Boeslum Plantage Orientering Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015"

Transkript

1 Boeslum Plantage Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side 2-6 Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer pr. 10. maj 2015 Side 6 Reparation af veje og vejfondsarbejder Midt i maj har formanden set på vores veje og lavet en rapport over de reparationer der skal laves her i sommer. Heldigvis ser både grusvejene og de asfalterede veje meget tilforladelig ud og skønsmæssigt ligger udgiften til opretning og lapning på nuværende tidspunkt en del under niveauet sidste år. Vi slipper jo nok ikke for skybrud i år, så der bliver sikkert behov for yderlig opretning på grusvejene, men vi krydser fingre for et godt år. På asfaltvejene er der kun ganske få huller og lidt kanter der skal forstærkes hist og her. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at asfaltere Græsvangen i år i stedet for Hvedevangen, og formanden har indhentet priser hos asfaltfirmaet NCC og hos Ole Vognstrup. Priserne holder sig en del under de skønnede kr. som er angivet i vejfondsplanen, så de prisstigninger vi havde frygtet, er ikke slået igennem, tvært i mod er enhedspriserne faldet en smule, så vi får givetvis et overskud, der kan komme os til gode ved senere vejfondsarbejder.. Generalforsamlingen Igen i år var der kun få deltagere til vores generalforsamling, ja oven i købet væsentlig færre end sidste år. Hvad kan der mon udledes af det faktum. I bestyrelsen er der flere der har budt på hvad grunden kan være. Et bud lyder på, at det er fordi det går så godt, at der ikke er noget at komme efter, og det kan måske betragtes som en fjer i hatten til bestyrelsen. Et andet bud går på, at der er for lidt kød på dagsordenen til, at det kan få folk op af stolene og et tredje på, at det er en helt generel tendens i tiden, at kun de færreste kærer sig om foreningsarbejde. Det er faktisk en skam, for vi synes selv det er udmærkede møder, hvor det hele foregår i en afslappet og hyggelig atmosfære og hvor alle kan komme til orde, så opfordringen skal være: Tag med til næste generalforsamling og få indflydelse, og om ikke andet så en glimrende formiddagskaffe med blødt brød og pålæg og muligheden for at hilse på andre beboere i området. 1

2 Referat af generalforsamlingen den kl i Boeslum Forsamlingshus Dagen startede med morgenkaffe samt ta selv morgenbord og det skabte en rigtig god stemning fra start af Der deltog 27 personer og heraf var de 24 stemmeberettige og derudover var der afgivet 6 fuldmagter. Mødet fulgte den udsendte dagsorden som var følgende: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Morten Sell, som blev valgt 2. Valg af referent Bestyrelsen pegede på Pia Elgaard, som blev valgt 3. Formandens beretning v/ejvind Frandsen Bestyrelsen har afholdt 5 møder hvoraf de 2 var pakkemøder (nyhedsbreve i april og juni 2014). Vi slipper nu for at pakke kontingentopkrævninger, men vi har stadig en masse arbejde med at sende nyhedsbrevene ud, da der er så få som har tilmeldt sig ordningen. Vi håber at det kommer da vi jo så kan spare en masse porto og tid til at pakke brevene og det vil lette os meget. På første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig igen med Poul Thind som kasserer og valgte igen ingen formel sekretær. Vi har i det forgangne år fået en del henvendelser fra medlemmer, der ville gøre os opmærksomme på, at deres grusvej var skyllet væk, og som vi har beskrevet i den udsendte orientering, har det været et stort problem i 2014 hvor det ene skybrud efter det andet har plaget vores område. Vi er glade for henvendelserne, for det letter jo vores arbejde med at holde området under opsyn og sætte ind, hvor der er sket skader. I august sidste år fik vi endelig afsluttet sagen om erstatning for det areal, som blev inddraget til udvidelse af Midtvangen yderst mod Boeslumvej i Arealerstatningen blev knap 7000 kr. udregnet efter de priser, som lodsejerne opnåede i forbindelse med ekspropriation til cykelstien langs Boeslumvej. I 2014 har vi måttet rekvirere opretning af vores grusveje hele 3 gange p.g.a. de skybrudsagtige regnskyl. Vores grusveje er for det meste i ret fin stand, men det har altså også kostet over kr. at holde standarden fra sidste år, og bliver vejret ved med at arte sig som sidste år, er det et spørgsmål, om vi bliver ved med at have råd til den høje standard. Med lidt større tolerance over for huller i vejene, kan der givetvis spares penge, og lidt huller i vejene virker jo alt andet lige til at bilerne sætter farten ned, så måske slår man i virkeligheden 2 fluer med et smæk ved at lade vejen forfalde lidt. Det er en balancegang, som bestyrelsen må prøve at holde bedst muligt, og trafikken skal jo kunne afvikles. Til gengæld var vores asfaltveje billige i drift i 2014, så det er vigtigt, at vi forfølger intentionerne i vores vejfondsplan. For at afbøde problemet med de kraftige regnskyl har vi fået optimeret en del af de eksisterende faskiner og så har vi fået lavet en helt ny faskine på hjørnet af Hvedevangen/Kornvangen, og den håber vi kan afbøde en del af skaderne på Hvedevangen, som jo er en af de problematiske grusveje, fordi den er så stejl, og fordi den ikke kun har skullet klare eget vejvand men også en stor del af vandet fra Bygvangen og Kornvangen. 2

3 I besluttede jo sidste år, at legepladsen skulle udstyres med 2 nye legeredskaber, en klatrevæg og en svævebane, og det fik vi op at stå inden sommeren var gået. Materialerne til de nye anlæg købte vi ude i byen og så gik de 3 mandlige bestyrelsesmedlemmer, samt 2 forældre fra den yngre generation og igen Frank og Freddy ellers i gang med at afhente og montere materiellet. Det synes vi selv vi kom helt godt fra, og I har jo så sparet en masse penge til monteringsarbejdet. Vi havde håbet på lidt mere hjælp fra medlemmerne, men måske er I blevet lidt forvendte med, at bestyrelsen og Frank og Freddy klarer det hele, men vi vil da godt rose Jacob, som var en af forslagsstillerne til de nye anlæg, for hans store indsats den ene af dagene og så var vi så heldige, at Erik tilbød at hjælpe med afhentningen af materialet til svævebanen, som var store og tunge dele. Vi måtte dog ud og leje en stor trailer for selv om Eriks bil er stor, kunne de store bjælker ikke være i den, og de var også alt for tunge. Bjælkerne er af typen Robinie, som er noget utrolig tungt og hårdt træ, der samtidig ikke rådner. Der gives 10 års garanti mod råd. Med den seneste udbygning af legepladsen er den efterhånden blevet så populær, at der kommer brugere fra både nær og fjern. Det kan vi ikke forhindre, med det er træls, at der også kommer brugere der hellere vil ødelægge legeredskaberne end bruge dem til deres formål. Senest er overliggeren på gyngerne blevet brækket og det klarede 3 halvstore knægte som vist har været på spil før. Vi må jo sammen se, om vi ikke kan dæmme op for hærværket ved at være opmærksom på hvad der sker. Det skal stå helt klart, at vi vil sende en regning til dem som ødelægger vores ting, når vi finder ud af hvem de er. Der er næppe plads til mere udstyr på legepladsen, så den lader vi ligge i det kommende år. Så ud over det asfaltarbejde der følger af bestyrelsens forslag til dagsordenen, som vil skal behandle om lidt, har bestyrelsen ingen planer om nye aktiviteter i Vi har dog drøftet muligheden for at anvende lidt penge til opsætning af skilte om naboovervågning, hvis der skulle blive råd til det, og det gør der nok ikke, så det ligger i evt. posen. Der er ikke mere at berette, så til slut vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i 2014 og igen i en god og hyggelig atmosfære og så håbe, at 2015 må forløbe med lidt mere normalt regnvejr og heller ingen tidlig vinter, for så rækker pengene nok ikke. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt 4. Aflæggelse af regnskab Kasserer Poul Thind gennemgik det udsendte regnskab, og da der ikke var nogen kommentarer hertil blev regnskabet godkendt 5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent Budget for 2016 blev gennemgået og enstemmigt godkendt Der var tale om en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 som ikke blev vedtaget 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg var Ejvind Frandsen (formand) som blev genvalgt og ligeledes blev Marion Norup og Pia Elgaard også genvalgt. Da Kirsten Østergaard ikke ønskede genvalg skulle der vælges en nu suppleant og det blev Tony Kristensen, Græsvangen 7 7. Valg af revisorer Her skulle vælges 2 revisorer og følgende blev valgt: Pia Sundberg, Havrevangen 13 og Christian Tilsted, Havrevangen 5B 3

4 8. Indkomne forslag Forslag stillet af Steen Jakobsen, Kornvangen 25 Jeg antager at der er mange grundejere der stort set aldrig deltager i generalforsamlingen, og dermed ikke har mulighed for at afgive deres stemme på de opstillede forslag. I nogle tilfælde vil den manglende deltagelse skyldes interesse, men der vil helt sikkert også være en del der ikke har nogen realistisk mulighed for at deltage. Jeg kan forstå at det er muligt at stemme med brug af fuldmagt. Men en fuldmagt giver ikke mulighed for at lytte på eller bringe forskellig argumenter, og jeg er heller ikke sikker på at alle er klar over at de kan give fuldmagt. Således er jeg af den mening at det må være muligt at finde en lidt mere teknologisk løsning. Vores forslag er derfor at undersøge muligheden for at deltage via en internet videoforbindelse. Mulighed for at deltage i afstemning uden fysisk at være til stede (via computer) Ejvind oplyste til forslaget, at der bor 5 familier i udlandet samt 4 familier på Sjælland og resten af de ikke fastboende bor i Jylland og de fleste inden for mindre end en times kørsel fra Ebeltoft. Afstemning: FOR: 0 IMOD: 27 HVERKEN FOR/IMOD: 3 Forslag 1 fremsat af bestyrelsen: Asfaltering af Græsvangen. Som følge af, at asfalteringen af den østligste del af Hovedvangen er udskudt på ubestemt tid, og at der nu er udført et nyt nedsivningsanlæg til afbødning af vandskader på Hvedevangen foreslår bestyrelsen, at asfalteringen af Hvedevangen udskydes og at Græsvangen i stedet for rykkes frem til udførelse i indeværende år, og at de ændringer som bestyrelsen derved har indføjet i vejfondsplanen, principgodkendes af generalforsamlingen. Afstemning: FOR: 26 IMOD: 0 HVERKEN FOR/IMOD: 4 Forslag 2 fremsat af bestyrelsen: Udførelse af 3 bump på Havrevangen Under forudsætning af vejmyndighedens godkendelse bemyndiges bestyrelsen til, som forsøg, at anvende op til kr. til udførelse af 3 bump af let monterbare moduler på Havrevangen. Begrundelsen herfor er dels, at der så bliver tid til at vurdere effekten, dels om bump udført som modulbump er hensigtsmæssige så evt. fejlinvestering undgås og dels at bump udført af asfalt synes alt for bekostelige set i forhold til, at effekten vil være den samme. Udgiften til bump afholdes af vejkontoen idet ellers planlagte asfalteringer udskydes. Ejvind oplyste til punktet, at kommunen har forkastet vores 1. forslag til bump da de bump vi havde foreslået og sendt til kommunen kunne forceres med max 40 km/t og vi har skiltning med 30/t. Vi har så fundet en anden model som svarer til hastighedsskiltene og sendt de tekniske data til Kommunen men der er ikke kommet svar tilbage inden generalforsamlingen om de ville acceptere det fremsendte materiale. Hans Kristensen, Kornvangen 21: Stillede spørgsmål ved, om chikanerne overhovedet vil dæmpe hastigheden væsentligt? Til gengæld koster de mange penge og hæmmer bl.a. ambulancekørsel, snerydning m.m. Ejlif Jensen, Hirsevangen 10: Bortset fra, at flere GLS biler er observeret med for stor hastighed, synes der ikke at være problemer med at bilerne kører for stærkt ad Havrevangen, så måske var det en god ide at ringe til firmaet og gøre opmærksom på, at deres biler kører for stærk inde i området. Christian Tilsted, Havrevangen 5B: Gjorde opmærksom på, at Havrevangen bruges som gennemkørselsvej. Hans Kristensen, Kornvangen 21: Foreslog, at der placeres 1 skilt med 30 km/t ved indkørsel til Havrevangen hvortil dirigenten oplyste, at det kan der ikke, fordi de eksisterende hastighedsskilte, 4

5 der står ved indkørsel til Midtvangen og Dalvangen fra øst, var de eneste skilte vi måtte opsætte, da vi i sin tid fik godkendt de nuværende vejindsnævringer. Eilif Jensen, Hirsevangen 10: Beklagede sig over, at bevoksningen (fyrretræs buske) i svinget på Havrevangen efterhånden rager så langt ud, at de helt tager udsynet i svinget. Det ville også fremme udsynet, hvis plankeværket på hjørnet af Havrevangen og Midtvangen ikke stod så tæt på vejene. Dirigenten oplyste hertil, at plankeværker må stå i vejskel, hvorimod hække skal plantes min. 30 cm fra vejskel. Christian Tilsted, Havrevangen 5B: Spurgte om bumpene efterfølgende kan flyttes eller fjernes? Ejvind oplyste, at det kan de godt og medmindre de er nedbrudte af tidens tand vil de også kunne genmonteres et andet sted, men det er ikke nødvendigt at afmontere dem inden sneploven kommer. Efter den livlige debat om hastigheder, bump og udsyn i vores område gik vi til afstemning om der skulle monteres bump på Havrevangen. Afstemning: FOR: 3 IMOD: 20 HVERKEN FOR/IMOD: 7 Forslaget blev nedstemt. Forslag 3 fremsat af bestyrelsen: Dækning af afholdt udgift til faskine på Hvedevangen med midler fra vejkontoen Driftsresultatet for 2014 viser et driftsmæssigt overskud på godt kr., men da der er overført fra driftskontoen til vejkontoen, er der reelt et kasseunderskud på knap i På den baggrund foreslår bestyrelsen, at udgiften på ca kr. som det nye nedsivningsanlæg ved Hvedevangen løb op i, afholdes af vejfonden således, at der i 2015 overføres kr. fra vejkontoen til driftskontoen. I givet fald vil det medføre en udskydelse af planen for asfaltering af grusvejene. Ejvind supplerede med, at vores driftskonto de seneste 3 år har måttet tilføres lån fra vejkontoen sidst på årene for at bestyrelsen har kunnet betale enhver sit, og senest bl.a. det nye nedsivningsanlæg på Hvedevangen, og da lånene jo skal indfries opstår problemet typisk igen det følgende år, og finansiering af det nye nedsivningsanlæg af vejfondsmidler ligger fint inden for vejfondens formålsparagraf. Edith, Græsvangen 5: Gjorde opmærksom på, at der ved asfaltering af Græsvangen vil blive sparet penge på opretning af grusvejene. Hans Kristensen, Kornvangen 21: Oplyste, at der kunne spares mange penge hvis der i stedet for den foreslåede dobbelte OB som bestyrelsen forslår, bliver brugt en belægning af genbrugs asfalt, som i knust tilstand bliver blandet med tjære og som i sommervarmen brænder sammen til en fast og støvfri belægning, der næsten svarer til en traditionel asfaltbelægning, og hans erfaring er, at den er noget billigere en den dobbelte overfladebehandling. Man gik nu til afstemning vedr. udgiften til faskinen på Hvedevangen kunne blive afholdt over vejkontoen. AFSTEMNING: FOR: 30 IMOD: 0 HVERKEN FOR/IMOD: 0 9. Eventuelt Hans Kristensen, Kornvangen 21 Gjorde opmærksom på, at det er dræbende for nye boligejere at blive pålagt yderligere omkostninger for at flytte til området i form af det ejerskiftegebyr på 400 kr. som man afkræves. Medmindre man får det tilbage, når man fraflytter, virker det jo som et skjult bidrag til foreningens drift og der er vel så få hushandler om året, at det næppe har nogen stor betydning, men det bidrager i hvert fald ikke til at nye medlemmer føler sig velkomne. 5

6 Ejvind gjorde opmærksom på, at emner behandlet under evt. ikke kan vedtages endeligt, så ønskes emnet taget op til afstemning, skal forslag om afskaffelse af gebyret fremsendes til generalforsamlingen næste år. Dirigenten takkede for god ro og orden og herefter sluttede generalforsamlingen Grundejerforeningen Boeslum Plantage Bestyrelsen pr. 10. maj 2015 Formand Ejvind Frandsen Havrevangen Kasserer Poul Thind Havrevangen På valg 2016 Bestyrelsesmedlem Lilli Østenfjeld Hovedvangen På valg 2016 Bestyrelsesmedlem Marion Norup Kolt Kirkevej Hasselager Havrevangen 1 Bestyrelsesmedlem Pia Elgaard Hovedvangen Suppleant Tony Grud Kristensen Æghøjvej 8, Vandet 8840 Rødkjærsbro Revisor Pia Sundberg Havrevangen 13 Suppleant Geert Holst Jørgensen Dalvangen På valg 2016 Revisor Christian Tilsted Havrevangen 5B 6

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere