Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Michal Støckel, Finn Gerdes Susanne Brixum deltog fra punkt 8 Finn Gerdes og Jørnanker Døpke deltog ikke i behandlingen af punkt 10 Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Richard Taube Annette Birkov Hanne Nørgaard deltog fra punkt 6 Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning /29

2 6. Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Omlægning af realkreditlån Afdelingernes budgetter Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Byggeskadeforsikring i renoveringssager Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Rygeforbud Sager til orientering Selskabets økonomiske situation Langhusene status Børneinstitution afleveringsforretning for afgravning af forurenet jord UHS, Ung i Hvidovre Syd status på projekt og økonomi Styringsdialog det årlige møde med Hvidovre Kommune Byfornyelse Danmarks acontoudlodning Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni Bilag 2: Lønudgifter elever Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning Bilag 9: Beboerrådgiverens årsrapport Bilag 10: Budgetopfølgning pr. 31. december Bilag 11: Dokumentationspakke Bilag 12: Oversigt over beboerklagenævnssager /29

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november 2011 Referat af repræsentantskabsmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til repræsentantskabet den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 3. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i revisionsprotokollen siden seneste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 4. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Friheden VI Marianne Salomonsen, næstformand 2013 Friheden I Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden VI 3/29

4 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden I Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden VI Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen Jævnfør vedtægterne er Richard Taube udpeget af medarbejderne som observatør til organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelse eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Christian Thode havde følgende meddelelser: Selskabet har fået en henvendelse fra Hvidovres Borgmester: En borger har i borgmesterens træffetid henvendt sig og oplyst, at borgeren har været udsat for røveri på stien langs Avedøre Havnevej og derfor siden har været utryg ved at færdes på denne. Borgmesteren har sat Teknisk Forvaltning til at se på mulighederne for at få beskåret træerne på stien, og opfordrer samtidig organisationsbestyrelsen til at drøfte sagen med politiet i Friheden. KAB ved Annette Birkov har kontaktet nærpolitiet, som ikke har fået anmeldelse af den konkrete sag og ikke mener, der er et generelt problem med overfald i Friheden. Flere i organisationsbestyrelsen var af den opfattelse, at nærpolitiet ikke er synlige i Friheden og ikke tager situationen alvorligt. KAB ved Hanne Nørgaard vil tage skridt til et bedre samarbejde med nærpolitiet. Organisationsbestyrelsen har tidligere drøftet anvendelse af udfordringsretten i forbindelse med mulighed for at regulere indskud for nuværende lejere. KAB s administrerende direktør Jesper Nygård arbejder med denne sag på ministerielt niveau. 4/29

5 I forbindelse med styringsdialogen med Hvidovre Kommune blev det drøftet, at kommunen sætter flere sårbare personer ind i samme opgang. Det kan være personer, der kommer fra afsoning i fængslet. Hvidovre Kommune kan ikke selektere disse på forhånd, da de ikke umiddelbart kender opgangens beboere. Det er nu aftalt, at der sker en løbende dialog mellem driftschef, afdelingsformand og Hvidovre Kommunen for at sikre, der ikke sker en ophobning af sårbare beboere i samme opgang. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 6. Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Organisationsbestyrelsen besluttede den 12. marts 2008 følgende i forbindelse med godkendelse af driftsbudgettet 2007/2008 for Friheden VI: Budgettet baserer sig blandt andet på følgende forudsætninger: Restfinansiering af indfasning samt dækning af akkumuleret underskud: Der tilføres midler fra dispositionsfonden som lån til: Restfinansieringen af indfasningen af den nødvendige huslejestigning afledt af den gennemførte renovering, og dækning af det akkumulerede underskud opstået i forbindelse med finansieringen af renoveringen, således at indfasning af huslejestigningen kan ske i overensstemmelse med Landsbyggefondens betingelser. Der er besluttet tilbagebetalingspligtigt af disse tilskud fra selskabets dispositionsfond. Kommunal godkendelse af at det akkumulerede underskud afvikles over 10 år. Såfremt kommunen ikke godkender afviklingen over 10 år, lånes midlerne fra dispositionsfonden under samme betingelser som anført ovenfor. Tilbagebetalingen til selskabets dispositionsfond forudsættes, at ske over en årrække i samme takt og i samme omfang, som en efterfølgende stigning af lejen på afdelingens nuværende erhvervslejemål viser sig mulig. Hvidovre Kommune har godkendt afvikling af det akkumulerede underskud over 10 år. 5/29

6 I nedenstående skema vises udbetalte lån fra dispositionsfonden, indfasning af huslejestigningen samt indfasning af markedsleje for erhverv. Der er udlånt i alt kr. fra dispositionsfonden. Sidste lån på kr. udbetales i indeværende budgetår, hvor også sidste huslejeforhøjelse er gennemført 1. november Friheden VI 2005/ / / / / / /12 Total 14 mdr. Modtaget lån fra dispositions fonden Indfasning af huslejestigning Lejestigning erhvervslejemål ( - foran beløbet betyder, at det er en indtægt i afdelingen) 6/29

7 I næste skema vises afdelingens overskud/underskud, afvikling af underskud via driftsbudget samt anvendt overskud til afvikling af underskud og afskrivning af underfinansiering på renoveringssager. Friheden VI 2006/ / / / / /12 Total Under/overskud kto Afvikling af underskud via driftsbudget Samlet afvikling af underskud Afskrivning af sager m. underfinansiering (- foran beløbet betyder, at overskud og beløb uden fortegn er underskud) Underskud på kr. og kr. i alt kr. er det underskud, der opstod ved restfinansiering af renoveringssagen, som er godkendt til afvikling over 10 år. De efterfølgende 3 år (2008/09, 2009/10 og 2010/11) har afdelingen overskud på i alt kr. ( kr kr kr.) Merlejeindtægten fra erhvervslejemål indgår i disse overskud. Overskuddene er anvendt til afvikling af underfinansiering og underskud i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger 74: Overskud ved en afdelings drift skal anvendes til dækning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen, jf. 66. Der er således anvendt overskud til afskrivning af underfinansiering i 2008/09 og i 2010/11 på i alt kr. Det drejer sig om følgende renoveringsopgaver: Opgange, bredbånd, varmemålere og pengeløse vaskerier. Øvrige overskud er anvendt til afvikling af underskuddet på kr., således at afdelingens underskud i dag udgør kr. 7/29

8 Havde merlejeindtægten fra erhvervslejemål været anvendt til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden, da havde afdelingens underskud været tilsvarende større. I budget 2012/2013 er indregnet afvikling af restunderskud på kr. samt en påbegyndelse af tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden på kr., således at den fulde merlejeindtægt på kr. anvendes til afvikling af underskud og tilbagebetaling af lån fra dspositionsfonden. Lån fra dispositionsfonden vil fra budget 2013/2014 blive tilbagebetalt med kr. årligt, hvorved lånet er tilbagebetalt over 4½ år. Den anvendte praksis for anvendelse af afdelingens overskud, samt forslag til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden er præsenteret for selskabets revisor, som ikke har bemærkninger hertil. at organisationsbestyrelsen tager redegørelse om tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden og afvikling af afdelingens underskud til efterretning. Endvidere, at organisationsbestyrelsen godkender, at merlejeindtægten fra erhvervsleje på kr. i budget 2012/13 anvendes til afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden. Fra budget 2013/14 tilbagebetales lån til dispositionsfonden med kr. årligt. Organisationsbestyrelsen tog redegørelse om tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden og afvikling af afdelingens underskud til efterretning. Det blev godkendt, at merlejeindtægten fra erhvervsleje på kr. i budget 2012/13 anvendes til afvikling af restunderskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden. Fra budget 2013/14 tilbagebetales lån til dispositionsfonden med kr. årligt. 7. Omlægning af realkreditlån Grundet den lave rente er der løbende fokus på muligheden for omlægning af lån med henblik på at opnå økonomiske besparelser for afdelingerne. Realkreditlån i Frihedens afdelinger er blevet gennemgået, og der er fundet fem lån i Friheden I, hvor der er store besparelser ved omlægning. Når omkostninger ved omlægning af fem lån er fratrukket, vil den årlige besparelse udgøre kr. Omlægningen har virkning fra 1. april Omlægningen af lån er iværksat ifølge aftale med formandskabet. 8/29

9 at organisationsbestyrelsen godkender omlægningen af fem lån i Friheden I med en samlet årlig besparelse på kr. Endvidere bemyndiger organisationsbestyrelsen KAB til løbende at holde øje med muligheden for at omlægge lån i Frihedens afdelinger, samt iværksætte omlægning, såfremt der er nettobesparelser på minimum kr. årligt. Organisationsbestyrelsen godkendte omlægningen af fem lån i Friheden I med en samlet årlig besparelse på kr. Endvidere bemyndigede organisationsbestyrelsen KAB til løbende at holde øje med muligheden for at omlægge lån i Frihedens afdelinger, samt iværksætte omlægning, såfremt der er nettobesparelser på minimum kr. årligt. 8. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2012 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Generelt for boligafdelingerne gør sig gældende, at der opkræves et nyt affaldsgebyr på 420 kr. pr. lejemål Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 22,30 kr. pr. m² eller 3,05 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 752,48 kr. pr. m² årligt. Besparelse på omlægning af lån er medtaget i budgettet Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med ½ mio. kr. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning er øget med kr. 9/29

10 Friheden VI Driftsbudget - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 35,04 kr. pr. m², eller 4,85 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 756,92 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på 0 kr. Lejen pr udgør fortsat 964,67 kr. pr. m² årligt Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 44,41 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.321,45kr. pr. m² årligt. For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig mindre indtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -20,69 kr. pr. m² eller -1,83 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.109,18 kr. pr. m² årligt. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2012/2013. KAB ved Annette Birkov bekræftede, at budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev godkendt på afdelingsmødet den 21. marts Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgetterne for 2012/2013 med den ændring, at følgende to opgaver på langtidsplanen i Friheden I flyttes fra budgettet 2011/2012 til 2012/2013: Udskiftning af låsesystem til 2 mio. kr. og udskiftning af opgangsdøre til mio. kr. 9. Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker KAB-administrerede boligorganisationer har en god tradition for at give unge mennesker praktikpladser til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Det burde der være gode mu- 10/29

11 ligheder for i KAB-fællesskabet, der består af 35 boligorganisationer og 285 boligafdelinger med ca. 600 ansatte i driften. Nogle boligorganisationer har også elever i dag. Boligorganisationen skal være godkendt til at have elever. De boligorganisationer, der ikke er godkendt, men ønsker at have elever, kan blive godkendt ved henvendelse til personalekonsulent Søren Silving: Søren Silving sørger for de nødvendige tilladelser. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i Aftalen betyder, at arbejdsgivere i dette tilfælde boligorganisationer - der indgår en uddannelsesaftale i 2012 med en elev, får en præmie på kr det første år. Tilskuddet er indregnet i bilaget til denne manchet, Lønudgifter elever. Med tanke på den stigende ungdomsarbejdsløshed er der nu god grund til at tiltrække flere til den 3 år og 3 måneder lange svendeuddannelse. I løbet af få år vil mange virksomheder mangle kvalificeret arbejdskraft, så det er ikke kun for den unges skyld, men også til egen fordel. Uddannelsesaftalerne kan være meget fleksible, og I kan få en aftale, der passer til jeres afdelinger. F.eks. er det muligt at deles med en anden afdeling om en elev eller at indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen. Bonuspræmien på de kr. betyder, at den samlede lønudgift til en elev under 25 år pr. d.d. er ca kr. fordelt på de 3 år og 3 måneders læretid. Det svarer til en gennemsnitlig lønudgift på ca kr. pr. år. Bilag 2: Lønudgifter elever at organisationsbestyrelsen beslutter, om boligorganisationen ønsker at ansætte elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Organisationsbestyrelsen godkendte at ansætte en elev. Et år efter ansættelsen af en elev vil organisationsbestyrelsen vurdere, om der skal ansættes yderligere en elev. 10. Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Organisationsbestyrelsen besluttede på møde den 5. september 2011, at udkast til en ny lejeaftale for spidsbelastningscentralen skulle vurderes af advokatfirmaet Energi og Miljø. Firmaet skulle fokusere på, hvilken lovgivning en eventuel ny lejeaftale vil være omfattet af. 11/29

12 Denne vurdering er gennemført, og Energi og Miljø har udarbejdet et notat, der vedlægges som bilag. Konklusionen i notatet er: Udgifter til anvendelsen af faste anlæg, herunder lejeudgifter, er som udgangspunkt ikke omfattet af prisreguleringen i henhold til varmeforsyningsloven. I den konkrete sag indgår anvendelsen af spidbelastningscentralen imidlertid som en del af den modydelse, skal præstere for leveringen af varme fra Hvidovre Syd Fjernvarme. På baggrund af Energitilsynets og Energiklagenævnets tidligere afgørelse i lignende sag fra 2003 vurderer vi, at det over for Hvidovre Syd Fjernvarme kan anføres, at dennes andel i omkostningerne efter leveranceaftalen af 13. juni 1988 udgør kompensation for omkostninger, som afholder som en del af fjernvarmetariffen. Kompensationen er i givet fald omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, og skal opgøres på omkostningsbasis. Vores vurdering sigter i første række til det aktuelle forhandlingsforløb med Hvidovre Syd Fjernvarme. En endelig afklaring af spørgsmålet forudsætter således, dels at Hvidovre Syd Fjernvarme konkret gør de fremtidige varmeleverancer betinget af, at Hvidovre Syd Fjernvarmes andel i udgifterne til spidslastcentralen fastsættes til markedslejen, dels at sagen herefter indbringes for Energitilsynet og eventuelt domstolene,hvis aftaleforholdet ikke i tilstrækkelig grad kan belyses ved en almindelig klagesag. For det tilfælde, at Hvidovre Syd Fjernvarme fortsat gør gældende, at aftaleforholdet er omfattet af erhvervslejeloven, bemærkes det, at denne efter 1, stk. 1, alene omfatter leje af lokaler. Aftaleforholdet vedrører som vi forstår det primært anvendelsen af det varmeproducerende anlæg og kun i accessorisk omfang lokaler (bygninger) som forudsat i lovens 1, stk. 1. Det er i retspraksis således fastslået, at erhvervslejeloven i et konkret tilfælde ikke gjaldt en aftale om brug af del af et værksted samt maskiner. Det er således også tvivlsomt om aftaleforholdet, selv hvis det ikke anses for omfattet af varmeforsyningsloven, skulle være omfattet af erhvervsloven. Hvis ingen af delene er tilfældet, vil der som udgangspunkt være aftalefrihed med de generelle undtagelser, der følger af urimelighedsklausulen i aftalelovens 36 eller anden tilsvarende lovgivning f.eks. på konkurrenceområdet. Efterfølgende har formandskabet bedt om en vurdering af spidsbelastningscentralens fremtid blandt andet set i relation til, at der i forbindelse med udskiftning af varmerør arbejdes på direkte forsyning af fjernvarme ude i blokkene. 12/29

13 Der har været afholdt møde mellem EBO Consult (administrator for Hvidovre Syd Fjernvarme), KAB (forretningsfører for ) og Henrik Larsen, rådgivende ingeniørfirma (rådgiver for ). Efter mødet ses følgende mulige scenarier for spidsbelastningscentralens fremtid: EBO Consult bekræfter, at Frihedens spidsbelastningscentral indgår som spids- og reservecentral i Hvidovre Syd Fjernvarmes varmeplaner for et større udbygningsområde i Hvidovre Syd. Dette betyder, at spidsbelastningscentralen vil kunne fortsætte som sådan i en årrække fremover. EBO Consult bekræfter, at såfremt ikke ønsker at fortsætte aftalen om spidsbelastningscentral, da vil Hvidovre Syd Fjernvarme etablere erstatningsvarmekapacitet andet steds (blandt andet vekslere på Dansborgskolen). Ved etablering af nye forsyningsveje for fjernvarme (jordledninger til beholderrum i boligblokke) kan hovedvarmecentralen nedlægges. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør har i samarbejde med EBO Consult udarbejdet budget for nye forsyningsveje for fjernvarme. Budgettet indgår i Helhedsplanen for Friheden I. I Hvidovre Kommunes varmeplan fra 1984 indgår Frihedens spidsbelastningscentral, som spids- og reservelastcentral i fjernvarmesystemet øst for Avedøre Havnevej. En eventuel nedlæggelse af spidsbelastningscentralen skal godkendes af Hvidovre Kommune. Økonomi Hvidovre Syd Fjernvarme betaler i dag en omkostningsbestemt andel af udgifterne for driften af varmecentralen, som leje for spidsbelastningscentralen. Andelen har de seneste år i gennemsnit udgjort knap kr. I udkast til ny aftale falder denne andel til kr. årligt, i det der er taget udgangspunkt i en ejendomsmæglervurdering af erhvervslejen pr. m². I nuværende aftale påhviler det at afholde udgifter til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer, der udgør spidsbelastningscentralen. Hvidovre Syd Fjernvarme har alene ansvaret for en nedgravet gasolietank. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør, har udarbejdet et budget for de samlede udgifter til demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v. Budgettet er på kr. (2010). I ny aftale forpligtes Hvidovre Syd Fjernvarme til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer dog ikke demontering af skorstenen. Tages der udgangspunkt i Henrik Larsens budget for demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v., betyder en ny aftale, at det vil være gratis for, hvis spidsbelastningscentralen nedlægges, såfremt skorstenen bliver stående. Ønskes skorstenen demonteret, vil det koste mellem og kr. 13/29

14 Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme at organisationsbestyrelsen drøfter spidsbelastningscentralens fremtid samt tager stilling til, om der skal indgås ny lejeaftale med Hvidovre Syd Fjernvarme og i så fald på hvilke vilkår. Organisationsbestyrelsen udskød beslutningen, da den først ønsker klarhed om Hvidovre Kommunes og VEKS s holdning til fremtiden for spidsbelastningscentralen. 11. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager: opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering er en ordning, der træder i kraft, der hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager. Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. 14/29

15 KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. at organisationsbestyrelsen tager til efterretning: - at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskade fondens byggeskadeforsikring for renoveringssager - at organisationsbestyrelsen beslutter, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. 12. Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Organisationsbestyrelsen bevilgede den 28. marts 2011, kr. ekskl. moms til konsulentbistand til udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om et nyt boligsocialt projekt. En arbejdsgruppe, bestående af beboerdemokrater, kommunal repræsentant, beboerrådgiveren, driftschefen og forretningsføreren, har i samarbejde med konsulenten udarbejdet en ansøgning om prækvalifikation. Ansøgningen vedlægges som bilag. I ansøgningen lægges vægt på, at den fortsatte indsats skal kobles sammen med den kommende fysiske helhedsplan i Friheden I. Der er udpeget tre indsatsområder: a) Styrke de unges ejerskab til boligområdet Via projekter og frivilligt arbejde skal de unges ejerskab til området styrkes og deres forståelse for projektstyring, projektudvikling og den demokratiske proces skal udvikles. b) Formidling af praktikpladser etc. Der skal arbejdes med at formidle praktikpladser, elev- og lærepladser, fritidsjobs etc. til unge, der møder barrierer i forhold til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Driftspersonalet skal uddannes til at fungere som mentorer for de unge. 15/29

16 c) Hjælp til beboerne i renoveringsprocessen Der skal udvikles nye metoder til formidling og information til beboerne- Der skal også ydes særlig hjælp til løsning af praktiske problemer i forhold til udsatte beboere. Her kan være tale om fysisk og psykisk handicappede beboere, beboere med ringe danskkundskaber, svagelige ældre, enlige ressourcesvage etc. Der ansøges om ansættelse af en koordinator på fuld tid til gennemførelse af projektet. Den boligsociale indsats søges for perioden 2013 til Det foreløbige overordnede budget er på kr. Heraf skal der findes medfinansierering på 25 % svarende til kr. Inden ansøgningen kan indsendes til Landsbyggefonden, skal Hvidovre Kommune give deres støtte til ansøgningen. Hvidovre Kommune har meddelt, at denne ansøgning kan behandles administrativt, hvilket betyder, at den ikke skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde. Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation at organisationsbestyrelsen godkender, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til Hvidovre Kommune og efterfølgende til Landsbyggefonden. Organisationsbestyrelsen godkendte, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til Hvidovre Kommune og efterfølgende til Landsbyggefonden. 13. Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at medarbejdere, der har varetaget vejrligsovervågning i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. 16/29

17 Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. Det generelle billede frem til 2005 var, at der i de daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som blev udbetalt med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. Det betyder for, at der skal efterreguleres for vejrligsovervågning for perioden 2004 til Udgiften beløber sig til kr. I praksis er det medarbejdere i vagtordningen, der udfører vejrligsovervågning. KAB har derfor udarbejdet forslag til en ændring af vagtordningen, hvoraf det fremgår, at opgaven vejrligsovervågning udføres af de samme medarbejdere, som indgår i vagtordningen, men honorering sker særskilt. Honorering for vagtordningen sættes tilsvarende ned, således at medarbejderne samlet set får samme løntillæg for vagtordning og vejrligsovervågning som hidtil. Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning - at organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at der sker efterregulering af vejrligsovervågning på i alt kr. - at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af ny aftale om vagtordning Organisationsbestyrelsen godkendte, at der sker efterregulering af vejrligsovervågning på i alt kr. 17/29

18 Herudover udskød organisationsbestyrelsen at træffe beslutning om indgåelse af ny aftale om vagtordning, indtil afdelingsbestyrelsen har behandlet sagen. Afdelingsbestyrelsen skal blandt andet på baggrund af statistisk materiale se på indhold og relevans af vagtordningen. 14. Rygeforbud En ansat på den lokale politistation på Strandmarksvej har henvendt sig til afdelingsbestyrelsen og gjort opmærksom på, at han oplever daglige gener fra røg, der siver ind i politiets lokaler. Han anmoder om muligheden for, at der ikke bliver røget i billardlokalet, da røgen stammer herfra. Den generelle holdning i afdelingsbestyrelsen er, at det bør respekteres, da der skal tage hensyn til lejerne i vores erhvervslejemål. Der er dog en person i afdelingsbestyrelsen, der føler sig stødt over afdelingsbestyrelsens udmelding om rygeforbud i lokal-tv s og billlards lokaler. Derfor bliver denne anmodning fra lokalpolitiet videresendt til organisationen for en afgørelse. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres rygeforbud i lokal TV s og billards lokaler. Organisationsbestyrelsen godkendte at indføre rygeforbud i lokal TV s og billards lokaler. KAB ved Annette Birkov skriver brev til lokalformanden, som Marianne Salomonsen afleverer. Sager til orientering 15. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. 18/29

19 Den kvartalsvise rapportering fra KAB s investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB//Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 6,90 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,40 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,10 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,00 %. Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 1. marts 2011 (efter udlodning) Indre værdi 17. februar 2012 (efter udlodning) Ændring af indre værdi ,82 100,98 1,16 %-point SEB ,30 102,04 2,74 %-point Nykredit ,64 102,37 2,73 %-point Indre værdi 17. februar 2012 (efter udlodning) er udtryk for korrigeret indre kursværdi efter udbetaling af udlodning for regnskabsåret Der er pr. 27. januar 2012 udbetalt 6 kr. pr. andel for regnskabsåret 2011 fra hver af de 3 investeringsforeninger; Danske Capital, SEB og Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organistionsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19/29

20 16. Langhusene status Byggeriet Byggeriet forløber fortsat planmæssigt og er afleveret 1. december 2011 med efterfølgende flydende indflytning fra denne dato til 1. februar Byggeudvalget mødtes den 6. februar 2012, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet og nødvendige beslutninger truffet, herunder bl.a. spørgsmålet om afregning af vandforbrug. Oprindeligt var tanken i AlmenBolig+ forsøgskonceptet, at der skulle ske en direkte afregning af vandforbruget imellem beboer og forsyningsselskabet ved aflæsningsmåler i boligen. Dette princip er ikke fulgt i det endelige opførte projekt, hvorfor der nu sker en betaling af vandforbrug over vandregnskab administreret af KAB via bimåler i boligen og hovedmåler over for forsyningsselskabet, svarende til samme princip som i selskabets øvrige afdelinger. Denne afregningsform viser sig at være den mest økonomisk fordelagtige for den enkelte beboer. Byggeudvalgets næste møde var reserveret til den 12. marts 2012 med henblik på godkendelse af byggeregnskabet og efterfølgende fremsendelse heraf til kommunens godkendelse. Men dette møde er udsat til den 10. maj 2012, da det har vist sig vanskeligt at indsamle alle nødvendige oplysninger hertil, bl.a. fordi det først forventes, at kommunen har behandlet en anmodning om refusion af kommunens andel af miljø- og ekstrafunderingsomkostninger i slutningen af marts Afleveringen af byggeriet er forløbet planmæssigt, og med meget få og ikke væsentlige mangler. Der er færre mangler, end der normalt ses i nybyggeri, hvilket altovervejende skyldes, at boligerne indvendigt er næsten fuldt færdige fra fabrik. Beboerne har skullet vænne sig til byggeriets varmesystem, hvilket har medført svigtende varme ved fejlhåndtering, ligesom der er oplevet at være nogle få programmeringsfejl i varmesystemet, der dog hurtig er blevet rettet af leverandøren. Projektets økonomi ser fortsat god ud, og det forventes, at endeligt byggeregnskab vil udvise en mindre anlægssum end den ved Skema B godkendte. I forbindelse med udarbejdelse af det foreløbige udlejningsbudget oplyste SKAT grundværdien til kr. (ejendomsvurderingen 2010). I 2011 er der betalt grundskyld til Hvidovre Kommune på baggrund af en grundværdi på kr. (ejendomsvurderingen 2009). Da der er usædvanlig stor forskel på de to vurderinger, har KAB bedt det rådgivende firma Rafn & søn vurdere, om der kan gøres indsigelse mod ejendomsvurderingen fra 2009 og dermed den betalte grundskyld. 20/29

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Revisionen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra ekstraordinært

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere