BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER NR. 23 DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014"

Transkript

1 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER OG HJÆLP SIDE BU NYT DECEMBER Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner Læs mere på SIDE 6

2 konference SAMARBEJDE SSP OG DIALOG Ledelse, Aarhusaftalen: Dialog og samarbejde Lego hjælper og skolereform på vej læring Parterne bag Aarhusaftalen har givet håndslag på en række justeringer, som fastlægger rammerne omkring det pædagogiske personales arbejdstid på Ledelse folkeskolerne var på dagordenen, i Aarhus. da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. De Visionerne nye justeringer og er kreativiteten i lighed med den eksisterende aftale forhandlet på plads mellem blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens Børn dagtilbud. og Unge og Der de faglige blev blandt organisationer andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. Århus Lærerforening, BUPL og FOA samt Aarhus Skolelederforening. Aftalen er et element i den løbende dialog mellem parterne om skolereformen og den lokale arbejdstidsaftale, som parterne har forpligtet hinanden på. Med den justerede aftale fortsætter det gode samarbejde om Aarhusaftalen, den konstruktive dialog og det tætte samarbejde om at gøre skolereformens principper til virkelighed. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen Den justerede Aarhusaftale skaber en højere grad af fleksibilitet i planlægningen af skolernes hverdag, hvor medarbejdere og ledere står over for mange forandringer og at mange rutiner er blevet vendt på hovedet. Aftalen åbner bedre mulighed for at forene pædagogiske målsætninger om en sammenhængende og alsidig skoledag for eleverne med ønsket om rammer for det pædagogiske personale, der bedst muligt understøtter trivsel og attraktive arbejdspladser, et professionelt råderum og tværfagligt samarbejde. Parterne anerkender samtidig den indsats, der bliver ydet med at skabe sammenhæng mellem skole og fritidspædagogiske tilbud, som har en selvstændig betydning for børns og unges udvikling. Med aftalen forpligter parterne desuden hinanden på at skærpe den ledelsesmæssige opfølgning på skolernes udmøntning af aftalen og på at lære gode løsninger af hinanden. Den nye aftale træder i kraft pr. 1. august Læs mere på: aarhus.dk/skolereform under Baggrund. Aftalen kort: Parterne er blandt andet enige om: At der i dialog mellem ledelse og medarbejdere skabes mulighed for en mere fleksibel planlægning af medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne. At tilstedeværelsen på 35 timer om ugen skal ses som et gennemsnit over et år og kan variere mellem timer om ugen. At anerkende behovet for sammenhængende tid til forberedelse, herunder at der i begrænset omfang åbnes for møder for hele det pædagogiske personale efter kl. 17. KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Kontorchef, Kommunikation Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december december 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Æbleskivetid på lærerig tur for 1. december som chef for Sundhed og børn fra Ellekær Dagtilbud Trivsel 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt December 2014

3 SAMARBEJDE OG DIALOG Trivselsundersøgelse: Skoler har brug for dialog og fleksible løsninger Medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus har svaret på en trivselsmåling, som er aftalt i forlængelse af den nye arbejdstidsaftale og indførelsen af skolereformen efter sommerferien. Målingen er gennemført i perioden 27. oktober til 16. november i skoleåret , som er det første år med den nye skolereform. Det er samtidig den anden APV-måling efter lockouten på lærerområdet i foråret Den nye undersøgelse tegner et billede af medarbejdere, som står midt i en vanskelig opgave. Særligt pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har været påvirket af forandringerne, men også lærernes arbejdsmiljø er påvirket, fremgår det af undersøgelsen. Undersøgelsen viser samtidig, at der er lokale variationer i udviklingen i trivslen, ligesom den understreger betydningen af arbejdet med social kapital. I 2013-målingen, som blev gennemført efter en månedlang konflikt, gav lærerne udtryk for et fald i jobtilfredsheden og oplevelsen af social kapital en udvikling, der med en stor lokal indsats nu er bremset. Til gengæld oplever pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter nu et fald, efter at deres roller med skolereformen er forandrede. De udfordringer, som trivselsundersøgelsen afdækker, er kernen i de nylige justeringer af den lokale arbejdstidsaftale, Aarhusaftalen. Parterne Børn og Unge, Århus Lærerforening, BUPL, FOA samt Aarhus Skolelederforening justerede aftalen med henblik på blandt andet at styrke muligheden for lokal dialog og for smidigere måder at tilrettelægge arbejdet i hverdagen. Find rapporten på BUportalen under Arbejdsmiljø eller på aarhus.dk: Søg på Trivselsundersøgelse for Skoler 2014 Hovedrapport HMU: Skoler får målrettet hjælp i en svær tid Med den netop offentliggjorte Trivselsundersøgelse 2014 fra skolerne står det klart, at skolerne står midt i en vanskelig tid. HMU peger på behovet for en målrettet understøttelse af skolerne. Efter folkeskolereformen gennemgår skolerne netop nu en historisk stor ændring. Det sætter spor: Lærere, pædagoger, ledere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på mange skoler oplever, at deres tilfredshed med arbejdet og generelle trivsel er under større pres end ved den seneste måling i HMU anerkender de udfor- dringer, som de nye rammer og krav stiller til den enkeltes arbejdsformer, metoder og samarbejde. Og anerkender den påvirkning af arbejdsmiljøet, som de store forandringer på området betyder for den enkelte. Det skal der tages hånd om. Med ændringerne i aarhusaftalen har parterne forsøgt at imødekomme behovet for bedre rammer, så skolernes ledere og medarbejdere kan løse opgaven sammen - med større fleksibilitet samt mulighed for en mere smidig prioritering og organisering af arbejdet. Der er forskel på skolerne og der er forskel på resultaterne af trivselsmålingen. Derfor peger HMU på et behov for en målrettet understøttelse af skolerne, med hjælp fra områdecheferne og de faglige organisationer. Indsatsen kan i høj grad hvile på et fundament af videndeling og gode erfaringer, som ledere og medarbejdere på mange skoler allerede har gjort sig i arbejdet med at løfte opgaven og sikre en solid social kapital og tilfredshed også i reformtider. Om HMU: HMU er det øverste fælles MED-udvalg i Børn og Unge. Udvalget drøfter alle emner, der er omfattet af MED-aftalen for Børn og Unge, samt principielle og fælles emner for alle Børn og Unges medarbejdere. I HMU sidder ledelsesog medarbejderrepræsentanter fra alle fagområder i Børn og Unge. BU Nyt December

4 UNDERVISNING I FAGENE Søndervangskolen: It-satsning skal gøre elever endnu dygtigere I løbet af tre år er gennemsnittet ved afgangsprøven steget med 1,9 karakterpoint. På Søndervangskolen er de glade for udviklingen, men ikke tilfredse. Fokus på it-undervisning skal hæve elevernes faglige niveau yderligere IPads til alle elever, fagudvalg som ugentligt producerer it-forløb sammen og ekstern sparring. Det er hovedingredienserne i Søndervangskolens plan om at tilrettelægge 95 % af undervisningen digitalt i skoleåret 2015/16. Planen har til hovedformål at gøre eleverne dygtigere og begyndte i sommeren 2013, hvor alle elever og lærere fik en ipad. Det første år gik med at blive fortrolige med teknologien og det store udvalg af software. I indeværende skoleår er der fokus på at anvende udstyret til bedre undervisning. Vi skal sammen og med hjælp udefra blive i stand til at levere en pædagogisk tilrettelagt it-undervisning, som har til hovedformål, at eleverne præsterer bedre. Vores fokus på it i undervisningen skal kunne ses på bundlinjen. Elevernes resultat ved afgangsprøven er steget med 1,9 karakterpoint i løbet af de sidste tre år, men målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, og det er vi et stykke fra, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. Skemalagte fagudvalg og kollegial sparring Hver onsdag kl holder alle dansklærerne fagudvalgsmøde, og hver fredag er det matematiklærerne. Møderne er skemalagte og handler om sammen at producere kvalificerede undervisningsforløb med it. Samtidig er 11 af skolens lærere med i ipad-mentor- 4 BU Nyt December 2014

5 UNDERVISNING I FAGENE gruppen, som mødes hver måned til kompetencekurser på skolen og fungerer som ekstra sparringspartnere til kollegerne. Vi prioriterer at give lærerne mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Fagudvalgene er et produktionssted, og alle lærere skal lave tre digitale undervisningsforløb og lægge det på Center for Lærings hjemmeside. Det giver 110 køreklare forløb. Kravene er, at forløbene skal kunne forstås og bruges af andre, og de nye forenklede læringsmål skal være indarbejdet. Det og udvalgenes øvrige arbejde deles også på en fælles platform, hvilket betyder, at vi ender op med at have en stor bank med brugbare it-forløb. Jeg er meget tilfreds med det foreløbige arbejde, lærerne har det drive, der skal til, siger Martin Bernhard. Anne Katrine Kusk er dansk- og engelsklærer på Søndervangskolen. Hun ser mange oplagte fordele ved skolens it-satsning, selvom der er gang i flere ting på en gang. Der er følgeskab blandt lærerne til ledelsens it-udspil. Vi skaber ikke revolution efter få måneder, men vi er godt på vej. Vores digitale muligheder passer også fint sammen med den nye arbejdstidsaftale, da det giver Ekstern sparring Søndervangskolen betaler firmaet Kompas for at understøtte arbejdet med it i undervisningen. Samtidig har skolen indgået en aftale med seks af de 32 it-vejledere, som via Center for Læring kan bookes til at komme ud og hjælpe med at gennemføre og observere it-forløb på de aarhusianske folkeskoler. Aftalen lyder på fire årlige besøg med 1.5 times observation og to timers feedback og sparring til de observerede lærere. En af vejlederne er Peter Kessel. Det er en kæmpe kvalitet, at de har skemalagte timer, hvor lærerne producerer it-forløb sammen. I dag har jeg observeret god undervisning med ipads. Jeg oplevede en tryghed ved at bruge det tekniske udstyr og miljøet på forskellige apps. Selvom meget var fint, vil jeg nu gå ind og udfordre lærerne og få dem til at reflektere over følgende spørgsmål: Hvordan strukturerer man bedst timen, så alle bliver mere deltagende, og hvorfor skal eleverne bruge ipads og ikke blyant til konkrete øvelser? For lærerne er det positivt, at der kommer friske øjne på deres arbejde. Det er rart, at nogen stiller spørgsmål, til det man laver. Det er med til at holde fokus på, hvad målet er, og hvad der giver mening, siger Anne Katrine Kusk. Vil du vide mere om it på Søndervangskolen? Kontakt viceskoleleder, Martin Bernhard: Skolereformen om it i undervisningen: Digitale læringsformer kan være med til at skabe varierede og differentierede undervisningsformer, der kan styrke motivation og læring hos alle elever. Derfor skal it i højere grad integreres i den daglige undervisning. Læs mere: aarhus.dk/skolereform Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie siger Anne Katrine Kusk gode muligheder for at dele undervisning med hinanden. Samtidig er ipads gode til undervisningsdifferentiering, og de gør eleverne mere deltagende. Men der er meget at forholde sig til, og især ser jeg frem til at få mere overskud til at prøve de digitale feedback-apps mere af. De er effektive for eleverne, siger hun og bliver bakket op af Alhama fra 5.a: Vi får læringsmål, dagsordner for undervisningen og lektier direkte på ipaden. Vi behøver ikke spørge om, hvad vi skal, hvis vi glemmer det. Appen, vi bruger til det, hedder Showbie. Målet er at nå det kommunale gennemsnit på 7,1, siger Martin Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen. BU Nyt December

6 LÆRING OG SSP UDVIKLING Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner En frostkold decembermorgen ankommer 95 forventningsfulde børn til udflugtsstedet, Ørnereden, langt inde i Marselisborgskoven. Indpakket i flyverdragter, huer, vinterstøvler og vanter er de klar til årets store juletur, der sætter læring og oplevelser i fokus Mens nogle bliver sendt på nissejagt i skoven, skal andre finde vej med GPS, lede efter sælen ved havet eller hjælpe den gode julefe. Et par stykker sætter sig omkring lejrbålet, hvor de sammen kan nyde et glas saftevand og lune æbleskiver over de små flammer. Der er lagt op til en hyggelig formiddag for både børn og voksne, da Ellekær Dagtilbud samles i Ørnereden. Men ifølge sprogkonsulent og medarrangør, Bodil Jørgensen, er turen mere end en hyggelig julesammenkomst. Turen skal gøre de pædagogiske læreplaner konkrete og give børnene nye oplevelser med hjem. Alle opgaver er bygget op om en fælles julefortælling og styrker forskellige dele af de pædagogiske læreplanstemaer. Her bliver både sprog, motorik, kultur, natur og sociale kompetencer sat i spil. Samtidig bliver børnenes fantasi og kreativitet udfordret i løbet af dagen siger Bodil Jørgensen, da vi møder hende i Ørnereden. Ud i naturen Turen er planlagt i samarbejde med friluftsvejleder, Anne Stidsen, der er fast tilknyttet Ørnereden. Hun viser børn og voksne på rette vej i skoven, der er fyldt med gemte poster bag grene eller træer og hemmelige spor af havregryn. Børnene lytter opmærksomt til hendes historier og løber nysgerrigt ud på På årets juletur bruger børnene motorik og sanser til at løse opgaver i det naturskønne område ved Ørnereden. Her bliver både sprog, kultur og matematik sat i spil. deres opgaver. De fleste er spændte og ivrige for at komme af sted, mens andre lunter stille efter. Anne Stidsen mener, at turen er en god mulighed for at komme ud af børnenes faste rammer og lære på en ny måde. Hun mener, at området byder på mange udfordringer, som børnene ikke oplever til dagligt og som kan flytte dem både personligt og socialt. Her får børnene mange nye indtryk og mulighed for en mere kropslig læring. I stedet for at lytte skal de i højere grad bruge deres sanser og motorik til at løse opgaver i fællesskab og finde vej i det store område, der på mange måder er anderledes end det de kender siger Anne Stidsen. Før-matematiske begreber Find en pind, der er lige så lang som din hånd, Lav ti englehop, Syng julefeens yndlingssang eller Følg sporene og tag vejen til højre. Sådan lyder et par af de opgaver, som børnene finder i skoven. Selvom det kan lyde simpelt, er de små opgaver en god måde at 6 BU Nyt December 2014

7 LÆRING OG UDVIKLING virkeliggøre de pædagogiske læreplaner, mener Bodil Jørgensen. I opgaverne får børnene mulighed for at kropsliggøre meget af det, vi snakker om til dagligt og lege videre på den fælles julefortælling på en ny og kreativ måde. Samtidig kan de voksne hente inspiration til alternative læringsmåder og finde ny samtaleemner, som de kan bruge i hverdagen med børnene siger hun. Bodil Jørgensen fortæller, at børnene skal bruge flere før-matematiske begreber til at samle ting i forskellige størrelser og antal på turen. De skal bruge forskellige forholdsord og retningsbegreber til at finde vej. Samtidig skal de bruge deres krop og motorik til at løbe i det kuperede terræn og løse en række fysiske opgaver. Tid til fordybelse Udover dagens planlagte opgaver lærer børnene også en masse om natur og naturfænomener, når de er ude. Her stopper de naturligt op for at kaste sten i vandet, mærke den frosne jordbund eller lugte røgen fra det lille lejrbål. Mange af børnene er vant til at være i byen og har aldrig set skoven om vinteren, hvor alting er koldt og hårdt. Det gør derfor stort indtryk at komme ud i det store område. Når børnene på forhånd kender en masse ord, der er relevante for dagens opgaver, bliver det meget lettere at starte en dialog og udfolde sproget på turen. Her bliver ordene konkrete og børnene kan deltage aktivt i fortællingen siger hun. Det er tydelig at se børnenes genkendelse, da de finder den gode julefe i træet og nissen i skovbunden. Begge figurer er med i julehistorien og vækker stor begejstring i gruppen. Børnene er klar til at hjælpe feen og synger højtlydt hendes yndlingsjulesang, Dejlig er den himmel blå, som er øvet hjemmefra. Bodil Jørgensen mener, at julefortællingen er med til at udvikle børnenes fantasi og give dem idéer til nye lege. Hun ser, at oplevelserne sætter sig fast og efterfølgende bliver brugt i deres lege. Flere afdelinger vælger derfor også at arbejde videre med julefortællingen efter turen. På den måde bliver de fælles oplevelser et udgangspunkt for nye samtaler og yderligere udvikling af børnenes kompetencer. FAKTA Dagtilbuddene i Område Viborgvej er gået sammen om at leje det tidligere naturcenterlokale ved Ørnereden. Det giver gode rammer for at have en base, når de er på tur. Her er det muligt at tænde op i pejsen og få varmen på en kold vinterdag. Samtidig kan børnene lave aktiviteter i skoven, madlavning over bål eller lære om natur og dyreliv. Friluftsvejleder Anne Stidsen er ansat på tværs af Viborgvejs dagtilbud til at lave naturformidling og friluftsaktiviteter ved Ørnereden og hjemme i institutionernes lokalområde. Kontakt: Friluftsvejleder, Anne Stidsen. Mail: Bodil Jørgensen fortæller, at det i høj grad er op til den enkelte pædagog eller medhjælper at udfolde turens mange læringsmuligheder og dvæle ved de ting, som deres børnegruppe finder interessant. Vi opfordrer de voksne til at engagere sig og sætte ord på dagens mange opgaver. Her er børnene inddelt i mindre grupper, hvor der er tid til fordybelse. Det betyder, at børnene ikke bare får en masse oplevelser med hjem, men også lærer en helt masse, uden at de selv tænker over det siger hun. Forberedelse med sprogkasse Alle syv afdelinger har forberedt sig til dagen gennem en sprogkasse, der er bygget op om den fælles julefortælling. Her lærer børnene nye begreber og ord om julen, der på turen bliver foldet ud og brugt i opgaver. Sprogvejleder og pædagog, Trine Steenberg, mener, at det betyder meget for børnenes oplevelse, at de kan genkende elementer fra historien. Derfor er både temaer og figurer fra historien med i dagens opgaver. Trine Steenberg oplever, at de nye ord sætter sig bedre fast, hvis de både bliver gentaget i den dialogiske læsning og kropsliggjort gennem opgaver. De unikke naturområder ved ørnereden giver børnene gode naturoplevelser. BU Nyt December

8 DRIFT Hjælp til problemer med kommunens it-netværk Du kan have oplevet lange svartider, utilgængelige services, manglende adgang til fil-drev, forsinkede mails i Outlook, problemer med Citrix og mange andre ting i efteråret. Årsagerne skal findes flere steder men hjælpen er ofte nær. Bliv en smule klogere på problemerne her: Support: Har du brug for support til ovenstående hændelser: Opret en sag i Helpdesk.? Du oplever udfald på Outlook Exchange eller du har ikke adgang til fællespostkasser Årsag: De foregående uger har været præget af en række driftshændelser, der hos dig kan opleves som midlertidig mangel på opdatering af data og en Outlook-klient, der fryser som hvid skærm. Dette skyldes dels flytningen til ny driftsoperatør, dels en række driftsvanskeligheder. I de fleste tilfælde kan du tilgå mail/kalender via web på: https://owa.adm.aarhuskommune. dk/owa eller på en mobiltelefon/ipad. Tidshorisont: Selve flytningen til ny driftsoperatør på Outlook/Exchange forventes færdiggjort ved udgangen af Der kan dog stadig være efterskælv fra flytningen et stykke ind i januar.? Du mangler adgang til dine fil-drev og tjenester. Programmerne fungerer langsomt Årsag: Problemerne skyldes en flytning af kommunens servere fra en leverandør til en anden. Det har givet nogle udfordringer. Tidshorisont: Frem til årsskiftet kan programmerne stadig fungere langsommere og nogle tjenester være kortvarigt utilgængelige? Du får en henvendelse om, at alle enheder på din arbejdsplads skal geninstalleres Årsag: Alle kommunens computere skal geninstalleres, så de får den samme grundpakke af programmer. Det skal lette supporten og gøre driften mere stabil. Geninstallationen kaldes også for en spejling. I praksis betyder det, at den enkelte arbejdsplads vil få en varsling og herefter skal sikre, at alle pc er på arbejdspladsen står tændt efter arbejdstid, så de kan blive geninstalleret natten over. Tidshorisont: I Børn og Unge begynder geninstallationerne af pc er omkring den 1. februar. Det vil ske arbejdsplads for arbejdsplads først efter en varsling. Alle pc er i Børn og Unge forventes geninstalleret i marts-april. Hold øje med Ugepakken for mere info.? Citrix virker ikke Årsag: En ny Citrix er på vej. Den er ved at blive testet. I overgangsperioden vil det gamle Citrix blive understøttet men ikke udviklet. På kommunens bærbare pc er er det allerede i dag muligt at tilgå kommunens programmer og filer hjemmefra via Any- Connect. AnyConnect blev automatisk installeret på bærbare ADM-pc er i april måned Tidshorisont: Citrix udfases fra 31. december 2014? Du kan ikke bruge dit mobilnet på din ipad eller bærbare pc fra Aarhus Kommune og har ingen adgang til postkasse eller kalender Årsag: Alle indehavere af ipads og bærbare pc er med simkort fra Aarhus Kommune har fået tilsendt et brev med nye simkort. Simkortene i ipads og bærbare skal udskiftes, fordi kommunen har fået ny leverandør af mobilt bredbånd. Tidshorisont: Efter 1. januar 2015 udløber de gamle simkort og skal være udskiftet og du kan kun tilgå mobilnettet med dit nye simkort.? Du oplever udfald i kommunens netværk Årsag: I efteråret har der været enkelte udfald i Aarhus Kommunes netværk. Det skyldes, at netværkshastigheden mellem alle kommunens bygninger er blevet opgraderet blandt andet af hensyn forbedring af internetforbindelsen på skoler og i dagtilbud. Tidshorisont: Opgraderingen er færdig Kontakt: Jesper Dannerfjord, Chef for Brugerservice. Mail: 8 BU Nyt December 2014

9 FU-STRUKTUR Ung i Aarhus: Sammen om FU-plan En ny FU-plan skal sammen med de organisatoriske ændringer af FU-området fremtidssikre indsatsen over for byens børn og unge. Med en fælles formiddag for alle medarbejdere og leder blev arbejdet kickstartet. En ny FU-plan er et fælles projekt. Det var signalet da alle medarbejdere og ledere var samlet til en fælles formiddag i DGI-huset. Med besøg af rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen, blev de store linjer og hensigten med byrådets beslutning om at reorganisere FU-området tegnet op samtidig med at vigtigheden af FU s arbejde ind i et 0-18 års perspektiv blev understreget. Med det afsæt var opgaven i grupper at drøfte og komme med input til arbejdet med en ny FU-plan FU-chef Toke Agerschou var meget glad for dagen: Jeg oplevede en rigtig god energi og lyst til det fælles arbejde med at forme en ny FU plan. Vi har et stærkt fælles fundament, som gør os i stand til at blive endnu bedre og lykkes på de parametre, byrådet har bedt os levere på og som ikke mindst, giver den bedste mening i forhold til de børn og unge, som vi hver dag møder. Der blev arbejdet fokuseret med det, som er kernen i vores indsats, og det affødte en masse konkrete og brugbare input til det videre arbejde. For Toke Agerschou handler det ikke om, at FU skal til at gentænke hele sin praksis, men snarere at fokus skal finjusteres og rettes mod effekten af den lokale indsats. Det er afgørende, at vi får et endnu stærkere fokus på effekten af vores arbejde; at vi i endnu højere grad kan dokumentere og bevidne den forskel vi gør for det skoletrætte barn eller den vildfarne unge, der har svært ved at finde tilbage i rette spor. Jo bedre vi bliver til at vise og FU-chef Toke Agerschou havde taget en stålsat inuit med i sit oplæg: Som inuitter, der forlader deres vinterlejr, skal vi træffe oplyste og reflekterede valg om, hvad vi bringer med videre, og hvad vi lægger bag os. Unge bidrager til kulturpolitik dokumentere vores resultater, jo mere råderum får vi lokalt til at gøre det, vi er allerbedst til at planlægge og designe de specifikke forløb og indsatser, som taler ind i den virkelighed, som børn og unge oplever lokalt. Arbejdet med den nye FU-plan skal være afsluttet i august 2015 hvorefter planen sendes i høring og senere til byrådet. Byrådet ventes at vedtage den endelige FU-plan i december Nyt fælles FU net Når den nye FU-organisering officielt træder i kraft pr. 1. januar 2015, bliver det med ét fælles FU net for hjemmesider (www.uiaa.dk) og FU intranet for alle FU ansatte. Den nye fælles platform giver bl.a. bedre muligheder for fælles videndeling og kommunikation på tværs af områder og organisatoriske skel. Således giver det nye FU intra alle FU ansatte en godkendt arbejdsmail, mobil adgang til både intranettet og mail, fælles fildeling og arkiv, og ikke mindst grobund for fælles åbenhed, faglighed og social kapital i hele FU. Det nye FU net er baseret på de ansattes UniLogin, der giver f.eks. ungdomsskoleansatte automatisk adgang til relevante skolers Forældre- og ElevIntra. En Ungekonference den november i Filmbyen involverede unge og kreative facilicatorer i at få ideer til fremtidens ungdomskulturprofil i Aarhus. Arrangementet er et led i Ung i Aarhus 2017 strategi og peger frem mod Europæiske Kulturhovedstad Aarhus Overskriften er ungeinvolvering - og medarbejdere og ledere i Ung i Aarhus har afholdt de første konferencer. Materialet skal bruges i praksis - for eksempel af styregruppen for Kulturhus for Unge. 14-årige Asli Abdisamad fra Hasle er en af deltagerne: Det overraskede mig, - jeg troede det ville være kedeligt, men det var spændende og meget sjovt at lære nye mennesker at kende. Jeg fandt ud af, at jeg kunne lave modeller, fortæller hun. Asli er for anden dag i arbejds- gruppe med Ella. De to fandt i hinanden et godt makkerpar, da de skulle arbejde med indretning af en ungepark. Selv om Ella var fire år ældre, kunne vi sagtens snakke med hinanden. Jeg har lært at jeg ikke skal være genert jeg skal bare kaste mig ud i det. Nu vil jeg fortælle mine venner at de er gået glip af noget, siger hun. Integration der batter Det har været helt vildt spændende at følge med i gruppernes udvikling, fortæller Nina Lykke Nielsen, pædagog på Legepladsen Bispehaven. Jeg er med pigerne fra klubben, fordi de ellers ikke havde fået lov til at være med. Unge som Asli er gået fra at være meget generte og have behov for at have mig tæt på i går til at folde sig ud. Jeg er ved at dø af nysgerrighed for at se, hvad de kommer med til fremlæggelsen, fortsætter Nina. Det er så vigtigt at få unge fra Bispehaven med det lærer de så meget af. Og denne her proces har jeg også selv lært noget af. Det kan jeg bruge til at udvikle på idéer i klubben. Ideer med fælles tema: Alle skal føle sig velkomne uanset hudfarve! : Gigantklub. Kulturhus af containere. Væresteder med streetsport og skateboard. Park for unge, et sted som unge selv udvikler. Læs mere: om Ungekonferencen Aarhus 2014 på Facebook søg på Ungekonferencen Aarhus Baggrund: UngiAarhus forbereder sig til Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 Se BUnyt App: Find link til modeller af forslagene og de unges evaluering og refleksion. BU Nyt December

10 KORT SSP NYT Vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence BU Nyts redaktion har udtrukket følgende heldige vindere af BU Nyts julekalenderkonkurrence, som alle vinder en fin æske chokolade fra Anton Berg. BU Nyt redaktionen har trukket lod blandt svarene i julekonkurrencen. Vinderne kan ses i boksen ved siden af. Tusind tak for medvirken Der skal lyde en stor tak fra BU Nyt redaktionen til alle deltagerne i både videoerne og i konkurrencen. Det har været meget spændende at komme rundt og se nogle af de mange forskellige arbejdspladser, der er i Børn og Unge. Præmierne leveres til arbejdspladserne den 18. og 19. december. Se alle julekalendervideoer på BU Nyt app en. Find den på App Store, google play eller via RSS-feed på dit personaleintra. Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: De heldige vindere er: Den 1. december Mette Berg fra Den integrerede institution Kælkebakken Den 2. december Lotte Althoff Laustsen fra Børnehuset Egmontgården Den 3. december Lotte Hjorth Kokholm, sekretær på Bavnehøj Skole Den 4. december Bent Lind Pædagogisk leder, Børnehuset Himmelblå Den 5. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 8. december Ingen vinder Den 9. december Helle Elmstrøm Jensen, dagplejer i dagtilbud Vestergaard Den 10. december Lene Lindegård, Hasle skole Den 11. og 12. december Lars Kirk, lærer på Engdalskolen Den 15. december Lone Eilert, sekretær på Ellekærskolen Den 16. december Dorthe Wieland, Ellengårdens Børnehus Den 17. december Mette Heegaard, Tilst skole KURSER I KOMME-GÅ-MODUL - DIGITAL FREMMØDEREGISTRERING 2-timers kursus for ansatte i dagtilbud Kurset introducerer til komme-gå-modulet og har fokus på at gøre dig i stand til at anvende såvel brugerfladen som den administrative del af systemet. Kurset afholdes på Center for Læring. Der er udbudt 24 hold, der forløber fra den 7. januar til den 13. marts. Se hold og kursusdatoer i Kursusportalen. Tilmelding i Kursusportalen ARBEJDSMILJØ I BØRN OG UNGE - 2 DAGES SUPPLERINGSUDDANNELSE Nu er der udbudt et nyt hold i februar dages kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse og kan opfylde de obligatoriske 2 dage, man som nyvalgt skal have tilbudt inden for det første funktions år. Datoer: Den 24. og 25. februar 2015, kl. 08:30-15:30 begge dage. Tilmelding i Kursusportalen FÆLLES NETVÆRKSMØDE FOR LÆSEVEJLEDERE OG KOORDINATORER FOR SPECIALUNDERVISNING Oplæg ved Else Skibsted Differentieret undervisning i et inkluderende perspektiv Med udgangspunkt i en didaktisk model kommer Else Skibsted med nogle bud på, hvordan man konkret kan forstå og arbejde med differentieret undervisning i dansk. Mødet afholdes den 15. januar kl i Globus 1 Tilmelding i Kursusportalen senest den 7. januar kl. 8:00 Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt December 2014

11 Nye job i Børn og Unge. Hold øje på LinkedIn og på aarhus.dk/job. Ny pædagogisk leder på Højvangskolen Helle V. Houlberg er ansat som pædagogisk leder på Højvangskolen. Helle er 62 år, uddannet lærer og kommer fra en stilling som konstitueret pædagogisk leder på skolen. Børn og Unge søger Pædagogisk leder til Børnehuset Pilehytten Kolt Hasselager Dagtilbud søger en engageret og relationskompetent pædagogisk leder, der har fokus på at sikre faglig udvikling, kvalitet i kerneopgaven og trivsel for medarbejdere og børn i Børnehuset Pilehytten. Genopslag: Viceskoleleder til Tilst Skole Vi søger en engageret og helhedsorienteret viceskoleleder. Sammen med skolens ambitiøse medarbejdere og ledere motiveres du af at skabe den bedst mulige skolegang for børn med forskellig baggrund på én af Aarhus største skoler. Genopslag: Pædagogisk leder/viceskoleleder til Sødalskolen Kan du lede samarbejdet med medarbejdere og forældre med overblik og fokus på kerneopgaven? Og har du klare ideer til, hvordan vi realiserer folkeskolereformen i tæt samspil med Sødalskolens visioner for faglighed, fællesskab og udvikling? 14 pædagoger søges til 15 ugers vikariater! Er du uddannet pædagog, jobsøgende og vil du gerne starte 2015 med et rotationsvikariat? Vi er ved at uddanne vores medarbejdere, og søger uddannede pædagoger til at passe deres opgaver imens. Erfarne ledelseskonsulenter til Børn og Unge Børn og Unge gennemfører fra 2015 et uddannelsesprogram med fokus på praksisnær uddannelse af ledelsesteam. Derfor søger Ledelse og Organisation to erfarne ledelseskonsulenter. AMBU Mobilsite: Arbejdsmiljø i lommen Få nyheder, info, kontaktoplysninger og materialer lige ved hånden. Børn og Unges nye arbejdsmiljøportal, AMBU Online, er nu tilgængelig i mobilversion Med AMBU Mobilsite kan du hurtigt og nemt finde svar på dine spørgsmål om arbejdsmiljø. Her er materialer og nyheder samlet i et let og overskueligt design tilpasset din iphone eller smartphone. På mobilsitet finder du blandt andet: Oversigt over arbejdsmiljøgruppens opgaver Hjælp ved arbejdsskader og nærved-hændelser Brugsanvisninger til beredskab og certificering Nyhedsbrevet AMBU og korte nyheder Info fra A-Å Gå på siden via din mobil og log ind med UNI login så kommer du automatisk til mobilvisningen. Se mere på: BU Nyt December

12 Rådmanden åbner sidste låge i julekalenderen Den 19. december åbner rådmanden sidste låge i BU Nyts julekalender-quiz på BUnyt App. Find den på app store, google play eller via RSS-feed på dit personaleintra. Rådmanden er den sidste i rækken af kalendernisser medarbejdere i Børn og Unge som har præsenteret dagens spørgsmål i jule quizzen med gode præmier. Husk at deltage du kan nå det endnu. Julehilsen fra rådmanden Kære medarbejdere og ledere Med jul og nytår forude kan de fleste medarbejdere i Børn og Unge se frem mod velfortjente fridage og tilbage på et 2014, som på mange måder har været begivenhedsrigt. Børn og Unge har sat et markant præg på Aarhus. Ved Skt. Annagade har 1000 børn hjulpet mig med at tage første spadestik til en ny skole, et nyt dagtilbud er på vej i Gellerup, og andre dagtilbud og skoler udbygger og forandrer for at skaffe plads til de nye borgere, der er et resultat af væksten i Aarhus. Også internationalt har Børn og Unge i år sat sit præg med positiv omtale i en lang række internationale medier af Aarhus indsats imod radikalisering og diskrimination. På vores område vil 2014 nok først og fremmest blive husket for folkeskolereformen. Reformen bringer fortsat nyt for medarbejdere, ledere, elever og forældre, og den viderefører solide danske undervisningstraditioner. Reformen er på rigtig mange måder kommet godt af sted, men der er også udfordringer, som kræver at vi følger op ledelsesmæssigt. Heldigvis har vi i god forståelse med de faglige organisationer landet en ny arbejdstidsaftale for de skolernes medarbejdere, som fortsat sætter dialog og samarbejde i centrum. I år har vi blandt meget, meget andet også indført en ny struktur for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus, og politisk er der i efteråret blevet sat skarpt fokus på tidlig indsats for børns og unges trivsel og læring. Jeg har været glad for mine mange besøg rundt på Børn og Unges arbejdspladser. Overalt i Børn og Unge har jeg oplevet en stærk faglighed og en inspirerende lyst til at skabe en tryg og lærerig hverdag for børn, unge og forældre. Det har jeg al mulig grund til at anerkende og sige alle tak for. Samtidig sender jeg en stor tak for samarbejdet til alle de øvrige omkring Børn og Unge, som er aktive for at skabe de bedste tilbud til børn og unge i Aarhus. Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår! Bünyamin Simsek

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere