IRAN. Senest opdateret: December2006 afnina Lassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IRAN. Senest opdateret: December2006 afnina Lassen"

Transkript

1

2

3 IRAN Senest opdateret: December2006 afnina Lassen 1 Baggrund 2 Den seneste politiske og militæ re udvikling 3 Menneskere tighedssituationen 3.1 Generelt 3.2 Myndighedsudøvelse- Sikkerhedsapparatet 3.3 Retssystemet 3.4 Tortur 3.5 Dødsstraf 3.6 Religiøse mindretal 3.7 Etniske minoriteter 3.8 Ytrings- og pressefrihed 3.9 Menneskeretighedsforkæ mpere 3.10 Kvinder 3.11 Æ resvold 3.12 Utroskab 3.13 Homoseksuele 3.14 Politisk opposition 4 Dansk asylpraksis 4.1 Politisk aktivitet 4.2 Surplace,medieeksponering 4.3 Familiestridigheder 4.4 Homoseksualitet 4.5 Etniske minoriteter/politiske aktiviteter 4.6 Religion 4.7 Praksis iudlæ ndingeservice 4.8 Udsendelse afafviste asylsøgere 5 Vigtigste kilder 1 Baggrund Iran liggeridetsydvestlige asien og eromgivetafnabolandene Irak,Tyrkiet,Armenien,Aserbajdsjan,Turkmenistan,Afghanistan og Pakistan.Landeterca.1.6 milionerkvadratmeter stortog haren befolkning på ca.69 milioner. Den iranske islamiske republik blev opreteti1979,efteratiran havde væ retetmonarkiunder ledelse afen shah.efteren langvarig periode med stabilitetvarden økonomiske situation i 1977 forvæ rret,og oppositionen mod Shahen begyndte atvokse betydeligt.oppositionen bestod blandtandetafvenstreorienterede,liberale og islamiske aktivister,og de stæ rkeste viste sig snartatvæ re stø tertilayatolah Ruholah Khomeini,som på davæ rende tidspunktvari eksiliparis.efteren periode med strejkerog demonstrationerblev Shahen tvungettilatforlade landetijanuar1979,og Khomeinikom tillandetumiddelbartefter.landetblev efterfølgende erklæ reten islamisk stat.

4 Khomeini blev udnævnt til Faghih, religiøst overhoved, og Ali Khamenei blev valgt til præsident i oktober Efter Khomeinis død i 1989 blev Khamenei udnævnt til Faghih. Fra 1997 til 2005 var Mohammed Khatami præsident. Khatami blev hovedsaligt valgt af unge, kvinder og middelklassen på et reformprogram indeholdende etablering af politiske partier, indførelse af retsstatsprincipper og en socialt orienteret politik. 2 Den seneste politiske og m ilitæ re udvikling Iran har gennem de seneste år været præget af en kamp mellem de reformvenlige kræfter og de religiøse konservative. Reformisterne havde indtil parlamentsvalget i februar 2004 flertal i parlamentet, mens de konservative hele tiden har kontrolleret magtapparatet gennem Guardian Council, der overvåger al lovgivnings overensstemmelse med islamiske og forfatningsmæssige principper. Resultatet har været, at de reformer, som Khatami lovede, kun i begrænset omfang er blevet gennemført. Dette har medført stor frustration og modløshed i befolkningen. I forbindelse med parlamentsvalget nedlagde Guardian Council forbud mod et ikke ubetydeligt antal af de reformvenlige kandidater, og resultatet af valget blev en stor sejr til de konservative. I juni 2005 blev den ekstremt konservative Mahmoud Ahmadinejad valgt som Khatamis efterfølger. Ahmadinejad, der har en fortid som borgmester i Teheran, kommer fra en dybt religiøs arbejderklassefamilie. Hans tilhængere er at finde blandt landbefolkningen, den fattige bybefolkning og de religiøse konservative. Hvor de reform-orienterede kandidater fokuserede på menneskerettigheder, demokrati og social liberalisering koncentrerede Ahmadinejads valgkamp sig først og fremmest om bekæmpelse af fattigdom, arbejdsløshed og korruption. I et land præget af stor arbejdsløshed og inflation blev han fremstillet og af mange opfattet som en folkets mand, der forstod sig på iranernes hverdagsproblemer. 3 M enneskerettighedssituationen 3.1 Generelt Menneskerettighedssituationen er meget kritisabel, og forværres ifølge flere rapporter betragteligt år for år. Menneskerettighedsovertrædelserne omfatter blandt andet udenretlige og vilkårlige henrettelser, anvendelse af tortur, vilkårlige arrestationer, svære fængselsvilkår, manglende retsbeskyttelse, unfair rettergange, forfølgelse af politiske dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, diskrimination mod kvinder og religiøse og etniske mindretal samt restriktioner i blandt andet forsamlings-, ytrings-, bevægelses- og religionsfriheden. 3.2 Myndighedsudøvelse - Sikkerhedsapparatet Mange menneskerettighedskrænkelser begås af såkaldte parallelle institutioner som for eksempel paramilitære grupper og civilklædte efterretningsagenter. Efterretningstjenesterne driver ulovlige hemmelige fængsler og afhøringscentre.

5 !" # $ " % &' ( ) * Ahmadinejads regering er domineret af tidligere medlemmer af sikkerheds- og efterretningstjenesterne, hvoraf nogle angiveligt har været involveret i nogle af de mest alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Iran siden revolutionen i Der er ingen mekanisme til overvågning af menneskerettighedskrænkelser foretaget af regeringsmyndigheder. På trods af at utallige vidnesbyrd fra tidligere fængslede og tilbageholdte og omfattende beviser eksempelvis implicerer Statsanklageren i Teheran i nogle af de værste sager vedrørende menneskerettighedskrænkelser, er han hidtil ikke blevet holdt ansvarlig for sin rolle heri. Ansvaret for den interne sikkerhed i Iran er delt mellem forskellige ministerier og organisationer. De organer, som oftest nævnes i asylansøgninger, skal her fremhæves Revolutionsgardisterne Pasdaran Revolutionsgardisterne er hovedansvarlige for Irans interne sikkerhed. Revolutionsgardisterne står ikke tilbage for at komme med politiske udtalelser, således har lederen flere gange advaret reformisterne mod deres bestræbelser Basij Basij er under revolutionsgardisterne kontrol, og har som aktivitetsområde overvågning af de islamiske regelsæt, så som at kontrollere, at kvinder overholder dress-koden Ansar-e Hezbollah Ansar-e Hezbollah (partisaner af guds parti)består af religiøse personer, som ser sig selv som bevarere af Islam. De har været ansvarlige for at chikanere kritikere, har ødelagt boghandlere og afbrudt møder. Gruppen skal ses som de konservatives forlængede arm. 3.3 Retssystemet Retssystemet er ikke uafhængigt af myndighederne og er under religiøs indflydelse. Retssystemet anvendes som en bremse for reformer og friheder. Der findes mange forskellige domstole inden for det iranske retssystem, og ingen af dem lever på nogen måde op til internationale minimumsstandarder. Særligt er Revolutionsdomstolene kendt for manglende overholdelse af internationale standarder. Revolutionsdomstolene behandler blandt andet sager om politiske forbrydelser, national sikkerhed og narkokriminalitet. Arrestation af politiske opponenter eller medlemmer af minoriteter sker ofte uden retskendelse eller uden, at der rejses sigtelse. Stik imod lovgivningen foregår retssager ofte for lukkede døre uden, at den sigtede får adgang til en advokat. Dommerne er sjældent uafhængige af myndighederne. Der rapporteres om hemmelige og summariske retssager samt hemmelige fængsler, der ligger udenfor National Prison Office s (NPOs)kontrol. Her trues og tortureres politiske fanger ustraffet af ikke-statskontrollerede, såkaldte parallelle, efterretningstjenester. Den iranske straffelov baserer sig på en bestemt fortolkning af sharia-lovgivningen og foreskriver piskeslag, stening, amputation og dødsstraf for en lang række sociale og politiske lovovertrædelser. Mindst 36 personer blev idømt piskeslag i Ifølge Amnesty International formodes det reelle tal at være væsentligt højere. En del personer dør som følge af piskeslag.

6 +, -. / :.; Den iranske straffelov foreskriver, at såfremt en person idømmes forskellige straffe, skal effektueringen af straffene foregå således, at det er muligt at udføre alle de idømte straffe. Således vil en person idømt piskeslag og dødsstraf ved stening først skulle piskes og derefter stenes. I slutningen af 2005 etablerede det iranske retssystem en Special Protection Division, der har til opgave at kontrollere kvarterer, moskeer, kontorer og andre steder, hvor folk samler sig, for moralsk kriminalitet. 3.4 Tortur Uagtet at tortur i henhold til forfatningen er forbudt, findes et stort antal rapporter om, at tortur udøves af sikkerhedsmyndighederne og fængselspersonale over for anholdte og fængslede personer. Blandt andet er det kendt, at der i Evin fængslet i Teheran anvendes tortur mod politiske modstandere samt langvarig isolationsfængsling. 3.5 Dødsstraf Der er i Iran dødsstraf for bl.a. mord, narkotikakriminalitet, røveri, utroskab, homoseksualitet, og samleje mellem en ikke-muslimsk mand og en muslimsk kvinde. Dødsstraf bliver rutinemæssigt eksekveret. Angiveligt er en del af dem, der henrettes for f.eks. narkokriminalitet, reelt politiske dissidenter. Derudover blev for eksempel deltagere i studenterurolighederne i 1999 dødsdømt. Så sent som i 2002 blev mindst to, der var dømt for utroskab, henrettet ved stening. I slutningen af 2002 udstedte retssystemet et midlertidigt forbud mod dom til stening. Dog var der modsatrettede synspunkter blandt de højtstående religiøse, hvor mange udelukkede alternativer til stening for bestemte forbrydelser, og ifølge Amnesty International fortsætter de iranske domstole med at idømme dødsstraf ved stening. Således blev en iransk kvinde i oktober 2005 dømt til døden ved stening på grund af utroskab. Amnesty International har ikke kendskab til tilfælde, hvor der er sket eksekvering af dødsstraffe ved stening efter det midlertidige forbud i Iran anvender også dødsstraf over for børn under 18 år og ifølge Amnesty International er mindst otte unge lovovertrædere henrettet i 2005, heraf var to personer under 18 år, da dommen blev eksekveret. I 2006 blev den første henrettelse foretaget i maj af en 17-årig dreng. I 2005 registrerede Amnesty International 94 henrettelser. En del henrettelser blev udført ved offentlig hængning. Tallet formodes reelt at være højere. 3.6 Religiøse mindretal US State Department rapporterede i september 2006, at religionsfriheden det forgangne år var blevet yderligere begrænset i Iran, specielt for Baha i og sufi-muslimer. 99% af den iranske befolkning er muslimer, heraf er ca. 89% shia-muslimer og 10% sunnimuslimer. De eneste andre anerkendte trossamfund er jøder, kristne og zoroaster. Medlemmer af disse trossamfund er garanteret pladser i parlamentet. Anerkendelsen betyder endvidere, at disse trossamfund har kunnet oprette deres egne skoler og organisationer. Lederne af skolerne skal

7 < = E > F > D G HI JB K?L imidlertid være muslimer. Der har ligeledes været tilfælde, hvor det at undervise eller prædike på farsi har medført chikane og arrestationer, fordi farsi forstås af den bredere befolkning, og prædikener og undervisning derfor kan karakteriseres som mission. Medlemmer af religiøse mindretal oplever statslig sanktioneret diskrimination på en række områder blandt andet med hensyn til adgang til uddannelse, bolig og beskæftigelse, ligesom vilkårlige overgreb på religiøse minoriteter, chikane samt længerevarende tilbageholdelser uden rettergang forekommer. De, der vælger at praktisere deres religion meget offentligt, f.eks. ved at missionere, risikerer forfølgelse. Ifølge UK Home Office rapport fra april 2005 har der efter parlamentsvalget i februar 2004 været rapporteret om stigende diskrimination fra myndighedernes side især overfor medlemmer af den evangeliske kirke. I retssystemet diskrimineres ligeledes mod de religiøse mindretal, således at ikke-muslimer modtager lavere erstatninger og hårdere straffe. Guardian Council har godkendt et forslag om regulering af blodpenge, således at størrelsen af blodpenge betalt af gerningsmanden for drab eller overgreb på en ikke-muslim nu skulle være det samme, som hvis ofret er en muslim. Ændringen vedrører dog hverken medlemmer af Bahai- samfundet eller kvinder. Fælles for de anerkendte minoritetsreligioner er endvidere, at det er forbudt at missionere og forsøge at hverve muslimer som medlemmer. Muslimske mænd kan indgå ægteskab med ikke-muslimske kvinder, hvorimod et ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en ikke-muslimsk mand ikke anerkendes. Et stigende antal personer tilhørende religiøse mindretal har gennem de senere år forladt Iran på trods af, at det er forbudt at immigrere under iransk lov Jøder Der lever mellem jøder i Iran. Jøderne lider under myndighedernes antiisraelske holdning og de radikale muslimers forestilling om, at jøder naturligt støtter zionismen og staten Israel. I maj 2000 blev ti jøder idømt straffe på mellem fire og 30 års fængsel for spionage. Retssagerne blev fra mange sider kraftigt kritiseret som manglende de helt basale retssikkerhedsgarantier. Disse sager har betydet, at der har været sat fokus på jøder i Iran, og de er blevet chikaneret og truet, ligesom der har været angreb på deres ejendomme. Jøder kan få udstedt pas og tilladelse til at rejse udenlands, men nægtes ofte multipleudrejsetilladelser, som andre borgere normalt får. Med undtagelse af visse forretningsrejsende, kræver myndighederne at jøder bliver clearet og betaler ekstra gebyrer før hver udlandsrejse. Jøder bliver som andre religiøse minoriteter diskrimineret i relation til for eksempel ansættelser og arbejde. Det er dog generelt tilladt religiøse minoriteter at arbejde med mad eller eje egen madforretning. Imidlertid vil de fleste muslimer ikke spise mad, tilberedt af jøder, hvilket i praksis betyder, at dette heller ikke er en levevej.

8 M N O P QRSTU V O W O U X YZ [S \ P] Kristne Den kristne befolkning i Iran udgør ca , hvoraf størstedelen er af armensk oprindelse. Der er iflg. nogle rapporter ca assyriske kristne. Herudover er der protestantiske trossamfund, herunder evangeliske kirker. Der er mellem og mandæere (der af myndighederne, men ikke af sig selv, betragtes som kristne). Myndighederne har vist sig meget tolerante over for den armenske kirke, da der prædikes på armensk, og den derfor ikke bliver anset som missionerende over for muslimer. Derimod har de evangeliske kristne gennem de senere år været fulgt tæt af myndighederne, fordi der her prædikes og undervises på farsi. Myndighedernes reaktion har været lukning af kirker samt arrestationer af specielt konvertitter. Der har tillige i stigende grad været tale om chikane for eksempel i form af registrering af kirkegængere uden for kirker og krav om forevisning af identifikationspapirer Zoroaster Zoroaster accepterer traditionelt ikke konvertering og missionerer derfor ikke. Zoroaster taler deres eget sprog gabri. Bortset fra en enkelt Reuter rapport, er der ifølge UK Home Office ikke rapporteret om myndighedschikane mod zoroaster i de seneste år. Dog rapporterer US State Department i september 2006, at zoroasterne har været forhindrede i at sammenkalde til et Spiritual Assembly af frygt for at myndighederne tager modforholdsregler. Ligeledes rapporteres om diskrimination i relation til arbejde og uddannelse Bahai Bahai-samfundet startede som en reformistisk del af shia-islam i 1800-tallet. Det er ikke anerkendt i Iran, men betragtes som en politisk, kontrarevolutionær sekt. Medlemmer af samfundet, som er den største ikke-islamiske minoritet med ca medlemmer, har ikke samme civile rettigheder i samfundet som andre borgere. Først i februar 2000, hvor det blev muligt at registrere ægteskaber uden at skulle oplyse sin religion, blev det muligt for medlemmer af Bahai-samfundet at få anerkendt deres ægteskaber. De har generelt ikke mulighed for at få udstedt hverken identifikationspapirer eller pas. Dog skulle det i det seneste par år være blevet lettere at få pas samt få pas fornyet på iranske ambassader rundt om i verden. Medlemmer af Bahai-samfundet udsættes for vilkårlige og systematiske menneskerettighedskrænkelser. Ifølge loven er Bahai blod mobah, hvilket betyder, at det kan flyde uden straf. Der findes løbende rapporter om dødsdomme og tilfældige arrestationer af medlemmerne. Ifølge US State Department rapport fra september 2006 blev 86 personer således arresteret og tilbageholdt i perioden fra september 2005 og maj De løslades som regel hurtigt, dog oftest kun efter betaling af store bøder eller kaution. Imidlertid droppes anklagerne for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om statsfjendtlige aktiviteter eller spredning af falske påstande kun sjældent, og folk lever under konstant frygt for at blive arresteret igen. I februar 2005 blev to medlemmer af Bahai-samfundet løsladt efter 15 års fængsel og ved udgangen af 2004 sad et enkelt medlem af Bahai-samfundet fængslet på livstid. Derudover er der siden 1979 konfiskeret store antal ejendomme og religiøse skrifter. Baha i udsættes ligeledes ofte for afskedigelser fra jobs. Medlemmer af Bahai-samfundet har for så vidt adgang til retssystemet, men dommene går dem stort set altid imod Sufier Sufismen er en mystisk tradition af islam, der i forskellige varianter lægger specielt stor vægt på åndelighed i trosudøvelsen. Man mener, at den stammer fra det 8. århundrede. Sufier er

9 ^ _ ` ä bcdef g ` h ` f i jk ld m an traditionelt meget filosofisk og internationalt orienteret. Nimatullahi Sufisme, er en traditionel orden (med forskellige undergrupperinger) inden for sufismen, der udsprang i Iran i tallet. Indtil revolutionen i 1979 boede størstedelen af denne ordens medlemmer i Iran. Der udtrykkes blandt observatører stor bekymring over den stigende chikane og undertrykkelse af deres muligheder for religionsudøvelse, der er sket i forlængelse af regeringens stigende intolerance over for sufierne. Iflg. UK Home Office i oktober 2006 rapporterer observatører, at der er tale om et crack-down på sufierne af en karakter og størrelse, der ikke tidligere er set i den islamiske republik. Lov og praksis af betydning for sufier er ambivalent. Prominente sufiledere chikaneres konstant af efterretnings- og sikkerhedstjenesten. US State Department rapporterer i september 2006, at restriktioner i forhold til sufi-grupper og og lukning af gudstjenestesteder blev mere udtalte i løbet af 2005/2006. I februar 2006 blev mellem 1000 og 2000 arresteret, angiveligt under brug af overdreven magtanvendelse, under en tilsyneladende fredelig demonstration i Qum i forbindelse med myndighedernes forsøg på at lukke et tilbedelsessted. De fleste blev løsladt hurtigt. Ifølge US State Departments rapport fra september 2006, er der rapporter om, at myndighederne inden for det sidste år havde udstedt et fuldstændigt forbud mod at praktisere sufi Konvertitter For mænd er der dødsstraf for at konvertere fra islam til en anden religion, mens dette for kvinder straffes med livsvarigt fængsel. Hvorledes dette praktiseres er vanskeligt at få oplysninger om. I de første år efter at den islamiske republik blev oprettet, blev henrettelser eksekveret, men de senere år har myndighederne ikke i samme omfang efterstræbt konvertitter. I løbet af 2004 og 2005 ses der ikke at være anvendt dødsstraf i forbindelse med konvertering. US State Department rapporterer imidlertid i september 2006, at uidentificerede personer dræbte en mand, der var konverteret til kristendommen ti år tidligere. Angiveligt havde han modtaget dødstrusler de foregående par år. Hans død blev efterfulgt af undertrykkelse og trusler mod andre kristne, blandt andet blev ti kristne arresteret. I praksis vil konvertitter ofte opleve chikane, men vil tilsyneladende som regel være i stand til at praktisere den nye religion i et vist omfang. 3.7 Etniske minoriteter På trods af, at alle personer af enhver etnisk oprindelse ifølge den iranske forfatning har lige rettigheder, er diskrimination hyppigt forekommende. Særligt diskrimineres over for andre sprog end farsi i uddannelsessystemet og i medierne, ligesom der, iflg, en FN Special Rapporteur vedrørende adequate housing sker diskrimination over for etniske og religiøse minoriteter i relation til fordeling af ressourcer, adgang til og kvalitet af boliger, vand og sanitære forhold. Ligeledes sker der uforholdsmæssig stor ekspropriation af minoriteters ejendom. De største minoriteter er azerier og kurdere. Derudover findes et antal arabere, baluchis, lur og turkmenere Azeri Azeri er den største minoritet med ca. 15 millioner medlemmer. Azerier har deres eget sprog, som er i familie med tyrkisk. Azerier har stor bevidsthed om deres baggrund, men der er kun i meget lille omfang tale om et ønske om uafhængighed eller sammenlægning med Aserbajdsjan. Azerier er shia-muslimer og generelt velintegrerede. Ifølge U.S. Department of State

10 o p q r stuvw x q y q w z { }u ~ r rapport fra februar 2005 klager azerier over, at de udsættes for etnisk diskrimination. Adskillige azerier sidder fængslet for at have talt for kulturelle og sproglige rettigheder for azerier. I slutningen af juni 2005 blev et stort antal azerier arresteret, da de deltog i den årlige Babek Castle samling i Kalayber, hvor azeri kultur og historie festligholdes. Mindst 21 blev ifølge Amnesty International efterfølgende idømt straffe på mellem tre måneder og et år. Nogle blev også forbudt adgang til Kalayber for en periode på ti år. Om æresvold, se pkt nedenfor Kurdere Der findes ca. 6 millioner kurdere i Iran, som for størstedelens vedkommende bor i den nordvestlige del af landet i provinsen Kurdistan. Kurdere oplever i vidt omfang diskrimination. De iranske myndigheder slår meget hårdt ned på kurdiske løsrivelsestiltag, særligt over for medlemmer af organisationerne Kurdistan Demokratiske Parti i Iran (KDPI) og Komala. Mange kurdere er dog velintegrerede i det iranske samfund. I løbet af sommeren 2005 skød og dræbte de iranske myndigheder den kurdiske aktivist, Shivan Qaderi og to andre. Under den efterfølgende demonstration med deltagelse af tusinder af kurdere skød sikkerhedsstyrkerne ind i menneskemængden, hvorved mange blev dræbt eller såret. Sikkerhedstyrkerne foretog herefter massearrestationer og -tilbageholdelser af demonstrationsdeltagere. Om æresvold, se pkt nedenfor Arabere Arabere i Iran udgør mere end 4 millioner. De bor i det sydvestlige Iran, hovedsaligt i den krigshærgede og minerede Khuzestan provins, der grænser op til Irak. Til trods for diskrimination og undertrykkelse i Iran støttede den arabiske befolkning i Khuzestan Iran i krigen mod Irak. Over en årrække er arabere rapporteret tvangsforflyttet fra deres landsbyer uden passende kompensation på grund af store udviklingsprojekter i Khuzestan. I april 2005 forårsagede rygter om, at de iranske myndigheder havde yderligere planer om at tvangsflytte landets arabiske befolkning store demonstrationer, hvor mindst 54 personer blev dræbt, da myndighederne greb ind. Hundredvis bliv arresteret og flere rapporteret tortureret. Amnesty International rapporterer, at hundredevis af arabere er blevet arresteret siden valget af Ahmadinejad og mange frygtes tortureret eller mishandlet og fængslerne i Khuzestan er overfyldte på grund af de mange fængslinger. Børn så unge som 12 år rapporteres fængslet sammen med voksne. Kvinder, herunder gravide, med eller uden børn rapporteres ligeledes tilbageholdt i længere perioder uden adgang til retshjælp eller rettergang. Bombeeksplosioner i henholdsvis juni og oktober 2005, eksplosioner ved olieanlæg i september og oktober 2005 og yderligere bombninger i januar 2006 blev ligeledes efterfulgt af massearrestationer og rapporter om tortur. To blev henrettet i marts 2006 efter på grundlag af en unfair rettergang at være blevet dømt til døden for deltagelse i bombeattentatet i oktober 2005.

11 ƒ ˆ Š ˆ Œ Ž ƒ Om æresvold, se pkt nedenfor. 3.8 Ytrings- og pressefrihed Der er i princippet ytrings- og pressefrihed i Iran, med mindre udøvelsen af disse rettigheder er i modstrid med islamiske principper eller folkelige rettigheder. Det sidste betyder i praksis, at friheden er pålagt restriktioner af myndighederne. Generelt er pressefriheden ifølge flere kilder blevet stadigt forværret de senere år. Den forsigtigt begyndende liberalisering af det iranske samfund skabte i slutningen af 90 erne en øget samfundsdebat i medierne. I begyndelse af Khatamis præsidentperiode i 1997 blev restriktionerne over for pressen lempet, men siden 2000 er mere end 100 aviser og publikationer blevet lukket af myndighederne. Derudover er redaktører, skribenter, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, blevet afhørt, vilkårligt arresteret, tortureret og dømt. Dette ses som et væsentligt tilbageskridt for de reformvenlige. Målgruppen for overgrebene har været personer og medier, som har sat spørgsmålstegn ved de grundlæggende principper for den islamiske stat. Alle aviser overvåges og censureres. Reporters without Borders beskrev i 2006 Iran som the Middle East ś biggest prison for journalists and bloggers. Udenlandsk tv via satellit udgør for et betydeligt, men ukendt, antal iranere en vigtig kilde til nyheder og information, selvom parabolantenner har været forbudt siden I juni 2006 annonceredes et crackdown, og ifølge Amnesty International er tusindvis af paraboler siden blevet konfiskeret. Internettet er for mere end 3 millioner iranske brugere ligeledes et vigtigt medium for formidling af emner, der ellers ikke kan diskuteres frit. Mange hjemmesider blokeres af de iranske myndigheder, og deres bagmænd chikaneres og tilbageholdes. Ifølge Amnesty International oplyste det regeringsejede Information Technology Company, at 10 millioner websites filtreres af myndighederne. I oktober 2006 udstedtes et regulativ, der begrænsede private brugeres online-hastighed til 128 kbit/sek. I november 2006 rapporteredes det, at alle websites, der havde noget med Iran at gøre, skulle registreres inden for to måneder. Det er imidlertid sværere for de iranske myndigheder at spore udenlandske weblogs, og det har tilsyneladende fået myndighederne til at overveje at lave et nationalt intranet afskåret fra omverdenen, således at alle internet-aktiviteter vil kunne overvåges. 3.9 Menneskerettighedsforkæmpere Menneskerettighedsforkæmpere i Iran udsættes for alvorlige begrænsninger i deres arbejde. Som ovenfor nævnt er ytringsfriheden stærkt begrænset. Det samme gælder organisationsfriheden. Mange menneskerettighedsforkæmpere udsættes for chikane, angreb, arrestationer, fængsling og tortur. Mange har rejseforbud, hvilket hindrer dem i at rejse til udlandet. Det er meget kompliceret at registrere en NGO og registrering nægtes ofte, hvilket indebærer risiko for lukning. I august 2006 blev et ledende menneskerettighedsinstitut, Centre for the Defence of Human Rights (CDHR) bandlyst og medlemmerne truet med arrestation, skulle de fortsætte deres arbejde. Kun få tør modtage økonomisk støtte fra udlandet, og ifølge Amnesty International er der forlydender om, at den iranske indenrigsminister havde lavet en liste over NGOer, der angiveligt modtog finansiel støtte fra problematic internal and external sources. Ligeledes forlyder det, ifølge Amnesty International, at indenrigsministeren forbereder tiltag, der skal begrænse disse organisationers aktiviteter.

12 š œ ž Ÿ 3.10 Kvinder Det fremgår af den iranske forfatning, at kvinder og mænd har lige rettigheder, men dele af den iranske lovgivning indeholder bestemmelser, som diskriminerer kvinder, ligesom kvinder udsættes for social diskrimination. Diskriminationerne er lovfæstet i anliggender vedrørende eksempelvis familierettigheder og ejendomsrettigheder. Det er ligeledes særdeles vanskeligt for kvinder at få retsbeskyttelse. Kvinders vidneudsagn tæller det halve af en mands, og det er derfor vanskeligt for en kvinde at føre bevis. Udstedelse af pas til kvinden kræver ægtemandens tilladelse. Når først passet er udstedt, behøver en kvinde tilsyneladende ingen særlig tilladelse til udrejse fra ægtemanden. Kvinder har pligt til på offentlige steder at bære den særlige klædedragt hijab, have håret dækket og ansigtet fri for make-up. Overtrædelse straffes med advarsel, bøde, op til 74 piskeslag eller tre måneders fængsel. Håndhævelsen af disse påbud har varieret over tid, og forekommer i høj grad at være vilkårlig. Med henvisning blandt andet hertil, proklamerede de konservative efter sejren ved parlamentsvalget i 2004, at social korruption ikke længere ville blive tolereret, og i juli samme år foretog det moralske politi flere razziaer mod kvinder. På den internationale kvindedag, den 8. marts 2006 samledes ca kvinder i Studenter- (Daneshjoo) parken for at fejre den internationale kvindedag. Forsamlingen blev imidlertid opløst af politiet, der dels forinden havde fotograferet deltagerne, dels optrådte meget voldeligt mod kvinderne og blandt andet slog og sparkede en 70-årig kendt næsten blind feministisk poet. Journalister blev tilbageholdt og deres kameraer konfiskeret. Vold over for kvinder i hjemmet er særdeles udbredt, og politiet er meget tilbageholdende med at involvere sig i disse sager, endsige rejse tiltale mod voldelige ægtefæller eller andre familiemedlemmer. I disse sager er det anerkendt at anvende blodpenge som kompensation, for så vidt angår kvinder dog kun det halve beløb i forhold til, hvis ofret havde været en mand. Voldtægt er ulovligt men udbredt og straffes sjældent Æ resvold Æresvold sker blandt de arabiske, kurdiske og azeri minoriteter. Ifølge UNHCR foreligger der AFP rapporter om, at mindst 40 kvinder fra Khuzestan blev dræbt af deres familier over en periode på to måneder i Der var ikke rapporter om adgang til statslig beskyttelse i denne type sager Utroskab Der er som ovenfor nævnt dødsstraf for utroskab. Reglerne om bevis er meget strenge i disse sager og kræver enten parternes tilståelse, fire mandlige vidner eller tre mandlige vidner og to kvindelige vidner. En mand, der griber sin kone i utroskab, kan uden risiko for straf slå hende og hendes partner ihjel. En kvinde har ikke samme rettighed Homoseksuelle Homoseksualitet er i stigende grad socialt accepteret. Således findes der rundt om i landet særlige steder, som er kendte samlingspunkter for homoseksuelle. Homoseksualitet praktiseres imidlertid oftest meget diskret.

13 ª«± ²ª ³ Der er ifølge straffelovgivningen op til dødsstraf for homoseksualitet. Det er dog vanskeligt at få sikre oplysninger om, hvordan reglerne praktiseres. Gennem flere år har det været den almindelige opfattelse, at myndighederne tilsyneladende ikke er opsøgende i forhold til at identificere og retsforfølge homoseksuelle, i al fald ikke så længe det praktiseres bag lukkede døre. Indtil 2004 oplyste de fleste kilder, at der ikke var rapporter om henrettelser i sager, retsforfølgelse og domfældelse skyldtes homoseksualitet, og at straffen i denne type sager derfor sandsynligvis havde været piskeslag indtil da. I 2005 rapporterede flere kilder derimod om en række straffesager mod homoseksuelle, der blev dømt til døden ved hængning. De seneste sager med dødsstraf var knyttet til voldtægt, men de fleste observatører gav udtryk for, at den officielle terminologi, det iranske systems syn på gengældelse, som en form for islamisk straf og landets meget dårlige generalieblad på menneskerettighedsområdet gør det yderst vanskeligt at fastslå, den sande karakter af en påstået kriminel handling. Hvilken betydning Special Protection Division, der blev oprettet af præsidenten i slutningen af 2005 med henblik på at kontrollere alle steder, hvor folk mødes, for tilfælde af moralsk kriminalitet, har for udviklingen inden for dette område er endnu uklart Politisk opposition Åben opposition mod den islamiske stat er ikke tilladt. Medlemmer af organisationer, som er imod styret risikerer henrettelse eller fængselsstraffe. I en del af sådanne tilfælde vil de formelle anklager ifølge visse kilder imidlertid ofte lyde på narkosmugling eller lignende. Nogle organisationers aktiviteter er derfor stort set udøvet i eksil. Organisationer som Tudeh, Iran Paad, Fedayin Khalq og Darafesh Kaviani er rapporteret til at have ingen eller meget begrænsede aktiviteter i Iran. Mojahedin Khalq, KDPI og Komala er de mest aktive organisationer, og skal fremhæves her Mojahedin Khalq Mojahedin Khalq bliver af myndighederne anset for at være en terroristorganisation. Mojahedin Khalq oplyses at være en af de mest aktive militante modstandsgrupper i Iran. Samtidig har der ikke været rapporteret om dødsfald i forbindelse med kampe mellem Mojahedin Khalq og regeringsstyrker i de seneste år. Organisationen har tidligere udøvet sine væsentligste aktiviteter fra Irak, men blev i forbindelse med invasionen af Irak i 2003 afvæbnet. Efterfølgende annoncerede den iranske regering, at man ville tilbyde amnesti til menige medlemmer af Mojahedin Khalq og i løbet af 2005 er 132 medlemmer af Mojahedin Khalq vendt tilbage til Iran under Internationale Røde Kors auspicier. Lavt rangerende medlemmer kan tilsyneladende returnere til Iran uden at opleve problemer, men der er ifølge UK Home Office også beviser for, at antallet af henrettelser er steget drastisk siden valget af Ahmadinejad i En af de henrettelser, der er sket i 2006, er den af Hojat Zamanis, der var medlem af Mojahedin Khalq en henrettelse, som skete efter en rettergang, der ikke opfyldte internationale standarder Kurdistan Demokratiske Parti i Iran (KDPI) KDPI har sit hovedkvarter i den kurdisk kontrollerede del af Irak. Formålet med organisationen er at skabe kulturel og lokal autonomi. Myndighederne slår meget hårdt ned på organisatio-

14 µ ¹º»¼½ ¾ ½ À Á û Ä Å Æ nens ledere og militante medlemmer, og ifølge KDPI er adskillige af dets medlemmer blevet henrettet gennem de seneste år Komala Komala er et kurdisk parti, der startede som en del af det iranske kommunistiske parti. Organisationens formål er at skabe demokrati og autonomi for den kurdiske befolkning. Myndighederne har i den seneste tid slået hårdt ned på Komala aktivister med dødsstraffe og henrettelser. To politiske aktivister med tilknytning til Komala blev henrettet i Studenterdemonstrationer Studenterdemonstrationerne, som fandt sted i 1999, skal her særligt omtales, da deltagelse heri i flere tilfælde har været et asylmotiv. Den 8. juli 1999 demonstrerede studenter fredeligt i Teheran på grund af myndighedernes indskrænkninger i ytringsfriheden, særligt på grund af lukningen af avisen Salam. Politiet og andre sikkerhedsstyrker slog overdrevent hårdt ned over for disse demonstrationer, hvilket resulterede i fire døde og 300 sårede, mens ca. 400 blev arresteret. Præsidenten ønskede efterfølgende at stille de ansvarlige myndighedspersoner til regnskab, og tiltale blev rejst mod flere personer, men ingen ledende myndighedspersoner blev dømt. Af de studenter, som blev arresteret, blev mange løsladt inden for et par måneder uden dog på noget tidspunkt at være blevet sigtet eller stillet for en dommer. Et antal på ca. 100 forblev imidlertid længere i fængsel, og enkelte er blevet idømt dødsstraf ved, hvad der rapporteres som meget unfair rettergange. I sommeren 2003 demonstrerede studenter og andre i hele landet. Demonstrationerne begyndte som protest mod forslag om privatisering af universiteterne, men udviklede sig til i højere grad at være politiske med slagord mod de politiske ledere. I nogle tilfælde slog politi og andre sikkerhedsstyrker overdrevent hårdt ned over for disse demonstrationer. Flere blev såret, og mindst en student blev dræbt. Under og efter demonstrationerne blev op mod mennesker, hovedsageligt ikke-studenter, arresteret. Ifølge U.S Department of State rapport fra februar 2005 sad ca. 130 personer fortsat tilbageholdt ved udgangen af Dansk asylpraksis I perioden 1. januar 2005 til 14. november 2006 har Flygtningenævnet afgjort 76 sager og meddelt opholdstilladelse i 30 sager (15 K-status, 7 F-status og 8 B-status). Nævnet omgjorde i de 10 første måneder af % af Udlændingeservices afslag, hvilket var en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor nævnets omgørelsesprocent har ligget på mellem %. Fra november 2005 til november 2006 omgjorde Nævnet 29 % af Udlændingeservices afslag. Blandt de sager, hvor der ikke blev meddelt opholdstilladelse, blev der i to sager meddelt afslag på grund af manglende troværdighed. I to sager blev ansøger, som følge af grov kriminalitet, nægtet opholdtilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 og stk. 2, idet de dog ikke vil kunne udsendes tvangsmæssigt til Iran eller til et andet land, hvor de ikke er beskyttet mod

15 Ç È É Ê ËÌÍÎÏ Ð É Ñ É Ï Ò ÓÔ ÕÍ Ö Ê Ø videresendelse til Iran. I to andre sager blev ansøgernes opholdstilladelse inddraget, idet de frivilligt var vendt tilbage til Iran. De iranske asylansøgeres asylmotiver er meget forskellige. Således spænder motiverne bredt over hele spektret af flygtningebegrebet. De sager hvori Flygtningenævnet har meddelt asyl kan i grove træk inddeles i nedenstående kategorier. 4.1 Politisk aktivitet Tretten sager har omhandlet politisk aktivitet. Flygtningenævnet har meddelt asyl til ansøgere, der er kommet i de iranske myndigheders søgelys, enten som følge af deres politiske aktiviteter i opposition til styret, deres ven- eller slægtskab med personer, der er politisk aktive, eller fordi myndighederne er af den opfattelse, at de er modstandere af styret. I to sammenhængende sager blev der meddelt K-status til et søskendepar og den enes ægtefælle som følge af aktiviteter for Mujahedin Khalq. Ansøgernes familie havde gennem mange år været udsat for omfattende chikane og trusler fra de iranske myndigheder som følge af farens aktiviteter. Begge havde deltaget i studenterdemonstrationer og den ene ansøger havde under tilbageholdelser været udsat for fysiske overgreb. Han havde ligeledes haft meldepligt siden 1992 og frem til udrejsen. Der blev ligeledes meddelt K-status til en gruppeleder for en celle i Fedayin Khalq. Han havde undervist cellens medlemmer i politik og i musik som politiske budskaber samt uddelt løbesedler. Da et af cellens medlemmer blev pågrebet af myndighederne, gik ansøger under jorden. I en sag blev meddelt K-status til en ansøger, der havde udøvet begrænsede politiske aktiviteter for en mindre monarkistisk gruppe, Persepolis, som han havde uddelt løbesedler for. Ansøgerens farbror, der levede i eksil i Tyskland, var stifter af gruppen. To andre medlemmer af ansøgerens gruppe var blevet anholdt, hvorfor det var sandsynligt, at han var eftersøgt af politiet. Flygtningenævnet meddelte K-status til en ansøger, der havde arbejdet som medhjælpende dommer ved en militærdomstol i Shiraz. Han havde været medlem af en organisation ved navn Kongestyret og Monarkisterne under ledelse af Prins Reza Pahlavi og havde udført propagandaaktiviteter samt åbenlyst kritiseret den politiske undertrykkelse i Iran. Ansøger havde deltaget i demonstrationer i Norge og Danmark og været eksponeret i norsk tv og en norsk avis, hvor hans asylsag havde været omtalt og han fremstået som kritiker af det iranske styre. Som militærperson havde han ligeledes haft udrejseforbud. Han og hans afghanske hustru, der tillige blev meddelt K-status, havde tidligere søgt asyl i Danmark under en anden identitet. Nævnet meddelte B-status til en mindreårig ansøger, der flere gange havde været tilbageholdt og udsat for fysiske overgreb som følge af farens politiske holdninger. Faren var forsvundet, og myndighederne prøvede gennem familien at finde frem til ham.

16 Ù Ú Û Ü ÝÞßàá â Û ã Û á ä åæ çß è Üé ê Fire sager vedrører ansøgere med konflikter som følge af studenteruroligheder. I to sager har ansøgerne deltaget i studenterdemonstrationer. I den ene sag havde ansøgeren været tilbageholdt og idømt 2 års betinget fængsel samt 40 piskeslag. I den anden sag havde ansøgeren i forbindelse med en demonstration været tilbageholdt og udsat for tortur, herunder piskeslag. Han havde endvidere uddelt løbesedler for en monarkistisk gruppe og var igen kommet i myndighedernes søgelys som følge af en partifælles anholdelse. I en tredje sag var den kvindelige ansøger blevet bortvist fra universitetet på grund af sine samfundskritiske udtalelser. Hun og ægtefællen havde endvidere været tilbageholdt og afhørt om en politisk aktiv ven. Nævnet tillagde det vægt, at det var den samme officer, der flere gange havde afhørt den kvindelige ansøger. I den fjerde sag havde den mandlige ansøger mod betaling trykt propagandamateriale til studenterorganisationer. Myndighederne havde fået kendskab hertil og i den anledning opsøgt hans arbejdsplads. Der blev meddelt K-status i alle fire sager. Tre af sagerne vedrørte ansøgere med tilknytning til de iranske myndigheder. I den ene sag meddelte nævnet B-status til en ansøger, der som Basij-medlem havde hjulpet en fange med at flygte, hvilket myndighederne var blevet bekendt med. I de to andre sammenhængende sager havde den mandlige ansøger, som oberst i Sepah, haft konflikter med sin overordnede og var flere gange blevet beskyldt for at sætte sig op mod de åndelige ledere. Da han blev degraderet og beordret udstationeret i Syrien, gik han under jorden. Han blev meddelt F- status og hans ægtefælle fik asyl i konsekvens af hans sag. 4.2 Sur place,medieeksponering I fire genoptagelsessager meddelte Flygtningenævnet asyl som følge af ansøgernes eksponering i Danmark, hvorved det måtte antages, at de iranske myndigheder var blevet bekendt med ansøgernes modstand mod det iranske styre. I to af sagerne fandt nævnet i første omgang ikke, at ansøgerne opfyldte betingelserne for at få asyl, og i de to andre sager fandt man ikke, at ansøgernes forklaringer var troværdige. I en sag blev der som følge af ansøgerens sultestrejke i Sandholm fængslet bragt indslag om ansøgeren i TV2 s nyheder og i et radioprogram. I en anden sag havde nævnet i første omgang afvist at genoptage sagen, da ansøgeren i tre avisartikler i Danmark ikke var blevet omtalt med sit fulde navn, at han ikke var blevet interviewet eller havde udtalt sig kritisk om det iranske styre, ligesom nogle trykte billeder havde været over 30 år gamle. Et par måneder senere blev ansøgers asylsag omtalt i artikler i Politiken. Ansøger var i disse artikler omtalt med fulde navn og artiklerne indeholdt et aktuelt fotografi af ansøger. Ansøger havde ikke, i de nævnte artikler, udtalt sig kritisk om det iranske styre og opfyldte derfor ikke betingelserne for at få K-status. Da det imidlertid ikke kunne afvises, at han som følge af omtale i en landsdækkende avis, var blevet eksponeret på en sådan måde, at han ved en tilbagevenden til Iran på nuværende tidspunkt ville være i risiko for at komme i de iranske myndigheders søgelys, blev han meddelt F-status. I den tredje sag havde ansøger fortsat sine politiske aktiviteter i Danmark og profileret sig ved at deltage radioudsendelser og som taler ved demonstrationer. I den fjerde sag var ansøgeren genstand for omfattende medieomtale som følge af nævnets afgørelse og hans efterfølgende sultestrejke. Der blev meddelt F-status i de to første sager og K-status i den tredje og fjerde sag. 4.3 Familiestridigheder En kvindelig ansøger var blevet gravid med sin herboende kæreste. Hun blev meddelt B- status da det ikke kunne afvises, at hun ved en tilbagevenden til Iran som gravid uden for ægteskab ville risikere overgreb omfattet af udlændingelovens 7, stk. 2.

17 ë ì í î ïðñòó ô í õ í ó ö ø ùñ ú îû ü I to andre sammenhængende sager (mor og datter) meddelte Flygtningenævnet F-status, da moren var udrejst med sine børn uden ægtefællens samtykke og derved risikerede en uforholdsmæssig straf ved en tilbagevenden til Iran. En kvindelig ansøger var af sin ægtefælle, blevet tvunget til at prostituere sig i Iran. Både hun og ægtefællen var narkomaner. I Danmark blev hun voldtaget af en herboende søsters ægtefælle. Hun frygtede at blive uretmæssigt beskyldt af svogerens familie i Iran for efterfølgende at have forvoldt hans død. Under sagens første behandling i Flygtningenævnet, fandt nævnet det ikke sandsynliggjort, at hendes prostitution og narkotikamisbrug skulle være kommet til de iranske myndigheders kendskab og fandt, at eventuelle konflikter med den afdøde svogers familie var af privatretlig karakter og derfor ikke asylrelevant. I 2005 genoptog Flygtningenævnet asylsagen og meddelte ansøger B-status. Nævnet lagde til grund, at der efter afslaget i 2004 var fremlagt fotos af det seksuelle forhold mellem ansøger og hendes afdøde svoger, at ansøgers familie i Iran havde været udsat for chikane af ansøgers ægtefælle, samt at ansøger havde et længerevarende forhold til en anden mand i Danmark. 4.4 Homoseksualitet Der er givet henholdsvis B- og F-status i to sager vedrørende homoseksuelle ansøgere. I den første sag var den mindreårige ansøger forfulgt af sin fader og kærestens brødre. I den anden sag var myndighederne bekendt med ansøgers homoseksualitet, og han havde under en tilbageholdelse været udsat for voldtægt. En tredje sag vedrørte et mindreårigt medlem af Basij, der havde været udsat for seksuelle tilnærmelser fra sin overordnede. Da han flygtede fra sin overordnede, var han bevæbnet. Nævnet fandt ikke at våbentyveriet kunne begrunde asyl, men en forklaring om årsagen til tyveriet ville kunne medføre en uforholdsmæssig straf. 4.5 Etniske minoriteter/politiske aktiviteter Der blev givet K-status til en kvindelig ansøger i konsekvens af ægtefællens sag. Ægtefællen tilhører Gashghai stammen, og der blev lagt vægt på det modsætningsforhold som ægtefællens del af stammen var i til det iranske styre. Han havde desuden sunget politiske sange og var udrejst illegalt. Der blev endvidere meddelt K-status til en kurder som følge af hans tilknytning til Komala. Ansøger flygtede som barn med forældrene til Irak efter Shahens fald i Her boede han i flygtningelejr frem til udrejsen i Som sympatisør for Komala, uddelte ansøger regeringskritisk materiale og turde derfor ikke vende tilbage til Iran sammen med familien i En etnisk kurder, der var født i Ramadiyah-lejren i Irak blev ligeledes meddelt K-status. Han vendte som ca. 18-årig tilbage til Iran sammen med sin familie. I modsætning til resten af familien fik han afslag på udstedelse af iransk ID-kort, da han ikke var født i Iran. I stedet blev han truet og overfaldet af de iranske myndigheder, der sagde, at såfremt han ikke forlod Iran og tog til Irak, så var han meddeler for KDPI. Ansøger var hverken medlem eller meddeler for KDPI. Resten af familien fik ligeledes problemer på grund af ansøger.

18 ý þ ÿ ÿ ÿ Én sag vedrørte en ansøger af etnisk arabisk oprindelse. Ansøgeren havde over en periode på et halvt år været tilbageholdt tre gange og udsat for tortur. Han blev hver gang løsladt mod kaution. Årsagen til tilbageholdelserne var dels, at ansøger skyldte penge væk og dels, at ansøger gennem en periode havde opholdt sig i Danmark, hvor han havde familie. Ansøger blev ligeledes beskyldt for at ville sabotere valget i Iran. En torturundersøgelse har bekræftet, at ansøger har været udsat for tortur. Da nævnet ikke kunne afvise, at ansøger ved en tilbagevenden til Iran på ny ville blive tilbageholdt og udsat for tortur, blev han meddelt B-status. I en anden sag blev et ældre kurdisk ægtepar meddelt B-status. Ansøgerne og deres tre sønner havde alle været aktive i KDPI. Familien havde blandt andet holdt partisaner skjult på deres bopæl. Den ene søn blev henrettet i 1983, den anden blev livsvarigt fængslet og den tredje søn, der har opholdstilladelse i Danmark, blev udsat for grov og langvarig tortur, hvilket har medført, at han i dag er stærkt invalideret. Den mandlige ansøger er syg som følge af tortur. Da de iranske myndigheder blev opmærksomme på, at ansøgerne planlagde at besøge deres søn i Danmark, blev de tilbageholdt og pålagt at bringe sønnen med tilbage til Iran. De blev ligeledes tvunget til at deponere skødet på deres hus samt en større sum penge. Efter ansøgernes udrejse er deres svigerdatter blevet afhørt om ansøgerne samt truet med fængsel. Da ansøgerne vil være i reel risiko for dødsstraf eller at blive underkastet tortur, meddelte nævnet dem B-status. 4.6 Religion Nævnet meddelte K-status til en ansøger, der var konverteret fra islam til kristendommen. Ansøger havde deltaget i religiøse møder samt modtaget kristendomsundervisning. Han havde været anholdt og tilbageholdt i 5 måneder af gardisterne og havde været udsat for tortur under tilbageholdelsen. Efter løsladelsen havde han i et halvt år ugentlig meldepligt og skulle desuden underskrive en erklæring på at opgive kristne aktiviteter. Ca. et år efter anholdelsen deltog ansøger i et religiøst møde, hvor to andre deltagere blev anholdt. Ansøger nåede at flygte fra mødet og forlod herefter Iran. 4.7 Praksis i Udlændingeservice Udlændingeservice har i 2005 behandlet 89 sager fra iranske asylsøgere. Der blev meddelt opholdstilladelse i 28 sager, hvilket svarer til en anerkendelsesprocent på 31. I 14 sager blev der meddelt K-status og i 14 sager B- eller F-status. Derudover blev der i 116 sager meddelt asyl efter udlændingelovens 8 (kvoteflygtninge). I to sager blev efter afslag på asyl givet humanitær opholdstilladelse, og i to sager blev der givet opholdstilladelse af andre særlige grunde, ligeledes i henhold til udlændingelovens Udsendelse af afviste asylsøgere I sager, hvor en ansøger medvirker og er i besiddelse af identitetspapirer, er der ikke problemer med udrejsen. I sager hvor en ansøger imidlertid ikke ønsker at medvirke til udrejsen og ikke er i besiddelse af rejsedokument, stiller den iranske ambassade krav om, at ansøgeren selv skal underskrive en ansøgning om udstedelse af rejsedokument. I sådanne sager hvor ansøgeren ikke ønsker at medvirke til udrejsen, er det således ikke muligt at udsende ansøgeren. Rigspolitiet har i et antal sager vedrørende iranske statsborgere anvendt frihedsberøvelse for at motivere ansøgere i udsendelsesposition til at samarbejde om udrejsen. I en Østre Lands-

19 !" #! $ %& ' ( )* rets kendelse af 30. september 2004 henviste landsretten til proportionalitetshensynet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5, stk. 1, litra f, da man løslod tre udlændinge, der til trods for længere tids frihedsberøvelse (mere end 12 måneder) ikke lod sig motivere til samarbejde. På denne baggrund løslod Rigspolitiet i september 2005 fem iranske statsborgere, idet disse personer til trods for forholdsvis langvarige frihedsberøvelser ikke lod sig motivere til at medvirke til at tilvejebringe forudsætninger for en frivillig udrejse. 5 Vigtigste kilder? Amnesty International, Public Statement: Iran: Amnesty International concerned at increasing censorship, december 2006? Amnesty International:Urgent Appeal:Reza Abbasi Iranian Azerbaijani Human Rights Defender, AI Index:MDE 13/131/2006? Rigspolitiet, Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylsøgere, oktober 2006, U. K. Home Office, Iran Country Report Iran, oktober 2006? Amnesty International, The W ire, oktober 2006? Amnesty International, Public Statement:Iran:Human Rights Defenders under attack Amnesty International calls for the ban on leading independent human rights organization to be over-turned, August 2006? Amnesty International Report 2006, maj 2006? Reporters without Borders, Iran Annual Report, maj 2006 (www.rsf.org)? U. S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2005, marts 2006? Human Rights W atch, W orld Report - Iran, Januar 2006 (www.hrw.org)? Udlændingestyrelsen, Rapport fra fact-finding mission til Iran, januar 2005? Amnesty International, Press Release:Iran:Death Sentence of juvenile offenders and stoning sentencing continue to be passed, oktober 2005? International Crisis Group:Middle East Briefing No. 18 W hat does Ahmadi-Nejad s Victory Mean?, august 2005? Saban Center - Event Information:Iran After the Election:A Long-Term Perspective, juni 2005? at the crossroads:iran, 2005? BBC NEW S:http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/ stm? UN, Special Representative of the Commission on Human Rights on the situation in the Islamic Republic of Iran, august 2001 og januar 2002.? UNHCR, Background paper on refugees and asylum seekers from the Islamic Republic of Iran, januar 2001? W ikipedia, the free encyclopedia (www.wikipedia.org)

20 Temanotat Det iranske domstolsvesenet Opprinnelig utarbeidet: 13. juli 2007 Senest oppdatert: 20. desember 2007 Det iranske domstolsvesenet LANDINFO desember

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009.

Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009. Statsborger fra Iran: Nævnet stadfæstede i foråret 2010 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Iran. Indrejst i 2009. Flygtningenævnet udtalte: Uanset om ansøgeren har forklaret

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Flygtningenævnets afgørelser

Flygtningenævnets afgørelser 1989, Flygtningenævnets afgørelser Et ægtepar og deres to mindreårige børn fra Somalia Nævnet stadfæstede i begyndelsen af 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en familie fra Somalia. Indrejst

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse. Flygtningenævnets præmisser Statsborgere fra Somalia: Nævnet stadfæstede i foråret 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende et ægtepar og deres to medfølgende børn fra Somalia. Indrejst i 2012. Den

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0037 Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen fra Saudi-

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Statsborgere fra Afghanistan

Statsborgere fra Afghanistan Statsborgere fra Afghanistan Nævnet stadfæstede i [sommeren] 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en kvindelig statsborger fra Afghanistan. Indrejst i 2010. Flygtningenævnet udtalte: Ansøgeren

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Flygtningenævnet stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Flygtningenævnet stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse. Statsborger fra Indien: Nævnet stadfæstede i sommeren 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en kvindelig statsborger fra Indien. Indrejst i 2012. Flygtningenævnet udtalte: Ansøgeren er kristen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere