STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014"

Transkript

1 for AU i Informationsteknologi Revideret maj 2014 Studieordningen er gældende fra

2 August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt 7.1. Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1. Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse 10. Merit 11. Censorkorps 12. Studievejledning 13. Klager og dispensation 14. Retsgrundlag

3 Bilag Bilag 1 Obligatoriske moduler (Ob) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Bilag 3 Uddannelsesretninger og retningsspecifikke moduler (Rs) Oversigt og gennemgang af mål for læringsudbytte for uddannelsesretning/er, angivelse af læringsmål, indhold og omfang af retningsspecifikke moduler samt retningsbetegnelse.

4 1. Indledning AU i Informationsteknologi er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v. i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af AU i Informationsteknologi: - Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy - Erhvervsakademi Sjælland - Erhvervsakademi Lillebælt - Erhvervsakademi SydVest - Erhvervsakademi Kolding - Erhvervsakademi MidtVest - Erhvervsakademi Dania - Erhvervsakademi Aarhus - Professionshøjskolen UC Nordjylland Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra. 2. Uddannelsens formål Formålet med AU i Informationsteknologi er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og forstå centralt anvendt teori og metode inden for informationsteknologi. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 1

5 3. Uddannelsens varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Informationsteknologi og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på AU i Informationsteknologi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det anbefales at ansøgeren har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold AU i Informationsteknologi er inddelt i uddannelsesretninger og er modulopdelt. Den studerende kan gennemføre akademiuddannelsen rettet mod en faglig specialisering svarende til en af uddannelsesretningerne eller gennemføre uddannelsen rettet mod en faglig viderekvalificering på tværs af uddannelsesretningerne. 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Målet er, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og forståelse af anvendt teori metode 2

6 Viden om og forståelse for - har viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode i relation til det valgte informationsteknologiske område - har forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt forståelse for erhvervets anvendelse af teori og metode i relation til det valgte informationsteknologiske område. kan anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til erhverv med relation til det valgte informationsteknologiske område kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere - kan håndtere udviklingsorienterede situationer - kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang - kan, i en struktureret sammenhæng, tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til det valgte informationsteknologiske område 6.2 Uddannelsens struktur AU i Informationsteknologi består af 3 obligatoriske moduler på hhv. 10, 5 og -point, som konstituerer uddannelsen, et antal obligatoriske og afhængig af uddannelsesretning valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Uddannelsen er opdelt i 3 uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. Gennemføres uddannelsen uden uddannelsesretning kan valgfrie moduler fra andre fagområder end Service, produktion, IT, Teknik, Byggeri og Anlæg mv. højst udgøre 1. De obligatoriske og valgfrie moduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Emnet for afgangsprojektet skal afspejle uddannelsesretningens obligatoriske og evt. valgte moduler samt formål. Nedenfor følger oversigter over struktur for AU i Informationsteknologi med og uden uddannelsesretning: 3

7 Akademiuddannelsen: AU i Informationsteknologi uden valg af uddannelsesretning. I alt 60 ECTS Obligatoriske moduler: Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 10 ECTS Valgmoduler fra fagområdet: Videregående programmering Grundlæggende systemudvikling Videregående systemudvikling Brugervenlighed og grafisk design Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Systemdrift Grundlæggende it-sikkerhed 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS Videregående it-sikkerhed Programmering af mobile enheder Distribueret programmering Videregående database Embedded software Modellering Infrastrukturarkitektur Valgmoduler fra andre fagområder: Højst 1 Afgangsprojekt 10 ECTS point Akademiuddannelsen: AU i Informationsteknologi, uddannelsesretningen Softwareudvikling I alt 60 ECTS Obligatoriske moduler: Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 10 ECTS Uddannelsesretning: Softwareudvikling Retningsbestemte obligatoriske moduler: Videregående programmering 10 ECTS Grundlæggende systemudvikling Videregående systemudvikling Modellering Valgmoduler fra fagområdet: Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Grundlæggende it-sikkerhed Videregående it-sikkerhed Programmering af mobile enheder Distribueret Programmering Videregående database Embedded software Infrastrukturarkitektur Afgangsprojekt 10 ECTS point 4

8 Akademiuddannelsen: AU i Informationsteknologi, uddannelsesretningen Webudvikling I alt 60 ECTS Obligatoriske moduler: Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 10 ECTS Uddannelsesretning: Webudvikling Retningsbestemte obligatoriske moduler: Grundlæggende systemudvikling Brugervenlighed og grafisk design 10 ECTS Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Modellering Afgangsprojekt 10 ECTS point Akademiuddannelsen: AU i Informationsteknologi, uddannelsesretningen Systemadministration I alt 60 ECTS Obligatoriske moduler: Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 10 ECTS Uddannelsesretning: Systemadministration Retningsbestemte obligatoriske moduler: Web-programmering, server-side Systemdrift 10 ECTS Grundlæggende it-sikkerhed Videregående it-sikkerhed Valgmoduler fra fagområdet: Web-programmering, client-side Programmering af mobile enheder Distribueret programmering Videregående database Embedded software Modellering Infrastrukturarkitektur Afgangsprojekt 10 ECTS point 5

9 Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der er fælles for alle uddannelsesretninger: Grundlæggende programmering med et omfang på 10 ECTS-point samt Netværk og operativsystemer og Grundlæggende database, hver med et omfang af -point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie, ikke retningsspecifikke moduler jf. bilag 2 Uddannelsens øvrige moduler er dels valgfrie på AU i Informationsteknologi uden uddannelsesretning, dels fastlagt som retningsspecifikke på andre uddannelsesretninger, jf. ovenstående oversigter. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for AU i Informationsteknologi henvises til bilag 2. Uddannelsesretninger jf. bilag 3 Hver uddannelsesretning er sammensat af obligatoriske moduler med ECTS samt evt. et antal valgfrie moduler. For uddybende beskrivelser af uddannelsesretningerne, deres mål for læringsudbytte og retningsbetegnelse samt titel, læringsmål, indhold og omfang af de retningsspecifikke moduler henvises til bilag 3. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Afgangsprojektet danner afslutningen på AU i Informationsteknologi. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således på forståelse, vurdering og løsning af praksisnære og udviklingsorienterede informationsteknologiske problemstillinger gennem anvendelse af relevante teorier og metoder. Omfang 10 ECTS-point 6

10 Læringsmål Det er målet at den studerende gennem integration af praksiserfaring og forståelse af anvendt teori og metode demonstrerer at uddannelsens slutmål er nået. har viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode i relation til det valgte informationsteknologiske område har forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt forståelse for erhvervets anvendelse af teori og metode i relation til det valgte informationsteknologiske område. kan anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til erhverv med relation til det valgte informationsteknologiske område kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere kan håndtere udviklingsorienterede situationer kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Indhold Der tilbydes vejledning i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfanget bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution. Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde demonstrerer forståelse for, vurdering af og løsning på praksisnære og udviklingsorienterede informationsteknologiske problemstillinger gennem anvendelse af relevante teorier og metoder. Afgangsprojektets emne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Der ydes vejledning i tilknytning til projektarbejdet. Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer etc. vil fremgå af udbyderinstitutionens studiemateriale. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på AU i Informationsteknologi foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Der er fokus på aktiv inddragel- 7

11 se af den studerendes erhvervserfaring og kompetence. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender AU i Informationsteknologi varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, arbejde i teams, tværfaglige cases, temaarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde - altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt og fokus på innovation og entreprenørskab. Der arbejdes således med fleksible læringsformer herunder relevante virtuelle arbejdsformer, og undervisnings- og arbejdsformerne afspejles i prøver og bedømmelse. 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiernes systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem udbyderne. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. Alle moduler i AU i Informationsteknologi afsluttes hver med en prøve med individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Det fremgår af bilagene 1, 2 og 3, hvilke moduler, der bedømmes ved ekstern censur. Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til prøve i modulet. Evt. frist for framelding fremgår af udbyderinstitutionens studiemateriale. Bedømmelsesformerne er mundtlige eller skriftlige eller en kombination af disse. For alle prøver foreligger der kriterier og rammer fra udbudsinstitutionen. Ved eksterne prøver anvendes beskikkede censorer fra fagområdets censorkorps. Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. Institutionen udsteder bevis til den studerende for hvert bestået modul. Den institution, hvor den studerende består afgangsprojektet, udsteder et samlet bevis for hele uddannelsen suppleret med et Diploma Supplement. De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. 8

12 Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 11. Censorkorps AU i Informationsteknologi benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområdet. 12. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelse og forudsætter aktiv henvendelse fra både studievejleder og studerende. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i uddannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til erhvervsakademiet inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til erhvervsakademiet. Erhvervsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af erhvervsakademierne, når det er begrundet i særlige forhold. 14. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 9

13 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Modul Ob1: Grundlæggende programmering Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog. Modulet skal kvalificere den studerende til at anvende relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog. Modulet skal endvidere kvalificere den studerende til at kunne anvende et til programmeringssproget knyttet udviklingsmiljø og centrale dele af de til sproget knyttede biblioteker. 10 ECTS-point Grundlæggende programmering Grundlæggende objektorienteret programmering Simple algoritmeskabeloner. Simple designmønstre Collections. Simpel grænsefladeprogrammering. Udviklingsmiljø. Test Målet er, at den studerende har viden om grundlæggende principper og teknikker for programmering i moderne et programmeringssprog har viden om abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog har viden om grundlæggende algoritmemønstre har viden om simple designmønstre har viden om kriterier for programkvalitet har viden om testteknikker Målet er, at den studerende kan anvende fundamentale algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker kan anvende simple designmønstre kan anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af simple designmodeller kan anvende udvalgte programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog kan anvende det valgte programmeringssprog og tilknyttede programbiblioteker til realisering af simple brugergrænseflader 10

14 kan anvende et udviklingsmiljø knyttet til det valgte programmeringssprog kan i simple sammenhænge anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer Målet er, at den studerende kan indgå som deltager i programmeringsprojekter har erhvervet de fornødne programmeringskvalifikationer til at tilegne sig kvalifikationer bredt inden for IT-udvikling Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Ob2: Grundlæggende database Modulets formål er at give den studerende færdigheder i anvendelse af et centralt anvendt databasesystem. -point: Relationel model Tabeldesign Normalisering, kvalitetssikring Databaseprogrammering og SQL Målet er, at den studerende kan forstå betydningen af struktureret dataopbevaring har kendskab til centralt anvendte databasesystemer og databaseanvendelser Målet er, at den studerende kan kvalitetssikre et databasedesign før implementering kan realisere modeller i et centralt anvendt databasesystem kan anvende et centralt anvendte databasesystems datadefinitionssprog og datamanipulationssprog kan realisere relevante sikkerhedsaspekter i databaser. Målet er, at den studerende kan indgå som en kompetent deltager i databaseudvikling har erhvervet de fornødne kvalifikationer inden for modellering til at tilegne sig kvalifikationer bredt inden for IT-udvikling 11

15 Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Ob3: Netværk og Operativsystemer Formålet med fagområdet er at kvalificere den studerende til at kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af enkeltbruger- og flerbruger-it-systemer i et client/servermiljø, samt give den studerende et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter. -point Brugerstyring Programmering af tråde Interproceskommunikation Kommunikationsprotokoller faciliteter i og opbygning af moderne operativsystemer samspil mellem programmeringssprog og operativsystem den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser flerbrugerproblematikker fundamentale netværksbegreber standardkomponenter til sikker kommunikation : Den studerende kan: anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde anvendelse af udbredte applikationsprotokoller : Læringskompetence: tilegne sig viden om nye operativsystemer og netværksarkitekturer Ekstern bedømmelse efter 7 trins skalaen. 12

16 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Modul Vf1: Videregående programmering Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer. Modulet skal endvidere give den studerende viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og sætte den studerende i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt. 10 ECTS-point Objektorienterede designmønstre Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet Grafer og grafalgoritmer. Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner. Lagdelte arkitekturer. API er og frameworks Målet er, at den studerende kan forstå både kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer har kendskab til muligheder og begrænsninger i forbindelse med parallelisering af algoritmer har kendskab til klassiske datastrukturer herunder deres kvalitative og kvantitative egenskaber kan forstå specifikationer af abstrakte datatyper har kendskab til beskrivelse af formelle sprogs syntaks og semantik har viden om mønstre, softwarearkitekturer og frameworks Målet er, at den studerende kan specificere og konstruere algoritmer kan anvende centrale design mønstre kan vælge hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper kan anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner og datastrukturer kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af designmodeller kan anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog kan anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer kan anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks Målet er, at den studerende 13

17 indgå som en kompetent programmør i udviklings- / vedligeholdelsesprojekter kan holde sig ajour med aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer kan tilegne sig nye programmeringsteknikker og programdesign Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Vf2: Grundlæggende systemudvikling Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Modulet skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker. -point Systemudviklingsmetode Projektplanlægning Kvalitetssikring Systemudviklingsprojekt Den studerende har kendskab til forskellige procesmodeller kan forstå en centralt anvendt systemudviklingsmetode kan forstå kvalitetskriteriers betydning for både systemudviklingsprocessen og systemet Den studerende kan anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter udforme en projektplan ved anvendelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb sikre kvaliteten af produkt indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt Den studerende kan tilegne sig nye systemudviklingsmetoder og procesmodeller gennem strukturerede læringsforløb 14

18 Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Vf3: Videregående systemudvikling Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Modulet skal kvalificere den studerende til situationsbestemt at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af centralt anvendte systemudviklingsmetoder samt kvalitetssikringsteknikker og eksperimenter. -point Systemudviklingsmetoder Projektplanlægning Procestilpasning Kvalitetssikring Systemudviklingsprojekt Den studerende kan forstå forskellige procesmodeller kan forstå mindst to aktuelle systemudviklingsmetoder kan forstå relevansen af eksperimenter som en del af systemudviklingsmetoder Den studerende kan situationsbestemt vælge og/eller tilpasse en systemudviklingsmetode anvende mindst to centralt anvendte systemudviklingsmetoder relatere systemudviklingsmetoder til procesmodeller organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter udforme en projektstrategi ved situationsbestemt valg og/eller tilpasning af en systemudviklingsmetode anvende eksperimenter til systematisk afdækning af krav sikre kvaliteten af proces og produkt indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt Den studerende kan reflektere over egen praksis med hensyn til metode og proces følge den teknologiske udvikling og løbende tilegne sig nye systemudviklingsmetoder og procesmodeller 15

19 Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Vf4: Brugervenlighed og grafisk design Modulets formål er at introducere den studerende til væsentlige elementer for succesfuld brugeroplevelse (informationsarkitektur, brugerundersøgelser, brugertests). Endvidere introducerer modulet til formgivning og æstetik, farvelære og perceptionspsykologi, analysemetoder til navigationsformer samt aktuelle æstetiske stilarter. Modulet kvalificerer den studerende til at designe interaktive brugergrænseflader der er i overensstemmelse med succesfuld brugeroplevelse. 10 ECTS-point Informationsarkitektur Grafisk design relateret til brugeroplevelser Design stilarter Brugertest Formgivning og æstetik Introduktion til farvelære Målet er at den studerende har viden om Struktureringen af store mængder information Funktions- og formgivningsmæssige standarder inden for udvikling af grafiske brugergrænseflade (GUI) Brugervenlighed i et teknologihistorisk perspektiv Farver og deres anvendelser Æstetiske principper for design Menneske-maskin principper (HCI) ålet er, at den studerende har opnået færdigheder til at identificere og anvende designprincipper for interaktive systemer at kunne forstå og arbejde med farver i relation til en grafiske brugergrænseflade (GUI) at iværksætte og styre brugerundersøgelser at kunne udvikle og igangsætte brugertests samt anvende resultaterne i relation til design af brugerflader at kunne designe interaktive brugergrænseflader ålet er at den studerende har kompeten e til 16

20 Analysere et givent design med henblik på forbedringer af samme, jf. Principper indenfor brugervenlighed og grafisk design Analysere en informationsarkitektur og omsætte denne til brugervenligt grafisk design At forestå brugerundersøgelser, samt kunne dokumentere effekten af disse At kunne anvende gængse designprincipper for interaktivt design Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Vf5: Web-programmering, client-side Modulets formål er at introducere den studerende til client-side webudvikling, hvilket omfatter strukturering af indhold, layout af indhold samt dynamiske elementer i browseren. Modulet kvalificerer den studerende til at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader via script teknologier samt simpel kommunikation med server-side scripts. Endvidere kvalificerer modulet den studerende til at indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed i forbindelse med client-side webudvikling. -point Strukturering af indhold i browseren Layout af indhold Programmering af dynamiske elementer Simpel kommunikation til server-side scripts Konsekvensvurdering ved teknologivalg Har viden om de grundlæggende principper og teknikker for client-side webprogrammering Har viden om muligheder for og anvendelse af dynamiske elementer i web-browsere Kan strukturere indhold i browseren Kan opsætte indhold i browseren (layout) Kan udvikle client-side programmer der kan foretage simpel kommunikation med server-side scripts Kan foretage en vurdering og et valg af teknologi til client-side web-programmering Kan udføre enkel client-side web-programmering på egen hånd Kan indgå i et udviklingsprojekt som en kompetent client-side web-programmør 17

21 Kan indgå i drøftelser vedrørende performance og sikkerhed indenfor client-side webprogrammering Kan tilegne sig nye færdigheder og teknikker indenfor client-side web-programmering Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf6: Web-programmering, server-side Modulets formål er at introducere den studerende til server-side webudvikling, hvilket omfatter konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til database samt relaterede sikkerhedsaspekter. Modulet kvalificerer den studerende til at konstruere dynamiske server-side programmer med forbindelse til bagvedliggende systemer, simpel kommunikation med client-side programmer samt vurdere typiske relaterede sikkerhedsaspekter. Endvidere kvalificerer modulet den studerende til at indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed i forbindelse med server-side webudvikling. -point Konstruktion og programmering af dynamiske server-side webløsninger Indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved server-side programmering Forbinde server-side programmer med bagvedliggende systemer Konsekvensvurdering ved teknologivalg Har viden om de grundlæggende principper og teknikker for server-side webprogrammering Har viden om muligheder for og anvendelse af konstruktion af dynamiske server-side scripts med forbindelse til database Kan konstruere og programmere dynamiske server-side webløsninger Indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved server-side web-programmering Kan udvikle server-side webløsninger der kan foretage simpel kommunikation med client-side scripts Kan foretage en vurdering og et valg af teknologi til server-side web-programmering Kan udføre enkel server-side web-programmering på egen hånd Kan indgå i et udviklingsprojekt som en kompetent server-side web-programmør Kan indgå i drøftelser vedrørende performance og sikkerhed indenfor server-side webprogrammering 18

22 Kan tilegne sig nye færdigheder og teknikker indenfor server-side web-programmering Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf7: Systemdrift Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Modulet kvalificerer den studerende til at kunne tilrettelægge og administrere systemadministrationsprocesser på systematisk vis. 10 ECTS-point Serveropsætning og -konfiguration Ændringsstyring It-procedurer, politikker og -strategier Directory services Logning Brugeruddannelse Adgangskontrol It-kontrakter Automatisering og scripting Backup Virtualisering Den studerende har viden om serveropsætning kan forstå ændringsstyring kan forstå it-procedurer, -politikker og -strategier har kendskab til standardværktøjer til systemdrift har kendskab til brugeruddannelse kan forstå it-kontrakter kan forstå backup kan forstå virtualisering kan forstå automatisering og scripting Den studerende kan konfigurere standardservere deltage i udarbejdelsen af it-strategier og -politikker 19

23 udarbejde og dokumentere it-procedurer anvende standardværktøjer til systemdrift, herunder især backup og virtualisering kan anvende et aktuelt scriptingsprog til at automatisere rutineopgaver Den studerende kan tilegne sig kompetencer inden for standardværktøjer til systemdrift gennem strukturerede læringsforløb Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf8: Grundlæggende it-sikkerhed Modulets formål er at introducere den studerende til begreber og terminologi inden for itsikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer den studerende til at kunne arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed. -point It-sikkerhedsmål It-sikkerhedstrusler It-sikkerhedsmekanismer It-sikkerhedsaspekter i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed Den studerende kan forstå gængse it-sikkerhedsmål har viden om gængse it-sikkerhedstrusler kan forstå it-sikkerhedsmekanismer har viden om organisationsprincipper for it-funktionen har viden om strategi, politik og procedurer i relation til it-sikkerhed Den studerende kan identificere it-sikkerhedsmål og -mekanismer i praksis identificere it-sikkerhedsmekanismer til imødegåelse af identificerede itsikkerhedstrusler opstille scenarier for konkrete trusler mod it-sikkerheden i en given situation udarbejde strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed deltage i den organisatoriske planlægning af en it-funktion 20

24 Den studerende kan holde sig opdateret om nye trusler mod it-sikkerheden tilegne sig kompetencer i it-sikkerhedsmekanismer gennem strukturerede læringsforløb 48 timers intern skriftlig prøve på baggrund af en case. Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf9: Videregående it-sikkerhed Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne anvende almindelige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi. Modulet kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne søge informationer om og tilegne sig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier. -point Kryptografiske principper Symmetrisk kryptografi Asymmetrisk kryptografi Autentificering Certifikater Kryptografi i praksis Nøglehåndtering Firewalls IDS/IDPS Offensiv it-sikkerhed Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse Den studerende har kendskab til kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk kryptografi har kendskab til kryptografiske principper og teknikker inden for asymmetrisk kryptografi har kendskab til teknikker til sikring af netværk Den studerende kan anvende kryptografiske standardværktøjer anvende standardsystemer til sikring af netværk 21

25 tilegne sig kompetencer i it-sikkerhedsmekanismer gennem strukturerede læringsforløb Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf10: Programmering af mobile enheder Modulets formål er at introducere den studerende til udvikling af applikationer til mobile enheder, herunder forskelle mellem mobile applikationstyper samt de væsentlige konsekvenser teknologivalg har. Modulet kvalificerer den studerende til at kunne udvikle simple applikationer med integration med bagvedliggende systemer. -point Udvikling af applikationer til mobile enheder dedikerede klienter og webapplikationer Forbindelse mellem mobil applikation og bagvedliggende systemer Konsekvensvurdering ved teknologivalg Målet er at den studerende har viden om Gængse styresystemer til mobile enheder Hvilke begrænsinger valg af teknologi medfører Fordele/ulemper ved native og webapplikationer Arbejdsprocessen med at udvikle applikationer til mobile enheder Har kendskab til forskellige programmeringsgrænseflader ålet er, at den studerende har opnået færdigheder til at udvikle simple webapplikationer eller native applikationer til mobile enheder at kunne forbinde en mobil applikation til en database at kunne forstå forskelle på gængse applikationsprotokoller ålet er at den studerende har kompeten e til at analyse en mindre opgave og kunne udvikle en simpel applikation at kunne indgå i et større udviklingssamarbejde at kunne forstå centrale sikkerhedsrisici Intern bedømmelse med bedømmelse efter 7-trins skalaen. 22

26 Modul Vf11: Distribueret Programmering Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af distribuerede itsystemer, samt give den studerende et uddybende kendskab til teknologiske aspekter. -point Distribueret arkitektur Netværksprotokoller Applikationsprotokoller Netværksprogrammering centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler principper for design og realisering af distribuerede systemer fundamentale netværksbegreber : Den studerende kan inddrage relevante teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer herunder: en hensigtsmæssig systemarkitektur anvendelse af en programmeringsgrænseflade til kommunikationsnetværk anvendelse af standardkomponenter til sikker kommunikation anvendelse af udbredte applikationsprotokoller : Samarbejdskompetence: - kan samarbejde med driftsorganisationen Læringskompetence: - tilegne sig viden om ny teknologi Intern bedømmelse efter 7 trins skalaen Modul Vf12: Videregående database Modulets formål er at give den studerende kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser. -point 23

27 Databasemodeller Relationel model (herunder relationel algebra) Mapping og mapping frameworks Videregående SQL Transaktionshåndtering Fysisk niveau: indeks, query-optimering Avancerede databaseanvendelser Målet er, at den studerende Har viden om forskellige databasemodeller Har kendskab til mapping og mapping frameworks Har viden om driftsmæssige forhold i forbindelse med databasesystemer Har kendskab til forespørgselsafvikling Har kendskab til forskellige udvalgte databaseanvendelser Målet er, at den studerende Kan designe databaseløsninger Kan implementere effektive databaseløsninger kan implementere databaseløsninger med flere samtidige brugere Målet er, at den studerende Kan vælge hensigtsmæssige databasemodeller, arkitekturer og teknologier Kan følge udviklingen på databaseområdet Mundtlig eksamen med materiale og forberedelse. Intern bedømmelse efter 7 trins skalaen. Modul Vf13: Embedded software Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling eller videreudvikling af software som skal køre på en embedded platform. Modulet giver den studerende kendskab til muligheder og begrænsninger med gængse embeddede systemer, kendskab til løsning af de mest relevante opgaver for embeddede systemer. kendskab til forskellige operativsystemer som anvendes på embeddede systemer og gør den studerende i stand til at udføre design, programmering, konfigurering og test af en mindre øvelsesopgave på et embedded system. Den aktuelle undervisning vil tage udgangspunkt i et bestemt embedded udviklingssystem. 24

28 -point Eksempler på anvendelse af embeddede platforme i forskellige systemer Håndtering af elektriske signaler. Indgange og udgange. Introduktion til den valgte udviklingsplatform Principper for programmering af o State Machines o Regulerede systemer o Kommunikationsprotokoller o User interfaces Den studerende opnår kendskab til anvendelse af embeddede systemer, herunder muligheder og begrænsninger. Den studerende opnår viden om håndtering af elektriske signaler. Indgange og udgange. Den studerende kan anvende et embedded system til at programmere State Machines Regulerede systemer Kommunikationsprotokoller User interfaces Den studerende kan på en given embedded platform designe, programmere, konfigurere, teste og dokumentere en mindre opgave Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf14: Modellering Modulets formål er at give den studerende forståelse for modellerings rolle i softwareudvikling og at kvalificere den studerende til at kunne udarbejde simple begrebsmæssige modeller. Modulet skal ligeledes kvalificere den studerende til at kunne udarbejde modeller til anvendelse i såvel programmering som i forbindelse med databaser. -point Begrebsmæssig modellering Beskrivelser af krav og brugsmønstre 25

29 Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model Målet er, at den studerende kan forstå betydningen af modellering i forbindelse med systemudvikling har kendskab til begrebsmæssige modeller for brugsmønstre og krav Målet er, at den studerende kan fastlægge krav og udarbejde modeller for brugsmønstre kan udarbejde begrebsmæssige datamodeller kan skabe og kvalitetssikre databaser på baggrund af model kan skabe og kvalitetssikre programmer på baggrund af model Målet er, at den studerende kan indgå som en kompetent deltager i software og databaseudvikling har erhvervet de fornødne kvalifikationer inden for modellering til at tilegne sig kvalifikationer bredt inden for IT-udvikling Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Modul Vf15: Infrastrukturarkitektur Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer. Modulet skal kvalificere den studerende til situationsbestemt at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre centrale elementer i et datacenter design ved inddragelse af centralt anvendte driftsmodeller. -point Drift- / datacenter organisation Designmodeller typiske arkitektur modeller o Standard arkitektur o Virtualisering o Servicemodeller Proces modeller o Igangsætningsmodeller (Deployment) o Administration af ændringer i systemer (Governance) o Pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA) Driftsmodeller 26

30 Driftssikkerheds modeller De centrale økonomiske afregningsmodeller Den studerende kan forstå motiverne bag forskellige datacenter organisationsformer kan forstå mindst to aktuelle standard arkitekturer kan forstå relevansen standarder indenfor driftscenter arkitektur Den studerende kan situationsbestemt vælge og/eller tilpasse en standard arkitektur anvende mindst to centralt anvendte afregningsmodeller relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller organisere og styre mindre arkitektur-projekter anvende standardmetoder til systematisk afdækning risici indgå som kompetent deltager i et infrastrukturudviklingsprojekt Den studerende kan reflektere over egen praksis med hensyn til metode og proces følge den teknologiske udvikling og løbende tilegne sig nye drifts- og infrastrukturmodeller. Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen 27

31 Bilag 3 Uddannelsesretninger og retningsspecifikke moduler Bilag 3 gennemgår mål for læringsudbytte for de uddannelsesretninger, der er godkendt under AU i Informationsteknologi, samt angiver læringsmål, indhold og omfang af retningsspecifikke moduler samt retningsbetegnelse. AU i Informationsteknologi med uddannelsesretning Softwareudvikling AU i Informationsteknologi. Softwareudvikling giver ret til at anvende betegnelsen: AU i Informationsteknologi. Softwareudvikling Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology. Software Development Akademiuddannelsen: AU i Informationsteknologi, uddannelsesretningen Softwareudvikling I alt 60 ECTS Obligatoriske moduler: Grundlæggende programmering Netværk og operativsystemer Grundlæggende database 10 ECTS Uddannelsesretning: Softwareudvikling Retningsbestemte obligatoriske moduler: Videregående programmering 10 ECTS Grundlæggende systemudvikling Videregående systemudvikling Modellering Valgmoduler fra fagområdet: Web-programmering, client-side Web-programmering, server-side Grundlæggende it-sikkerhed Videregående it-sikkerhed Programmering af mobile enheder Distribueret Programmering Videregående database Embedded software Infrastrukturarkitektur Afgangsprojekt 10 ECTS point Formål: Uddannelsesretningens formål er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og forstå centralt anvendt teori og metode inden for Softwareudvikling. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om softwareudvikling med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. 28

32 har viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for moderne softwareudvikling har forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt forståelse for erhvervets anvendelse af teori og metode inden for moderne softwareudvikling kan anvende centrale metoder og teknikker til softwareudvikling kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere kan deltage i udvikling af og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete softwareudviklingsprojekter kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om softwareudvikling med en professionel tilgang kan, i en struktureret sammenhæng, tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inde for softwareudvikling i særdeleshed og det informationsteknologiske område i almindelighed Modul Rs1: Videregående programmering Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer. Modulet skal endvidere give den studerende viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og sætte den studerende i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt. 10 ECTS-point Objektorienterede designmønstre Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet Grafer og grafalgoritmer. Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner. Lagdelte arkitekturer. API er og frameworks Målet er, at den studerende kan forstå både kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer har kendskab til klassiske datastrukturer herunder deres kvalitative og kvantitative egenskaber kan forstå specifikationer af abstrakte datatyper 29

33 har kendskab til beskrivelse af formelle sprogs syntaks og semantik har viden om mønstre, softwarearkitekturer og frameworks Målet er, at den studerende kan specificere og konstruere algoritmer kan anvende centrale design mønstre kan vælge hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper kan anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner og datastrukturer kan anvende det valgte programmeringssprog til realisering af designmodeller kan anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog kan anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer kan anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks Målet er, at den studerende indgå som en kompetent programmør i udviklings- / vedligeholdelsesprojekter kan holde sig ajour med aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer kan tilegne sig nye programmeringsteknikker og programdesign Intern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Rs2: Grundlæggende systemudvikling Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Modulet skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker. -point Systemudviklingsmetode Projektplanlægning Kvalitetssikring Systemudviklingsprojekt Den studerende har kendskab til forskellige procesmodeller 30

34 kan forstå en centralt anvendt systemudviklingsmetode kan forstå kvalitetskriteriers betydning for både systemudviklingsprocessen og systemet Den studerende kan anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter udforme en projektplan ved anvendelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb sikre kvaliteten af produkt indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt Den studerende kan tilegne sig nye systemudviklingsmetoder og procesmodeller gennem strukturerede læringsforløb Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen Modul Rs3: Videregående systemudvikling Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Modulet skal kvalificere den studerende til situationsbestemt at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af centralt anvendte systemudviklingsmetoder samt kvalitetssikringsteknikker og eksperimenter. -point Systemudviklingsmetoder Projektplanlægning Procestilpasning Kvalitetssikring Systemudviklingsprojekt Den studerende kan forstå forskellige procesmodeller kan forstå mindst to aktuelle systemudviklingsmetoder kan forstå relevansen af eksperimenter som en del af systemudviklingsmetoder 31

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014 for AU i Informationsteknologi Revideret maj 2014 Studieordningen er gældende fra August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Studieordningen er gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 1 2. Uddannelsens formål... 2

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.3 Revideret august 2015 Side 0 af 12 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknoli I medfør af 22, stk. 1 2, 23, stk. 3, 30 i lov nr. xxx af xxxx 2008 om erhvervsakademiuddannelser professionsuddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 22.06.2015

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 22.06.2015 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 22.06.2015 Studieordningen er gældende fra 22. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

DATAMATIKER INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTJYLLAND. Velkommen... 3

DATAMATIKER INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTJYLLAND. Velkommen... 3 INDHOLD Velkommen.................................................. 3 Studiemiljø Lokalsamfundet............................................. 4 Tobaksrygning..............................................

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 13.09.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 13.09.2013 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 13.09.2013 Studieordningen er gældende fra 01. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2014

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2014 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi April 2007 [v3] 1 Introduktion... 2 2 Formål... 2 3 Indhold... 2 4 Adgangskrav... 3 5 Eksaminer... 3 6 Studieplan... 3 6.1 Formelle modeller

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi 1. Introduktion...2 2. Formål...2 3. Indhold...2 4. Adgangskrav...3 5. Eksaminer...3 6. Rammer for sammensætning af studieplan...3 Samlet oversigt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2013 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 13. september 2013 INDHOLD 1. Indledning... 2 2.

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014 for Akademiuddannelse i Ernæring 25. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 LÆRERFAGLIGHED OG SKOLEUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10)

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 1009 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK fællesdel Gældende fra 1. september 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt Datamatiker Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Studieordning Datamatiker

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi Revideret 08.04.11 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav... 3 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for Datamatiker (AK)

Studieordning for Datamatiker (AK) Studieordning for Datamatiker (AK) 2008 Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi. AP graduate in Computer Science. Datamatiker Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningen... 3 2

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). August 2010 side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet Revideret 16.05.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi

Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi Studieordning for diplomuddannelsen i informationsteknologi 19/5 2003 1 Introduktion... 2 2 Formål... 2 3 Indhold... 2 4 Adgangskrav... 3 5 Eksaminer... 3 6 Studieplan... 3 7 Beskrivelse af de enkelte

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere