Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning til digital set-top-boks"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug.

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 SIKKERHEDSANVISNINGER...4 FJERNBETJENING...5 ISÆTNING AF BATTERIER...6 TEGNING OVER FRONTPANEL OG BAGPANEL...7 TILSLUTNING TIL TV...8 TILSLUTNING TIL TV OG VIDEO...9 TILSLUTNING TIL SURROUND SOUND-ANLÆG KOM GODT I GANG INDSTILLING AF TID INDSTILLING AF SPROG INDSTILLING AF BØRNESIKRING INDSTILLING AF A/V FABRIKSINDSTILLINGER SYSTEMOPLYSNINGER KANALLISTE LISTE OVER FORETRUKNE KANALER BOOKINGLISTE EPG-MENU (ELEKTRONISK PROGRAMOVERSIGT) HJÆLP OG GODE RÅD TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3 Indledning Tak, fordi du har købt dette produkt, der er designet og fremstillet med det formål, at du kan bruge det i mange år fremover uden problemer. Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder alt, hvad du har brug for at vide for at kunne indstille og se tilgængelige ikke-betalingskanaler ved hjælp af din set-top-boks. Hvad er DVB-T? DVB-T opfører sig stort set som almindeligt fjernsyn dog med den forskel, at de digitale signaler først skal konverteres ved hjælp af en set-top-boks. DVBT-T giver mulighed for at sende flere kanaler med ekstrafunktioner som f.eks. interaktive funktioner og billeder i bredformat. Kassens indhold Tag forsigtigt din digitale set-top-boks ud af kassen, og fjern emballeringen fra de enkelte dele. Kassen indeholder følgende dele: Digital set-top-boks med tilhørende strømkabel Fjernbetjening, som anvender to stk. AAA-batterier (medfølger ikke) Betjeningsvejledning. Hold godt øje med dette symbol. Det angiver vigtige oplysninger og nyttige tip. Varemærke tilhørende DVB Digital Video Broadcasting Projekt (1991 til 1996) 3

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed er vigtigt Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du læse sikkerhedsanvisningerne, før du betjener dette produkt. Gem denne vejledning et sikkert sted til eventuel senere brug. Læs sikkerhedsanvisningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Sikkerhedsforanstaltninger Anbring kablerne på et sted, hvor man ikke kommer til at træde på dem eller på anden måde klemme dem. Brug ikke set-top-boksen i fugtige omgivelser. Undgå, at set-top-boksen bliver våd. Udsæt ikke set-top-boksen for dryp eller stænk. Anbring aldrig genstande med vand, f.eks. blomstervaser, oven på set-top-boksen. Anbring aldrig kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, oven på set-top-boksen. Rengøring Tag ALTID stikket til set-top-boksen ud, inden du gør den ren. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosoler. Rengør set-top-boksen med en fugtig, opvredet klud. Ventilation Hullerne og åbningerne på set-top-boksen er beregnet til ventilation. Sørg for, at disse ikke dækkes eller blokeres, da dette i givet fald kan medføre overophedning af set-top-boksen. Lad ALDRIG børn putte noget i hullerne eller åbningerne på kabinettet. Service Brugeren kan ikke selv udføre service på delene i denne set-top-boks. Overlad alt servicearbejde til fagfolk. Spørg din forhandler, hvis du er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed i forbindelse med set-top-boksen. Bortskaffelse af batterier Bortskaf altid batterier på en forsvarlig måde. Brugte batterier må aldrig brændes eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Forhør dig hos de lokale myndigheder om gældende regler for bortskaffelse. 4

5 Fjernbetjening Funktionsknapper: 1. DTV/VCR: Bruges til at skifte mellem VCR SCART-indgang og DTV-udgang. 2. INFO: Bruges til visning af oplysninger om den aktuelle kanal eller til visning af yderligere oplysninger om det aktuelle program i forbindelse med EPG-funktionen. 3. PAUSE: Bruges til midlertidig afbrydelse af afspilningen og til genoptagelse af afspilningen. 4. EPG: Bruges til visning af oplysninger om det aktuelle program samt oplysninger om det efterfølgende program. 5. EXIT (afslut): Bruges til at komme tilbage til den foregående skærm eller menu. 6. OK: Bruges til at bekræfte et valg i en menu. 7. VOL+ (lydstyrke): Bruges til at navigere rundt i menuskærmene eller til opjustering af lydstyrken, når menufunktionen ikke er aktiveret. 8. FAVORITE (foretrukne kanaler): Giver dig adgang til dine foretrukne kanaler. 9. TIME (tid): Bruges til visning af dato, ugedag og klokkeslæt for den aktuelle dag. 10. RECALL (gendan): Bruges til at skifte mellem de to kanaler, du sidst har set. 11. LANGUAGE (sprog): Bruges til at skifte mellem forskellige sprog i forbindelse med udsendelser. 12. AUDIO (lyd): Bruges til indstilling af lydfunktionen. De tilgængelige indstillinger er STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 13. STANDBY: Bruges til at tænde og slukke for set-top-boksen. 14. MUTE (deaktivering af lyd): Bruges til aktivering og deaktivering af lyden. 15. MENU: Bruges til åbning af hovedmenuvinduet. 16. CH+: Bruges til at navigere rundt i menuskærmene eller til at vælge kanaler, når menufunktionen ikke er aktiveret. 17. VOL-: Bruges til at navigere rundt i menuskærmene eller til nedjustering af lydstyrken, når menufunktionen ikke er aktiveret. 18. CH-: Bruges til at navigere rundt i menuskærmene eller til at vælge kanaler, når menufunktionen ikke er aktiveret. 19. TV/RADIO: Bruges til at skifte mellem tv-kanaler og radiostationer. 20. NUMERISKE TASTER: Bruges til at vælge kanalnumre eller til at angive tal i menuerne. 21. TEXT: Bruges til at åbne tekst-tv-funktionen i OSD, hvis tekst-tv er tilgængeligt for den aktuelle udsendelse. 22. SUBTITLE (undertekst): Bruges til at skifte mellem forskellige undertekster i forbindelse med udsendelser. 23. FARVEDE TASTER (RØD/GRØN/GUL/BLÅ): Bruges til aktivering af de forskellige funktioner i skærmen TEXT eller andre menuer. Bemærk: SUBTITLE/TEXT/LANGUAGE er muligvis ikke tilgængelig for alle kanaler. 5

6 Isætning af batterier Tag batteridækslet af fjernbetjeningen, og anbring to AAA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet. Diagrammet i batterirummet viser, hvordan batterierne skal vende. Åbn dækslet. Sæt batterierne i. Luk dækslet igen. Brug af fjernbetjeningen Peg med fjernbetjeningen mod fronten af den digitale set-top-boks. Fjernbetjeningen kan kun bruges i en afstand på maksimalt syv meter og i en vinkel på maksimalt 60 grader i forhold til set-top-boksen. Fjernbetjeningen kan kun bruges, hvis der ikke er genstande, der blokerer vejen mellem fjernbetjeningen og set-top-boksen. Du kan have problemer med at anvende fjernbetjeningen på steder med direkte sol eller andet skarpt lys. 6

7 Tegning over frontpanel og bagpanel 1. Frontpanel 1. TÆND/SLUK-KNAP: Bruges til at tænde og slukke for set-top-boksen. 2. STANDBY-INDIKATOR: Bruges til at vise, om set-top-boksen er i standbytilstand. Hvis indikatoren lyser grønt, er der tændt for set-top-boksen. Hvis indikatoren lyser rødt, er set-topboksen i standbytilstand. 3. FJERNBETJENINGSSENSOR: Bruges til modtagelse af signalet fra fjernbetjeningen. 4. KANAL OP/NED: Bruges til valg af kanal uden brug af fjernbetjeningen. 2. Bagpanel 1. RF IN: Dette stik bruges til tilslutning af en ekstern antenne. 2. RF LOOP THROUGH: Dette stik sender antennesignalet videre til dit tv eller et andet videosystem. 3. COAXIAL: Dette stik bruges til tilslutning til det koaksiale stik på dit surround sound-anlæg. 4. VCR-SCARTSTIK: Dette stik bruges til tilslutning til en dvd-afspiller eller et videosystem. 5. TV-SCARTSTIK: Dette stik bruges til tilslutning til dit tv. 6. RS-232-PORT: Dette stik bruges udelukkende i forbindelse med softwareopgradering. 7. STØMKABELINDGANG: Denne indgang bruges til tilslutning af strøm til set-top-boksen. 7

8 Tilslutning til tv Tv-antenne 8

9 Tilslutning til TV og video Tv-antenne 9

10 Tilslutning til surround sound-anlæg Tv-antenne 10

11 Kom godt i gang Første gang, du tænder for set-top-boksen Kontrollér, at alle stik er monteret korrekt i set-top-boksen som vist på tegningerne på de foregående sider. Tænd for set-top-boksen ved at trykke på knappen på selve set-top-boksen. (Tryk på knappen på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at aktivere standbytilstanden). Tænd for tv'et, og vælg AV-kanalen (angivet som EXT, AV, External Source eller lignende). Set-topboksen går herefter i gang med automatisk søgning efter kanaler. Når søgningen er afsluttet, vises alle de fundne kanaler et kort øjeblik på tv-skærmen og gemmes herefter automatisk. Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du ønsker at udføre en ny søgning: Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen. Set-top-boksens hovedmenu vises herefter på skærmen: Kanalindstilling Vælg menuen Channel Setting ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen. Tryk på knappen OK, når menuen Channel Setting er markeret på skærmen. Tryk på knappen OK igen, når funktionen Channel Search er markeret på skærmen. 11

12 Vælg fanen Auto Scan ved hjælp af pilen og knappen OK på fjernbetjeningen. Tryk på knappen OK, når menuen Start Search er markeret på skærmen. Følgende menu vises: Set-top-boksen søger nu efter alle tilgængelige tv- og radiostationer inden for det område, du befinder dig i. Der vises en statusindikator på skærmen, som i procent angiver status på søgningen. Sluk ikke for set-top-boksen, før de digitale tv- og radiostationer er gemt i hukommelsen. Ellers skal du søge efter dem igen, næste gang du bruger set-topboksen. Du er nu klar til at se og lytte til de digitale tv- og radiokanaler, du har adgang til. Sortering af kanaler Vælg funktionen Sort Channels i menuen Channel Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises: 12

13 Funktionen Sort Channels gør det muligt for dig at angive rækkefølgen af kanalerne i kanallisten. Du kan ændre indstillingerne på følgende måde: Tryk på knapperne eller for at vælge den ønskede funktion, og tryk herefter på knappen OK for at bekræfte dit valg. Systemindstillinger I systemindstillingerne kan du indstille tid, sleep-timer-funktion, sprog, børnesikring og A/V samt nulstille set-top-boksen til fabriksindstillingerne. Indstilling af tid Tryk på knappen MENU, og vælg funktionen System Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises: 13

14 Indstilling af tidszone Vælg funktionen TimeZone Setting ved hjælp af piletasten. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises nu på skærmen: Tryk på knapperne eller, indtil du får vist den korrekte tidszone. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Det er ikke muligt at ændre tidszonen, hvis sendesignalet indeholder oplysninger om tidszone. Det vil sige, at tidszonen kun kan ændres, hvis sendesignalet ikke indeholder oplysninger om tidszone. Indstilling af sleep-timer-funktion Start med at åbne menuen Time Setting som beskrevet i det foregående. Markér funktionen SleepTimer Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk på knappen OK og, indtil nedenstående menu vises på skærmen. Tryk på knappen eller for at angive det tidsinterval, du ønsker. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. 14

15 Indstilling af sprog Vælg funktionen Language Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises på skærmen: Indstilling af børnesikring Vælg funktionen Parental Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Indtast din pinkode, og tryk på knappen OK. Hvis du indtaster en forkert pinkode, vises meddelelsen Pin Code Error på skærmen. Tryk på knapperne eller for at vælge den ønskede funktion, og tryk herefter på knappen OK for at bekræfte dit valg. 15

16 Ændring af pinkode I menuen Change Pin Code hardu adgang til at ændre din adgangskode, der som standard er angivet til Indtast din nye pinkode ved hjælp af de numeriske taster på fjernbetjeningen. Tryk på knappen, og gentag herefter indtastningen af den nye kode. Tryk på knappen OK for at bekræfte den nye pinkode. Din nye pinkode skal indeholde mindst fire cifre. Indstilling af A/V Vælg funktionen A/V Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises: Du kan ændre indstillingerne på følgende måde: Vælg først den ønskede menu ved hjælp af knapperne eller. Vælg herefter den nye funktion ved hjælp af knapperne eller. Tv-format Du kan vælge mellem 4:3-format og 16:9-format. 4:3 er beregnet til visning på almindelige firkantede tv-skærme, og 16:9 er beregnet til visning på tv-skærme i bredformat. Konvertering Du kan vælge mellem Full Frame (fuld skærm), Pan and Scan (almindeligt PS-format) og Letterbox (letterbox-format). Vælg den indstilling, der passer til dit tv. Standard Standardindstillingen bruges til indstilling af det signal, dit tv modtager. På set-top-boksen kan du vælge mellem to standardindstillinger: PAL og NTSC. Kig i betjeningsvejledningen til dit tv, hvis du er i tvivl om, hvilken indstilling du skal bruge. 16

17 Hvis du vælger enten NTSC eller PAL til et tv, som ikke understøtter den pågældende standard, vil du kunne opleve billedforstyrrelser. Billedet ruller muligvis også ned over på skærmen. Videoudgangssignal Indstillingen videoudgangssignal bruges til at angive det farvesystem, dit tv anvender. Du kan vælge mellem to forskellige indstillinger på set-top-boksen: RGB og CVBS. Med RGB får du typisk farver, som er af højere kvalitet end med CVBS, men det er muligvis ikke alle tv-typer, der understøtter RGB. Kig i betjeningsvejledningen til dit tv, hvis du er i tvivl om, hvilken indstilling du skal bruge. Hvis du vælger RGB til et tv, som ikke understøtter dette farvesystem, vil du typisk opleve, at billedet bliver sløret og uklart. Lysstyrke, kontrast og farvemætning Du kan justere lysstyrke, kontrast og farvemætning på videoudgangssignalet ved hjælp af knapperne og. 17

18 Fabriksindstillinger Vælg funktionen Factory Setting ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Følgende menu vises: Nulstilling til fabriksstandard Du kan nulstille dine menuindstillinger til standardindstillingerne fra fabrikken ved hjælp af menuen Restore Default. Nulstilling af kanaler Du kan fjerne alle kanaler i kanallisten ved hjælp af menuen Clear Channels. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at genoprette kanallisten, er du nødt til at udføre en ny søgning efter kanaler. Systemoplysninger Menuen System Info viser aktuelle software- og hardwareversioner. 18

19 Kanalliste Du kan bruge kanallisten til at gennemse alle de tv- og radiokanaler, din set-top-boks kan modtage. Tryk direkte på knappen OK, når menufunktionen ikke er aktiveret, for at få vist kanallisten uden adgang til at redigere i den. Hvis du ønsker at redigere kanallisten, skal du følge denne fremgangsmåde: Tryk på knappen MENU, og vælg Channel List ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Tryk på knappen eller, hvis du ønsker at få vist en anden kanal. Den valgte kanal vises i kassen ovenover. Tryk på knappen TV/RADIO eller den røde knap, hvis du ønsker at skifte mellem tv- og radiokanaler. Tryk på knappen OK, hvis du ønsker at se eller lytte til en bestemt kanal. Tryk på knappen, hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere låsning af en kanal eller slette eller flytte en kanal. Hvis du ønsker at låse en kanal, så andre ikke har adgang til at se den, skal du gøre følgende: Markér den kanal, du ønsker at låse, ved hjælp af knappen eller, og tryk herefter på knappen. Tryk på knappen OK, når funktionen Lock&Unlock er markeret i den pop-up-menu, der vises på skærmen. Indtast derefter din pinkode i pinkodefeltet. Kanalen er nu låst, hvilket markeres ved visning af et låsesymbol efter navnet på kanalen. Hvis du indtaster en forkert pinkode, vises en fejlmeddelelse på skærmen som udtryk for, at låsningen er mislykket. Låste kanaler kan låses op igen ved at følge den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor. 19

20 Liste over foretrukne kanaler Du kan bruge funktionen Favorite List til at gemme de kanaler, du oftest ser, så du ikke behøver at søge efter dem i kanallisten eller EPG-menuerne. Hvis du ønsker at redigere listen over foretrukne kanaler, skal du gøre følgende: Tryk på knappen MENU, og vælg Favorite List ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK. Tilføjelse af en kanal til listen over foretrukne kanaler Vælg først din foretrukne genre ved hjælp af den røde knap. Du kan vælge mellem følgende genrer: News (nyheder), Movie (film), MTV (musik), Finance (finans) og Other (andet). Tryk herefter på knapperne og OK for at få adgang til pop-up-menuen Add. Vælg den kanal, du ønsker at føje til den valgte genre, og tryk herefter på knappen OK. Den valgte kanal vises nu i kolonnen til venstre. Gentag trinene for at føje flere kanaler til den pågældende foretrukne genre. Udfør alle trinene igen, hvis du ønsker at tilføje kanaler til andre af dine foretrukne genrer. Sletning af en kanal i listen over foretrukne kanaler Hvis du ønsker at slette en kanal i listen over foretrukne kanaler, skal du gøre følgende: Vælg den kanal, du ønsker at slette, i listen over foretrukne kanaler ved hjælp af knappen eller. Tryk herefter på knapperne og for at få adgang til pop-up-menuen Delete. Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Tryk herefter på OK for at slette den valgte kanal fra listen. Tryk på knappen EXIT, hvis du ønsker at annullere sletningen. Visning af en kanal i listen over foretrukne kanaler Tryk direkte på knappen FAVORITE, når menufunktionen ikke er aktiveret, for at få en hurtig visning af listen over foretrukne kanaler uden adgang til at redigere i listen. Tryk på den røde knap, hvis du ønsker at ændre din foretrukne genre. Vælg den foretrukne kanal, du ønsker, ved hjælp af knappen eller, og tryk herefter på knappen OK for at bekræfte dit valg. Du har nu adgang til at se den valgte kanal. 20

21 Bookingliste Bookinglisten bruges til visning af alle de opgaver, du har angivet i EPG-menuen eller tilføjet manuelt. Menuen for funktionen Booking List ser ud som følger: Menuen indeholder oplysninger om id, starttidspunkt og varighed for alle opgaverne. Du kan reservere en opgave manuelt på følgende måde: Tryk på knappen OK i menuen Booking List. Følgende menu vises nu på skærmen: Tryk på knappen, hvis du ønsker at ændre id for en opgave. Hvis du ønsker at tilføje en ny opgave, skal du gøre følgende: Tryk på knappen OK for at vælge den ønskede kanal. Angiv herefter opgavetype. Du kan vælge mellem ONCE (enkeltstående opgave), DAILY (daglig gentagelse) eller WEEKLY (ugentlig gentagelse). Angiv herefter Start Time (starttidspunkt), Start Date (startdato) og Duration (varighed), og aktivér til sidst opgaven ved at sætte status til ON. Opgaven er nu aktiveret. Hvis du har lavet fejl i indtastningen, vises en fejlmeddelelse på skærmen. 21

22 EPG-menu (elektronisk programoversigt) EPG-menuen bruges til visning af dagens programmer på en tv- eller radiokanal. Du kan få adgang til EPG-menuen på følgende måde: Tryk på knappen MENU, og vælg funktionen EPG Menu ved hjælp af piletasterne. Tryk herefter på knappen OK for at få adgang til oversigten. Følgende menu vises: Den aktuelle kanal vises i kassen øverst til venstre på skærmen. Detaljerede oplysninger om det aktuelle program på den pågældende kanal vises nu øverst til højre på skærmen. Angiv et nyt klokkeslæt ved at trykke på knappen, hvis du ønsker at se, hvilke programmer der sendes på kanalen, når det aktuelle program er slut. Hver gang, du trykker på knappen, lægges der en halv time til klokkeslættet. Hvis du trykker på knappen reduceres klokkeslættet med en halv time. Tryk på knappen eller, hvis du ønsker at få vist en anden kanal. Den valgte kanal vises hele tiden i kassen øverst til venstre på skærmen. Tryk på knappen OK, hvis du ønsker at reservere en kanal, som du vil se eller optage fra på et senere tidspunkt. Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte EPG-menuen og komme i gang med at se den valgte kanal. 22

23 Hjælp og gode råd Problem Mulig årsag Hvad skal jeg gøre? Standbyindikatoren lyser ikke. Stikket er ikke sat i kontakten. Kontrollér, at stikket sidder i kontakten. Der er sprunget en sikring. Undersøg, om der er sprunget en Der er ikke noget signal. Der er hverken billede eller lyd. Antennen er ikke tilsluttet. Antennen er beskadiget eller indstillet forkert. Set-top-boksen anvendes i et område, hvor der ikke kan modtages digitale signaler. Signalerne fra scartstikket modtages ikke korrekt. sikring. Undersøg antennekablet. Undersøg antennen. Kontakt udbyder eller forhandler. Tryk på knappen DTV/VCR Kanalen er krypteret. Der er tale om en betalingskanal. Vælg en anden kanal. Der sker ikke noget, når jeg trykker på fjernbetjeningen. Billedet er fyldt med små firkanter, eller billedet fryser. Set-top-boksen er slukket. Du peger ikke med fjernbetjeningen som angivet i betjeningsvejledningen. Sensoren på set-top-boksens frontpanel er blokeret. Batterierne i fjernbetjeningen er ikke sat i korrekt. Der er ikke mere strøm på batterierne til fjernbetjeningen. Antennen er muligvis ikke kompatibel med set-top-boksen. Antennen er beskadiget eller indstillet forkert. Sæt stikket i, og tænd for set-topboksen. Peg med fjernbetjeningen mod frontpanelet på set-top-boksen. Fjern evt. genstande, der blokerer for frontpanelet. Undersøg, om batterierne er sat korrekt i. Udskift batterierne i fjernbetjeningen. Kontakt udbyder eller forhandler. Undersøg antennen. Sluk set-top-boksen, og tænd for den igen, hvis du ikke er i stand til afhjælpe problemet ved hjælp af ovenstående anvisninger. Kontakt din forhandler eller dit lokale serviceværksted, hvis dette heller ikke hjælper. Forsøg aldrig selv at reparere set-topboksen. 23

24 Tekniske specifikationer Strømforsyning Indgangsspænding V vekselstrøm, 50/60 Hz. Strømforbrug Maks. 10 W. I standbytilstand 5 W. Dekoder Videoformater SD. 4:3 eller 16:9. Lydformat MPEG Layer l & ll,32/44.1/48 Khz. Videoudgangssignal CVBS, RGB. Tilslutning Strømkabel Fastgjort. Tuner 1 antenneindgang/udgang. Scartstik 1 til tilslutning af VCR/1 til TV. RS til softwareopgradering. RCA 1 koaksial digital SPDIF-lydudgang. 24

25 Dette symbol på produktet eller i betjeningsvejledningen angiver, at bortskaffelse af udtjente elektriske apparater og andet elektronikaffald skal ske på en forsvarlig måde og aldrig sammen med almindeligt husholdningsaffald. Inden for EU er der separate indsamlingsordninger til genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 25

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR.

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR. DENVER DMB-106HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-106HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL ER DET VIGTIGT AT VENTE ET PAR SEKUNDER NÅR MAN TILSLUTTER SIN EKSTERNE

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere