Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion"

Transkript

1 Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion

2

3 Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Bemærkninger til dokumentation...4. Udformningskarakteristika...4 Sikkerhed Tilsigtet anvendelse...6. Beskyttelseskoncepter...6. Yderligere informationer...6 Beskrivelse Funktion Beskrivelse af apparatet Tekniske specifikationer Elektriske data Mekaniske specifikationer Software... 5 Levering og transport Levering Transport... 6 Montering af vekselretter... 7 Installering af vekselretter Åbning af tilslutningsområde Udfør elektrisk tilslutning Tilslutning af interfaces Lukning af tilslutningsområde Idrifttagning af vekselretter Konfiguration og betjening Betjeningselementer Første idrifttagning Menustruktur Overvåg vekselretteren Gennemfør en softwareopdatering Service/fejlafhjælpning Visuel kontrol Rengør vekselretteren udvendigt Frakobling med henblik på service og fejlafhjælpning Fejl Meldinger på displayet og LED'en "Fejl"...47 Service...5 Slukning/afmontering Slukning af vekselretter...5. Afinstallering af vekselretter...5. Afmontering af vekselretter...5 Bortskaffelse... 5 EU-overensstemmelseserklæring... 5 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger. Bemærkninger til dokumentation ADVARSEL Fare ved usagkyndig omgang med vekselretteren Du skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, så du kan installere og betjene vekselretteren sikkert!.. Supplerende gældende dokumenter Overhold ved installation alle monterings- og installationsvejledninger til anlæggets moduler og komponenter. Disse vejledninger er vedlagt de enkelte moduler til anlægget samt de supplerende komponenter. En del af de dokumenter, du har brug for til anmeldelse og modtagelse af dit fotovoltaik (PV)-anlæg, er vedlagt brugsvejledningen... Opbevaring Vejledningerne og dokumenterne skal opbevares i nærheden af anlægget og altid være tilgængelige ved behov.. Udformningskarakteristika.. Anvendte symboler Generelt faresymbol Brand- eller eksplosionsfare! Elektrisk spænding! Forbrændingsfare Elinstallatører Arbejde med dette mærke må kun udføres af elinstallatører!.. Illustration af sikkerhedsadvarsler FARE Umiddelbart forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører umiddelbart dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL Eventuelt forestående fare Tilsidesættelse af denne advarsel medfører eventuelt dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med lav risiko Tilsidesættelse af denne advarsel fører til let til middel legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Fare med risiko for materielle skader Tilsidesættelse af advarslen medfører materielle skader. Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

5 Sikkerhed.. Illustration af yderligere oplysninger BEMÆRK Nyttige oplysninger og anvisninger DE Landsspecifik funktion Funktioner, der er begrænset til et eller flere lande er mærket med pågældende lands forkortelse iht. ISO Illustration af handlingsanvisninger Handlingsanvisning Forudsætning/forudsætninger for din handling/dine handlinger (valgfri) Udførelse af handling. (evt. flere handlinger)»» Resultat af din handling/dine handlinger (valgfri) Sikkerhed FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes, installeres og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Hold vekselretteren lukket under drift. Berør ikke ledninger og/eller klemmer under slukning og tilkobling! Foretag ingen ændringer på vekselretteren! Elinstallatøren er ansvarlig for at eksisterende standarder og forskrifter overholdes. Sørg for, at personer uden tilladelse holdes væk fra vekselretteren/pv-anlægget. Vær især opmærksom på standarden IEC : "Krav til driftssteder, lokaler og anlæg af særlig art Solcelle-fotovoltaiske-(PV)-strømforsyningssystemer". Sørg for at sikre driftssikkerheden med korrekt jordforbindelse, lederdimensionering og relevant kortslutningsbeskyttelse. Overhold sikkerhedsanvisninger på vekselretteren og i denne betjeningsvejledning. Slå inden visuel kontrol og servicearbejde alle spændingskilder fra, og sørg for at sikre dem mod utilsigtet gentilkobling. Vær opmærksom på følgende ved målinger på den strømførende vekselretter: Berør ikke elektriske tilslutningspunkter. Tag smykker af håndled og fingre. Undersøg, om det anvendte kontroludstyr er i driftssikker tilstand. Stå på isoleret underlag ved arbejde på vekselretteren. Ændringer i vekselretterens omgivelser skal overholde gældende nationale standarder. Ved arbejde på PV-generatoren skal jævnstrømsspændingen ud over frikoblingen af nettet desuden slås fra med jævnstrømsafbryderen på vekselretteren. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

6 Sikkerhed. Tilsigtet anvendelse Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Vekselretteren er bygget efter den tekniske udviklings aktuelle niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Til trods for dette kan der ved usagkyndig anvendelse opstå farer for liv og helbred for brugeren eller tredjemand/påvirkninger af apparatet og andre materielle værdier. Anvend kun vekselretteren ved fast tilslutning til det offentlige strømnet. Anden eller mere videregående anvendelse anses for at være i strid med det tilsigtede. Dette gælder: Mobil indsats. Indsats i eksplosive rum. Indsats i rum med luftfugtighed > 95 %. Drift ud over de specifikationer, der er forudbestemt af producenten. Ø-drift.. Beskyttelseskoncepter Af hensyn til din sikkerhed er følgende overvågnings- og beskyttelsesfunktioner integreret i Powador-vekselretterne: Overspændingsafleder/varistorer til beskyttelse af effekthalvlederne ved energirige transienter på strøm- og generatorsiden. Temperaturovervågning af kølelegemet. EMC-filter til beskyttelse af vekselretteren mod højfrekvente netforstyrrelser. Varistorer på strømsiden mod jord til beskyttelse af vekselretteren mod Burst- og Surge-impulser. Ønetidentifikation ifølge de gældende normer.. Yderligere informationer BEMÆRK EU-overensstemmelseserklæringen findes i bilaget til denne betjeningsvejledning. Oplysninger om netkobling, netbeskyttelses- og sikkerhedsparametre samt videreførende anvendelsesanvisninger findes på vores hjemmeside Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

7 Beskrivelse Beskrivelse. Funktion Vekselretteren omdanner den jævnspænding, der genereres af PV-modulerne til vekselspænding og leder den til strømfødningen. Fødeproceduren starter, når der er tilstrækkelig indstråling og der foreligger en bestemt mininumspænding på vekselretteren. Hvis værdien for minimumspændingen underskrides, når mørket falder på, afsluttes fødefunktionen og vekselretteren slukkes automatisk.. Beskrivelse af apparatet.. Powador-vekselretter som del af et PV-anlæg... Anlægsopbygning PV-generator PV-generator Powador med DC-afbryder Powador med DC-afbryder Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelse Forbruger Referencemåler KWh KWh Fødemåler Hovedafbryder Selektiv hovedafbryder Netovergangspunkt Billede : Oversigtsdiagram over et anlæg med to vekselrettere... Oversigt over komponenter PV-generator PV-generatoren, dvs. PV-moduler, omformer strålingsenergien fra solen til elektrisk energi. DC-klemmepunkt Varianter for parallelkoblinger på flere generatorstrenge: På et DC-klemmepunkt mellem DC-generator og vekselretter. Direkte på vekselretteren (vekselretteren er udstyret med stikforbindere til 4 ( x ) strenge). Direkte på PV-generatoren med en plus- og minus-ledning til vekselretteren. DC-afbryder Anvend DC-afbryderen til at slå spændingen fra på vekselretteren på PV-generatorsiden. Netsikringer Smeltesikringer eller sikringsautomater er egnede. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

8 Beskrivelse Fødemåler Fødemåleren foreskrives og installeres af energiforsyningsselskabet. Nogle energiforsyningsselskaber tillader også montering af egen kalibreret måler. Selektiv hovedafbryder Kontakt dit energiforsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til den selektive hovedafbryder... Opbygning af vekselretteren Billede : Opbygning af vekselretteren Billedtekst Betjeningspanel 4 Tilslutningsplade Dæksel til tilslutningsområdet 5 USB-port DC-afbryder 6 Montageplade.. Mekaniske komponenter DC-afbryder På venstre side af vekselretterens kabinet findes DC-afbryderen. Med DC-afbryderen skal forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren afbrydes ved service. Afbrydelse af forbindelse mellem vekselretter og PV-generator Flyt DC-afbryder fra (TIL) til (FRA). Forbind vekselretteren med PV-generatoren Flyt DC-afbryder fra (FRA) til (TIL)...4 Porte Du kan konfigurere interfacene og webserveren i indstillingsmenuen. Vekselretteren har følgende interfaces til kommunikation hhv. fjernovervågning:..4. RS485-port Anvend denne overvågningsvariant, hvis du ikke kan overvåge anlæggets funktion regelmæssigt på stedet, f.eks. hvis din bopæl ligger langt fra anlæggets placering. Kontakt din elinstallatør for at få tilsluttet RS485-porten. KACO new energy GmbH tilbyder følgende produkter til overvågning af dine PV-anlæg via RS485-porten. Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

9 Beskrivelse..4. Ethernet-port Overvågningen kan foretages direkte på produktet via det integrerede Ethernet-port. Der er installeret en lokal webserver til dette formål på produktet. Til overvågning af et anlæg, der består af flere vekselrettere, anvendes der et eksternt datalognings- og overvågningssystem...4. USB-port Vekselretterens USB-tilslutning realiseres via en type-a-bøsning. Den befinder sig under en afdækning på tilslutningspladen på vekselretterens underside. USB-tilslutningen er beregnet til en effektoptagelse på ma. Anvend USB-port til aflæsning af gemte driftsdata og indlæsning af softwareopdateringer med et FAR- formateret USB-stik S-port S-porten overfører impulser mellem en impulsmåler og en tarifmåler. Den er en galvanisk adskilt transistorudgang. Den er dimensioneret iht. DIN EN 65-:999-4 (impulsanordning til induktionsmålere eller elektroniske målere). Impulsraten på S-porten kan vælges i tre trin (5, og impulser/kwh) Digital indgang Hvis en Powador-protect indsættes som central net- og anlægsbeskyttelse, kan den enkeltfejlsikre frakobling af egnede Powador-vekselrettere fra det offentlige lysnet ske med et digitalt signal i stedet for koblingsafbrydere. Til det formål skal hver enkelt anvendt vekselretter i det fotovoltaiske anlæg forbindes med Powador-protect. Oplysninger om installation og anvendelse findes i denne betjeningsvejledning, betjeningsvejledningen til Powador-protect samt i anvendelsesvejledningen til Powador-protect på KACO-hjemmesiden Fejlmeldingsrelæ/Powador-priwatt I vekselretteren er der integreret en potentialfri relækontakt. Anvend denne kontakt til en af følgende funktioner: Fejlmeldingsrelæ Den potentialfrie relækontakt kortslutter, så snart der optræder en fejl i driften. Brug eksempelvis denne funktion til at signalisere en fejl optisk eller akustisk. Powador-priwatt Den energi, der stilles til rådighed af PV-anlægget kan omsættes direkte af forbrugere tilsluttet i huset. I funktionen som Powador-priwatt overtager den potentialfrie kontakt denne funktion. Den potentialfrie kontakt slår større forbrugere (f.eks. klimaanlæg) til og fra. Dertil kræves der en ekstern spændingsforsyning (maks. V DC) og et eksternt lastrelæ. Begge dele fås som Powador-priwatt-switch hos din forhandler. Funktionen Powador-priwatt er ikke aktiv i den leverede tilstand. Funktionen kan konfigureres i indstillingsmenuen. Så længe funktionen er aktiv, vises alt efter den valgte driftsart enten den resterende løbetid (i minutter) eller frakoblingstærsklen (i kw) på startbilledskærmen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

10 Tekniske specifikationer 4 Tekniske specifikationer 4. Elektriske data Indgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Maks. anbefalet PV-generatoreffekt [W] 4 8 MPP-område DC fra [V] til [V]* Arbejdsområde fra [V] til [V]... 8 Startspænding [V]* 5 Tomgangsspænding [V] (Start til ) Nominel strøm maks. [A] x 8,6 Maks. ydelse pr. tracker [W] Antal strenge x Antal MPP-regulatorer Polombytningsbeskyttelse DC-overspændingsklasse DC-overspændingskategori Kortslutningsdiode III II *Ved DC-spændinger under MPP-området reducerer den maksimale nominelle strøm den maksimale indgangseffekt. **Ved PV-generatorer med MPP-spændinger under vekselretterens MPP-område: Indstil startspændingen i menuen. Udgangsstørrelser. TL 4. TL 8. TL. TL Nominel ydelser [VA] Netspænding [V] 4 / ( / N / PE) Nominel strøm [A] x 4,5 x 8, x,8 x 4,6 Nominel frekvens [Hz] 5 / 6 cos phi,8 induktiv...,8 kapacitiv Antal fødefaser Klirfaktor [%] 5,5 AC-overspændingsbeskyttelsesklasse AC-overspændingskategori III III Generelle elektriske data. TL 4. TL 8. TL. TL Virkningsgrad maks. [%] 98, 98, 98, 97,9 Virkningsgrad europ. [%] 97,5 97,6 97,7 97,6 Tilkoblingsstrøm [A] og tilkoblingsvarighed [ms] 4,5 / 4,4 Egetforbrug: Nat [W],5 Fødning fra [W] Koblingskoncept Netovervågning Transformerfri landsspecifik Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

11 Tekniske specifikationer 4. Mekaniske specifikationer Display Betjeningselementer Porte Fejlmeldingsrelæ Tilslutninger AC: Printpladeklemme Tilslutninger AC: Kabeltilførsel Tilslutninger DC Tilslutning Ethernet: Kabeltilførsel. TL-. TL LC-grafikdisplay, LED'er 4-vejs-tast, taster Ethernet, USB, RS485, S Potentialfri lukker V / A Lederpladerklemmer i apparatets indre (maks. tværsnit: 6 mm² fleksibel, mm² stiv) Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M4 8 ( x 4) MC-4-kompatible stikforbindelser Kabeltilførsel via kabelsammenskruning M5 Omgivelsestemperaturområde [ C] , effektderating fra +4 Luftfugtighedsområde (ikke kondenserende) [%] Maksimal opstillingshøjde [m o. Normal Nul] Temperaturovervågning Afkøling (fri konvektion (K) / ventilator (L)) Kapslingsklasse iht. EN 659 Tilsmudsningsgrad Støjemission [db (A)] DC-afbryder Kabinet ja L IP65 < 5 / lydløs uden ventilatordrift integreret Aluminiumsstøbning H x B x D [mm] ca. 69 x 4 x Totalvægt [kg] 4 Tabel : Mekaniske specifikationer 4. Software Vekselretterens software anvender MD5-message-digest-algoritmen fra RSA Data Security, Inc. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

12 Levering og transport 5 Levering og transport 5. Levering Alle vekselrettere forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk fejlfri stand. En specialemballage sørger for sikker transport. For opståede skader under transporten er transportfirmaet ansvarligt. Pakkens indhold Powador-vekselretter vægholder montagesæt dokumentation Kontrollér levering. Undersøg vekselretteren grundigt.. Reklamër omgående følgende hos transportfimaet: Skader på emballagen, der kunne tyde på skader på vekselretteren. åbenlyse skader på vekselretteren.. Send omgående en skadesanmeldelse til transportfirmaet. Der skal skadesanmeldelsen foreligge skriftligt inden for 6 dage efter modtagelse af vekselretteren. Vi hjælper dig gerne ved behov. 5. Transport ADVARSEL Fare på grund af stød, risiko for brækage på vekselretteren Emballer vekselretteren sikkert med henblik på transport. Transportér vekselretteren forsigtigt og ved håndtagene på pallen! Udsæt ikke vekselretteren for rystelser. For sikker transport af vekselretteren skal du bruge de holdeåbninger, der er lavet i papkassen. Billede : Transport af vekselretteren Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

13 Montering af vekselretter 6 Montering af vekselretter FARE Livsfare på grund af brand og eksplosion! Brand på grund af antændeligt eller eksplosivt materiale i nærheden af vekselretteren kan medføre alvorlig tilskadekomst. Monter ikke vekselretteren i eksplosive områder eller i nærheden af let antændelige stoffer. Monteringsrum FORSIGTIG Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele! Berøring af kabinettet kan medføre forbrændinger. Monter vekselretteren på en sådan måde, at berøring ved et uheld ikke er mulig. Så tørt som muligt, god klimatisering, varmeudviklingen skal ledes bort fra vekselretteren. Uhindret luftcirkulation. Sørg ved montering i elskab for tilstrækkelig varmeafledning med tvangsventilering. Nær gulvet, nemt tilgængelig forfra og fra siden uden yderligere hjælpemidler. Beskyttet mod direkte sollys på udendørsområdet. Sørg af hensyn til let betjening for, at displayet efter montering befinder sig lige under øjenhøjde. Væg Med tilstrækkelig bæreevne. Adgang for monterings- og servicearbejde. Af varmebestandigt materiale (op til 9 C). Svær antændelig. Minimumsafstande ved montering: se Billede 5 på side 4. BEMÆRK Servicepersonaleadgang ved service Ekstra udgifter, der opstår på grund af ugunstige konstruktionsmæssige hhv. montagetekniske årsager, er for kundens regning. FORSIGTIG Materielle skader på grund af gas, som i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed reagerer aggressivt på overflader. Vekselretterkabinettet kan på grund af gas (ammoniak, svovl og andre) i forbindelse med vejrbetinget luftfugtighed beskadiges kraftigt. Er vekselretteren udsat for gasser, skal den monteres, så der altid er udsyn til den. Udfør regelmæssigt visuel kontrol. Fjern straks fugtighed på kabinettet. Sørg for tilstrækkelig ventilation af vekselretteren. Fjern straks snavs, især i ventilatorerne. Ved tilsidesættelse af ovennævnte er opståede materielle skader på vekselretteren ikke omfattet af garantien fra KACO new energy GmbH. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

14 Montering af vekselretter BEMÆRK Reduceret effekt ved akkumuleret varme. Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan vekselretteren, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse. Overhold minimumsafstandene. Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme. < Billede 4: Forskrifter ved vægmontering FORSIGTIG Anvend egnet fastgørelsesmateriale. Anvend kun det medleverede fastgørelsesmateriale. Montér udelukkende vekselretteren på en lodret væg. Ved montage på fri flade er der tilladt en montage med hældning. B C A A 4 A 5 B C Billede 5: Minimumsafstand/monteringsplade Side 4 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

15 Installering af vekselretter Billedtekst Dyvler til fastgøring 4 Udtagelsessikring Montageplade 5 Ophængslasker (kabinettets bagside) Skruer til fastgøring A Horisontal afstand mellem to vekselrettere/ 5 cm afstand mellem vekselretter og væg Afstand fortil B Afstand mellem vekselretter og loft/gulv 5 cm C Vertikal afstand mellem to vekselrettere 7 cm Montering af vekselretter. Tegn borehullernes position op ved hjælp af udsparingerne i montagepladen. BEMÆRK: Minimumsafstandene mellem to vekselrettere hhv. vekselretteren og loftet/gulvet er allerede indarbejdet i tegningen.. Fastgør montagepladen til væggen med fastgøringsmaterialet. Sørg for, at montagepladen er korrekt udrettet.. Hæng vekselretteren på ophængslaskerne i montagepladen på kabinettets bagside. 4. Fastgør vekselretteren med den hoslagte skrue på udtagningssikring på tilslutningsområdet.»» Vekselretteren er monteret. Fortsæt installationen. 7 Installering af vekselretter FARE Der er livsfarlige spændinger i klemmer og ledninger i vekselretteren selv efter, at vekselretteren er blevet frikoblet og slukket! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af ledninger og klemmer i vekselretteren. Vekselretteren må kun åbnes og installeres af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet. Vekselretteren skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning. Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Slå AC- og DC-siden fri for spænding. Sørg for at sikre dem mod at koble til igen ved et uheld. Konstater, at hele AC- og DC-siden er spændingsfri. Tilslut først derefter vekselretteren. 7. Åbning af tilslutningsområde Åbning af tilslutningsområde Du har foretaget vægmonteringen.. Skru de fire omdrejningsskruer på forsiden af tilslutningsdækslet (blåt) ud.. Sænk tilslutningsdækslet.»» Foretag elektrisk tilslutning. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 5

16 Installering af vekselretter Elinstallatører BEMÆRK Tag kun tilslutningsdækslet (blåt) af. Åbning af kabinettets afdækning (grå) medfører bortfald af dit garantikrav. 7. Udfør elektrisk tilslutning Foretag tilslutning på PV-generatoren via stikforbinderen og på strømtilslutningen via printpladeklemmerne i tilslutningsområdet på vekselretteren. Vær opmærksom på følgende ledningstværsnit: Maks. ledningstværsnit uden terminalrør Maks. ledningstværsnit med terminalrør Afisoleringslængde AC-tilslutning 6 mm² mm² mm DC-tilslutning Afhængigt af det anvendte stik 4 5 Billede 6: Tilslutningsområde: Elektrisk tilslutning Billedtekst DC-afbryder AC-tilslutningsklemmer 8 ( x 4) MC4-kompatible DC-stikforbindere til PV-generator 4 Kabelforskruning (M4) til AC-tilslutning 5 Kabelsammenskruning (M6) til jordforbindelse af kabinettet Side 6 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

17 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslut vekselretteren til forsyningsnettet Strømtilslutningsledningerne tilsluttes i tilslutningsområdet til højre (Billede 6 på side 6). FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Slå vekselretteren fuldstændigt fri for spænding, inden du fører strømledningen ind i apparatet. Opret isolation på strøm- og anlægsforsyning inden arbejde på apparatet. Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledningerne ved fast ledningsføring iht. VDE del 4 Anvend ved ledningslængder på op til m de oplyste ledningstværsnit. Større ledningslængder kræver større ledningstværsnit. Apparattype Ledningstværsnit Sikring: Smeltesikringer gl eller sammenlignelige sikringsautomater Powador. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 4. TL 6, mm² 5 A ved 4, mm² ledningstværsnit Powador 8. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Powador. TL 6, mm² A ved 6, mm² ledningstværsnit Tabel : Anbefalede ledningstværsnit og sikring af NYM-ledninger BEMÆRK Ved høj ledningsmodstand, dvs. ved stor ledningslængde på strømsiden, øges spændingen i fødedrift på vekselretterens strømklemmer. Vekselretteren overvåger denne spænding. Overskrider spændingen den landsspecifikke grænseværdi på netoverspændingen, slår vekselretteren fra. Sørg for tilstrækkeligt store ledningstværsnit el. korte ledningslængder. Udførelse af strømtilslutning Anvend ledninger med 5 ledere (L, L, L N, PE).. Løsn kabelforskruning.. Afisoler AC-ledninger.. Før AC-ledningerne igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisoler AC-ledninger. 5. Åbn låsen til printpladeklemmerne. PE N L L L 6. Tilslut ledningerne iht. teksten på printpladeklemmerne (Billede 7 på side 7). 7. Luk låsen til printpladeklemmerne. 8. Kontrollér, at alle tilsluttede ledninger sidder godt fast. GNYE BU GY BK BN 9. Stram kabelforskruningen.»» Vekselretteren er tilsluttet ledningsnettet. Billede 7: AC-tilslutningsklemmer BEMÆRK I den endelige installation skal der indarbejdes en afbryderanordning på AC-siden. Denne afbryderanordning skal være anbragt således, at adgangen til den til enhver tid kan ske uhindret. Kræves der iht. installationsforskriften en fejlstrømsafbryder, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder af type B. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 7

18 Installering af vekselretter Elinstallatører 7.. Tilslutning af PV-generator Tilslut MC-4 koblingshanstikkene til de 4 DC-plus og 4 DC-minus-tilslutningsstikkene på kabinettets underside (se Billede 8 på side 8). Se de efterfølgende kablingseksempler. Vekselretteren identificerer automatisk disse typiske konfigurationer. I enkelte tilfælde skal du indstille den valgte DC-kabling efter installationen i menuen. BEMÆRK Tilsluttede PV-moduler skal iht. IEC 67, klasse A udmåles til den tænkte DC-systemspænding, dog mindst til værdien på AC-netspændingen. FARE Livsfare på grund af opståede berøringsspændinger! Under montering: Afbryd DC-plus og DC-minus elektrisk fra jordpotentialet (PE). Træk i stikforbindelsen uden forudgående afbrydelse af vekselretteren fra PV-generatoren kan medføre helbredsskader/skader på vekselretteren. Afbryd vekselretteren fra PV-generatoren ved at betjene den integrerede DC-afbryder. Træk stikforbinderen af. A B 4 Billede 8: Tilslutninger til DC-plus og DC-minus Billedtekst A MPP-sporingsenhed A B MPP-sporingsenhed B, DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed A,4 DC-plus-/DC-minus-tilslutninger til MPPsporingsenhed B Side 8 Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

19 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Inden tilslutning Kontrol for jordfejl. Find jævnspændingen mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. Kan der måles stabile spændinger, foreligger der en jordfejl i DC-generatoren/dens kabler. Forholdet mellem de målte spændinger giver et praj fejlens position.. Afhjælp evt. fejl inden yderligere målinger.. Find den elektriske modstand mellem Beskyttelsesjord (PE) og plusledningen på PV-generatoren. Beskyttelsesjord (PE) og minusledningen på PV-generatoren. En lille modstand (< MΩ) er en henvisning til, at DC-generatoren er jordtilsluttet med et højt ohmtal. 4. Afhjælp evt. fejl inden tilslutning af DC-generatoren Maksimal indgangseffekt Vekselretterens indgangseffekt er kun begrænset af den maksimale nominelle strøm på 8,6 A pr. indgang. Dette fører til, at den maksimale indgangseffekt pr. sti stiger med indgangsspændingen. BEMÆRK Apparatets samlede effekt er yderligere begrænset. Hvis en indgang kables med mere end P(DC maks.)/, forringes indgang 's maksimale indgangseffekt tilsvarende. Vær opmærksom på, at den maksimale indgangseffekt ikke overskrides. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side 9

20 Installering af vekselretter Elinstallatører 7... Anbefalet standardkabling FARE Livsfare på grund af elektrisk stød (lysbue)! Fejlagtig belægning af MPP-sporingsenhederne fører til alvorlig beskadigelse af vekselretteren. Alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Sikr, at hver enkelt MPP-sporingsenhed kan afbrydes ved alle poler. Overhold den anbefalede standarddisposition. På indgang og samt på indgang og 4 skal der anlægges ens MPP-spændinger. De to stiers MPP-spændinger kan være forskellige. De følges af separate, uafhængigt fungerende MPP-sporingsenheder (MPP-sporingsenhed A og B). (n =n, n =n 4 ). Elektriske data ved standarddisposition Kabling af DC-indgangene Modulantal pr. streng: n =n, n =n 4 P maks I maks Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt MPP-sporingsenhed A+B sammen < maks. anbefales PV-generatoreffekt Strømstyrke pr. sporingsenhed < Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP U MPP n = n n = n 4 Billede 9: Anbefalet standardkabling Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

21 Installering af vekselretter Elinstallatører Parallel indgangskabling DC-indgangene kan også kables parallelt. Dermed er det kun strenge med samme MPP-spænding, der må kobles parallelt (Un =Un =Un m ). Den maksimalt tilladte nominelle strøm (DC) fordobles ved parallel kobling af de to MPP-sporingsenheder. Ved en parallel indgangskabling skal der bygges bro mellem MPP-sporingsenhederne A og B. Hvis indgang forbindes med indgang hhv. indgang med indgang 4, finder en parallel drift ikke sted! Endvidere skal den maksimale, nominelle strøm (DC) overholdes. En parallel drift erkendes automatisk af vekselretteren. Elektriske data ved parallel kabling Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m < maks. anbefalet PV-generatoreffekt < * nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n n n m = = Billede : Parallel indgangskabling i generatortilslutningsboksen Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

22 Installering af vekselretter Elinstallatører Ikke-kablede indgange BEMÆRK Hvis der ikke anvendes en af MPP-sporingsenhederne (A eller B), så skal den ikke anvendte MPPsporingsenhed kortsluttes, da der ellers kan forekomme fejl i apparatets egentest, og tilførselsdriften er ikke garanteret. Kortslutning af en MPP-sporingsenhed fører ikke til beskadigelse af apparatet. Brug principielt den anbefalede standardkabling eller den parallelle indgangskabling, før en MPPsporingsenhed kortsluttes og således forbliver ubrugt. Elektriske data ved ikke-anvendelse af en MPP-sporingsenhed Kabling af DC-indgangene P maks I maks Modulantal pr. streng: n =n =n m Pr. streng <,5 * maks. anbefalet PV-generatoreffekt P maks på den anvendte MPP-sporingsenhed < maks. effekt pr. sporingsenhed Nominel strøm maks. (DC) A B 4 U MPP... n = n = n m Billede : Parallel indgangskabling med Y-adapter, kortslutning af den ikke anvendte MPP-sporingsenhed B Side Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL

23 Installering af vekselretter Elinstallatører Tilslutning af PV-generatoren FARE Livsfare på grund af elektrisk stød! Alvorlig tilskadekomst eller dødsfald ved berøring af de spændingsførende tilslutninger. Ved indstråling foreligger der ved de åbne ender på DC-ledningerne en jævnspænding. Berør ikke åbne ledningsender. Undgå kortslutninger. Tilslutning af PV-generator. Fjern beskyttelseskapperne fra DC-tilslutningsstikkene.. Tilslut PV-generatoren ved DC-stikforbinderne på kabinettets underside.. Sørg for sikring iht. kapslingsklasse IP65 ved at lukke de ikke anvendte stikforbindelser med beskyttelseskapper.»» Vekselretteren er forbundet med PV-generatoren. 7.. Jordtilslut kabinettet En optimal jordtilslutning af kabinettet er mulig på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt på vekselretterens tilslutningsområde. Overhold i den forbindelse eventuelle nationale installationsforskrifter. Jordtilslut i givet fald vekselretterens kabinet på det dertil beregnede jordtilslutningspunkt i vekselretterens tilslutningsområde. Billede : Jordtilslutningspunkt på jordtilslutningsområdet Jordtilslut kabinettet. Løsn kabelsammenskruningen for jordtilslutning af kabinettet.. Fjern isolering af jordtilslutningsledningen.. Før jordtilslutningsledningen igennem kabelskruesamlingen ind i tilslutningsområdet. 4. Afisolér jordtilslutningsledningen. 5. Forsyn den afisolerede ledning med en M4-ringkabelsko. 6. Skru ringkabelskoen sammen med en M4/TX-skrue på jordtilslutningspunktet. 7. Kontrollér, at ledningen sidder fast.»» Stram kabelforskruningen. Betjeningsvejledning Powador. TL-. TL Side

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere