Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion"

Transkript

1 Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation...4. Udformningskarakteristika...4 Sikkerhed Tilsigtet anvendelse...6. Beskyttelseskoncepter...6. Yderligere informationer...6 Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software... 5 Levering og transport Levering Transport... 6 Montering af vekselretter... 7 Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af interfaces Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service/fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengør vekselretteren udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meldinger på displayet og LED'en "Fejl"...47 Service...5 Slukning/afmontering Slukning af vekselretter...5. Afinstallering af vekselretter...5. Afmontering af vekselretter...5 Bortskaffelse... 5 EU-overensstemmelseserklæring... 5 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger. Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert!.. Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter. En del af de dokumenter, du har brug for til anmeldelse og modtagelse af dit fotovoltaik (PV)-anlæg, er vedlagt brugsvejledningen... Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov.. Udformningskarakteristika.. Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører!.. Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

5 Sikkerhed.. Illustration af yderligere oplysninger BEMÆRK Nyttige oplysninger og anvisninger DE Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning/forudsætninger for din handling/dine handlinger (valgfri) Udførelse af handling. (evt. flere handlinger)»» Resultat af din handling/dine handlinger (valgfri) Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og/eller klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC : "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter. Tag smykker af håndled og fingre. Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand. Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

6 Sikkerhed. Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift.. Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powador-vekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser. Ønetidentifikation ifølge de gældende normer.. Yderligere informationer BEMÆRK EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

7 Beskrivelse Beskrivelse. Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk.. Beskrivelse af apparatet.. Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg... Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Powador med DC-afbryder Powador med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencemåler KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede : Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere... Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. Direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med stikforbindere til 4 ( x ) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Smeltesikringer eller sikringsautomater er egnede. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

8 Beskrivelse Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder... Opbygning af vekselretteren Billede : Opbygning af vekselretteren Billedtekst Betjeningspanel 4 Tilslutningsplade Dæksel til tilslutningsområdet 5 USB-port DC-afbryder 6 Montageplade.. Mekaniske komponenter DC-afbryder På venstre side af vekselretterens kabinet findes DC-afbryderen. Med DC-afbryderen skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra (TIL) til (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra (FRA) til (TIL)...4 Porte Du kan konfigurere interfacene og webserveren i indstillingsmenuen. Vekselretteren har følgende interfaces til kommunikation hhv. fjernovervågning:..4. RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten. Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

9 Beskrivelse..4. Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem...4. USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR- formateret USB-stik S-port S-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN 65-:999-4 (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). Impulsraten på S-porten kan vælges i tre trin (5, og impulser/kwh) Digital indgang Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden Fejlmeldingsrelæ/Powador-priwatt I vekselretteren er der integreret en potentialfri relækontakt. Anvend denne kontakt til en af følgende funktioner: Fejlmeldingsrelæ Den potentialfrie relækontakt kortslutter, så snart der optræder en fejl i driften. Brug eksempelvis denne funktion til at signalisere en fejl optisk eller akustisk. Powador-priwatt Den energi, der stilles til rådighed af PV-anlægget kan omsættes direkte af forbrugere tilsluttet i huset. I funktionen som Powador-priwatt overtager den potentialfrie kontakt denne funktion. Den potentialfrie kontakt slår større forbrugere (f.eks. klimaanlæg) til og fra. Dertil kræves der en ekstern spændingsforsyning (maks. V DC) og et eksternt lastrelæ. Begge dele fås som Powador-priwatt-switch hos din forhandler. Funktionen Powador-priwatt er ikke aktiv i den leverede tilstand. Funktionen kan konfigureres i indstillingsmenuen. Så længe funktionen er aktiv, vises alt efter den valgte driftsart enten den resterende løbetid (i minutter) eller frakoblingstærsklen (i kw) på startbilledskærmen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4. Elektriske data Indgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] 4 8 MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V]... 8 Startspænding [V]* 5 Tomgangsspænding [V] (Start til ) Nominel strøm maks. [A] x 8,6 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge x Antal MPP-regulatorer Polombytningsbeskyttelse DC-overspændingsklasse DC-overspændingskategori Kortslutningsdiode III II *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 4 / ( / N / PE) Nominel strøm [A] x 4,5 x 8, x,8 x 4,6 Nominel frekvens [Hz] 5 / 6 cos phi,8 induktiv...,8 kapacitiv Antal fødefaser Klirfaktor [%] 5,5 AC-overspændingsbeskyttelsesklasse AC-overspændingskategori III III Generelle elektriske data. TL 4. TL 8. TL. TL Virkningsgrad maks. [%] 98, 98, 98, 97,9 Virkningsgrad europ. [%] 97,5 97,6 97,7 97,6 Tilkoblingsstrøm [A] og tilkoblingsvarighed [ms] 4,5 / 4,4 Egetforbrug: Nat [W],5 Fødning fra [W] Koblingskoncept Netovervågning Transformerfri landsspecifik Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

11 Tekniske specifikationer 4. Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ Tilslutninger AC: Printpladeklemme Tilslutninger AC: Kabeltilførsel Tilslutninger DC Tilslutning Ethernet: Kabeltilførsel. TL-. TL LC-grafikdisplay, LED'er 4-vejs-tast, taster Ethernet, USB, RS485, S Potentialfri lukker V / A Lederpladerklemmer i apparatets indre (maks. tværsnit: 6 mm² fleksibel, mm² stiv) Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M4 8 ( x 4) MC-4-kompatible stikforbindelser Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M5 Omgivelsestemperaturområde [ C] , effektderating fra +4 Luftfugtighedsområde (ikke kondenserende) [%] Maksimal opstillingshøjde [m o. Normal Nul] Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN 659 Tilsmudsningsgrad Støjemission [db (A)] DC-afbryder Kabinet ja L IP65 < 5 / lydløs uden ventilatordrift integreret Aluminiumsstøbning H x B x D [mm] ca. 69 x 4 x Totalvægt [kg] 4 Tabel : Mekaniske specifikationer 4. Software Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

12 Levering og transport 5 Levering og transport 5. Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt. Pakkens indhold Powador-vekselretter vægholder montagesæt dokumentation Kontrollér levering. Undersøg vekselretteren grundigt.. Reklamër omgående følgende hos transportfimaet: Skader på emballagen, der kunne tyde på skader på vekselretteren. åbenlyse skader på vekselretteren.. Send omgående en skadesanmeldelse til transportfirmaet. Der skal skadesanmeldelsen foreligge skriftligt inden for 6 dage efter modtagelse af vekselretteren. Vi hjælper dig gerne ved behov. 5. Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Udsæt ikke vekselretteren for rystelser. For sikker transport af vekselretteren skal du bruge de holdeåbninger, der er lavet i papkassen. Billede : Transport af vekselretteren Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

13 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler. Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet. Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 9 C). Svær antændelig. Minimumsafstande ved montering: se Billede 5 på side 4. BEMÆRK Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gasser, skal den monteres, så der altid er udsyn til den. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

14 Montering af vekselretter BEMÆRK Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. < Billede 4: Forskrifter ved vægmontering FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale. Montér udelukkende vekselretteren på en lodret væg. Ved montage på fri flade er der tilladt en montage med hældning. B C A A 4 A 5 B C Billede 5: Minimumsafstand/monteringsplade Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

15 Installering af vekselretter Billedtekst Dyvler til fastgøring 4 Udtagelsessikring Montageplade 5 Ophængslasker (kabinettets bagside) Skruer til fastgøring A Horisontal afstand mellem to vekselrettere/ 5 cm afstand mellem vekselretter og væg Afstand fortil B Afstand mellem vekselretter og loft/gulv 5 cm C Vertikal afstand mellem to vekselrettere 7 cm Montering af vekselretter. Tegn borehullernes position op ved hjælp af udsparingerne i montagepladen. BEMÆRK: Minimumsafstandene mellem to vekselrettere hhv. vekselretteren og loftet/gulvet er allerede indarbejdet i tegningen.. Fastgør montagepladen til væggen med fastgøringsmaterialet. Sørg for, at montagepladen er korrekt udrettet.. Hæng vekselretteren på ophængslaskerne i montagepladen på kabinettets bagside. 4. Fastgør vekselretteren med den hoslagte skrue på udtagningssikring på tilslutningsområdet.»» Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7. Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget vægmonteringen.. Skru de fire omdrejningsskruer på forsiden af tilslutningsdækslet (blåt) ud.. Sænk tilslutningsdækslet.»» Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

16 Installering af vekselretter Elinstallatører BEMÆRK Tag kun tilslutningsdækslet (blåt) af. Åbning af kabinettets afdækning (grå) medfører bortfald af dit garantikrav. 7. Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren via stikforbinderen og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: Maks. ledningstværsnit uden terminalrør Maks. ledningstværsnit med terminalrør Afisoleringslængde AC-tilslutning 6 mm² mm² mm DC-tilslutning Afhængigt af det anvendte stik 4 5 Billede 6: Tilslutningsområde: Elektrisk tilslutning Billedtekst DC-afbryder AC-tilslutningsklemmer 8 ( x 4) MC4-kompatible DC-stikforbindere til PV-generator 4 Kabelforskruning (M4) til AC-tilslutning 5 Kabelsammenskruning (M6) til jordforbindelse af kabinettet Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

17 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Strømtilslutningsledningerne tilsluttes i tilslutningsområdet til højre (Billede 6 på side 6). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE del 4 Anvend ved ledningslængder på op til m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Apparattype Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl eller sammenlignelige sikringsautomater Powador. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 4. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 8. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Powador. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Tabel : Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger BEMÆRK Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Udførelse af strømtilslutning Anvend ledninger med 5 ledere (L, L, L N, PE).. Løsn kabelforskruning.. Afisoler AC-ledninger.. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Åbn låsen til printpladeklemmerne. PE N L L L 6. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 7 på side 7). 7. Luk låsen til printpladeklemmerne. 8. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. GNYE BU GY BK BN 9. Stram kabelforskruningen.»» Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 7: AC-tilslutningsklemmer BEMÆRK I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type B. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslutning af PV-generator Tilslut MC-4 koblingshanstikkene til de 4 DC-plus og 4 DC-minus-tilslutningsstikkene på kabinettets underside (se Billede 8 på side 8). Se de efterfølgende kablingseksempler. Vekselretteren identificerer automatisk disse typiske konfigurationer. I enkelte tilfælde skal du indstille den valgte DC-kabling efter installationen i menuen. BEMÆRK Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 67, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. A B 4 Billede 8: Tilslutninger til DC-plus og DC-minus Billedtekst A MPP-sporingsenhed A B MPP-sporingsenhed B, DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed A,4 DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed B Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

19 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Inden tilslutning Kontrol for jordfejl. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position.. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger.. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. En lille modstand (< MΩ) er en henvisning til, at DC-generatoren er jordtilsluttet med et højt ohmtal. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren Maksimal indgangseffekt Vekselretterens indgangseffekt er kun begrænset af den maksimale nominelle strøm på 8,6 A pr. indgang. Dette fører til, at den maksimale indgangseffekt pr. sti stiger med indgangsspændingen. BEMÆRK Apparatets samlede effekt er yderligere begrænset. Hvis en indgang kables med mere end P(DC maks.)/, forringes indgang 's maksimale indgangseffekt tilsvarende. Vær opmærksom på, at den maksimale indgangseffekt ikke overskrides. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

20 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Anbefalet standardkabling FARE Livsfare på grund af elektrisk stød (lysbue)! Fejlagtig belægning af MPP-sporingsenhederne fører til alvorlig beskadigelse af vekselretteren. Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Sikr, at hver enkelt MPP-sporingsenhed kan afbrydes ved alle poler. Overhold den anbefalede standarddisposition. På indgang og samt på indgang og 4 skal der anlægges ens MPP-spændinger. De to stiers MPP-spændinger kan være forskellige. De følges af separate, uafhængigt fungerende MPP-sporingsenheder (MPP-sporingsenhed A og B). (n =n, n =n 4 ). Elektriske data ved standarddisposition Kabling af DC-indgangene Modulantal pr. streng: n =n, n =n 4 P maks I maks Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt MPP-sporingsenhed A+B sammen < maks. anbefales PV-generatoreffekt Strømstyrke pr. sporingsenhed < Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP U MPP n = n n = n 4 Billede 9: Anbefalet standardkabling Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Parallel indgangskabling DC-indgangene kan også kables parallelt. Dermed er det kun strenge med samme MPP-spænding, der må kobles parallelt (Un =Un =Un m ). Den maksimalt tilladte nominelle strøm (DC) fordobles ved parallel kobling af de to MPP-sporingsenheder. Ved en parallel indgangskabling skal der bygges bro mellem MPP-sporingsenhederne A og B. Hvis indgang forbindes med indgang hhv. indgang med indgang 4, finder en parallel drift ikke sted! Endvidere skal den maksimale, nominelle strøm (DC) overholdes. En parallel drift erkendes automatisk af vekselretteren. Elektriske data ved parallel kabling Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m < maks. anbefalet PV-generatoreffekt < * nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n n n m = = Billede : Parallel indgangskabling i generatortilslutningsboksen Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

22 Installering af vekselretter Elinstallatører Ikke-kablede indgange BEMÆRK Hvis der ikke anvendes en af MPP-sporingsenhederne (A eller B), så skal den ikke anvendte MPPsporingsenhed kortsluttes, da der ellers kan forekomme fejl i apparatets egentest, og tilførselsdriften er ikke garanteret. Kortslutning af en MPP-sporingsenhed fører ikke til beskadigelse af apparatet. Brug principielt den anbefalede standardkabling eller den parallelle indgangskabling, før en MPPsporingsenhed kortsluttes og således forbliver ubrugt. Elektriske data ved ikke-anvendelse af en MPP-sporingsenhed Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt P maks på den anvendte MPP-sporingsenhed < maks. effekt pr. sporingsenhed Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n = n = n m Billede : Parallel indgangskabling med Y-adapter, kortslutning af den ikke anvendte MPP-sporingsenhed B Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

23 Installering af vekselretter Elinstallatører Tilslutning af PV-generatoren FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Ved indstråling foreligger der ved de åbne ender på DC-ledningerne en jævnspænding. Berør ikke åbne ledningsender. Undgå kortslutninger. Tilslutning af PV-generator. Fjern beskyttelseskapperne fra DC-tilslutningsstikkene.. Tilslut PV-generatoren ved DC-stikforbinderne på kabinettets underside.. Sørg for sikring iht. kapslingsklasse IP65 ved at lukke de ikke anvendte stikforbindelser med beskyttelseskapper.»» Vekselretteren er forbundet med PV-generatoren. 7.. Jordtilslut kabinettet En optimal jordtilslutning af kabinettet er mulig på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt på vekselretterens tilslutningsområde. Overhold i den forbindelse eventuelle nationale installationsforskrifter. Jordtilslut i givet fald vekselretterens kabinet på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt i vekselretterens tilslutningsområde. Billede : Jordtilslutningspunkt på jordtilslutningsområdet Jordtilslut kabinettet. Løsn kabelsammenskruningen for jordtilslutning af kabinettet.. Fjern isolering af jordtilslutningsledningen.. Før jordtilslutningsledningen igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisolér jordtilslutningsledningen. 5. Forsyn den afisolerede ledning med en M4-ringkabelsko. 6. Skru ringkabelskoen sammen med en M4/TX-skrue på jordtilslutningspunktet. 7. Kontrollér, at ledningen sidder fast.»» Stram kabelforskruningen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere