1 Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail"

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net og tjenesten multicast for 2011 samt købsmodel for adgang til kabeltv-net 1 Indledning har siden 2002 reguleret en række af TDC s engrospriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. traf senest den 29. oktober 2010 afgørelse om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAICmetoden for 2011 for fastnet. Afgørelsen omfattede maksimale priser for originering og terminering af trafik i TDC s fastnet, adgang til rå kobber og delt rå kobber samt bit stream access (BSA) i TDC s kobbernet. Baggrunden for nærværende afgørelse er s afgørelse af 22. december 2009 samt delafgørelse af 3. november 2010 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). I førstnævnte afgørelse blev TDC bl.a. pålagt at give adgang til BSA over selskabets kabel-tv-net. TDC blev pålagt at give adgang til LRAIC-regulerede priser. I sidstnævnte afgørelse blev TDC pålagt at give adgang til BSA over selskabets fibernet til LRAIC-regulerede priser. TDC er ifølge afgørelserne på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) i tilknytning til forpligtelsen om at give adgang til BSA pålagt at give adgang til alle funktionaliteter, der kan understøtte udbud af bredbåndsprodukter via kobbernettet og fibernettet. Dette omfatter også bl.a. multikanal, multicast og unicast. 14. april 2011 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jonas Bo Østrup Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr. Side 1/26 I forbindelse med revisionen i af LRAIC-fastnetmodellen blev tjenesten multicast inkluderet. Der var dog usikkerhed omkring udformningen af multicastproduktet set i forhold til, om dette i praksis kunne anvendes af tredjeparter. valgte på denne baggrund ikke at fastsætte LRAIC-baserede priser for multicast. Da det principielt er uhensigtsmæssigt, at tjenester, der anvender samme net, reguleres efter forskellige metoder, har valgt at revidere modelleringen af multicast i forbindelse med nærværende projekt. Endvidere har justeret modellen, således at den kan anvendes til fremadrettet at fastsætte priser for terminering af trafik i fastnet i overensstemmelse med principperne i Europa-Kommissionens henstilling af 7. maj 2009

2 om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU (Kommissionens termineringshenstilling). I denne afgørelse fastsættes detailindholdet i omkostningsanalysen, og der træffes afgørelse om maksimale priser på grundlag af omkostningsanalysen, jf. LRAICbekendtgørelsens 5, stk. 2. Omkostningsgrundlaget offentliggøres på s hjemmeside på tidspunktet for nærværende afgørelse. 2 Afgørelse 2.1 Fastsættelse af TDC s engrospriser træffer hermed i medfør af 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden (herefter LRAICbekendtgørelsen) afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIComkostningsanalysen. træffer hermed i medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden afgørelse om fastsættelse af maksimale priser for adgang til BSA i TDC s kabel-tv-net og fibernet samt adgang til multicast, hvor TDC i ovennævnte markedsafgørelser er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Side 2/2 TDC s engrospriser fastsættes som følger: For adgang til fiber BSA i TDC s fibernet fastsættes priserne som angivet i afsnit For adgang til BSA i TDC s kabel-tv-net fastsættes priserne som angivet i afsnit For samhusning for ovennævnte tjenester fastsættes priserne som angivet i afsnit For multicasttjenesten i TDC s net fastsættes priserne som angivet i afsnit Maksimalpriserne er gældende til d. 31. december 2011, jf. LRAICbekendtgørelsens 5, stk. 1. Det fremgår af s afgørelse af 22. december 2009 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), at adgangen til bredbåndstilslutninger via kabel-tv nettet først effektueres, når der er fastsat en LRAIC-baseret pris for adgang til TDC s kabel-tv net, og en alternativ operatør herefter anmoder om at få adgang. TDC vil derefter have en periode på 6 måneder til implementering af de nødvendige systemer m.v., som kræves for at give adgang for tredjeparter til at aftage engrosprodukter på kabel-tv-nettet. Priserne for adgang til BSA i TDC s kabel-tv-net vil dermed først finde anvendelse på dette tidspunkt. For de øvrige priser (fiber og multicast) træder priserne i kraft d. 1. maj 2011.

3 Det materiale, der er udarbejdet i forbindelse med nærværende afgørelse, herunder modeldokumentation, regneark, høringsnotater m.v., er en del af den samlede LRAIC-afgørelse. Der henvises til følgende bilag: Bilag 1 LRAIC-model Fv4.0 Bilag 2 Høringsnotat over reviderede model af 14. april 2011 Bilag 3 Høringsnotat over udkast til model af 2. februar 2011 Bilag 4 Modeldokumentation af 14. april 2011 Bilag 5 Oversigt over ændringer i modellen siden første udkast (Dv.4) Bilag 6 Høringsnotat vedrørende principperne for s LRAICmodel for fiber, kabel-tv og terminering af 3. september 2010 Bilag 7 Metoderapport af 3. september Adgang til bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net træffer i medfør af telelovens 76, stk. 1, afgørelse om, at TDC i en periode kan anvende den i afsnit 3.5 omtalte købsmodel i forbindelse med anmodning om adgang til bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net. Side 3/3 3 Begrundelse 3.1 Processen I slutningen af april 2010 indgik kontrakt med konsulentfirmaet Analysys Mason om at ændre den eksisterende LRAIC-model, således at den kan bestemme omkostningerne for tjenester over fiber- og kabel-tv-nettet samt beregne omkostningerne ved fastnetterminering i overensstemmelse med Kommissionens termineringshenstilling. fastsætter, jf. LRAIC-bekendtgørelsens 8, stk. 1, den nærmere proces i forbindelse med opbygningen af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Styrelsen tager også stilling til, hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal gennemføres, samt hvilke frister der gælder for indlevering af oplysninger. Da i maj 2010 påbegyndte udarbejdelsen af LRAICprisfastsættelsesmodeller for fiber-, kabel-tv-net og terminering, fastlagde styrelsen nedenstående faseopdelte projektplan, som præsenterede over for selskaberne på et branchemøde den 26. maj Præsentation fra mødet inklusive projektplan blev efterfølgende lagt på s hjemmeside.

4 Figur 1: Projektplan for LRAIC-projektet May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 1: Model specification Industry workshop Industry consultation Issue data request Finalise specification 2: Model preparation Data collection Industry meetings Construction of upgrades 3: Model consultation Consultation of draft model Review comments and revise model Consultation of revised materials 4: Price determination Review comments and finalise materials Project completion KEY Model development Operator consultation period Industry meetings/workshops Holiday periods Side 4/4 Med henblik på at sikre selskaberne indsigt i styrelsens opbygning af LRAICmodellen og for at give mulighed for at drøfte modelleringstekniske og processuelle forhold, er der i løbet af LRAIC-projektet, jf. projektplanen, afholdt en række møder mellem selskaberne og, herunder en række bilaterale møder. Ud over de planlagte møder har afholdt bilaterale møder med de selskaber, der har efterspurgt det Fase 1: Modelspecifikation Med henblik på at få skabt klarhed over det forestående modelleringsarbejde udsendte den 3. juni 2010 et notat i høring i branchen, som beskriver de principper, som styrelsen vil anvende i forbindelse med udviklingen af LRAIC-modellen. Fristen for afgivelse af høringssvar var den 2. juli har bl.a. på baggrund af branchens høringssvar foretaget en række tilpasninger i principnotatet. Yderligere har styrelsen udarbejdet et høringsnotat, som blev offentliggjort samtidig med det endelige principnotat den 6. september Fase 2: Modelopbygning Med hjemmel i LRAIC-bekendtgørelsens 8, stk. 2 udsendte den 16. juni 2010 en anmodning om data til TDC, LRAIC-arbejdsgruppen, Dansk Energi, Stofa, FDA og en række mindre udbydere. Fristen for besvarelse af dataanmodningen vedrørende efterspørgsels- og netdata var den 13. august 2010, mens fristen for besvarelse af dataanmodningen vedrørende omkostningsdata var den 10. september Styrelsen afholdt den juni 2010 og den august 2010 møder med branchen vedrørende dataanmodningen. Branchens data er efterfølgende blevet anvendt i LRAIC-modelleringsarbejdet. På baggrund af selskabernes oplysninger reviderede med assistance fra Analysys Mason i løbet af efteråret 2010 LRAIC-modellen.

5 3.1.3 Fase 3: Høring over model samt afslutning Udkast til model samt modeldokumentation blev sendt i høring den 10. november Fristen for afgivelse af høringssvar til modellen vedrørende fiber- og kabel-tv var den 10. december 2010, mens fristen var den 17. december 2010 for modellerne vedrørende terminering. Selskaberne blev præsenteret for modellerne i forbindelse med bilaterale møder den 9. og 10. november 2010, hvor der ligeledes var mulighed for at stille spørgsmål og komme med indledende bemærkninger til modellen. modtog høringssvar fra TDC, LRAIC-arbejdsgruppen og Dansk Energi. Styrelsen har med assistance fra Analysys Mason justeret modellen på baggrund af de modtagende høringssvar. Yderligere er der udarbejdet et høringsnotat, og modeldokumentationen er blevet opdateret på baggrund af ændringerne i modellen Fase 4: Prisfastsættelse sendte den reviderede model, modeldokumentation, udkast til prisafgørelse samt høringsnotat i høring den 2. februar Fristen for afgivelse af høringssvar til modellen var den 8. marts modtog høringssvar fra TDC, LRAIC-arbejdsgruppen, Dansk Energi, Canal Digital samt Europa-Kommissionen. Styrelsen har med assistance fra Analysys Mason justeret modellen og prisafgørelsen på baggrund af de modtagende høringssvar. Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, og modeldokumentationen er blevet opdateret på baggrund af ændringerne i modellen, jf. ovenfor om bilag til nærværende afgørelse. 3.2 Modelrevision Det er s vurdering, at LRAIC-modelleringen af de nævnte tjenester mest hensigtsmæssigt skal ske ved at udbygge den eksisterende LRAICmodel med en fiber- og kabel-tv-net-model samt en model for terminering. Side 5/5 Den eksisterende model består af fire integrerede excelfiler: Kobber access-modellen Core-modellen Co-location-modellen Consolidation-modellen har med bistand fra konsulentfirmaet Analysys Mason - i forbindelse med projektet tilbygget følgende Excel-filer til den eksisterende model: Kabel-tv- og fiber-access-model Pure LRIC-model Fiber- og kabel-tv-net-modellen er opbygget fra bunden og integreret med de fire eksisterende modeller. Pure LRIC-modellen er en revideret version af Core- modellen, således at omkostningerne for terminering kan beregnes i overensstemmelse med Kommissionens termineringshenstilling. Modellen er ligeledes inte-

6 greret med de fire eksisterende modeller. Beregningen af multicasttjenesten er endvidere revideret i Coremodellen Geografiske offlineberegninger (fibernet og kabel-tv-net) Som input til fiber- og kabel-tv-modellen er der foretaget en række separate geografiske beregninger for henholdsvis fiber- og kabel-tv-nettet. Disse beregninger betegnes som offline beregninger, da beregningerne ikke er en del af den aktive del af fiber- og kabel-tv-net-modellen. Offlineberegningerne er gjort tilgængelige for branchen i processen. For fibernettet er data fra Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) samt data fra TDC benyttet til at analysere TDC s netdækning. For TDC s eksisterende fibernet inklusive det tidligere DONG-net er det blevet analyseret, hvilke netnoder de forskellige kunder er tilsluttet. For resten af landet, hvor TDC på nuværende tidspunkt ikke har udrullet fiber, er det analyseret, hvilke netnoder de forskellige adresser ville skulle tilsluttes. Resultatet af denne analyse er ikke overlappende tjenesteområder. Disse områder er på baggrund af den gennemsnitlige vejlængde pr. adresse blevet grupperet i 18 fibergeotyper. De 18 geotyper er konstrueret således, at de kan opdeles, så de repræsenterer de tidligere anvendte geotyper i kobberaccessmodellen (storby, by, land A, land B) 1. Det tidligere DONGnet er unikt identificeret i geotype 1-6 samt 18. Side 6/6 Efterfølgende er 140 af de tjenesteområder blevet udvalgt på baggrund af en stratificeret stikprøve. Disse områder er blevet analyseret i relation til en PON fiberudrulning, mens de 140 områder er blevet opdelt yderligere til 387 mindre områder med henblik at analysere en PTP fiberudrulning. For kabel-tv-nettet har TDC blandt andet leveret data vedrørende kundeadresser, samt hvilke netnoder kunderne er tilsluttet. Denne information er blevet analyseret for at kortlægge TDC s netdækning. På baggrund af beregningen af afstanden fra kundeadresser til det primære accesspunkt (PAP) er netdækningen blevet opdelt i 16 kabel-tv-geotyper. Efterfølgende blev 100 kabel-tv-områder udvalgt på baggrund af en stratificeret stikprøve. Adresserne inden for områderne er opdelt i grupper, der er tilknyttet samme distribution point (DP). Resultaterne af de geografiske accessnetanalyser har gjort det muligt at beregne en række afstandsparametre såsom eksempelvis stikledningslængde samt forskellige netdesignparametre for et fiber- og et kabel-tv-net. Disse parametre anvendes som inputdata til fiber- og kabel-tv-accessmodellen Opbygning af fibernet Der findes primært to fibernettopologier, passive optical network (PON) og point to point (PTP). Det tidligere DONG-net er et PTP net, men det er på nuværende tidspunkt ikke sikkert, hvilken fibertopolologi TDC vil udrulle i den resterende del af landet. På denne baggrund har valgt at modellere begge fibernettopologier. Nedenstående figur viser netopbygningen for de to topologier (a PON, b PTP). 1 Storby svarer til geotype 1,2,7. By svarer til geotype 3,4,5,8,9,10. Land A svarer til geotype 6,11,12,13,14 mens land B svarer til geotype 15,16,17.

7 (a) PON drop cable Splicing point Primary distribution cabinet Distribution node ODF PON system core (b) Fibre cabinet contains splitter Distribution cabinet active electronics Distribution node PTP drop cable ODF active electronics core Forskellen på de to topologier er i hovedtræk, at der for PTP eksisterer en dedikeret linje fra slutkunden til ODF, mens strækningen fra det sidste fordelingspunkt før kunden ( splicing point ) til ODF er en delt kapacitet i et PON net. har valgt at modellere både BSA og rå fiber over begge teknologier. Der gives adgang til fiber BSA på lag 2, lag 3 og landsdækkende, hvilket er de samme typer produkter, der leveres over kobbernettet. Side 7/7 Modellen er konstrueret således, at den kan afspejle en række forskellige scenarier. Således kan det fra kontrolarket indstilles, hvilke dele af landet (geotyper) der udrulles fiber til, og hvordan kunderne fordeler sig mellem de tilstedeværende accessnet inden for geotyperne. Dette giver mulighed for, at der kan modelleres såvel et landsdækkende fibernet som et fibernet, der kun dækker det område, som det tidligere DONG-fibernet dækker. Det er desuden muligt at vælge om specifikke geotyper skal dækkes af PON eller PTP fiberteknologien. Endeligt er det muligt at vælge, om graveomkostningerne skal være delt med kobber-, kabel-tveller elnettet Opbygning af kabel-tv-net Af nedenstående figur fremgår strukturen af YouSees kabel-tv-net, som har dannet udgangspunkt for modelleringen.

8 MPEG station (CMTS, L3 router, etc.) MPEG stations Primary access points (Upstream) island node Last amplifiers Distribution points (DPs) KEY Private TDC Fibre Coax Amplifiers Delivery points Det fremgår af figuren, at kabel-tv-nettet er bygget op om "MPEG stationer", der anvendes på tværs af Danmark. Trafikken er kodet i hovedfordeler og transporteres til MPEG stationerne via TDC s overordnede IP/MPLS-net. Det primære accessnet transporterer trafikken fra MPEG stationerne til det primære adgangspunkt ("primary accesspoint") i et lokalområde / by / bydel. Det sekundære accessnet overfører signaler fra den primære indgang til de lokale distributionssystemer. Denne del af nettet kan bygges med enten fiber- eller coaxkabler. Det lokale distributionssystem viderebringer signalet til abonnenten. Side 8/8 har valgt at modellere YouSees net som en moderne, effektiv udbyder i dag vil bygge et kabel-tv net. Dette indebærer, at det er forudsat, at udbyderen anvender DOCSIS 3.0 standarden i hele nettet. Der er desuden foretaget en optimering af placeringen af netnoder under det primære accesspunkt i nettet. Derfor indregnes ineffektivt afholdte omkostninger, der er begrundet i historiske forhold, ikke. Herunder eksempelvis særlige historiske forhold i de af TDC tilkøbte selskaber Nordit, Dansk Kabel-tv og A+. Ligeledes er der modelleret en blanding af coax og fiber i overensstemmelse med blandingen i YouSees net. Der gives adgang til BSA over kabel-tv-nettet på lag 3 centralt og decentralt, jf. marked 5 afgørelsen, på tilsvarende vis som over kobbernettet Terminering Af henstillingen fra Europa-Kommissionen om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU af 7. maj 2009 fremgår det, at på grund af de særlige forhold, som gør sig gældende på markederne for taleterminering, bør omkostningerne ved termineringstjenester beregnes på grundlag af de langsigtede differensomkostninger (LRIC). I samme henstilling anbefales det, at idet de faste omkostninger forventes at blive variable på langt sigt, skal der anvendes en pure LRIC -metode, hvor prisen baseres på de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger ved alene at terminere trafik fra andre net.

9 har hidtil baseret priserne for terminering af fastnettrafik på de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger ved at levere hele gruppen af trafiktjenester i nettet med tillæg af faste og fællesomkostninger ( LRAIC+ ). I forbindelse med den igangværende modelrevision har besluttet, at priserne for terminering af trafik i fastnet skal baseres på principperne i Europa-Kommissionens henstilling og dermed overgå til pure LRIC -princippet. Dette indebærer, at omkostningerne opgøres som forskellen i omkostninger mellem et net med alle tjenester og et net med alle tjenester undtagen terminering til tredje parter. Dette betyder i praksis, at faste omkostninger i corenettet ikke længere allokeres til terminering. Nedenstående figur viser, hvorledes pure LRIC-beregningen foretages i modellen: Figur 2: Beregning af de trafikafhængige omkostninger ved terminering Side 9/ Afskrivningsmetoder Det er s vurdering, at økonomiske afskrivninger som udgangspunkt er den mest hensigtsmæssige afskrivningsmetode, da den bedst afspejler en markedsbaseret prisfastsættelse. Metoden anvendes p.t. i s LRAIC mobilmodel. Metoden tiltede annuiteter er anvendt i LRAIC fastnetmodellen på kobberprodukter, da de modellerede produkter generelt har været modne produkter. Det betyder, at de to nævnte metoder giver omtrent samme resultater, og derfor har vurderet, at det som følge af den forøgede kompleksitet ikke er hensigtsmæssigt at anvende økonomiske afskrivninger på kobberprodukter. Økonomiske afskrivninger fordeler et aktivs omkostninger over levetiden i forhold til det forventede forbrug hvert enkelt år. Det vil sige, at i år med lavt forbrug dækkes en lille del af de samlede omkostninger, mens en stor del af om-

10 kostningerne dækkes i årene med højt forbrug. Dermed holdes prisen pr. forbrugsenhed (enhedsprisen) på et stabilt niveau. Til sammenligning fordeler en etårig model med tiltede annuiteter omkostningerne ligeligt årene imellem. Det betyder, at enhedsprisen falder (stiger), når forbruget stiger (falder). For tjenester, der er i en tidlig fase af deres livscyklus, vil metoden derfor ikke give samme resultater som økonomiske afskrivninger. På denne baggrund er der nu blevet udviklet separate modeller, der kan opgøre omkostningerne baseret på økonomiske afskrivninger for alle tjenester i modellerne. Modellerne, som danner baggrund for denne prisafgørelse, er: ED C+F Fv4.0.xls Expenditures C+F Fv4.0.xls De to modeller indeholder beregningerne for økonomiske afskrivninger på fibernet og kabel-tv-net. I prisafgørelsen anvendes dog kun økonomiske afskrivninger for fiber. Modellerne er integreret med de fire eksisterende modeller. For en nærmere vejledning i anvendelsen af modellerne henvises der til modeldokumentationen. Side 10/10 Da der ikke er tale om en 3-årlig modelrevision 2, har styrelsen kun foretaget ændringer til den eksisterende model i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at sikre integrationen med den nye fiber- og kabel-tv-model. Særligt er det værd at bemærke, at den eksisterende model bygger på en række antagelser vedrørende TDC s kabel-tv-net. Da dette net nu er blevet modelleret eksplicit, har der vist sig behov for, at nogle af de tidligere antagelser skulle justeres, for at sikre konsistens i modellerne. Den trafik fra TDC s kabel-tv-net, der bæres i TDC s overordnede net, har tidligere indgået i gruppen af ikke modelleret, non-pstn-trafik, men er nu eksplicit modelleret. Desuden er den eksisterende models antagelser om samgravning mellem TDC s kabel-tv-net og kobberaccessnet blevet præciseret på baggrund af de nye informationer om det geografiske overlap mellem de to net. Der er yderligere foretaget et begrænset antal ændringer i den eksisterende model på baggrund af den mere eksplicitte modellering af kabel-tv-nettet. 3.3 Kapitalforrentning Kapitalforrentningen er et udtryk for det afkast, der kan forventes, hvis kapitalen i stedet for at blive investeret i telenet investeres i en lignende forretning, dvs. en forretning med tilsvarende gælds- og risikoprofil. Den igangværende revision af LRAIC-modellen omfatter tre teknologier kobber, fiber og kabel-tv der som følge af eksempelvis forskellig efterspørgsel og geografisk udbredelse potentielt set har forskellige risikoprofiler. Europa- Kommissionen har i deres NGA-henstilling fra september 2010 specificeret, at der ved modellering af NGA (fibernet) bør tages højde for usikkerheder omkring 2 vurderer løbende og mindst hvert tredje år, hvorvidt der er behov for at foretage større ændringer i den foreliggende omkostningsanalyse, jf. 6, stk.1 i LRAIC-bekendtgørelsen. Den seneste LRAIC revision blev afsluttet i 2009.

11 efterspørgsel, omkostninger, teknologisk fremskridt, markedsdynamik og konkurrencesituation samt makroøkonomi. Med baggrund i ovenstående har overvejet, om der skal fastsættes individuelle kapitalforrentninger for de forskellige accessteknologier og geografiske områder (geotyper). Styrelsen har dog valgt at fastsætte én kapitalforrentning og i stedet afspejle forskellene i risiko på tværs af teknologi og geografi ved at anvende forskellige penetrationsrater. har vurderet, at dette er den bedst anvendelige løsning, da: 1. den er enkel og gennemsigtig, 2. flere af de nævnte risikofaktorer kun er til stede i begrænset omfang (særligt for fibernettet i Nordsjælland og Storkøbenhavn) eller i høj grad kan reduceres som følge af TDC s mulighed for at udvælge særligt økonomisk attraktive områder ( cherry picking ) i forbindelse med fiberudrulning, 3. TDC s mulighed for samgravning med DONG kan reducere udrulningsomkostningerne, 4. det ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt sammenlignelige fibervirksomheder til at fastslå en fiberrisikopræmie, samt 5. en sammenligning af praksis i andre EU-lande foretaget af den svenske telemyndighed, PTS, viser, at kun få telemyndigheder fastsætter individuelle kapitalforrentninger for fiber- og kobbernet 3. Side 11/11 Kapitalforrentningen beregnes som TDC s gennemsnitlige vægtede omkostning til egen- og fremmedkapital (Weighted Average Cost of Capital, WACC) ved hjælp af følgende formel: Hvor: WACC r E r D 1 D E E D D E c E D r E r D c = Graden af egenkapital = Graden af fremmedkapital (gældsandel) = Forrentningen af egenkapitalen = Forrentningen af fremmedkapitalen = Skattesatsen I forbindelse med prisafgørelsen har foretaget en opdateret beregning af WACC Egen- og fremmedkapital har i lighed med sidste år valgt at beregne WACC en med udgangspunkt i en gældsandel på mellem 20 og 45 pct. (egenkapital på mellem 80 og 55 pct.). Styrelsen finder, at dette er et passende interval for den optimale andel af gæld hos en effektiv operatør. 3 Jf. afsnit 9 i Samråd avseende förslag till reviderad kalkylränta för det fasta nätet som findes på 19april2010.pdf

12 3.3.2 Forrentning af egenkapital Forrentningen af egenkapitalen beregnes ved hjælp af den såkaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM foreskriver, at forrentningen af en investering (egenkapitalen) kan beregnes ud fra formlen: Hvor: R E r f r M r f gearet r f r M -r f = den risikofri rente = markedsrisikopræmien = ikke-diversificerbar risiko (korrelation med generel markedsudvikling) gearet ugearet 1 1 c D E Risikofri rente Som mål for den risikofri rente anvendes et gennemsnit af dagsobservationer over de seneste to år for den 10-årige danske statsobligation. anvender i den forbindelse data fra Nationalbankens Statistikbank og har estimeret den risikofri rente til 3,22 pct. Markedsrisikopræmie Markedsrisikopræmien er et udtryk for den præmie, en investor kan forvente ved at investere i risikofyldte aktier i stedet for en risikofri statsobligation. Markedsrisikopræmien fastsættes på baggrund af en historisk analyse af afkastet på statsobligationer og aktier, og som hidtil anvendes en markedsrisikopræmie på 3,75 pct. Ikke-diversificerbar risiko ( ) Det ugearede kan estimeres ved hjælp af en lineær regression af afkastet på TDC s aktie på markedsafkastet (afkastet af et relevant aktieindeks). I forbindelse med forrige års opdatering af fastnetmodellen blev det ugearede i afgørelsen af 29. oktober 2010 fastsat til 0,5 4. Denne fastsættelse skete blandt andet på baggrund af beregninger af TDC s -værdi i forhold til to markedsindeks samt sammenligninger med en række europæiske teleselskabers -værdi. Side 12/12 I forbindelse med den igangværende revision har foretaget en opdateret beregning af TDC s -værdi. Værdien afhænger af både det valgte aktieindeks samt perioden regressionen foretages over. I Tabel 1 nedenfor er vist udviklingen i TDC s -værdi ved forskellige perioder. Tallene angiver -værdien primo det angivne år og er beregnet i forhold til aktieindekset OMX Nordic 40, der dækker de 40 mest handlede aktier på OMX s børser i Danmark, Sverige, Norge og Island. 4 Notat om måling af en betaværdi for fastnetaktiviteter findes på:

13 Tabel 1: Udvikling i -værdier for TDC Periode år 0,82 0,67 0,56 0,29 0,29 0,18 0,07-0,06-0,95 2 år - 0,76 0,61 0,49 0,29 0,22 0,10 0,05-0,33 3 år - - 0,73 0,56 0,40 0,23 0,12 0,07-0,09 4 år ,71 0,49 0,32 0,13 0,08-0,06 5 år ,65 0,41 0,17 0,09-0,04 Hovedparten af TDC s aktier blev opkøbt af en række kapitalfonde i januar 2006, og dette bevirkede, at aktien blev fjernet fra C20-indekset som følge af et kraftigt fald i omsætning og antallet af handler. Dette afspejles i de estimerede -værdier, idet de falder meget fra 2006 og frem. I slutningen af 2010 blev en del af de tidligere opkøbte TDC-aktier sat til salg, men der har stadig ikke været tilstrækkeligt med handelsdage til at give et retvisende billede af korrelationen mellem afkastet på TDC-aktien og markedsudviklingen. Derfor er det vurdering, at -værdien bør fastsættes på baggrund af handelsdata frem til Side 13/13 Afhængigt af den valgte tidsperiode ligger -værdien for TDC i intervallet 0,29 til 0,71 primo 2006, svarende til et gennemsnit på 0,51. Ser man på udviklingen i -værdierne for en række sammenlignelige europæiske teleselskaber, har disse generelt vist sig stabile eller svagt faldende fra 2006 til Med baggrund heri er det s vurdering, at der ikke er behov for at justere den ugearede -værdi fra 0,50. Det bemærkes, at PTS i forbindelse med deres igangværende implementering af en LRAIC-model for fibernettet har foreslået en nedjustering af TeliaSoneras ugearede fra 0,60 til 0,54, hvormed der er tale om en betaværdi i samme størrelsesorden. Skattesatsen Den anvendte skattesats er den danske selskabsskattesats på 25 pct Forrentning af fremmedkapital Forrentningen af fremmedkapitalen beregnes som den risikofri rente med tillæg af kreditpræmien: r D rf kreditrisikopræmien Kreditrisikopræmien er et udtryk for TDC s kreditværdighed og bør derfor ses i sammenhæng med gearingen. Som hidtil vurderes det, at en gearing på 20 pct. svarer til en kreditrisikopræmie på 1,2 pct., mens en gearing på 45 pct. svarer til en kreditrisikopræmie på 1,6 pct Fastlæggelse af WACC I Tabel 2 er vist s valg af parametre til bestemmelse af kapitalomkostningerne og de på den baggrund beregnede WACC-værdier.

14 Tabel 2: WACC-beregning Gældsandel 20 % 32,5 % 45 % Risikofri rente 3,22% 3,22% 3,22% Kreditrisikopræmie 1,2 % 1,4 % 1,6 %, ugearet 0,50 0,50 0,50, gearet 0,59 0,68 0,81 Markedsrisikopræmie 3,75 % 3,75 % 3,75 % Egenkapitalens forr. 7,26% 7,70% 8,33% Fremmedkapitalens forr. 4,42% 4,62% 4,82% WACC 6,69% 6,70% 6,75% I forbindelse med revisionen af LRAIC-modellen for kobber d. 29. oktober 2010 blev WACC fastsat til 6,90 pct. Den opdaterede beregning af WACC indikerer et lidt lavere niveau, hvilket skyldes, at den risikofri rente - beregnet for perioden 12. april april 2011 er faldet i forhold til den seneste opdatering. Da både revisionen fra d. 29. oktober og den igangværende revision fastlægger priser for 2011, er det s vurdering, at det er mest konsistent at anvende samme WACC. Derfor fastholdes WACC en frem til næste modeopdatering på 6,90 pct. Side 14/ Prisfastsættelse En grundlæggende overvejelse i forbindelse med reguleringen er, hvorvidt modellen skal sættes op til at modellere tre parallelle accessnet, eller om fibernettet kan anses som modern equivalent asset (MEA) for kobbernettet og eventuelt også kabel-tv-nettet. I sidstnævnte tilfælde fastsættes accesspriser ved modelleringen af et nationalt fibernet. Ligeledes skal der tages stilling til, om der skal fastsættes landsdækkende fiber BSA-priser, eller om priserne skal differentieres geografisk for blandt andet at afspejle, at TDC pt. hovedsageligt ejer fibernet i Nordsjælland og Storkøbenhavn (det tidligere DONG-fibernet). Såfremt fiber skal anses for at være MEA, er det s vurdering, at fiber for det første skal være den billigste teknologi til at levere det nuværende serviceudbud. Dette princip er beskrevet i metodepapiret vedrørende LRAICfastnetmodellen fra Derudover beror definitionen af fiber som MEA på kundernes efterspørgsel efter højhastighedsprodukter, ligesom den faktiske udrulning af fiber har indflydelse på beslutningen. For at kunne belyse ovenstående er modellen blevet konstrueret således, at den kan beregne omkostningerne for flere forskellige scenarier mht. udbredelse, udrulning og deling af graveomkostninger m.v., jf. ovenfor. 5 Metodepapiret findes på:

15 Omkostningsanalysen viser, at med en et-årig model, ingen samgravning og tiltede annuiteter er prisen på rå fiber kr. pr. år. Det er derfor s vurdering, at fiber ikke er den billigste teknologi til at levere det nuværende serviceudbud. Endvidere er TDC s udbud af fiber begrænset, og det er s vurdering, at TDC s kunder ikke på nuværende tidspunkt efterspørger tjenester, der kræver hastigheder, som kobbernettet ikke kan levere. Disse forhold taler samlet set for, at fiber på nuværende tidspunkt ikke er MEA. Heroverfor står dog, at TDC siden 2006 har udrullet hybridkabler med både kobber og fiber, når de har udskiftet eller udrullet nye kabler til husstande. Dette forhold taler for, at fiber kan anses som MEA. Samlet set er det dog styrelsens vurdering, at fiber på nuværende tidspunkt ikke kan anses som MEA, hvorfor kobber-, fiber- og kabel-tv-nettet skal modelleres parallelt. Dette kan dog ændre sig inden for den nærmeste fremtid. Fiber vil i fremtiden blive billigere relativt til kobber, hvis kundernes efterspørgsel efter højere bredbåndshastigheder vokser. Dette skyldes, at omkostningerne for fibernettet sammenlignet med kobbernettet stiger væsentligt mindre, når bredbåndhastighederne øges. Dertil kommer, at prisen på fiberkabler hidtil har været generelt faldende, mens prisen på kobberkabler er stigende. Side 15/15 Derfor er det s vurdering, at priserne for adgang til BSA over TDC s fiber- og kabel-tv-net skal baseres på, at de hver især ligger parallelt med TDC s kobbernet BSA over fibernettet Modellering af accessteknologier og geotyper TDC er i afgørelsen af 3. november 2010 pålagt at give adgang til, at andre udbydere kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s fibernet i hele Danmark. Imidlertid har TDC indtil videre hovedsageligt et accessfibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland ligesom TDC s nuværende standardtilbud kun omfatter dette område. Det er derfor i forbindelse med reguleringen af priserne for BSA over fiber et overordnet spørgsmål, hvorledes disse forskellige geografiske forhold skal adresseres. Det forhold, at TDC løbende udruller deres fibernet, taler for, at der fastsættes én nationalt dækkende pris. På den anden side er TDC s fiberudrulning i den øvrige del af Danmark på nuværende tidspunkt meget begrænset, hvilket bevirker, at modelleringen af et landsdækkende fibernet vil blive forholdsvist teoretisk. Det er s vurdering, at der skal fastsættes separate priser for adgang til det tidligere DONG-fibernet. Dette skyldes for det første, at modelleringen kan tage udgangspunkt i en kendt netudrulning, da det tidligere DONG-fibernet på nuværende tidspunkt er udrullet. For det andet har DONG udrullet nettet samtidig med, at der blev lagt elkabler i jorden. Dermed er graveomkostningerne blevet delt mellem fiber- og elaktivite-

16 ter, hvorfor omkostningsstrukturen i det tidligere DONG-net er anderledes end i resten af landet. har på denne baggrund valgt at fastsætte én BSA-pris gældende for det tidligere DONG-fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland samt én BSA-pris gældende for resten af landet. Herved opnås den rette balance mellem behovet for en simpel prisstruktur og en korrekt afspejling af de faktiske omkostninger. Efterhånden som fibernet udrulles i nye dele af landet, vil tage stilling til, om der skal fastsættes specifikke priser for disse områder for at afspejle de faktiske omkostninger ved udrulningen. Det tidligere DONG- fibernet har valgt at modellere det tidligere DONG-net således, at udbredelse og geografisk dækning svarer til det faktiske net. Yderligere er parametrene i modellen fastsat med henblik på at afspejle nettets faktiske omkostningsstruktur bedst muligt. Som nævnt har DONG udrullet størstedelen af fibernettet i forbindelse med nedgravning af elkabler. På baggrund af TDC s oplysning, om at 90 pct. af fibernettet deler graveomkostninger med elnettet, har styrelsen valgt at anvende dette tal i modellen. Herudover skal der tages stilling til, hvorledes graveomkostningerne for de 90 pct. af fibernettet er delt med elnettet. For at estimere dette har IT- og Telestyrelsen set på en række forhold. Side 16/16 TDC købte DONG s fibernet for 325 mio. kr. plus en profitdelingsaftale med en forventet værdi på ca. 100 mio. kr. Antages det i LRAIC-modellen, at der ikke er delt graveomkostninger mellem fiber- og elaktiviteter, kan genanskaffelsesværdien opgøres til mio. kr. Hvis det derimod antages, at graveomkostningerne for fiber- og elaktiviteterne for 90 pct. af nettet er delt 25:75 (fiber:el), udgør genanskaffelsesværdien 695 mio. kr. Denne værdi er over det beløb, som TDC har betalt for det tidligere DONG-fibernet (der har en bogført værdi på 475 mio. kr.). Det er derfor styrelsens opfattelse, at en fordeling af graveomkostningerne på 25:75 mellem fiber- og elnettet ikke undervurderer fibernettets andel af graveomkostningerne. har desuden set på en rapport fra Energitilsynet vedrørende elselskabers praksis for deling af graveomkostningerne mellem fiber- og elaktiviteter 6. Af rapporten fremgår, at ud af 42 analyserede elselskaber betaler elaktiviteterne i 37 ud af de 42 tilfælde en større andel af de samlede graveomkostninger end fiberaktiviteterne ved samgravning. I figur 7 i rapporten er fordelingen af omkostningerne for de 42 selskaber opgjort. Det er styrelsens vurdering, at en linje svarende til en fordeling af graveomkostningerne på 25:75 mellem fiber- og elaktiviteterne forekommer at passe til observationerne. Endelig er i forbindelse med høringen over udkast til model blevet gjort opmærksom på, at TDC i forbindelse med købet af DONG s fibernet har indgået en aftale om fremadrettet at kunne dele graveomkostninger med DONG. har efterfølgende rekvireret aftalen og gennemgået 6 mkostninger-ved-samgravning/

17 aftalevilkår og priser m.v. De priser TDC skal betale DONG, når TDC vælger at få lagt fiber ned i nye områder, hvor DONG samtidig lægger elkabler i jorden, giver således ikke anledning til at ændre fordelingen af graveomkostninger på 25:75 mellem fiber- og elnettet i modellen. På baggrund af ovenstående tre forhold har valgt at anvende en generel fordeling af graveomkostningerne på 25:75 mellem fiber- og elaktiviteter i København og Nordsjælland. Resterende del af landet I LRAIC-modellen er det muligt modelmæssigt at udrulle et landsdækkende fibernet. Det kan i modellen vælges, hvilke geotyper udbyderen udruller fiber til, og hvor mange kobberkunder der migrerer fra kobber til fiber i hver af geotyperne. Da TDC s faktiske udrulning af fiber uden for området dækket af DONG s fibernet på nuværende tidspunkt er begrænset, er der nogle specifikke inputparametre i modellen, der ikke kan baseres på data fra TDC. I stedet har styrelsen baseret disse parametre på antagelser om, hvordan en moderne effektiv udbyder vil udrulle nettet. har antaget, at det for en effektiv moderne udbyder for 25 pct. af nettet er muligt at dele graveomkostninger 50:50 med et andet net. Antagelsen bygger på, at TDC i en årrække har udrullet hybridkabler med både kobber og fiber, når selskabet har udskiftet eller udrullet nye kabler til husstande. Desuden vil det for en udbyder være muligt at dele graveomkostninger med elselskaber i visse områder. Det er styrelsens vurdering, at muligheden for deling af omkostninger ved samgravning vil blive styrket efter vedtagelsen af den nye lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Side 17/17 Afskrivningsmetode Metoden tiltede annuiteter er på nuværende tidspunkt anvendt i LRAIC fastnetmodellen på kobberprodukter, da denne metode vurderes at give omtrent samme resultater som økonomiske afskrivninger. Dette skyldes blandt andet, at de modellerede kobberprodukter alle er modne produkter. Efterspørgslen efter fiber i både det tidligere DONG-net og den resterende del af landet er på nuværende tidspunkt meget lav, men forventes over tid at stige væsentligt. Derfor er det s vurdering, at det ikke vil være retvisende at anvende tiltede annuiteter til prisreguleringen af det tidligere DONG-net og i den resterende del af landet. I stedet bør økonomiske afskrivninger anvendes, idet denne metode fordeler omkostningerne mere retvisende for teknologier, hvor afsætningen ændrer sig væsentligt over tid, jf. ovenfor. har valgt at beregne den linjeafhængige del af BSA-prisen i det tidligere DONG-net (perioden ) og den resterende del af landet ( ) ved hjælp af økonomiske afskrivninger. Kapacitetsdelen af BSA-prisen vil fortsat blive opgjort efter afskrivningsmetoden tiltede annuiteter på samme måde som de andre tjenester i corenettet. Det er s vurdering, at det ikke vil være konsistent at anvende forskellige afskrivningsmetoder på tjenester, der produceres på samme net. På denne baggrund har valgt at fastholde tiltede annuiteters metode på

18 corenettet, men styrelsen vil i forbindelse med næste revision af modellen vurdere, om økonomiske afskrivninger kan anvendes på alle tjenester i corenettet. For at kunne anvende økonomiske afskrivninger er det nødvendigt at estimere det fremtidige forbrug. De linjeafhængige omkostninger afhænger af, hvor hurtigt der aktiveres kunder i fibernettet. For at estimere den fremtidige migration fra kobbernettet til fibernettet har IT- og Telestyrelsen inddraget flere analyser af det fremtidige behov for båndbredder og fiberforbindelser. Gartner vurderer i deres rapport Vurdering af fremtidens behov for bredbånd 7, at for hovedparten af danske forbrugere i 2013 er den eksisterende teknologi tilstrækkelig til at levere de efterspurgte båndbredder. Fra 2013 frem mod år 2020 vil det dog knibe med kapaciteten for de mange husstande, der ikke har adgang til en fiberbaseret infrastruktur. Danske Bank udarbejdede i forbindelse med TDC's aktiesalg i november 2010 en nu offentlig tilgængelig analyse af TDC s forretning 8. I analysen nævnes det, at TDC har estimeret, at deres FTTH homes passed vil være mere end fordoblet fra til i Tilsvarende vurderer TDC i deres TDC netstrategi , at de i 2020 vil have homes passed. Side 18/18 Endeligt vurderer FTTH Council Europe i deres seneste fremskrivning 10, at Danmark ved udgangen af 2015 vil have en fiberpenetration på 28,4 pct. af de samlede husholdninger. vurderer i overensstemmelse med Gartner rapporten, at kobber- og kabel-tv-net vil kunne levere de efterspurgte båndbredder på kort sigt. På længere sigt er der ikke tvivl om, at behovet for øget båndbredde og efterspørgslen efter fiber vil stige. Det er dog s vurdering, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med at estimere den fremtidige efterspørgsel efter fiber. Dette taler for at lægge en konservativ fremskrivning af fiberefterspørgslen til grund for beregningerne. Dette gælder især for den resterende del af landet, hvor TDC på nuværende tidspunkt ikke har udrullet fiber. For det etablerede DONG-net må det dog antages, at en rationel operatør har stort incitament til at tiltrække kunder for at udnytte det allerede udbyggede net. vurderer yderligere, at TDC s incitamenter til at udrulle fiber er reduceret som følge af, at selskabet ejer det landsdækkende kobbernet, da fiberudrulningen vil kannibalisere deres egne kobberkunder. Det er s vurdering, at dette forhold vil bevirke, at det ikke kan udelukkes, at TDC vil vælge en langsom udrulningsstrategi. Dette understøttes af TDC s estimat på homes passed i %20Fremtidens%20behov%20for%20bredbaand_okt%202009_v1.2.pdf 8 4e a9b8647eb5bbb6a

19 Yderligere er det s vurdering, at en forsigtig fremskrivning vil afspejle den øgede risiko, der er forbundet med at udrulle fiber. Dette er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens henstilling om reguleret adgang til NGA 11. har på baggrund af ovenstående valgt følgende fremskrivning af udviklingen i antal fiberforbindelser, jf. figuren nedenfor. Figur 3: Migrationsprofiler fra kobber til fiber 80% 70% 60% 50% 40% 30% Side 19/19 20% 10% -% Existing network migration By migration Land A migration Land B migration Fremskrivningen afspejler: at kobbernettet sandsynligvis kan dække en stor del af efterspørgslen de kommende år, at en rationel operatør vil udrulle fiber til tæt befolkede områder først, at kobberlinjerne vil blive migreret gradvist til fibernettet indtil omkring år 2045, at der ikke sker fuld migration, idet de nuværende kobberkunder kan vælge andre teknologier, herunder kabel-tv, LTE og WIMAX, at fiberkunderne efter en periode begynder at migrere væk fra fibernettet til nye accessteknologier, og at områder, hvor der tidligt udrulles fiber, hurtigere mister fiberkunder, idet nye teknologier også antages at blive etableret først i disse områder. Det er s holdning, at der når der sammenlignes med de ovenstående analyser er valgt konservative migrationsprofiler. For 2015 ligger migrationen (penetrationen) for alle fire overordnede områder væsentligt under FTTH Council Europes forventning om en penetrationsrate på 28,4%. Alt i alt er der i modellen knap fiberkunder i hele landet i 2015 i TDC s net, og sammenlignes dette med TDC s mål om homes passed, giver dette en andel af homes connected på knap 28%. I 2020 er der i modellen omkring 11 a/da.pdf

20 fiberkunder, svarende til en andel af homes connected på 65% (i forhold til TDC s egen forventning). Da TDC har incitament til beskytte de eksisterende kobber- og kabel-tv-net, kan der argumenteres for, at TDC vil tillægge en konservativ tilgang til udbygningen af fibernettet. Derfor vurderer samlet set, at der er anvendt et konservativt skøn. vil i forbindelse med den årlige opdatering af modellen på baggrund af den faktiske fiberudrulning tage stilling til, om fremskrivningen skal revideres. Priser Af Tabel 3 og Tabel 4 fremgår den gennemsnitlige kapacitetsomkostning 12 plus de linjeafhængige omkostninger for henholdsvis det tidligere DONG-net samt den resterende del af Danmark. Tabel 3: Fiber priser for det tidligere DONG net, DKK/måned Lag 2 BSA Lag 3 BSA Graveomk., stikledning 13,67 13,67 Etablering, stikledning 7,50 7,50 Linjepris 136,24 136,24 Kapacitetsomkostning 24,42 32,01 Total 181,83 189,42 Side 20/20 Tabel 4: Fiber priser for den resterende del af landet, DKK/måned Lag 2 BSA Lag 3 BSA Graveomk., stikledning 15,92 15,92 Etablering, stikledning 5,41 5,41 Linjepris 183,41 183,41 Kapacitetsomkostning 24,42 32,01 Total 229,16 236,75 I de løbende lejeindtægter er indregnet omkostningerne til etablering og drift af de enkelte tjenester. I driftsomkostningerne er indregnet omkostninger til en engrosdivision. Da eksempelvis tidligere DONG-kunder har betalt for etablering af stikledningen, er det s vurdering, at der for disse kunder skal ske et fradrag svarende til omkostningerne til gravning og etablering af stikledningen i tabel 3 ovenfor. Dermed sikres det, at kunder, der har betalt for stikledningen, ikke betaler to gange. 12 Beregningen fremgår af celle J 130 og K 130 i Consolidation modellen ark O_Output.

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast.

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. 3. september 2015 Til Erhvervsstyrelsen Fremsendes pr. e-mail Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. Erhvervsstyrelsen har ønsket, at der skabes mulighed for, at alternative

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring.

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vedr.: Høring over Analyse af netadgangen til TDC's kabel-tv-net Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling 23. april 2014 Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling /rasjak-erst Deltagere: Telia: Marie Skouenborg, Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Concepy: Simon Skals og Nicolai

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere