Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune"

Transkript

1 H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen INDLEDNING AFTALEPERIODE FØRTIDIG OPSIGELSE AF AFTALE TILBUDSFRIST, FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD/SPØRGSMÅL ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD BESLUTNINGSPROCEDURE TILDELINGSKRITERIER Beskrivelse af revisionsopgaven REVISIONSOPGAVENS OMFANG REVISIONENS UDFØRELSE REVISORS ROLLE REVISORS RAPPORTERING Beskrivelse af Horsens Kommune ORGANISATIONSTRUKTUR KOMMUNEN I HOVEDTAL ØKONOMIFUNKTIONEN TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFSLUTNINGEN Tilbudsspecifikation TILBUDSSUM REVISORTEAM DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING BAGGRUNDSOPLYSNINGER I ØVRIGT Tilbudsblanketter SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Bilagsoversigt Side 2

3 1 Udbud af revisionsydelsen 1.1 INDLEDNING Horsens Kommune (fremover benævnt kommunen) der fra 1. januar 2007 består af en samling af de nuværende Gedved og Horsens kommuner samt hovedparten af Brædstrup Kommune, udbyder herved revisionsopgaven i offentligt udbud. Udbuddet gennemføres efter Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommunen ønsker etableret en 4-årig aftale med et revisionsfirma. De nærmere betingelser, som skal indgå i den kommende aftale, er nævnt efterfølgende. 1.2 AFTALEPERIODE Aftalen vil være gældende i en 4-årig periode, fra revision af regnskab 2007 til afslutning af revision af regnskab Kommunen forbeholder sig ret til at forlænge aftalen med op til 2 gange 12 måneder. En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt senest ved afslutningen af revisionen af regnskabet for Aftalen skal indeholde en option om, at kontrakten tages op til revision, såfremt der sker væsentlige ændringer i opgaveomfanget eller kommunens geografiske struktur i kontraktperioden. Regnskaber 2006 og delingsaftalen for Brædstrup Kommune revideres af kommunernes nuværende revision. 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE AF AFTALE Begge parter har ret til at opsige aftalen med 6 måneders varsel til ophør den 31. december, dog således at årsregnskabet revideres for det pågældende år. Opsigelsen skal være skriftlig, jf. senere kontrakt. 1.4 TILBUDSFRIST, FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD/SPØRGSMÅL Tilbudsfrist Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 22. september 2006 kl Tilbuddet skal fremsendes skriftlig i 5 eksemplarer og stiles til: Horsens Kommune Indkøbsafdelingen Rådhustorvet Horsens Samt et eksemplar i elektronisk form til: På kuverten anføres: "Tilbud på revisionsopgaven i Horsens Kommune". 3

4 For tilbud der afleveres personligt udsteder Indkøbsafdelingen/Økonomisk forvaltning datokvittering. Samtlige tilbud vil først blive åbnet af kommunen efter tidsfristens udløb. Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen af tilbuddene. Indhold i tilbud Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til følgende disposition, hvis indholdskrav er nærmere specificeret i udbudsmaterialets del Tilbudssum 4.2 Revisorteam 4.3 Den tilbudte opgaveløsning 4.3.a Revisionsplan og -metodikker 4.3.b Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer 4.3.c Kvalitetssikring Formkrav til tilbud Tilbuddet skal afgives i en specifikationsgrad og i rækkefølgen som angivet i udbudsmaterialets afsnit 5, tilbudsblanketterne 5.1, 5.2 og 5.3. Tilbud skal endvidere indeholde navn, adresse og kontaktperson for tilbudsgiver. Al korrespondance skal foregå på dansk. Spørgsmål Forud for afgivelse af tilbud vil der være mulighed for at få besvaret evt. spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål skal formuleres skriftligt og være modtaget senest den 4. september 2006 kl Spørgsmål stilles til: Horsens Kommune Indkøbsafdelingen Rådhustorvet Horsens eller i elektronisk form til: Alle deltagere i udbuddet modtager svar på samtlige fremsendte spørgsmål senest den 15. september Det oplyses ikke til tredjemand, hvem der retter henvendelse. 1.5 ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD Udbudsmaterialet, ekskl. bilag, kan rekvireres i elektronisk form ved henvendelse til: inden tilbudsfristens udløb. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller udarbejdelse af oplysninger. Tilbud returneres ikke. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud til og med 31. december Kommunen forbeholder sig retten til, at eventuelle tvister afgøres efter gældende dansk ret og ved dansk værneting, herunder anvendelse af eventuel voldgiftsret, jf. senere kontrakt. Ved misligholdelse vil kommunen stille krav om betaling af bod, erstatning eller ophævelse, jf. senere kontrakt. 4

5 Tilbud gives i 2007-prisniveau i danske kroner (ekskl. moms). Vederlagsregulering kan ske 1 gang årligt (bagud). Første gang i år 2009, hvor der kan ske en regulering af vederlaget for år Regulering sker på baggrund af forbrugerprisindekset, som beregnes og offentliggøres løbende af Danmarks Statistik. Fejl i tilbuddet giver ikke grundlag for forhøjelsen af tilbudsprisen. Kontrakten kan kun ændres, hvis opgaver/organisation ændres i så væsentlig grad, at det får afgørende indflydelse på revisionens arbejde. Se i øvrigt afsnit 4.1. Tilbud skal omfatte hele revisionsopgaven. Der kan ikke afgives tilbud på dele af revisionsopgaven. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Kommunen forbeholder sig ret til at kunne tage kontakt til en eller flere tilbudsgivere med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål, forinden antagelse af tilbud. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept eller forkastelse af det/de pågældende andre tilbud. Det revisionsfirma, som kommunen indgår aftale med, skal være juridisk eneansvarlig for revision, rådgivning og øvrige forpligtelser i henhold til aftalen med kommunen. 1.6 BESLUTNINGSPROCEDURE Det forventes, at den endelige beslutning om valg af revisionsfirma træffes af Sammenlægningsudvalget den 28. november Der tages forbehold for politisk godkendelse. Indgåelse af aftale vil ske under forbehold af Tilsynsmyndighedens godkendelse, jf. Styrelseslovens.42, stk. 1. Endelig aftale er først indgået, når kontrakt er underskrevet af begge parter. 1.7 TILDELINGSKRITERIER Det er et offentligt udbud. Det revisionsfirma, der fremsender tilbud, som ud fra de fastsatte kriterier, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen, vil blive tildelt ordren. Udvælgelsen vil ske efter en samlet vurdering efter nedenstående tildelingskriterier. I vurderingen heraf vil indgå følgende tildelingskriterier og vægtning Vægt: Tilbudssum 40 % Revisorteam 30 % Den tilbudte opgaveløsning, 30 % som skal omfatte: - Revisionsplan og metodik - Revisions- og IT -værktøjer - Kvalitetssikring. Der henvises til afsnit 5 for nærmere information om de valgte underkriterier. 5

6 2 Beskrivelse af revisionsopgaven 2.1 REVISIONSOPGAVENS OMFANG Revisionen omfatter: Alle under kommunen hørende regnskaber og regnskabsområder (jf. bilag 1, pkt. A). Specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v. (jf. bilag 1, pkt. B). Regnskaber for private og selvejende institutioner, som har indgået overenskomst med Horsens kommune, og som kommunen er regnskabsførende for (jf. bilag 1, pkt. C). Øvrige regnskaber der har økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til Horsens Kommune, (jf. bilag 1, pkt. D). Institutioner overtaget fra Vejle amt i forbindelse med strukturreformen (jf. bilag 1, pkt. E). Regnskabsoversigter 2005 vedlægges som bilag 8. Som udgangspunkt omfatter revisionsopgaven ikke selvejende eller private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor, og som selv forestår regnskabsføringen. Revisor har dog ansvaret for at vurdere, om institutionernes regnskaber er undergivet betryggende revision, og at institutionernes regnskaber indgår korrekt i kommunens regnskab. Revisionen skal gennemføres i et omfang, så der med begrundet overbevisning kan drages konklusion af resultatet af den gennemførte revision, og at resultatet kan danne grundlag for påtegning af regnskaber og opgørelser. Uanmeldt kasseeftersyn af kommunens likvide beholdning og indestående i pengeinstitutter skal ske 2 gange årligt. På områder, hvor der ikke er væsentlige risici, herunder kommunens forskudskasser, skal uanmeldt kasseeftersyn ske i fornødent omfang. Med hensyn til eventuelle værdipapirer, deponerede effekter samt aktiviteter tilhørende legater m.v. skal uanmeldt kasseeftersyn ske mindst 1 gang årligt. Det forventes oprettet ca. 125 afdelings-/forskudskasser, hvoraf ca. 25 vil modtage indtægter for salg af varer og tjenesteydelser. Der skal ikke foretages kasseeftersyn for personlige forskudsbeløb. Det forudsættes også, at revisor foretager vurdering og yder rådgivning ved ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, dets rammebilag og forretningsgangsbeskrivelser. Kommunen har i høj grad decentraliseret økonomifunktionen til forvaltnings- og institutionsniveau. Det er en forudsætning, at revisionsopgaven løses indenfor denne struktur. 2.2 REVISIONENS UDFØRELSE Revisionen skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndiges revisions virksomhed - herunder bestemmelserne i revisionsregulativet og kasse- og regnskabsregulativet. I forbindelse med revisionens udførelse er revisor forpligtet til at holde sig orienteret om den nationale lovgivning og EU-regelsæt samt andre regler, der har betydning for udførelse af revisionsopgaven. 6

7 Revisionen forudsættes udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er nogen hindring herfor. Revisionen skal omfatte den ordinære revision - dvs. både finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Desuden ønsker kommunen tilbud på ekstra ydelser ud over den ordinære revision. Revisor skal udarbejde en revisionsplan. Der forventes ikke etableret intern revision, som skal udføre revisionsopgaver inden for kommunens forvaltningsområder i nævneværdigt omfang Finansiel revision Den finansielle revision omfatter bevillingskontrol, juridisk-kritisk revision og den grundlæggende kontrol af regnskabets rigtighed hvilket vil sige, at revisionen tager stilling til om regnskabet, specialopgørelser og indberetninger er retvisende jævnfør lovbestemmelser m.v. Den finansielle revision omfatter: En vurdering af, om de økonomiske dispositioner er sket i henhold til de opstillede regler herfor. Kontrol af, om regnskabet, regnskabets specialopgørelser og indberetninger i relation til regnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning. Kontrol af om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med EU-regler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. En vurdering af regnskabsføringen og de dermed etablerede forretningsgange med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende og tilgodeser hensynet til en hensigtsmæssig forvaltning og administration. Regelgrundlaget for forretningsgangene fastlægges i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ Forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision foretages som led i byrådets kontrol med, at kommunens midler anvendes på en økonomisk og hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet. Det skal således vurderes, om enkeltdispositioner, programmer eller en institutions samlede opgaver er gennemført på en økonomisk forsvarlig måde i overensstemmelse med de opstillede mål og bevillingsmæssige forudsætninger. Forvaltningsrevisionen er samtidig et redskab til at vurdere de opnåede resultater med henblik på fremlæggelse af relevante informationer og materialer til dem, der skal træffe beslutningerne - dvs. byrådet og administrationen. Revisor skal tilrettelægge og gennemføre analyser af sparsommelighed, produktivitet, effektivitet samt ledelse og styring på konkrete områder. Supplerende revision og rådgivning I nogle tilfælde kan der være behov for en udvidet revisionsmæssig indsats indenfor et konkret område udover den, der er indeholdt i den ordinære finansielle revision. Det påhviler revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at en udvidet revisionsmæssig indsats er påkrævet. Revisionen skal kunne virke som konsulent indenfor det normale regnskabsmæssige område. 7

8 Som udgangspunkt skal sådanne ydelser være indeholdt i den ordinære finansielle revision. Det påhviler revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at konsulentydelser indenfor det normale regnskabsmæssige område ikke er indeholdt i den ordinære finansielle revision. Revisionsanalyser, udvidet rådgivning og udvidelse af revisionsopgaven I forlængelse af den ordinære revision kan der opstå behov for/ønsker om uddybende undersøgelser/analyser af et afgrænset område. Kommunen ønsker til enhver tid at kunne indgå aftale med revisor om udførelsen af sådanne ekstra arbejder - altså arbejder, der ikke umiddelbart kan henføres til den ordinære revision. I forbindelse med evt. behov for/ønsker om igangsættelse af supplerende revision og rådgivning ud over, hvad der er omfattet af den ordinære revision, orienteres kommunen inden sådanne aktiviteter igangsættes. Sådanne opgaver skal løses på basis af på forhånd aftalte timesatser. Revisionsplan Revisionen skal hvert år udarbejde en revisionsplan før revisionens begyndelse. Planen skal som minimum indeholde: En redegørelse for revisionens indhold og omfang i det enkelte år. En beskrivelse af, hvorledes revisionen vil blive udført. En beskrivelse af revisionens forventninger til kommunal medvirken. Tidsplan for revisionens gennemførelse. Revisionsplanen skal forelægges og godkendes af kommunen 2.3 REVISORS ROLLE Kommunen forventer, at revisor: Udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision, som kan understøtte effektiviseringen af den kommunale virksomhed. Gennem forvaltningsrevision udøver en vurdering af kommunens forvaltning af det økonomiske område og herunder fremdrager sager af principiel betydning for byrådet, stående udvalg m.v. Virker som inspirator, rådgiver, konsulent og sparringspartner for kommunen. Revisor forventes at indgå i en konstruktiv dialog med kommunens ledelse og øvrige administration med henblik på en løbende vurdering og eventuelle justering af områder inden for kommunens økonomifunktioner. Samtidig forudsættes, at revisor - både på eget initiativ og på opfordring - rådgiver kommunen i forbindelse med tvivlsspørgsmål, ny lovgivning eller andre relevante forhold. Der forventes et samarbejde mellem kommunen og revisionen, som bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt forhold. Kommunen giver revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som revisionen finder nødvendige. Kommunen sørger desuden for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som revisionen finder påkrævet til opfyldelse af revisionsaftalen. 8

9 Efter nærmere aftale får revisor den fornødne adgang til kommunens IT-systemer. Revisionen skal indenfor deres kompetenceområder kunne udarbejde revisions- og regnskabsrelaterede systemer, som vil kunne anvendes til understøttelse af den daglige regnskabsføring indenfor kommunen. I det omfang revisionen udarbejder systemer med relevans for kommunens regnskabsføring, skal sådanne systemer kunne stilles til rådighed for kommunen mod en passende honorering. 2.4 REVISORS RAPPORTERING Revisor rapporterer sine resultater gennem påtegninger på regnskaber og specielle opgørelser og fremsender desuden revisionsberetninger til byrådet. Påtegning på årsberetning og årsregnskab skal foreligge, så lovgivningens frister for behandling og godkendelse kan overholdes. Rapporteringen fra revisor skal som minimum indeholde: Beretning til byrådet, når revision af årsregnskabet er tilendebragt. Delberetning i årets løb vedr. løbende revisionsarbejder (hvis der efter revisionens vurdering er forhold, som ikke kan afvente beretning om årsregnskab) Særskilte beretninger på de selvejende institutioner/eksterne virksomheder, der er omfattet af revisionsaftalen (behandles politisk sammen med årsberetningen). Koordinerende/informerende møder på direktørniveau Koordinerende/informerende møder med Økonomiafdelingen Rapport over eventuelle ekstraydelser for hvert regnskabsår. Revisors mundtlige rapportering skal ske efter behov dels ved en uformel kommunikation med kommunens administrative ledelse og øvrige administration og dels gennem en fastlagt mødestruktur, hvor revisionens konklusioner og andre iagttagelser kan drøftes med den administrative ledelse inden forelæggelse for det politiske niveau. Revisor skal føre et timesagsregnskab pr. medarbejder, der registrerer alt arbejde for kommunen. Timesagsregnskabet skal være opdelt på timer, satser, arbejdsarter samt institutioner og skal forelægges kommunen på anfordring. 9

10 3 Beskrivelse af Horsens Kommune 3.1 ORGANISATIONSTRUKTUR Politisk og administrativ organisation på overordnet niveau Beskæftigelsesudvalget Børneudvalget Kulturudvalget Udvalget for Sundhedsfremme Udvalget for Voksenservice Teknik- og miljøudvalget Undervisningsudvalget Økonomiudvalget Politisk organisation Byrådet Borgmester Administrativ organisation Kommunaldirektør Økonomiafdeling Udviklingsafdelingen IT-afdeling Vicekommunaldirektør Byrådssekretariatet Borgerservicecentre HR-afdeling Undervisningsforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen Børneforvaltningen Kulturforvaltningen Voksenserviceforvaltningen Teknik- og miljøforvaltningen Til de enkelte forvaltninger er der knyttet adskillige decentrale institutioner daginstitutioner, skoler, idræts- og kulturinstitutioner, ældreinstitutioner samt forsyningsvirksomheder m.v. 3.2 KOMMUNEN I HOVEDTAL Der nye Horsens kommune får: Ca indbyggere Et samlet driftsbudget på: - brutto ca. 4,2 mia. kr. - netto ca. 2,8 mia. kr. Ca ansatte. For yderligere beskrivelse af kommunen henvises til kommunens hjemmeside (http://www.nyhorsenskommune.dk/) 10

11 For uddybning af kommunens regnskabsmæssige forhold henvises til vedlagte beretninger fra sammenlægningskommunerne om årsregnskabet 2005 med tilhørende bilag. I forbindelse med strukturreformen sker der en ændring i opgavefordelingen i den offentlige sektor. Bl.a. overtager kommunerne en række opgaver, der tidligere har været løst hos amterne. Økonomien i forbindelse med strukturreformen er endnu ikke endelig kendt. 3.3 ØKONOMIFUNKTIONEN Økonomistyringen Sammenlægningsudvalget har godkendt overordnede principper for økonomistyringen og rammeregulativ for kasse- og regnskabsvæsen for den nye kommune. Heri fastlægges at de generelle bevillingsregler som i kombination med budgetbemærkningerne udgør rammerne for udvalgenes økonomistyring og decentralisering af den økonomiske kompetence. Bevillingsniveau for afgivelse af driftsbevillinger er fastlagt til niveauet for de decentrale enheder. Økonomisystem Kommunen vil benytte Prisme økonomisystem. Økonomisystemet Prisme er baseret på standardsystemet Axapta, som er et Microsoft Business Solutions produkt. Prisme dækker følgende funktioner: Budget. Regnskab. Bogføring. Udbetaling. BetalingsService+ (kreditor). Fakturering/debitor. Anlægsaktiver. OLAP analyse/rapportering. Web interface. Behandling af elektroniske kreditorfakturaer (godkendelse og kontering) vil ske i Prisme, enten via prismes kreditormodul eller via Web-interface. Alle elektroniske fakturaer til Prisme arkiveres elektronisk. Det forventes, at der vil blive tilsluttet ca. 500 brugere til økonomisystemet, hvoraf ca. 125 vil være kernebrugere, fordelt på forvaltninger og decentralt bogførende institutioner m.v. Økonomisystemet vil fungere i samspil med en række andre systemer, idet der vil blive afleveret og indlæst filer fra diverse modersystemer (lønsystem og diverse sociale systemer m.v.). Økonomisystemets struktur opbygges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan for kommuner. Andre IT-systemer Teknisk forvaltnings vil anvende Kommunedatas RessourceStyringsSystem (RSS) til planlægning og styring af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. RSS afleverer data via filoverførsel til økonomisystemet og til kommunens lønsystem. Elektroniske kreditorfakturaer til RSS behandles og arkiveres i RSS. 11

12 Næsten alle andre systemer forventes afviklet hos Kommunedata (lønninger, debitortilgodehavender, forbrugsafgifter samt diverse sociale systemer m.m.). Kommunen anvender fælles kontorsystem Microsoft xp (2002) samt Microsoft postsystem. Det forventes, at revisor er i stand til at udveksle data og kommunikere med kommunen i dette edb-miljø. 3.4 TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFSLUTNINGEN. Tidsplan for den nuværende Horsens kommunes regnskabsafslutning for 2005 fremgår af bilag 2. Det forventes, at regnskabsafslutningen for 2007 og frem nogenlunde vil følge samme metode og tidsplan. Som det ses af oversigten søges den årlige regnskabsafslutning gennemført således, at Horsens byråd kan behandle årsberetning og årsregnskab inden udgangen af maj måned efter regnskabsårets udløb. Det er den centrale økonomiafdeling, der koordinerer udarbejdelsen af kommunens årsberetning og årsregnskab, og fungerer som dagligt bindeled mellem revisionen og kommunen. 12

13 4 Tilbudsspecifikation 4.1 TILBUDSSUM Tilbuddet skal følge specifikationen, jf. afsnit 5.1. Tilbudssummen skal omfatte det årlige vederlag inkl. alle omkostninger, herunder køretid og kilometerpenge for basisrevision, omfattende finansiel revision og forvaltningsrevision, som beskrevet i dette materiale. Desuden ønskes specificerede tilbudssummer for revision af regnskaber der har økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til Horsens Kommune. Tilbud gives i 2007-prisniveau i danske kroner (ekskl. moms). Det forudsættes ved tilbudsafgivelsen, at honoraret fordeles på finansiel revision og forvaltningsrevision. Betalingen sker kvartalsvis bagud med 1/4 af det årlige vederlag med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato. I tilbuddet præciserer revisor hvilke ydelser, rådgivning og vejledning, der ikke er indeholdt i tilbudssummen for basisrevisionen. Fakturering for særskilt aftalte opgaver som ikke er omfattet af tilbudssummen for basisrevision skal ske projektvis. Sker der væsentlige ændringer i opgaveomfang eller kommunens geografiske struktur, der i afgørende grad får indflydelse på revisionens omfang, tages kontrakten op til revision. Løbende ændringer og tilpasninger af kommunens organisationsstruktur, institutionsantal og institutionsopdeling giver ikke anledning til ændring af tilbudssummen i kontraktperioden. 4.2 REVISORTEAM Revisor skal i en oversigt, jf. afsnit 5.2 give oplysning om det medarbejderteam, der påtænkes sat på opgaven. Der skal gives oplysninger om antallet af medarbejdere inden for de enkelte medarbejderkategorier, deres kvalifikationer, uddannelse og erfaring med primærkommunal revision. Sammensætning af revisionsteam skal begrundes. 4.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Revisionsplan- og metodikker Tilbuddet skal indeholde en overordnet revisionsplan for første års revision (år 2007), hvori der redegøres for revisionens indhold og omfang. Ved udarbejdelsen af revisionsplanen tages udgangspunkt i, at bogføringens pålidelighed og kommunens interne kontrolsystem er tilfredsstillende. Det forventes, at revisionsplanen indeholder oplysninger om: En beskrivelse af, hvorledes revisionen vil blive udført, herunder en beskrivelse af hvordan forvaltningsrevisionen tænkes grebet an. Hvilke forventninger der er til kommunal medvirken. Efter hvilken tidsplan revisionen vil blive foretaget. Således at arbejdet fra kommunens side kan tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til revisionens arbejde. 13

14 Den specificerede revisionsplan skal svare til tilbudssummen, jf. Afsnit 4.1, Tilbudsgiver skal desuden give en beskrivelse af anvendt revisionsstrategi og de revisionsmetoder, der anvendes i revisionsarbejdet. Tilbudsgiver kan komme med forslag til alternative rapporteringsformer og andre mulige kommunikationsformer, der kan iværksættes for at sikre en god dialog mellem revisor og kommunens ledelse. Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer Tilbudsgiver bedes give en beskrivelse af eventuelle revisions- og IT-værktøjer, der tages i anvendelse eller står til rådighed for løsning af opgaven. Kvalitetssikring Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem skal beskrives, herunder forklaring af arbejdsgange, intern rapportering samt uddannelse af medarbejdere. 4.4 BAGGRUNDSOPLYSNINGER I ØVRIGT Organisationsbeskrivelse og hæftelse I tilbuddet skal gives en beskrivelse af tilbudsgivers organisationsopbygning og ejerforhold, hvem kommunen indgår aftale med, og hvorledes tilbudsgiver hæfter. Der skal desuden redegøres for evt. andre nationale og internationale samarbejdspartnere. Tilbudsgiver skal give en generel virksomhedsbeskrivelse, og herunder oplyse om nuværende gennemsnitlige antal medarbejdere og gennemsnitlig antal ledere, samt medarbejderstabens uddannelsesmæssige baggrund. Såfremt organisationen rummer specialister eller specialafdelinger med erfaring og ekspertise inden for kommunal virksomhed/revision skal omfang og art heraf oplyses. Tilbudsgivers erfaringsgrundlag, referencer Tilbudsgiver anmodes om at henvise til 4-5 aktuelle, tilsvarende revisionsopgaver for primærkommuner, herunder ydelsernes karakter og omfang, samt den periode opgaven har været udført over. Desuden bedes navn og telefonnummer oplyst på referencepersoner. Soliditet, samt Tro & Love-erklæring Tilbudsgiver anmodes om for de seneste 2 regnskabsår at oplyse henholdsvis omsætning og egenkapital i danske kroner for virksomhedens danske del. Tilbudsgiver bedes afgive Tro og Love erklæring (bilag 9) om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbestemmelser herom om begrænsning for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Forsikring Tilbudsgiver forudsættes at have eller kunne tilvejebringe en erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. Policen og forsikringsbetingelserne skal være affattet på dansk og bl.a. omfatte præmisserne for dækning. Tilbudsgiver skal oplyse om man opfylder dette krav. 14

15 5 Tilbudsblanketter 5.1 SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM Kommunen Øvrige regnskaber med økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til kommunen 5.2 SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN. 5.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING 15

16 5.1 SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM Kommunen (Inkl. specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v. samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst og hvor Horsens kommune er regnskabsførende) Revisionsområde Antal timer Årligt vederlag 1. Finansiel Juridisk/kritisk revision Revision af årsregnskab og tilhørende specialopgørelser: A. Det sociale område B. Øvrige områder Uanmeldte eftersyn likvide beholdninger: A. Mindst 2 gange årlig på væsentlige områder B. Afdelings-/forskudskasser efter behov Eftersyn værdipapirer, legatbeholdninger: Mindst én gang årlig Mødeaktivitet og afrapportering: Mundtlig 2. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision: Årlig afsat hertil 1 + 2: Årlig tilbudssum basisrevision - i alt Timepriser og andre takster for opgaver udenfor kontrakten Specificeret på art/type Alle priser oplyses ekskl. moms, men inkl. køretid, kilometerpenge o. l. 16

17 Eventuelle uddybende bemærkninger 17

18 Øvrige regnskaber med økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til kommunen Revisionsområde Antal timer Årligt vederlag Finansiel Juridisk/kritisk revision Fonden Nørregade 8, Horsens Fonden Kulisselageret Horsens kommunens feriefond Alle priser oplyses ekskl. moms, men inkl. køretid, kilometerpenge o. l. Eventuelle uddybende bemærkninger Senest afsluttede regnskaber vedlægges som bilag 7. 18

19 5.2 SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN Medarbejderkategori Uddannelse Kvalifikationer og/eller praktisk erfaring i primærkommunal revision Antal personer Antal timer pr. år I alt Begrundelse for sammensætning af revisorteam Eventuelle uddybende bemærkninger 19

20 5.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Bedes anført og beskrevet i samme rækkefølge som nedenstående disposition. Angående indhold henvises til udbudsmaterialets del 4, afsnit 4.3a-c. Revisionsplan og Metodik Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer Kvalitetssikring 20

21 6 Bilagsoversigt BILAG 1: Oversigt over revisionens omfang BILAG 2: Tidsplan for regnskabsafslutningen (nuværende Horsens kommune 2005) BILAG 3: BILAG 4: BILAG 5: BILAG 6: BILAG 7: BILAG 8: BILAG 9: Kommunes Revisionsregulativ (nuværende Horsens kommune) Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Overordnede principper for økonomistyring Regnskaber/Årsberetninger for 2005 for Brædstrup, Gedved og Horsens kommuner. Regnskaber for fonde m.m. der har økonomisk/regnskabsmæssig tilknytning til kommunen Regnskabsoversigter 2005 for institutioner overtaget fra Vejle amt i forbindelse med strukturreformen Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 21

22 BILAG 1: Oversigt over revisionens omfang A: Kommunens årsregnskab: Gennemgang og påtegning af regnskaber, regnskabsbemærkninger, bilag til regnskab samt anlægsregister over fysiske aktiver Eftersyn likvidbeholdninger m.m. Mødeaktivitet og afrapportering Forvaltningsrevision B: Specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v.: Anmodning om statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Anmodning om restafregning på statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om restafregning på statsrefusion af boligsikring, boligydelse og beboerindskud som lån Opgørelse til Den Sociale Sikringsstyrelse over statens andel af pensioner og understøttelser Regnskab for Horsens Kunstmuseum Regnskab for Horsens Museum Begæring af refusion af enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige i redningsberedskabet m.v. Saldoopgørelse af momsrefusion Opgørelse over kommunens udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater, jfr. teaterlovens 25 samt bekendtgørelse nr. 171 af 26. februar 1997 Opgørelse vedr. statens tilskud i henhold til lov om trafik-støtte til de mindre øer Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af beløb, hvormed den amtskommunale grundskyldspromille af produktionsjord nedsættes Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets Informations- og forvaltningssystem BOSSINF Regnskab for Horsens Børneteaterfestival Revisorerklæring vedr. overførsel af uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg for optjeningsåret xxxx til Feriefonden for Horsens Kommune Opgørelse over tilskud til drift af Horsens Kommunale Musikskole Diverse projektregnskab til ministerier og styrelser m.v., stk. Legatregnskaber uden for kommunens bogføring, 6 stk. Det bemærkes, at listen ikke nødvendigvis er udtømmende. C: Regnskaber for selvejende institutioner med driftsoverenskomst (Horsens kommune er regnskabsførende) Red Barnets Børnegård Vuggestuen *) Red Barnets Børnegård Børnehaven *) Sct. Ib's Børnehave Plejehjemmet Præsthøjgård *) *) Der er forhandlinger om overgang til kommunal institution. 1

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven NY HJØRRING KOMMUNE Udbudsmateriale for revisionsopgaven Indholdsfortegnelse DEL 1 Udbud af revisionsopgaven 3 1 Indledning 3 1.1 Aftaleperiode 3 1.2 Opsigelse 3 1.3 Formkrav og indhold i tilbud 3 1.4

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere