BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER NR. 23 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014"

Transkript

1 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER OG HJÆLP SIDE BU NYT DECEMBER Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner Læs mere på SIDE 6

2 konference SAMARBEJDE SSP OG DIALOG Ledelse, Aarhusaftalen: Dialog og samarbejde Lego hjælper og skolereform på vej læring Parterne bag Aarhusaftalen har givet håndslag på en række justeringer, som fastlægger rammerne omkring det pædagogiske personales arbejdstid på Ledelse folkeskolerne var på dagordenen, i Aarhus. da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. De Visionerne nye justeringer og er kreativiteten i lighed med den eksisterende aftale forhandlet på plads mellem blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens Børn dagtilbud. og Unge og Der de faglige blev blandt organisationer andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. Århus Lærerforening, BUPL og FOA samt Aarhus Skolelederforening. Aftalen er et element i den løbende dialog mellem parterne om skolereformen og den lokale arbejdstidsaftale, som parterne har forpligtet hinanden på. Med den justerede aftale fortsætter det gode samarbejde om Aarhusaftalen, den konstruktive dialog og det tætte samarbejde om at gøre skolereformens principper til virkelighed. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen Den justerede Aarhusaftale skaber en højere grad af fleksibilitet i planlægningen af skolernes hverdag, hvor medarbejdere og ledere står over for mange forandringer og at mange rutiner er blevet vendt på hovedet. Aftalen åbner bedre mulighed for at forene pædagogiske målsætninger om en sammenhængende og alsidig skoledag for eleverne med ønsket om rammer for det pædagogiske personale, der bedst muligt understøtter trivsel og attraktive arbejdspladser, et professionelt råderum og tværfagligt samarbejde. Parterne anerkender samtidig den indsats, der bliver ydet med at skabe sammenhæng mellem skole og fritidspædagogiske tilbud, som har en selvstændig betydning for børns og unges udvikling. Med aftalen forpligter parterne desuden hinanden på at skærpe den ledelsesmæssige opfølgning på skolernes udmøntning af aftalen og på at lære gode løsninger af hinanden. Den nye aftale træder i kraft pr. 1. august Læs mere på: aarhus.dk/skolereform under Baggrund. Aftalen kort: Parterne er blandt andet enige om: At der i dialog mellem ledelse og medarbejdere skabes mulighed for en mere fleksibel planlægning af medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne. At tilstedeværelsen på 35 timer om ugen skal ses som et gennemsnit over et år og kan variere mellem timer om ugen. At anerkende behovet for sammenhængende tid til forberedelse, herunder at der i begrænset omfang åbnes for møder for hele det pædagogiske personale efter kl. 17. KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Kontorchef, Kommunikation Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december december 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Æbleskivetid på lærerig tur for 1. december som chef for Sundhed og børn fra Ellekær Dagtilbud Trivsel 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt December 2014

3 SAMARBEJDE OG DIALOG Trivselsundersøgelse: Skoler har brug for dialog og fleksible løsninger Medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus har svaret på en trivselsmåling, som er aftalt i forlængelse af den nye arbejdstidsaftale og indførelsen af skolereformen efter sommerferien. Målingen er gennemført i perioden 27. oktober til 16. november i skoleåret , som er det første år med den nye skolereform. Det er samtidig den anden APV-måling efter lockouten på lærerområdet i foråret Den nye undersøgelse tegner et billede af medarbejdere, som står midt i en vanskelig opgave. Særligt pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har været påvirket af forandringerne, men også lærernes arbejdsmiljø er påvirket, fremgår det af undersøgelsen. Undersøgelsen viser samtidig, at der er lokale variationer i udviklingen i trivslen, ligesom den understreger betydningen af arbejdet med social kapital. I 2013-målingen, som blev gennemført efter en månedlang konflikt, gav lærerne udtryk for et fald i jobtilfredsheden og oplevelsen af social kapital en udvikling, der med en stor lokal indsats nu er bremset. Til gengæld oplever pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter nu et fald, efter at deres roller med skolereformen er forandrede. De udfordringer, som trivselsundersøgelsen afdækker, er kernen i de nylige justeringer af den lokale arbejdstidsaftale, Aarhusaftalen. Parterne Børn og Unge, Århus Lærerforening, BUPL, FOA samt Aarhus Skolelederforening justerede aftalen med henblik på blandt andet at styrke muligheden for lokal dialog og for smidigere måder at tilrettelægge arbejdet i hverdagen. Find rapporten på BUportalen under Arbejdsmiljø eller på aarhus.dk: Søg på Trivselsundersøgelse for Skoler 2014 Hovedrapport HMU: Skoler får målrettet hjælp i en svær tid Med den netop offentliggjorte Trivselsundersøgelse 2014 fra skolerne står det klart, at skolerne står midt i en vanskelig tid. HMU peger på behovet for en målrettet understøttelse af skolerne. Efter folkeskolereformen gennemgår skolerne netop nu en historisk stor ændring. Det sætter spor: Lærere, pædagoger, ledere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på mange skoler oplever, at deres tilfredshed med arbejdet og generelle trivsel er under større pres end ved den seneste måling i HMU anerkender de udfor- dringer, som de nye rammer og krav stiller til den enkeltes arbejdsformer, metoder og samarbejde. Og anerkender den påvirkning af arbejdsmiljøet, som de store forandringer på området betyder for den enkelte. Det skal der tages hånd om. Med ændringerne i aarhusaftalen har parterne forsøgt at imødekomme behovet for bedre rammer, så skolernes ledere og medarbejdere kan løse opgaven sammen - med større fleksibilitet samt mulighed for en mere smidig prioritering og organisering af arbejdet. Der er forskel på skolerne og der er forskel på resultaterne af trivselsmålingen. Derfor peger HMU på et behov for en målrettet understøttelse af skolerne, med hjælp fra områdecheferne og de faglige organisationer. Indsatsen kan i høj grad hvile på et fundament af videndeling og gode erfaringer, som ledere og medarbejdere på mange skoler allerede har gjort sig i arbejdet med at løfte opgaven og sikre en solid social kapital og tilfredshed også i reformtider. Om HMU: HMU er det øverste fælles MED-udvalg i Børn og Unge. Udvalget drøfter alle emner, der er omfattet af MED-aftalen for Børn og Unge, samt principielle og fælles emner for alle Børn og Unges medarbejdere. I HMU sidder ledelsesog medarbejderrepræsentanter fra alle fagområder i Børn og Unge. BU Nyt December

4 UNDERVISNING I FAGENE Søndervangskolen: It-satsning skal gøre elever endnu dygtigere I løbet af tre år er gennemsnittet ved afgangsprøven steget med 1,9 karakterpoint. På Søndervangskolen er de glade for udviklingen, men ikke tilfredse. Fokus på it-undervisning skal hæve elevernes faglige niveau yderligere IPads til alle elever, fagudvalg som ugentligt producerer it-forløb sammen og ekstern sparring. Det er hovedingredienserne i Søndervangskolens plan om at tilrettelægge 95 % af undervisningen digitalt i skoleåret 2015/16. Planen har til hovedformål at gøre eleverne dygtigere og begyndte i sommeren 2013, hvor alle elever og lærere fik en ipad. Det første år gik med at blive fortrolige med teknologien og det store udvalg af software. I indeværende skoleår er der fokus på at anvende udstyret til bedre undervisning. Vi skal sammen og med hjælp udefra blive i stand til at levere en pædagogisk tilrettelagt it-undervisning, som har til hovedformål, at eleverne præsterer bedre. Vores fokus på it i undervisningen skal kunne ses på bundlinjen. Elevernes resultat ved afgangsprøven er steget med 1,9 karakterpoint i løbet af de sidste tre år, men målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, og det er vi et stykke fra, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. Skemalagte fagudvalg og kollegial sparring Hver onsdag kl holder alle dansklærerne fagudvalgsmøde, og hver fredag er det matematiklærerne. Møderne er skemalagte og handler om sammen at producere kvalificerede undervisningsforløb med it. Samtidig er 11 af skolens lærere med i ipad-mentor- 4 BU Nyt December 2014

5 UNDERVISNING I FAGENE gruppen, som mødes hver måned til kompetencekurser på skolen og fungerer som ekstra sparringspartnere til kollegerne. Vi prioriterer at give lærerne mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Fagudvalgene er et produktionssted, og alle lærere skal lave tre digitale undervisningsforløb og lægge det på Center for Lærings hjemmeside. Det giver 110 køreklare forløb. Kravene er, at forløbene skal kunne forstås og bruges af andre, og de nye forenklede læringsmål skal være indarbejdet. Det og udvalgenes øvrige arbejde deles også på en fælles platform, hvilket betyder, at vi ender op med at have en stor bank med brugbare it-forløb. Jeg er meget tilfreds med det foreløbige arbejde, lærerne har det drive, der skal til, siger Martin Bernhard. Anne Katrine Kusk er dansk- og engelsklærer på Søndervangskolen. Hun ser mange oplagte fordele ved skolens it-satsning, selvom der er gang i flere ting på en gang. Der er følgeskab blandt lærerne til ledelsens it-udspil. Vi skaber ikke revolution efter få måneder, men vi er godt på vej. Vores digitale muligheder passer også fint sammen med den nye arbejdstidsaftale, da det giver Ekstern sparring Søndervangskolen betaler firmaet Kompas for at understøtte arbejdet med it i undervisningen. Samtidig har skolen indgået en aftale med seks af de 32 it-vejledere, som via Center for Læring kan bookes til at komme ud og hjælpe med at gennemføre og observere it-forløb på de aarhusianske folkeskoler. Aftalen lyder på fire årlige besøg med 1.5 times observation og to timers feedback og sparring til de observerede lærere. En af vejlederne er Peter Kessel. Det er en kæmpe kvalitet, at de har skemalagte timer, hvor lærerne producerer it-forløb sammen. I dag har jeg observeret god undervisning med ipads. Jeg oplevede en tryghed ved at bruge det tekniske udstyr og miljøet på forskellige apps. Selvom meget var fint, vil jeg nu gå ind og udfordre lærerne og få dem til at reflektere over følgende spørgsmål: Hvordan strukturerer man bedst timen, så alle bliver mere deltagende, og hvorfor skal eleverne bruge ipads og ikke blyant til konkrete øvelser? For lærerne er det positivt, at der kommer friske øjne på deres arbejde. Det er rart, at nogen stiller spørgsmål, til det man laver. Det er med til at holde fokus på, hvad målet er, og hvad der giver mening, siger Anne Katrine Kusk. Vil du vide mere om it på Søndervangskolen? Kontakt viceskoleleder, Martin Bernhard: Skolereformen om it i undervisningen: Digitale læringsformer kan være med til at skabe varierede og differentierede undervisningsformer, der kan styrke motivation og læring hos alle elever. Derfor skal it i højere grad integreres i den daglige undervisning. Læs mere: aarhus.dk/skolereform Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie siger Anne Katrine Kusk gode muligheder for at dele undervisning med hinanden. Samtidig er ipads gode til undervisningsdifferentiering, og de gør eleverne mere deltagende. Men der er meget at forholde sig til, og især ser jeg frem til at få mere overskud til at prøve de digitale feedback-apps mere af. De er effektive for eleverne, siger hun og bliver bakket op af Alhama fra 5.a: Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie. Målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. BU Nyt December

6 LÆRING OG SSP UDVIKLING Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner En frostkold decembermorgen ankommer 95 forventningsfulde børn til udflugtsstedet, Ørnereden, langt inde i Marselisborgskoven. Indpakket i flyverdragter, huer, vinterstøvler og vanter er de klar til årets store juletur, der sætter læring og oplevelser i fokus Mens nogle bliver sendt på nissejagt i skoven, skal andre finde vej med GPS, lede efter sælen ved havet eller hjælpe den gode julefe. Et par stykker sætter sig omkring lejrbålet, hvor de sammen kan nyde et glas saftevand og lune æbleskiver over de små flammer. Der er lagt op til en hyggelig formiddag for både børn og voksne, da Ellekær Dagtilbud samles i Ørnereden. Men ifølge sprogkonsulent og medarrangør, Bodil Jørgensen, er turen mere end en hyggelig julesammenkomst. Turen skal gøre de pædagogiske læreplaner konkrete og give børnene nye oplevelser med hjem. Alle opgaver er bygget op om en fælles julefortælling og styrker forskellige dele af de pædagogiske læreplanstemaer. Her bliver både sprog, motorik, kultur, natur og sociale kompetencer sat i spil. Samtidig bliver børnenes fantasi og kreativitet udfordret i løbet af dagen siger Bodil Jørgensen, da vi møder hende i Ørnereden. Ud i naturen Turen er planlagt i samarbejde med friluftsvejleder, Anne Stidsen, der er fast tilknyttet Ørnereden. Hun viser børn og voksne på rette vej i skoven, der er fyldt med gemte poster bag grene eller træer og hemmelige spor af havregryn. Børnene lytter opmærksomt til hendes historier og løber nysgerrigt ud på På årets juletur bruger børnene motorik og sanser til at løse opgaver i det naturskønne område ved Ørnereden. Her bliver både sprog, kultur og matematik sat i spil. deres opgaver. De fleste er spændte og ivrige for at komme af sted, mens andre lunter stille efter. Anne Stidsen mener, at turen er en god mulighed for at komme ud af børnenes faste rammer og lære på en ny måde. Hun mener, at området byder på mange udfordringer, som børnene ikke oplever til dagligt og som kan flytte dem både personligt og socialt. Her får børnene mange nye indtryk og mulighed for en mere kropslig læring. I stedet for at lytte skal de i højere grad bruge deres sanser og motorik til at løse opgaver i fællesskab og finde vej i det store område, der på mange måder er anderledes end det de kender siger Anne Stidsen. Før-matematiske begreber Find en pind, der er lige så lang som din hånd, Lav ti englehop, Syng julefeens yndlingssang eller Følg sporene og tag vejen til højre. Sådan lyder et par af de opgaver, som børnene finder i skoven. Selvom det kan lyde simpelt, er de små opgaver en god måde at 6 BU Nyt December 2014

7 LÆRING OG UDVIKLING virkeliggøre de pædagogiske læreplaner, mener Bodil Jørgensen. I opgaverne får børnene mulighed for at kropsliggøre meget af det, vi snakker om til dagligt og lege videre på den fælles julefortælling på en ny og kreativ måde. Samtidig kan de voksne hente inspiration til alternative læringsmåder og finde ny samtaleemner, som de kan bruge i hverdagen med børnene siger hun. Bodil Jørgensen fortæller, at børnene skal bruge flere før-matematiske begreber til at samle ting i forskellige størrelser og antal på turen. De skal bruge forskellige forholdsord og retningsbegreber til at finde vej. Samtidig skal de bruge deres krop og motorik til at løbe i det kuperede terræn og løse en række fysiske opgaver. Tid til fordybelse Udover dagens planlagte opgaver lærer børnene også en masse om natur og naturfænomener, når de er ude. Her stopper de naturligt op for at kaste sten i vandet, mærke den frosne jordbund eller lugte røgen fra det lille lejrbål. Mange af børnene er vant til at være i byen og har aldrig set skoven om vinteren, hvor alting er koldt og hårdt. Det gør derfor stort indtryk at komme ud i det store område. Når børnene på forhånd kender en masse ord, der er relevante for dagens opgaver, bliver det meget lettere at starte en dialog og udfolde sproget på turen. Her bliver ordene konkrete og børnene kan deltage aktivt i fortællingen siger hun. Det er tydelig at se børnenes genkendelse, da de finder den gode julefe i træet og nissen i skovbunden. Begge figurer er med i julehistorien og vækker stor begejstring i gruppen. Børnene er klar til at hjælpe feen og synger højtlydt hendes yndlingsjulesang, Dejlig er den himmel blå, som er øvet hjemmefra. Bodil Jørgensen mener, at julefortællingen er med til at udvikle børnenes fantasi og give dem idéer til nye lege. Hun ser, at oplevelserne sætter sig fast og efterfølgende bliver brugt i deres lege. Flere afdelinger vælger derfor også at arbejde videre med julefortællingen efter turen. På den måde bliver de fælles oplevelser et udgangspunkt for nye samtaler og yderligere udvikling af børnenes kompetencer. FAKTA Dagtilbuddene i Område Viborgvej er gået sammen om at leje det tidligere naturcenterlokale ved Ørnereden. Det giver gode rammer for at have en base, når de er på tur. Her er det muligt at tænde op i pejsen og få varmen på en kold vinterdag. Samtidig kan børnene lave aktiviteter i skoven, madlavning over bål eller lære om natur og dyreliv. Friluftsvejleder Anne Stidsen er ansat på tværs af Viborgvejs dagtilbud til at lave naturformidling og friluftsaktiviteter ved Ørnereden og hjemme i institutionernes lokalområde. Kontakt: Friluftsvejleder, Anne Stidsen. Mail: Bodil Jørgensen fortæller, at det i høj grad er op til den enkelte pædagog eller medhjælper at udfolde turens mange læringsmuligheder og dvæle ved de ting, som deres børnegruppe finder interessant. Vi opfordrer de voksne til at engagere sig og sætte ord på dagens mange opgaver. Her er børnene inddelt i mindre grupper, hvor der er tid til fordybelse. Det betyder, at børnene ikke bare får en masse oplevelser med hjem, men også lærer en helt masse, uden at de selv tænker over det siger hun. Forberedelse med sprogkasse Alle syv afdelinger har forberedt sig til dagen gennem en sprogkasse, der er bygget op om den fælles julefortælling. Her lærer børnene nye begreber og ord om julen, der på turen bliver foldet ud og brugt i opgaver. Sprogvejleder og pædagog, Trine Steenberg, mener, at det betyder meget for børnenes oplevelse, at de kan genkende elementer fra historien. Derfor er både temaer og figurer fra historien med i dagens opgaver. Trine Steenberg oplever, at de nye ord sætter sig bedre fast, hvis de både bliver gentaget i den dialogiske læsning og kropsliggjort gennem opgaver. De unikke naturområder ved ørnereden giver børnene gode naturoplevelser. BU Nyt December

8 DRIFT Hjælp til problemer med kommunens it-netværk Du kan have oplevet lange svartider, utilgængelige services, manglende adgang til fil-drev, forsinkede mails i Outlook, problemer med Citrix og mange andre ting i efteråret. Årsagerne skal findes flere steder men hjælpen er ofte nær. Bliv en smule klogere på problemerne her: Support: Har du brug for support til ovenstående hændelser: Opret en sag i Helpdesk.? Du oplever udfald på Outlook Exchange eller du har ikke adgang til fællespostkasser Årsag: De foregående uger har været præget af en række driftshændelser, der hos dig kan opleves som midlertidig mangel på opdatering af data og en Outlook-klient, der fryser som hvid skærm. Dette skyldes dels flytningen til ny driftsoperatør, dels en række driftsvanskeligheder. I de fleste tilfælde kan du tilgå mail/kalender via web på: https://owa.adm.aarhuskommune. dk/owa eller på en mobiltelefon/ipad. Tidshorisont: Selve flytningen til ny driftsoperatør på Outlook/Exchange forventes færdiggjort ved udgangen af Der kan dog stadig være efterskælv fra flytningen et stykke ind i januar.? Du mangler adgang til dine fil-drev og tjenester. Programmerne fungerer langsomt Årsag: Problemerne skyldes en flytning af kommunens servere fra en leverandør til en anden. Det har givet nogle udfordringer. Tidshorisont: Frem til årsskiftet kan programmerne stadig fungere langsommere og nogle tjenester være kortvarigt utilgængelige? Du får en henvendelse om, at alle enheder på din arbejdsplads skal geninstalleres Årsag: Alle kommunens computere skal geninstalleres, så de får den samme grundpakke af programmer. Det skal lette supporten og gøre driften mere stabil. Geninstallationen kaldes også for en spejling. I praksis betyder det, at den enkelte arbejdsplads vil få en varsling og herefter skal sikre, at alle pc er på arbejdspladsen står tændt efter arbejdstid, så de kan blive geninstalleret natten over. Tidshorisont: I Børn og Unge begynder geninstallationerne af pc er omkring den 1. februar. Det vil ske arbejdsplads for arbejdsplads først efter en varsling. Alle pc er i Børn og Unge forventes geninstalleret i marts-april. Hold øje med Ugepakken for mere info.? Citrix virker ikke Årsag: En ny Citrix er på vej. Den er ved at blive testet. I overgangsperioden vil det gamle Citrix blive understøttet men ikke udviklet. På kommunens bærbare pc er er det allerede i dag muligt at tilgå kommunens programmer og filer hjemmefra via Any- Connect. AnyConnect blev automatisk installeret på bærbare ADM-pc er i april måned Tidshorisont: Citrix udfases fra 31. december 2014? Du kan ikke bruge dit mobilnet på din ipad eller bærbare pc fra Aarhus Kommune og har ingen adgang til postkasse eller kalender Årsag: Alle indehavere af ipads og bærbare pc er med simkort fra Aarhus Kommune har fået tilsendt et brev med nye simkort. Simkortene i ipads og bærbare skal udskiftes, fordi kommunen har fået ny leverandør af mobilt bredbånd. Tidshorisont: Efter 1. januar 2015 udløber de gamle simkort og skal være udskiftet og du kan kun tilgå mobilnettet med dit nye simkort.? Du oplever udfald i kommunens netværk Årsag: I efteråret har der været enkelte udfald i Aarhus Kommunes netværk. Det skyldes, at netværkshastigheden mellem alle kommunens bygninger er blevet opgraderet blandt andet af hensyn forbedring af internetforbindelsen på skoler og i dagtilbud. Tidshorisont: Opgraderingen er færdig Kontakt: Jesper Dannerfjord, Chef for Brugerservice. Mail: 8 BU Nyt December 2014

9 FU-STRUKTUR Ung i Aarhus: Sammen om FU-plan En ny FU-plan skal sammen med de organisatoriske ændringer af FU-området fremtidssikre indsatsen over for byens børn og unge. Med en fælles formiddag for alle medarbejdere og leder blev arbejdet kickstartet. En ny FU-plan er et fælles projekt. Det var signalet da alle medarbejdere og ledere var samlet til en fælles formiddag i DGI-huset. Med besøg af rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen, blev de store linjer og hensigten med byrådets beslutning om at reorganisere FU-området tegnet op samtidig med at vigtigheden af FU s arbejde ind i et 0-18 års perspektiv blev understreget. Med det afsæt var opgaven i grupper at drøfte og komme med input til arbejdet med en ny FU-plan FU-chef Toke Agerschou var meget glad for dagen: Jeg oplevede en rigtig god energi og lyst til det fælles arbejde med at forme en ny FU plan. Vi har et stærkt fælles fundament, som gør os i stand til at blive endnu bedre og lykkes på de parametre, byrådet har bedt os levere på og som ikke mindst, giver den bedste mening i forhold til de børn og unge, som vi hver dag møder. Der blev arbejdet fokuseret med det, som er kernen i vores indsats, og det affødte en masse konkrete og brugbare input til det videre arbejde. For Toke Agerschou handler det ikke om, at FU skal til at gentænke hele sin praksis, men snarere at fokus skal finjusteres og rettes mod effekten af den lokale indsats. Det er afgørende, at vi får et endnu stærkere fokus på effekten af vores arbejde; at vi i endnu højere grad kan dokumentere og bevidne den forskel vi gør for det skoletrætte barn eller den vildfarne unge, der har svært ved at finde tilbage i rette spor. Jo bedre vi bliver til at vise og FU-chef Toke Agerschou havde taget en stålsat inuit med i sit oplæg: Som inuitter, der forlader deres vinterlejr, skal vi træffe oplyste og reflekterede valg om, hvad vi bringer med videre, og hvad vi lægger bag os. Unge bidrager til kulturpolitik dokumentere vores resultater, jo mere råderum får vi lokalt til at gøre det, vi er allerbedst til at planlægge og designe de specifikke forløb og indsatser, som taler ind i den virkelighed, som børn og unge oplever lokalt. Arbejdet med den nye FU-plan skal være afsluttet i august 2015 hvorefter planen sendes i høring og senere til byrådet. Byrådet ventes at vedtage den endelige FU-plan i december Nyt fælles FU net Når den nye FU-organisering officielt træder i kraft pr. 1. januar 2015, bliver det med ét fælles FU net for hjemmesider (www.uiaa.dk) og FU intranet for alle FU ansatte. Den nye fælles platform giver bl.a. bedre muligheder for fælles videndeling og kommunikation på tværs af områder og organisatoriske skel. Således giver det nye FU intra alle FU ansatte en godkendt arbejdsmail, mobil adgang til både intranettet og mail, fælles fildeling og arkiv, og ikke mindst grobund for fælles åbenhed, faglighed og social kapital i hele FU. Det nye FU net er baseret på de ansattes UniLogin, der giver f.eks. ungdomsskoleansatte automatisk adgang til relevante skolers Forældre- og ElevIntra. En Ungekonference den november i Filmbyen involverede unge og kreative facilicatorer i at få ideer til fremtidens ungdomskulturprofil i Aarhus. Arrangementet er et led i Ung i Aarhus 2017 strategi og peger frem mod Europæiske Kulturhovedstad Aarhus Overskriften er ungeinvolvering - og medarbejdere og ledere i Ung i Aarhus har afholdt de første konferencer. Materialet skal bruges i praksis - for eksempel af styregruppen for Kulturhus for Unge. 14-årige Asli Abdisamad fra Hasle er en af deltagerne: Det overraskede mig, - jeg troede det ville være kedeligt, men det var spændende og meget sjovt at lære nye mennesker at kende. Jeg fandt ud af, at jeg kunne lave modeller, fortæller hun. Asli er for anden dag i arbejds- gruppe med Ella. De to fandt i hinanden et godt makkerpar, da de skulle arbejde med indretning af en ungepark. Selv om Ella var fire år ældre, kunne vi sagtens snakke med hinanden. Jeg har lært at jeg ikke skal være genert jeg skal bare kaste mig ud i det. Nu vil jeg fortælle mine venner at de er gået glip af noget, siger hun. Integration der batter Det har været helt vildt spændende at følge med i gruppernes udvikling, fortæller Nina Lykke Nielsen, pædagog på Legepladsen Bispehaven. Jeg er med pigerne fra klubben, fordi de ellers ikke havde fået lov til at være med. Unge som Asli er gået fra at være meget generte og have behov for at have mig tæt på i går til at folde sig ud. Jeg er ved at dø af nysgerrighed for at se, hvad de kommer med til fremlæggelsen, fortsætter Nina. Det er så vigtigt at få unge fra Bispehaven med det lærer de så meget af. Og denne her proces har jeg også selv lært noget af. Det kan jeg bruge til at udvikle på idéer i klubben. Ideer med fælles tema: Alle skal føle sig velkomne uanset hudfarve! : Gigantklub. Kulturhus af containere. Væresteder med streetsport og skateboard. Park for unge, et sted som unge selv udvikler. Læs mere: om Ungekonferencen Aarhus 2014 på Facebook søg på Ungekonferencen Aarhus Baggrund: UngiAarhus forbereder sig til Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 Se BUnyt App: Find link til modeller af forslagene og de unges evaluering og refleksion. BU Nyt December

10 KORT SSP NYT Vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence BU Nyts redaktion har udtrukket følgende heldige vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence, som alle vinder en fin æske chokolade fra Anton Berg. BU Nyt redaktionen har trukket lod blandt svarene i julekonkurrencen. Vinderne kan ses i boksen ved siden af. Tusind tak for medvirken Der skal lyde en stor tak fra BU Nyt redaktionen til alle deltagerne i både videoerne og i konkurrencen. Det har været meget spændende at komme rundt og se nogle af de mange forskellige arbejdspladser, der er i Børn og Unge. Præmierne leveres til arbejdspladserne den 18. og 19. december. Se alle julekalendervideoer på BU Nyt app en. Find den på App Store, google play eller via RSS-feed på dit personaleintra. Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: De heldige vindere er: Den 1. december Mette Berg fra Den integrerede institution Kælkebakken Den 2. december Lotte Althoff Laustsen fra Børnehuset Egmontgården Den 3. december Lotte Hjorth Kokholm, sekretær på Bavnehøj Skole Den 4. december Bent Lind Pædagogisk leder, Børnehuset Himmelblå Den 5. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 8. december Ingen vinder Den 9. december Helle Elmstrøm Jensen, dagplejer i dagtilbud Vestergaard Den 10. december Lene Lindegård, Hasle skole Den 11. og 12. december Lars Kirk, lærer på Engdalskolen Den 15. december Lone Eilert, sekretær på Ellekærskolen Den 16. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 17. december Mette Heegaard, Tilst skole KURSER I KOMME-GÅ-MODUL - DIGITAL FREMMØDEREGISTRERING 2-timers kursus for ansatte i dagtilbud Kurset introducerer til komme-gå-modulet og har fokus på at gøre dig i stand til at anvende såvel brugerfladen som den administrative del af systemet. Kurset afholdes på Center for Læring. Der er udbudt 24 hold, der forløber fra den 7. januar til den 13. marts. Se hold og kursusdatoer i Kursusportalen. Tilmelding i Kursusportalen ARBEJDSMILJØ I BØRN OG UNGE - 2 DAGES SUPPLERINGSUDDANNELSE Nu er der udbudt et nyt hold i februar dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obligatoriske 2 dage, man som nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år. Datoer: Den 24. og 25. februar 2015, kl. 08:30-15:30 begge dage. Tilmelding i Kursusportalen FÆLLES NETVÆRKSMØDE FOR LÆSEVEJLEDERE OG KOORDINATORER FOR SPECIALUNDERVISNING Oplæg ved Else Skibsted Differentieret undervisning i et inkluderende perspektiv Med udgangspunkt i en didaktisk model kommer Else Skibsted med nogle bud på, hvordan man konkret kan forstå og arbejde med differentieret undervisning i dansk. Mødet afholdes den 15. januar kl i Globus 1 Tilmelding i Kursusportalen senest den 7. januar kl. 8:00 Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt December 2014

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul MDI BLADET december 2014 Tema: Fællesskab I dette blad: Intet menneske er en ø Fælles fodslag med nyt årshjul Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber Vi gør vores verden større sammen En rejse

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere