Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af Villy Sørensen, formand for 3B Så er det ganske vist. 3B har sammen med Boligkontoret Danmark købt nyt hovedkontor på Havneholmen lige bag Fisketorvet. Lige nu skriver 3B historie. Det er nemlig ikke hver dag, vi køber nyt hovedkontor. Grundlaget blev skabt, da vi sidste år solgte vores nuværende hovedkontor i Kronprinsessegade og efterfølgende lejede os ind. På samme vis solgte Boligkontoret Danmark deres hovedkontor i Lundsgade og begge parter var nu klar til at finde et nyt, egnet sted. Valget faldt på Havneholmen bag Fisketorvet. Her har Skanska et projekt, som i det store hele passer til vores behov. Og da huset ikke er bygget endnu, har vi mulighed for at sætte vores eget præg på indretningen. Underskrift fejret Købskontrakten blev på officiel vis underskrevet af både formænd, næstformænd og direktører for de to boligorganisationer. Og så naturligvis af Skanska, som står bag vores kommende hovedkontor. Det skete på et fælles møde mellem de to bestyrelser den 10. marts, og blev fejret med musik og fælles frokost. Grønt lys fra Københavns Kommune Med utrolig hurtig sagsbehandling har Københavns Kommune allerede givet grønt lys for købet af huset og for, at vi må flytte sammen. Det betyder, at arbejdet med detailindretningen allerede er i fuld gang. For selv om vi først kan tage det nye hus i brug sidst i 2013, er der meget, der skal nås inden. Miljø i fokus Det nye kontor bliver opført efter den nye energistandard for byggeri, der ellers først gælder fra Energirammen er fx på under 42 kwh/m 2. Og fordi vores gamle hus ikke engang kan være med på den gamle standard, fordi vinden piber ind ad vinduerne, og vi bruger en mindre formue på at opvarme det, forventer vi at kunne spare rigtig mange penge på energiregningen. Medarbejderne med på råd Medarbejderne i Kronprinsessegade er med på råd, når det handler om, hvordan det nye hus skal indrettes. I januar blev der fx holdt en fælles medarbejderdag, hvor de berørte medarbejdere fra de to organisationer kom med deres input. På vej er nu også forskellige brugergrupper, der skal være med til at indrette huset. Beboerne skal ikke betale mere Det er vurderingen, at det nye kontor kan holdes inden for foreningens budget, og at administrationsbidraget derfor kan fastholdes med den almindelige prisudvikling. Baggrunden er besparelser på energiregningen, men også på driften, blandt andet fordi vi kan nøjes med én kantine, et serverrum og én it-afdeling. På sigt forventer vi desuden, at samarbejdet med Boligkontoret Danmark giver god synergi. Stiller du op til organisationsbestyrelsen? Bliv præsenteret i»valgavisen«. Kontakt kommunikationschef Anette Hertz på eller Der er allersidste frist den 11. maj 2012.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, kommunikationschef Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B i januar har organisationsbestyrelsen holdt i alt tre møder: Den 23. februar, den 10. marts og den 29. marts. Mødet den 23. februar 2012 Første punkt på dagsordenen i februar var køb af nyt hovedkontor på Havneholmen. Bestyrelsen godkendte den betingede købsaftale, hvor 3B i sameje med Boligkontoret Danmark (BDK) køber ejerlejligheden af Skanska Øresund med 56 % til 3B og 44 % til BDK. Bestyrelsen godkendte samtidig princippet for finansieringen, der dels består af provenuet fra salget af Kronprinsessegade og af realkreditlån og anden finansiering, som bestyrelsen skal tage stilling til på et senere tidspunkt. Endelig vedtog bestyrelsen vedtægter for ejerforeningen og ordlyden af samejeoverenskomsten mellem 3B og BDK. FU udvidet til fem På mødet vedtog bestyrelsen også at udvide FU med to personer foreløbig frem til det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i maj. FU bestod af formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild samt Iris Gausbo. Formanden foreslog herudover Hans Peter Nielsen og Susan Sagnsby, som begge blev valgt. På det efterfølgende møde blev det besluttet, at de to»nye«medlemmer modtager kr. pr. FU-møde i mødediæter. Bestyrelsen godkendte derudover, at Aksel S. Nielsen genindtræder i Demokrati- og trivselsudvalget. Det blev samtidig aftalt, at FU skal komme med et oplæg til fremtidig procedure for rekruttering til udvalgene. Efter det var der primært orienteringspunkter på dagsordenen. Mødet den 10. marts 2012 Mødet den 10. marts var et fælles møde med Boligkontoret Danmarks bestyrelse Målet var, at de to bestyrelser skulle lære både hinanden og organisationerne at kende og bestod derfor primært af præsentation af de to organisationer samt af den planlagte proces frem til indflytning i det nye kontorhus. Mødet den 29. mart 2012 Mødet startede med en beslutning om nogle mindre ændringer af samejeoverenskomsten med BDK. Herefter var der planlægning af repræsentantskabsmødet den 31. maj på dagsordenen. I forhold til tidligere er der ændret en smule i forslaget til forretningsorden, idet bestyrelsen fx besluttede at ændre valgproceduren. Bestyrelsen vil desuden foreslå to væsentlige ændringer af 3B s vedtægter: 1. At der fremover kun holdes et årligt repræsentantskabsmøde nemlig valgmødet i maj, og at efterårsmødet, hvor budgettet behandles, nedlægges 2. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges fremover blandt boligforeningens boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere. I de nuværende vedtægter er det kun repræsentantskabsmedlemmer, der kan stille op, og det er ikke i overensstemmelse med normalvedtægterne. Forretningsorden for afdelingsmøder Mange afdelinger har i dag ikke en nedskrevet forretningsorden køreplan for afdelingsmødet. Derfor har bestyrelsen nu godkendt et udkast til forretningsorden, som afdelingsbestyrelsen kan bruge, hvis de ønsker det. I så fald vil den kunne indgå i det materiale, der udleveres til alle beboere forud for afdelingsmødet. Foreløbigt regnskab og budget Organisationsbestyrelsen får løbende status og opdatering på budgettet. På mødet blev der givet en kort status på regnskabet for 2011 samt budgettet for Budgettet for 2013 bliver først endeligt godkendt i efteråret, men da alle afdelinger skal have deres budgetter på plads til at præsentere for beboerne på afdelingsmøderne i august og septem- 2

3 ber, udarbejdes et foreløbig budget, hvor administrationsbidraget (grundbidraget) fastlægges. Det kan så blive reguleret, når det endelige budget fastlægges i efteråret. Administrationsbidraget i 2013 Budgettet balancerer med et bidrag på kr. pr. lejemålsenhed. Det er set i forhold til afdelingsbudgetterne for 2012 en stigting på 50 kr. eller 1,34 %. Tillægsydelserne vil stige med 2 % i Styringsdialog 2012 Til brug ved styringsdialogmøderne mellem kommunerne og 3B udarbejdes en dokumentationspakke. Sidste år var oplægget, at afdelingsbestyrelserne kunne svare på et ret omfattende spørgeskema, der også omfattede boligsociale spørgsmål. Kun halvdelen valgte at benytte sig af muligheden for at svare. Garantistillelse Bestyrelsen besluttede at stille garanti for udarbejdelsen af helhedsplan i Danalund på op til kr. Gennemføres projektet, indgår udgifterne i sagens omkostninger hvis ikke dækker foreningen udgiften. I år er det derfor besluttet, at der kun spørges om ting, der relaterer sig direkte til dokumentationspakken og styringsdialogen. Samtidig sendes spørgeskemaet kun elektronisk til formanden for afdelingsbestyrelsen, der opfordres til at svare sammen med den øvrige afdelingsbestyrelse. Det vil dog også være muligt at modtage skemaet på papir. Hvordan betale for energimærkning? Tilbage i 2009 gennemførte 3B et udbud på energimærkning, men satte sagen i bero blandt andet fordi BL Danmarks Almene Boliger mente, at ordningen ikke var god nok. Der er nu kommet ny lov på området, og de af 3B s afdelinger, der endnu ikke har et, skal nu have det lovbefalede energimærke. Organisationsbestyrelsen drøftede, hvordan omkostningerne til mærket skal fordeles, og det blev besluttet, at det sker efter en fælles, solidarisk afregning, så der betales lige meget for alle lejemål i hele 3B. Bestyrelsen besluttede samtidig, at de tidligere omkostninger til udbud afregnes i forbindelse med de igangværende udbud. 3B har nu en indkøbspolitik Organisationsbestyrelsen har længe arbejdet med et udkast til politik for indkøb i Boligforeningen 3B. Der har været mange overvejelser i den forbindelse, og det er blandt andet blevet drøftet, hvor»forpligtende«aftalerne kunne og skulle være for de enkelte afdelinger. Bestyrelsen har nu vedtaget en politik for indkøb, der både opererer med forpligtende aftaler og frivillige aftaler. Eksempler på forpligtende aftaler er elevatorservice, energimærkning og lignende. Frivillige aftaler er fx SKI-aftaler, hvor der på forhånd er indgået rammeaftaler, som 3B kan»koble«sig på. Det gælder fx telefoni. I politikken er der givet mulighed for, at afdelinger efter ansøgning og med organisationsbestyrelsens godkendelse kan vælge dels ikke at tilslutte sig en forpligtende aftale dels vælge at forlade en forpligtende aftale i forbindelse med indgåelse og fornyelse af aftaler. Se den samlede indkøbspolitik på 3b.dk. Brug evt. søgefunktionen. Loftsrum og skimmelsvamp Seniorbofællesskaberne Valmuen, Solsikken og Jægerbo har haft skimmelsvamp på undertagene. Boligerne har en loftslem, der skal sikre adgang til loftet, men ikke opbevaring af effekter, da det giver øget trafik og betyder, at boligens varme og fugtige luft»slipper«op i loftsrummet. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse at give tilskud til afdelingerne på 75 % af udgiften til nye og mere effektive loftslemme, så afdelingerne»kun«skal betale 25 %. Håbet er på den måde at have skabt en holdbar løsning. Kort status Efter det blev der givet en kort status på serviceaftaler, der bliver et af emnerne på næste formandsmøde, valg til BL s kredse, ledige boliger og lejetab, udlejning af AlmenBolig+ nybyggerierne samt boligsociale helhedsplaner. Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 8. maj

4 By- og boligpolitik handler om helhed Af Anette Hertz, kommunikationschef Det mener formand for Folketingets boligudvalg Mette Reissmann (S), som vores egen formand Villy Sørensen havde sat stævne på Christiansborg en solskinsdag i marts. Hun er medlem af Folketinget, valgt i Storkøbenhavn for Socialdemokratiet. Formand for By- og Boligudvalget, der arbejder med almene boliger, ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning, studie- og ungdomsboliger, byfornyelse m.v. Men du kender hende måske bedre fra rollen som TV-vært i»luksusfælden«, hvor hun lærte os at få styr på økonomien? Formand Villy Sørensen kender i hvert fald Mette Reissmann fra det lokalpolitiske arbejde i Valby. Og da vi nu gerne vil vide noget om regeringens planer med Landsbyggefondens midler, når de fremrykkede er brugt op, er det oplagt at spørge hende. Måske vi samtidig kan få noget at vide om indsatsen i de udsatte boligområder, om hjælpen til de mange, der ikke kan betale deres husleje og endda lidt om betalingsringen? Fokus skal være på helheden Vel bænket på Christiansborg i et hyggeligt kontor med karnap og kunst på væggene, kaffe på kanden og masser af smil, lægger Villy ud med at spørge til den fraværende by- og boligpolitik: - Mange af os boligfolk har glædet os til at få et boligministerium. Et ministerium, der tager sig aktivt af, hvordan boligbyggeri og by hænger sammen. Men det virker ikke, som om der sker så meget. Hvornår får vi en ny boligaftale? - De sidste 10 år har forringet livsvilkårene for mange mennesker. Det gælder ikke bare økonomien, hvor fattigdomsydelserne har betydet mange ulykkelige skæbner, men også standarden på boligerne, der ikke er fulgt med. Her i 2012 er mere end boliger uden eget toilet og bad. Det duer simpelthen ikke, siger Mette Reissmann, mens hænderne ivrigt understreger ordene. - Og nej, vi har ikke en ny boligaftale klar her-og-nu. En sammenhængende by- og boligpolitik skal efter min mening tage sit udspring i det hele menneske. Alle de ministerier, der har noget at byde ind med, skal tale sammen. Og det er min helt klare mening og opfattelse, at det gør de faktisk. Det gælder ud over by- og boligministeriet også socialministeriet, justitsministeriet, klimaministeriet og uddannelsesministeriet. Vi skal tænke folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, miljø, kultur og sikkerhed i udeområderne ind, når vi taler om både by- og boligpolitik og indsats over for de udsatte boligområder, understreger Mette Reissmann. Hun mener, man skal se på, hvordan man kan udnytte byen, så den akkumulerer flere arbejdspladser, større vækst og dermed flere boliger, flere daginstitutioner, flere uddannelsesinstitutioner, flere kultur- og fritidstilbud, flere boldbaner, flere sportshaller og så videre. - Det er den synergi, der skal drive byudviklingen, mener hun. Men det tager tid. Tag fx Ørestaden, som stadig ser lidt underlig ud. Men som Kramer altid sagde til mig:»hold nu is i maven, Reissmann. Det skal nok blive godt.«og så skal det selvfølgelig også tænkes ind, at man kan komme fra A til B både hurtigt, billigt og trygt. Du skal kunne sende dine børn i skole og til fritidsaktiviteter uden at være bekymret for, at de kommer ud for noget ubehageligt. Men det tager tid. By- og boligudvikling handler om at tænke langsigtet. Vi kan ikke som politikere lige»beame«en metrostation ned. Ej heller en havnetunnel eller nogle broer. Det er kæmpestore anlægsarbejder, der kræver lang tids planlægning og er lang tid om at blive bygget, siger Mette Reissmann. Ikke kun renoveringspulje Det kan være svært at få et ord indført, men Villy får nu alligevel spurgt til renoveringspuljen, hvor bekymringen er, hvad der sker, når de fremrykkede midler er brugt: - Regeringen har givet os»lov«til at bruge af vores egne penge i Landsbyggefonden og fremrykke renoveringen af de almene boliger for 5,5 mia. kr. Over de næste tre år bruger vi i sektoren samlet set mere end 15 mia. kr. på renovering. Hvad sker der, når de tre år er gået? 4

5 - Om der kommer noget bagefter? Det gør der. Alt, hvad der er»spadeklart«, det er i gang, og med hensyn til perioden efter kan jeg desværre kun fortælle, at det forhandler vi om lige nu. Jeg kan sige, at viljen helt klart er til stede i ordførerkredsene, men detaljerne må du altså vente lidt med, siger Mette Reissmann og forklarer, at der også er en energisparepakke på vej. Men den har ventet på, at energispareaftalen kom i hus. - Vi har jo også et klimaministerium, og noget af det, man måske skulle tro ligger i by- og boligministeriet, det ligger altså der, siger Mette Reissmann. Fokus på udsatte boligområder Villys næste spørgsmål handler om de udsatte boligområder og de midler, der er sat af til at øge politiindsatsen: - Hvordan har I tænkt jer at»måle«, om et område er udsat, og har I planer for indsatsen i de udsatte områder? - Vi er i fuld gang med at finde nye kriterier for, hvornår vi kalder et område»udsat«. Jeg havde håbet, jeg i dag kunne løfte sløret for, hvad de bliver, men det indgår i det samlede, store reformarbejde, vi har i gang. Og det bliver først offentliggjort efter sommerferien. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at målet er at få elimineret antallet af udsatte boligområder. Det er ambitiøst, for der er lige nu 28 i Danmark. Vi vil fortsat gerne arbejde med at blande ejerformerne, så vi sikrer en god, blandet beboerskare, både økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt og etnisk, fordi det skaber en bedre balance i områderne. Der skal ske en indsats på rigtig mange områder. Det er en flerstrenget indsats, som rækker ind over flere ministerområder. Vi skal tænke uddannelsestilbud i nærområdet ind, ligesom vi skal tænke det retspolitiske ind. Exitstrategien er et godt eksempel. Det handler om dem, der gerne vil ud af det kriminelle miljø, når de når op midt i tyverne. Her sætter vi ind med hjælp til at skabe et helt nyt liv, en helt ny platform måske et helt nyt sted at bo. Vi skal samtidig sikre, at skole, socialforvaltning og ssp-samarbejdet kører. At der er hjemmebesøg, at natteravnene holder øje at alle arbejder sammen. Her er civilsamfundet også en vigtig medspiller og ikke mindst jer i boligforeningen, jer der sidder i afdelingsbestyrelserne. I er jo derude 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I holder øje med folk, I ved, hvad de siger, når de går rundt i afdelingen, i vaskeriet, når de er nede at handle, når de»hænger«ud. Hvad siger de? Hvad gør de? Hvad sker der?, forklarer Mette Reissmann. - Det er sandt nok, vi kan jo se, når det er ved at gå galt. Men mit indtryk er, at når vi så kontakter kommunen eller politiet, så møder vi en massiv mur. Hotspot-indsatsen var fin nok, men den rykker jo videre, forklarer Villy Sørensen. - Vi kan ikke lovgive rundt om ildsjæle som dig. Og det skal heller ikke alt sammen være frivilligt, for så er vi tilbage i hattedamefænomet, som kun eksisterer, så længe ildsjælene holder sig i gang. Nej, det her er en velfærdsudfordring, som vi som samfund skal finde løsningen på. Udsættelser stiger og stiger Et sidste spørgsmål bliver der tid til, inden den travle folketingspolitiker skal videre til næste møde: - Et alvorligt problem er, at vi ind imellem bliver nødt til at sætte folk på gaden. Det synes jeg personligt er et stort problem. Har I noget på vej, der kan hjælpe de ulykkelige mennesker, der kommer bagud med huslejen? - Det vigtigste er, at boligpolitikken tager sit afsæt i lejeren. Vi skal have en politik, der sikrer lejeren bedst muligt, så der hele tiden er en fornuftig udvikling. Men når vi nu taler om de stakkels familier, der uanset om det er selvforskyldt eller ej kommer i den ulykkelige økonomiske situation, så er det frygtelig synd. Der er vi fuld gang med at afskaffe løbedagene i almenlejeloven. Før skulle man teknisk set først betale huslejen den 2. eller 3. i måneden, hvor kontoen måske allerede var tom, fordi andre kreditorer havde været der, fordi der var sket løntilbageholdelse eller andet. Det gav risiko for, at man kom bagud måned efter måned og det er dyrt i gebyrer. Med det teknisk»lille«greb bliver huslejen altid betalt i det øjeblik, pengene rammer kontoen. Det, håber vi, vil være med til at sikre, at folk kan bevare deres base deres hjem, fortæller Mette Reissmann, inden hun følger os til dørs før sit næste møde. Du kan læse mere om Mette Reissmann og om hendes indsats for økonomisk betrængte i 3B s beboerblad, der bliver delt ud til alle beboere sidst i maj. 5

6 Teglværkshaven tager form Af Anette Hertz, kommunikationschef Herlevs nye borgmester Thomas Gyldal Petersen er selv vokset op i en af 3B s boligafdelinger, nemlig Hjortegården. Det fortalte han i sin tale, da der var rejsegilde på Teglværkshaven på Gl. Klausdalsbrovej. Kulden bed i kinderne, og ånden dannede små skyer, da der den 8. februar 2012 var rejsegilde på Teglværkshaven i Herlev. På programmet var de sædvanlige taler, pølser og fremvisning af en bolig. Men der var samtidig en usædvanlig afslappet og god stemning. Måske skyldtes det, at byggeriet på alle måder skrider planmæssigt frem. Måske var det, fordi alle er glade for at være med i det nye og banebrydende AlmenBolig+koncept. Billigere opførelse billigere drift Borgmester Thomas Gyldal Petersen refererede med glæde til sin egen barndom i Hjortegården, da han som den første besteg talerstolen: - Jeg er selv vokset op i en almen bolig her i Herlev. Nemlig i Malurthaven. Og jeg tænker tilbage med glæde på det liv og de oplevelser, der har præget min barndom og ungdom. Her var et fantastisk fællesskab, fortalte Thomas Gyldal Petersen. Borgmesteren understregede, at kommunen er begejstret for den mulighed, den har fået for at deltage i AlmenBolig+konceptet. - Vel kan vi ikke bygge boliger til kr. om måneden, som nogen i København engang drømte om. Men vi kan bygge i alt ca. 100 boliger til en husleje på mellem og kr. om måneden. Det er så absolut konkurrencedygtigt, mente Thomas Gyldal Petersen. Almene boliger kendetegn for Herlev Borgmesteren kom også ind på, at den almene bolig fylder godt i Herlev-billedet. Faktisk, fortalte han, er det den boligform, der mest kendetegner Herlevs udvikling fra 40 erne og til nu. Og med den er også nye veje vist: - Fra det øjeblik, tankerne bag den nye boligform blev offentliggjort, har vi konstateret en enorm interesse for denne nye boligform. Og det forstår jeg godt. Det er gode, store boliger med god økonomi. God beliggenhed og høj frihedsgrad. Men det er også medansvar for afdelingernes drift og vedligeholdelse. Thomas Gyldal Petersen sluttede med at takke håndværkerne for det gode arbejde og 3B for det gode samarbejde, før han udbragte et leve for det gode håndværk, de nye huse og de kommende beboere. Teglværket gav navnet 3B s formand Villy Sørensen var næste mand på talerstolen. Han lagde ud med at takke kommunen for muligheden for at bygge på en af de få grunde, der er tilbage i Herlev. Også han fortalte om den særlige boligtype, som Teglværkshaven består af. Om navnet Teglværkshaven fortalte han: - Vi henvendte os til Bjarne Kaspersen Hansen, der var næstformand, da H44 eksisterede. Han er formand for lokalhistorisk forening i Herlev og han kunne fortælle, at der har ligget et teglværk i området. Den hvide hovedbygning, der i dag rummer Herlev Privatskole lige øst for byggegrunden, blev bygget som bolig til ejeren af teglværket, hvis ovne lå på byggegrunden. Derfor var det oplagt, at ordet Teglværk skulle indgå i navnet på vores nye bebyggelse her på Gl. Klausdalsbrovej. Villy Sørensen kunne også fortælle om den store interesse for byggeriet: - Der er knap 4.000, som har klikket på linket til byggeriet på 3B s hjemmeside. Og 324 valgte efterfølgende at skrive sig op til et af de 60 skønne rækkehuse hver med egen have. Bygget som lavenergi efter 2015 standard. Med 3, 4 el- 6

7 ler 5 rum og på mellem 85 og 125 m 2 hver, forklarede Villy Sørensen. Villy Sørensen sluttede af med at takke håndværkerne, entreprenøren, arkitekterne, de rådgivende ingeniører og landskabsarkitekterne, før han opfordrede til at udbringe et trefoldigt leve for 3B s nye afdeling. nu har været en fornøjelse. En særlig tak rettede han i den forbindelse til 3B s byggeudvalg med formand Villy Sørensen i front. Han sluttede af med at understrege, at de positive tilkendegivelser fra både borgmester og formand værdsættes af Scandibygs medarbejdere og underentreprenører: - Det motiverer i det videre arbejde med løbende at forbedre byggesystemet, sluttede han. Den glade arkitekt var Søren Rasmussen fra ONV arkitekter. Han steg på talerstolen med ordene: - Her ser I for en gangs skyld en glad arkitekt. Jeg er glad for projektet, glad for den privathed, bebyggelsen giver mulighed for. Og glad for det fællesskab og gode naboskab, som udearealerne læg- ger op til. Men jeg er også glad for, at det er energi- og miljøvenlige huse, vi opfører her, understregede Søren Rasmussen. Også beboerdemokratiet fik et ord med på vejen: - P.H. sagde engang, at demokrati er grimt. Han mente, at når mange skal have indflydelse på noget, bliver resultatet derefter. Det modbeviser vi her. Jeg vil gerne takke 3B, den»afslappede boligforening«, for det gode samarbejde ikke mindst med byggeudvalget, som vi har haft en utrolig god dialog med, sagde Søren Rasmussen. Han sluttede af med at ønske held og lykke med bebyggelsen, hvorefter både pølsevogn og prøvebolig blev erklæret for åben. Glad entreprenør glad arkitekt Rejsegildet bød også på både en glad entreprenør og en glad arkitekt. Første kategori blev repræsenteret af direktør Jesper Hoffman fra Scandibyg: - Som I ved selvsyn kan konstatere, er vi langt i byggeprocessen. Også længere, end man plejer at være ved rejsegilder. Alle 60 rækkehuse er monteret, og man kan sagtens danne sig et indtryk af, hvordan det endelige byggeri vil komme til at tage sig ud og hvilke muligheder og kvaliteter, det kommer til at indeholde, fortalte Jesper Hoffman. Han fortalte også, at hele rejsen fra tilbud til Luftfoto fra syd - gl klausdalsbro Teglværkshaven Teglværkshaven består af 60 rækkehuse med hver sin have. Husene er i to plan og på mellem 85 og 125 m 2. Byggeriet startede i juli 2011 og forventes at stå klar til indflytning i september Parterne bag er Scandibyg, ONV visualisering arkitekter, Schul - forslag Land- B skabsarkitekter og Bascon Ingeniører. 3B - ALMEN BOLIG+ KLAUSDALSBROVEJ, KØBENHAVN TEAM SKANDIBYG ONV ARKITEKTER Trak lod blandt ansøgerne om boligerne Af Mette Nielsen, kommunikationsmedarbejder Onsdag den 29. februar blev der trukket lod mellem de 324 boligsøgende, der godt kunne tænke sig at bo på Gl. Klausdalsbrovej. Kundechef Solvejg von Barm havde i dagens anledning valgt to tilfældige medarbejder fra 3B s administration til at trække lod om, hvem der fik tilbudt bolig i 3B s nye afdeling Teglværkshaven. De heldige»vindere«har fået besked. 7

8 Flere afdelinger har fuld fart på hjemmesider Færre kriminelle på Amager Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) i Københavns Kommune er godt tilfreds med udviklingen. Kilde: Med 3B s nye hjemmeside har alle boligafdelinger i 3B fået mulighed for at få deres egen hjemmeside. Indtil videre har 17 afdelinger været på kursus, og flere er allerede i fuld gang med at bygge deres hjemmeside op. Et af de nyeste skud på stammen er Signalgården på Amager, som er vores første AlmenBolig+afdeling. Her er redaktørerne godt i gang med at klæde deres beboere på med en masse information på hjemmesiden. Også Kløvermarken er godt på vej med deres hjemmeside, og her er også flere gode billeder af afdelingen. Kløvermarken har som den første afdeling oprettet et lukket område, som kun er for beboerne. Københavns Kommune offentliggjorde sidst i februar en positiv undersøgelse, der viser, at kriminaliteten på Amager totalt set er faldet i Helt konkret er antallet af unge på Amager, der har været afhørt af politiet, faldet fra 110 i første kvartal til 55 i tredje kvartal af I vores eget område Urbanplanen, som reelt er et af de mere udsatte områder, har man fået gode resultater efter en vellykket indsats med fokus på sundhed, jobs og uddannelse. Det er blandt andet sket i samarbejde med Røde Kors. - Tallene på Amager ser rigtig gode ud. Vi er kun nået hertil gennem en lang og vedvarende indsats. Alle gode kræfter må sikre, at den positive tendens fortsætter, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R). Hun fremhæver samtidig, hvor vigtigt det er at give de unge job- og uddannelsesmuligheder samt at mandsopdække de kriminelle. /maj Sundhedsambassadører uddannet i Folehaven Vil I også have egen hjemmeside? Så kontakt Kommunikation i 3B på mail: så skriver vi jer på interesselisten til næste introkursus. Læs mere om kurset i kursuskataloget, som du finder på og på X3B. Er I allerede i gang med en 3B-hjemmeside men vil gerne have hjælp til at komme videre? Vi planlægger et fortsætterkursus, hvor vi gennemgår nogle af de funktioner, vi ikke kan nå på introkurset. Vil I med, så skriv en mail til Kommunikation på så skriver vi jer på interesseliste. /cgh Et hold på syv frivillige sundhedsambassadører fra Folehaven fik overrakt diplomer og blomster, da de i marts 2012 fejrede et veloverstået kursus. De har lært om sund kost, motion, rygning og alkohol, og de skal nu udbrede deres nye viden til deres naboer i Folehaven. Det vil være gennem aktiviteter i boligområdet, at sundhedsambassadørerne formidler deres nye viden. De første aktiviteter, der planlægges, er løbeklub, stavgang og vandreklub, samt et netværk for enlige forældre med mindre børn, hvor sundhed på forskellig vis vil være det gennemgående tema. Øvrige aktiviteter, der er på vej, er sundhedscafé på Vigerslev bibliotek i efteråret 2012 og dialogmøder om sundhed på dit sprog (eksempelvis tyrkisk og arabisk). /usv 8

9 Nyskabelse: Områdemøder Af Iris Gausbo, medlem af organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget samt formand for forvaltningsudvalget i 3B Der sker rigtig mange ting i vores boligforening, og mange nye tiltag er i gang. Områdemøderne er blot et enkelt af dem. Organisationsbestyrelsen har arbejdet med Strategi 2015 gennem en længere periode. Vi har i bestyrelsen haft et udvalg, der med sparring fra trivsels- og demokratiudvalget, har arbejdet med at implementere beboerdemokratiet i Strategi Som en del af vores arbejde med strategiplanerne besluttede vi at besøge afdelingsbestyrelserne for at få deres mening om Strategi 2015 og høre, hvad der ellers lå dem på sinde. Dagsorden til alle fem møder var 1. Strategi Fremtidig dialog 3. Lokalt samarbejde Serviceaftaler Der blev på møderne talt meget om serviceaftalerne, som mange ser frem til, som et godt værktøj i samarbejdet mellem drift og afdelingsbestyrelse. Der var flere, som nævnte, at aftalerne ikke måtte låses fast, men at man under visse forhold skulle have mulighed for, i samarbejde med driften, at tilpasse arbejdsopgaver. Driftssamarbejdet Driftssamarbejde var også til debat, og der var delte meninger omkring dette, men mange kunne godt se fordelen i at være fælles om nogle områder i driften. For de fleste er det vigtigt, at afdelingen har en fast stamme af»egne«ejendomsfunktionærer. Samarbejde i afdelingsbestyrelserne Der var mange forslag til samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og enighed om, at det kunne gavne arbejdet i bestyrelserne, og især kunne man drage fordel af hinandens erfaringer. Nogle steder er der allerede samarbejde på tværs af afdelingsbestyrelser. Samarbejdet kunne være bestemt af kommunegrænser, men der var mange, der mente, at der også kunne være en stor fordel i at samarbejde omkring boligsociale tiltag. Der var på alle fem møder et ønske om at fortsætte med fællesmøder og samarbejde i en eller anden form. Arbejder videre med input Organisationsbestyrelsen har nu fået mange gode input fra områdemøderne. Der er taget fyldigt referat, så vi kan arbejde videre med de meldinger, vi har fået. Alt det kan I læse meget mere om i næste udgave af Kanal 3B. 9

10 Solen strålede over Glødelampen Af Maj Sørensen, kommunikationsmedarbejder Fredag den 2. marts 2012 var en særlig dag ikke bare for 3B, Herlev Boligselskab og Herlev Almennyttige Boligselskab, men også for Herlev Kommune. Sammen fejrede parterne nemlig det første spadestik på det fælles, store byggeri med 318 boliger på Glødelampen i Herlev. Det var en fantastisk flot dag, og humøret var højt hos alle, der var mødt op for at fejre begyndelsen på det store, nye fælles byggeprojekt på Glødelampen i Herlev. Man blev både budt på lidt til den søde tand og lidt vådt til ganen, før projektleder Ove Larsen fra KAB bød alle velkommen fra talerstolen. Han gav hurtigt ordet videre til Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen. - Dette er en glædelig begivenhed, fordi de nye bygninger vil udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for by og borgere, sagde borgmesteren, der selv er vokset op i 3B s afdeling Hjortegården. - Det, som ingen kan og tør, det kan og tør den almene boligsektor. Tak, fordi I vil, og fordi I kan. I skal vide, at Herlev Kommune nærer varme følelser for den almene boligsektor, og det er dejligt, at den almene boligsektor også nærer varme følelser for Herlev Kommune, understregede borgmesteren. Projektet vil i sin endelige form byde den forbipasserende velkommen til en moderne kommune. Glødelampen kommer nemlig til at pryde området bag Herlev station lige ved Ringvejen, og boligerne vil ose af modernitet og virkelig give et indtryk af det 21. århundredes Herlev Kommune. Moderne udtryk - Hver tid har sit indtryk og sit udtryk, fortsatte borgmester Thomas Gyldal Petersen, idet han netop påpegede, hvor spændende og moderne et byggeri det kommende område bliver. Glødelampen kommer til at bestå af seks storparceller, hvoraf 3B ejer to. Alle seks storparceller er designet af forskellige arkitekter for at opnå et mangfoldigt boligområde. - Hensigten med byggeriet er at opnå variation inden for en fælles ramme, hvor der er grobund for fællesskab, nærvær, sammenhold og tryghed, sluttede borgmesteren. Historisk mange nye boliger De mange forskellige bygninger med den fælles kerne kommer til at udgøre 318 nye boliger, hvilket gør projektet meget stort i forhold til lignende almene boligprojekter. 10

11 Derfor markerede det første spadestik på Glødelampegrunden også på den måde en stor dag for 3B, Herlev Boligselskab, Herlev Almennyttige Boligselskab og Herlev Kommune. Byggeriet vil nemlig blive skrevet i historiebøgerne på grund af sit omfang. Sidst, der blev opført så mange almene boliger på en gang, var helt tilbage i midten af 1970 erne med 3B s Hjortegården, der rummer 868 boliger. Formanden for Herlev Boligselskab Erik Bjarne Nielsen havde fået æren af at tale for de tre almene bygherrer i anledning af første spadestik: - Vi er stolte og glade i dag, hvor vi tager det første spadestik til det, der skal blive en helt ny bydel, fortalte Erik Bjarne Nielsen, formand for Herlev Boligselskab. - Vores samarbejde med Boligforeningen 3B og Herlev Almennyttige Boligforening er interessant, fordi det bidrager med noget helt særligt til Herlev Kommune. Og det har indtil videre været et godt samarbejde i byggeudvalget, hvor vi har formået at løse udfordringer til vores fælles bedste, sagde Erik Bjarne Nielsen. Boliger for alle Erik Bjarne Nielsen lagde i sin tale yderligere vægt på, at det bliver et nyt boligområde for alle befolkningsgrupper: - Vi tror på, at det er godt at blande befolkningsgrupperne. Vi har kæmpet for, at huslejen skulle være til at betale, og alle tre boligorganisationer har en husleje på omkring kroner per kvadratmeter årligt. Det er ikke dyrt i dagens Danmark, så tæt på hovedstaden og offentlige transportmuligheder og uden en trængselsring. Det bliver et meget attraktivt og unikt område, hvor de kommende beboere vil være glade for at bo. Vi har i hvert fald prøvet at skaffe rammerne for det, understregede han på de tre boligorganisationers vegne, før alle gik ud til den brune, bare jord, hvor det første spadestik skulle tages. Nye vejnavne godt i tråd med glødelampe-temaet Grunden, der i sensommeren 2013 forventes at stå i fuldt flor med smukke nye bygninger, inspirerende fællesarealer og ikke mindst beboere i massevis, lignede den fredag i marts ikke meget mere end en stor, brun mark. Dog snoede der sig en enlig asfalteret vej gennem området som et symbol på det vejnet på fem veje, der kommer til at inddele de såkaldte storparceller. Vejene får de meget tematiske navne: Glødelampen, Tråden, Kolben, Soklen og Fatningen. Den indtil videre ufærdige vej blev inspiceret nøje af de mange interesserede tilskuere ved eftermiddagens arrangement, og der var generelt en livlig snak om hele projektet blandt de mange deltagere. Fakta De 105 boliger, som 3B står for, fordeler sig på 16 3-plans rækkehuse på 115 m 2 samt 88 1-plans lejligheder i størrelser på ca m 2. Boligerne kommer til at være energioptimerede og tidssvarende, og de er tegnet af arkitektfirmaerne Kant og Witraz. Boligerne forventes at stå klar i september

12 Bruger I den elektroniske kasserapport? Af Solvej Strømsted, regnskabschef Sidste år introducerede 3B s bogholderi den elektronisk kasserapport for afdelingsbestyrelserne her kan du læse lidt mere om den. Kasserapporten indeholder mange fordele, blandt andet: Skema til optælling af kassebeholdning Indbygget kontoplan Indbygget udbetalingsseddel Automatisk bogføring i vores økonomisystem. På X3B (under afdelingsbestyrelseshåndbogen se under»e«) kan du læse hele vejledningen og finde den elektroniske kasserapport for Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte bogholderiet på Kalender 2012 Se også fælleskalenderen på X3B Organisationsbestyrelsesmøder 8. og 31. maj, 12. og 26. juni Forretningsudvalgsmøde 25. april, 14. maj, 14. juni Formandsmøde 25. april Repræsentantskabsmøde 31. maj Kurser Klager og konflikter 30. april Skriv gode referater 9. maj Nyhedsbreve fortsætter 24. maj Byggesager roller 6. juni Powerpoint til budgetmødet 14. juni Se beskrivelsen af alle kurserne på X3B.3b.dk. Tilskud til boligafdelingerne fra Aktivitetspuljen Vidste du, at afdelingsbestyrelserne kan søge Aktivitetspuljen om tilskud til at udvikle og afprøve nye aktiviteter i deres afdeling? Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde og så skal de komme alle beboerne til gode. Målet er, at andre afdelinger på den måde får inspiration, så alle får glæde af de mange spændende projekter, der sættes i gang rundt omkring. Læs mere på under»om 3B«. Nyt om personalet Goddag: Jimmi Lund Ast, IT Mads Dall Nielsen, Hjortegården Anette Ganesalingam, Kundeservice studentermedhjælp Jiri Bohac, Toftegården Michael Patterson, Toftegården Lonnie Hansen, Intern Service Claus Nyrup, Byg Henrik Østergaard, Toftegården Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Hans Peter Nielsen, Susan Sagnsby, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er maj 2012 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 15. maj 2012 Farvel: Jørgen Svendsen, Hjortegården Pernille Kiby Olsen, Sekretariatet Ina Mollerup, Intern Service Maya Hussain-Engberg, Kokkedal på vej 12

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg.

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Kære Repræsentantskab. Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Hvor er det dejligt at se at vi igen I år er mange der igen er mødt op til 2 spændende dage her i

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=side1# Referat Fællesmøde den 26. september 2012, kl. 19.00 Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev Til stede: Herlev Boligselskab: Claus Berggreen, Kurt Gjerstof, Flemming

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal).

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppemøde Referat Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppen er: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup 17. oktober 2014 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl. 12.00, på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Fra bestyrelsen: Afbud: Boligkontoret Danmark: Edel Andersen,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl. 15.30, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: Formand Joan Nielsen (JN) Næstformand Steen Johansen (SJ)

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Styringsdialog med kommunen

Styringsdialog med kommunen Styringsdialog med kommunen Boligkontorets boligkonference 2015 Program for workshoppen Velkommen Hvad er styringsdialog? Før, under og efter styringsdialogmødet Inspiration til den gode dialog Eksempler

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge I 1780 København V REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B 2017 TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL. 17.15 IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge 31-33 I 1780 København V valgavis_2017.indd 1 30-05-2017 13:54:51 INDHOLD SIDE 3 DAGSORDEN SIDE 4 DAGSORDEN

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE

REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE Vedrørende: Fællesmøde med de almene boligselskaber Dato: 5. december 2012 Sted: Bataillionen REFERATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kultur- & Arbejdsmarkedsforvaltning Borgerservicecentret Sagsbehandler: Tom Arne

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 18. oktober 2012 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 6. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl. 17.00 i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne: Johnny

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere