BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER NR. 23 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014"

Transkript

1 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER OG HJÆLP SIDE BU NYT DECEMBER Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner Læs mere på SIDE 6

2 konference SAMARBEJDE SSP OG DIALOG Ledelse, Aarhusaftalen: Dialog og samarbejde Lego hjælper og skolereform på vej læring Parterne bag Aarhusaftalen har givet håndslag på en række justeringer, som fastlægger rammerne omkring det pædagogiske personales arbejdstid på Ledelse folkeskolerne var på dagordenen, i Aarhus. da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. De Visionerne nye justeringer og er kreativiteten i lighed med den eksisterende aftale forhandlet på plads mellem blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens Børn dagtilbud. og Unge og Der de faglige blev blandt organisationer andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. Århus Lærerforening, BUPL og FOA samt Aarhus Skolelederforening. Aftalen er et element i den løbende dialog mellem parterne om skolereformen og den lokale arbejdstidsaftale, som parterne har forpligtet hinanden på. Med den justerede aftale fortsætter det gode samarbejde om Aarhusaftalen, den konstruktive dialog og det tætte samarbejde om at gøre skolereformens principper til virkelighed. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen Den justerede Aarhusaftale skaber en højere grad af fleksibilitet i planlægningen af skolernes hverdag, hvor medarbejdere og ledere står over for mange forandringer og at mange rutiner er blevet vendt på hovedet. Aftalen åbner bedre mulighed for at forene pædagogiske målsætninger om en sammenhængende og alsidig skoledag for eleverne med ønsket om rammer for det pædagogiske personale, der bedst muligt understøtter trivsel og attraktive arbejdspladser, et professionelt råderum og tværfagligt samarbejde. Parterne anerkender samtidig den indsats, der bliver ydet med at skabe sammenhæng mellem skole og fritidspædagogiske tilbud, som har en selvstændig betydning for børns og unges udvikling. Med aftalen forpligter parterne desuden hinanden på at skærpe den ledelsesmæssige opfølgning på skolernes udmøntning af aftalen og på at lære gode løsninger af hinanden. Den nye aftale træder i kraft pr. 1. august Læs mere på: aarhus.dk/skolereform under Baggrund. Aftalen kort: Parterne er blandt andet enige om: At der i dialog mellem ledelse og medarbejdere skabes mulighed for en mere fleksibel planlægning af medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne. At tilstedeværelsen på 35 timer om ugen skal ses som et gennemsnit over et år og kan variere mellem timer om ugen. At anerkende behovet for sammenhængende tid til forberedelse, herunder at der i begrænset omfang åbnes for møder for hele det pædagogiske personale efter kl. 17. KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Kontorchef, Kommunikation Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december december 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Æbleskivetid på lærerig tur for 1. december som chef for Sundhed og børn fra Ellekær Dagtilbud Trivsel 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt December 2014

3 SAMARBEJDE OG DIALOG Trivselsundersøgelse: Skoler har brug for dialog og fleksible løsninger Medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus har svaret på en trivselsmåling, som er aftalt i forlængelse af den nye arbejdstidsaftale og indførelsen af skolereformen efter sommerferien. Målingen er gennemført i perioden 27. oktober til 16. november i skoleåret , som er det første år med den nye skolereform. Det er samtidig den anden APV-måling efter lockouten på lærerområdet i foråret Den nye undersøgelse tegner et billede af medarbejdere, som står midt i en vanskelig opgave. Særligt pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har været påvirket af forandringerne, men også lærernes arbejdsmiljø er påvirket, fremgår det af undersøgelsen. Undersøgelsen viser samtidig, at der er lokale variationer i udviklingen i trivslen, ligesom den understreger betydningen af arbejdet med social kapital. I 2013-målingen, som blev gennemført efter en månedlang konflikt, gav lærerne udtryk for et fald i jobtilfredsheden og oplevelsen af social kapital en udvikling, der med en stor lokal indsats nu er bremset. Til gengæld oplever pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter nu et fald, efter at deres roller med skolereformen er forandrede. De udfordringer, som trivselsundersøgelsen afdækker, er kernen i de nylige justeringer af den lokale arbejdstidsaftale, Aarhusaftalen. Parterne Børn og Unge, Århus Lærerforening, BUPL, FOA samt Aarhus Skolelederforening justerede aftalen med henblik på blandt andet at styrke muligheden for lokal dialog og for smidigere måder at tilrettelægge arbejdet i hverdagen. Find rapporten på BUportalen under Arbejdsmiljø eller på aarhus.dk: Søg på Trivselsundersøgelse for Skoler 2014 Hovedrapport HMU: Skoler får målrettet hjælp i en svær tid Med den netop offentliggjorte Trivselsundersøgelse 2014 fra skolerne står det klart, at skolerne står midt i en vanskelig tid. HMU peger på behovet for en målrettet understøttelse af skolerne. Efter folkeskolereformen gennemgår skolerne netop nu en historisk stor ændring. Det sætter spor: Lærere, pædagoger, ledere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på mange skoler oplever, at deres tilfredshed med arbejdet og generelle trivsel er under større pres end ved den seneste måling i HMU anerkender de udfor- dringer, som de nye rammer og krav stiller til den enkeltes arbejdsformer, metoder og samarbejde. Og anerkender den påvirkning af arbejdsmiljøet, som de store forandringer på området betyder for den enkelte. Det skal der tages hånd om. Med ændringerne i aarhusaftalen har parterne forsøgt at imødekomme behovet for bedre rammer, så skolernes ledere og medarbejdere kan løse opgaven sammen - med større fleksibilitet samt mulighed for en mere smidig prioritering og organisering af arbejdet. Der er forskel på skolerne og der er forskel på resultaterne af trivselsmålingen. Derfor peger HMU på et behov for en målrettet understøttelse af skolerne, med hjælp fra områdecheferne og de faglige organisationer. Indsatsen kan i høj grad hvile på et fundament af videndeling og gode erfaringer, som ledere og medarbejdere på mange skoler allerede har gjort sig i arbejdet med at løfte opgaven og sikre en solid social kapital og tilfredshed også i reformtider. Om HMU: HMU er det øverste fælles MED-udvalg i Børn og Unge. Udvalget drøfter alle emner, der er omfattet af MED-aftalen for Børn og Unge, samt principielle og fælles emner for alle Børn og Unges medarbejdere. I HMU sidder ledelsesog medarbejderrepræsentanter fra alle fagområder i Børn og Unge. BU Nyt December

4 UNDERVISNING I FAGENE Søndervangskolen: It-satsning skal gøre elever endnu dygtigere I løbet af tre år er gennemsnittet ved afgangsprøven steget med 1,9 karakterpoint. På Søndervangskolen er de glade for udviklingen, men ikke tilfredse. Fokus på it-undervisning skal hæve elevernes faglige niveau yderligere IPads til alle elever, fagudvalg som ugentligt producerer it-forløb sammen og ekstern sparring. Det er hovedingredienserne i Søndervangskolens plan om at tilrettelægge 95 % af undervisningen digitalt i skoleåret 2015/16. Planen har til hovedformål at gøre eleverne dygtigere og begyndte i sommeren 2013, hvor alle elever og lærere fik en ipad. Det første år gik med at blive fortrolige med teknologien og det store udvalg af software. I indeværende skoleår er der fokus på at anvende udstyret til bedre undervisning. Vi skal sammen og med hjælp udefra blive i stand til at levere en pædagogisk tilrettelagt it-undervisning, som har til hovedformål, at eleverne præsterer bedre. Vores fokus på it i undervisningen skal kunne ses på bundlinjen. Elevernes resultat ved afgangsprøven er steget med 1,9 karakterpoint i løbet af de sidste tre år, men målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, og det er vi et stykke fra, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. Skemalagte fagudvalg og kollegial sparring Hver onsdag kl holder alle dansklærerne fagudvalgsmøde, og hver fredag er det matematiklærerne. Møderne er skemalagte og handler om sammen at producere kvalificerede undervisningsforløb med it. Samtidig er 11 af skolens lærere med i ipad-mentor- 4 BU Nyt December 2014

5 UNDERVISNING I FAGENE gruppen, som mødes hver måned til kompetencekurser på skolen og fungerer som ekstra sparringspartnere til kollegerne. Vi prioriterer at give lærerne mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Fagudvalgene er et produktionssted, og alle lærere skal lave tre digitale undervisningsforløb og lægge det på Center for Lærings hjemmeside. Det giver 110 køreklare forløb. Kravene er, at forløbene skal kunne forstås og bruges af andre, og de nye forenklede læringsmål skal være indarbejdet. Det og udvalgenes øvrige arbejde deles også på en fælles platform, hvilket betyder, at vi ender op med at have en stor bank med brugbare it-forløb. Jeg er meget tilfreds med det foreløbige arbejde, lærerne har det drive, der skal til, siger Martin Bernhard. Anne Katrine Kusk er dansk- og engelsklærer på Søndervangskolen. Hun ser mange oplagte fordele ved skolens it-satsning, selvom der er gang i flere ting på en gang. Der er følgeskab blandt lærerne til ledelsens it-udspil. Vi skaber ikke revolution efter få måneder, men vi er godt på vej. Vores digitale muligheder passer også fint sammen med den nye arbejdstidsaftale, da det giver Ekstern sparring Søndervangskolen betaler firmaet Kompas for at understøtte arbejdet med it i undervisningen. Samtidig har skolen indgået en aftale med seks af de 32 it-vejledere, som via Center for Læring kan bookes til at komme ud og hjælpe med at gennemføre og observere it-forløb på de aarhusianske folkeskoler. Aftalen lyder på fire årlige besøg med 1.5 times observation og to timers feedback og sparring til de observerede lærere. En af vejlederne er Peter Kessel. Det er en kæmpe kvalitet, at de har skemalagte timer, hvor lærerne producerer it-forløb sammen. I dag har jeg observeret god undervisning med ipads. Jeg oplevede en tryghed ved at bruge det tekniske udstyr og miljøet på forskellige apps. Selvom meget var fint, vil jeg nu gå ind og udfordre lærerne og få dem til at reflektere over følgende spørgsmål: Hvordan strukturerer man bedst timen, så alle bliver mere deltagende, og hvorfor skal eleverne bruge ipads og ikke blyant til konkrete øvelser? For lærerne er det positivt, at der kommer friske øjne på deres arbejde. Det er rart, at nogen stiller spørgsmål, til det man laver. Det er med til at holde fokus på, hvad målet er, og hvad der giver mening, siger Anne Katrine Kusk. Vil du vide mere om it på Søndervangskolen? Kontakt viceskoleleder, Martin Bernhard: Skolereformen om it i undervisningen: Digitale læringsformer kan være med til at skabe varierede og differentierede undervisningsformer, der kan styrke motivation og læring hos alle elever. Derfor skal it i højere grad integreres i den daglige undervisning. Læs mere: aarhus.dk/skolereform Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie siger Anne Katrine Kusk gode muligheder for at dele undervisning med hinanden. Samtidig er ipads gode til undervisningsdifferentiering, og de gør eleverne mere deltagende. Men der er meget at forholde sig til, og især ser jeg frem til at få mere overskud til at prøve de digitale feedback-apps mere af. De er effektive for eleverne, siger hun og bliver bakket op af Alhama fra 5.a: Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie. Målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. BU Nyt December

6 LÆRING OG SSP UDVIKLING Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner En frostkold decembermorgen ankommer 95 forventningsfulde børn til udflugtsstedet, Ørnereden, langt inde i Marselisborgskoven. Indpakket i flyverdragter, huer, vinterstøvler og vanter er de klar til årets store juletur, der sætter læring og oplevelser i fokus Mens nogle bliver sendt på nissejagt i skoven, skal andre finde vej med GPS, lede efter sælen ved havet eller hjælpe den gode julefe. Et par stykker sætter sig omkring lejrbålet, hvor de sammen kan nyde et glas saftevand og lune æbleskiver over de små flammer. Der er lagt op til en hyggelig formiddag for både børn og voksne, da Ellekær Dagtilbud samles i Ørnereden. Men ifølge sprogkonsulent og medarrangør, Bodil Jørgensen, er turen mere end en hyggelig julesammenkomst. Turen skal gøre de pædagogiske læreplaner konkrete og give børnene nye oplevelser med hjem. Alle opgaver er bygget op om en fælles julefortælling og styrker forskellige dele af de pædagogiske læreplanstemaer. Her bliver både sprog, motorik, kultur, natur og sociale kompetencer sat i spil. Samtidig bliver børnenes fantasi og kreativitet udfordret i løbet af dagen siger Bodil Jørgensen, da vi møder hende i Ørnereden. Ud i naturen Turen er planlagt i samarbejde med friluftsvejleder, Anne Stidsen, der er fast tilknyttet Ørnereden. Hun viser børn og voksne på rette vej i skoven, der er fyldt med gemte poster bag grene eller træer og hemmelige spor af havregryn. Børnene lytter opmærksomt til hendes historier og løber nysgerrigt ud på På årets juletur bruger børnene motorik og sanser til at løse opgaver i det naturskønne område ved Ørnereden. Her bliver både sprog, kultur og matematik sat i spil. deres opgaver. De fleste er spændte og ivrige for at komme af sted, mens andre lunter stille efter. Anne Stidsen mener, at turen er en god mulighed for at komme ud af børnenes faste rammer og lære på en ny måde. Hun mener, at området byder på mange udfordringer, som børnene ikke oplever til dagligt og som kan flytte dem både personligt og socialt. Her får børnene mange nye indtryk og mulighed for en mere kropslig læring. I stedet for at lytte skal de i højere grad bruge deres sanser og motorik til at løse opgaver i fællesskab og finde vej i det store område, der på mange måder er anderledes end det de kender siger Anne Stidsen. Før-matematiske begreber Find en pind, der er lige så lang som din hånd, Lav ti englehop, Syng julefeens yndlingssang eller Følg sporene og tag vejen til højre. Sådan lyder et par af de opgaver, som børnene finder i skoven. Selvom det kan lyde simpelt, er de små opgaver en god måde at 6 BU Nyt December 2014

7 LÆRING OG UDVIKLING virkeliggøre de pædagogiske læreplaner, mener Bodil Jørgensen. I opgaverne får børnene mulighed for at kropsliggøre meget af det, vi snakker om til dagligt og lege videre på den fælles julefortælling på en ny og kreativ måde. Samtidig kan de voksne hente inspiration til alternative læringsmåder og finde ny samtaleemner, som de kan bruge i hverdagen med børnene siger hun. Bodil Jørgensen fortæller, at børnene skal bruge flere før-matematiske begreber til at samle ting i forskellige størrelser og antal på turen. De skal bruge forskellige forholdsord og retningsbegreber til at finde vej. Samtidig skal de bruge deres krop og motorik til at løbe i det kuperede terræn og løse en række fysiske opgaver. Tid til fordybelse Udover dagens planlagte opgaver lærer børnene også en masse om natur og naturfænomener, når de er ude. Her stopper de naturligt op for at kaste sten i vandet, mærke den frosne jordbund eller lugte røgen fra det lille lejrbål. Mange af børnene er vant til at være i byen og har aldrig set skoven om vinteren, hvor alting er koldt og hårdt. Det gør derfor stort indtryk at komme ud i det store område. Når børnene på forhånd kender en masse ord, der er relevante for dagens opgaver, bliver det meget lettere at starte en dialog og udfolde sproget på turen. Her bliver ordene konkrete og børnene kan deltage aktivt i fortællingen siger hun. Det er tydelig at se børnenes genkendelse, da de finder den gode julefe i træet og nissen i skovbunden. Begge figurer er med i julehistorien og vækker stor begejstring i gruppen. Børnene er klar til at hjælpe feen og synger højtlydt hendes yndlingsjulesang, Dejlig er den himmel blå, som er øvet hjemmefra. Bodil Jørgensen mener, at julefortællingen er med til at udvikle børnenes fantasi og give dem idéer til nye lege. Hun ser, at oplevelserne sætter sig fast og efterfølgende bliver brugt i deres lege. Flere afdelinger vælger derfor også at arbejde videre med julefortællingen efter turen. På den måde bliver de fælles oplevelser et udgangspunkt for nye samtaler og yderligere udvikling af børnenes kompetencer. FAKTA Dagtilbuddene i Område Viborgvej er gået sammen om at leje det tidligere naturcenterlokale ved Ørnereden. Det giver gode rammer for at have en base, når de er på tur. Her er det muligt at tænde op i pejsen og få varmen på en kold vinterdag. Samtidig kan børnene lave aktiviteter i skoven, madlavning over bål eller lære om natur og dyreliv. Friluftsvejleder Anne Stidsen er ansat på tværs af Viborgvejs dagtilbud til at lave naturformidling og friluftsaktiviteter ved Ørnereden og hjemme i institutionernes lokalområde. Kontakt: Friluftsvejleder, Anne Stidsen. Mail: Bodil Jørgensen fortæller, at det i høj grad er op til den enkelte pædagog eller medhjælper at udfolde turens mange læringsmuligheder og dvæle ved de ting, som deres børnegruppe finder interessant. Vi opfordrer de voksne til at engagere sig og sætte ord på dagens mange opgaver. Her er børnene inddelt i mindre grupper, hvor der er tid til fordybelse. Det betyder, at børnene ikke bare får en masse oplevelser med hjem, men også lærer en helt masse, uden at de selv tænker over det siger hun. Forberedelse med sprogkasse Alle syv afdelinger har forberedt sig til dagen gennem en sprogkasse, der er bygget op om den fælles julefortælling. Her lærer børnene nye begreber og ord om julen, der på turen bliver foldet ud og brugt i opgaver. Sprogvejleder og pædagog, Trine Steenberg, mener, at det betyder meget for børnenes oplevelse, at de kan genkende elementer fra historien. Derfor er både temaer og figurer fra historien med i dagens opgaver. Trine Steenberg oplever, at de nye ord sætter sig bedre fast, hvis de både bliver gentaget i den dialogiske læsning og kropsliggjort gennem opgaver. De unikke naturområder ved ørnereden giver børnene gode naturoplevelser. BU Nyt December

8 DRIFT Hjælp til problemer med kommunens it-netværk Du kan have oplevet lange svartider, utilgængelige services, manglende adgang til fil-drev, forsinkede mails i Outlook, problemer med Citrix og mange andre ting i efteråret. Årsagerne skal findes flere steder men hjælpen er ofte nær. Bliv en smule klogere på problemerne her: Support: Har du brug for support til ovenstående hændelser: Opret en sag i Helpdesk.? Du oplever udfald på Outlook Exchange eller du har ikke adgang til fællespostkasser Årsag: De foregående uger har været præget af en række driftshændelser, der hos dig kan opleves som midlertidig mangel på opdatering af data og en Outlook-klient, der fryser som hvid skærm. Dette skyldes dels flytningen til ny driftsoperatør, dels en række driftsvanskeligheder. I de fleste tilfælde kan du tilgå mail/kalender via web på: https://owa.adm.aarhuskommune. dk/owa eller på en mobiltelefon/ipad. Tidshorisont: Selve flytningen til ny driftsoperatør på Outlook/Exchange forventes færdiggjort ved udgangen af Der kan dog stadig være efterskælv fra flytningen et stykke ind i januar.? Du mangler adgang til dine fil-drev og tjenester. Programmerne fungerer langsomt Årsag: Problemerne skyldes en flytning af kommunens servere fra en leverandør til en anden. Det har givet nogle udfordringer. Tidshorisont: Frem til årsskiftet kan programmerne stadig fungere langsommere og nogle tjenester være kortvarigt utilgængelige? Du får en henvendelse om, at alle enheder på din arbejdsplads skal geninstalleres Årsag: Alle kommunens computere skal geninstalleres, så de får den samme grundpakke af programmer. Det skal lette supporten og gøre driften mere stabil. Geninstallationen kaldes også for en spejling. I praksis betyder det, at den enkelte arbejdsplads vil få en varsling og herefter skal sikre, at alle pc er på arbejdspladsen står tændt efter arbejdstid, så de kan blive geninstalleret natten over. Tidshorisont: I Børn og Unge begynder geninstallationerne af pc er omkring den 1. februar. Det vil ske arbejdsplads for arbejdsplads først efter en varsling. Alle pc er i Børn og Unge forventes geninstalleret i marts-april. Hold øje med Ugepakken for mere info.? Citrix virker ikke Årsag: En ny Citrix er på vej. Den er ved at blive testet. I overgangsperioden vil det gamle Citrix blive understøttet men ikke udviklet. På kommunens bærbare pc er er det allerede i dag muligt at tilgå kommunens programmer og filer hjemmefra via Any- Connect. AnyConnect blev automatisk installeret på bærbare ADM-pc er i april måned Tidshorisont: Citrix udfases fra 31. december 2014? Du kan ikke bruge dit mobilnet på din ipad eller bærbare pc fra Aarhus Kommune og har ingen adgang til postkasse eller kalender Årsag: Alle indehavere af ipads og bærbare pc er med simkort fra Aarhus Kommune har fået tilsendt et brev med nye simkort. Simkortene i ipads og bærbare skal udskiftes, fordi kommunen har fået ny leverandør af mobilt bredbånd. Tidshorisont: Efter 1. januar 2015 udløber de gamle simkort og skal være udskiftet og du kan kun tilgå mobilnettet med dit nye simkort.? Du oplever udfald i kommunens netværk Årsag: I efteråret har der været enkelte udfald i Aarhus Kommunes netværk. Det skyldes, at netværkshastigheden mellem alle kommunens bygninger er blevet opgraderet blandt andet af hensyn forbedring af internetforbindelsen på skoler og i dagtilbud. Tidshorisont: Opgraderingen er færdig Kontakt: Jesper Dannerfjord, Chef for Brugerservice. Mail: 8 BU Nyt December 2014

9 FU-STRUKTUR Ung i Aarhus: Sammen om FU-plan En ny FU-plan skal sammen med de organisatoriske ændringer af FU-området fremtidssikre indsatsen over for byens børn og unge. Med en fælles formiddag for alle medarbejdere og leder blev arbejdet kickstartet. En ny FU-plan er et fælles projekt. Det var signalet da alle medarbejdere og ledere var samlet til en fælles formiddag i DGI-huset. Med besøg af rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen, blev de store linjer og hensigten med byrådets beslutning om at reorganisere FU-området tegnet op samtidig med at vigtigheden af FU s arbejde ind i et 0-18 års perspektiv blev understreget. Med det afsæt var opgaven i grupper at drøfte og komme med input til arbejdet med en ny FU-plan FU-chef Toke Agerschou var meget glad for dagen: Jeg oplevede en rigtig god energi og lyst til det fælles arbejde med at forme en ny FU plan. Vi har et stærkt fælles fundament, som gør os i stand til at blive endnu bedre og lykkes på de parametre, byrådet har bedt os levere på og som ikke mindst, giver den bedste mening i forhold til de børn og unge, som vi hver dag møder. Der blev arbejdet fokuseret med det, som er kernen i vores indsats, og det affødte en masse konkrete og brugbare input til det videre arbejde. For Toke Agerschou handler det ikke om, at FU skal til at gentænke hele sin praksis, men snarere at fokus skal finjusteres og rettes mod effekten af den lokale indsats. Det er afgørende, at vi får et endnu stærkere fokus på effekten af vores arbejde; at vi i endnu højere grad kan dokumentere og bevidne den forskel vi gør for det skoletrætte barn eller den vildfarne unge, der har svært ved at finde tilbage i rette spor. Jo bedre vi bliver til at vise og FU-chef Toke Agerschou havde taget en stålsat inuit med i sit oplæg: Som inuitter, der forlader deres vinterlejr, skal vi træffe oplyste og reflekterede valg om, hvad vi bringer med videre, og hvad vi lægger bag os. Unge bidrager til kulturpolitik dokumentere vores resultater, jo mere råderum får vi lokalt til at gøre det, vi er allerbedst til at planlægge og designe de specifikke forløb og indsatser, som taler ind i den virkelighed, som børn og unge oplever lokalt. Arbejdet med den nye FU-plan skal være afsluttet i august 2015 hvorefter planen sendes i høring og senere til byrådet. Byrådet ventes at vedtage den endelige FU-plan i december Nyt fælles FU net Når den nye FU-organisering officielt træder i kraft pr. 1. januar 2015, bliver det med ét fælles FU net for hjemmesider (www.uiaa.dk) og FU intranet for alle FU ansatte. Den nye fælles platform giver bl.a. bedre muligheder for fælles videndeling og kommunikation på tværs af områder og organisatoriske skel. Således giver det nye FU intra alle FU ansatte en godkendt arbejdsmail, mobil adgang til både intranettet og mail, fælles fildeling og arkiv, og ikke mindst grobund for fælles åbenhed, faglighed og social kapital i hele FU. Det nye FU net er baseret på de ansattes UniLogin, der giver f.eks. ungdomsskoleansatte automatisk adgang til relevante skolers Forældre- og ElevIntra. En Ungekonference den november i Filmbyen involverede unge og kreative facilicatorer i at få ideer til fremtidens ungdomskulturprofil i Aarhus. Arrangementet er et led i Ung i Aarhus 2017 strategi og peger frem mod Europæiske Kulturhovedstad Aarhus Overskriften er ungeinvolvering - og medarbejdere og ledere i Ung i Aarhus har afholdt de første konferencer. Materialet skal bruges i praksis - for eksempel af styregruppen for Kulturhus for Unge. 14-årige Asli Abdisamad fra Hasle er en af deltagerne: Det overraskede mig, - jeg troede det ville være kedeligt, men det var spændende og meget sjovt at lære nye mennesker at kende. Jeg fandt ud af, at jeg kunne lave modeller, fortæller hun. Asli er for anden dag i arbejds- gruppe med Ella. De to fandt i hinanden et godt makkerpar, da de skulle arbejde med indretning af en ungepark. Selv om Ella var fire år ældre, kunne vi sagtens snakke med hinanden. Jeg har lært at jeg ikke skal være genert jeg skal bare kaste mig ud i det. Nu vil jeg fortælle mine venner at de er gået glip af noget, siger hun. Integration der batter Det har været helt vildt spændende at følge med i gruppernes udvikling, fortæller Nina Lykke Nielsen, pædagog på Legepladsen Bispehaven. Jeg er med pigerne fra klubben, fordi de ellers ikke havde fået lov til at være med. Unge som Asli er gået fra at være meget generte og have behov for at have mig tæt på i går til at folde sig ud. Jeg er ved at dø af nysgerrighed for at se, hvad de kommer med til fremlæggelsen, fortsætter Nina. Det er så vigtigt at få unge fra Bispehaven med det lærer de så meget af. Og denne her proces har jeg også selv lært noget af. Det kan jeg bruge til at udvikle på idéer i klubben. Ideer med fælles tema: Alle skal føle sig velkomne uanset hudfarve! : Gigantklub. Kulturhus af containere. Væresteder med streetsport og skateboard. Park for unge, et sted som unge selv udvikler. Læs mere: om Ungekonferencen Aarhus 2014 på Facebook søg på Ungekonferencen Aarhus Baggrund: UngiAarhus forbereder sig til Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 Se BUnyt App: Find link til modeller af forslagene og de unges evaluering og refleksion. BU Nyt December

10 KORT SSP NYT Vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence BU Nyts redaktion har udtrukket følgende heldige vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence, som alle vinder en fin æske chokolade fra Anton Berg. BU Nyt redaktionen har trukket lod blandt svarene i julekonkurrencen. Vinderne kan ses i boksen ved siden af. Tusind tak for medvirken Der skal lyde en stor tak fra BU Nyt redaktionen til alle deltagerne i både videoerne og i konkurrencen. Det har været meget spændende at komme rundt og se nogle af de mange forskellige arbejdspladser, der er i Børn og Unge. Præmierne leveres til arbejdspladserne den 18. og 19. december. Se alle julekalendervideoer på BU Nyt app en. Find den på App Store, google play eller via RSS-feed på dit personaleintra. Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: De heldige vindere er: Den 1. december Mette Berg fra Den integrerede institution Kælkebakken Den 2. december Lotte Althoff Laustsen fra Børnehuset Egmontgården Den 3. december Lotte Hjorth Kokholm, sekretær på Bavnehøj Skole Den 4. december Bent Lind Pædagogisk leder, Børnehuset Himmelblå Den 5. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 8. december Ingen vinder Den 9. december Helle Elmstrøm Jensen, dagplejer i dagtilbud Vestergaard Den 10. december Lene Lindegård, Hasle skole Den 11. og 12. december Lars Kirk, lærer på Engdalskolen Den 15. december Lone Eilert, sekretær på Ellekærskolen Den 16. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 17. december Mette Heegaard, Tilst skole KURSER I KOMME-GÅ-MODUL - DIGITAL FREMMØDEREGISTRERING 2-timers kursus for ansatte i dagtilbud Kurset introducerer til komme-gå-modulet og har fokus på at gøre dig i stand til at anvende såvel brugerfladen som den administrative del af systemet. Kurset afholdes på Center for Læring. Der er udbudt 24 hold, der forløber fra den 7. januar til den 13. marts. Se hold og kursusdatoer i Kursusportalen. Tilmelding i Kursusportalen ARBEJDSMILJØ I BØRN OG UNGE - 2 DAGES SUPPLERINGSUDDANNELSE Nu er der udbudt et nyt hold i februar dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obligatoriske 2 dage, man som nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år. Datoer: Den 24. og 25. februar 2015, kl. 08:30-15:30 begge dage. Tilmelding i Kursusportalen FÆLLES NETVÆRKSMØDE FOR LÆSEVEJLEDERE OG KOORDINATORER FOR SPECIALUNDERVISNING Oplæg ved Else Skibsted Differentieret undervisning i et inkluderende perspektiv Med udgangspunkt i en didaktisk model kommer Else Skibsted med nogle bud på, hvordan man konkret kan forstå og arbejde med differentieret undervisning i dansk. Mødet afholdes den 15. januar kl i Globus 1 Tilmelding i Kursusportalen senest den 7. januar kl. 8:00 Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt December 2014

11 Nye job i Børn og Unge. Hold øje på LinkedIn og på aarhus.dk/job. Ny pædagogisk leder på Højvangskolen Helle V. Houlberg er ansat som pædagogisk leder på Højvangskolen. Helle er 62 år, uddannet lærer og kommer fra en stilling som konstitueret pædagogisk leder på skolen. Børn og Unge søger Pædagogisk leder til Børnehuset Pilehytten Kolt Hasselager Dagtilbud søger en engageret og relationskompetent pædagogisk leder, der har fokus på at sikre faglig udvikling, kvalitet i kerneopgaven og trivsel for medarbejdere og børn i Børnehuset Pilehytten. Genopslag: Viceskoleleder til Tilst Skole Vi søger en engageret og helhedsorienteret viceskoleleder. Sammen med skolens ambitiøse medarbejdere og ledere motiveres du af at skabe den bedst mulige skolegang for børn med forskellig baggrund på én af Aarhus største skoler. Genopslag: Pædagogisk leder/viceskoleleder til Sødalskolen Kan du lede samarbejdet med medarbejdere og forældre med overblik og fokus på kerneopgaven? Og har du klare ideer til, hvordan vi realiserer folkeskolereformen i tæt samspil med Sødalskolens visioner for faglighed, fællesskab og udvikling? 14 pædagoger søges til 15 ugers vikariater! Er du uddannet pædagog, jobsøgende og vil du gerne starte 2015 med et rotationsvikariat? Vi er ved at uddanne vores medarbejdere, og søger uddannede pædagoger til at passe deres opgaver imens. Erfarne ledelseskonsulenter til Børn og Unge Børn og Unge gennemfører fra 2015 et uddannelsesprogram med fokus på praksisnær uddannelse af ledelsesteam. Derfor søger Ledelse og Organisation to erfarne ledelseskonsulenter. AMBU Mobilsite: Arbejdsmiljø i lommen Få nyheder, info, kontaktoplysninger og materialer lige ved hånden. Børn og Unges nye arbejdsmiljøportal, AMBU Online, er nu tilgængelig i mobilversion Med AMBU Mobilsite kan du hurtigt og nemt finde svar på dine spørgsmål om arbejdsmiljø. Her er materialer og nyheder samlet i et let og overskueligt design tilpasset din iphone eller smartphone. På mobilsitet finder du blandt andet: Oversigt over arbejdsmiljøgruppens opgaver Hjælp ved arbejdsskader og nærved-hændelser Brugsanvisninger til beredskab og certificering Nyhedsbrevet AMBU og korte nyheder Info fra A-Å Gå på siden via din mobil og log ind med UNI login så kommer du automatisk til mobilvisningen. Se mere på: BU Nyt December

12 Rådmanden åbner sidste låge i julekalenderen Den 19. december åbner rådmanden sidste låge i BU Nyts julekalender-quiz på BUnyt App. Find den på app store, google play eller via RSS-feed på dit personaleintra. Rådmanden er den sidste i rækken af kalendernisser medarbejdere i Børn og Unge som har præsenteret dagens spørgsmål i jule quizzen med gode præmier. Husk at deltage du kan nå det endnu. Julehilsen fra rådmanden Kære medarbejdere og ledere Med jul og nytår forude kan de fleste medarbejdere i Børn og Unge se frem mod velfortjente fridage og tilbage på et 2014, som på mange måder har været begivenhedsrigt. Børn og Unge har sat et markant præg på Aarhus. Ved Skt. Annagade har 1000 børn hjulpet mig med at tage første spadestik til en ny skole, et nyt dagtilbud er på vej i Gellerup, og andre dagtilbud og skoler udbygger og forandrer for at skaffe plads til de nye borgere, der er et resultat af væksten i Aarhus. Også internationalt har Børn og Unge i år sat sit præg med positiv omtale i en lang række internationale medier af Aarhus indsats imod radikalisering og diskrimination. På vores område vil 2014 nok først og fremmest blive husket for folkeskolereformen. Reformen bringer fortsat nyt for medarbejdere, ledere, elever og forældre, og den viderefører solide danske undervisningstraditioner. Reformen er på rigtig mange måder kommet godt af sted, men der er også udfordringer, som kræver at vi følger op ledelsesmæssigt. Heldigvis har vi i god forståelse med de faglige organisationer landet en ny arbejdstidsaftale for de skolernes medarbejdere, som fortsat sætter dialog og samarbejde i centrum. I år har vi blandt meget, meget andet også indført en ny struktur for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus, og politisk er der i efteråret blevet sat skarpt fokus på tidlig indsats for børns og unges trivsel og læring. Jeg har været glad for mine mange besøg rundt på Børn og Unges arbejdspladser. Overalt i Børn og Unge har jeg oplevet en stærk faglighed og en inspirerende lyst til at skabe en tryg og lærerig hverdag for børn, unge og forældre. Det har jeg al mulig grund til at anerkende og sige alle tak for. Samtidig sender jeg en stor tak for samarbejdet til alle de øvrige omkring Børn og Unge, som er aktive for at skabe de bedste tilbud til børn og unge i Aarhus. Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår! Bünyamin Simsek

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 nr. 10 maj 2014 BU nyt Forældresamarbejde: Digitalt Komme-Gå i skyen side 2 Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 Uddannelse: Aarhus fortsætter positiv kurs side 9 Bagsiden: Unge bag udsmykning

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 nr. 7 april 2014 BU nyt Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 Digital læring: Motiverer elever og medarbejdere på Søndervangskolen side 6 skolereform: Viby skole bygger om side 8

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere