Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer Kongevejen Helsingør - Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 7 Balance 9 Noter til årsrapporten 11 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december

3 Foreningsoplysninger Foreningen Andelsboligforening Klosterparken, Esrum Klosterparken Græsted Hjemstedskommune: Gribskov Bestyrelse Mette Meldgaard, formand Mette Holm, kasserer Inge-Grete Kerrn Allan Nielsen Lasse Kardos Revision Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen Helsingør 1

4

5

6 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8 samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiseret kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld. 4

7 Regnskabspraksis Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til Andre reserver, f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til Overført resultat mv. er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån mv.). Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet brugstid på 3 8 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Overført resultat mv. indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat. Under andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer mv. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægternes 32, stk. 4 indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. 5

8 Regnskabspraksis Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Øvrige noter Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 19. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, at selvom det lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Nøgleoplysninger Nøgleoplysningerne har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16/12/2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andele. 6

9 Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Regnskab Note (ej revideret) Indtægter Boligafgift Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger 2 Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Vedligeholdelse, løbende Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

10 Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Regnskab (ej revideret) Forslag til resultatdisponering Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen" Overført til "Overført resultat mv.": Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

11 Balance 31. december Aktiver Note Ejendommen, Klosterparken, Esrum Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

12 Balance 31. december Passiver Note Andelsindskud Overført resultat mv Egenkapital før andre reserver Andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver Egenkapital Prioritetgæld inkl. finansielle instrumenter Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 18 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 19 Beregninger af andelsværdi Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december

13 Noter til årsrapporten Regnskab Budget Regnskab (ej revideret) 1 Øvrige indtægter Administrationsgebyr Vandafledningsafgift Skorstensfejerbidrag Vandafgift Venteliste Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Forbrugsafgifter Renovation El - udendørsbelysning Vandafgift Vandafledningsafgift Skorstensfejerbidrag Vedligeholdelse, løbende Teknisk bistand Vedligeholdelse skure Vedligeholdelse grønt område Øvrig vedligeholdelse

14 Noter til årsrapporten Regnskab Budget Regnskab (ej revideret) 5 Administrationsomkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Administrationsgebyr Porto og gebyrer Kontorartikler Møder og generalforsamling Småanskaffelser Øvrige foreningsomkostninger Bestyrelsehonorar Energimærkning ABF kontingent Finansielle indtægter Rentegodtgørelse Nykredit Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renter pengeinstitutter Kurstab ved indfrielse af lån Amortisering af kurstab

15 Noter til årsrapporten Ejendommen, Klosterparken, Esrum Kostpris 1. januar Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Årets opskrivning 0 0 Tilbageført opskrivning 0 0 Opskrivninger 31. december 0 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 udgør kr Andre tilgodehavender Tilgodehavende boligafgift Udlæg Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier og abonnementer 13

16 Noter til årsrapporten 12 Likvide beholdninger Rente Rente indest. gæld pct. p.a. pct. p.a Kassebeholdning 0,00 0, Nykredit Bank kto ,00 8, Egenkapital Overført Andelsindskud resultat mv. I alt Saldo 1. januar Rest af årets resultat Saldo 31. december Andre reserver 1) Reservation I alt Saldo 1. januar Reserveret til vedligeholdelse Saldo 31. december ) Reserveret til vedligeholdelse af foreningens ejendom 14

17 Noter til årsrapporten 14 Prioritetsgæld inkl. finansielle instrumenter Renter Betalte Amortiseret Kurs og bidrag afdrag i året Kurstab Nykredit A/S, obl.lån, opr. kr , pålydende rente 3 % 100, Nykredit A/S,var.obl.lån med afdragsfrihed frem til og med 2017, opr , variabel rente 101, Amortiseret kurstab 1. januar Omkostningsført i året Restløbetid Nominel Regnskabs- Heraf første i år restgæld mæssig værdi års afdrag Kursværdi Nykredit A/S, obl.lån. opr. kr , pålydende rente 3 % Nykredit A/S,var.obl.lån med afdragsfrihed frem til og med 2017, opr , variabel rente

18 Noter til årsrapporten Anden gæld Afsat revision og regnskabsmæssig assistance Omkostningskreditorer Mellemregning antenneforening Salg af boligandele Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er t.kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld. Der henvises i øvrigt til note Eventualforpligtelser Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. For lån optaget i kreditforening eller pengeinstitut hæfter andelshaverne personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Foreningen har modtaget støtte fra staten og kommunen til etablering af andelsboligforeningen. Af denne støtte kan t.kr jf. 160k i lov om almene boliger, kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening. 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for lån hos realkreditinstitutter t.kr , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør t.kr

19 Noter til årsrapporten Beregninger af andelsværdi Metode 1: Kursværdi og ejendomsvurdering Egenkapital ifølge årsrapport Tilbageførsel bogført værdi af prioritetsgæld Prioritetsgæld til kursværdi Ejendom til offentlig vurdering 1. oktober Tilbageførsel bogført værdi af ejendom Maksimalt beregningsgrundlag for andelsværdier Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Beregningsgrundlag for andelsværdier Andelskapital (beboerindskud) Andelsfaktor 5,1757 Værdi hustype A, andelsbevis Værdi hustype B, andelsbevis Værdi hustype C, andelsbevis Værdi hustype D, andelsbevis

20 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er opgjort pr. 31. december 2014 Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr. 31. december 2014 Seneste regnskabsperiode er 1. januar til 31. december 2014 Felt A1 A2 A3 Navn Adresse CVR-nr. Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Klosterparken 13, 3230 Græsted BBR areal Antal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål 0 0 B4 Erhvervslejemål 0 0 B5 Øvrige lejemål, kældre, garager mv. 0 0 B6 I alt Boligernes Boligernes areal Det oprindelige areal (BBR) (anden kilde) indskud Andet C1 C2 C3 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdi? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: X X D1 Foreningens stiftelsesår 1985 D2 Ejendommens opførelsesår

21 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen (fortsat) Felt Ja Nej E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen? X E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: For lån optaget i kreditforening eller pengeinstitut, som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro rata for deres andel i formuen såfremt kreditor har taget forbehold herom. Anskaffelses- Valuar- Offentlig sum vurdering vurdering F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien X Gns. kr. Kr. pr. m 2 F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 1,07% Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? X G2 G3 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser mv. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X X 19

22 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed Felt Indtægt Gns. kr. pr. ultimo-måned andels-m 2 x 12 pr. år H1 Boligafgift H2 Erhvervslejeindtægter 0 0 H3 Boliglejeindtægter 0 0 Ja Nej I Er der erhvervslejemål, der er opsagt eller står tomme (hvor der ikke er indgået ny kontrakt)? X Indeværende Forrige år Sidste år år J Årets overskud (før afdrag), kr. pr. andels-m Gns. kr. pr. andels-m 2 K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi

23 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december Byggeteknik og vedligeholdelse Felt Ja Nej L1 Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering? X L2 L3 Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand? Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder? L4 Hvis ja, er der en plan for det, herunder finansieringen? X L5 Og er der hensat midler til disse arbejder? X X X Indeværende Forrige år Sidste år år M1 Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m 2 ) M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m 2 ) M3 Vedligehold, i alt (kr. pr. m 2 ) N Ejendommens energimærkning E 21

24 Nøgleoplysninger opgjort pr. 31. december Finansielle forhold Felt P Friværdi (gældsforpligtelse sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) 59% 4.1 Afdrag Felt Q Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på 0% Felt Felt Q indberettes af foreningens realkreditinstitut i marts 2015 Indeværende Forrige år Sidste år år R Årets afdrag pr. andels-m

25 Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen Helsingør Erklæring vedrørende årsrapporten Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum for 2014 I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2014 for Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum, der udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr bekræftes følgende oplysninger som De har modtaget: 1. Jeg er bekendt med bestyrelsens ansvar for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser som beskrevet i aftalegrundlaget for Deres erklæringsafgivelse. 2. Jeg er ligeledes bekendt med bestyrelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser. 3. Jeg har givet Dem adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet. 4. Jeg har givet Dem den yderligere information, De har anmodet om og adgang til personer i andelsboligforeningen, som det efter Deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra. 5. Jeg har gennemgået den af Dem udarbejdede årsrapport og bekræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 6. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 7. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i andelsboligforeningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 8. Samtlige mig bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter min opfattelse ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på statustidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsrapporten. 9. Efter min opfattelse er andelsboligforeningens aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang. 10. Samtlige mig bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser. 11. Jeg har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod andelsboligforeningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.

26

27 Tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 Indledning Som nyvalgt revisor for Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum med virkning for regnskabsåret 2014 skal vi i det følgende redegøre for: Arbejdsfordeling og ansvar Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse Revisionsprotokollen Offentliggørelse Afslutning Vi har ved skrivelse af 20. januar 2015, i overensstemmelse med lovgivningen, rettet henvendelse til den fratrædende revisor. Arbejdsfordeling og ansvar Foreningens ledelse Ifølge Årsregnskabsloven er det ledelsens ansvar at udarbejde en årsrapport i overensstemmelse med regnskabslovgivningen og regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Ledelsen har således ansvar for, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at bogføringen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med lovgivningen og god bogføringsskik. regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis. procedurer og interne kontrolforanstaltninger er etableret, således at der sikres fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for bogføringen. indføre og anvende regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl. formueforvaltning foregår og kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningens regler. foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til dets aktiviteter. foreningens aktiviteter udføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter og lovgivningen. Udarbejde fortegnelser og protokoller samt oprette og føre bøger, ifølge lovgivningens krav. opstille, kommunikere, efterleve og kontrollere regler for god forretningsskik i foreningen. Foreningens ledelse er forpligtet til at oplyse os om forhold, herunder begivenheder efter regnskabsårets udløb, som kan have betydning for vor revision af årsrapporten, ligesom den skal give os tilladelse til at foretage de undersøgelser, som vi finder nødvendige. Ledelsen skal ligeledes sikre, at vi får den information og assistance, som vi finder nødvendig for at kunne opfylde vort hverv. 1

28 Revisor Det er vort ansvar at undersøge, om den af ledelsen aflagte årsrapport opfylder kravene til regnskabsaflæggelse i lovgivningen og foreningens vedtægter. Vi skal, under hensyntagen til væsentlighed og risiko, gennemgå og vurdere de af ledelsen tilrettelagte bogføringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurer ved regnskabsaflæggelsen. Hvis vi finder mangler vedrørende disse, skal ledelsen informeres herom. Det er ligeledes vor opgave at undersøge, om protokoller, referater samt revisionsprotokollen er underskrevet af ledelsen. Når revisionen er afsluttet, afgiver vi en revisionspåtegning. Vor revisionspåtegning er også beregnet til brug for andre interessegrupper end medlemmerne, hvorfor vi ved vurderingen af indholdet og præsentationen af årsrapporten er forpligtet til at tage hensyn hertil. I de følgende punkter redegøres mere detaljeret for vort arbejde og ansvar i henhold til god revisionsskik: Revisionsarbejdet skal planlægges og udføres således, at der opnås en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Konklusioner af revisionsarbejdet vil blive baseret på stikprøver, hvilket indebærer en risiko for, at væsentlige fejl eller mangler ikke opdages, selvom revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik. Hvis årsrapporten ikke er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen og foreningens vedtægter og vi anser, at uoverensstemmelsen er væsentlig, er vi forpligtet til at tage forbehold i revisionspåtegningen. Herunder skal vi oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. Såfremt der er bestemte forhold i årsrapporten, som bør fremhæves, skal vi anføre disse forhold i revisionspåtegningen som supplerende oplysninger. Mener vi, der er sket overtrædelse af lovgivningen, vil forholdet normalt blive drøftet med ledelsen, forinden vi foretager os yderligere. Såfremt der er forhold, der giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatningsog/eller strafansvar, skal vi give supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen. Tilsvarende gælder, hvis bestemmelserne i bogføringsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmaterialet, ikke er overholdt. Ved færdiggørelsen af revisionsarbejdet skal vi udarbejde et revisionsprotokollat til brug for ledelsen. Vedr. ansvar for undgåelse af besvigelser henvises til omtalen i afsnittet om Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse. Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse Formålet med revision af en årsrapport er, at sætte revisor i stand til at konkludere, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, relevante regnskabsstandarder, vedtægter og god regnskabsskik. Grundlaget for planlægningen og udførelsen af revisionen er informationer om foreningens virksomhed, herunder organisation og kontrolmiljø. Indsamlingen af informationer vil primært ske ved drøftelse med ledelse og regnskabsmedarbejdere. På dette grundlag planlægges og udføres revisionen samt vor rapportering med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Herved sikres, at revisionen udføres så effektivt som muligt og med hovedvægt på de poster i årsrapporten samt de dele af bogføringssystemerne, hvor risikoen for fejl eller mangler er størst. 2

29 Vor påtegning på årsrapporten udtrykker, at vi har tilrettelagt og udført vor revision for foreningen for at opnå høj men ikke fuld sikkerhed for vore konklusioner. Vi kan således ikke garantere, at væsentlig fejlinformation, hvad enten den stammer fra fejl eller besvigelser, bliver opdaget. Ved planlægningen og udførelse af revisionen vil vi tage hensyn til risikoen for besvigelser, men vi vil kun iværksætte særlige undersøgelser, hvis omstændighederne indikerer, at der er foretaget besvigelser. Selv om risikoen for besvigelser indgår i såvel revisionsplanlægningen som i udførelsen af revisionen, kan vi ikke gøres ansvarlige for konsekvenserne af besvigelser. Besvigelser forsøges ofte skjult eller tilsløret. Hvis der er foretaget besvigelser vil risikoen for, at årsrapporten indeholder væsentlige fejl eller mangler forøges. Vi fokuserer alene på besvigelser, der medfører væsentlig fejlinformation i årsrapporten. Såfremt vi konstaterer eller får mistanke om besvigelser, vil vi meddele forholdene til ledelsen. Under hensyn til professionelle pligter og lovgivningen har vi pligt til i visse situationer at underrette myndighederne. Som et led i revisionsarbejdet anvender vi oplysninger fra ledelsen. Til bekræftelse af de afgivne informationer indhenter vi en regnskabserklæring fra ledelsen. Revisionen og revisionsplanlægningen bliver, i det omfang vi finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, foretaget i årets løb og ellers i tilknytning til aflæggelse af årsrapporten. Den udførte revision i årets løb er en forberedelse til revisionen af årsrapporten. Først når årsrapporten er godkendt af ledelsen, revideret og forsynet med vor påtegning herom, kan revisionen betragtes som afsluttet. Revisionen udføres i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og gældende revisorlov. Revisorloven understreger at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæringer, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end foreningens kapitalejerne. Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vor uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver forinden accept af opgaven. Loven underlægger os endvidere regler om kvalitetskontrol, der udføres af et af Erhvervsstyrelsen nedsat Revisortilsyn. Revisortilsynet udpeger de personer, der forestår kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdspapirer stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol. Medlemmer af Revisortilsynet samt de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavshedspligt. Loven pålægger os endvidere en pligt til at underrette hvert medlem af ledelsen, såfremt vi under revisionen bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv for foreningen. Denne underretning skal ske, såfremt vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i revisionsprotokollatet. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 3

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere