbrugeren modtage oplysning om samtykket og Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 7 af 45

8 om, at fortrydelsesretten løber indtil 1) 14 dage efter aftalens indgåelse eller 2) til ydelsen er leveret fuldt ud. Alle oplysninger skal leveres på et Varigt Medium. 3.3 Undtagelser En række aftaler er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. Dette angår bl.a. (listen er ikke udtømmende): Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen er fuldt udført. Levering af varer, som er fremstillet efter Slutbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg Automat-køb, f.eks. sodavand og slik købt i automat Levering af varer, som antages at blive forringet eller forældet hurtigt, eller som på grund af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssig karakter ikke egner sig til at blive returneret, hvis plomberingen er brudt. Levering af plomberede lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware, som Slutbrugeren har brudt plomberingen på Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, som ikke er en del af et abonnement (enkeltleveringer) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten mistes. Transport, f.eks. flyttetransport og rejser med fly, bus tog, taxi mv., Indsamlinger, f.eks. velgørenhed Spil, hvor der betales en pengeindsats for deltagelse, fx konkurrencer og lotteri 3.4 Fortrydelsesret i praksis Hvordan fortryder Slutbrugeren? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Slutbrugeren på en utvetydig måde underrette Tjenesteudbyderen om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen. Hvis Slutbrugeren vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal Slutbrugeren blot sende underretningen inden fristens udløb. Slutbrugeren kan vælge at bruge Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 8 af 45

9 standardfortrydelsesformularen, men det er ikke et krav. Underretning om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen, skal gives til den pågældende Tjenesteudbyder. Det forhold, at Tjenesteudbyderen har leveret tjenesteydelsen delvist, begrænser ikke Slutbrugerens fortrydelsesret. Tjenesteudbyderen kan i så fald kræve betaling for den del af ydelsen, som er leveret, hvis Slutbrugeren er oplyst om fortrydelsesretten og levering er påbegyndt på Slutbrugerens udtrykkelige anmodning Beregning af fristen Fristen regnes fra den dag, hvor varen leveres, eller fra den dag hvor aftalen indgås, hvis der er tale om en tjenesteydelse. For begge tilfælde løber fristen under alle omstændigheder først fra det tidspunkt, hvor Slutbrugeren har modtaget oplysning om fortrydelsesret på varigt medium. Hvis Slutbrugeren f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Slutbrugeren frist til og med mandag den 15. Har Slutbrugeren først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Slutbrugeren frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Slutbrugeren vente til den følgende hverdag. 4. Tilsyn og sanktioner Parterne bag denne Rammeaftale forpligter sig til: 1) at have en aftale med en selvstændig enhed, som er uafhængig af Mobiloperatørernes økonomiske interesser og daglige drift (uvildig enhed) om at foretage en stikprøvevis løbende kontrol om de Indholdstakserede Tjenester, overholder gældende lovgivning samt Rammeaftalen, således at kontrollen overholder nedenstående krav. 2) at kræve, at de parter, herunder Tjenesteudbydere, som Mobiloperatørerne indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med markedsføring og udbud af Indholdstakserede tjenester overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. 3) at kræve, at de parter, som Mobiloperatørerne indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med enhver videreoverdragelse af brugsretten til en Applikationskode stiller krav om i aftalegrundlaget, at den pågældende aftalepart skal overholde Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. 4) at afprøve af egen drift på grund af en særlig mistanke eller efter henvendelse fra slutbrugere eller andre om en Indholdstakseret Tjeneste overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 9 af 45

10 4.1 Formål med tilsynet Formålet med etablering af en uvildig enhed er at udføre et nærmere bestemt antal stikprøver af samtlige udbudte varer og tjenester via Applikationskoder på det danske marked, samt at undersøge hvorvidt de udtagne stikprøver overholder lovgivning på området og den til enhver tid gældende Rammeaftale. Den uvildige enhed skal undersøge en repræsentativ andel af de udbudte varer og tjenester beregnet ud fra antallet af fejl konstateret i den sidste 6 måneders periode med udgangspunkt i 125 stikprøver pr. kvartal. Stikprøverne skal fordeles med 1/3 af nye og 2/3 af eksisterende varer og tjenester. Med nye varer og tjenester forstås tjenester, der ikke hidtil har været undersøgt. Stikprøvekontrollen skal dække hele udbuddet af Indholdstakserede tjenester forstået på den måde, at alle de forskellige former for Indholdstakserede tjenester kontrolleres, herunder at de forskellige former for markedsføringsmedier og Tjenesteudbydere kontrolleres. Det vil sige, at der i stikprøverne skal indgå alle typer af Indholdstakserede tjenester, herunder Mobiloperatørernes egne, og de skal omfatte Indholdstakserede tjenester markedsført i alle former for medier, herunder Internet, tv og trykte medier, med særlig fokus på Indholdstakserede tjenester med stor synlighed. Herudover skal Indholdstakserede tjenester, hvor der er særlig mistanke om tjenestens reelle indhold, undersøges. Visse stikprøver gennemføres udenfor almindelig kontortid, herunder stikprøver af konkurrencer og lign. i forbindelse med TV-udsendelser. Den uvildige enhed skal foretage gentest af Indholdstakserede tjenester på baggrund af fundne overtrædelser af Rammeaftalen og lovgivning på området. Gentest skal som hovedregel finde sted ca. en uge efter, at overtrædelsen er blevet meddelt Mobiloperatørerne. Den uvildige enhed skal som hovedregel genteste alle Indholdstakserede tjenester, hvor der er konstateret en overtrædelse, samt Indholdstakserede tjenester af samme karakter udbudt af samme Tjenesteudbyder, på samme platform, og som markedsføres i samme medium. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 10 af 45

11 4.2 Dokumentation og rapportering Den uvildige enhed skal sikre ensartede stikprøver og dokumentation og skal for hver stikprøve give en begrundet vurdering af tjenestens overholdelse af relevant lovgivning og Rammeaftalen. Den uvildige enhed kan med kort varsel og via aftalte kontaktpunkter hos alle Mobiloperatørerne indhente alle relevante takseringsdata og lignende væsentlige informationer. Mobiloperatørerne er forpligtet til uden ugrundet ophold at afgive de ønskede data. Den uvildige enhed skal ved konstatering af overtrædelser af lovgivning eller væsentlige vilkår i Rammeaftalen straks rette henvendelse til Mobiloperatørerne. Meddelelsen skal indeholde en entydig identifikation af tjenesten og stikprøven, relevant dokumentation (f.eks. markedsføringsmateriale og takseringsdata) og en begrundet vurdering af tjenestens overtrædelse af lovgivning og Rammeaftale. Meddelelse skal ske via mail. Kvartalsvist skal den uvildige enhed afrapportere skriftligt til Mobiloperatørerne. Kvartalsrapporteringen skal indeholde en oversigt over samtlige foretagne stikprøver, hvorvidt lovgivning og Rammeaftale er overholdt og i givet fald på hvilke punkter, reguleringen er overtrådt. 4.3 Mobiloperatørernes forpligtelser over for Forbrugerombudsmanden og rapportering Med udgangspunkt i den uvildige enheds kvartalvise rapport, skal Mobiloperatørerne ligeledes udarbejde en kvartalvis rapport, hvori Mobiloperatørerne i tillæg informerer om de undersøgelser af Indholdstakserede tjenester, som Mobiloperatørerne selv har foretaget. Redegørelsen skal endvidere indeholde de tiltag, som Mobiloperatørerne har foretaget i tilfælde af konstatering af overtrædelser. Redegørelsen tilsendes Forbrugerombudsmanden, der herefter kan orientere offentligheden herom. 4.4 Væsentlig overtrædelse af Rammeaftalen Nedenstående tre typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som væsentlige: 1) Tjenester med voksenindhold. 2) Overtrædelse af beløbsgrænser i form af: a) Overtrædelse af enhver beløbsgrænse i Rammeaftalen Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 11 af 45

12 b) Manglende prisoplysninger c) Indholdstaksering af modtagne chat-beskeder d) Indholdstaksering af servicemeddelelser 3) Manglende opsigelsesprocedure ved både Abonnementslignende Tjenester og Fortløbende Abonnement Tjenester, der takseres særskilt 4) Manglende genopretning eller lukning af en konstateret overtrædelse inden for den angivne tidsramme, uanset om der er tale om en væsentlig eller mindre overtrædelse. 4.5 Sanktioner ved væsentlige overtrædelser Mobiloperatørerne bag Rammeaftalen forpligter sig til at anvende nedenstående sanktioner ved overtrædelse af Rammeaftalen. Hvis en Tjenesteudbyder har foretaget en væsentlig overtrædelse, vil Mobiloperatøren straks afbryde adgangen til sine mobilnet for Tjenesteudbyderens Indholdstakserede tjenester. Har en Aggregator overdraget brugsretten til Applikationskoden til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, er Aggregator forpligtet til at afbryde adgangen til den pågældende Tjenesteudbyders Indholdstakserede tjenester. Mobiloperatøren skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan Mobiloperatøren afbryde adgangen til Aggregators koder. Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for Mobiloperatøren er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt. Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for Mobiloperatøren er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt. Hvis samme Tjenesteudbyder inden for 12 måneder foretager en overtrædelse af samme karakter, dvs. samme type overtrædelse, vil Mobiloperatøren straks afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjeneste. Har Aggregator overdraget brugsretten til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, skal Aggregator afbryde adgangen for denne Tjenesteudbyder. Mobiloperatøren skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan Mobiloperatøren afbryde adgangen til Aggregators koder. Adgangen til tjenesten vil i disse gentagelsestilfælde tidligst blive genoprettet 30 dage efter lukningstidspunktet. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 12 af 45

13 Via aftalen mellem henholdsvis Mobiloperatøren og Aggregatoren/Tjenesteudbyderen samt mellem Aggregatoren og Tjenesteudbyderen skal det sikres, at der afbrydes for de tjenester, som markedsføres i strid med Rammeaftalen. Der skal sanktioneres overfor den, som markedsfører tjenesten og opgiver navn og adresse i henhold til forbrugeraftaleloven. Hvis to enheder indenfor samme koncern, der hver især i enhedens eget navn markedsfører en tjeneste, og som hver især foretager to væsentlige overtrædelser, og der er tale om samme type overtrædelse af begge enheder, vil Mobiloperatøren pålægge sin aftalepart, at hele tjenesteudbuddet fra koncernen afbrydes i 30 dage. Meddelelse om, hvem lukningen omfatter og periode herfor, vil i ethvert tilfælde blive fremsendt til de øvrige Mobiloperatører og kan meddeles på 4.6 Mindre overtrædelser Mindre overtrædelser omfatter klare og simple overtrædelser af gældende regler. Nedenstående typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som mindre overtrædelser: 1) Manglende information f.eks. om Tjenesteudbyderen navn, adresse og telefonnummer 2) Manglende information på Varigt Medium 3) Manglende information om fortrydelsesret Manglende genopretning af en mindre overtrædelse betragtes som en væsentlig overtrædelse. 4.7 Bod Bod pr. tjeneste Ved enhver overtrædelse af Rammeaftalen fundet ved stikprøve pålægges den pågældende tjenesteudbyder en bod på: kr. for mindre overtrædelser og kr. for væsentlige overtrædelser Alle beløb er ekskl. moms. 5. Kundeservice Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 13 af 45

14 Kunden skal ved enhver henvendelse have god og relevant kundebetjening og må ikke henvises fra én part til en anden uden særlig grund. Henvisning fra Mobilselskab til Tjenesteudbyder må således kun foretages ved førstegangshenvendelse om tjenestens markedsføring og indhold. Hvor henvisningen sker fra Mobiloperatør til Aggregator, og denne ikke udfører kundeservice på vegne af Tjenesteudbyder, må Aggregator henvise til Tjenesteudbyder. Slutbrugerens Mobilselskab er forpligtet til at modtage kundehenvendelser. Henvendelser vedrørende registrering og debitering af Indholdstakserede tjenester (regnings- og kontoforhold, som Mobilselskabet må antages at have indflydelse på) skal behandles af Mobilselskabet. Henvendelser, der vedrører markedsføringen, aftaleindgåelsen, leveringen og selve indholdet af tjenesten, kan af Mobilselskabet henvises direkte til Tjenesteudbyderen med oplysning om, at Slutbrugeren på ny kan henvende sig til Mobilselskabet i tilfælde af, at henvendelsen hos Tjenesteudbyderen ikke besvares tilfredsstillende. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 14 af 45

15 Mobiloperatøren skal i sin aftale med Tjenesteudbyderen forpligte denne til at modtage Slutbruger henvendelser. Henvendelser vedrørende markedsføringen, aftaleindgåelsen, leveringen og selve indholdet af Indholdstakserede tjenester skal behandles af Tjenesteudbyderen. Henvendelser, der vedrører registrering og debitering af Indholdstakserede tjenester (regnings- og kontoforhold, som Mobilselskabet må antages at have indflydelse på) kan af Tjenesteudbyderen henvises direkte til Slutbrugerens Mobilselskab. Tjenesteudbyderen skal tilbyde kundeservice: Telefonisk På dansk Til et dansk telefonnummer Åben og bemandet fire timer dagligt på hverdage som minimum. Tjenesteudbyderen skal stille de fornødne data og ressourcer til rådighed for Mobilselskabet. Mobilselskabet er forpligtet til at stille opkrævningen af et omtvistet beløb i bero, i perioden fra en skriftlig klage er modtaget hos Mobil-selskabet, og indtil Mobilselskabet skriftligt har meddelt kunden sin afgørelse. Dette gælder uanset om klagen vedrører forhold vedrørende Mobilselskabets eller Tjenesteudbyderens leverance. 6. Applikationskoder Parterne bag Rammeaftalen har udpeget følgende 4-cifrede Applikationskoder til brug for taksering, hvor formidling af betaling foretages direkte eller indirekte over mobiltelefonregningen/- kontoen: 1xxx Med det forbehold, at koder i serien 18xx udelukkende kan anvendes til tjenester med et offentligt aspekt (offentlig information, informationstjenester etc.). Forudsætning for at opnå tilladelse til at bruge en Applikationskode fra 18xx serien er, at Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til, at det samme 18xx nummer kan anvendes til taleopkald. Administration af Applikationskoder foretages af Parterne bag Rammeaftalen eller et dertil udpeget selskab. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 15 af 45

16 7. Ansvar for tjenesternes indhold og markedsføring Ved markedsføring og salg af Indholdstakserede tjenester og varer er Tjenesteudbyderen ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Der henvises særligt til de forpligtelser, som følger af forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg. Der skal i øvrigt henvises til Forbrugerombudsmandens til enhver tid gældende vejledning om Børn, Unge og Markedsføring. Mobiloperatøren er forpligtet til at sørge for, at de Tjenesteudbydere, som Mobiloperatøren indgår aftaler med, er bekendt med de krav, som følger af den til enhver tid gældende Rammeaftale. Det skal særligt bemærkes, at Tjenesteudbyderen i markedsføringen af Indholdstakserede tjenester eller ved enhver anden form for kommunikation af Indholdstakserede tjenester tydeligt skal angive prisen for benyttelse af tjenesten (indholdstakseringen) samt angive, at Slutbrugeren tillige betaler Mobilselskabet slutbrugerpris for datatrafik i forbindelse med benyttelse af tjenesten. Opmærksomheden henledes på Indholdstakserede tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år). Det samlede beløb for køb af en sådan Indholdstakseret tjeneste må ikke overstige, hvad børn og unge forventes at kunne råde over. 7.1 Immaterielle rettigheder Tjenesteudbyderen er forpligtet til at sikre, at det nødvendige grundlag til beregning af ophavsretligt relaterede afgifter, herunder KODA-afgift, er til stede og er ansvarlig for, at disse betales. 7.2 Rådgivning I forbindelse med Tjenesteudbyderens lancering/udbud af nye Indholdstakserede tjenester, herunder nye typer af tjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan Mobiloperatøren i visse tilfælde yde vejledning om den påtænkte tjenestes forenelighed med Rammeaftalen på baggrund af Tjenesteudbyderens konkrete forespørgsel. Mobiloperatørens vejledning sker på frivillig basis, og Tjenesteudbyderen kan ikke gøre krav gældende over for Mobiloperatøren for fejl eller mangler i denne vejledning. Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 16 af 45

17 Mobiloperatørerne udtaler sig ikke om generel markedsføringsret eller andre lovregler, men henviser til muligheden for forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden eller privat rådgivning. 8. Tjenesteudbyderens misligholdelse Mobiloperatøren er berettiget til af egen drift eller efter henvendelse fra Slutbrugere eller andre at afprøve en Indholdstakseret tjeneste med henblik på at undersøge, om Tjenesteudbyderen overholder vilkårene for udbud af tjenesten. Tjenesteudbyderens omsætningsandel for afprøvning af den pågældende tjeneste afregnes ikke over for Tjenesteudbyderen. Såfremt en Mobiloperatør konstaterer, at en Tjenesteudbyder ikke overholder de i denne Rammeaftale fastsatte vilkår for Indholdstakserede tjenester, er Mobiloperatøren forpligtet til at underrette de øvrige Parter. Tjenesteudbyderens tilsidesættelse af vilkårene i denne Rammeaftale eller overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med dennes udbud af Indholdstakserede tjenester og varer, herunder manglende overholdelse af Forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg, anses for væsentlig misligholdelse, hvorfor Mobiloperatøren er berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjenester og varer. Operativt afsnit Ved udbud af en Indholdstakseret tjeneste skal Tjenesteudbyderen overholde god indholdsog betalingsskik. Sager om brud på ovenstående regel afgøres i fællesskab i indholds- og betalingsgruppen for Parterne bag Rammeaftalen. Afgørelser om sådanne overtrædelser begrundes fra sag til sag, og der ifaldes ikke sanktioner i henhold til Rammeaftalen, hvis der ikke forud har været offentliggjort afgørelse i lignende sager. Operativt afsnit består af følgende underafsnit: Beløbsgrænser Taksering Informationskrav Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 17 af 45

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Baggrund Mobiloperatørerne 3, Telenor, Telia og TDC (herefter benævnt mobiloperatørerne ) har

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere