Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning Indhold 1 Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation Udformningskarakteristika Sikkerhed Tilsigtet anvendelse Beskyttelseskoncepter Yderligere informationer Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software Levering og transport Levering Transport Montering af vekselretter Opstil og fastgør vekselretteren Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af porte Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service / fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengøring udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meddelelser på displayet/led'en "Fejl" Service Slukning/afmontering Slukning af vekselretter Afinstallering af vekselretter Afmontering af vekselretter Bortskaffelse Tillæg Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 3

4 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger 1.1 Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert! Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov. 1.2 Udformningskarakteristika Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører! Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

5 Sikkerhed Illustration af yderligere oplysninger Nyttige oplysninger og anvisninger Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning for din handling 1. Udførelse af handling. 2. (evt. flere handlinger) Resultat af din handling 2 Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC :2002 "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter Tag smykker af håndled og fingre Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 5

6 Sikkerhed 2.1 Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift. 2.2 Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powadorvekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser, Ø-drift-registrering iht. VDE Yderligere informationer EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

7 Beskrivelse 3 Beskrivelse 3.1 Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk. 3.2 Beskrivelse af apparatet Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Vekselretter med DC-afbryder Vekselretter med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencetæller KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede 1: Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med klemmer til 12 (3 x 4) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 7

8 Beskrivelse DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Egnede er smeltesikringer. Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder Opbygning af vekselretteren Billede 2: Opbygning af vekselretteren Billedtekst 1 Afdækning af øverste kabinet 4 Betjeningspanel 2 Døre 5 Blæserafdækning 3 Dæksel til tilslutningsområdet 6 Kabinetafdækning på siden Mekaniske komponenter DC-afbryder I vekselretterhusets indre sidder der 3 DC-afbrydere. Med DC-afbryderene skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra 1 (TIL) til 0 (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra 0 (FRA) til 1 (TIL). Side 8 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

9 Beskrivelse Porte Vekselretteren har følgende porte til kommunikation/fjernovervågning: RS485-port Ethernet-port USB-port S0-port Du kan konfigurere portene og webserveren i indstillingsmenuen (se afsnit 8.3 på side 32) RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten: Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på 100 ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR32-formateret USB-stik S0-port S0-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN : (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). S0-interfacet udsender et bestemt antal impulser pr. kilowatt-time. Den indstillelige impulsrate Antallet af impulser pr. produceret kilowatttime, S0-interfacet kan udsende, er afhængigt af den maksimale tilførselseffekt og kan indstilles i menuen TL3 500, 1000 eller 2000 impulser/kwh TL3 500 eller 1000 impulser/kwh 72.0 TL3 500 impulser/kwh Digitalindgangen "Vekselretter slukket" Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4.1 Elektriske data Indgangsstørrelser 30.0 TL TL TL TL3 Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / 400 Nominel strøm [A] 3 x 36,2 3 x 39,9 3 x 43,5 3 x 48,3 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 1: Elektriske specifikationer Side 10 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

11 Tekniske specifikationer Indgangsstørrelser 40.0 TL TL3 Park 60.0 TL TL3 Park Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V] Startspænding [V]** 250 Tomgangsspænding [V] Nominel strøm maks. [A] 3 x 34,0 3 x 34,0 3 x 36,0 3 x 36,0 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) Antal MPP-sporingsenheder 3 Polombytningsbeskyttelse Kortslutningsdiode *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 230 / / 480**** 230 / / 480**** Nominel strøm [A] 3 x 52,2 3 x 48,1 3 x 72,2 3 x 72,2 Nominel frekvens [Hz] 50/60 cos phi 0,80 induktiv... 0,80 kapacitiv Antal fødefaser 3 Klirfaktor [%] <3 ****Produktet er udelukkende egnet til anvendelse i mellemspændingsnettet. Generelle elektriske data Virkningsgrad maks. [%] 98,0 98,0 97,9 98,0 Virkningsgrad europ. [%] 97,8 97,9 97,7 97,8 Tilkoblingsstrøm [A] / Tilkoblingsvarighed [ms] 98 / 4,4 Egetforbrug: Standby [W] < 30 Egetforbrug: Nat [W] ~1,5 Fødning fra [W] 120 Koblingskoncept Netovervågning CE-overensstemmelse IGBT, selvført, uden transformator Landsspecifik Ja Taktfrekvens [khz] 18 Tabel 2: Elektriske specifikationer Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 11

12 Tekniske specifikationer 4.2 Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ AC-tilslutningsklemmer AC-kabeltilførsel DC-tilslutningsklemmer (variant M) DC-tilslutningsklemmer (variant XL) Tilslutninger DC-kabeltilførsel Tilslutning Ethernet-kabeltilførsel TL3 LC-grafikdisplay, 3 LED'er 4-vejs-tast, 2 taster Ethernet, USB, RS485, S0, digitalindgang Vekselretter slukket Potentialfri sluttekontakt maks. 30 V DC / 1A eller 230 V AC / 1 A Skrueklemmer i apparatets indre (min. tværsnit: 16 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 50 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M50 Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 6 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 35 mm² stiv/fleksibel Tilslutningsklemmer på chapeauskinne i produktets indre min. tværsnit: 2,5 mm² stiv/fleksibel maks. tværsnit: 10 mm² stiv/fleksibel Kabeltilførsel via 6 kabelskruesamlinger M40 Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M25 Omgivelsestemperaturområde [ C] Maksimal opstillingshøjde (m o. NHN) 2000 Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN IP 54 Tilsmudsningsgrad DC-afbryder Kabinet ja L PD2 Integreret Stålplade H x B x D [mm] 1360 x 840 x 355 Totalvægt [kg] Tabel 3: Mekaniske specifikationer 4.3 Software 151 ( TL3), 173 ( TL3) Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Side 12 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

13 Levering og transport 5 Levering og transport 5.1 Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt Pakkens indhold Vekselretter Kabinetafdækninger: Afdækningsplader til højre og venstre, dæksel Monteringssæt Dokumentation 5.2 Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Billede 3: Transport af vekselretteren Billedtekst 1 Transportøskener 2 Dæksel Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 13

14 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. FORSIGTIG Fare for kvæstelse ved væltning af vekselretteren! Fare for væltning på grund af forøget tyngdepunkt, især ved åben dør. Fiksér straks efter opstilling vekselretteren sikkert i gulvet, og fastgør den yderligere sikkert på væggen, hvis det er muligt. Åbn først kabinetdøren, når vekselretteren er sikkert fikseret. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler, Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet, Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Gulv og væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 90 C). Svær antændelig. Mindsteafstande ved montagen: se Billede 4 på side 15 og Billede 5 på side 16. Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. Side 14 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

15 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gas, skal vekselretteren monteres, så den altid kan ses. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. A C A B A Billede 4: Mindsteafstande Billedtekst A Horisontal afstand mellem to vekselrettere / vertikal afstand mellem vekselretter og loft 50 cm B Afstand fortil 100 cm C Afstand opad til en yderligere vekselretter, der er egnet til vægmontagen 70 cm Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 15

16 Montering af vekselretter Elinstallatører FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale Montér udelukkende vekselretteren lodret Ved opstilling ved en væg: Opstil udelukkende vekselretteren ved en lodret væg Ved montage på stativ i det fri: vejrbestandigt fundament nødvendigt ,5 Billede 5: Boreafstande (i mm) Billede 6: Forskrifter ved vægopstilling 6.1 Opstil og fastgør vekselretteren Sæt borehuller 1. Påtegn borehullernes (4 x) placering på gulvet. 2. Ved opstilling ved en væg: Tegn borehullernes placering på væggen (2 x), og sæt dyvlerne ind i væggen til den yderligere fastgørelse i væggen. 3. Sæt borehuller. Gulv: 12 mm diameter, væg: 9 mm diameter. Opstil og fastgør vekselretteren. Fastgørelse af vekselretter 1. Placér vekselretteren over borehullerne. 2. Fastgør vekselretteren i gulvet med de 4 boltankre. 3. Ved opstilling af en væg: fastgør yderligere vekselretteren til væggen med 2 skruer. Montér kabinettet Montér kabinettet ( TL3) Tag EMV-pladen af 1. Skru 4 M4 x 10-skruerne ud af EMV-pladen. 2. Tag EMV-pladen af og opbevar den. Montér afdækningskappen. Side 16 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

17 Installering af vekselretter Elinstallatører Montér afdækningskappen Tag EMV-pladen af. 1. Sæt afdækningskappen på kabinettets overside. 2. Skru afdækningskappen sammen med de vedlagte fastgørelsesskruer indefra med vekselretterkabinettet. Montér sidekabinetafdækninger. Montér sidekabinetafdækninger. Tag EMV-pladen af. 1. Sæt den venstre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 2. Skru den venstre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med de to vedlagte M4 x 10-skruer. 3. Sæt den højre kabinetafdækning på vekselretterkabinettet. 4. Skru den højre kabinetafdækning sammen med vekselretterkabinettet indefra med en Torx T30-skruetrækker. Sæt EMV-pladen på. Sæt EMV-pladen på 1. Sæt EMV-pladen på vekselretterkabinettet. 2. Fastgør EMV-pladen på vekselretterkabinettet med de 25 hoslagte M4 x 10-skruer. Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7.1 Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget montering. 1. Oplås 2 dørlåse med omstillingsskabsnøgle. 2. Sving dørene op. 3. Træk dækslet af tilslutningsområdet. Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 17

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.2 Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: AC-tilslutning (M/XL) DC-tilslutning (M) DC-tilslutning (XL) Maks. ledningstværsnit uden terminalrør 50 mm² 35 mm² 10 mm² Maks. ledningstværsnit med terminalrør TL3: 50 mm² 35 mm² 10 mm² TL3: 35 mm² Afisoleringslængde 24 mm 18 mm 25 mm Tilspændingsmoment TL3: 4-4,5 Nm - 2,5 Nm TL3: 2,5-4 Nm De to produktvarianter M og XL adskiller sig foruden på følgende punkter: Variant M Variant XL Strengsikringer Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt, sikringsstørrelse afhængig af kablingen Overspændingsafleder Skal planlægges eksternt på montagestedet Internt monteret, type II, 1 pro MPPsporingsenhed Strengsamler Skal planlægges eksternt på Monteret internt montagestedet Parallelkobling af DCindgangene Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Parallelkobling ikke mulig, tilslutning over enkeltledninger Overspændingskapslingsklasse DC: III, AC: III DC: II + III, AC: III Overspændingskategori DC: II, AC: III DC: II, AC: III DC-tilslutningsklemmer 3, 1 pr. MPP-Tracker TL3: 12 (4 pr. MPP-Tracker) TL3: 15 (5 pr. MPP-Tracker) a 3b M XL Billede 7: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL a 3b M XL Billede 8: Tilslutningsområde Powador TL3 M/XL Side 18 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

19 Installering af vekselretter Elinstallatører Billedtekst 1 AC-tilslutningsklemmer 3 DC-tilslutningsklemmer (M: 3x1, XL: 3x5) 3a) uden sikring; 3b) med sikring 2 DC-afbryder 4 Overspændingsbeskyttelse type II Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Nettilslutningsledningerne tilsluttes til AC-tilslutningsklemmerne i tilslutningsområdet til venstre (se Billede 7 på side 18, Billede 8 på side 18). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE 0100 del 430 Anvend ved ledningslængder på op til 20 m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Produkttyper Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl Powador TL3 M/XL 16 mm² 63 A ved 16 mm² ledningstværsnit Powador TL3 M/XL 35 mm² 100 A ved 35 mm² ledningstværsnit Tabel 4: Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger Ved valg af elektroinstallationsmaterialet skal du være opmærksom på den oplyste denspænding ( TL3, 60.0 TL3: 230/400 V TL3, 72.0 TL3: 277/480 V). I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type A. Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 19

20 Installering af vekselretter Elinstallatører Klargør nettilslutning Brug ledninger med 5 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, N: blå, PE: grøn/gul) eller 4 ledere (L1: brun, L2: sort, L3: grå, PE: grøn/gul). 1. Løsn kabelforskruning til AC-tilslutning. 2. Afisoler AC-ledninger. 3. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Foretag strømnettilslutning Foretag strømnettilslutning (5-ledertilslutning, TN-S-system) 1. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). 2. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 9 på side 20). 3. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. 4. Stram kabelforskruningen. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 9: 5-ledertilslutning Foretag strømnettilslutning (4-ledertilslutning, TN-C-system) 1. Installér ikke PE-klemmen (ikke indeholdt i leveringsomfanget) på chapeauskinnen. Vær opmærksom på ledningstværsnittet! 2. Før L1, L2, L3, N gennem den vedlagte ferrit (kun TL3). L1 L2 L3 N PE 3. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 10 på side 20). 4. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. L1 L2 L3 5. Stram kabelforskruningen. Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 10: 4-ledertilslutning PEN Tilslutning af PV-generator Tilslut PV-generatoren i tilslutningsområdet til højre (se Side 18). Anvend de dertil beregnede kabelforskruninger. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 61730, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. Side 20 Betjeningsvejledning Powador TL3_DK

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Inden tilslutning Kontrol for jordfejl 1. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position. 2. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger. 3. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren, Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Vær desuden opmærksom på, at PV-generatoren i sin sum har en isolationsmodstand på mere end 2,0 Mohm, idet vekselretteren ved en for lav isolationsmodstand ellers ikke vil føde. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren. Tærskelværdien, som isolationsovervågningen melder en fejl fra, kan indstilles i menuen "Parameter" Anvend DC-Plus-strengsikringer (kun produktvariant XL) I udleveringstilstand er der anvendt kortslutningsbroer i sikringsholderne for hver DC-Plus-indgang pr. MPPsporingsenhed. De forbliverende sikringsholdere er ikke udstyret i udleveringstilstand. Der er vedlagt sikringer ved vekselretteren til at udstyre sikringsholderen med strengsikringer. FORSIGTIG Beskadigelse af PV-generatoren ved fejlbehæftet dimensionering af strengsikringerne. PV-generatoren kan ved for stort dimensionerede strengsikringer på grund af for høje strømme blive beskadiget. Egnede strengsikringer skal vælges afhængigt af de mulige kortslutningsstrømme og de anvendte kabeltværsnit. Vær opmærksom på dette ved anvendelse af de vedlagte strengsikringer. Udleveringstilstand samt type og antal af de vedlagte strengsikringer kan du se i følgende tabel: Produkttyper Udleveringstilstand Vedlagte sikringer Powador TL3 M/XL 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, Kortslutningsbroer i sikringsholder V/DC Powador TL3 M/XL på MPP-sporingsenhed 1, 2 og 3 12 x PV-sikring 10 x 38 mm, 12 A, 1000 V/DC Isætning af strengsikringer 1. Åbn sikringsholderen 2. Fjern og gem kortslutningsbroer. 3. Sæt egnede strengsikringer i DC-plus-sikringsholderne. 4. Luk sikringsholderen. Fortsæt med tilslutningen af PV-generatoren. Betjeningsvejledning Powador TL3_DK Side 21

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere