Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune"

Transkript

1 H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen INDLEDNING AFTALEPERIODE FØRTIDIG OPSIGELSE AF AFTALE TILBUDSFRIST, FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD/SPØRGSMÅL ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD BESLUTNINGSPROCEDURE TILDELINGSKRITERIER Beskrivelse af revisionsopgaven REVISIONSOPGAVENS OMFANG REVISIONENS UDFØRELSE REVISORS ROLLE REVISORS RAPPORTERING Beskrivelse af Horsens Kommune ORGANISATIONSTRUKTUR KOMMUNEN I HOVEDTAL ØKONOMIFUNKTIONEN TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFSLUTNINGEN Tilbudsspecifikation TILBUDSSUM REVISORTEAM DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING BAGGRUNDSOPLYSNINGER I ØVRIGT Tilbudsblanketter SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Bilagsoversigt Side 2

3 1 Udbud af revisionsydelsen 1.1 INDLEDNING Horsens Kommune (fremover benævnt kommunen) der fra 1. januar 2007 består af en samling af de nuværende Gedved og Horsens kommuner samt hovedparten af Brædstrup Kommune, udbyder herved revisionsopgaven i offentligt udbud. Udbuddet gennemføres efter Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommunen ønsker etableret en 4-årig aftale med et revisionsfirma. De nærmere betingelser, som skal indgå i den kommende aftale, er nævnt efterfølgende. 1.2 AFTALEPERIODE Aftalen vil være gældende i en 4-årig periode, fra revision af regnskab 2007 til afslutning af revision af regnskab Kommunen forbeholder sig ret til at forlænge aftalen med op til 2 gange 12 måneder. En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt senest ved afslutningen af revisionen af regnskabet for Aftalen skal indeholde en option om, at kontrakten tages op til revision, såfremt der sker væsentlige ændringer i opgaveomfanget eller kommunens geografiske struktur i kontraktperioden. Regnskaber 2006 og delingsaftalen for Brædstrup Kommune revideres af kommunernes nuværende revision. 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE AF AFTALE Begge parter har ret til at opsige aftalen med 6 måneders varsel til ophør den 31. december, dog således at årsregnskabet revideres for det pågældende år. Opsigelsen skal være skriftlig, jf. senere kontrakt. 1.4 TILBUDSFRIST, FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD/SPØRGSMÅL Tilbudsfrist Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 22. september 2006 kl Tilbuddet skal fremsendes skriftlig i 5 eksemplarer og stiles til: Horsens Kommune Indkøbsafdelingen Rådhustorvet Horsens Samt et eksemplar i elektronisk form til: På kuverten anføres: "Tilbud på revisionsopgaven i Horsens Kommune". 3

4 For tilbud der afleveres personligt udsteder Indkøbsafdelingen/Økonomisk forvaltning datokvittering. Samtlige tilbud vil først blive åbnet af kommunen efter tidsfristens udløb. Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen af tilbuddene. Indhold i tilbud Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til følgende disposition, hvis indholdskrav er nærmere specificeret i udbudsmaterialets del Tilbudssum 4.2 Revisorteam 4.3 Den tilbudte opgaveløsning 4.3.a Revisionsplan og -metodikker 4.3.b Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer 4.3.c Kvalitetssikring Formkrav til tilbud Tilbuddet skal afgives i en specifikationsgrad og i rækkefølgen som angivet i udbudsmaterialets afsnit 5, tilbudsblanketterne 5.1, 5.2 og 5.3. Tilbud skal endvidere indeholde navn, adresse og kontaktperson for tilbudsgiver. Al korrespondance skal foregå på dansk. Spørgsmål Forud for afgivelse af tilbud vil der være mulighed for at få besvaret evt. spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål skal formuleres skriftligt og være modtaget senest den 4. september 2006 kl Spørgsmål stilles til: Horsens Kommune Indkøbsafdelingen Rådhustorvet Horsens eller i elektronisk form til: Alle deltagere i udbuddet modtager svar på samtlige fremsendte spørgsmål senest den 15. september Det oplyses ikke til tredjemand, hvem der retter henvendelse. 1.5 ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD Udbudsmaterialet, ekskl. bilag, kan rekvireres i elektronisk form ved henvendelse til: inden tilbudsfristens udløb. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller udarbejdelse af oplysninger. Tilbud returneres ikke. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud til og med 31. december Kommunen forbeholder sig retten til, at eventuelle tvister afgøres efter gældende dansk ret og ved dansk værneting, herunder anvendelse af eventuel voldgiftsret, jf. senere kontrakt. Ved misligholdelse vil kommunen stille krav om betaling af bod, erstatning eller ophævelse, jf. senere kontrakt. 4

5 Tilbud gives i 2007-prisniveau i danske kroner (ekskl. moms). Vederlagsregulering kan ske 1 gang årligt (bagud). Første gang i år 2009, hvor der kan ske en regulering af vederlaget for år Regulering sker på baggrund af forbrugerprisindekset, som beregnes og offentliggøres løbende af Danmarks Statistik. Fejl i tilbuddet giver ikke grundlag for forhøjelsen af tilbudsprisen. Kontrakten kan kun ændres, hvis opgaver/organisation ændres i så væsentlig grad, at det får afgørende indflydelse på revisionens arbejde. Se i øvrigt afsnit 4.1. Tilbud skal omfatte hele revisionsopgaven. Der kan ikke afgives tilbud på dele af revisionsopgaven. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Kommunen forbeholder sig ret til at kunne tage kontakt til en eller flere tilbudsgivere med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål, forinden antagelse af tilbud. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept eller forkastelse af det/de pågældende andre tilbud. Det revisionsfirma, som kommunen indgår aftale med, skal være juridisk eneansvarlig for revision, rådgivning og øvrige forpligtelser i henhold til aftalen med kommunen. 1.6 BESLUTNINGSPROCEDURE Det forventes, at den endelige beslutning om valg af revisionsfirma træffes af Sammenlægningsudvalget den 28. november Der tages forbehold for politisk godkendelse. Indgåelse af aftale vil ske under forbehold af Tilsynsmyndighedens godkendelse, jf. Styrelseslovens.42, stk. 1. Endelig aftale er først indgået, når kontrakt er underskrevet af begge parter. 1.7 TILDELINGSKRITERIER Det er et offentligt udbud. Det revisionsfirma, der fremsender tilbud, som ud fra de fastsatte kriterier, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen, vil blive tildelt ordren. Udvælgelsen vil ske efter en samlet vurdering efter nedenstående tildelingskriterier. I vurderingen heraf vil indgå følgende tildelingskriterier og vægtning Vægt: Tilbudssum 40 % Revisorteam 30 % Den tilbudte opgaveløsning, 30 % som skal omfatte: - Revisionsplan og metodik - Revisions- og IT -værktøjer - Kvalitetssikring. Der henvises til afsnit 5 for nærmere information om de valgte underkriterier. 5

6 2 Beskrivelse af revisionsopgaven 2.1 REVISIONSOPGAVENS OMFANG Revisionen omfatter: Alle under kommunen hørende regnskaber og regnskabsområder (jf. bilag 1, pkt. A). Specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v. (jf. bilag 1, pkt. B). Regnskaber for private og selvejende institutioner, som har indgået overenskomst med Horsens kommune, og som kommunen er regnskabsførende for (jf. bilag 1, pkt. C). Øvrige regnskaber der har økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til Horsens Kommune, (jf. bilag 1, pkt. D). Institutioner overtaget fra Vejle amt i forbindelse med strukturreformen (jf. bilag 1, pkt. E). Regnskabsoversigter 2005 vedlægges som bilag 8. Som udgangspunkt omfatter revisionsopgaven ikke selvejende eller private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor, og som selv forestår regnskabsføringen. Revisor har dog ansvaret for at vurdere, om institutionernes regnskaber er undergivet betryggende revision, og at institutionernes regnskaber indgår korrekt i kommunens regnskab. Revisionen skal gennemføres i et omfang, så der med begrundet overbevisning kan drages konklusion af resultatet af den gennemførte revision, og at resultatet kan danne grundlag for påtegning af regnskaber og opgørelser. Uanmeldt kasseeftersyn af kommunens likvide beholdning og indestående i pengeinstitutter skal ske 2 gange årligt. På områder, hvor der ikke er væsentlige risici, herunder kommunens forskudskasser, skal uanmeldt kasseeftersyn ske i fornødent omfang. Med hensyn til eventuelle værdipapirer, deponerede effekter samt aktiviteter tilhørende legater m.v. skal uanmeldt kasseeftersyn ske mindst 1 gang årligt. Det forventes oprettet ca. 125 afdelings-/forskudskasser, hvoraf ca. 25 vil modtage indtægter for salg af varer og tjenesteydelser. Der skal ikke foretages kasseeftersyn for personlige forskudsbeløb. Det forudsættes også, at revisor foretager vurdering og yder rådgivning ved ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, dets rammebilag og forretningsgangsbeskrivelser. Kommunen har i høj grad decentraliseret økonomifunktionen til forvaltnings- og institutionsniveau. Det er en forudsætning, at revisionsopgaven løses indenfor denne struktur. 2.2 REVISIONENS UDFØRELSE Revisionen skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndiges revisions virksomhed - herunder bestemmelserne i revisionsregulativet og kasse- og regnskabsregulativet. I forbindelse med revisionens udførelse er revisor forpligtet til at holde sig orienteret om den nationale lovgivning og EU-regelsæt samt andre regler, der har betydning for udførelse af revisionsopgaven. 6

7 Revisionen forudsættes udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er nogen hindring herfor. Revisionen skal omfatte den ordinære revision - dvs. både finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Desuden ønsker kommunen tilbud på ekstra ydelser ud over den ordinære revision. Revisor skal udarbejde en revisionsplan. Der forventes ikke etableret intern revision, som skal udføre revisionsopgaver inden for kommunens forvaltningsområder i nævneværdigt omfang Finansiel revision Den finansielle revision omfatter bevillingskontrol, juridisk-kritisk revision og den grundlæggende kontrol af regnskabets rigtighed hvilket vil sige, at revisionen tager stilling til om regnskabet, specialopgørelser og indberetninger er retvisende jævnfør lovbestemmelser m.v. Den finansielle revision omfatter: En vurdering af, om de økonomiske dispositioner er sket i henhold til de opstillede regler herfor. Kontrol af, om regnskabet, regnskabets specialopgørelser og indberetninger i relation til regnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning. Kontrol af om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med EU-regler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. En vurdering af regnskabsføringen og de dermed etablerede forretningsgange med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende og tilgodeser hensynet til en hensigtsmæssig forvaltning og administration. Regelgrundlaget for forretningsgangene fastlægges i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ Forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision foretages som led i byrådets kontrol med, at kommunens midler anvendes på en økonomisk og hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet. Det skal således vurderes, om enkeltdispositioner, programmer eller en institutions samlede opgaver er gennemført på en økonomisk forsvarlig måde i overensstemmelse med de opstillede mål og bevillingsmæssige forudsætninger. Forvaltningsrevisionen er samtidig et redskab til at vurdere de opnåede resultater med henblik på fremlæggelse af relevante informationer og materialer til dem, der skal træffe beslutningerne - dvs. byrådet og administrationen. Revisor skal tilrettelægge og gennemføre analyser af sparsommelighed, produktivitet, effektivitet samt ledelse og styring på konkrete områder. Supplerende revision og rådgivning I nogle tilfælde kan der være behov for en udvidet revisionsmæssig indsats indenfor et konkret område udover den, der er indeholdt i den ordinære finansielle revision. Det påhviler revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at en udvidet revisionsmæssig indsats er påkrævet. Revisionen skal kunne virke som konsulent indenfor det normale regnskabsmæssige område. 7

8 Som udgangspunkt skal sådanne ydelser være indeholdt i den ordinære finansielle revision. Det påhviler revisionen at dokumentere, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at konsulentydelser indenfor det normale regnskabsmæssige område ikke er indeholdt i den ordinære finansielle revision. Revisionsanalyser, udvidet rådgivning og udvidelse af revisionsopgaven I forlængelse af den ordinære revision kan der opstå behov for/ønsker om uddybende undersøgelser/analyser af et afgrænset område. Kommunen ønsker til enhver tid at kunne indgå aftale med revisor om udførelsen af sådanne ekstra arbejder - altså arbejder, der ikke umiddelbart kan henføres til den ordinære revision. I forbindelse med evt. behov for/ønsker om igangsættelse af supplerende revision og rådgivning ud over, hvad der er omfattet af den ordinære revision, orienteres kommunen inden sådanne aktiviteter igangsættes. Sådanne opgaver skal løses på basis af på forhånd aftalte timesatser. Revisionsplan Revisionen skal hvert år udarbejde en revisionsplan før revisionens begyndelse. Planen skal som minimum indeholde: En redegørelse for revisionens indhold og omfang i det enkelte år. En beskrivelse af, hvorledes revisionen vil blive udført. En beskrivelse af revisionens forventninger til kommunal medvirken. Tidsplan for revisionens gennemførelse. Revisionsplanen skal forelægges og godkendes af kommunen 2.3 REVISORS ROLLE Kommunen forventer, at revisor: Udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision, som kan understøtte effektiviseringen af den kommunale virksomhed. Gennem forvaltningsrevision udøver en vurdering af kommunens forvaltning af det økonomiske område og herunder fremdrager sager af principiel betydning for byrådet, stående udvalg m.v. Virker som inspirator, rådgiver, konsulent og sparringspartner for kommunen. Revisor forventes at indgå i en konstruktiv dialog med kommunens ledelse og øvrige administration med henblik på en løbende vurdering og eventuelle justering af områder inden for kommunens økonomifunktioner. Samtidig forudsættes, at revisor - både på eget initiativ og på opfordring - rådgiver kommunen i forbindelse med tvivlsspørgsmål, ny lovgivning eller andre relevante forhold. Der forventes et samarbejde mellem kommunen og revisionen, som bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt forhold. Kommunen giver revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som revisionen finder nødvendige. Kommunen sørger desuden for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som revisionen finder påkrævet til opfyldelse af revisionsaftalen. 8

9 Efter nærmere aftale får revisor den fornødne adgang til kommunens IT-systemer. Revisionen skal indenfor deres kompetenceområder kunne udarbejde revisions- og regnskabsrelaterede systemer, som vil kunne anvendes til understøttelse af den daglige regnskabsføring indenfor kommunen. I det omfang revisionen udarbejder systemer med relevans for kommunens regnskabsføring, skal sådanne systemer kunne stilles til rådighed for kommunen mod en passende honorering. 2.4 REVISORS RAPPORTERING Revisor rapporterer sine resultater gennem påtegninger på regnskaber og specielle opgørelser og fremsender desuden revisionsberetninger til byrådet. Påtegning på årsberetning og årsregnskab skal foreligge, så lovgivningens frister for behandling og godkendelse kan overholdes. Rapporteringen fra revisor skal som minimum indeholde: Beretning til byrådet, når revision af årsregnskabet er tilendebragt. Delberetning i årets løb vedr. løbende revisionsarbejder (hvis der efter revisionens vurdering er forhold, som ikke kan afvente beretning om årsregnskab) Særskilte beretninger på de selvejende institutioner/eksterne virksomheder, der er omfattet af revisionsaftalen (behandles politisk sammen med årsberetningen). Koordinerende/informerende møder på direktørniveau Koordinerende/informerende møder med Økonomiafdelingen Rapport over eventuelle ekstraydelser for hvert regnskabsår. Revisors mundtlige rapportering skal ske efter behov dels ved en uformel kommunikation med kommunens administrative ledelse og øvrige administration og dels gennem en fastlagt mødestruktur, hvor revisionens konklusioner og andre iagttagelser kan drøftes med den administrative ledelse inden forelæggelse for det politiske niveau. Revisor skal føre et timesagsregnskab pr. medarbejder, der registrerer alt arbejde for kommunen. Timesagsregnskabet skal være opdelt på timer, satser, arbejdsarter samt institutioner og skal forelægges kommunen på anfordring. 9

10 3 Beskrivelse af Horsens Kommune 3.1 ORGANISATIONSTRUKTUR Politisk og administrativ organisation på overordnet niveau Beskæftigelsesudvalget Børneudvalget Kulturudvalget Udvalget for Sundhedsfremme Udvalget for Voksenservice Teknik- og miljøudvalget Undervisningsudvalget Økonomiudvalget Politisk organisation Byrådet Borgmester Administrativ organisation Kommunaldirektør Økonomiafdeling Udviklingsafdelingen IT-afdeling Vicekommunaldirektør Byrådssekretariatet Borgerservicecentre HR-afdeling Undervisningsforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen Børneforvaltningen Kulturforvaltningen Voksenserviceforvaltningen Teknik- og miljøforvaltningen Til de enkelte forvaltninger er der knyttet adskillige decentrale institutioner daginstitutioner, skoler, idræts- og kulturinstitutioner, ældreinstitutioner samt forsyningsvirksomheder m.v. 3.2 KOMMUNEN I HOVEDTAL Der nye Horsens kommune får: Ca indbyggere Et samlet driftsbudget på: - brutto ca. 4,2 mia. kr. - netto ca. 2,8 mia. kr. Ca ansatte. For yderligere beskrivelse af kommunen henvises til kommunens hjemmeside (http://www.nyhorsenskommune.dk/) 10

11 For uddybning af kommunens regnskabsmæssige forhold henvises til vedlagte beretninger fra sammenlægningskommunerne om årsregnskabet 2005 med tilhørende bilag. I forbindelse med strukturreformen sker der en ændring i opgavefordelingen i den offentlige sektor. Bl.a. overtager kommunerne en række opgaver, der tidligere har været løst hos amterne. Økonomien i forbindelse med strukturreformen er endnu ikke endelig kendt. 3.3 ØKONOMIFUNKTIONEN Økonomistyringen Sammenlægningsudvalget har godkendt overordnede principper for økonomistyringen og rammeregulativ for kasse- og regnskabsvæsen for den nye kommune. Heri fastlægges at de generelle bevillingsregler som i kombination med budgetbemærkningerne udgør rammerne for udvalgenes økonomistyring og decentralisering af den økonomiske kompetence. Bevillingsniveau for afgivelse af driftsbevillinger er fastlagt til niveauet for de decentrale enheder. Økonomisystem Kommunen vil benytte Prisme økonomisystem. Økonomisystemet Prisme er baseret på standardsystemet Axapta, som er et Microsoft Business Solutions produkt. Prisme dækker følgende funktioner: Budget. Regnskab. Bogføring. Udbetaling. BetalingsService+ (kreditor). Fakturering/debitor. Anlægsaktiver. OLAP analyse/rapportering. Web interface. Behandling af elektroniske kreditorfakturaer (godkendelse og kontering) vil ske i Prisme, enten via prismes kreditormodul eller via Web-interface. Alle elektroniske fakturaer til Prisme arkiveres elektronisk. Det forventes, at der vil blive tilsluttet ca. 500 brugere til økonomisystemet, hvoraf ca. 125 vil være kernebrugere, fordelt på forvaltninger og decentralt bogførende institutioner m.v. Økonomisystemet vil fungere i samspil med en række andre systemer, idet der vil blive afleveret og indlæst filer fra diverse modersystemer (lønsystem og diverse sociale systemer m.v.). Økonomisystemets struktur opbygges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan for kommuner. Andre IT-systemer Teknisk forvaltnings vil anvende Kommunedatas RessourceStyringsSystem (RSS) til planlægning og styring af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. RSS afleverer data via filoverførsel til økonomisystemet og til kommunens lønsystem. Elektroniske kreditorfakturaer til RSS behandles og arkiveres i RSS. 11

12 Næsten alle andre systemer forventes afviklet hos Kommunedata (lønninger, debitortilgodehavender, forbrugsafgifter samt diverse sociale systemer m.m.). Kommunen anvender fælles kontorsystem Microsoft xp (2002) samt Microsoft postsystem. Det forventes, at revisor er i stand til at udveksle data og kommunikere med kommunen i dette edb-miljø. 3.4 TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFSLUTNINGEN. Tidsplan for den nuværende Horsens kommunes regnskabsafslutning for 2005 fremgår af bilag 2. Det forventes, at regnskabsafslutningen for 2007 og frem nogenlunde vil følge samme metode og tidsplan. Som det ses af oversigten søges den årlige regnskabsafslutning gennemført således, at Horsens byråd kan behandle årsberetning og årsregnskab inden udgangen af maj måned efter regnskabsårets udløb. Det er den centrale økonomiafdeling, der koordinerer udarbejdelsen af kommunens årsberetning og årsregnskab, og fungerer som dagligt bindeled mellem revisionen og kommunen. 12

13 4 Tilbudsspecifikation 4.1 TILBUDSSUM Tilbuddet skal følge specifikationen, jf. afsnit 5.1. Tilbudssummen skal omfatte det årlige vederlag inkl. alle omkostninger, herunder køretid og kilometerpenge for basisrevision, omfattende finansiel revision og forvaltningsrevision, som beskrevet i dette materiale. Desuden ønskes specificerede tilbudssummer for revision af regnskaber der har økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til Horsens Kommune. Tilbud gives i 2007-prisniveau i danske kroner (ekskl. moms). Det forudsættes ved tilbudsafgivelsen, at honoraret fordeles på finansiel revision og forvaltningsrevision. Betalingen sker kvartalsvis bagud med 1/4 af det årlige vederlag med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato. I tilbuddet præciserer revisor hvilke ydelser, rådgivning og vejledning, der ikke er indeholdt i tilbudssummen for basisrevisionen. Fakturering for særskilt aftalte opgaver som ikke er omfattet af tilbudssummen for basisrevision skal ske projektvis. Sker der væsentlige ændringer i opgaveomfang eller kommunens geografiske struktur, der i afgørende grad får indflydelse på revisionens omfang, tages kontrakten op til revision. Løbende ændringer og tilpasninger af kommunens organisationsstruktur, institutionsantal og institutionsopdeling giver ikke anledning til ændring af tilbudssummen i kontraktperioden. 4.2 REVISORTEAM Revisor skal i en oversigt, jf. afsnit 5.2 give oplysning om det medarbejderteam, der påtænkes sat på opgaven. Der skal gives oplysninger om antallet af medarbejdere inden for de enkelte medarbejderkategorier, deres kvalifikationer, uddannelse og erfaring med primærkommunal revision. Sammensætning af revisionsteam skal begrundes. 4.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Revisionsplan- og metodikker Tilbuddet skal indeholde en overordnet revisionsplan for første års revision (år 2007), hvori der redegøres for revisionens indhold og omfang. Ved udarbejdelsen af revisionsplanen tages udgangspunkt i, at bogføringens pålidelighed og kommunens interne kontrolsystem er tilfredsstillende. Det forventes, at revisionsplanen indeholder oplysninger om: En beskrivelse af, hvorledes revisionen vil blive udført, herunder en beskrivelse af hvordan forvaltningsrevisionen tænkes grebet an. Hvilke forventninger der er til kommunal medvirken. Efter hvilken tidsplan revisionen vil blive foretaget. Således at arbejdet fra kommunens side kan tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til revisionens arbejde. 13

14 Den specificerede revisionsplan skal svare til tilbudssummen, jf. Afsnit 4.1, Tilbudsgiver skal desuden give en beskrivelse af anvendt revisionsstrategi og de revisionsmetoder, der anvendes i revisionsarbejdet. Tilbudsgiver kan komme med forslag til alternative rapporteringsformer og andre mulige kommunikationsformer, der kan iværksættes for at sikre en god dialog mellem revisor og kommunens ledelse. Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer Tilbudsgiver bedes give en beskrivelse af eventuelle revisions- og IT-værktøjer, der tages i anvendelse eller står til rådighed for løsning af opgaven. Kvalitetssikring Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem skal beskrives, herunder forklaring af arbejdsgange, intern rapportering samt uddannelse af medarbejdere. 4.4 BAGGRUNDSOPLYSNINGER I ØVRIGT Organisationsbeskrivelse og hæftelse I tilbuddet skal gives en beskrivelse af tilbudsgivers organisationsopbygning og ejerforhold, hvem kommunen indgår aftale med, og hvorledes tilbudsgiver hæfter. Der skal desuden redegøres for evt. andre nationale og internationale samarbejdspartnere. Tilbudsgiver skal give en generel virksomhedsbeskrivelse, og herunder oplyse om nuværende gennemsnitlige antal medarbejdere og gennemsnitlig antal ledere, samt medarbejderstabens uddannelsesmæssige baggrund. Såfremt organisationen rummer specialister eller specialafdelinger med erfaring og ekspertise inden for kommunal virksomhed/revision skal omfang og art heraf oplyses. Tilbudsgivers erfaringsgrundlag, referencer Tilbudsgiver anmodes om at henvise til 4-5 aktuelle, tilsvarende revisionsopgaver for primærkommuner, herunder ydelsernes karakter og omfang, samt den periode opgaven har været udført over. Desuden bedes navn og telefonnummer oplyst på referencepersoner. Soliditet, samt Tro & Love-erklæring Tilbudsgiver anmodes om for de seneste 2 regnskabsår at oplyse henholdsvis omsætning og egenkapital i danske kroner for virksomhedens danske del. Tilbudsgiver bedes afgive Tro og Love erklæring (bilag 9) om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbestemmelser herom om begrænsning for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Forsikring Tilbudsgiver forudsættes at have eller kunne tilvejebringe en erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. Policen og forsikringsbetingelserne skal være affattet på dansk og bl.a. omfatte præmisserne for dækning. Tilbudsgiver skal oplyse om man opfylder dette krav. 14

15 5 Tilbudsblanketter 5.1 SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM Kommunen Øvrige regnskaber med økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til kommunen 5.2 SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN. 5.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING 15

16 5.1 SPECIFIKATION AF ÅRLIG TILBUDSSUM Kommunen (Inkl. specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v. samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst og hvor Horsens kommune er regnskabsførende) Revisionsområde Antal timer Årligt vederlag 1. Finansiel Juridisk/kritisk revision Revision af årsregnskab og tilhørende specialopgørelser: A. Det sociale område B. Øvrige områder Uanmeldte eftersyn likvide beholdninger: A. Mindst 2 gange årlig på væsentlige områder B. Afdelings-/forskudskasser efter behov Eftersyn værdipapirer, legatbeholdninger: Mindst én gang årlig Mødeaktivitet og afrapportering: Mundtlig 2. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision: Årlig afsat hertil 1 + 2: Årlig tilbudssum basisrevision - i alt Timepriser og andre takster for opgaver udenfor kontrakten Specificeret på art/type Alle priser oplyses ekskl. moms, men inkl. køretid, kilometerpenge o. l. 16

17 Eventuelle uddybende bemærkninger 17

18 Øvrige regnskaber med økonomisk/regnskabsmæssig forbindelse til kommunen Revisionsområde Antal timer Årligt vederlag Finansiel Juridisk/kritisk revision Fonden Nørregade 8, Horsens Fonden Kulisselageret Horsens kommunens feriefond Alle priser oplyses ekskl. moms, men inkl. køretid, kilometerpenge o. l. Eventuelle uddybende bemærkninger Senest afsluttede regnskaber vedlægges som bilag 7. 18

19 5.2 SAMMENSÆTNING AF REVISORTEAM, DER PÅTÆNKES SAT PÅ OPGAVEN Medarbejderkategori Uddannelse Kvalifikationer og/eller praktisk erfaring i primærkommunal revision Antal personer Antal timer pr. år I alt Begrundelse for sammensætning af revisorteam Eventuelle uddybende bemærkninger 19

20 5.3 DEN TILBUDTE OPGAVELØSNING Bedes anført og beskrevet i samme rækkefølge som nedenstående disposition. Angående indhold henvises til udbudsmaterialets del 4, afsnit 4.3a-c. Revisionsplan og Metodik Anvendelse af revisions- og IT-værktøjer Kvalitetssikring 20

21 6 Bilagsoversigt BILAG 1: Oversigt over revisionens omfang BILAG 2: Tidsplan for regnskabsafslutningen (nuværende Horsens kommune 2005) BILAG 3: BILAG 4: BILAG 5: BILAG 6: BILAG 7: BILAG 8: BILAG 9: Kommunes Revisionsregulativ (nuværende Horsens kommune) Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Overordnede principper for økonomistyring Regnskaber/Årsberetninger for 2005 for Brædstrup, Gedved og Horsens kommuner. Regnskaber for fonde m.m. der har økonomisk/regnskabsmæssig tilknytning til kommunen Regnskabsoversigter 2005 for institutioner overtaget fra Vejle amt i forbindelse med strukturreformen Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 21

22 BILAG 1: Oversigt over revisionens omfang A: Kommunens årsregnskab: Gennemgang og påtegning af regnskaber, regnskabsbemærkninger, bilag til regnskab samt anlægsregister over fysiske aktiver Eftersyn likvidbeholdninger m.m. Mødeaktivitet og afrapportering Forvaltningsrevision B: Specialregnskaber, opgørelser og indberetninger m.v.: Anmodning om statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Anmodning om restafregning på statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om restafregning på statsrefusion af boligsikring, boligydelse og beboerindskud som lån Opgørelse til Den Sociale Sikringsstyrelse over statens andel af pensioner og understøttelser Regnskab for Horsens Kunstmuseum Regnskab for Horsens Museum Begæring af refusion af enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige i redningsberedskabet m.v. Saldoopgørelse af momsrefusion Opgørelse over kommunens udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater, jfr. teaterlovens 25 samt bekendtgørelse nr. 171 af 26. februar 1997 Opgørelse vedr. statens tilskud i henhold til lov om trafik-støtte til de mindre øer Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af beløb, hvormed den amtskommunale grundskyldspromille af produktionsjord nedsættes Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets Informations- og forvaltningssystem BOSSINF Regnskab for Horsens Børneteaterfestival Revisorerklæring vedr. overførsel af uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg for optjeningsåret xxxx til Feriefonden for Horsens Kommune Opgørelse over tilskud til drift af Horsens Kommunale Musikskole Diverse projektregnskab til ministerier og styrelser m.v., stk. Legatregnskaber uden for kommunens bogføring, 6 stk. Det bemærkes, at listen ikke nødvendigvis er udtømmende. C: Regnskaber for selvejende institutioner med driftsoverenskomst (Horsens kommune er regnskabsførende) Red Barnets Børnegård Vuggestuen *) Red Barnets Børnegård Børnehaven *) Sct. Ib's Børnehave Plejehjemmet Præsthøjgård *) *) Der er forhandlinger om overgang til kommunal institution. 1

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven NY HJØRRING KOMMUNE Udbudsmateriale for revisionsopgaven Indholdsfortegnelse DEL 1 Udbud af revisionsopgaven 3 1 Indledning 3 1.1 Aftaleperiode 3 1.2 Opsigelse 3 1.3 Formkrav og indhold i tilbud 3 1.4

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud

Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25265186.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 23-08-2010 15:03 Slutdato 30-08-2010

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere