GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM"

Transkript

1 GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011

2 Baggrund Det har i nogle år været problemer med utætheder i taget på stationsbygningen, og man forventede en tagomlægning blandt andet i forbindelse med ønsket om varmisolering af tagetagen. Gudhjem By- og Mindeforening kontaktede Kulturarvsstyrelsen i sommeren 2010, og arkitekt Bendt Friis besigtigede museet den 3. september, sammen med Mogens Lau og Niels-Holger Larsen. Arkitekt Niels-Holger Larsen foretog en foreløbig gennemgang af taget i foråret I korte træk var konklusionen og oplægget til foreningens bestyrelse: 1. Taget er som helhed sundt og godt. 2. Det er ikke nødvendigt eller tilrådeligt at omlægge taget med et fast undertag. 3. Understrygningen kan eftergås. 4. Hvis de oprindelige skunkvægge retableres i loftetagen vil taget kunne holdes ved lige, og det vil være nemmere at varmeisolere taget. Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at følge dette oplæg, og ønsker tillige at retablere et rum i karnappen på 1.sal. Der er planer om at udnytte 1.salen til arkiv og plancheudstilling. Foreningen ønsker i videst muligt omfang at retablere tagetagens oprindelige udseende. 2

3 Tagetagens nuværende indretning Tagetagen er i dag indrettet til museumsformål, fortrinsvis til udstilling fra midten af 1980erne. Nuværende indretning bemærk glasmontrer og undertag, samt skillevæg, der ønskes fjernet. Tegning af stationsbygningen efter ændring af kviste kort tid efter opførelsen i

4 Foto fra omkring 1916, fra Kunstakademiets biblioteks tegningssamling. Bemærk at der kun er tre kviste og ingen tagvinduer. Der blev kort tid efter etableret to kviste til afløsning for den midterste ændringen er indtegnet på ovenstående tegning. Bemærk lyse forskellinger langs tagkanter. Tagrummet var fra starten i 1916 udnyttet i selve hovedbygningen med de store tagflader. Det er et understrøget tag, som derfor skulle kunne vedligeholdes indefra, og langs kanter i udhæng og gavle, hvor tagstenene er muret fast, blev der tætnet udefra med en synlig overstrygning - forskelling. For at kunne vedligeholde taget indefra var der åbne og tilgængelige tagrum over hanebåndene, og langs begge sider høje og store skunkrum - der hvor der i dag er montrer hvorfra man kunne vedligeholde undersiden af tagene med understrygning. En smal skrå beklædning mellem den lodrette skunkvæg, og det vandrette hanebåndsloft dækkede for undersiden, men den var tilgængelig indefra ad små aftagelige lemme, som stadig findes. Denne tilgængelighed er flere steder lukket. Dels blev de fleste skunkrum ved museets indretning i begyndelsen af 1970erne udnyttet til montrer, dels blev en del af hanebåndsloftet i 1980erne udnyttet til magasinrum med isolering og beklædning. I den forbindelse blev der etableret et undertag af oliehærdet masonit på en del af tagfladen. Enkelte steder er undertaget ført op i en del af de uudnyttede hanebåndslofter, men ikke helt til kip. Der er lidt usikkerhed om der er undertag på vestsiden. Der er gennem tiden blevet udlagt mineraluldsisolering på hanebåndloft og lags tagflade. At lægge isolering op under et understrøget tag kan være meget farligt, idet utætheder måske ikke opdages, og der kan opstå svamp. Desuden er mineraluld ikke hensigtsmæssig uden dampspærre. 4

5 I dette rum er montreglasset sat op uden ændring t.h. i montren skimtes en lille dør ind til skunkrummet. Dette er langs den lange gang inddraget til montre, idet de oprindeligt pudsede skunkvægge er fjernet. Det er disse skunkvægge, der ønskes retableret. I det det ene gavlrum er skunkvæggen ligeledes fjernet og indrettet til udstillingsmontre. Den smalle skrå væg er fra starten forsynes med små nedtagelige lemme, således at understrygningen kan repareres der er nu lukket med mineraluldsisolering bag lemmene. De oprindelige skunkvægge har uden tvivl været opbygget med forskallingsbrædder med rør og puds. Den søndre gavlværelse. Her er den ene lem taget ned, og der ses isolering med alufolie. I princippet rigtigt, men der er ikke den tæthed, som kræves, og vand fra evt. utæthed kan løbe længere ned og give råd og svamp uden at det opdages i tide. 5

6 Tagets tilstand og tæthed Der er konstateret utæthed ved den nordre skorsten. Denne har på et tidspunkt fået en inddækning med zink og bly, som måske er revnet, men utætheden kan også skylde regnvand, der siver ned gennem skorstenen. De to øvrige skorstene synes i god stand den store høje på sidefløjen er helt ommuret i Skorstenenes oprindelige afslutning med kamtakker er siden fjernet, og måske et par skifter mere. Den nordre skorsten har en overdækning med et halvt rør. Den nordre gavl med skorsten til ventesal. Pejsen i ventesalen er stadig i brug i ny og næ. En senere tilførsel med zink og bly skiller sig ud i forhold til de øvrige to skorstene med muret inddækning. Vestsiden, lige efter færdiggørelsen. Affoto af foto på Tegningssamlingen på Akademiets bibliotek. 6

7 Den nordre skorsten er trukket meget, der har været løbesod. Røret er muret med 1½ stens hul, og smalner ind til en 1-stens pibe. Bemærk undertaget af oliehærdet masonit, som ikke er ført helt til kip på østsiden med kvistene. Dette er opsat midt i 1980erne i forbindelse med istandsættelse af kviste og etablering af magasin på en del af hanebåndsloftet. Depot på hanebånd. Døren i baggrunden fører ud til ovenstående tagrum med skorsten. Snit i tagkonstruktionen ved depot etableret i 1980-erne. 7

8 Taget har mindre. Det er dog vanskeligt at inspicere de steder, hvor der er lukket, især bag montrer. Lidt pessimistisk set kan man frygte at der hist og her kan være tikkende bomber af svamp og råd på skjulte steder det er dog ikke umidelbart tegn på dette. Selve tagkonstruktionen synes at være sund og solid. Der er flere steder borebilleangreb, men disse kan nemt behandles og holdes nede, når der er adgang til konstruktionen. De specielle tagrender er flere steder defekte med utætheder. Skotrenderne ved karnappen er udført med skotrende sten. Den gamle forskelling har med tiden mistet sin skærende hvide farve. Indvendig har skotrenden ikke spor af utæthed. Der er brugt håndstrøgne tagsten med binderknopper til trådbinding. Isoleringen med mineraluld er flere steder beskadiget, dels af arbejde med elkabler, dels med reparationer af understrygningen. 8

9 Udbedring og forbedring Der er udtrykt et klart ønske om et tættere tag og en øget varmeisolering - både for at kunne udnytte bygningen bedre og for at spare på energien, samt skabe et bedre indeklima. Bygningen har siden 1969 været benyttet som museum, hvor udstilling og magasinforhold ikke helt har kunnet leve op til behovet. De udstillede tekstilgenstande har ikke de optimale bevaringsforhold i udstillingerne, og forsøget på at skabe et godt magasin for museumsgenstandene i rummet ovenpå hanebåndsloftet synes heller ikke at være optimalt. Hele tagetagen i sidebygningen, og hanebåndsloftet på hovedbygningen er mere eller mindre fyldt med ting og sager, fra ældre indbo, udstillingsgrej, og museumsgenstande. I sidebygning - burde ryddes aht. tingene og tagets vedligehold. Borebillerne lever fint i hanebåndsmagasin. Trods isolering er det ikke optimalt. Tekstiludstillingen overlevet sig selv? - bør nedtages og opbevares bedre. Dette kunne forbedres med et solidt undertag og en kraftig varmeisolering under hele tagfladen. Men det vil være bekosteligt, give uønskede ændringer i tagflader, idet tagfladen hæves med ca. 5 cm, og varmeisoleringen vil reducere pladsen i alle tagrum i sidebygning og på hanebåndsloft. Anbefalingen er derfor, at rydde lofterne og genskabe den oprindelige opbygning med skunkrum, samt etablere en supplerende varmeisolering, på en måde, så taget i videst mulig omfang kan vedligeholdes indefra. Utæthed ved nordre skorsten vil kunne udbedres og den oprindelige murede løsning med forskelling genskabes. Det vil i den sammenhæng være fornuftigt af få isat en isolerende kerne i skorstenen, idet en del af vandindtrængningen måske kommer oppefra og løber ned i det meget skrå skorstensrør. Pejsen vil uden tvivl kunne få en bedre funktion, måske med en indsats, og dermed gøre det attraktive venteværelse mere anvendeligt. Desuden vil der kunne opsættes en brændeovn i det større rum ovenover venteværelset. Bygningen vil på denne måde kunne gøres mere anvendelig og venlig i vintermånederne, hvor der blandt andet arbejdes i arkivet, som forventes at kunne indrettes i loftetagen. Der skal dog påregnes en gennemsnitlig årlig udgift til tagenes vedligeholdelse 9

10 Hvordan? Med udgangspunkt i foreningsbestyrelsens ønsker, og under forudsætning af Kulturarvsstyrelsens godkendelse af de påtænkte bygningsændringer kunne en realisering se ud som følgende: Skitsering projektering af arbejderne - kalkulation Efter en nærmere undersøgelse af bygningen konstruktioner og installationer indtegnet på reviderede tegninger kan der udarbejdes et detailprojekt. Kulturarvsstyrelsen vil uden tvivl forlange dette, og det vil kunne danne grundlag for et fornuftigt og rationelt forløb, samt en realistisk kalkulation til brug for ansøgninger og finansieringsplanlægning. Oprydning og nedtagning af udstillinger Dette kan startes sideløbende med ovenstående projektering. Alle rum og lofter i tagetagen bør tømmes. Gulvene skal afdækkes godt med plader og pap inden arbejderne startes. Der skal findes plads til opbevaring af museumsgenstande, enten midlertidigt, eller permanent. En del er uddeponeret fra Bornholms Museum, og kan derfor returneres. Der kunne måske forhandles om plads i Bornholms Museums fjernmagasiner til de øvrige museumsgenstande. Meget af det, der ligger på lofterne kan uden videre kasseres, andet kan sælges/gives til loppemarked dog ikke indsamlede museumsgenstande. Rydning af montrer herunder nedtagning af skråvægge samt skillevæg i karnap. Elinstallationer skal gennemgåes med henblik på ændringer og fremtidig sikkerhed samt tilgængelighed Rengøring og inspektion af isolering samt skjult træværk. Støv og affald fra rydninger og nedrivninger skal løbende fjernes af arbejdsmiljømæssige grunde. Det forventes at størsteparten af den eksisterende mineraluldsisolering kan blive på stedet, men en del vil blive taget op for inspektion af træværk og installationer. Istandsættelse og genopbygning materialevalg. Det vil være hensigtsmæssigt at benytte andre isoleringsmaterialer end mineraluld, både at fugttekniske og praktiske grunde. Med mineraluldsisolering skal der anvendes fugtspærrede konstruktioner dampspærrer. Det vil i praksis være umuligt at gennemføre. Dette kan løses ved at bruge cellulosebaserede isoleringsmaterialer af papir- eller træfibre. Træfibre har de bedste fugttekniske og miljømæssige egenskaber. Det fås både som faste materialer batts og som løsfyld, der indblæses. Skillevægge opbygges af træforskalling og rør med pudsede overflader. I fredede bygninger godkendes normalt ikke gipsplader, og især ikke, hvor der her er tale om at genskabe de oprindelige skillevægge, der var pudsede. I skunkrum og på hanebåndslofter skal der udlægges gangbroer ovenpå den nye supplerende isolering. Konstruktionerne skal uføres, så tagstenenes understrygning kan inspiceres og 10

11 vedligeholdes dvs. at skunkrummenes vægge isoleres på bagsiden, gulve i skunke isoleres, samt havebåndslofter. Skråvæggenes lemme beklædes på bagsiden med isolering, og der tætnes for træk med tætningsliste og andet tætningsmateriale i pladekonstruktionerne. Defekte tagrender skal udskiftes med den oprindeligt anvendt tagrendekonstruktion og profil. Fremgangsmåde. I skunkrum og på hanebåndslofter udlægges gangbroer evt. efter udlægning af løsfyld. Tagenes understrygning eftergås. Skunkvægge opbygges med isolering elinstallationer og varmeinstallationer opbygges i samme forbindelse. Skunkvægge pudses, og alle pudsede flader eftergås og klargøres for overfladebehandling. Overfladebehandling. Indretning af rummene med lys, varme og inventar. Hvad nu? for at komme videre. Denne rapport er tænkt som orientering til først og fremmest bestyrelsen. Den kan i lettere revideret form anvendes til ansøgning hos Kulturarvsstyrelsen. Det kan forventes at projektet principgodkendes endda med tilfredshed. Herefter kan rydninger og detailprojekt iværksættes som beskrevet ovenfor. Niels-Holger Larsen 1.oktober

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere