Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning Indhold 1 Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation Udformningskarakteristika Sikkerhed Tilsigtet anvendelse Beskyttelseskoncepter Yderligere informationer Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software Levering og transport Levering Transport Montering af vekselretter Opstil og fastgør vekselretteren Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af porte Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service / fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengøring udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meddelelser på displayet/led'en "Fejl" Service Slukning/afmontering Slukning af vekselretter Afinstallering af vekselretter Afmontering af vekselretter Bortskaffelse Tillæg Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 3

4 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger 1.1 Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert! Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov. 1.2 Udformningskarakteristika Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører! Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

5 Sikkerhed Illustration af yderligere oplysninger Nyttige oplysninger og anvisninger Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning for din handling 1. Udførelse af handling. 2. (evt. flere handlinger) Resultat af din handling 2 Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC :2002 "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter Tag smykker af håndled og fingre Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 5

6 Sikkerhed 2.1 Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift. 2.2 Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powadorvekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser, Ø-drift-registrering iht. VDE Yderligere informationer EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

7 Beskrivelse 3 Beskrivelse 3.1 Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk. 3.2 Beskrivelse af apparatet Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Vekselretter med DC-afbryder Vekselretter med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencetæller KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede 1: Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med klemmer til 12 (3 x 4) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 7

8 Beskrivelse DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Egnede er smeltesikringer. Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder Opbygning af vekselretteren Billede 2: Opbygning af vekselretteren Billedtekst 1 Afdækning af øverste kabinet 4 Betjeningspanel 2 Døre 5 Blæserafdækning 3 Dæksel til tilslutningsområdet 6 Kabinetafdækning på siden Mekaniske komponenter DC-afbryder I vekselretterhusets indre sidder der 3 DC-afbrydere. Med DC-afbryderene skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra 1 (TIL) til 0 (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra 0 (FRA) til 1 (TIL). Side 8 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

9 Beskrivelse Porte Vekselretteren har følgende porte til kommunikation/fjernovervågning: RS485-port Ethernet-port USB-port S0-port Du kan konfigurere portene og webserveren i indstillingsmenuen (se afsnit 8.3 på side 32) RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten: Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på 100 ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR32-formateret USB-stik S0-port S0-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN : (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). S0-interfacet udsender et bestemt antal impulser pr. kilowatt-time. Den indstillelige impulsrate Antallet af impulser pr. produceret kilowatttime, S0-interfacet kan udsende, er afhængigt af den maksimale tilførselseffekt og kan indstilles i menuen TL3 500, 1000 eller 2000 impulser/kwh TL3 500 eller 1000 impulser/kwh 72.0 TL3 500 impulser/kwh Digitalindgangen "Vekselretter slukket" Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4.1 Elektriske data Indgangsstørrelser 30.0 TL TL TL TL3 Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / 400 Nominel strøm [A] 3 x 36,2 3 x 39,9 3 x 43,5 3 x 48,3 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 1: Elektriske specifikationer Side 10 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

11 Tekniske specifikationer Indgangsstørrelser 40.0 TL TL3 Park 60.0 TL TL3 Park Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 3 x 34,0 3 x 36,0 3 x 36,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / / 480**** 230 / / 480**** Nominel strøm [A] 3 x 52,2 3 x 48,1 3 x 72,2 3 x 72,2 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 ****Produktet er udelukkende egnet til anvendelse i mellemspændingsnettet. Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 98,0 97,9 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 97,9 97,7 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 2: Elektriske specifikationer Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 11

12 Tekniske specifikationer 4.2 Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ AC-tilslutningsklemmer AC-kabeltilførsel DC-tilslutningsklemmer (variant M) DC-tilslutningsklemmer (variant XL) Tilslutninger DC-kabeltilførsel Tilslutning Ethernet-kabeltilførsel TL3 LC-grafikdisplay, 3 LED'er 4-vejs-tast, 2 taster Ethernet, USB, RS485, S0, digitalindgang Vekselretter slukket Potentialfri sluttekontakt maks. 30 V DC / 1A eller 230 V AC / 1 A Skrueklemmer i apparatets indre (min. tværsnit: 16 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 50 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M50 Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 6 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 35 mm² stiv/fleksibel Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 2,5 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 10 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via 6 kabelskruesamlinger M40 Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M25 Omgivelsestemperaturområde [ C] Maksimal opstillingshøjde (m o. NHN) 2000 Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN IP 54 Tilsmudsningsgrad DC-afbryder Kabinet ja L PD2 Integreret Stålplade H x B x D [mm] 1360 x 840 x 355 Totalvægt [kg] Tabel 3: Mekaniske specifikationer 4.3 Software 151 ( TL3), 173 ( TL3) Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Side 12 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

13 Levering og transport 5 Levering og transport 5.1 Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt Pakkens indhold Vekselretter Kabinetafdækninger: Afdækningsplader til højre og venstre, dæksel Monteringssæt Dokumentation 5.2 Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Billede 3: Transport af vekselretteren Billedtekst 1 Transportøskener 2 Dæksel Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 13

14 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. FORSIGTIG Fare for kvæstelse ved væltning af vekselretteren! Fare for væltning på grund af forøget tyngdepunkt, især ved åben dør. Fiksér straks efter opstilling vekselretteren sikkert i gulvet, og fastgør den yderligere sikkert på væggen, hvis det er muligt. Åbn først kabinetdøren, når vekselretteren er sikkert fikseret. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler, Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet, Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Gulv og væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 90 C). Svær antændelig. Mindsteafstande ved montagen: se Billede 4 på side 15 og Billede 5 på side 16. Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. Side 14 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

15 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gas, skal vekselretteren monteres, så den altid kan ses. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. A C A B A Billede 4: Mindsteafstande Billedtekst A Horisontal afstand mellem to vekselrettere / vertikal afstand mellem vekselretter og loft 50 cm B Afstand fortil 100 cm C Afstand opad til en yderligere vekselretter, der er egnet til vægmontagen 70 cm Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 15

16 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale Montér udelukkende vekselretteren lodret Ved opstilling ved en væg: Opstil udelukkende vekselretteren ved en lodret væg Ved montage på stativ i det fri: vejrbestandigt fundament nødvendigt ,5 Billede 5: Boreafstande (i mm) Billede 6: Forskrifter ved vægopstilling 6.1 Opstil og fastgør vekselretteren Sæt borehuller 1. Påtegn borehullernes (4 x) placering på gulvet. 2. Ved opstilling ved en væg: Tegn borehullernes placering på væggen (2 x), og sæt dyvlerne ind i væggen til den yderligere fastgørelse i væggen. 3. Sæt borehuller. Gulv: 12 mm diameter, væg: 9 mm diameter. Opstil og fastgør vekselretteren. Fastgørelse af vekselretter 1. Placér vekselretteren over borehullerne. 2. Fastgør vekselretteren i gulvet med de 4 boltankre. 3. Ved opstilling af en væg: fastgør yderligere vekselretteren til væggen med 2 skruer. Montér kabinettet Montér kabinettet ( TL3) Tag EMV-pladen af 1. Skru 4 M4 x 10-skruerne ud af EMV-pladen. 2. Tag EMV-pladen af og opbevar den. Montér afdækningskappen. Side 16 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

17 Installering af vekselretter Elinstallatører Montér afdækningskappen Tag EMV-pladen af. 1. Sæt afdækningskappen på kabinettets overside. 2. Skru afdækningskappen sammen med de vedlagte fastgørelsesskruer indefra med vekselretterkabinettet. Montér sidekabinetafdækninger. Montér sidekabinetafdækninger. Tag EMV-pladen af. 1. Sæt den venstre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 2. Skru den venstre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med de to vedlagte M4 x 10-skruer. 3. Sæt den højre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 4. Skru den højre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med en Torx T30-skruetrækker. Sæt EMV-pladen på. Sæt EMV-pladen på 1. Sæt EMV-pladen på vekselretterkabinettet. 2. Fastgør EMV-pladen på vekselretterkabinettet med de 25 hoslagte M4 x 10-skruer. Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7.1 Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget montering. 1. Oplås 2 dørlåse med omstillingsskabsnøgle. 2. Sving dørene op. 3. Træk dækslet af tilslutningsområdet. Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 17

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.2 Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: AC-tilslutning (M/XL) DC-tilslutning (M) DC-tilslutning (XL) Maks. ledningstværsnit uden terminalrør 50 mm² 35 mm² 10 mm² Maks. ledningstværsnit med terminalrør TL3: 50 mm² 35 mm² 10 mm² TL3: 35 mm² Afisoleringslængde 24 mm 18 mm 25 mm Tilspændingsmoment TL3: 4-4,5 Nm - 2,5 Nm TL3: 2,5-4 Nm De to produktvarianter M og XL adskiller sig foruden på følgende punkter: Variant M Variant XL Strengsikringer Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt, sikringsstørrelse afhængig af kablingen Overspændingsafleder Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt monteret, type II, 1 pro MPPsporingsenhed Strengsamler Skal planlægges eksternt på Monteret internt montagestedet Parallelkobling af DCindgangene Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Overspændingskapslingsklasse DC: III, AC: III DC: II + III, AC: III Overspændingskategori DC: II, AC: III DC: II, AC: III DC-tilslutningsklemmer 3, 1 pr. MPP-Tracker TL3: 12 (4 pr. MPP-Tracker) TL3: 15 (5 pr. MPP-Tracker) a 3b M XL Billede 7: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL a 3b M XL Billede 8: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL Side 18 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

19 Installering af vekselretter Elinstallatører Billedtekst 1 AC-tilslutningsklemmer 3 DC-tilslutningsklemmer (M: 3x1, XL: 3x5) 3a) uden sikring; 3b) med sikring 2 DC-afbryder 4 Overspændingsbeskyttelse type II Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Nettilslutningsledningerne tilsluttes til AC-tilslutningsklemmerne i tilslutningsområdet til venstre (se Billede 7 på side 18, Billede 8 på side 18). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE 0100 del 430 Anvend ved ledningslængder på op til 20 m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Produkttyper Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl Powador TL3 M/XL 16 mm² 63 A ved 16 mm² ledningstværsnit Powador TL3 M/XL 35 mm² 100 A ved 35 mm² ledningstværsnit Tabel 4: Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger Ved valg af elektroinstallationsmaterialet skal du være opmærksom på den oplyste denspænding ( TL3, 60.0 TL3: 230/400 V TL3, 72.0 TL3: 277/480 V). I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type A. Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 19

20 Installering af vekselretter Elinstallatører Klargør nettilslutning Brug ledninger med 5 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, N: blå, PE: grøn/gul) eller 4 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, PE: grøn/gul). 1. Løsn kabelforskruning til AC-tilslutning. 2. Afisoler AC-ledninger. 3. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Foretag strømnettilslutning Foretag strømnettilslutning (5-ledertilslutning, TN-S-system) 1. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). 2. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 9 på side 20). 3. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. 4. Stram kabelforskruningen. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 9: 5-ledertilslutning Foretag strømnettilslutning (4-ledertilslutning, TN-C-system) 1. Installér ikke PE-klemmen (ikke indeholdt i leveringsomfanget) på chapeauskinnen. Vær opmærksom på ledningstværsnittet! 2. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). L1 L2 L3 N PE 3. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 10 på side 20). 4. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. L1 L2 L3 5. Stram kabelforskruningen. Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 10: 4-ledertilslutning PEN Tilslutning af PV-generator Tilslut PV-generatoren i tilslutningsområdet til højre (se Side 18). Anvend de dertil beregnede kabelforskruninger. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 61730, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. Side 20 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Inden tilslutning Kontrol for jordfejl 1. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position. 2. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger. 3. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Vær desuden opmærksom på, at PV-generatoren i sin sum har en isolationsmodstand på mere end 2,0 Mohm, idet vekselretteren ved en for lav isolationsmodstand ellers ikke vil føde. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren. Tærskelværdien, som isolationsovervågningen melder en fejl fra, kan indstilles i menuen "Parameter" Anvend DC-Plus-strengsikringer (kun produktvariant XL) I udleveringstilstand er der anvendt kortslutningsbroer i sikringsholderne for hver DC-Plus-indgang pr. MPPsporingsenhed. De forbliverende sikringsholdere er ikke udstyret i udleveringstilstand. Der er vedlagt sikringer ved vekselretteren til at udstyre sikringsholderen med strengsikringer. FORSIGTIG Beskadigelse af PV-generatoren ved fejlbehæftet dimensionering af strengsikringerne. PV-generatoren kan ved for stort dimensionerede strengsikringer på grund af for høje strømme blive beskadiget. Egnede strengsikringer skal vælges afhængigt af de mulige kortslutningsstrømme og de anvendte kabeltværsnit. Vær opmærksom på dette ved anvendelse af de vedlagte strengsikringer. Udleveringstilstand samt type og antal af de vedlagte strengsikringer kan du se i følgende tabel: Produkttyper Udleveringstilstand Vedlagte sikringer Powador TL3 M/XL 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, Kortslutningsbroer i sikringsholder V/DC Powador TL3 M/XL på MPP-sporingsenhed 1, 2 og 3 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, 1000 V/DC Isætning af strengsikringer 1. Åbn sikringsholderen 2. Fjern og gem kortslutningsbroer. 3. Sæt egnede strengsikringer i DC-plus-sikringsholderne. 4. Luk sikringsholderen. Fortsæt med tilslutningen af PV-generatoren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 21

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Powador 7700 7900 8600 9600

Powador 7700 7900 8600 9600 Powador 7700 7900 8600 9600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 7700 7900 8600 9600 Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 Betjeningsvejledning SB33_38-BA-BDK114230 Version 3.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...........

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere