Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263."

Transkript

1 NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen, Kerteinde Koune Jens Duch, Jacob Stor Jørgensen, Støjredegørelse vedr. støj fra virksoheden ASA-TOR i nyt lokalplanoråde, lokalplanforslag Indledning I forbindelse ed udarbejdelsen af nyt lokalplanforslag 263 i Kerteinde Koune har udført en undersøgelse af de støjæssige konsekvenser ved lokalplanens genneførelse. Der beskrives indledningsvis generelle forhold okring støj sat de gældende regler for regulering af virksoheders støjpåvirkning. DK- T F Det koende lokalplanoråde er placeret i skel od den eksisterende virksohed ASA-TOR. ASA-TOR er en askinfabrik so bearbejder store etalener til industrien. Ref Metode Redegørelsen er foretaget på grundlag af virksohedens iljøgodkendelse, lokalplan 56 fra år 2000 sat oplysninger okring støjgrænserne for nabooråderne orådekort i kouneplanen. Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af JDU JASJ JDU Der er i forbindelse ed vurderingen af støjen fra virksoheden foretaget en besigtigelse af virksoheden og dennes støjkilder. Til brug for vurderingen af støjen i det fretidige lokalplanoråde er der udført støjberegninger på baggrund af udførte orienterende ålinger på virksoheden. Metoden so har lagt til grund for vurdering af virksohedens støj i det nye lokalplanoråde er baseret dels på orienterende ålinger sat en beskrivelse af virksohedens udendørs aktiviteter på terrænet okring bygningerne. Det est oplagte er at placere støjkilder på virksohedens areal og så skrue op eller ned for kildestyrken til an når en støjbelastning svarende til støjgrænsen for den eksisterende bebyggelse od øst, sydøst og syd. Dette giver dog ikke nødvendigvis det rette billede af støjen i det nye lokalplanoråde. Satidigt er der ikke no- 1/22

2 get i vejen for at virksoheden kan afskære evt. støjkilder od de eksisterende boliger, en ikke od det nye lokalplanoråde. Der kan derfor godt forekoe en situation, hvor virksoheden inden for raerne af iljøgodkendelsen kan have behov for at øge støjen i retning ed det nye lokalplanoråde (eller andre retninger) uden at støjen forøges ved de eksisterende boliger. har derfor ved vurderingen af støjen i det nye oråde taget udgangspunkt i den ålte støj fra virksohedens faste støjkilder, sat i de udendørs aktiviteter, der er beskrevet af virksoheden i for af kørsel ed trucks sat lastbilkørsel. Udføres vurderingen udelukkende ud fra støjgrænsen ved eksisterende boliger kan det ikke udelukkes at støjen fra virksoheden i det nye oråde undervurderes ed deraf følgende konsekvenser for koende beboere i det nye lokalplanoråde. 3. Grænseværdier Virksohedens støjbelastning af ogivelserne reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning o ekstern støj nr. 5/1984 (Miljøstyrelsen 1984). Virksohedsstøjen ofatter noralt betydende stationære støjkilder sat intern kørsel på virksohedens areal ed obile støjkilder. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksohed uden hensynstagen til baggrundsstøjen i orådet. Støjgrænserne fastsattes noralt på grundlag af den planlægningsæssige anvendelse af de enkelte oråder okring virksoheden. Hvis den faktiske anvendelse af et oråde er ere støjfølso end den planlagte anvendelse lægges den faktiske anvendelse af orådet dog til grund ved fastsættelse af støjgrænserne for orådet. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fregår af ASA-TOR s iljøgodkendelse punkt 16 Orådetype Mandag-fredag Mandag-fredag Alle dage kl kl kl Lørdag Lørdag kl kl Søn- og helligdage kl db(a) db(a) db(a) 3 Blandet bolig og erhvervsoråde 6.BE.04 Boliger beliggende i det åbne land 5 Boligoråder for åben og lav boligbebyggelse 6.B.04 og 6.B (55) (50) Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser Orådebetegnelser for kouneplan og lokalplanoråder er gengivet herunder. 2/22

3 Fretidigt lokalplanoråde ASA-TOR Figur 1 Nuværende lokalplanoråder ed orådebetegnelser sat fretidigt oråde I lokalplanforslag 263 er deloråde II udlagt til boliger lige uiddelbart nordøst for virksoheden (vist på figur 1). Deloråde I er beliggende længere od nordøst og nord. Figur 2 Kortuddrag fra lokalplanforslag 263 ed angivelse af deloråde 1 og 2 3/22

4 På figur 3 ses kouneplanoråderne fra seneste kouneplan. Nyt boligoråde Figur 3 - Kouneplanoråder ed orådebetegnelser Det fregår af kouneplankortet, at virksoheden ved en vedtagelse af lokalplanforslaget fretidigt vil blive ogivet af støjfølso bebyggelse i ca. ¾ del af virksohedens skellinje. 4. Besigtigelse har efter aftale ed ejer af ASA-TOR, Lars Christiansen, udført besigtigelse af virksoheden d sat genneført orienterende ålinger på virksohedens betydende støjkilder. Besigtigelsen er genneført for at få et overblik over støjkildernes placering på virksohedens grund sat frekvenssaensætningen af støjen fra de betydende støjkilder. Endvidere er anlæggene gennegået i forhold til driftstider og den gennesnitlige driftstid for de obile støjkilder er drøftet. De ventilationsanlæg so betjener produktionen er styret autoatisk, så hastigheden på procesventilationsanlæggene reguleres efter behovet for ventilation. I forbindelse ed ålingerne gjorde virksoheden opærkso på, at driften af anlæggene på åledagen ikke nødvendigvis var repræsentative for, hvor eget anlæggene kunne støje ed aksial drift. Ved ankost til virksoheden var der ikke eget hørbar støj fra de tekniske anlæg fordi ventilationsbehovet var lavt. Lars ved ASA-TOR gjorde, hvad der var teknisk uligt for at øge belastningen på anlæggene est uligt under ålingernes udførelse, for at siulere en dag, hvor flere af askinerne i produktionen var i drift. Anlæggene er ålt ved følgende belastningsgrad Filteranlæg Nord 31 % Procesventilationsanlæg på tagflade 25 % Filteranlæg Syd 20 % På en dag ed fuld drift å det forventes, at støjniveauet fra de tekniske anlæg kan være højere. 4/22

5 Der findes endvidere portåbninger ind til virksohedens produktionshaller. Disse porte er noralt lukket, en kan i soerhalvåret lejlighedsvis stå åbne. Antallet af lastbiler er gennesnitlig 12 lastbiler pr. dag i tidsruet Virksoheden kan ikke udelukke, at der kan ankoe lastbiler til virksoheden uden for dette tidsru. Virksoheden har ikke nogen indflydelse på dette forhold, da virksoheden ikke er hegnet. Det er oplyst, at virksoheden råder over en stor Kalar diesel truck ed en løftekapacitet på 12 tons sat 2 indre gastrucks, der benyttes på de udvendige arealer ved aflæsning sat til at køre ener ind i produktionsoråderne. Truckkørslen er delt ud so arealstøjkilder på de arealer, hvor virksohedens truckkørsel priært foregår ifølge virksoheden. En Kalartruck ed en løftekapacitet på 12 tons har noralt en lydeffekt på elle db(a) (Jfr. datablad på en tilsvarende truck ed sae løftekapacitet). Vi har i overslagsberegninger forudsat en lydeffekt på 110 db(a). En gastruck har noralt en lydeffekt på ca db(a) jf. støjdatabogen fra Der er oplyst et aktivitetsniveau på ca. 2 tier udendørs for den store truck og et aktivitetsniveau på 1 tie for hver af de indre gastrucks. Fordelingen af truckkørslen sker ed 50 % i orådet på den store asfalterede plads sydvest for produktionshallen, ens de sidste 50 % foregår på pladsen foran bygningerne sat på kørevejen langs bygningerne (nordvest, nordøst og øst). gør opærkso på, at ovenstående driftstider for kørsel ed trucks beror på et hurtigt skøn fra virksoheden. Til brug for beregningerne er ovenstående estiat på driftstiden betragtet so et udtryk for den gennesnitlige truckkørsel på de udendørs oråder. Der er ikke foretaget nogen nærere registrering af driftstider for kørsel sat af- og pålæsninger. Af- og pålæsninger af lastbiler er forudsat indeholdt i de nævnte driftstider for truckkørsel. Ud over støj fra aktiviteter og faste anlæg på virksoheden kan der også være andre relevante støjkilder so f.eks. dør-, vindues- og portåbninger. Vedr. virksohedens drift er det oplyst, at virksoheden noralt kører 2 holds skift, en at 3 holds skift benyttes, når det er nødvendigt i forhold til produktionen. 2 holds drift ligger indenfor tidsruet fra 6.00 til og 3 holds drift svarer til døgndrift fra kl til Virksoheden har til brug for redegørelsen gjort opærksohed på, at den nuværende vold od nord ikke kan betragtes so støjafskærning, da den kun består af den afrøede uld fra etablering af den seneste produktionshal og å forventes fjernet og arealet udlagt so kørevej ved en evt. udvidelse af virksoheden, so lokalplan 56 giver ulighed for. Kørevejen å forventes forlænget ud forbi en evt. fretidig produktionsbygning. 5/22

6 Fretidig udvidelse Figur 4 - Uddrag af lokalplan 56 ed ny haludvidelse od nordvest Der gøres endvidere opærkso på, at virksoheden ikke ønsker at stå i en situation, hvor det støjæssige råderu begrænses uden ulighed for udførelse af støjende arbejder, og hvor virksohedens udvidelsesuligheder på længere sigt begrænses. Vi har i redegørelsen ikke forholdt os til ipulsstøj fra virksoheden. I forbindelse ed besigtigelsen kunne der ikke konstateres ipulsagtig støj, en da vi ikke har lavet en fuldstændig kortlægning af virksoheden kan redegørelsen ikke udelukke, at ipulsagtig støj kan forekoe i f.eks. dagperioden. 5. Eksisterende forhold I orådet okring det nye lokalplanoråde ligger der od syd askinfabrikken ASA-TOR, od øst ligger et boligoråde (Bispehaven) og od nordøst oråde 6.BE.4 so er et blandet bolig- og erhvervsoråde. Syd for ASA-TOR ligger en række boliger, hvoraf den næreste bolig i forhold til virksoheden tilhører ASA-TOR. Virksoheden har en iljøgodkendelse fra d. 25. februar 2014 og det å so udgangspunkt forventes at virksoheden lever op til vilkårene i godkendelsen. En yderligere beskrivelse af virksoheden fregår af virksohedens iljøansøgning og iljøgodkendelsen. Der er en del tung intern trafik på virksohedens areal i forbindelse ed lastbilkørsel og kørsel ed trucks. Baggrundsstøjen i orådet okring lokalplanorådet vil priært bestå af vejtrafikstøj 6. Støj fra ASA-TOR - Vurdering af ulige iljøkonsekvenser Beregningsresultater Ud fra besigtigelse og virksohedens oplysninger okring de udvendige aktiviteter, herunder placering af køreveje, truckoråder, har vi saensat beregningsscenarier ed forudsatte driftstider, so belyser den støj der kan forventes i det koende lokalplanoråde. 6/22

7 Vi har udført for den nuværende driftssituation (uden vold i skel) sat for en evt. fretidig udvidelse. Aktivitetsniveauet for kørsel er forudsat uændret, en antallet af faste støjkilder er forudsat fordoblet. Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Figur 5 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde dagperiode. 7/22

8 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Aftenperiode L Aeq, 1h db(a) - 1,5 over terræn Figur 6 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde aftenperiode. Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Natperiode L Aeq, ½h db(a) - 1,5 over terræn Figur 7 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde natperiode. 8/22

9 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Figur 8 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde dagperiode incl. udvidelse. Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Aftenperiode L Aeq, 1h db(a) - 1,5 over terræn Figur 9 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde aftenperiode incl. udvidelse. 9/22

10 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Natperiode L Aeq, ½h db(a) - 1,5 over terræn Figur 10 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde natperiode incl. udvidelse. ASA-TOR vil ed den beskrevne nuværende drift give anledning til kritisk støjbelastning af det fretidige lokalplanorådet, såfret der placeres boliger i skel od virksoheden. Ligeledes kan en eventuelt fretidig erhvervsæssig udnyttelse af de eksisterende produktions- og lagerbygninger nordvest for eksisterende bygninger på virksoheden potentielt give anledning til kritisk støjbelastning. Det er ved vurderingen lagt til grund, at de i nedenstående skea anførte grænseværdier vil være aktuelle i forbindelse ed de forventede bebyggelsestyper. Grænseværdierne fregår af Miljøstyrelsens vejledning 5/1983 Ekstern støj fra virksoheder. Orådetype Mandag-fredag Mandag-fredag Alle dage kl kl kl Lørdag Lørdag kl kl Søn- og helligdage kl db(a) db(a) db(a) 5 Lokalplanoråde (50) Tabel 1 Forventede støjgrænser i det fretidige lokalplanoråde Det koende lokalplanoråde er forudsat udlagt til boligoråde og hører ind under orådetype 5 ed ovenstående støjgrænser for henholdsvis dag-, aften- og natperiode. 10/22

11 Virksoheden er til orientering gengivet på nedenstående luftfoto. Figur 11 Luftfoto af ASA-TOR ed okringliggende boliger 6.1 Afhjælpende foranstaltninger ASA-TOR vil i lokalplanoråde 293 edføre støjbelastninger, so overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Ved etablering af boliger vil der være behov for afhjælpende foranstaltninger i forhold til støjen fra den eksisterende virksohed. Eventuel fretidig erhvervsæssig udnyttelse af nye produktions/lagerbygninger sydøst for lokalplanorådet vil være underlagt støjæssige begrænsninger, såfret der etableres boliger før en evt. udvidelse ed en ny produktionshal. Dette skyldes, at an ikke kan vinde hævd på et fretidigt støjæssigt råderu, en at der noralt tages udgangspunkt i hvilken del der etableres først. Det vil i et vist ofang være uligt at opstille støjafskæning, so reducerer støjbelastningen i det fretidige lokalplanoråde. Overholdelse af de vejledende grænseværdier kan forelt sikres genne iljøsagsbehandling. Vurderinger af virksohedsstøjen viser, at bebyggelsen vil indskrænke ASA-TOR s støjæssige råderu i orådet ved det nye lokalplanoråde, da uligheden for efterfølgende at etablere f.eks. støjende anlæg på tagfladen vil reduceres eller i det indste vil kræve at der etableres støjafskærninger ved støjkilden eller vælges ere støjsvage anlæg. Støj fra obile støjkilder so f.eks. palleløftere, lastbiler og trucks.v. kan bedre skæres af en støjafskærende foranstaltning opstillet i terrænniveau i det nye lokalplanoråde. 11/22

12 Vi har for at anskueliggøre virkningen af en skær lavet en beregning af støjen i dagperioden incl. en 3 eter høj skær i skel od lokalplanoråde 263. Beregningen viser, at en 3 eter høj støjskær ikke vil dæpe støjen tilstrækkeligt i lokalplanorådet til at der kan etableres boliger i henhold til bebyggelsesplan vist på figur 2. Der er i ekseplerne regnet ed en skærhøjde på 3 eter, en denne skærhøjde kan forøges såfret der ønskes en anden skærhøjde. Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Der er regnet ed en 3 høj, absorberende støjskær i skel od lokalplanoråde 293 Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Støjskær 3 eter Figur 12 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde ed 3 skær dagperiode. 12/22

13 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde incl. udvidelse. Der er regnet ed en 3 høj, absorberende støjskær i skel od lokalplanoråde 263 Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Støjskær 3 eter Figur 13 - Forventet støjbelastning i det nye lokalplanoråde incl. udvidelse og ed 3 skær dagperiode. Det er næppe realistisk at skære støjen fra virksohedens nuværende eller fretidige støjkilder på taget ed en skær placeret i terrænniveau. Skærning af disse kilder vil est effektivt kunne udføres ed en skær placeret på tagfladen ud for de betydende støjkilder. 7. Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj Der er ikke foretaget yderligere vurderinger af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i denne redegørelse, da der ikke er stillet vilkår til virksoheden okring disse ener i den seneste iljøgodkendelse. Hvis dette ikke er et proble i de okringliggende eksisterende boliger, vil lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer forentlig heller ikke være et proble ved de fretidige boliger i det det nye lokalplanoråde. 8. Afværgeforanstaltninger Der ses at der vil være behov for afværgeforanstaltninger i for af støjafskærning eller støjdæpning såfret der skal etableres boliger i den sydlige del af det fretidige lokalplanoråde. Det vurderes ikke uiddelbart uligt at etableres boliger i henhold til den ønskede bebyggelsesplan. Afværgeforanstaltninger kan f.eks. være etablering af støjafskærning so en absorberende støjskær eller støjvold elle ASA-TOR og det nye lokalplanoråde. Det kan eksepelvis også være etablering af støjdæpende foranstaltninger på virksohedens oråde, såfret det er en ulighed. 13/22

14 9. Manglende viden Der er ikke foretaget en detaljeret støjkortlægning af virksoheden. Vi har derfor ikke ulighed for i redegørelsen at forholde os til o virksoheden overholder de fastsatte støjgrænser i virksohedens iljøgodkendelse. Det er uvist, hvor ofte virksohedens drift ed de faste støjkilder kører ed en højere belastning end den de orienterende støjålinger er udført ved, en det er oplyst, at det kan forekoe, når der er stor travlhed på virksoheden. Ovendt kan der også forekoe perioder, hvor belastningen af de faste anlæg er lavere end den der er ålt støj ved. Dette skyldes at luftængden og dered belastningen på ventilationsanlæg styres efter behovet for ventilation ved askiner og processer i produktionsoråderne. 10. Bilag Støjkortene er vedlagt so A3 kortbilag. 14/22

15 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn /22

16 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Aftenperiode L Aeq, 1h db(a) - 1,5 over terræn /22

17 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Natperiode L Aeq, ½h db(a) - 1,5 over terræn /22

18 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn /22

19 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Aftenperiode L Aeq, 1h db(a) - 1,5 over terræn /22

20 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Støjbelastning, Natperiode L Aeq, ½h db(a) - 1,5 over terræn /22

21 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde Der er regnet ed en 3 høj, absorberende støjskær i skel od lokalplanoråde 293 Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Støjskær 3 eter /22

22 Klient Kerteinde Koune Støj fra erhvervsvirksohed i nyt lokalplanoråde incl. udvidelse. Der er regnet ed en 3 høj, absorberende støjskær i skel od lokalplanoråde 263 Støjbelastning, Dagperiode L Aeq, 8h db(a) - 1,5 over terræn Støjskær 3 eter /22

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu.

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu. d41ajnqjt JTrLt& avu YC niirnwny LaJrL, Uøc& ap, y1, i?77å1 1:25000 Ullerslev Koune - Lokalpian nr 31 for en flugtskydebane i Kissendrup REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Redegørelse side 1 Lokalpianens baggrund

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ TØLLØSE KMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6 Erhvervsoråde Lunderød/Skiede Juni 1977 Mtr.., ejerlav, sogn: Stepel: kr.,...,» (i Kø ben h a vn kvarter) el ler (i de sønderjydske l ands - dele)bd. og bl. i tingbogen,

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORG MARITIME BYHAVN STØJBEREGNINGER - FORUDSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Teknisk notat N4.058.15. Boldspil på boldbanerne ved Torvevej i Skovlunde Beregning af støjudbredelse samt støjafskærmning. : Tania Stenholt Dehlbæk

Teknisk notat N4.058.15. Boldspil på boldbanerne ved Torvevej i Skovlunde Beregning af støjudbredelse samt støjafskærmning. : Tania Stenholt Dehlbæk Teknisk notat Grontij A/S Vævervej 7 88 Viborg Danark T + 8928 81 F + 8928 8111 www.grontij.dk CVR-nr. 48233511 N4.58. Boldspil på boldbanerne ved Torvevej i Beregning af støjudbredelse sat støjafskærning

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Kverneland Group Kerteminde A/S Tårupstrandvej 25 5300 Kerteminde CVR-nr.: 3515 2113, P-nr.: 1001730306.

Tillæg til miljøgodkendelse af Kverneland Group Kerteminde A/S Tårupstrandvej 25 5300 Kerteminde CVR-nr.: 3515 2113, P-nr.: 1001730306. Tillæg til miljøgodkendelse af Kverneland Group Kerteminde A/S Tårupstrandvej 25 5300 Kerteminde CVR-nr.: 3515 2113, P-nr.: 1001730306 Varemodtagelse Samt påbud om ændrede vilkår for støjbidrag i omgivelserne

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Støj - onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215240409

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2015 J.nr.: NMK-33-02596 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR Drænrør Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife drænrör I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonoi, at landbrugets produktionsressourcer

Læs mere

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 2d og 2aa, Meulenborg, Helsingør Jorder. BELIGGENDE: Meulenborg Park 2 3070 Snekkersten KOMMUNE: Helsingør kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Terodynaik Tilføjelser ABL 007.0.08 Teksten her indføjes efter afsnit 4.. å side 80 4..3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Den dynaiske viskositet antages noralt at være uafhængig af trykket.

Læs mere

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune.

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune. NOTAT Projekt Støjskærm ved Birkedalshusene Kunde Furesø Kommune Dato 2007-04-07 1. Støjskærm ved Birkedalshusene Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen 1 Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 62 til 2009 for Aarhus Kommune tillægget omfatter et område i Aarhus Havn, der er beliggende i rammeområderne 050204ER, 050205ER, 050208ER, 050209ER, samt en del af

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu.

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu. ~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ ~a~vu. YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i?77å1 1:25.000 Ullerslev Koune - Lokalpian nr. 31 for en flugtskydebane i Kissendrup REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Redegørelse side

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til forhøring af Ny bebyggelse på Kongevejen 205-209

Indsigelser og bemærkninger til forhøring af Ny bebyggelse på Kongevejen 205-209 Indsigelser og bemærkninger til forhøring af Ny bebyggelse på Kongevejen 205-209 Henvendelse fra: Nr. Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings forslag: 1. Grundejerforeningen Skovledet,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune Lokalpian nr 45 Erhvervsgrund i Simmerbølle Rudkøbing Kommune TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RUDKØBING KOMMUNE Erhvervsgrund i Simmerbølle En lokalpian, der træffer bestemmelser for området skal.sikre,

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

Varsel af påbud efter 42 i miljøbeskyttelsesloven til Arriva Tog A/S, Gellerupvej 13 B, Varde.

Varsel af påbud efter 42 i miljøbeskyttelsesloven til Arriva Tog A/S, Gellerupvej 13 B, Varde. Arriva Tog A/S Gellerupvej 13 B 6800 Varde Dato Sagsbehandler Lokal tlf. E-mail Sags nr. 1. august 2005 Poul Sig Vadsholt 76 95 02 85 psv@varde.dk 573-947 Varsel af påbud efter 42 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune.

Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse Roskilde J.nr. MST-1274-00013 Ref. irbha Den 19. oktober 2011 Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune.

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere