ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen"

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Fælles jobcenter for Rudersdal og Allerød 4 2 Sammenlægning af børnehusene Spirehuset og Lyngbakken, genoptagelse efter høring 6 3 Revideret indstilling til punktet "Opgørelse af låneramme for regnskabsåret 2010" 10 2/2

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Fælles jobcenter for Rudersdal og Allerød 1. Notat om fælles jobcenter (37481/11) 2. Sammenligningsgrundlag Allerød og Rudersdal (37487/11) 3. Borgere der berøres (45032/11) 4. Skønnet besparelsespotentiale (44775/11) 5. OmrådeMEDs udtalelse (44731/11) 6. Dagsorden med vedtagelser fra Allerød Byråd (50662/11) 2. Sammenlægning af børnehusene Spirehuset og Lyngbakken, genoptagelse efter høring 1. Høringssvar vedrørende sammenlægning af Spirehuset og Lyngbakken (35472/11) 3/3

4 Dagsorden med vedtagelser Fælles jobcenter for Rudersdal og Allerød ØU Sagsnr. 11/8963 Resumé Et jobcenter udfordres konstant på sin økonomi og faglighed. Allerød og Rudersdal Kommuner har med nærværende sag et ønske om at effektivisere de kommunale beskæftigelsesopgaver i et fælles jobcenter. Formålet er at sikre områdets service til gavn for borgere i begge kommuner og samtidig sikre myndighedsudøvelse på det politisk fastsatte niveau. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I vedlagte notat gennemgås udfordringer, mulige besparelsespotentialer samt de juridiske forhold. Det følger heraf, at de to kommuner på mange måder er sammenlignelige og har de samme udfordringer på beskæftigelsesområdet. Samtidig er der også forskelligheder, der tilsammen betyder udviklingsmuligheder for et nyt jobcenter. På denne baggrund vurderes det, at de to kommuner efter en indkøringsperiode på 3 år vil kunne opnå en samlet besparelse på ydelsesområderne på i alt 15 mio. kr. pr. år, hvortil kommer statsrefusion på mellem 4 7 mio. kr. Derved opnås ved fuld implementering et samlet besparelsespotentiale på mellem mio. kr. pr. år. Tilsvarende vurderes det muligt at effektivisere administrationen. Såfremt indstillingen tiltrædes, er der i notatet udarbejdet en tids- og procesplan for en mulig sammenlægning. Denne indebærer inddragelse af MED-udvalg i begge kommuner og udarbejdelse af ansøgning til relevante myndigheder hurtigst muligt. Afhængig af myndighedsbehandlingen vil der blive udarbejdet endeligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i 2. halvår Bilag 1 Notat om fælles jobcenter 2 Sammenligningsgrundlag Allerød og Rudersdal 3 Borgere der berøres 4 Skønnet besparelsespotentiale 5 OmrådeMEDs udtalelse 6 Dagsorden med vedtagelser fra Allerød Byråd 4/4

5 EBUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUtiltræ -ogbeskæftigelsesudvalgetsindst dererhvervs KMBtiltræderErhvervs -ogbeskæftigelsesudvalgetsindstili Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Borgmesteren bemyndiges til at rette henvendelse til relevante myndigheder og med afsæt i udfordringsretten søge om dispensation til at sammenlægge de to kommuners jobcentre i Birkerød, Rudersdal Kommune, 1. januar Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller, under forudsætning af Allerød Kommunes godkendelse, direktionens forslag tiltrådt. Anna Scharling Brun deltog ikke i sagens behandling. Direktionen oplyser at Allerød Byråd behandlede sagen på sit møde den 23. marts Kopi af Byrådets dagsorden med vedtagelse vedlægges. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ilingøkonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt. Benny Würtz deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ngkommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Benny Würtz (L), Christian Kjær (C), Jens Bruhn (A), Axel Bredsdorff (L) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.. 5/5

6 Dagsorden med vedtagelser Sammenlægning af børnehusene Spirehuset og Lyngbakken, genoptagelse efter høring ØU Sagsnr. 10/47349 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende forslag om sammenlægning af børnehusene Spirehuset og Lyngbakken i det nyombyggede børnehus på Bregnerødvej 122 i høring i forældrebestyrelsen for Lyngborg. I forbindelse med ombygningen på Bregnerødvej, sammenlægningen af børnehusene og den midlertidige udstationering af en gruppe børn i Høsterkøb Børnehave vil der være en række udgifter, som foreslås finansieret indenfor Dagtilbuds samlede ramme. Sagen genoptages efter høring, og forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som konsekvens af Børnehuset Lyngbakkens kommende udflytning fra lokaler beliggende på Parkvejskolen, skal der træffes beslutning om, hvorvidt Børnehuset Lyngbakken skal lukke fra sommeren 2011 eller om det skal sammenlægges med Børnehuset Spirehuset, når indskolingen fra Parkvejskolen flytter ud fra Spirehusets 1. sal. Sammenlægning til nyt børnehus Forvaltningen foreslår, at de to børnehuse Spirehuset og Lyngbakken sammenlægges til et nyt samlet børnehus i Spirehusets samlede bygning. Den konkrete sammenlægning vil finde sted samtidig med ombygningens start - forventeligt fra sommeren Områdelederen er anmodet om at finde et nyt navn til børnehuset. Navnet godkendes af områdechefen. Høringssvar Der er modtaget et høringssvar fra Forældrebestyrelsen for Institution Lyngborg. Forældrebestyrelsen i Institution Lyngborg tilslutter sig på baggrund af det gennemførte forprojekt sammenlægningen og anfører en række kommentarer. Bestyrelsen anfører, at de hurtigst muligt ønsker en afklaring af, hvordan børnene placeres i overgangsperioden. 6/6

7 Dagtilbud til børn oplyser, at siden Forældrebestyrelsen har skrevet høringssvaret, har Dagtilbud og ledelsen af Institution Lyngborg fremlagt en tids- og handlingsplan for sammenlægningen. Tids- og handlingsplanen for sammenlægningen behandles i Institution Lyngborgs bestyrelse såvel som i det lokale MED-udvalg. Bestyrelsen kommenterer endvidere, at børnehusets drift så vidt muligt holdes fri af omkostningerne ved ombygningen og de midlertidige placeringer. Dagtilbud oplyser, at der i denne sag og i det kommende hovedprojekt er beskrevet dækning for de ekstra udgifter, som projektet medfører. Kapacitet Børnehuset Lyngbakken har i dag et maksimalt børnetal på årige og årige. Spirehuset har et maksimalt børnetal på årige og årige. Det nye børnehus vil, jævnfør det godkendte forprojekt, kunne rumme årige og årige samt en forårsgruppe på 25 børn. De kapacitetsmæssige konsekvenser af sammenlægningen vil umiddelbart være en nedgang på 10 børnehavepladser i det maksimale børnetal. Denne nedgang er indregnet i forslaget til Masterplan. De børn, der ikke skal påbegynde skole , vil alle kunne tilbydes overflytning til det samlede børnehus. De børn, der skal begynde i skole vil ikke umiddelbart blive påvirket af sammenlægningen. Ombygningen I ombygningsperioden fra ca til vil børnene fra de to børnehuse og personalet skulle placeres udenfor Spirehuset. Det er planlagt, at der placeres 38 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn i Lyngbakkens lokaler. Herudover er det planlagt, at en gruppe på børnehavebørn dagligt køres med bus til Høsterkøb Børnehave, der indtil videre forventes at være ledig. Personalemæssige konsekvenser Ved sammenlægningen frigøres en stilling som daglig leder af børnehuset. Samtidig oprettes der jævnfør den indgåede forhåndsaftale med BUPL en afdelingslederstilling. Øvrig personaletilpasning forventes at kunne afklares i forbindelse med den konkrete sammenlægning, idet tilpasningsbehovet i forhold til antallet af børn i det nye børnehus vil være begrænset. Dagtilbud vil afholde udgifter på ca kroner til bistand til sammenlægningsprocessen for personalegrupperne indenfor Dagtilbuds kompetenceudviklingsmidler. I overgangsperioden på ca. 5 måneder, mens der bygges på Bregnerødvej, vil kapaciteten være 10 vuggestuepladser mindre. Udgiften til dette personale i perioden udgør omkring kr., som finansieres af Dagtilbuds flekskonto, således at det ikke pålægges Institution Lyngborg at reducere antallet af medarbejdere midlertidigt. Udgiften vil blive reduceret, såfremt der fratræder personale i udflytningsperioden. I Børne- og Skoleudvalgets behandling af hovedprojektet for Bregnerødvej , pkt. 4, var nævnt et beløb på kr. til ovenstå- 7/7

8 ØUindstilerBSUforslagtiltrådt KMBtiltræderBørn -ogskoleudvalgetsindstiling ende kompensation. De kr. var desværre beregnet på fejlagtigt grundlag, og den rigtige udgift til de 10 pladser er kr. Økonomiske konsekvenser med sammenlægning Besparelsen ved at en daglig lederstilling omlægges til en afdelingslederstilling vil være kr. årligt, som i første omgang, med halvårlig virkning på kr., medgår til at finansiere de ekstra personaleudgifter. Fra tilføres besparelsen kommunekassen. Der vil være en udgift til den midlertidigt reducerede kapacitet på 10 vuggestuepladser på ca kr. Hertil kommer endvidere udgift til transport af en gruppe børnehavebørn, der er planlagt udstationeret i Høsterkøb Børnehave i byggeperioden (ca ). Udgiften til daglig bustransport anslås at andrage kr. Den samlede udgift på kr. finansieres indenfor Dagtilbuds flekskonto. Denne finansiering kan medføre, at der vil være et overforbrug på flekskontoen ved årets udgang. Udgifter til flytning, nedpakning, montering, legeplads, telefonsystem mv. for i alt 1 mio. kr. forudsættes bevilget jævnfør særskilt sag på denne dagsorden omhandlende "Mindreudgifter i 2010 samt forslag til anlægsinvesteringer i 2011". Bilag 1 Høringssvar vedrørende sammenlægning af Spirehuset og Lyngbakken Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Børnehuset Spirehuset og Børnehuset Lyngbakken pr sammenlægges som nyt samlet børnehus, med efterfølgende indflytning på Bregnerødvej 122, og 2) at besparelsen på årligt ved at en daglig lederstilling konverteres til afdelingsleder tilføres kommunekassen i 2012 og overslagsårene. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BSUindstilerDire ktionensforslagtiltrådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Benny Würtz deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 16 stemmer mod 2 (Maria Steno (L) og Anna Scharling Brun (L)). LokalListen ønsker følgende stemmeforklaring tilført protokollen: Det er uhensigtsmæssigt, at lægge 2 børneinstitutioner på op til 200 børn lige ved siden af hinanden, da det vil gå ud over mangfoldigheden af børneinstitutioner i området og begrænse forældrenes valgfrihed. 8/8

9 Benny Würtz (L), Christian Kjær (C), Jens Bruhn (A), Axel Bredsdorff (L) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 9/9

10 Dagsorden med vedtagelser Revideret indstilling til punktet "Opgørelse af låneramme for regnskabsåret 2010" ØU Sagsnr. 11/8568 Resumé Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 22. marts 2011pkt. 16, at der optages et fastforrentet lån på 41,9 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter i regnskabsåret Som følge af ny rådgivning ændres indstillingen for optagelse af lån vedr. regnskabsåret Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som beskrevet i indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 23. marts er det indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen optager et fastforrentet lån til finansiering af låneberettigede udgifter i regnskabsåret Både KommuneKredit og kommunens rådgiver, Danske Bank, har anbefalet, at der optages et fastforrentet lån, og det er den indstilling, som der er videregivet dagsordenen. Imidlertid anbefaler både KommuneKredit og Danske Bank nu, at kommunen i stedet for et traditionelt fastforrentet aftalelån, som pt. har en fast rente på omkring 4,45 %, benytter en anden mulighed for låneoptagelse; nemlig at optage et variabelt forrentet lån hos KommuneKredit, og så konvertere renten til en fast rente i hele lånets løbetid ved hjælp af en renteswap. En sådan konstruktion vil give kommunen en fast rente på omkring 3,85 % i hele lånet løbetid. Renteswap en benyttes til at omlægge en finansiering fra variabel til fast rente og omvendt. I praksis fungerer den som en aftale mellem 2 parter om at bytte en variabel rente mod en fast rente eller omvendt i den samme periode. I det her tilfælde 25 år. Brugen af renteswap ligger indenfor rammerne af kommunens finansielle politik. Ved at vælge denne løsning kan der opnås en rabat i størrelsesorden 0,50 0,60 % i forhold til et almindeligt fastforrentet aftalelån. For kommunens aktuelle låneoptagelse betyder det en årlig besparelse på rentebetalingen på godt kr. Nedenstående indstilling erstatter indstillingen i punkt 18 på dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 10/10

11 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt KMBtiltræderØkonomiudvalgetsindstiling 1. at der optages et variabelt forrentet lån med tilhørende renteswap som anført ovenfor på 41,9 mio. kr. med en løbetid på 25 år til finansiering af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2010, 2. at der gives en positiv tillægsbevilling til budget 2011 på 11,523 mio. kr. til funktion Forskydninger i langfristet gæld, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2011 på 0,388 mio. kr. til funktion Renter af langfristet gæld, 4. at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2011 på 0,118 mio. kr. til funktion Afdrag på langfristet gæld, samt 5. at konsekvenser for udgifter til renter og afdrag i budgetoverslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens indstilling. Benny Würtz deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Benny Würtz, Christian Kjær, Jens Bruhn, Benny Würtz og Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling. 11/11

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere