Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00."

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling 6 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Socialog Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 10 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 15 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børneog Skoleudvalget - Tillægsbevilling 18 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 23 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Byplanudvalget - Tillægsbevilling 28 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Teknikog Miljøudvalget - Tillægsbevilling Dronninggårds Alle 24-26, støtte-og aktivitetscenter samt almene boliger, projektændring Opfølgning på timeprisberegning Genberegning af timeprisen for Forslag til timepriser i hjemmeplejen Ombygning af Bakkevej - Anlægsbevilling Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning Forslag til Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum Kommunalbestyrelsens mødekalender Vintertjeneste og skader på belægning i /65

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Økonomiudvalget (47096/13) 2. Oversigt over overførsler fra 2012 til 2013, driftsbudget (186397/12) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Social- og Sundhedsudvalget (42812/13) 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merfrobrug - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (42814/13) 5. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget (42806/13) 6. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget (42801/13) 7. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Byplanudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Byplanudvalget (42793/13) 8. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling. 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Teknik- og Miljøudvalget (42797/13) 9. Dronninggårds Alle 24-26, støtte-og aktivitetscenter samt almene boliger, projektændring 1. Notat vedr. forundersøgelser doc (39331/13) 2. Principskitse.pdf (47177/13) 3. Placeringsmuligheder for støtte- og aktivitetscenter.docx (47176/13) 3/65

4 13. Ombygning af Bakkevej - Anlægsbevilling 1. Udkast til disposition på Bakkevej 23 (40301/13) 14. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 (175826/12) 16. Forslag til Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum 1. Screeningsskema (39251/13) 2. flp 231 Hartmanns Plads (46148/13) 17. Kommunalbestyrelsens mødekalender UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalende (41942/12) 4/65

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Ingen. 5/65

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Puljen nulstilles i forbindelse med gennemførelsen af overførslerne. Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Økonomiudvalgets politikområder med overførselsadgang viser 2012 et mindreforbrug på kr. Men da Økonomiudvalget samlet set kun viser et netto 6/65

7 mindreforbrug på kr. kan der ikke overføres mere end dette beløb til Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er netto kr. til overførsel. Af det konstaterede overførselsbeløb foreslås kr. overført til driftsbudgettet for 2013 og kr. foreslås overført til videreførelse af anlægsprojekter i 2013 jævnfør nedenstående oversigt. Mindreforbrug/ -merforbrug, der foreslås overført Administrationsbygninger kr. Merforbruget vedr. drift af administrationsbygninger vedrører overvejende øgede energiudgifter I alt Administrationsbygninger kr Sekretariat og forvaltninger Byplan Dagtilbud til børn Skole og Familie Kultur Psykiatri og Handicap Beskæftigelse De anførte områders merforbrug i 2012 overføres til På beskæftigelsesområdet overføres der endvidere midler til videreførsel af projekter på beskæftigelsesområdet, som ikke er blevet afviklet i 2012, men hvortil der er modtaget puljefinansiering. Fælles formål I alt Sekretariat og forvaltninger Mindreudgiften skyldes især, at planlagte kurser i forbindelse med kompetenceudvikling og leder-uddannelse ikke er gennemført som forudsat, ligesom aktiviteter i forbindelse med sundheds-forebyggende sundhedsbehandling er udsat til kr kr kr kr kr kr kr kr. 7/65

8 Barselspulje kr. Tilskud fra barselsfonden overføres til områdernes lønkonti, efterhånden som medarbejdere starter på barselsorlov. De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke udkonterede refusioner. I alt Barselspulje kr. I alt Administration og lønpuljer kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Anlæg Det foreslås som anført ovenfor, at der overføres kr. til anlægsinvesteringer i 2013 til følgende projekter: Øgede udgifter til ombygninger og flytninger i forbindelse med ændret placering af de administrative funktioner kr. GIS-projekt GIS (Geografisk Informations System) skal udvikles og udbredes yderligere til sagsbehandlerne i hele kommunen og gøres yderligere tilgængelig for borgerne kr. Digitalisering i administrationen, herunder ESDH Med henblik på en fortsat effektivisering af de administrative processer og etablering af integrationer og sammenhænge mellem forskellige fagsystemer skal der anskaffes og eventuelt udvikles konfigurerbare grænseflader, der også håndterer dokumentation for korrespondance i det omfang relevante fagsystemer ikke i forvejen rummer denne funktionalitet kr. I alt, anlæg kr. Opsummering Da overskuddet på bevillingsniveauet 7.10 Administration udgør kr., kan 8/65

9 overførslen gennemføres i henhold til gældende regler. Der er således kr. til overførsel, hvoraf kr. foreslås overført til driftsbudgettet og kr. foreslås overført til anlægsbudgettet. For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede overførsler fra 2012 til 2013 i alt kr., hvortil kommer kr., der overføres til finansiering af nye anlægsprojekter i Forslagene til overførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges for Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen. Der vedlægges oversigt over samtlige forslag til overførsler fordelt på de forskellige fagudvalg. De samlede overførsler for Rudersdal Kommune udgør i alt kr., hvoraf kr. søges overført til 2013 og kr. søges overført til Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Økonomiudvalget 2 Oversigt over overførsler fra 2012 til 2013, driftsbudget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2013 til politikområdet Administration mv. på netto kr., (ØU som fagudvalg), 2) at der til gennemførelse af de foreslåede anlægsprojekter gives anlægsbevillinger med rådighedsbeløb i 2013 på i alt kr. 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til konto indeholdende den reserverede servicerammepulje. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 9/65

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2012 et netto mindreforbrug på kr., som er sammensat således: 10/65

11 Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter kr. Bevilling 5.20 Ældre kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov kr. I alt kr. Under bevilling 5.20 er der foretaget en administrativ overførsel fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 på kr. for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Overførslen har ikke været forudsat i budgettet. Den tilsvarende indtægt fremgår af Økonomiudvalgets punkt vedrørende overførsler. Det korrigerede forbrug udgør herefter: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter kr. Bevilling 5.20 Ældre kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov kr. I alt kr. Med baggrund i det forventede korrigerede forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 5.20 Ældre Mindreforbrug/ -merforbrug og Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap-pede kr. Nettomindreforbruget kan primært henføres til afvikling af underskud fra tidligere år hos Lions Park Birkerød. Merforbruget er aftalt afviklet senest i 1. halvår Herudover er der foretaget opbremsning i udgifter til drift af plejecentrene som følge af stram budgetstyring, primært på plejecenteret Margrethelund og plejecenteret Sjælsø Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr. 11/65

12 Nettomindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på Vangebo samt merudgifter på de øvrige aktivitetscentre. I alt Ældre kr. Der er på bevillingsniveau 5.20 Ældre et samlet overskud på kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes overskud på konti uden overførselsadgang, herunder merindtægter, der bl.a. kan henføres til betaling fra andre offentlige myndigheder vedrørende salg af pladser, samt mindreudgifter til hjemmeplejen. Overførslen på kr. foreslås overført til 2013 i henhold til gældende regler. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Takstreguleringskonti kr. Overførsel af budget på takstreguleringskonti vedrørende institutioner omfattet af den Belægningsafhængige budget-tildelingsmodel. Saldoen kan henføres til over- /underskud vedrørende drift af dag- og botilbud og skal indgå i takstberegning-en for Med henblik på efterregulering i institutionernes takster i 2013 foreslås beløbet overført fra 2012 til Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Overførsel af nettooverskud vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, herunder Dronninghus samt bofællesskaberne, vedrører hovedsagligt et mindreforbrug i fællesadministration vedr. aktiviteter og administration kr Botilbud til længerevarende ophold kr. Vedrørende fællesdrift overføres i alt kr., der hovedsagligt vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer, hvoraf kr. er overførsler fra 2011, idet udviklings- og uddannelsesinitiativer er igangsat senere end planlagt i Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et netto-mindreforbrug på i alt kr. der hovedsagligt kan henføres til et samlet nettomindreforbrug på Bøgelunden på i alt kr Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud Overførsel af underskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører institutionens restbudget kr. I alt Tilbud til voksne med særlige behov heraf overføres til 2013 og til kr kr kr. 12/65

13 Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på kr. Overførslen på kr. til 2013 og 2014 kan således gennemføres i henhold til gældende regler. I 2011 er der til gennemførelse af en række konkrete projekter modtaget tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regnskab for projektmidlerne i 2012 viser et mindreforbrug på kr., som søges overført med henblik på tilbagebetaling til ministeriet, da puljemidlerne ikke er omfattet af overførselsadgang. Endvidere er der ikke-forbrugte midler til kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som anmodes overført med henblik på det videre arbejde med implementering af kommunens Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik. Puljeudgifterne er ikke omfattet af overførselsadgangen, hvorfor der søges om særskilt bevilling til videreførelse af projekterne. De ikke-forbrugte midler udgør kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedrørende politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 2)at der vedrørende politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 3) at der i budget 2014 indarbejdes kr. vedrørende takstreguleringskonti under politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov, og 4) at der ydes en tillægsbevilling på kr. til 2013 til bl.a. videreførelse af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser finansieret af det samlede overskud fra Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 13/65

14 14/65

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på fx 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2012 et nettomerfor- 15/65

16 brug på kr., som er sammensat således: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 6.05 Beskæftigelse kr. Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv. Mindreforbrug/ -merforbrug Erhvervsservice og iværksætteri kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri. I alt Erhvervsudvikling mv kr. Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på kr., som forslås overført til Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merfrobrug - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (S) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. 16/65

17 Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 17/65

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2012 et mindreforbrug på kr., som er sammensat således: 18/65

19 Bevilling 4.10 Undervisning Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov Bevilling 4.30 Børneområdet I alt Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter kr. Overførslen skyldes bl.a.: Praksislæring: kr.: Koordinering mellem undervisning og planlagt undervisning af elever har betydet, at projektet vil forventeligt medføre afviklingstid på 3 år i stedet for 2 år. Skole-IT: Mindreforbrug på kr. henføres til at investeringer tilbageholdes med henblik på at understøtte digitaliseringsstrategien på skolerne. Skole-Kursusvirksomhed: Mindreforbrug på kr. skyldes tilbageholdenhed idet der forventes øget efteruddannelsesbehov i forbindelse med reformen af folkeskolen Samtlige skoler kr. Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt er der i 2012 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i Skolefritidsordninger, fællesudgifter kr. Overførslen skyldes en mindreudgift på igangsætningspuljen vedrørende skolefritidsordninger og skolefritidsklubber Samtlige skolefritidsordninger kr. Overførslerne varierer mellem skolefritidsordningerne, men generelt er der gennemført afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud på enkelte institutioner videreføres i Kommunale specialskoler inkl. EGU kr. 19/65

20 Overførsler vedr. 3 specialskoler. I alt Undervisning kr. Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning et overskud på kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 er der imidlertid fejlagtigt indarbejdet en merindtægt på kr. vedr. forældrebetaling på SFO. I forbindelse med opgørelse af overførslerne er denne budgetfejl korrigeret i forhold til overførslerne, hvorfor det beregnede overførselsbeløb udgør kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb på kr., er der således en difference på kr. På denne baggrund foreslås overført kr. Bistrupskolen indgik i 2009 en aftale med det daværende Skoleområde om i løbet af en 3-årig periode at afvikle skolens daværende driftsunderskud på 3,6 mio. kr. Bistrupskolen overfører fra 2012 et samlet underskud på ca. 3,85 mio. kr. På den baggrund sættes Bistrupskolen under skærpet økonomisk tilsyn af Skole og Familie. Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr kr kr. Mindre forbruget på PPR skyldes vakant lederstilling i 1½ år samt endnu ikke disponeret overførsel fra tidligere år Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Bevilling 4.30 Børneområdet Kommunal sundhedstjeneste kr. 20/65

21 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Daginstitutioner, fælles formål kr kr. Sprogstimulering: Mindreforbruget vedr. sprogstimulering skyldes at sprogressourcerne i 2012 har været udlagt til de decentrale institutioner efter en fordelingsnøgle og med resultatkrav. Børneområdet har i 2012 endvidere prioriteret at reservere en række af sprogstimuleringsmidlerne til et ministerielt forskningsprojekt Fart på sproget, hvor 11 børnehuse skal afprøve nye metoder til at udvikle børnehavebørns sprog. Projektet blev i gangsat i slutningen af 2012 med afslutning i Sprogstimuleringsmidlerne er planlagt udlagt i 2013 for at sikre en god opstart. Fælleskonti: Mindreforbruget på fælles formål skyldes, at Børneområdet hvert år er nødsaget til at udvise tilbageholdenhed på fælleskontiene for at rumme eventuelle underskud i institutionerne. Mindreforbruget knytter sig særligt til uddannelseskontiene Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Børnehaven Rudegårds Alle Tilskud til puljeordninger og private klubber kr kr kr kr kr kr. Overførslerne varierer fra institution til institution, men generelt er der i 2012 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i I alt Børneområdet kr. Der er på bevillingsniveauet 4.30 Børneområdet et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 21/65

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere