Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af Villy Sørensen, formand for 3B Så er det ganske vist. 3B har sammen med Boligkontoret Danmark købt nyt hovedkontor på Havneholmen lige bag Fisketorvet. Lige nu skriver 3B historie. Det er nemlig ikke hver dag, vi køber nyt hovedkontor. Grundlaget blev skabt, da vi sidste år solgte vores nuværende hovedkontor i Kronprinsessegade og efterfølgende lejede os ind. På samme vis solgte Boligkontoret Danmark deres hovedkontor i Lundsgade og begge parter var nu klar til at finde et nyt, egnet sted. Valget faldt på Havneholmen bag Fisketorvet. Her har Skanska et projekt, som i det store hele passer til vores behov. Og da huset ikke er bygget endnu, har vi mulighed for at sætte vores eget præg på indretningen. Underskrift fejret Købskontrakten blev på officiel vis underskrevet af både formænd, næstformænd og direktører for de to boligorganisationer. Og så naturligvis af Skanska, som står bag vores kommende hovedkontor. Det skete på et fælles møde mellem de to bestyrelser den 10. marts, og blev fejret med musik og fælles frokost. Grønt lys fra Københavns Kommune Med utrolig hurtig sagsbehandling har Københavns Kommune allerede givet grønt lys for købet af huset og for, at vi må flytte sammen. Det betyder, at arbejdet med detailindretningen allerede er i fuld gang. For selv om vi først kan tage det nye hus i brug sidst i 2013, er der meget, der skal nås inden. Miljø i fokus Det nye kontor bliver opført efter den nye energistandard for byggeri, der ellers først gælder fra Energirammen er fx på under 42 kwh/m 2. Og fordi vores gamle hus ikke engang kan være med på den gamle standard, fordi vinden piber ind ad vinduerne, og vi bruger en mindre formue på at opvarme det, forventer vi at kunne spare rigtig mange penge på energiregningen. Medarbejderne med på råd Medarbejderne i Kronprinsessegade er med på råd, når det handler om, hvordan det nye hus skal indrettes. I januar blev der fx holdt en fælles medarbejderdag, hvor de berørte medarbejdere fra de to organisationer kom med deres input. På vej er nu også forskellige brugergrupper, der skal være med til at indrette huset. Beboerne skal ikke betale mere Det er vurderingen, at det nye kontor kan holdes inden for foreningens budget, og at administrationsbidraget derfor kan fastholdes med den almindelige prisudvikling. Baggrunden er besparelser på energiregningen, men også på driften, blandt andet fordi vi kan nøjes med én kantine, et serverrum og én it-afdeling. På sigt forventer vi desuden, at samarbejdet med Boligkontoret Danmark giver god synergi. Stiller du op til organisationsbestyrelsen? Bliv præsenteret i»valgavisen«. Kontakt kommunikationschef Anette Hertz på eller Der er allersidste frist den 11. maj 2012.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, kommunikationschef Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B i januar har organisationsbestyrelsen holdt i alt tre møder: Den 23. februar, den 10. marts og den 29. marts. Mødet den 23. februar 2012 Første punkt på dagsordenen i februar var køb af nyt hovedkontor på Havneholmen. Bestyrelsen godkendte den betingede købsaftale, hvor 3B i sameje med Boligkontoret Danmark (BDK) køber ejerlejligheden af Skanska Øresund med 56 % til 3B og 44 % til BDK. Bestyrelsen godkendte samtidig princippet for finansieringen, der dels består af provenuet fra salget af Kronprinsessegade og af realkreditlån og anden finansiering, som bestyrelsen skal tage stilling til på et senere tidspunkt. Endelig vedtog bestyrelsen vedtægter for ejerforeningen og ordlyden af samejeoverenskomsten mellem 3B og BDK. FU udvidet til fem På mødet vedtog bestyrelsen også at udvide FU med to personer foreløbig frem til det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i maj. FU bestod af formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild samt Iris Gausbo. Formanden foreslog herudover Hans Peter Nielsen og Susan Sagnsby, som begge blev valgt. På det efterfølgende møde blev det besluttet, at de to»nye«medlemmer modtager kr. pr. FU-møde i mødediæter. Bestyrelsen godkendte derudover, at Aksel S. Nielsen genindtræder i Demokrati- og trivselsudvalget. Det blev samtidig aftalt, at FU skal komme med et oplæg til fremtidig procedure for rekruttering til udvalgene. Efter det var der primært orienteringspunkter på dagsordenen. Mødet den 10. marts 2012 Mødet den 10. marts var et fælles møde med Boligkontoret Danmarks bestyrelse Målet var, at de to bestyrelser skulle lære både hinanden og organisationerne at kende og bestod derfor primært af præsentation af de to organisationer samt af den planlagte proces frem til indflytning i det nye kontorhus. Mødet den 29. mart 2012 Mødet startede med en beslutning om nogle mindre ændringer af samejeoverenskomsten med BDK. Herefter var der planlægning af repræsentantskabsmødet den 31. maj på dagsordenen. I forhold til tidligere er der ændret en smule i forslaget til forretningsorden, idet bestyrelsen fx besluttede at ændre valgproceduren. Bestyrelsen vil desuden foreslå to væsentlige ændringer af 3B s vedtægter: 1. At der fremover kun holdes et årligt repræsentantskabsmøde nemlig valgmødet i maj, og at efterårsmødet, hvor budgettet behandles, nedlægges 2. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges fremover blandt boligforeningens boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere. I de nuværende vedtægter er det kun repræsentantskabsmedlemmer, der kan stille op, og det er ikke i overensstemmelse med normalvedtægterne. Forretningsorden for afdelingsmøder Mange afdelinger har i dag ikke en nedskrevet forretningsorden køreplan for afdelingsmødet. Derfor har bestyrelsen nu godkendt et udkast til forretningsorden, som afdelingsbestyrelsen kan bruge, hvis de ønsker det. I så fald vil den kunne indgå i det materiale, der udleveres til alle beboere forud for afdelingsmødet. Foreløbigt regnskab og budget Organisationsbestyrelsen får løbende status og opdatering på budgettet. På mødet blev der givet en kort status på regnskabet for 2011 samt budgettet for Budgettet for 2013 bliver først endeligt godkendt i efteråret, men da alle afdelinger skal have deres budgetter på plads til at præsentere for beboerne på afdelingsmøderne i august og septem- 2

3 ber, udarbejdes et foreløbig budget, hvor administrationsbidraget (grundbidraget) fastlægges. Det kan så blive reguleret, når det endelige budget fastlægges i efteråret. Administrationsbidraget i 2013 Budgettet balancerer med et bidrag på kr. pr. lejemålsenhed. Det er set i forhold til afdelingsbudgetterne for 2012 en stigting på 50 kr. eller 1,34 %. Tillægsydelserne vil stige med 2 % i Styringsdialog 2012 Til brug ved styringsdialogmøderne mellem kommunerne og 3B udarbejdes en dokumentationspakke. Sidste år var oplægget, at afdelingsbestyrelserne kunne svare på et ret omfattende spørgeskema, der også omfattede boligsociale spørgsmål. Kun halvdelen valgte at benytte sig af muligheden for at svare. Garantistillelse Bestyrelsen besluttede at stille garanti for udarbejdelsen af helhedsplan i Danalund på op til kr. Gennemføres projektet, indgår udgifterne i sagens omkostninger hvis ikke dækker foreningen udgiften. I år er det derfor besluttet, at der kun spørges om ting, der relaterer sig direkte til dokumentationspakken og styringsdialogen. Samtidig sendes spørgeskemaet kun elektronisk til formanden for afdelingsbestyrelsen, der opfordres til at svare sammen med den øvrige afdelingsbestyrelse. Det vil dog også være muligt at modtage skemaet på papir. Hvordan betale for energimærkning? Tilbage i 2009 gennemførte 3B et udbud på energimærkning, men satte sagen i bero blandt andet fordi BL Danmarks Almene Boliger mente, at ordningen ikke var god nok. Der er nu kommet ny lov på området, og de af 3B s afdelinger, der endnu ikke har et, skal nu have det lovbefalede energimærke. Organisationsbestyrelsen drøftede, hvordan omkostningerne til mærket skal fordeles, og det blev besluttet, at det sker efter en fælles, solidarisk afregning, så der betales lige meget for alle lejemål i hele 3B. Bestyrelsen besluttede samtidig, at de tidligere omkostninger til udbud afregnes i forbindelse med de igangværende udbud. 3B har nu en indkøbspolitik Organisationsbestyrelsen har længe arbejdet med et udkast til politik for indkøb i Boligforeningen 3B. Der har været mange overvejelser i den forbindelse, og det er blandt andet blevet drøftet, hvor»forpligtende«aftalerne kunne og skulle være for de enkelte afdelinger. Bestyrelsen har nu vedtaget en politik for indkøb, der både opererer med forpligtende aftaler og frivillige aftaler. Eksempler på forpligtende aftaler er elevatorservice, energimærkning og lignende. Frivillige aftaler er fx SKI-aftaler, hvor der på forhånd er indgået rammeaftaler, som 3B kan»koble«sig på. Det gælder fx telefoni. I politikken er der givet mulighed for, at afdelinger efter ansøgning og med organisationsbestyrelsens godkendelse kan vælge dels ikke at tilslutte sig en forpligtende aftale dels vælge at forlade en forpligtende aftale i forbindelse med indgåelse og fornyelse af aftaler. Se den samlede indkøbspolitik på 3b.dk. Brug evt. søgefunktionen. Loftsrum og skimmelsvamp Seniorbofællesskaberne Valmuen, Solsikken og Jægerbo har haft skimmelsvamp på undertagene. Boligerne har en loftslem, der skal sikre adgang til loftet, men ikke opbevaring af effekter, da det giver øget trafik og betyder, at boligens varme og fugtige luft»slipper«op i loftsrummet. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse at give tilskud til afdelingerne på 75 % af udgiften til nye og mere effektive loftslemme, så afdelingerne»kun«skal betale 25 %. Håbet er på den måde at have skabt en holdbar løsning. Kort status Efter det blev der givet en kort status på serviceaftaler, der bliver et af emnerne på næste formandsmøde, valg til BL s kredse, ledige boliger og lejetab, udlejning af AlmenBolig+ nybyggerierne samt boligsociale helhedsplaner. Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 8. maj

4 By- og boligpolitik handler om helhed Af Anette Hertz, kommunikationschef Det mener formand for Folketingets boligudvalg Mette Reissmann (S), som vores egen formand Villy Sørensen havde sat stævne på Christiansborg en solskinsdag i marts. Hun er medlem af Folketinget, valgt i Storkøbenhavn for Socialdemokratiet. Formand for By- og Boligudvalget, der arbejder med almene boliger, ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning, studie- og ungdomsboliger, byfornyelse m.v. Men du kender hende måske bedre fra rollen som TV-vært i»luksusfælden«, hvor hun lærte os at få styr på økonomien? Formand Villy Sørensen kender i hvert fald Mette Reissmann fra det lokalpolitiske arbejde i Valby. Og da vi nu gerne vil vide noget om regeringens planer med Landsbyggefondens midler, når de fremrykkede er brugt op, er det oplagt at spørge hende. Måske vi samtidig kan få noget at vide om indsatsen i de udsatte boligområder, om hjælpen til de mange, der ikke kan betale deres husleje og endda lidt om betalingsringen? Fokus skal være på helheden Vel bænket på Christiansborg i et hyggeligt kontor med karnap og kunst på væggene, kaffe på kanden og masser af smil, lægger Villy ud med at spørge til den fraværende by- og boligpolitik: - Mange af os boligfolk har glædet os til at få et boligministerium. Et ministerium, der tager sig aktivt af, hvordan boligbyggeri og by hænger sammen. Men det virker ikke, som om der sker så meget. Hvornår får vi en ny boligaftale? - De sidste 10 år har forringet livsvilkårene for mange mennesker. Det gælder ikke bare økonomien, hvor fattigdomsydelserne har betydet mange ulykkelige skæbner, men også standarden på boligerne, der ikke er fulgt med. Her i 2012 er mere end boliger uden eget toilet og bad. Det duer simpelthen ikke, siger Mette Reissmann, mens hænderne ivrigt understreger ordene. - Og nej, vi har ikke en ny boligaftale klar her-og-nu. En sammenhængende by- og boligpolitik skal efter min mening tage sit udspring i det hele menneske. Alle de ministerier, der har noget at byde ind med, skal tale sammen. Og det er min helt klare mening og opfattelse, at det gør de faktisk. Det gælder ud over by- og boligministeriet også socialministeriet, justitsministeriet, klimaministeriet og uddannelsesministeriet. Vi skal tænke folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, miljø, kultur og sikkerhed i udeområderne ind, når vi taler om både by- og boligpolitik og indsats over for de udsatte boligområder, understreger Mette Reissmann. Hun mener, man skal se på, hvordan man kan udnytte byen, så den akkumulerer flere arbejdspladser, større vækst og dermed flere boliger, flere daginstitutioner, flere uddannelsesinstitutioner, flere kultur- og fritidstilbud, flere boldbaner, flere sportshaller og så videre. - Det er den synergi, der skal drive byudviklingen, mener hun. Men det tager tid. Tag fx Ørestaden, som stadig ser lidt underlig ud. Men som Kramer altid sagde til mig:»hold nu is i maven, Reissmann. Det skal nok blive godt.«og så skal det selvfølgelig også tænkes ind, at man kan komme fra A til B både hurtigt, billigt og trygt. Du skal kunne sende dine børn i skole og til fritidsaktiviteter uden at være bekymret for, at de kommer ud for noget ubehageligt. Men det tager tid. By- og boligudvikling handler om at tænke langsigtet. Vi kan ikke som politikere lige»beame«en metrostation ned. Ej heller en havnetunnel eller nogle broer. Det er kæmpestore anlægsarbejder, der kræver lang tids planlægning og er lang tid om at blive bygget, siger Mette Reissmann. Ikke kun renoveringspulje Det kan være svært at få et ord indført, men Villy får nu alligevel spurgt til renoveringspuljen, hvor bekymringen er, hvad der sker, når de fremrykkede midler er brugt: - Regeringen har givet os»lov«til at bruge af vores egne penge i Landsbyggefonden og fremrykke renoveringen af de almene boliger for 5,5 mia. kr. Over de næste tre år bruger vi i sektoren samlet set mere end 15 mia. kr. på renovering. Hvad sker der, når de tre år er gået? 4

5 - Om der kommer noget bagefter? Det gør der. Alt, hvad der er»spadeklart«, det er i gang, og med hensyn til perioden efter kan jeg desværre kun fortælle, at det forhandler vi om lige nu. Jeg kan sige, at viljen helt klart er til stede i ordførerkredsene, men detaljerne må du altså vente lidt med, siger Mette Reissmann og forklarer, at der også er en energisparepakke på vej. Men den har ventet på, at energispareaftalen kom i hus. - Vi har jo også et klimaministerium, og noget af det, man måske skulle tro ligger i by- og boligministeriet, det ligger altså der, siger Mette Reissmann. Fokus på udsatte boligområder Villys næste spørgsmål handler om de udsatte boligområder og de midler, der er sat af til at øge politiindsatsen: - Hvordan har I tænkt jer at»måle«, om et område er udsat, og har I planer for indsatsen i de udsatte områder? - Vi er i fuld gang med at finde nye kriterier for, hvornår vi kalder et område»udsat«. Jeg havde håbet, jeg i dag kunne løfte sløret for, hvad de bliver, men det indgår i det samlede, store reformarbejde, vi har i gang. Og det bliver først offentliggjort efter sommerferien. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at målet er at få elimineret antallet af udsatte boligområder. Det er ambitiøst, for der er lige nu 28 i Danmark. Vi vil fortsat gerne arbejde med at blande ejerformerne, så vi sikrer en god, blandet beboerskare, både økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt og etnisk, fordi det skaber en bedre balance i områderne. Der skal ske en indsats på rigtig mange områder. Det er en flerstrenget indsats, som rækker ind over flere ministerområder. Vi skal tænke uddannelsestilbud i nærområdet ind, ligesom vi skal tænke det retspolitiske ind. Exitstrategien er et godt eksempel. Det handler om dem, der gerne vil ud af det kriminelle miljø, når de når op midt i tyverne. Her sætter vi ind med hjælp til at skabe et helt nyt liv, en helt ny platform måske et helt nyt sted at bo. Vi skal samtidig sikre, at skole, socialforvaltning og ssp-samarbejdet kører. At der er hjemmebesøg, at natteravnene holder øje at alle arbejder sammen. Her er civilsamfundet også en vigtig medspiller og ikke mindst jer i boligforeningen, jer der sidder i afdelingsbestyrelserne. I er jo derude 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I holder øje med folk, I ved, hvad de siger, når de går rundt i afdelingen, i vaskeriet, når de er nede at handle, når de»hænger«ud. Hvad siger de? Hvad gør de? Hvad sker der?, forklarer Mette Reissmann. - Det er sandt nok, vi kan jo se, når det er ved at gå galt. Men mit indtryk er, at når vi så kontakter kommunen eller politiet, så møder vi en massiv mur. Hotspot-indsatsen var fin nok, men den rykker jo videre, forklarer Villy Sørensen. - Vi kan ikke lovgive rundt om ildsjæle som dig. Og det skal heller ikke alt sammen være frivilligt, for så er vi tilbage i hattedamefænomet, som kun eksisterer, så længe ildsjælene holder sig i gang. Nej, det her er en velfærdsudfordring, som vi som samfund skal finde løsningen på. Udsættelser stiger og stiger Et sidste spørgsmål bliver der tid til, inden den travle folketingspolitiker skal videre til næste møde: - Et alvorligt problem er, at vi ind imellem bliver nødt til at sætte folk på gaden. Det synes jeg personligt er et stort problem. Har I noget på vej, der kan hjælpe de ulykkelige mennesker, der kommer bagud med huslejen? - Det vigtigste er, at boligpolitikken tager sit afsæt i lejeren. Vi skal have en politik, der sikrer lejeren bedst muligt, så der hele tiden er en fornuftig udvikling. Men når vi nu taler om de stakkels familier, der uanset om det er selvforskyldt eller ej kommer i den ulykkelige økonomiske situation, så er det frygtelig synd. Der er vi fuld gang med at afskaffe løbedagene i almenlejeloven. Før skulle man teknisk set først betale huslejen den 2. eller 3. i måneden, hvor kontoen måske allerede var tom, fordi andre kreditorer havde været der, fordi der var sket løntilbageholdelse eller andet. Det gav risiko for, at man kom bagud måned efter måned og det er dyrt i gebyrer. Med det teknisk»lille«greb bliver huslejen altid betalt i det øjeblik, pengene rammer kontoen. Det, håber vi, vil være med til at sikre, at folk kan bevare deres base deres hjem, fortæller Mette Reissmann, inden hun følger os til dørs før sit næste møde. Du kan læse mere om Mette Reissmann og om hendes indsats for økonomisk betrængte i 3B s beboerblad, der bliver delt ud til alle beboere sidst i maj. 5

6 Teglværkshaven tager form Af Anette Hertz, kommunikationschef Herlevs nye borgmester Thomas Gyldal Petersen er selv vokset op i en af 3B s boligafdelinger, nemlig Hjortegården. Det fortalte han i sin tale, da der var rejsegilde på Teglværkshaven på Gl. Klausdalsbrovej. Kulden bed i kinderne, og ånden dannede små skyer, da der den 8. februar 2012 var rejsegilde på Teglværkshaven i Herlev. På programmet var de sædvanlige taler, pølser og fremvisning af en bolig. Men der var samtidig en usædvanlig afslappet og god stemning. Måske skyldtes det, at byggeriet på alle måder skrider planmæssigt frem. Måske var det, fordi alle er glade for at være med i det nye og banebrydende AlmenBolig+koncept. Billigere opførelse billigere drift Borgmester Thomas Gyldal Petersen refererede med glæde til sin egen barndom i Hjortegården, da han som den første besteg talerstolen: - Jeg er selv vokset op i en almen bolig her i Herlev. Nemlig i Malurthaven. Og jeg tænker tilbage med glæde på det liv og de oplevelser, der har præget min barndom og ungdom. Her var et fantastisk fællesskab, fortalte Thomas Gyldal Petersen. Borgmesteren understregede, at kommunen er begejstret for den mulighed, den har fået for at deltage i AlmenBolig+konceptet. - Vel kan vi ikke bygge boliger til kr. om måneden, som nogen i København engang drømte om. Men vi kan bygge i alt ca. 100 boliger til en husleje på mellem og kr. om måneden. Det er så absolut konkurrencedygtigt, mente Thomas Gyldal Petersen. Almene boliger kendetegn for Herlev Borgmesteren kom også ind på, at den almene bolig fylder godt i Herlev-billedet. Faktisk, fortalte han, er det den boligform, der mest kendetegner Herlevs udvikling fra 40 erne og til nu. Og med den er også nye veje vist: - Fra det øjeblik, tankerne bag den nye boligform blev offentliggjort, har vi konstateret en enorm interesse for denne nye boligform. Og det forstår jeg godt. Det er gode, store boliger med god økonomi. God beliggenhed og høj frihedsgrad. Men det er også medansvar for afdelingernes drift og vedligeholdelse. Thomas Gyldal Petersen sluttede med at takke håndværkerne for det gode arbejde og 3B for det gode samarbejde, før han udbragte et leve for det gode håndværk, de nye huse og de kommende beboere. Teglværket gav navnet 3B s formand Villy Sørensen var næste mand på talerstolen. Han lagde ud med at takke kommunen for muligheden for at bygge på en af de få grunde, der er tilbage i Herlev. Også han fortalte om den særlige boligtype, som Teglværkshaven består af. Om navnet Teglværkshaven fortalte han: - Vi henvendte os til Bjarne Kaspersen Hansen, der var næstformand, da H44 eksisterede. Han er formand for lokalhistorisk forening i Herlev og han kunne fortælle, at der har ligget et teglværk i området. Den hvide hovedbygning, der i dag rummer Herlev Privatskole lige øst for byggegrunden, blev bygget som bolig til ejeren af teglværket, hvis ovne lå på byggegrunden. Derfor var det oplagt, at ordet Teglværk skulle indgå i navnet på vores nye bebyggelse her på Gl. Klausdalsbrovej. Villy Sørensen kunne også fortælle om den store interesse for byggeriet: - Der er knap 4.000, som har klikket på linket til byggeriet på 3B s hjemmeside. Og 324 valgte efterfølgende at skrive sig op til et af de 60 skønne rækkehuse hver med egen have. Bygget som lavenergi efter 2015 standard. Med 3, 4 el- 6

7 ler 5 rum og på mellem 85 og 125 m 2 hver, forklarede Villy Sørensen. Villy Sørensen sluttede af med at takke håndværkerne, entreprenøren, arkitekterne, de rådgivende ingeniører og landskabsarkitekterne, før han opfordrede til at udbringe et trefoldigt leve for 3B s nye afdeling. nu har været en fornøjelse. En særlig tak rettede han i den forbindelse til 3B s byggeudvalg med formand Villy Sørensen i front. Han sluttede af med at understrege, at de positive tilkendegivelser fra både borgmester og formand værdsættes af Scandibygs medarbejdere og underentreprenører: - Det motiverer i det videre arbejde med løbende at forbedre byggesystemet, sluttede han. Den glade arkitekt var Søren Rasmussen fra ONV arkitekter. Han steg på talerstolen med ordene: - Her ser I for en gangs skyld en glad arkitekt. Jeg er glad for projektet, glad for den privathed, bebyggelsen giver mulighed for. Og glad for det fællesskab og gode naboskab, som udearealerne læg- ger op til. Men jeg er også glad for, at det er energi- og miljøvenlige huse, vi opfører her, understregede Søren Rasmussen. Også beboerdemokratiet fik et ord med på vejen: - P.H. sagde engang, at demokrati er grimt. Han mente, at når mange skal have indflydelse på noget, bliver resultatet derefter. Det modbeviser vi her. Jeg vil gerne takke 3B, den»afslappede boligforening«, for det gode samarbejde ikke mindst med byggeudvalget, som vi har haft en utrolig god dialog med, sagde Søren Rasmussen. Han sluttede af med at ønske held og lykke med bebyggelsen, hvorefter både pølsevogn og prøvebolig blev erklæret for åben. Glad entreprenør glad arkitekt Rejsegildet bød også på både en glad entreprenør og en glad arkitekt. Første kategori blev repræsenteret af direktør Jesper Hoffman fra Scandibyg: - Som I ved selvsyn kan konstatere, er vi langt i byggeprocessen. Også længere, end man plejer at være ved rejsegilder. Alle 60 rækkehuse er monteret, og man kan sagtens danne sig et indtryk af, hvordan det endelige byggeri vil komme til at tage sig ud og hvilke muligheder og kvaliteter, det kommer til at indeholde, fortalte Jesper Hoffman. Han fortalte også, at hele rejsen fra tilbud til Luftfoto fra syd - gl klausdalsbro Teglværkshaven Teglværkshaven består af 60 rækkehuse med hver sin have. Husene er i to plan og på mellem 85 og 125 m 2. Byggeriet startede i juli 2011 og forventes at stå klar til indflytning i september Parterne bag er Scandibyg, ONV visualisering arkitekter, Schul - forslag Land- B skabsarkitekter og Bascon Ingeniører. 3B - ALMEN BOLIG+ KLAUSDALSBROVEJ, KØBENHAVN TEAM SKANDIBYG ONV ARKITEKTER Trak lod blandt ansøgerne om boligerne Af Mette Nielsen, kommunikationsmedarbejder Onsdag den 29. februar blev der trukket lod mellem de 324 boligsøgende, der godt kunne tænke sig at bo på Gl. Klausdalsbrovej. Kundechef Solvejg von Barm havde i dagens anledning valgt to tilfældige medarbejder fra 3B s administration til at trække lod om, hvem der fik tilbudt bolig i 3B s nye afdeling Teglværkshaven. De heldige»vindere«har fået besked. 7

8 Flere afdelinger har fuld fart på hjemmesider Færre kriminelle på Amager Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) i Københavns Kommune er godt tilfreds med udviklingen. Kilde: Med 3B s nye hjemmeside har alle boligafdelinger i 3B fået mulighed for at få deres egen hjemmeside. Indtil videre har 17 afdelinger været på kursus, og flere er allerede i fuld gang med at bygge deres hjemmeside op. Et af de nyeste skud på stammen er Signalgården på Amager, som er vores første AlmenBolig+afdeling. Her er redaktørerne godt i gang med at klæde deres beboere på med en masse information på hjemmesiden. Også Kløvermarken er godt på vej med deres hjemmeside, og her er også flere gode billeder af afdelingen. Kløvermarken har som den første afdeling oprettet et lukket område, som kun er for beboerne. Københavns Kommune offentliggjorde sidst i februar en positiv undersøgelse, der viser, at kriminaliteten på Amager totalt set er faldet i Helt konkret er antallet af unge på Amager, der har været afhørt af politiet, faldet fra 110 i første kvartal til 55 i tredje kvartal af I vores eget område Urbanplanen, som reelt er et af de mere udsatte områder, har man fået gode resultater efter en vellykket indsats med fokus på sundhed, jobs og uddannelse. Det er blandt andet sket i samarbejde med Røde Kors. - Tallene på Amager ser rigtig gode ud. Vi er kun nået hertil gennem en lang og vedvarende indsats. Alle gode kræfter må sikre, at den positive tendens fortsætter, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R). Hun fremhæver samtidig, hvor vigtigt det er at give de unge job- og uddannelsesmuligheder samt at mandsopdække de kriminelle. /maj Sundhedsambassadører uddannet i Folehaven Vil I også have egen hjemmeside? Så kontakt Kommunikation i 3B på mail: så skriver vi jer på interesselisten til næste introkursus. Læs mere om kurset i kursuskataloget, som du finder på og på X3B. Er I allerede i gang med en 3B-hjemmeside men vil gerne have hjælp til at komme videre? Vi planlægger et fortsætterkursus, hvor vi gennemgår nogle af de funktioner, vi ikke kan nå på introkurset. Vil I med, så skriv en mail til Kommunikation på så skriver vi jer på interesseliste. /cgh Et hold på syv frivillige sundhedsambassadører fra Folehaven fik overrakt diplomer og blomster, da de i marts 2012 fejrede et veloverstået kursus. De har lært om sund kost, motion, rygning og alkohol, og de skal nu udbrede deres nye viden til deres naboer i Folehaven. Det vil være gennem aktiviteter i boligområdet, at sundhedsambassadørerne formidler deres nye viden. De første aktiviteter, der planlægges, er løbeklub, stavgang og vandreklub, samt et netværk for enlige forældre med mindre børn, hvor sundhed på forskellig vis vil være det gennemgående tema. Øvrige aktiviteter, der er på vej, er sundhedscafé på Vigerslev bibliotek i efteråret 2012 og dialogmøder om sundhed på dit sprog (eksempelvis tyrkisk og arabisk). /usv 8

9 Nyskabelse: Områdemøder Af Iris Gausbo, medlem af organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget samt formand for forvaltningsudvalget i 3B Der sker rigtig mange ting i vores boligforening, og mange nye tiltag er i gang. Områdemøderne er blot et enkelt af dem. Organisationsbestyrelsen har arbejdet med Strategi 2015 gennem en længere periode. Vi har i bestyrelsen haft et udvalg, der med sparring fra trivsels- og demokratiudvalget, har arbejdet med at implementere beboerdemokratiet i Strategi Som en del af vores arbejde med strategiplanerne besluttede vi at besøge afdelingsbestyrelserne for at få deres mening om Strategi 2015 og høre, hvad der ellers lå dem på sinde. Dagsorden til alle fem møder var 1. Strategi Fremtidig dialog 3. Lokalt samarbejde Serviceaftaler Der blev på møderne talt meget om serviceaftalerne, som mange ser frem til, som et godt værktøj i samarbejdet mellem drift og afdelingsbestyrelse. Der var flere, som nævnte, at aftalerne ikke måtte låses fast, men at man under visse forhold skulle have mulighed for, i samarbejde med driften, at tilpasse arbejdsopgaver. Driftssamarbejdet Driftssamarbejde var også til debat, og der var delte meninger omkring dette, men mange kunne godt se fordelen i at være fælles om nogle områder i driften. For de fleste er det vigtigt, at afdelingen har en fast stamme af»egne«ejendomsfunktionærer. Samarbejde i afdelingsbestyrelserne Der var mange forslag til samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og enighed om, at det kunne gavne arbejdet i bestyrelserne, og især kunne man drage fordel af hinandens erfaringer. Nogle steder er der allerede samarbejde på tværs af afdelingsbestyrelser. Samarbejdet kunne være bestemt af kommunegrænser, men der var mange, der mente, at der også kunne være en stor fordel i at samarbejde omkring boligsociale tiltag. Der var på alle fem møder et ønske om at fortsætte med fællesmøder og samarbejde i en eller anden form. Arbejder videre med input Organisationsbestyrelsen har nu fået mange gode input fra områdemøderne. Der er taget fyldigt referat, så vi kan arbejde videre med de meldinger, vi har fået. Alt det kan I læse meget mere om i næste udgave af Kanal 3B. 9

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere