Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Michal Støckel, Finn Gerdes Susanne Brixum deltog fra punkt 8 Finn Gerdes og Jørnanker Døpke deltog ikke i behandlingen af punkt 10 Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Richard Taube Annette Birkov Hanne Nørgaard deltog fra punkt 6 Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning /29

2 6. Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Omlægning af realkreditlån Afdelingernes budgetter Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Byggeskadeforsikring i renoveringssager Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Rygeforbud Sager til orientering Selskabets økonomiske situation Langhusene status Børneinstitution afleveringsforretning for afgravning af forurenet jord UHS, Ung i Hvidovre Syd status på projekt og økonomi Styringsdialog det årlige møde med Hvidovre Kommune Byfornyelse Danmarks acontoudlodning Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni Bilag 2: Lønudgifter elever Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning Bilag 9: Beboerrådgiverens årsrapport Bilag 10: Budgetopfølgning pr. 31. december Bilag 11: Dokumentationspakke Bilag 12: Oversigt over beboerklagenævnssager /29

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november 2011 Referat af repræsentantskabsmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til repræsentantskabet den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 3. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i revisionsprotokollen siden seneste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 4. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Friheden VI Marianne Salomonsen, næstformand 2013 Friheden I Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden VI 3/29

4 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden I Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden VI Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen Jævnfør vedtægterne er Richard Taube udpeget af medarbejderne som observatør til organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelse eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Christian Thode havde følgende meddelelser: Selskabet har fået en henvendelse fra Hvidovres Borgmester: En borger har i borgmesterens træffetid henvendt sig og oplyst, at borgeren har været udsat for røveri på stien langs Avedøre Havnevej og derfor siden har været utryg ved at færdes på denne. Borgmesteren har sat Teknisk Forvaltning til at se på mulighederne for at få beskåret træerne på stien, og opfordrer samtidig organisationsbestyrelsen til at drøfte sagen med politiet i Friheden. KAB ved Annette Birkov har kontaktet nærpolitiet, som ikke har fået anmeldelse af den konkrete sag og ikke mener, der er et generelt problem med overfald i Friheden. Flere i organisationsbestyrelsen var af den opfattelse, at nærpolitiet ikke er synlige i Friheden og ikke tager situationen alvorligt. KAB ved Hanne Nørgaard vil tage skridt til et bedre samarbejde med nærpolitiet. Organisationsbestyrelsen har tidligere drøftet anvendelse af udfordringsretten i forbindelse med mulighed for at regulere indskud for nuværende lejere. KAB s administrerende direktør Jesper Nygård arbejder med denne sag på ministerielt niveau. 4/29

5 I forbindelse med styringsdialogen med Hvidovre Kommune blev det drøftet, at kommunen sætter flere sårbare personer ind i samme opgang. Det kan være personer, der kommer fra afsoning i fængslet. Hvidovre Kommune kan ikke selektere disse på forhånd, da de ikke umiddelbart kender opgangens beboere. Det er nu aftalt, at der sker en løbende dialog mellem driftschef, afdelingsformand og Hvidovre Kommunen for at sikre, der ikke sker en ophobning af sårbare beboere i samme opgang. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 6. Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Organisationsbestyrelsen besluttede den 12. marts 2008 følgende i forbindelse med godkendelse af driftsbudgettet 2007/2008 for Friheden VI: Budgettet baserer sig blandt andet på følgende forudsætninger: Restfinansiering af indfasning samt dækning af akkumuleret underskud: Der tilføres midler fra dispositionsfonden som lån til: Restfinansieringen af indfasningen af den nødvendige huslejestigning afledt af den gennemførte renovering, og dækning af det akkumulerede underskud opstået i forbindelse med finansieringen af renoveringen, således at indfasning af huslejestigningen kan ske i overensstemmelse med Landsbyggefondens betingelser. Der er besluttet tilbagebetalingspligtigt af disse tilskud fra selskabets dispositionsfond. Kommunal godkendelse af at det akkumulerede underskud afvikles over 10 år. Såfremt kommunen ikke godkender afviklingen over 10 år, lånes midlerne fra dispositionsfonden under samme betingelser som anført ovenfor. Tilbagebetalingen til selskabets dispositionsfond forudsættes, at ske over en årrække i samme takt og i samme omfang, som en efterfølgende stigning af lejen på afdelingens nuværende erhvervslejemål viser sig mulig. Hvidovre Kommune har godkendt afvikling af det akkumulerede underskud over 10 år. 5/29

6 I nedenstående skema vises udbetalte lån fra dispositionsfonden, indfasning af huslejestigningen samt indfasning af markedsleje for erhverv. Der er udlånt i alt kr. fra dispositionsfonden. Sidste lån på kr. udbetales i indeværende budgetår, hvor også sidste huslejeforhøjelse er gennemført 1. november Friheden VI 2005/ / / / / / /12 Total 14 mdr. Modtaget lån fra dispositions fonden Indfasning af huslejestigning Lejestigning erhvervslejemål ( - foran beløbet betyder, at det er en indtægt i afdelingen) 6/29

7 I næste skema vises afdelingens overskud/underskud, afvikling af underskud via driftsbudget samt anvendt overskud til afvikling af underskud og afskrivning af underfinansiering på renoveringssager. Friheden VI 2006/ / / / / /12 Total Under/overskud kto Afvikling af underskud via driftsbudget Samlet afvikling af underskud Afskrivning af sager m. underfinansiering (- foran beløbet betyder, at overskud og beløb uden fortegn er underskud) Underskud på kr. og kr. i alt kr. er det underskud, der opstod ved restfinansiering af renoveringssagen, som er godkendt til afvikling over 10 år. De efterfølgende 3 år (2008/09, 2009/10 og 2010/11) har afdelingen overskud på i alt kr. ( kr kr kr.) Merlejeindtægten fra erhvervslejemål indgår i disse overskud. Overskuddene er anvendt til afvikling af underfinansiering og underskud i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger 74: Overskud ved en afdelings drift skal anvendes til dækning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen, jf. 66. Der er således anvendt overskud til afskrivning af underfinansiering i 2008/09 og i 2010/11 på i alt kr. Det drejer sig om følgende renoveringsopgaver: Opgange, bredbånd, varmemålere og pengeløse vaskerier. Øvrige overskud er anvendt til afvikling af underskuddet på kr., således at afdelingens underskud i dag udgør kr. 7/29

8 Havde merlejeindtægten fra erhvervslejemål været anvendt til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden, da havde afdelingens underskud været tilsvarende større. I budget 2012/2013 er indregnet afvikling af restunderskud på kr. samt en påbegyndelse af tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden på kr., således at den fulde merlejeindtægt på kr. anvendes til afvikling af underskud og tilbagebetaling af lån fra dspositionsfonden. Lån fra dispositionsfonden vil fra budget 2013/2014 blive tilbagebetalt med kr. årligt, hvorved lånet er tilbagebetalt over 4½ år. Den anvendte praksis for anvendelse af afdelingens overskud, samt forslag til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden er præsenteret for selskabets revisor, som ikke har bemærkninger hertil. at organisationsbestyrelsen tager redegørelse om tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden og afvikling af afdelingens underskud til efterretning. Endvidere, at organisationsbestyrelsen godkender, at merlejeindtægten fra erhvervsleje på kr. i budget 2012/13 anvendes til afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden. Fra budget 2013/14 tilbagebetales lån til dispositionsfonden med kr. årligt. Organisationsbestyrelsen tog redegørelse om tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden og afvikling af afdelingens underskud til efterretning. Det blev godkendt, at merlejeindtægten fra erhvervsleje på kr. i budget 2012/13 anvendes til afvikling af restunderskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden. Fra budget 2013/14 tilbagebetales lån til dispositionsfonden med kr. årligt. 7. Omlægning af realkreditlån Grundet den lave rente er der løbende fokus på muligheden for omlægning af lån med henblik på at opnå økonomiske besparelser for afdelingerne. Realkreditlån i Frihedens afdelinger er blevet gennemgået, og der er fundet fem lån i Friheden I, hvor der er store besparelser ved omlægning. Når omkostninger ved omlægning af fem lån er fratrukket, vil den årlige besparelse udgøre kr. Omlægningen har virkning fra 1. april Omlægningen af lån er iværksat ifølge aftale med formandskabet. 8/29

9 at organisationsbestyrelsen godkender omlægningen af fem lån i Friheden I med en samlet årlig besparelse på kr. Endvidere bemyndiger organisationsbestyrelsen KAB til løbende at holde øje med muligheden for at omlægge lån i Frihedens afdelinger, samt iværksætte omlægning, såfremt der er nettobesparelser på minimum kr. årligt. Organisationsbestyrelsen godkendte omlægningen af fem lån i Friheden I med en samlet årlig besparelse på kr. Endvidere bemyndigede organisationsbestyrelsen KAB til løbende at holde øje med muligheden for at omlægge lån i Frihedens afdelinger, samt iværksætte omlægning, såfremt der er nettobesparelser på minimum kr. årligt. 8. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2012 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Generelt for boligafdelingerne gør sig gældende, at der opkræves et nyt affaldsgebyr på 420 kr. pr. lejemål Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 22,30 kr. pr. m² eller 3,05 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 752,48 kr. pr. m² årligt. Besparelse på omlægning af lån er medtaget i budgettet Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med ½ mio. kr. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning er øget med kr. 9/29

10 Friheden VI Driftsbudget - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 35,04 kr. pr. m², eller 4,85 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 756,92 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på 0 kr. Lejen pr udgør fortsat 964,67 kr. pr. m² årligt Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 44,41 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.321,45kr. pr. m² årligt. For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig mindre indtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -20,69 kr. pr. m² eller -1,83 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.109,18 kr. pr. m² årligt. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2012/2013. KAB ved Annette Birkov bekræftede, at budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev godkendt på afdelingsmødet den 21. marts Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgetterne for 2012/2013 med den ændring, at følgende to opgaver på langtidsplanen i Friheden I flyttes fra budgettet 2011/2012 til 2012/2013: Udskiftning af låsesystem til 2 mio. kr. og udskiftning af opgangsdøre til mio. kr. 9. Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker KAB-administrerede boligorganisationer har en god tradition for at give unge mennesker praktikpladser til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Det burde der være gode mu- 10/29

11 ligheder for i KAB-fællesskabet, der består af 35 boligorganisationer og 285 boligafdelinger med ca. 600 ansatte i driften. Nogle boligorganisationer har også elever i dag. Boligorganisationen skal være godkendt til at have elever. De boligorganisationer, der ikke er godkendt, men ønsker at have elever, kan blive godkendt ved henvendelse til personalekonsulent Søren Silving: Søren Silving sørger for de nødvendige tilladelser. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i Aftalen betyder, at arbejdsgivere i dette tilfælde boligorganisationer - der indgår en uddannelsesaftale i 2012 med en elev, får en præmie på kr det første år. Tilskuddet er indregnet i bilaget til denne manchet, Lønudgifter elever. Med tanke på den stigende ungdomsarbejdsløshed er der nu god grund til at tiltrække flere til den 3 år og 3 måneder lange svendeuddannelse. I løbet af få år vil mange virksomheder mangle kvalificeret arbejdskraft, så det er ikke kun for den unges skyld, men også til egen fordel. Uddannelsesaftalerne kan være meget fleksible, og I kan få en aftale, der passer til jeres afdelinger. F.eks. er det muligt at deles med en anden afdeling om en elev eller at indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen. Bonuspræmien på de kr. betyder, at den samlede lønudgift til en elev under 25 år pr. d.d. er ca kr. fordelt på de 3 år og 3 måneders læretid. Det svarer til en gennemsnitlig lønudgift på ca kr. pr. år. Bilag 2: Lønudgifter elever at organisationsbestyrelsen beslutter, om boligorganisationen ønsker at ansætte elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Organisationsbestyrelsen godkendte at ansætte en elev. Et år efter ansættelsen af en elev vil organisationsbestyrelsen vurdere, om der skal ansættes yderligere en elev. 10. Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Organisationsbestyrelsen besluttede på møde den 5. september 2011, at udkast til en ny lejeaftale for spidsbelastningscentralen skulle vurderes af advokatfirmaet Energi og Miljø. Firmaet skulle fokusere på, hvilken lovgivning en eventuel ny lejeaftale vil være omfattet af. 11/29

12 Denne vurdering er gennemført, og Energi og Miljø har udarbejdet et notat, der vedlægges som bilag. Konklusionen i notatet er: Udgifter til anvendelsen af faste anlæg, herunder lejeudgifter, er som udgangspunkt ikke omfattet af prisreguleringen i henhold til varmeforsyningsloven. I den konkrete sag indgår anvendelsen af spidbelastningscentralen imidlertid som en del af den modydelse, skal præstere for leveringen af varme fra Hvidovre Syd Fjernvarme. På baggrund af Energitilsynets og Energiklagenævnets tidligere afgørelse i lignende sag fra 2003 vurderer vi, at det over for Hvidovre Syd Fjernvarme kan anføres, at dennes andel i omkostningerne efter leveranceaftalen af 13. juni 1988 udgør kompensation for omkostninger, som afholder som en del af fjernvarmetariffen. Kompensationen er i givet fald omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, og skal opgøres på omkostningsbasis. Vores vurdering sigter i første række til det aktuelle forhandlingsforløb med Hvidovre Syd Fjernvarme. En endelig afklaring af spørgsmålet forudsætter således, dels at Hvidovre Syd Fjernvarme konkret gør de fremtidige varmeleverancer betinget af, at Hvidovre Syd Fjernvarmes andel i udgifterne til spidslastcentralen fastsættes til markedslejen, dels at sagen herefter indbringes for Energitilsynet og eventuelt domstolene,hvis aftaleforholdet ikke i tilstrækkelig grad kan belyses ved en almindelig klagesag. For det tilfælde, at Hvidovre Syd Fjernvarme fortsat gør gældende, at aftaleforholdet er omfattet af erhvervslejeloven, bemærkes det, at denne efter 1, stk. 1, alene omfatter leje af lokaler. Aftaleforholdet vedrører som vi forstår det primært anvendelsen af det varmeproducerende anlæg og kun i accessorisk omfang lokaler (bygninger) som forudsat i lovens 1, stk. 1. Det er i retspraksis således fastslået, at erhvervslejeloven i et konkret tilfælde ikke gjaldt en aftale om brug af del af et værksted samt maskiner. Det er således også tvivlsomt om aftaleforholdet, selv hvis det ikke anses for omfattet af varmeforsyningsloven, skulle være omfattet af erhvervsloven. Hvis ingen af delene er tilfældet, vil der som udgangspunkt være aftalefrihed med de generelle undtagelser, der følger af urimelighedsklausulen i aftalelovens 36 eller anden tilsvarende lovgivning f.eks. på konkurrenceområdet. Efterfølgende har formandskabet bedt om en vurdering af spidsbelastningscentralens fremtid blandt andet set i relation til, at der i forbindelse med udskiftning af varmerør arbejdes på direkte forsyning af fjernvarme ude i blokkene. 12/29

13 Der har været afholdt møde mellem EBO Consult (administrator for Hvidovre Syd Fjernvarme), KAB (forretningsfører for ) og Henrik Larsen, rådgivende ingeniørfirma (rådgiver for ). Efter mødet ses følgende mulige scenarier for spidsbelastningscentralens fremtid: EBO Consult bekræfter, at Frihedens spidsbelastningscentral indgår som spids- og reservecentral i Hvidovre Syd Fjernvarmes varmeplaner for et større udbygningsområde i Hvidovre Syd. Dette betyder, at spidsbelastningscentralen vil kunne fortsætte som sådan i en årrække fremover. EBO Consult bekræfter, at såfremt ikke ønsker at fortsætte aftalen om spidsbelastningscentral, da vil Hvidovre Syd Fjernvarme etablere erstatningsvarmekapacitet andet steds (blandt andet vekslere på Dansborgskolen). Ved etablering af nye forsyningsveje for fjernvarme (jordledninger til beholderrum i boligblokke) kan hovedvarmecentralen nedlægges. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør har i samarbejde med EBO Consult udarbejdet budget for nye forsyningsveje for fjernvarme. Budgettet indgår i Helhedsplanen for Friheden I. I Hvidovre Kommunes varmeplan fra 1984 indgår Frihedens spidsbelastningscentral, som spids- og reservelastcentral i fjernvarmesystemet øst for Avedøre Havnevej. En eventuel nedlæggelse af spidsbelastningscentralen skal godkendes af Hvidovre Kommune. Økonomi Hvidovre Syd Fjernvarme betaler i dag en omkostningsbestemt andel af udgifterne for driften af varmecentralen, som leje for spidsbelastningscentralen. Andelen har de seneste år i gennemsnit udgjort knap kr. I udkast til ny aftale falder denne andel til kr. årligt, i det der er taget udgangspunkt i en ejendomsmæglervurdering af erhvervslejen pr. m². I nuværende aftale påhviler det at afholde udgifter til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer, der udgør spidsbelastningscentralen. Hvidovre Syd Fjernvarme har alene ansvaret for en nedgravet gasolietank. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør, har udarbejdet et budget for de samlede udgifter til demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v. Budgettet er på kr. (2010). I ny aftale forpligtes Hvidovre Syd Fjernvarme til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer dog ikke demontering af skorstenen. Tages der udgangspunkt i Henrik Larsens budget for demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v., betyder en ny aftale, at det vil være gratis for, hvis spidsbelastningscentralen nedlægges, såfremt skorstenen bliver stående. Ønskes skorstenen demonteret, vil det koste mellem og kr. 13/29

14 Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme at organisationsbestyrelsen drøfter spidsbelastningscentralens fremtid samt tager stilling til, om der skal indgås ny lejeaftale med Hvidovre Syd Fjernvarme og i så fald på hvilke vilkår. Organisationsbestyrelsen udskød beslutningen, da den først ønsker klarhed om Hvidovre Kommunes og VEKS s holdning til fremtiden for spidsbelastningscentralen. 11. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager: opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering er en ordning, der træder i kraft, der hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager. Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. 14/29

15 KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. at organisationsbestyrelsen tager til efterretning: - at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskade fondens byggeskadeforsikring for renoveringssager - at organisationsbestyrelsen beslutter, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. 12. Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Organisationsbestyrelsen bevilgede den 28. marts 2011, kr. ekskl. moms til konsulentbistand til udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om et nyt boligsocialt projekt. En arbejdsgruppe, bestående af beboerdemokrater, kommunal repræsentant, beboerrådgiveren, driftschefen og forretningsføreren, har i samarbejde med konsulenten udarbejdet en ansøgning om prækvalifikation. Ansøgningen vedlægges som bilag. I ansøgningen lægges vægt på, at den fortsatte indsats skal kobles sammen med den kommende fysiske helhedsplan i Friheden I. Der er udpeget tre indsatsområder: a) Styrke de unges ejerskab til boligområdet Via projekter og frivilligt arbejde skal de unges ejerskab til området styrkes og deres forståelse for projektstyring, projektudvikling og den demokratiske proces skal udvikles. b) Formidling af praktikpladser etc. Der skal arbejdes med at formidle praktikpladser, elev- og lærepladser, fritidsjobs etc. til unge, der møder barrierer i forhold til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Driftspersonalet skal uddannes til at fungere som mentorer for de unge. 15/29

16 c) Hjælp til beboerne i renoveringsprocessen Der skal udvikles nye metoder til formidling og information til beboerne- Der skal også ydes særlig hjælp til løsning af praktiske problemer i forhold til udsatte beboere. Her kan være tale om fysisk og psykisk handicappede beboere, beboere med ringe danskkundskaber, svagelige ældre, enlige ressourcesvage etc. Der ansøges om ansættelse af en koordinator på fuld tid til gennemførelse af projektet. Den boligsociale indsats søges for perioden 2013 til Det foreløbige overordnede budget er på kr. Heraf skal der findes medfinansierering på 25 % svarende til kr. Inden ansøgningen kan indsendes til Landsbyggefonden, skal Hvidovre Kommune give deres støtte til ansøgningen. Hvidovre Kommune har meddelt, at denne ansøgning kan behandles administrativt, hvilket betyder, at den ikke skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde. Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation at organisationsbestyrelsen godkender, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til Hvidovre Kommune og efterfølgende til Landsbyggefonden. Organisationsbestyrelsen godkendte, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til Hvidovre Kommune og efterfølgende til Landsbyggefonden. 13. Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at medarbejdere, der har varetaget vejrligsovervågning i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. 16/29

17 Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. Det generelle billede frem til 2005 var, at der i de daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som blev udbetalt med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. Det betyder for, at der skal efterreguleres for vejrligsovervågning for perioden 2004 til Udgiften beløber sig til kr. I praksis er det medarbejdere i vagtordningen, der udfører vejrligsovervågning. KAB har derfor udarbejdet forslag til en ændring af vagtordningen, hvoraf det fremgår, at opgaven vejrligsovervågning udføres af de samme medarbejdere, som indgår i vagtordningen, men honorering sker særskilt. Honorering for vagtordningen sættes tilsvarende ned, således at medarbejderne samlet set får samme løntillæg for vagtordning og vejrligsovervågning som hidtil. Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning - at organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at der sker efterregulering af vejrligsovervågning på i alt kr. - at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af ny aftale om vagtordning Organisationsbestyrelsen godkendte, at der sker efterregulering af vejrligsovervågning på i alt kr. 17/29

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere