Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion"

Transkript

1 Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation...4. Udformningskarakteristika...4 Sikkerhed Tilsigtet anvendelse...6. Beskyttelseskoncepter...6. Yderligere informationer...6 Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software... 5 Levering og transport Levering Transport... 6 Montering af vekselretter... 7 Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af interfaces Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service/fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengør vekselretteren udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meldinger på displayet og LED'en "Fejl"...47 Service...5 Slukning/afmontering Slukning af vekselretter...5. Afinstallering af vekselretter...5. Afmontering af vekselretter...5 Bortskaffelse... 5 EU-overensstemmelseserklæring... 5 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger. Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert!.. Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter. En del af de dokumenter, du har brug for til anmeldelse og modtagelse af dit fotovoltaik (PV)-anlæg, er vedlagt brugsvejledningen... Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov.. Udformningskarakteristika.. Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører!.. Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

5 Sikkerhed.. Illustration af yderligere oplysninger BEMÆRK Nyttige oplysninger og anvisninger DE Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning/forudsætninger for din handling/dine handlinger (valgfri) Udførelse af handling. (evt. flere handlinger)»» Resultat af din handling/dine handlinger (valgfri) Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og/eller klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC : "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter. Tag smykker af håndled og fingre. Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand. Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

6 Sikkerhed. Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift.. Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powador-vekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser. Ønetidentifikation ifølge de gældende normer.. Yderligere informationer BEMÆRK EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

7 Beskrivelse Beskrivelse. Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk.. Beskrivelse af apparatet.. Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg... Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Powador med DC-afbryder Powador med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencemåler KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede : Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere... Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. Direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med stikforbindere til 4 ( x ) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Smeltesikringer eller sikringsautomater er egnede. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

8 Beskrivelse Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder... Opbygning af vekselretteren Billede : Opbygning af vekselretteren Billedtekst Betjeningspanel 4 Tilslutningsplade Dæksel til tilslutningsområdet 5 USB-port DC-afbryder 6 Montageplade.. Mekaniske komponenter DC-afbryder På venstre side af vekselretterens kabinet findes DC-afbryderen. Med DC-afbryderen skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra (TIL) til (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra (FRA) til (TIL)...4 Porte Du kan konfigurere interfacene og webserveren i indstillingsmenuen. Vekselretteren har følgende interfaces til kommunikation hhv. fjernovervågning:..4. RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten. Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

9 Beskrivelse..4. Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem...4. USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR- formateret USB-stik S-port S-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN 65-:999-4 (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). Impulsraten på S-porten kan vælges i tre trin (5, og impulser/kwh) Digital indgang Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden Fejlmeldingsrelæ/Powador-priwatt I vekselretteren er der integreret en potentialfri relækontakt. Anvend denne kontakt til en af følgende funktioner: Fejlmeldingsrelæ Den potentialfrie relækontakt kortslutter, så snart der optræder en fejl i driften. Brug eksempelvis denne funktion til at signalisere en fejl optisk eller akustisk. Powador-priwatt Den energi, der stilles til rådighed af PV-anlægget kan omsættes direkte af forbrugere tilsluttet i huset. I funktionen som Powador-priwatt overtager den potentialfrie kontakt denne funktion. Den potentialfrie kontakt slår større forbrugere (f.eks. klimaanlæg) til og fra. Dertil kræves der en ekstern spændingsforsyning (maks. V DC) og et eksternt lastrelæ. Begge dele fås som Powador-priwatt-switch hos din forhandler. Funktionen Powador-priwatt er ikke aktiv i den leverede tilstand. Funktionen kan konfigureres i indstillingsmenuen. Så længe funktionen er aktiv, vises alt efter den valgte driftsart enten den resterende løbetid (i minutter) eller frakoblingstærsklen (i kw) på startbilledskærmen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4. Elektriske data Indgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] 4 8 MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V]... 8 Startspænding [V]* 5 Tomgangsspænding [V] (Start til ) Nominel strøm maks. [A] x 8,6 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge x Antal MPP-regulatorer Polombytningsbeskyttelse DC-overspændingsklasse DC-overspændingskategori Kortslutningsdiode III II *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 4 / ( / N / PE) Nominel strøm [A] x 4,5 x 8, x,8 x 4,6 Nominel frekvens [Hz] 5 / 6 cos phi,8 induktiv...,8 kapacitiv Antal fødefaser Klirfaktor [%] 5,5 AC-overspændingsbeskyttelsesklasse AC-overspændingskategori III III Generelle elektriske data. TL 4. TL 8. TL. TL Virkningsgrad maks. [%] 98, 98, 98, 97,9 Virkningsgrad europ. [%] 97,5 97,6 97,7 97,6 Tilkoblingsstrøm [A] og tilkoblingsvarighed [ms] 4,5 / 4,4 Egetforbrug: Nat [W],5 Fødning fra [W] Koblingskoncept Netovervågning Transformerfri landsspecifik Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

11 Tekniske specifikationer 4. Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ Tilslutninger AC: Printpladeklemme Tilslutninger AC: Kabeltilførsel Tilslutninger DC Tilslutning Ethernet: Kabeltilførsel. TL-. TL LC-grafikdisplay, LED'er 4-vejs-tast, taster Ethernet, USB, RS485, S Potentialfri lukker V / A Lederpladerklemmer i apparatets indre (maks. tværsnit: 6 mm² fleksibel, mm² stiv) Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M4 8 ( x 4) MC-4-kompatible stikforbindelser Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M5 Omgivelsestemperaturområde [ C] , effektderating fra +4 Luftfugtighedsområde (ikke kondenserende) [%] Maksimal opstillingshøjde [m o. Normal Nul] Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN 659 Tilsmudsningsgrad Støjemission [db (A)] DC-afbryder Kabinet ja L IP65 < 5 / lydløs uden ventilatordrift integreret Aluminiumsstøbning H x B x D [mm] ca. 69 x 4 x Totalvægt [kg] 4 Tabel : Mekaniske specifikationer 4. Software Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

12 Levering og transport 5 Levering og transport 5. Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt. Pakkens indhold Powador-vekselretter vægholder montagesæt dokumentation Kontrollér levering. Undersøg vekselretteren grundigt.. Reklamër omgående følgende hos transportfimaet: Skader på emballagen, der kunne tyde på skader på vekselretteren. åbenlyse skader på vekselretteren.. Send omgående en skadesanmeldelse til transportfirmaet. Der skal skadesanmeldelsen foreligge skriftligt inden for 6 dage efter modtagelse af vekselretteren. Vi hjælper dig gerne ved behov. 5. Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Udsæt ikke vekselretteren for rystelser. For sikker transport af vekselretteren skal du bruge de holdeåbninger, der er lavet i papkassen. Billede : Transport af vekselretteren Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

13 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler. Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet. Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 9 C). Svær antændelig. Minimumsafstande ved montering: se Billede 5 på side 4. BEMÆRK Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gasser, skal den monteres, så der altid er udsyn til den. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

14 Montering af vekselretter BEMÆRK Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. < Billede 4: Forskrifter ved vægmontering FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale. Montér udelukkende vekselretteren på en lodret væg. Ved montage på fri flade er der tilladt en montage med hældning. B C A A 4 A 5 B C Billede 5: Minimumsafstand/monteringsplade Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

15 Installering af vekselretter Billedtekst Dyvler til fastgøring 4 Udtagelsessikring Montageplade 5 Ophængslasker (kabinettets bagside) Skruer til fastgøring A Horisontal afstand mellem to vekselrettere/ 5 cm afstand mellem vekselretter og væg Afstand fortil B Afstand mellem vekselretter og loft/gulv 5 cm C Vertikal afstand mellem to vekselrettere 7 cm Montering af vekselretter. Tegn borehullernes position op ved hjælp af udsparingerne i montagepladen. BEMÆRK: Minimumsafstandene mellem to vekselrettere hhv. vekselretteren og loftet/gulvet er allerede indarbejdet i tegningen.. Fastgør montagepladen til væggen med fastgøringsmaterialet. Sørg for, at montagepladen er korrekt udrettet.. Hæng vekselretteren på ophængslaskerne i montagepladen på kabinettets bagside. 4. Fastgør vekselretteren med den hoslagte skrue på udtagningssikring på tilslutningsområdet.»» Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7. Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget vægmonteringen.. Skru de fire omdrejningsskruer på forsiden af tilslutningsdækslet (blåt) ud.. Sænk tilslutningsdækslet.»» Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

16 Installering af vekselretter Elinstallatører BEMÆRK Tag kun tilslutningsdækslet (blåt) af. Åbning af kabinettets afdækning (grå) medfører bortfald af dit garantikrav. 7. Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren via stikforbinderen og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: Maks. ledningstværsnit uden terminalrør Maks. ledningstværsnit med terminalrør Afisoleringslængde AC-tilslutning 6 mm² mm² mm DC-tilslutning Afhængigt af det anvendte stik 4 5 Billede 6: Tilslutningsområde: Elektrisk tilslutning Billedtekst DC-afbryder AC-tilslutningsklemmer 8 ( x 4) MC4-kompatible DC-stikforbindere til PV-generator 4 Kabelforskruning (M4) til AC-tilslutning 5 Kabelsammenskruning (M6) til jordforbindelse af kabinettet Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

17 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Strømtilslutningsledningerne tilsluttes i tilslutningsområdet til højre (Billede 6 på side 6). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE del 4 Anvend ved ledningslængder på op til m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Apparattype Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl eller sammenlignelige sikringsautomater Powador. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 4. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 8. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Powador. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Tabel : Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger BEMÆRK Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Udførelse af strømtilslutning Anvend ledninger med 5 ledere (L, L, L N, PE).. Løsn kabelforskruning.. Afisoler AC-ledninger.. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Åbn låsen til printpladeklemmerne. PE N L L L 6. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 7 på side 7). 7. Luk låsen til printpladeklemmerne. 8. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. GNYE BU GY BK BN 9. Stram kabelforskruningen.»» Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 7: AC-tilslutningsklemmer BEMÆRK I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type B. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslutning af PV-generator Tilslut MC-4 koblingshanstikkene til de 4 DC-plus og 4 DC-minus-tilslutningsstikkene på kabinettets underside (se Billede 8 på side 8). Se de efterfølgende kablingseksempler. Vekselretteren identificerer automatisk disse typiske konfigurationer. I enkelte tilfælde skal du indstille den valgte DC-kabling efter installationen i menuen. BEMÆRK Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 67, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. A B 4 Billede 8: Tilslutninger til DC-plus og DC-minus Billedtekst A MPP-sporingsenhed A B MPP-sporingsenhed B, DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed A,4 DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed B Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

19 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Inden tilslutning Kontrol for jordfejl. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position.. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger.. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. En lille modstand (< MΩ) er en henvisning til, at DC-generatoren er jordtilsluttet med et højt ohmtal. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren Maksimal indgangseffekt Vekselretterens indgangseffekt er kun begrænset af den maksimale nominelle strøm på 8,6 A pr. indgang. Dette fører til, at den maksimale indgangseffekt pr. sti stiger med indgangsspændingen. BEMÆRK Apparatets samlede effekt er yderligere begrænset. Hvis en indgang kables med mere end P(DC maks.)/, forringes indgang 's maksimale indgangseffekt tilsvarende. Vær opmærksom på, at den maksimale indgangseffekt ikke overskrides. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

20 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Anbefalet standardkabling FARE Livsfare på grund af elektrisk stød (lysbue)! Fejlagtig belægning af MPP-sporingsenhederne fører til alvorlig beskadigelse af vekselretteren. Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Sikr, at hver enkelt MPP-sporingsenhed kan afbrydes ved alle poler. Overhold den anbefalede standarddisposition. På indgang og samt på indgang og 4 skal der anlægges ens MPP-spændinger. De to stiers MPP-spændinger kan være forskellige. De følges af separate, uafhængigt fungerende MPP-sporingsenheder (MPP-sporingsenhed A og B). (n =n, n =n 4 ). Elektriske data ved standarddisposition Kabling af DC-indgangene Modulantal pr. streng: n =n, n =n 4 P maks I maks Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt MPP-sporingsenhed A+B sammen < maks. anbefales PV-generatoreffekt Strømstyrke pr. sporingsenhed < Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP U MPP n = n n = n 4 Billede 9: Anbefalet standardkabling Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Parallel indgangskabling DC-indgangene kan også kables parallelt. Dermed er det kun strenge med samme MPP-spænding, der må kobles parallelt (Un =Un =Un m ). Den maksimalt tilladte nominelle strøm (DC) fordobles ved parallel kobling af de to MPP-sporingsenheder. Ved en parallel indgangskabling skal der bygges bro mellem MPP-sporingsenhederne A og B. Hvis indgang forbindes med indgang hhv. indgang med indgang 4, finder en parallel drift ikke sted! Endvidere skal den maksimale, nominelle strøm (DC) overholdes. En parallel drift erkendes automatisk af vekselretteren. Elektriske data ved parallel kabling Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m < maks. anbefalet PV-generatoreffekt < * nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n n n m = = Billede : Parallel indgangskabling i generatortilslutningsboksen Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

22 Installering af vekselretter Elinstallatører Ikke-kablede indgange BEMÆRK Hvis der ikke anvendes en af MPP-sporingsenhederne (A eller B), så skal den ikke anvendte MPPsporingsenhed kortsluttes, da der ellers kan forekomme fejl i apparatets egentest, og tilførselsdriften er ikke garanteret. Kortslutning af en MPP-sporingsenhed fører ikke til beskadigelse af apparatet. Brug principielt den anbefalede standardkabling eller den parallelle indgangskabling, før en MPPsporingsenhed kortsluttes og således forbliver ubrugt. Elektriske data ved ikke-anvendelse af en MPP-sporingsenhed Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt P maks på den anvendte MPP-sporingsenhed < maks. effekt pr. sporingsenhed Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n = n = n m Billede : Parallel indgangskabling med Y-adapter, kortslutning af den ikke anvendte MPP-sporingsenhed B Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

23 Installering af vekselretter Elinstallatører Tilslutning af PV-generatoren FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Ved indstråling foreligger der ved de åbne ender på DC-ledningerne en jævnspænding. Berør ikke åbne ledningsender. Undgå kortslutninger. Tilslutning af PV-generator. Fjern beskyttelseskapperne fra DC-tilslutningsstikkene.. Tilslut PV-generatoren ved DC-stikforbinderne på kabinettets underside.. Sørg for sikring iht. kapslingsklasse IP65 ved at lukke de ikke anvendte stikforbindelser med beskyttelseskapper.»» Vekselretteren er forbundet med PV-generatoren. 7.. Jordtilslut kabinettet En optimal jordtilslutning af kabinettet er mulig på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt på vekselretterens tilslutningsområde. Overhold i den forbindelse eventuelle nationale installationsforskrifter. Jordtilslut i givet fald vekselretterens kabinet på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt i vekselretterens tilslutningsområde. Billede : Jordtilslutningspunkt på jordtilslutningsområdet Jordtilslut kabinettet. Løsn kabelsammenskruningen for jordtilslutning af kabinettet.. Fjern isolering af jordtilslutningsledningen.. Før jordtilslutningsledningen igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisolér jordtilslutningsledningen. 5. Forsyn den afisolerede ledning med en M4-ringkabelsko. 6. Skru ringkabelskoen sammen med en M4/TX-skrue på jordtilslutningspunktet. 7. Kontrollér, at ledningen sidder fast.»» Stram kabelforskruningen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Powador 7700 7900 8600 9600

Powador 7700 7900 8600 9600 Powador 7700 7900 8600 9600 Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Powador 7700 7900 8600 9600 Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 Betjeningsvejledning SB33_38-BA-BDK114230 Version 3.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...........

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere