Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan."

Transkript

1 Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her findes bl.a. forslag til det videre forløb samt bilag og skemaer, som kan benyttes som inspiration til bestyrelsens ledelse og vandværks-passerens arbejdsplan. Vi giver forslag til andre emner og spørgsmål - end de rent tekniske, som den enkelte eller hele vandværksbestyrelsen så kan arbejde videre med. Vi gør opmærksom på, at fra 2012 tilbyder vi 3 delrapporter: Del 1: Tilstandsrapport og handlingsplan Del 2: Egenkontrol og overvågningsprogram Del 3: Generel vejledning til tilstandsrapport Tilbud fra DVN om videre forløb: Vi tilbyder at opsætte en teknisk hjemmeside som et ekstra IT - arkiv og samtidig et informationssystem, som vil passer godt sammen med forslagene i delrapport nr. 2 om vandværkets fremtidige egenkontrol og overvågning. Denne del kan så kombineres med projekt KUV - Kollektiv Udvidet Vandværkspasning, som der kan læses om i bilag - også i delrapport 2. Forslag som samlet kan indebære store fordele for en begrænset investering, selvom vandværket allerede har SRO eller automatisk dataopsamling i et eller andet omfang. Læs mere om projekt KUV i bilag i delrapport 2. Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Det videre forløb og generelle bemærkninger til rapporterne... side 3 Tilstandsvurdering... side 5 Tilstandsrapport - skematisk fremstilling... side 6 Opgaver, hjælpeskema samt evt. udbudsmateriale... side 8 Bilag 3.1 Ledelse og organisation... side 10 Bilag 3.2 Administration og økonomi... side 11 Bilag 3.3 Energivurdering... side 12 Side 2

3 Det videre forløb og generelle bemærkninger til rapporterne: Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan: DVN holder sig i princippet til indholdet i FVD s håndbog nr. 5 om tilstandsrapport, årgang 2011, men der er på visse punkter sket meget nyt med bl.a. muligheder inden for automatik. I 2012 har vi opgraderet vore tilstandsskemaer, så de følger de nye skemaer, som kommunerne bruger i deres tilsyn med vandværkerne. En teknisk tilstandsrapport for vandværket er en status på driften med bemærkninger til vandværkets vigtigste komponenter - indvindingsboringer, råvandspumper, råvandsledning, vandbehandling, vandværkets bygning, rentvandsbeholder samt udpumpningsanlæg og forsyningsledninger. En tilstandsrapport er ledsaget af forslag til opgaver og handlinger, som bestyrelsen så kan planlægge efter. Rapporten er opdelt, så man først læser baggrund og konklusioner. Herefter følges vandets vej fra kildeplads/boringer til vandværk, vandbehandling og forsyning. Der gives en overskuelig beskrivelse af indvindingsforhold, jordlag, sårbarhed og de enkelte boringer. Selve vandværket, vandbehandling og vandets vej er illustreret med tegning og fotos. Som bilag findes en skematisk fremstilling af tilstandsrapport, tilstandsvurderinger og andre tekniske beskrivelser og dimensioneringer, detaljer, prøvepumpninger, driftsanalyser m.m. Når rapporten foreligger i udkast, er det mest naturligt, at hvert bestyrelsesmedlem får lejlighed til at læse den. Herefter afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen eller udvalgte personer i bestyrelsen får rapporten gennemgået af DVN, og der rettes eventuelle fejl. Forslag til dagsorden 1. Gennemgang af Tilstandsrapport 2. Forslag til handlingsplan 3. Egenkontrol og overvågningsprogram 4. Vandværks-passer system og IT-system*) 5. Elektronisk beredskabsplan 6. Videre forløb 7. Evt. De forskellige forslag drøftes, og det vurderes, hvilke forslag til opgaver der skal gennemføres nu eller en gang i fremtiden (prioritering). Herefter kan de opgaver, som bestyrelsen ønsker gennemført, indgå i en handlingsplan 20xx (forslag - se side 9), som bestyrelsen drøfter og evt. godkender. Handlingsplanen opstilles med plan for opgaver, tidsplan og budget, samt hvem der har ansvaret for opgavernes gennemførelse. Større opgaver, som renoveringer m.m., sættes ofte i gang ved, at der udarbejdes et skitseprojekt med budget/prisoverslag. Bestyrelsen kan med fordel få flere input på løsninger, hvilket i den sidste ende ofte medfører det bedste resultat. Mindre opgaver bestilles ofte gennemført af lokale leverandører under ledelse af vandværkspasser eller bestyrelsen. Side 3

4 Det videre forløb og generelle bemærkninger til rapporterne: Egenkontrol og Overvågningsprogram: Udviklingen har medført, at flere vandværker i dag har egenkontrol og overvågning med automatiske systemer til alarm og dataopsamling måske også med automatisk styring - de såkaldte SRO-anlæg. Men ikke alt kan kontrolleres automatisk, og det er derfor en god idé, at vandværkets bestyrelse har et program med beskrivelse af hvem-gør-hvad og hvornår. Siden 2009 har vi derfor valgt at holde tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og egenkontrol & overvågning program adskilt som 2 rapporter - delrapport 1 og 2. Rapporternes indhold og opbygning er under stadig udvikling - sammen med ny teknologi. Tekniske hjemmeside og dermed e-tilstandsrapport. De vandværker, som ønsker det, kan som overbygning få samlet deres informationer og udvalgte data på en tekniske hjemmeside. Da vi i forbindelse med arbejdet alligevel skal importere historiske data for analyser og andre data af hensyn til tilstandsvurderingen, kan vi for en beskeden merudgift tilbyde, at data kan følges på en teknisk hjemmeside. Vandværket vil på den måde også få oprettet et ekstra e-arkiv og en let måde at dele oplysninger på. Læs derfor evt. mere og se eksempler på Teknisk hjemmeside med løbende tilstandskontrol For vandværker, som vælger en tekniske hjemmeside til at følge tilstanden via løbende indberetninger af aflæsninger og årlige sammentællinger for forbrug m.m., kan den fremtidige opdatering af tilstandsrapporten gøres enklere ved at vise udviklinger og data fra den tekniske hjemmeside. Som udgangspunkt vælger vi dog altid at vise tilstandsskemaerne, med mindre andet er aftalt. Vandværker med opdateret tilstandsrapport kan få tilbudt af få hjemmesiden opdateret, så vandværket på den måde har en opdateret elektronisk tilstandsrapport med brugervenlige genvejsknapper til diverse rapporttyper. Projekt KUV Kollektiv Udvidet Vandværkspasning. Fremtidens Vandværkspasning. DVN tilbyder sammen med en række landsdækkende leverandører at deltage i et kollektiv om vandværkets pasning, sammen med den nuværende vandværks-passer. Analyser og andre udvalgte nøgletal for driften samt e-log for hændelser og reparationer ajourføres på vandværkets tekniske hjemmeside. Herved kan alle følge med i udviklingen og assistere vandværkspasser og bestyrelse på fjerndistancen. Ordningen vil have en række fordele. Læs mere i delrapport 2. Side 4

5 Tilstandsvurdering. Tilstandsrapporten indeholder en samlet beskrivelse og vurdering af vandværkets funktion, dimensioneringer og indsamling af data herunder alle historiske analysedata samt en vurdering af de bemærkninger, som er nedskrevet af vandværks-passer i tjekskema, logbog, aflæsningsskema, pejleskemaer m.m. samt resultatet af eftersyn af boringer, pumper, vandbehandling, rentvandsbeholder m.m. Vandværkets egen løbende tilstandstjek (egenkontrol) og den årlige tilstandsrapport kan medføre tilkald af ekspertise udefra til hjælp med forslag og løsninger af problemer. Formålet er at opdage problemer i tide forebyggende vedligeholdelse. I tilstandsrapport 2012 har vi valgt at opgradere skemaerne, så de følger vejledningen om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Der laves en vurdering af tilstanden på vandværkets vigtigste hoveddele nemlig : - Stamdata - Baggrundsdata - Indvindingsopland og kildeplads - Boringer - Vandværket Selve vurderingen består af en kort beskrivelse af vurderingen. Hvis der er væsentlige mangler, udsættes vurderingen, til der foreligger mere information. En forklarende tekst med forslag til ændringer eller måske blot forslag til en nærmere undersøgelse. En oversigt over de typer af egenkontroller, et vandværk kan udføre, samt tilhørende forslag til brug af skemaer findes som bilag eller i forslag til program for egenkontrol og overvågning - delrapport 2. Side 5

6 Tilstandsrapport. Skematisk fremstilling. Vurdering af vandværker foretages af to instanser: 1: Offentlig myndighed = kommunen 2: Vandværkets egen kontrol og løbende driftskontrol og vurdering Det er vandværkets ansvar at levere vand til forbrugerne der overholder drikkevandsbekendtgørelsen herunder specielt kvalitetskravene. Skematisk kan det beskrives på følgende måde med hovedområder: Offentligt tilsyn Vandværkets tilstand Organisering og drift Teknisk Analysekontrol Ledelse Administration/ økonomi Drift Det offentlige tilsyn omfatter primært kommunens tilsyn med at de givne grænseværdier overholdes. Opgaverne er som følger: Offentligt tilsyn Teknisk Analysekontrol Tilsyn *) Godkende takster Lovbefalede analyser - Kontrol af grænseværdier Egenkontrol bakterier og enkeltstoffer *) Kommunen fastsætter hyppigheden. Side 6

7 Vandværkets egen driftskontrol og tilstandsrapport. Der bør løbende foretages en tilstandsvurdering, som fremgår af efterfølgende figur. Denne vurdering udmyntes i en tilstandsrapport, som anbefaler nogle handlinger. Det er så op til bestyrelsen, ud fra disse forslag, at vedtage en handlingsplan der afpasses efter de økonomiske og praktiske forhold, samt at sikre at planen føres ud i livet. Tilstandsrapporten omfatter følgnede emner: Vandværkets tilstand Organisering og drift Ledelse Administration/ økonomi Drift Vision og målsætninger Regnskab og opkrævning Vandværk Indvinding Strategi og indsatsplaner Rapportering Behandlingsanlæg og tanke Kildeplads Handlingsplan Regulativ Udpumpning - ledningsnet Boringer og råvandsledninger Beredskabsplan Samarbejdsrelationer Driftsdata - overvågning Driftsdata - overvågning Samarbejdsrelationer Forsikringer Ledningsregistrering Analyseovervågning Vedtægter Forhold til forbrugere Analyseovervågning Rapportering Krav og specifikationer Kontakt til FVD/ kontaktudvalg Side 7

8 Opgaver og hjælpeskema samt evt. udbudsmateriale På baggrund af tilstandsrapport/den opdaterede tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og konkrete opgaver, kan bestyrelsen arbejde videre med vedtagelse af en egentlig handlingsplan på kort og langt sigt. I praksis vedtages, hvilke opgaver man ønsker at udføre, og hvilke der evt. kan tages op på et senere tidspunkt. Handlingsplanen kan række flere år frem, og den kan også omfatte andre forhold end de rent tekniske- og driftsmæssige forhold. Der vil være et behov for at se nogle år ud i fremtiden med hensyn til vandbehov og samarbejde med nabovandværker samt aftaler om nødforsyning. Tilstandsrapport og handlingsplan som styringsredskab for bestyrelsen: Tilstandsrapporten bør opdateres efter behov, når der er sket større ændringer. Typisk hvert 2. eller 3. år, og det samme gælder for handlingsplanen. Det kan vedtages, at foreslåede opgaver eller et udvalg af opgaver skal gennemføres, samt der vedtages en plan for hvem, hvornår, hvordan! Der kan opstilles en foreløbig liste med opgaverne samt foreløbigt budget. Ved større opgaver vil det ofte være nødvendigt at udarbejde skitseforslag Der kan også være store opgaver, som kræver udbudsmateriale og udbud til 2 eller flere leverandører. På næste side ses et hjælpeskema, som bestyrelsen m.fl. kan benytte for at få et bedre overblik. Side 8

9 Hjælpeskema - opgaver, typer Tekst Udføres Planlægges Udføres Hvem?? Budget straks Nu senere ikke initial Indvindingsopland : Kildeplads / boringer : Bygninger / rentvandsbeh. : Vandværkets teknik : Styring / kontrol : Side 9

10 Ledelse og organisation BILAG 3.1 I tilstandsrapporten lægges vægten normalt på det tekniske. Vandværkets ledelse og organisation er naturligvis også af stor betydning for et veldreven og velfungerende vandværk. En øvelse kunne gå ud på, at bestyrelsen selv sammensætter nogle udvalgte spørgsmål og hver bestyrelsesmedlem svarer på spørgeskemaet. en idé som kunne medføre en frugtbar drøftelse i bestyrelsen. Formålet er at få drøftet, om vandværket kan forbedre sin ledelse og dermed evnen til overlevelse. Følgende spørgsmål kan bestyrelsen selv gå videre med. Her er nogle spørgsmål til inspiration: Beskrivelse Er information tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer, eller er der kun en eller få, der kender til driften etc.? Er det let at få et nyt medlem oplært? Vil det være let at overdrage formandsjobbet til en i bestyrelsen? Afløser bør have instruktioner i den daglige drift! Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket en beskrivelse over fordelingen af arbejdet (vandværks-passer)? Har vandværket jobbeskrivelser, beskrivelser af arbejdsrutiner og betjening af maskiner, pumper, udstyr m.m.? Er der lavet skriftlige aftaler om evt. honorering? Hvornår er vedtægter og forretningsorden ajourført? Gennemgang af regulativ og indsatsplanlægning? Gennemgang af vandforsyningsplan? Udfører vandværket løbende en tilstrækkelig god egenkontrol? Får bestyrelsen løbende rapporter fra driften og er disse overskuelige og let at forstå? Har bestyrelsen overvejet et samarbejde om en nødforsyning med nabovandværker? Samarbejdet med myndighed og vandråd vurderes? Har vandværket tilknyttet eksterne personer/firmaer til praktiske opgaver? Kan der indføres hjælpeværktøjer, som kan lette arbejdet for bestyrelsen? Føler hver enkelt i bestyrelsen sig motiveret, engageret og tilstrækkelig informeret? Hvis ikke, hvordan kunne disse ting så gøres bedre? Spørgsmålene kan benyttes internt i/af bestyrelsen, og emner kan tages op til drøftelse og evt. aftaler om videre forløb. Side 10

11 Administration og økonomi BILAG 3.2 Administration/økonomi/ledelse/bestyrelsesansvar/forsikring og organisation Det kan være hensigtsmæssigt også at få foretaget en analyse af vandværkets øvrige drift. Bestyrelsen kan overveje, om der er emner angående det administrative, som også skal med under tilstandsrapporten. Følgende spørgsmål, kan bestyrelsen evt. selv drøfte og gå videre med, og man kan selv finde på andre spørgsmål: Beskrivelse Har bestyrelsen budget, som rækker flere år frem? Har bestyrelsen et godt overblik mht. økonomien? Løbende ajourføring af værdiansættelser og afskrivninger? Laver vandværket kalkulation af vandprisen og tilslutningsbidrag? Bruges der eksterne personer/firmaer, eller er det noget der overvejes? Er der god styr på papirgang og planlægning? Er der behov for en gennemgang af faciliteter, computere, programmer, arkivsystemer, regnskabssystem og ansatte? Registreres der løbende hændelser der sker på vandværk, ledningsnet og hos forbrugere? Er vandværket og bestyrelsen forsikret? - bestyrelsesansvar? Informeres forbrugerne som foreskrevet? Kontrollerer vandværket priserne på analyser? Kontrolleres hvornår og hvor der udtages prøver? Kontrolleres analyseomfang og hyppighed og om frekvensen for visse stoffer kunne nedsættes? Føler bestyrelsen, at den driver vandværket professionelt? Forslag til opgaver Få et tjek af det administrative. FVD kan kontaktes for rådgivning og vejledning omkring vedtægter, takster, forsikringer, samarbejder, behov for kurser m.m. Se mere på Side 11

12 Energivurdering : BILAG 3.3 Hvis der foreligger tilstrækkelig med informationer, kan der i tilstandsrapporten udføres en energivurdering, eller det kan foreslås, at disse oplysninger indsamles, og energiforbruget overvåges som en del af egenkontrollen i fremtiden. Vurdering Der vil ofte kunne spares strøm i forbindelse med følgende: 1. Overvåge boringernes, råvandsledningernes, råvandspumpernes og stigrørs tilstand. 2. Holde styr på forbrug af affugter, den kan optimeres og skal evt. kun anvendes fra maj til september. 3. Overvåge at udpumpningspumpernes tilstand er i orden 4. På sigt mere energieffektive pumper generelt når de nuværende er tilstrækkeligt nedslidte (undersøges af elektriker) 5. Overvåge korrekt og mest energirigtige skylleteknik Tommelfingerregel for norm strømforbrug (Kilde: Grundfos): Hvor meget strøm må et vandværk med rimelighed brug. Svaret afhænger selvfølgelig af mange faktorer - f.eks. hvor langt nede skal råvandet hentes, er der åbne eller lukkede filtre, og hvilket tryk sker udpumpningen med. Antal meter, som pumperne skal løfte *) x 0,0055 x udpumpet antal m³/år = ca. strømforbrug i kwh *) dybde vandet skal hentes + behandlingsanlæg + udpumpningstryk Norm årsforbrug excl. vandbehandling, skylning, affugter m.m. Graf for el-forbrug. Den tekniske hjemmeside kan som eksempel opsættes til at vise en graf for el-forbrug og beregnet el-forbrug i kwh pr. udpumpet kubikmeter vand. Har man SRO eller automatisk dataopsamling kan disse systemer normalt levere tilstrækkelige informationer om energiforbruget. Side 12

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere