Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning Indhold 1 Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation Udformningskarakteristika Sikkerhed Tilsigtet anvendelse Beskyttelseskoncepter Yderligere informationer Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software Levering og transport Levering Transport Montering af vekselretter Opstil og fastgør vekselretteren Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af porte Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service / fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengøring udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meddelelser på displayet/led'en "Fejl" Service Slukning/afmontering Slukning af vekselretter Afinstallering af vekselretter Afmontering af vekselretter Bortskaffelse Tillæg Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 3

4 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger 1.1 Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert! Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov. 1.2 Udformningskarakteristika Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører! Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

5 Sikkerhed Illustration af yderligere oplysninger Nyttige oplysninger og anvisninger Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning for din handling 1. Udførelse af handling. 2. (evt. flere handlinger) Resultat af din handling 2 Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC :2002 "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter Tag smykker af håndled og fingre Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 5

6 Sikkerhed 2.1 Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift. 2.2 Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powadorvekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser, Ø-drift-registrering iht. VDE Yderligere informationer EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

7 Beskrivelse 3 Beskrivelse 3.1 Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk. 3.2 Beskrivelse af apparatet Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Vekselretter med DC-afbryder Vekselretter med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencetæller KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede 1: Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med klemmer til 12 (3 x 4) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 7

8 Beskrivelse DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Egnede er smeltesikringer. Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder Opbygning af vekselretteren Billede 2: Opbygning af vekselretteren Billedtekst 1 Afdækning af øverste kabinet 4 Betjeningspanel 2 Døre 5 Blæserafdækning 3 Dæksel til tilslutningsområdet 6 Kabinetafdækning på siden Mekaniske komponenter DC-afbryder I vekselretterhusets indre sidder der 3 DC-afbrydere. Med DC-afbryderene skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra 1 (TIL) til 0 (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra 0 (FRA) til 1 (TIL). Side 8 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

9 Beskrivelse Porte Vekselretteren har følgende porte til kommunikation/fjernovervågning: RS485-port Ethernet-port USB-port S0-port Du kan konfigurere portene og webserveren i indstillingsmenuen (se afsnit 8.3 på side 32) RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten: Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på 100 ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR32-formateret USB-stik S0-port S0-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN : (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). S0-interfacet udsender et bestemt antal impulser pr. kilowatt-time. Den indstillelige impulsrate Antallet af impulser pr. produceret kilowatttime, S0-interfacet kan udsende, er afhængigt af den maksimale tilførselseffekt og kan indstilles i menuen TL3 500, 1000 eller 2000 impulser/kwh TL3 500 eller 1000 impulser/kwh 72.0 TL3 500 impulser/kwh Digitalindgangen "Vekselretter slukket" Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4.1 Elektriske data Indgangsstørrelser 30.0 TL TL TL TL3 Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / 400 Nominel strøm [A] 3 x 36,2 3 x 39,9 3 x 43,5 3 x 48,3 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 1: Elektriske specifikationer Side 10 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

11 Tekniske specifikationer Indgangsstørrelser 40.0 TL TL3 Park 60.0 TL TL3 Park Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 3 x 34,0 3 x 36,0 3 x 36,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / / 480**** 230 / / 480**** Nominel strøm [A] 3 x 52,2 3 x 48,1 3 x 72,2 3 x 72,2 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 ****Produktet er udelukkende egnet til anvendelse i mellemspændingsnettet. Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 98,0 97,9 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 97,9 97,7 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 2: Elektriske specifikationer Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 11

12 Tekniske specifikationer 4.2 Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ AC-tilslutningsklemmer AC-kabeltilførsel DC-tilslutningsklemmer (variant M) DC-tilslutningsklemmer (variant XL) Tilslutninger DC-kabeltilførsel Tilslutning Ethernet-kabeltilførsel TL3 LC-grafikdisplay, 3 LED'er 4-vejs-tast, 2 taster Ethernet, USB, RS485, S0, digitalindgang Vekselretter slukket Potentialfri sluttekontakt maks. 30 V DC / 1A eller 230 V AC / 1 A Skrueklemmer i apparatets indre (min. tværsnit: 16 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 50 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M50 Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 6 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 35 mm² stiv/fleksibel Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 2,5 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 10 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via 6 kabelskruesamlinger M40 Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M25 Omgivelsestemperaturområde [ C] Maksimal opstillingshøjde (m o. NHN) 2000 Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN IP 54 Tilsmudsningsgrad DC-afbryder Kabinet ja L PD2 Integreret Stålplade H x B x D [mm] 1360 x 840 x 355 Totalvægt [kg] Tabel 3: Mekaniske specifikationer 4.3 Software 151 ( TL3), 173 ( TL3) Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Side 12 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

13 Levering og transport 5 Levering og transport 5.1 Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt Pakkens indhold Vekselretter Kabinetafdækninger: Afdækningsplader til højre og venstre, dæksel Monteringssæt Dokumentation 5.2 Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Billede 3: Transport af vekselretteren Billedtekst 1 Transportøskener 2 Dæksel Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 13

14 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. FORSIGTIG Fare for kvæstelse ved væltning af vekselretteren! Fare for væltning på grund af forøget tyngdepunkt, især ved åben dør. Fiksér straks efter opstilling vekselretteren sikkert i gulvet, og fastgør den yderligere sikkert på væggen, hvis det er muligt. Åbn først kabinetdøren, når vekselretteren er sikkert fikseret. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler, Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet, Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Gulv og væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 90 C). Svær antændelig. Mindsteafstande ved montagen: se Billede 4 på side 15 og Billede 5 på side 16. Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. Side 14 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

15 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gas, skal vekselretteren monteres, så den altid kan ses. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. A C A B A Billede 4: Mindsteafstande Billedtekst A Horisontal afstand mellem to vekselrettere / vertikal afstand mellem vekselretter og loft 50 cm B Afstand fortil 100 cm C Afstand opad til en yderligere vekselretter, der er egnet til vægmontagen 70 cm Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 15

16 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale Montér udelukkende vekselretteren lodret Ved opstilling ved en væg: Opstil udelukkende vekselretteren ved en lodret væg Ved montage på stativ i det fri: vejrbestandigt fundament nødvendigt ,5 Billede 5: Boreafstande (i mm) Billede 6: Forskrifter ved vægopstilling 6.1 Opstil og fastgør vekselretteren Sæt borehuller 1. Påtegn borehullernes (4 x) placering på gulvet. 2. Ved opstilling ved en væg: Tegn borehullernes placering på væggen (2 x), og sæt dyvlerne ind i væggen til den yderligere fastgørelse i væggen. 3. Sæt borehuller. Gulv: 12 mm diameter, væg: 9 mm diameter. Opstil og fastgør vekselretteren. Fastgørelse af vekselretter 1. Placér vekselretteren over borehullerne. 2. Fastgør vekselretteren i gulvet med de 4 boltankre. 3. Ved opstilling af en væg: fastgør yderligere vekselretteren til væggen med 2 skruer. Montér kabinettet Montér kabinettet ( TL3) Tag EMV-pladen af 1. Skru 4 M4 x 10-skruerne ud af EMV-pladen. 2. Tag EMV-pladen af og opbevar den. Montér afdækningskappen. Side 16 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

17 Installering af vekselretter Elinstallatører Montér afdækningskappen Tag EMV-pladen af. 1. Sæt afdækningskappen på kabinettets overside. 2. Skru afdækningskappen sammen med de vedlagte fastgørelsesskruer indefra med vekselretterkabinettet. Montér sidekabinetafdækninger. Montér sidekabinetafdækninger. Tag EMV-pladen af. 1. Sæt den venstre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 2. Skru den venstre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med de to vedlagte M4 x 10-skruer. 3. Sæt den højre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 4. Skru den højre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med en Torx T30-skruetrækker. Sæt EMV-pladen på. Sæt EMV-pladen på 1. Sæt EMV-pladen på vekselretterkabinettet. 2. Fastgør EMV-pladen på vekselretterkabinettet med de 25 hoslagte M4 x 10-skruer. Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7.1 Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget montering. 1. Oplås 2 dørlåse med omstillingsskabsnøgle. 2. Sving dørene op. 3. Træk dækslet af tilslutningsområdet. Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 17

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.2 Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: AC-tilslutning (M/XL) DC-tilslutning (M) DC-tilslutning (XL) Maks. ledningstværsnit uden terminalrør 50 mm² 35 mm² 10 mm² Maks. ledningstværsnit med terminalrør TL3: 50 mm² 35 mm² 10 mm² TL3: 35 mm² Afisoleringslængde 24 mm 18 mm 25 mm Tilspændingsmoment TL3: 4-4,5 Nm - 2,5 Nm TL3: 2,5-4 Nm De to produktvarianter M og XL adskiller sig foruden på følgende punkter: Variant M Variant XL Strengsikringer Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt, sikringsstørrelse afhængig af kablingen Overspændingsafleder Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt monteret, type II, 1 pro MPPsporingsenhed Strengsamler Skal planlægges eksternt på Monteret internt montagestedet Parallelkobling af DCindgangene Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Overspændingskapslingsklasse DC: III, AC: III DC: II + III, AC: III Overspændingskategori DC: II, AC: III DC: II, AC: III DC-tilslutningsklemmer 3, 1 pr. MPP-Tracker TL3: 12 (4 pr. MPP-Tracker) TL3: 15 (5 pr. MPP-Tracker) a 3b M XL Billede 7: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL a 3b M XL Billede 8: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL Side 18 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

19 Installering af vekselretter Elinstallatører Billedtekst 1 AC-tilslutningsklemmer 3 DC-tilslutningsklemmer (M: 3x1, XL: 3x5) 3a) uden sikring; 3b) med sikring 2 DC-afbryder 4 Overspændingsbeskyttelse type II Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Nettilslutningsledningerne tilsluttes til AC-tilslutningsklemmerne i tilslutningsområdet til venstre (se Billede 7 på side 18, Billede 8 på side 18). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE 0100 del 430 Anvend ved ledningslængder på op til 20 m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Produkttyper Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl Powador TL3 M/XL 16 mm² 63 A ved 16 mm² ledningstværsnit Powador TL3 M/XL 35 mm² 100 A ved 35 mm² ledningstværsnit Tabel 4: Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger Ved valg af elektroinstallationsmaterialet skal du være opmærksom på den oplyste denspænding ( TL3, 60.0 TL3: 230/400 V TL3, 72.0 TL3: 277/480 V). I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type A. Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 19

20 Installering af vekselretter Elinstallatører Klargør nettilslutning Brug ledninger med 5 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, N: blå, PE: grøn/gul) eller 4 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, PE: grøn/gul). 1. Løsn kabelforskruning til AC-tilslutning. 2. Afisoler AC-ledninger. 3. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Foretag strømnettilslutning Foretag strømnettilslutning (5-ledertilslutning, TN-S-system) 1. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). 2. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 9 på side 20). 3. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. 4. Stram kabelforskruningen. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 9: 5-ledertilslutning Foretag strømnettilslutning (4-ledertilslutning, TN-C-system) 1. Installér ikke PE-klemmen (ikke indeholdt i leveringsomfanget) på chapeauskinnen. Vær opmærksom på ledningstværsnittet! 2. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). L1 L2 L3 N PE 3. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 10 på side 20). 4. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. L1 L2 L3 5. Stram kabelforskruningen. Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 10: 4-ledertilslutning PEN Tilslutning af PV-generator Tilslut PV-generatoren i tilslutningsområdet til højre (se Side 18). Anvend de dertil beregnede kabelforskruninger. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 61730, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. Side 20 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Inden tilslutning Kontrol for jordfejl 1. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position. 2. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger. 3. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Vær desuden opmærksom på, at PV-generatoren i sin sum har en isolationsmodstand på mere end 2,0 Mohm, idet vekselretteren ved en for lav isolationsmodstand ellers ikke vil føde. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren. Tærskelværdien, som isolationsovervågningen melder en fejl fra, kan indstilles i menuen "Parameter" Anvend DC-Plus-strengsikringer (kun produktvariant XL) I udleveringstilstand er der anvendt kortslutningsbroer i sikringsholderne for hver DC-Plus-indgang pr. MPPsporingsenhed. De forbliverende sikringsholdere er ikke udstyret i udleveringstilstand. Der er vedlagt sikringer ved vekselretteren til at udstyre sikringsholderen med strengsikringer. FORSIGTIG Beskadigelse af PV-generatoren ved fejlbehæftet dimensionering af strengsikringerne. PV-generatoren kan ved for stort dimensionerede strengsikringer på grund af for høje strømme blive beskadiget. Egnede strengsikringer skal vælges afhængigt af de mulige kortslutningsstrømme og de anvendte kabeltværsnit. Vær opmærksom på dette ved anvendelse af de vedlagte strengsikringer. Udleveringstilstand samt type og antal af de vedlagte strengsikringer kan du se i følgende tabel: Produkttyper Udleveringstilstand Vedlagte sikringer Powador TL3 M/XL 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, Kortslutningsbroer i sikringsholder V/DC Powador TL3 M/XL på MPP-sporingsenhed 1, 2 og 3 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, 1000 V/DC Isætning af strengsikringer 1. Åbn sikringsholderen 2. Fjern og gem kortslutningsbroer. 3. Sæt egnede strengsikringer i DC-plus-sikringsholderne. 4. Luk sikringsholderen. Fortsæt med tilslutningen af PV-generatoren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 21

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning

Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere