Overblik over ISO9001:2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over ISO9001:2008"

Transkript

1 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012

2 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt til de afsnit, der gælder for standarden. Alle afsnit og kravelementer (paragrafer) skal beskrives i virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortset fra ikke-relevante krav i afsnit 7. Der må ikke udelades krav, som direkte eller indirekte har indflydelse på produktet. Punkterne beskriver de handlinger, som din virksomhed skal gennemføre for at leve op til den valgte standards krav og opnå en certificering. Som medarbejder er du ikke direkte involveret i alle disse handlinger, men de fleste af dem vil på den ene eller anden måde have indflydelse på dit arbejde eller din funktion. Når du gennemgår punkterne prøv så at sætte et mærke en bolle - ud for de enkelte punkter, som du eller din afdeling har ansvaret for at gennemføre. Du kan samtidig sætte et hak ( ) ud for de punkter, som andre har ansvaret for, men som har indflydelse på dit arbejde eller din funktion. Bliv ikke overrasket over, at der så kun vil være få umærkede punkter tilbage. De fleste handlinger udføres af mere end en afdeling og mange udføres af hele virksomheden. Eksempelvis gælder nogle af de påkrævede handlinger omkring dokumentstyring for alle områder med skriftlige procedurer, instruktioner, tegninger, styklister m.v. Husk at ordet produkt ikke blot står for produkter, men også for materialer, komponenter, halvfabrikater og sågar service. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 1

3 Den procesorienterede synsvinkel De 2 første udgaver af standarden bestod af en opremsning af krav uden større mening eller orden. En store del af de virksomheder der blev certificeret fulgte mere eller mindre rækkefølgen i standarden uden at tage hensyn til, hvordan virksomheden skabte sine resultater. Man har åbenbart været af den opfattelse at blot man opfyldte standardens krav, så var resten også i orden. ISO9001:2008s struktur er procesorienteret og modellen vises her: Afsnit 4 Kvalitetsstyringssystemet. Løbende forbedringer K U N D E K R A V Afsnit 6 Styring af ressourcer Afsnit 5 Ledelsens Ansvar Afsnit 7 Produkt fremstilling Afsnit 8 Måling, analyse K U N D E T I L F R E D S H E D Forklaring til modellen: I modsætning til de tidligere udgaver af standarden er ISO9001:2008 grupperet i nogle afsnit, der hver repræsenterer styringsmekanismer og forudsætninger for at opbygge et effektivt kvalitetsstyringssystem. På begge sider af modellen ses kunden, der stiller krav til virksomheden og får opfyldt sine krav og forventninger. Virksomheden skal i afsnit 4 opbygge et system, der stræber efter løbende forbedringer hvilket er et nyt krav i forhold til tidligere. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 2

4 I afsnit 5 skal ledelsen vise sit engagement og sine forpligtelser ved at udarbejde kvalitetsmålsætninger og politikker og sørge for at de bliver kommunikeret ud i virksomheden. Ledelsen skal også i afsnit 6 sørge for, at der er de nødvendige ressourcer til stede. I afsnit 7 er processerne placeret der hvor tingene sker hvor produkter og service bliver til. Endelig er målinger, analyse, audit ol. placeret i afsnit 8. I det følgende uddybes de enkelte afsnit: Afsnit 4. Kvalitetsstyringssystemet og løbende forbedringer. Virksomheden skal oprette et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2008. Dokumenter kvalitetsstyringssystemet i en kvalitetshåndbog, og sørge for at dokumentere de nødvendige procedurer, der er nævnt i standarden samt sørge for, at det altid er de sidst gældende procedurer, arbejdsinstruktioner, tegninger, specifikationer mv., der anvendes. Desuden skal virksomheden også sikre, at der er de registreringer, der er behov for. Afsnit 5. Ledelsens ansvar. Definerer kvalitetsmål og politikker for kvalitetsstyringssystemet. Udpeger en repræsentant for ledelsen som ansvarlig for indførelsen og vedligeholdelse (ajourføring) af kvalitetsstyringssystemet. Denne funktion varetages normalt af kvalitetschefen. Definer ansvar og beføjelser/bemyndigelse for det personale, der er involveret i kvalitetsstyringssystemet - dvs. alle medarbejdere. Ledelsen skal sikre, at der oprettes en hensigtsmæssig kommunikation i virksomheden, så alle orienteres om systemets effektivitet. Endelig skal ledelsen vurdere kvalitetsstyringssystemets effektivitet på fastlagte evalueringsmøder ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 3

5 Afsnit 6: Styring af ressourcer. Ressourcer er tid, penge, materialer, maskiner, metoder, miljø og medarbejdere forudsætningerne for at drive et kvalitetsstyringssystem dvs. en virksomhed! Det er vigtigt, at ledelsen sikrer, at disse ressourcer er til stede i den mængde som det er nødvendigt for at kvalitetsstyringssystemet kan fungere effektivt og dermed også tilfredsstille kundernes krav og forventninger. Ledelsen skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til stede. Virksomheden skal kortlægge nødvendige krav til de ansattes kompetencer, deres erfaringer og uddannelse og træning. Ledelsen skal endvidere sikre, at de ansatte bliver bekendte med relevansen og vigtigheden, af de opgaver, de udfører, og ikke mindst hvordan den enkelte bidrager til at nå målene. Afsnit 7: Produktfrembringelse. Dette afsnit i standarden omhandler de processer, der starter ved, at kunden henvender sig og indtil produktet eller serviceydelsen er leveret. En proces defineres som en aktivitet, der starter med et givent input og som resulterer i et output dvs. et resultat. F.eks. Input Aktivitet Output Et output er almindeligvis også et input til næste proces. Processer er ikke noget nyt. De har altid været der. Det som er nyt, er den kortlægning, man udfører for at forstå processernes virkemåde. Man har i de sidste 10 år beskæftiget sig meget med at kortlægge processerne visuelt bl.a. ved hjælp af simple metoder som flow-charts og blokdiagrammer. Mennesket er indrettet således, at vi får en større forståelse ved at se billeder, diagrammer o.l. Derfor siger man tit at et billede siger mere end tusinde ord! Procesdiagrammet foroven er et eksempel på et sådant simpelt flowdiagram. Inden for processer beskæftiger man sig med hovedprocesser eller virksomhedsprocesser som fra et overordnet synsvinkel beskriver det eller de processer som skaber virksomheden indtægter. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 4

6 En virksomhed kan have flere hovedprocesser dvs. indtægtskilder. Nogle virksomheder vil f.eks. beskrive en hovedproces for udvikling. En anden proces kan være handelsvarer og en tredje hovedproces kunne f.eks. være rådgivning. Udvikling Handelsvarer Rådgivning Disse Blokpile hovedprocesser indeholder det naturlige flow, der er ved frembringelse af ydelsen eller produktet. Hver af disse pile indeholder del-processerne. De fortæller, hvordan rækkefølgen er fra start til slut. Hvordan den enkelte del-proces er linket sammen med de øvrige del-processer gennem ind - og outputs. Man kan sammenligne disse del-processer med et stafetløb, hvor det gælder om at få afleveret stafetten (outputtet) til den næste løber (løberens input). Taber man stafetten, bliver det umuligt eller meget svært at vinde løbet nå målet. Alle er afhængig af hinanden en kæde af led. Del-processerne kan igen nedbrydes i flere underliggende processer, således at man i detaljer, kan se, hvordan en given opgave skal løses. Dette kan ske dels ved hjælp af flere flow-charts eller procedurer/instruktioner. Det er alle disse processer, der skaber værdi for virksomheden. Støtte-processer er andre processer, som sørger for, at processerne får de nødvendige ressourcer (brændstof). Eksempler er informationer, uddannelsesprogrammer, registreringer, IT, audit, osv. Uden disse støtteprocesser vil processerne ikke fungere. Støtteprocesser kan også kaldes tværgående processer og er stort set identiske for alle værdiskabende processer. (Kan bruges i alle øvrige processer) Udover at være visuelle og derfor nemmere at forstå end en samling dokumenter som f.eks. procedurer og instruktioner, gennemborer processer afdelinger og funktioner. Se illustrationen forneden: A B C D ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 5

7 Denne standard vil gerne have virksomhederne til at være procesorienteret. Et procesorienterede kvalitetsstyringssystem indeholder krav til procesmåling og har kunden i fokus. Man plejer at sige, at et funktions/afdelingsorienteret system er hierarkisk opbygget (vertikalt) og styres opad af lederne, hvorimod et procesorienteret system er horisontalt vandret kundestyret, om man vil. Denne ændring i opfattelse stiller meget store krav til den enkelte medarbejder om ikke at tænke/arbejde funktionsmæssigt men i processer. Dette er noget, der tager tid. Sådan er afsnit 7 bygget op. Den fører os igennem virksomheden fra kundekontakt, ordreafgivelse, udvikling, indkøb, produktion, pakning, distribution og service. Med andre ord: den naturlige vej eller flow. Standarden har bestemt, at der kun i dette afsnit må udelades krav og kun i det tilfælde, at en sådan udeladelse er irrelevant for virksomheden og ikke har indflydelse på opfyldelse af kundekrav. Ingen af de øvrige krav uden for afsnit 7 må udelades. Her følger en gennemgang af de enkelte krav i afsnit 7: 7.1 Planlægning af produktfrembringelse Alle opgaver skal planlægges inden man opstarter en ordre, produktion eller opgave. Standarden stiller krav om, at virksomheden: Skal opstille hvilke kvalitetsmål, der skal nås. Hvilke dokumenter, der er nødvendige og hvilke ressourcer, der skal bruges. Hvilke nødvendige krav der skal opfyldes, herunder hvilke tests/prøvninger, der er nødvendige og Hvilke registreringer, der er nødvendige for at bevise, at man har opfyldt kravene. Det er værd at bemærke, at standarden ikke som tidligere stiller krav om, at der skal udarbejdes dokumenterede procedurer for at løse opgaverne. Det er op til virksomheden selv at bestemme, hvilken dokumentation, der skal bruges. 7.2: Kunderelaterede processer ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 6

8 En del af en planlægning er udover at 7.1. er styret også at sikre sig, at man har forstået, hvad kunden ønsker. Kravet i 7.2 er også, at man skal sikre sig, at ikke-udtalte/specificerede kundekrav identificeres (Det er ikke altid at kunden kender alle krav eller ved nøjagtigt, hvad han ønsker!) Virksomheden skal også sikre sig at myndighedskrav til produktet opfyldes (dvs. også sikre sig at man har de seneste lovgivningsmæssige krav). Inden man afgiver en ordre eller et tilbud skal alle krav gennemgås. Det samme gælder, hvis der bliver ændringer til en allerede afgivet kontrakt. Virksomheden skal også undersøge om den også kan opfylde ordren. Denne gennemgang skal registreres. Hvis en kunde ikke sender en skriftlig ordre, skal virksomheden bekræfte kundekravene. Hvis en ordre ændres, skal virksomheden sørge for at alle berørte parter orienteres om ændringerne Kommunikation med kunden. Virksomheden skal sørge for, at der er en god kommunikation med kunden. Det er i mange virksomheder kunde-support eller marketingsafdelingen, der har ansvar for dette. Kommunikationen gælder også behandling af kundeklager. 7.3 Udvikling og konstruktion. Når planlægningsprocessen er gennemført, skal udviklingsprocessen fastsætte og afvikle de aktiviteter, der er nødvendige for at omsætte kundekrav til et produktionsgrundlag. Aktiviteterne sker almindeligvis i faser eller milestones og forløber i store træk efter følgende struktur: Planlæg udviklings/konstruktionsprocesserne, bestem udviklings/konstruktionsaktiviteterne og fordele ansvaret. Afsæt personale og ressourcer til hver udviklings/konstruktionsaktivitet. Definer det organisatoriske og tekniske samarbejde mellem de enkelte grupper, der deltager i udviklingen/konstruktionen, og styr kommunikationen imellem dem. Fastsæt og dokumenter det krævede resultat af udviklingen/konstruktionen. Dokumenter udviklings/konstruktionen og vise, at det krævede resultat er opnået. Bekræfte udviklings/konstruktionsresultatet Validere udviklings/konstruktionsresultatet Styr design/konstruktionsændringer. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 7

9 7.4 Indkøb Alle virksomheder køber ind og virksomheden skal sikre sig, at man styrer sine indkøb ikke mindst det indkøb, der påvirker kvaliteten. Kort fortalt skal virksomheden: Vurdere leverandørens kvalitetsformåen og køb kun hos godkendte leverandører dvs. de leverandører, der leverer produkter, der har indflydelse på kvaliteten. Ved udarbejdelse af indkøbsordrer, definere klart og fuldstændigt de produkter, der skal købes og specificer de krævede inspektioner, tests, acceptkriterier og evt. andre kvalitetskrav. Vedlæg evt. nødvendige autoriserede bilag tegninger mv. Gennemgå og autorisere indkøbsdokumenter før de udsendes. Tillad kunder i ønsket omfang at kontrollere indkøbte produkter, der skal indgå i dennes slutprodukter. 7.5: Produktions og servicetilvejebringelse. Virksomheden skal styre sine processer, hvilket omfatter, at den skal sørge for at de ansatte har de instruktioner, der er nødvendige, at udstyret er egnet, at der er det nødvendige måleudstyr og at man gennemfører overvågning og måling Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse. Undertiden er det ikke muligt at bestemme kvaliteten, før emnet eller produktet er fremstillet. Disse kaldes specielle processer og stiller særlige krav til produktionen. Virksomheden skal løbende overvåge processen, ligesom de ansatte skal være særlig kvalificerede. Eksempler på disse processer er: Svejsning, hærdning, limning, lodning, tilberedning af en ret mad, rådgivning, undervisning ol Identifikation og sporbarhed. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 8

10 Mange kunder og myndigheder stiller krav til sporbarhed og identifikation. F.eks. inden for fødevare- og medicinalindustrien. Det samme gælder inden for flyindustrien. Virksomheden skal sikre sig, at den råder over metoder til sporbarhed og identifikation herunder hvor længe og hvor registreringer skal opbevares. Identificer produkter med en etiket, mærkeseddel eller tilsvarende, så der er entydig sporbarhed til produktets tekniske dokumentation (tegning, specifikation mv.) Hvis der kræves total sporbarhed på individuelle produkter eller partier, skal disse registreres og mærkes hver for sig. Kravet skal kun beskrives, hvis det er relevant Kunders ejendom. Undertiden indgår kundens del-produkter i slutproduktet. Det kan f.eks. være brugsanvisninger, emballage, delkomponenter ol. Hvis dette er tilfældet skal virksomheden sørge for at Kontrollere, opbevare og beskyt produkter, leveret af kunden til indbygning i dennes produkter. Giv kunden besked, hvis dennes produkter mistes eller beskadiges Bevarelse af produkter: Virksomheden skal sørge for at der ikke opstår skader eller forringelser ved produktet såvel under frembringelsen som ved levering. Dette sker ved at sørge for at det bliver korrekt håndteret, korrekt emballeret, korrekt opbevaret og korrekt beskyttet. 7.6 Styring af overvågnings og måleudstyr. Dette punkt omfatter det måleudstyr, som virksomheden benytter for at sikre, at produktet overholder specificerede krav. Måleudstyr er mange ting ikke kun måleapparater som vægte, mikrometerskrue, skydelære ol. Men syn, smagsløg, eksamen henregnes også for måleudstyr. Virksomheden skal sikre sig, at måleudstyret måler korrekt. Korrektheden sikrer man sig ved at kalibrere det. Hvis det er ud af kalibreringen skal det efterfølgende justeres. Pkt. 7.6 kan sammenfattes i følgende krav: Bestem de målinger, der skal udføres, og disses tolerancer. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 9

11 Kalibrere det udstyr, der skal anvendes til inspektion, måling og afprøvning efter normer, der er sporbare til nationale eller internationale standarder. Etablere, dokumentere og vedligehold kalibreringsdata. Etablere og gennemføre mærkningsmetode for status på kalibreret udstyr. Etablere og gennemføre metoder til styring og beskyttelse af kalibreret udstyr. 8. Måling, analyse og forbedring. Når pkt er placeret under afsnit 7, skyldes det, som allerede nævnt, at der kun i dette afsnit må fravælges irrelevante krav. Det er ikke alle virksomheder, der anvender måleværktøj. I afsnit 8 kan ingen af kravene udelades. Afsnit 8 stiller krav om at virksomheden skal sørge for at anvende de måle, overvågnings, analyse og forbedringsmetoder, der er nødvendige for at Sikre produktoverensstemmelse Kvalitetsstyringssystemets overensstemmelse og Løbende forbedre systemets effektivitet. (Nyt krav i forhold til den tidligere udgave) 8.2 Overvågning og måling Virksomheden skal sørge for at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at måle kundetilfredsheden. Det er ikke tilstrækkeligt at vente til kunden klager eller roser virksomheden. Der skal udarbejdes en metode for at fremskaffe oplysningerne f.eks. ved udsendelse af spørgeskemaer, interviews ol Interne kvalitetsaudits. Virksomheden skal gennemføre interne audits revisioner for at vurdere kvalitetsstyringssystemets effektivitet og forbedringsmuligheder. Resultaterne af interne audits anvendes bl.a. til ledelsens evaluering. Virksomheden skal: Planlægge og gennemføre systematiske kvalitetsaudits. Gennemføre korrigerende handlinger for at rette afvigelser, der opdages under interne audits. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 10

12 8.3 styring af afvigende produkter Virksomheden skal have styr på afvigende produkter, så de ikke utilsigtet bliver anvendt i produktionen. Der er forskellige metoder for at holde styr på afvigende produkter, dels kassere dem, dispensere, ombearbejde og omkvalificere dem. Det er ikke et krav, at afvigende produkter skal holdes adskilt fra ikke-afvigende produkter, men de skal kunne identificeres f.eks. ved stop-sedler eller lign. 8.4 Analyse af data. Virksomheden vil løbende indsamle en række oplysninger/data, der vedrører kvalitetsstyringssystemets præstationer. Disse data skal analyseres, vurderes og anvendes i den løbende forbedring af systemets. Data kan indsamles fra medarbejdere, leverandører, økonomiske nøgletal som spild, ol Løbende forbedringer Kvalitetsstyringssystemet skal være et dynamisk system og udvikle sig til det bedre. Der er mange kilder til forbedringerne bl. a. audit, analyse af data (8.4), korrigerende og forebyggende handlinger, ledelsesevalueringer ol Korrigerende handlinger Det er menneskeligt at fejle, men når det så sker, skal man drage omsorg for at fejlen ikke gentager sig. Følgende huskeregler gælder ved korrigerende handlinger: Sørg for identifikation, behandling, og dokumentation af afvigende produkter, og hold disse adskilt fra andre (gode) produkter. Undgå anvendelse, udsendelse og installation af afvigende produkter. Afgør hvem der kan beslutte, hvad der skal ske med afvigende produkter. Indhent kundens tilladelse (dispensation) til at anvende eller reparere et afvigende produkt, hvis dette er fastsat i en kundekontrakt. Gentag inspektionen/afprøvningen, når et produkt er repareret eller ombearbejdet. ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 11

13 8.5.3 Forebyggende handlinger Man korrigerer ikke for at forebygge! Man korrigerer for at fejlen ikke skal gentage sig! Forebyggende handlinger er handlinger, der gennemføres, inden man igangsætter en handling ved at man spørger sig selv: Hvad vil der ske, hvis. Undersøg grunden til afvigende produkter og årsager til afvigelser fra det dokumenterede kvalitetsstyringssystem. Undersøg tendensen i de historiske afvigelsesrapporter for at afsløre potentielle kvalitetsproblemer. Iværksæt forebyggende handlinger og gennemgå resultaterne af disse. Spørgsmål til standarden: 1. I hvilket krav bliver godkendelse af nye leverandører behandlet? 2. En kundereklamation bliver behandlet i 3. Salgsordrer er et krav i 4. Medarbejderes kompetencer er et krav i.. 5. Må en auditor auditere sit eget arbejde? Hvor står det? 6. Hvis et produkt ikke opfylder specificerede krav kan kunden muligvis dispensere. Hvor står det? 7. Hvor står det at topledelsen skal evaluere ledelsessystemet? 8. Hvad er Ledelsesrepræsentants opgave? Hvor står der noget om det? 9. Hvor står der noget om forebyggende handlinger? 10. Er forbedringer et krav i standarden? Hvor står det? ISO9001 i en nøddeskal. ISO CONSULT Version 5 Side 12

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Introduktion til processer

Introduktion til processer Introduktion til processer Traditionel virksomhedsopfattelse 1 Traditionel organisation Hierarkisk opbygning Baseret på ledelsesansvar Aktiviteter forløber ofte med skift mellem afdelinger og med hyppige

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg Velkommen Introduktion til ISO 13 485:2016 Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 53 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

HACCP som et effektivt ledelsesredskab

HACCP som et effektivt ledelsesredskab FOODSAFE 14 HACCP som et effektivt ledelsesredskab Henning Nyekjær QMS-Consult 7. maj 2014 FOODSAFE'14 1 QMS-Consult Etableret i 2002 Rådgiver indenfor kvalitet, miljø og fødevaresikkerhed Forretningsområde

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Side 1 af 7 Hvad er HACCP HACCP er en engelsk forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, som på dansk er blevet til Risikofaktoranalyse

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock:

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: I forbindelse med en mere udbredt brug af IT hos PN-BESLAG var det naturligt at gøre kvalitetsstyringen mere elektronisk. Vort mailsystem

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Nyhedsbrev Juni Forebyggende handlinger. ISO Consult

Nyhedsbrev Juni Forebyggende handlinger. ISO Consult Nyhedsbrev Juni 2011 Forebyggende handlinger ISO Consult Om forebyggende handlinger.. Sidder på altanen på mit hotel nord for Lissabon og kigger ud over det blå Atlanterhav med et glas af det lokale foran

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Præsentation NCC Roads

Præsentation NCC Roads Præsentation NCC Roads Eriksbergsmotet, Göteborg NCC 2007-09-04 2 Aktiviteter RÅSTOFFER RÅSTOFFER NCC 2007-09-04 3 Vores værdier er: Ærlighed Tillid Respekt Fokus Enkelhed Ansvarlighed Vores mission er:

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere