Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden"

Transkript

1 Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model Væsentlig Excel makro er ikke udført Komplet liste over opdateringer Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Opdatering af lønomkostninger Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser Opdatering af kapitalforrentning Beregning af kvartalspriser for bit stream access Opdatering af modellens omkostningsgrundlag Udmøntning af modellens resultater Introduktion sendte den 10. september 2010 udkast til afgørelse for LRAIC priserne 2011 i høring. Ved høringsfristens afslutning den 8. oktober 2010 havde modtaget høringssvar fra TDC og LRAIC arbejdsgruppen. 29. oktober 2010 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jonas Bo Østrup Telefon Telefax E-post Side 1/1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Behov for en ny undersøgelse af markederne for fastnetaccess og - terminering Kommissionen anfører, at pålagte forpligtelser ifølge adgangsdirektivets artikel 8, stk. 4, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede i lyset af de målsætninger, der er fastlagt i rammedirektivets artikel 8. I henhold til rammedirektivet træffer de nationale tilsynsmyndigheder afgørelse om at opretholde, ændre eller ophæve forpligtelser for virksomheder på grundlag af en markedsanalyse. I henhold til artikel 16, stk. 3, i rammedirektivet må en national tilsynsmyndighed ikke opretholde de indførte forpligtelser, hvis den konkluderer, at der er reel konkurrence på markedet.

2 I den aktuelle sag kan det ikke udelukkes, at konkurrenceforholdene på de relevante engrosmarkeder har ændret sig i løbet af de 5 år, der er gået, siden IT- og Telestyrelsen sidst gennemførte en undersøgelse af markederne i Dermed er der risiko for, at SMP-analysen er baseret på et marked, der enten er forkert afgrænset, eller hvor der ikke længere er basis for forhåndsregulering. I denne henseende noterer Kommissionen sig s igangværende analyser af markederne for fastnetaccess og -terminering og styrelsens tilsagn om at anmelde dem til Kommissionen inden udgangen af kan bekræfte, at der er igangsat en undersøgelse af de relevante engrosmarkeder. Styrelsen forventer at notificere Kommissionen om udkast til afgørelser på detailmarkedet for fastnetabonnementer, engrosmarkedet for fastnetoriginering og engrosmarkedet for fastnetterminering inden udgangen af 2010 med henblik på, at der primo 2011 træffes endelige afgørelser på de pågældende markeder. Medtagelse af opkald til tjenesteudbydere i markedet for fastnetterminering Kommissionen bemærker, at den anmeldte priskontrolforanstaltning, der vil gælde for alle engrosmarkeder for fastnettjenester i Danmark og fastsætter TDC's regulerede engrospriser for 2011, også vil gælde for termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester). Som Kommissionen allerede understregede i sag DK/2010/0984, adskiller termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre sig fra de traditionelle termineringsydelser for taletelefoni, der forbinder to slutbrugere. I det første tilfælde kan tjenesteudbyderen købe termineringsydelser fra en hvilken som helst netoperatør og skifte til en anden for at øge sin fortjeneste og/eller mindske sine omkostninger. Den terminerende operatør er derfor i almindelighed udsat for konkurrencepres: hvis netoperatøren prøver at tage en ublu pris for termineringsydelsen, kan tjenesteudbyderen gå over til en anden netoperatør, og termineringsoperatøren vil miste den indtægt, der kommer fra opkald til tjenesteudbyderen, medmindre der er objektive og uovervindelige hindringer for at skifte termineringsoperatør. Side 2/2 Kommissionen har allerede opfordret til at gennemføre den næste undersøgelse af markederne for fastnetterminering og anmelde de udkast til afgørelser, den giver anledning til, uden unødig forsinkelse og under maksimal hensyntagen til ovenstående betragtninger. Kommissionen har også opfordret ITog Telestyrelsen til i mellemtiden at overveje, om ikke det vil være mere rimeligt og velbegrundet at tilbagekalde de foranstaltninger, der er pålagt TDC med hensyn til termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, særlig priskontrollen. Kommissionen noterer sig, at vil tage Kommissionens bemærkninger i betragtning i forbindelse med undersøgelsen af markederne for fastnetterminering, men henviser på ny til sine bemærkninger i sag DK/2009/984 og opfordrer styrelsen til - så snart ovennævnte undersøgelse er afsluttet - at tilbagekalde den priskontrolforanstaltning over for TDC vedrørende termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, der vil blive justeret ved den senest anmeldte foranstaltning.

3 Baggrunden for, at det notificerede udkast til prisafgørelse også omfatter prissætningen af terminering til opkald til geografisk ubestemte numre er, at den gældende markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af fastnetopkald overfor TDC (marked 9) omfatter adgang til førnævnte produkt. Denne forpligtelse, og dermed også den i prisafgørelsen fastsatte maksimalpris, vil tidligst kunne bortfalde, når har truffet en ny endelig afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for fastnetterminering. I forbindelse med den igangværende markedsundersøgelse af engrosmarkedet for fastnetterminering har lagt op til, at terminering af opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester) ikke længere skal være omfattet af markedet. Det forventes derfor, at dette område fremadrettet ikke vil være underlagt regulering. Det betyder, at en regulatorisk fastsat maksimalpris for denne ydelse tidligst vil kunne falde bort, når endelig afgørelse på engrosmarkedet for fastnetterminering træder i kraft primo Fastsættelse af engrosprisniveauer for centrale produkter, der er omfattet af regulering Som Kommissionen tidligere har bemærket, spiller de foreslåede engrospriser for access og opkaldsterminering på et fast sted, ubundtet adgang til rå kobber, leje af faste kredsløb på engrosniveau (WLR) og bitstrømsadgang en afgørende rolle i markedsaktørernes beslutninger om at købe adgang til eller opbygge et accessnet. Derfor bør priserne fastsættes på et niveau, der giver operatørerne det rette incitament til at investere og dermed fremme infrastrukturbaseret konkurrence, hvor dette er muligt, eller som alternativ benytte sig af tjenestebaseret konkurrence, hvor der stadig er utilstrækkelig alternativ infrastruktur. Side 3/3 I den aktuelle sag noterer Kommissionen sig, at der anvendes en anden priskontrolordning i forbindelse med leje af faste kredsløb og opkald på engrosniveau. Kommissionen bemærker også, at der midlertidigt anvendes et andet omkostningsgrundlag (nemlig historiske omkostninger) for fastsættelse af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser, som det er planen at erstatte med en ny LRICmodel (langsigtede differensomkostninger) for fiber inden marts Kommissionen er klar over, at hensigten med s fremgangsmåde i princippet er at bidrage til sammenhæng mellem engrospriserne på centrale regulerede produkter, ved at hovedparten af disse priser fastsættes på grundlag af samme omkostningsregnskabsmetode (dvs. LRAIC). Med henblik på at opnå ensartede regulerede engrospriser i hele værdikæden og således, hvor det er relevant, fremme infrastrukturbaseret konkurrence og beskytte konkurrencen til fordel for forbrugerne opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at ajourføre både den gældende LRAIC-model og den, der er under udvikling, hvis den kommende undersøgelse af engrosmarkederne resulterer i, at der bl.a. indføres priskontrol og/eller en forpligtelse til at anvende omkostningsægte priser. skal i relation til reguleringen af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser bemærke, at det fremgår af s udkast til delafgørelse overfor TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 1. juli 2010, at LRAIC-metoden anvendes som priskontrolmetode. Indtil en LRAIC-model for fiber er udarbejdet og en

4 LRAIC-priskontrolafgørelse er trådt i kraft, vil historiske omkostningers metode finde anvendelse. Dette forventes at ske pr. 1. april kan oplyse, at priserne for originering af trafik på engrosniveau reguleres efter LRAIC-metoden. I relation til Kommissionens bemærkninger angående LRAIC regulering af leje af faste kredsløb, kan bekræfte, at disse på nuværende tidspunkt reguleres efter historiske omkostningers metode. har dog noteret sig, at Kommissionen finder, at disse tjenester bør reguleres efter LRAIC princippet. vil overveje dette spørgsmål nærmere, når markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb skal undersøges igen. 3 Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når den af ITST fremsendte model åbnes, kan afgørelsens resultater genfindes i modellen. Eksempelvis, at driften ved BSA lag 3 router beløber sig til DKK 977 årligt. Problemet er blot, at den pågældende udgave af modellen ikke er genberegnet. Køres der en genbegning af modellen, uden at der er foretaget ændringer, ændres modellens resultater. Eksempelvis ændres driften ved BSA lag 3 router fra årligt DKK 977 til DKK 975. Den endelige afgørelse bør baseres på en genberegnet model. Side 4/4 Det er s praksis at anonymisere visse data i den version af LRAIC-modellen, der udsendes til andre end TDC. Denne anonymisering vil påvirke resultaterne marginalt i forhold til originale modelversion, og har konkret givet anledning til den af LRAIC-arbejdsgruppen konstaterede afvigelse. baserer selvfølgelig den endelige afgørelse på en genberegnet modelversion med ikke-anonymiserede data. 4 Væsentlig Excel makro er ikke udført LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når volumen i Access modellen opdateres, er det afgørende for modellens fortsatte beregninger, at makroen i C_Cables and Nodes køres. Makroen genberegner de 20 repræsentative zoner, som hele accessmodellen er bygget op omkring. Den pågældende makro er ikke blevet kørt i modellen. Det betyder, at modellens resultater ikke er korrekte. Når makroen køres, rettes der f.eks. op på den åbenlyse fejl, at prisen for opsætning af NTP på BSA og rå kobber ikke er ens. Makroen bør derfor køres før der træffes endelig afgørelse. er enig i LRAIC arbejdsgruppens bemærkning, og styrelsen har kørt makroen og modellens resultater er opdateret. 5 Komplet liste over opdateringer LRAIC arbejdsgruppen bemærker, at ITST s udkast til afgørelse indeholder cellereferencer på en række af de opdaterede modelinput. Cellereferencerne øger umiddelbart gennemsigtigheden i modellen. For at øge gennemsigtigheden yderligere bør ITST sikre, at samtlige opdateringer beskrives i afgørelsen. Eksempelvis er en række værdier i Core-modellens I_Product Demand blevet opdateret uden at være nævnt i udkastet til afgørelse.

5 har hidtil ikke beskrevet samtlige opdateringer af modellen i afgørelsen, men har fokuseret på at beskrive de vigtigste opdateringer. Styrelsen anerkender dog LRAIC arbejdsgruppens ønske om gennemsigtighed. vil derfor yderligere for så vidt de ikke allerede er specificeret - specificere hvilke områder i modellen, der er blevet opdateret. 6 Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Som LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes gjorde styrelsen opmærksom på i forbindelse med opdateringen i 2009, er rutefaktorer for trafikretningerne Local Calls og National Calls ikke identiske. Nationale kald antages således naturligt nok at belaste nettet forholdsmæssigt mere end lokale kald. Dette gør sig gældende både for traditionel telefoni og VoIP. Dette betyder, at skal fordele en væsentlig andel af de nuværende Local Calls til National Calls i både tabel 1.1 og 1.2 i arket I_Product_Demand. Dette er ikke sket i det nuværende udkast, hvilket er en væsentlig mangel. Side 5/5 Hvad angår trafikretningerne IN Internet og IN Basic other finder LRAIC-arbejdsgruppen, at det angivne forventede meget lave antal opkald svarende til et fald på ca. 75 % på et år næppe kan være retvisende. Dette skal også ses i lyset af, at faldet i antal minutter er væsentligt mere moderat. Angående trafikretningerne for Local Calls og National Calls skal IT- og Telestyrelsen henvise til høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden af 30. oktober Af høringsnotatet fremgår det, at TDC den 23. oktober 2009 har oplyst styrelsen om, at selskabet opererer med en national takst og har derfor ikke oplysninger om fordelingen af lokale og nationale kald. har derfor fastholdt den tidligere anvendte antagelse om 60 % lokale kald og 40 % nationale kald. Vedrørende faldet i antal kald for trafikretningerne IN Internet og IN Basic other har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC. 7 Opdatering af lønomkostninger LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at i modellen har opdateret prisen pr. ansat ved at anvende Danmarks Statistiks lønindeks. har i den forbindelse glemt at tage hensyn til en fortsat effektiv drift ved at reducere personaleantallet i modellen med den forventede årlige stigning i produktiviteten. I forbindelse med opdateringen af modellen i 2009 fandt styrelsen ikke anledning til at korrigere for produktivitetsudviklingen i modellen. Dette skete med henvis-

6 ning til, at der netop i 2009 var pågået en revision af modellen, og at der i den forbindelse var sket en opdatering af produktiviteten. Den fremadrettede produktivitetsudvikling fra 2009 til 2010 kunne der imidlertid i sagens natur ikke korrigeres for i den forbindelse. I henhold til Økonomisk Redegørelse fra august 2010 forventes en produktivitetsstigning på knapt 6 % i 2010, jf. figur nedenfor. Side 6/6 Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet, august 2010, s. 41. LRAIC-arbejdsgruppen anmoder styrelsen om at tage højde for produktivitetsudviklingen fra 2009 til 2010 ved at reducere personaleantallet i modellen tilsvarende. s anerkender, at den almindelige samfundsmæssige produktivitetsudvikling er en relevant faktor at inddrage i forbindelse med opdateringen af LRAIC-modellen. Styrelsen finder dog ikke, at det vil være retvisende at opdatere produktivitetsudviklingen på baggrund af produktivitetsstigningen i et enkelt år, eller på en prognosticeret udvikling. Styrelsen har undersøg udviklingen i produktiviteten baseret på tal fra nationalregnskabet. Den gennemsnitlige årlige vækst for post og telebranchen har været 3,6 pct. over perioden , mens den gennemsnitlige årlige vækst har været 1 pct. over perioden i den private sektor. Det er s vurdering, at der kan anvendes en produktivitets stigning på mellem 1 pct. 3,6 pct. i modellen. Styrelsen har valgt at anvende en produktivitets stigning på 3. pct. i modellen, da styrelsen vurderer at produktivitetsudviklingen i post og telebranchen bør tillægges mest vægt.

7 8 Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal aktive fibre i access nettet LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at der af arket I_Network demand fremgår, at der ved udgangen af 2010 forventes at være idriftsat i alt knapt fiberforbindelser i TDC s accessnet, jf. nedenfor. Dette udgør en stigning på ca siden seneste opdatering i ,1 Number of fibre pairs in use by geo-type Used fibre (pairs) Storby By Land A Land B 40 Total 14,878 '000 pairs Ved opkøbet af Dong Energys fibernet i november 2009 overtog TDC ifølge offentligt tilgængelige oplysninger ca fiberkunder. Disse fiberkunder bør naturligvis indgå i en opdateret opgørelse af TDC s idriftsatte fiberforbindelser, hvilket ikke er tilfældet i styrelsens udkast. Side 7/7 Når det ikke er tilfældet, har det således den effekt, at omkostninger til etablering og drift af kobberstikledninger også medregnes for disse fiberkunder i modellen. Dvs. TDC vil parallelt kunne udrulle og afsætte en moderne fiberinfrastruktur, mens selskabets konkurrenter vil skulle fortsætte med at dække omkostninger til den gamle kobberinfrastruktur for de selvsamme fysiske adresser, selvom det er utopisk, at denne infrastruktur nogensinde vil finde anvendelse her igen. I LRAIC-verdenen, hvor det antages, at TDC hvert år etablerer et nyt accessnet fra scratch, vil en manglende fuld medregning af TDC s fiberkunder i praksis svare til at antage, at der på de pågældende adresser simultant skal etableres både en kobberbaseret og en fiberbaseret infrastruktur. En sådan antagelse vil imidlertid være i klar modstrid med LRAIC-principperne om, at der skal modelleres en effektiv udbyder. Med hensyn til opdateringen af anvendt fiber opdelt på geotype og kabelstørrelse (tabel 4 i udkastet) formoder LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes, at beholdningsændringer som følge af TDC s akkvisition af DONG Energys fibernet ligeledes ved en fejl ikke er medtaget. LRAIC-arbejdsgruppen opfordrer styrelsen til at indhente nye opdaterede tal for fiberforbindelser i TDC s net, og at retningslinjerne for indrapporteringen i den forbindelse præciseres. skal bemærke, at der i kobber -scenariet i LRAICmodellen ikke er modelleret FTTH forbindelser. De fiberforbindelser, der indgår i model i dette scenarie, er fiber til erhvervskunder, som er struktureret på en anden måde end et FTTH-net.

8 Det er styrelsens opfattelse, at langt størstedelen af de kunder som TDC har opnået gennem købet af DONG s fibernet, er FTTH kunder. Da FTTH forbindelser ikke er modelleret i kobber -scenariet i LRAIC-modellen vil det derfor ikke være meningsfyldt at forøge antallet af fiberforbindelse på baggrund af LRAIC-arbejdsgruppens bemærkning. skal bemærke, at arbejdet vedrørende modellering af TDC s fiber- og kabel-tvnet er i gang, og at der forventes endelig afgørelse senest 31. marts Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at i forhold til seneste opdatering af LRAICmodellen og opgørelser fra styrelsens halvårsstatistik ser udviklingen for hhv. antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser ikke ud til at være retvisende, jf. sektion 1.2 i I_Network demand : Antal forbindelser ('000) Telestatistik 1H09 Telestatistik 2H09 LRAIC 2009 LRAIC 2010 (udkast) Side 8/8 Rå kobber Delt rå kobber Således synes antallet af rå kobber forbindelser at være markant undervurderet og antallet af delt rå kobber forbindelser tilsvarende overvurderet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i løbet af sommeren 2010 på baggrund af en undersøgelse fra har vist sig, at antallet af indberettede delt rå kobber forbindelser i telestatistikken er en del for højt (og rå kobber tilsvarende for lavt). LRAIC-arbejdsgruppen kender ikke det samlede resultat af undersøgelsen, men en del af grunden til afvigelserne er i hvert fald, at Telenors interne registreringer omkring overgangen fra delt rå kobber til administrativ rå kobber, der i praksis svarer til en fuld rå kobber, er mangelfulde. LRAIC-arbejdsgruppen forventer umiddelbart, at antal delt rå kobber forbindelser vil ligge omkring ved udgangen af har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC.

9 10 Opdatering af kapitalforrentning LRAIC-arbejdsgruppen gør opmærksomhed på, at der bør foretages en fornyet opdatering af den risikofri rente forinden endelig afgørelse træffes. har opdateret den risikofri rente i den endelige afgørelse. 11 Beregning af kvartalspriser for bit stream access LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at tabel 21 i udkastet afspejler de beregnede årlige maksimalpriser for bit stream access. Styrelsen har imidlertid også i afgørelsen valgt at omregne disse årlige priser til kvartalspriser. Resultatet heraf er gengivet i tabel 22. anfører i forbindelse med omregningen nederst på side 16: Priserne per kvartal for bit stream access afrundes i forbindelse med udmøntningen til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at der ikke i det nuværende udkast til afgørelse er tale om en afrunding. Derimod er der i alle tilfælde tale om, at foretager en oprunding til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen finder det åbenlyst urimeligt, såfremt en fastsat maksimalpris på denne vis systematisk kan overskrides blot fordi, der udmøntes i et kortere betalingsinterval. LRAIC-arbejdsgruppen forventer da også, at denne oprunding ikke har været tilsigtet og dermed er et resultat af en fejl fra styrelsens side, som der vil blive rettet op på i den endelige afgørelse. Side 9/9 LRAIC-arbejdsgruppen skal i den forbindelse i øvrigt opfordre styrelsen til fremover helt at undlade at foretage en afrunding i udmøntningen af disse årlige priser i kortere betalingsintervaller. Behovet for afrunding er simpelthen ikke til stede da de årlige priser fastsættes i hele DKK. Ydermere må det gælde, at når der en gang er beregnet en årlig maksimalpris, har styrelsen ikke alene med henvisning til ønsket om kortere betalingsintervaller adgang til at fastsætte priser, der medfører, at denne maksimalpris overskrides. har på baggrund af LRAIC arbejdsgruppens bemærkninger valgt at benytte to decimaler ved afrunding til kvartalspriser. 12 Opdatering af modellens omkostningsgrundlag VoIP volumen TDC kan konstatere, at VoIP volumen er steget væsentligt i modellen og ligger langt over TDC faktiske VoIP volumen. TDC har tidligere anført, at TDC ikke meningsfuldt kan opgøre VoIP originering på de eksisterende PSTNtjenesteretninger. Derfor opgør TDC alt VoIP originering, der ikke kan deles ud på tjenesteretninger, under Lokale opkald. TDC skal derfor præcisere, at TDC s samlede VoIP originering for 2010 er estimeret til hhv mio. minutter og 384 mio. opkald som anført i dataindberetningen. Niveauet ligger på ca.10 % af TDC s PSTN trafik. Samme størrelsesforhold kan genfindes i TDC s indberetning på marked 3 og indberetning til halvårsstatistikken. TDC kan konstatere, at VoIP- volumen også i 2009-modellen var for

10 højt. Niveauet var dog af en størrelse, der kun påvirkede omkostningerne i mindre grad. Dette er ikke tilfældet i det aktuelle modeludkast, og TDC skal derfor opfordre styrelsen til at rette fejlen. TDC skal beklage, at TDC ikke tidligere har været præcis i kommunikationen vedrørende indholdet i trafikretningen Lokale Opkald for VoIP. har baggrund af TDC s bemærkninger ændret VOIP volumenerne i modellen. har fastholdt TDC s samlede VoIPoriginering for 2010, samt de få trafikretninger, hvor TDC har angivet specifikke oplysninger for (IN Basic Other, IN Basic Advanced og International Out). Fordelingen af trafikken på de øvrige trafikretninger er herefter estimeret udfra fordelingen af PSTN-trafikken. Ændringerne giver anledning til højere priser på opkaldselementet af lokal samtrafik. er i øjeblikket i gang med at implementere EUkommissionens henstilling af 7. maj 2009 vedrørende regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i LRAIC fastnetmodellen. Henstillingen indebærer, at der for fremtiden må indregnes færre omkostninger i termineringstaksterne. For at undgå en situation, hvor priserne flukturerer meget, har valgt at differentiere opkaldsafgiften for lokal samtrafik, således at opkaldselementet i prisen på lokal access er 17 pct. større end prisen på lokal terminering, svarende til forskellen på minutelementet. Side 10/10 Korrektion af PSTN volumen For at undgå dobbelttælling fraregnes ligesom i tidligere år - Duet til fastnet trafikken i Fastnet til øvrige net. I den tidligere indberetning var trafikken imidlertid fraregnet i Lokale opkald. TDC fremsender opdateret indberetning, med korrekt korrektion af trafikken. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret PSTN volumen i modellen. BSA forbrug I modsætning til tidligere indberetninger har TDC i år forsøgt at måle dataforbruget for hhv. interne og eksterne kunder, som ønsket af styrelsen i dataindberetningen, ark A. Overordnede net (2), række 5 og 13. TDC har imidlertid efterfølgende måtte konstatere, at forbruget for eksterne BSA-kunder ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld statistik-funktionalitet i ATM-nettet, som en del af de eksterne BSA-forbindelse fortsat produceres på. I modsætning hertil kan forbruget uden usikkerhed opgøres i IP-nettet, som den resterende del af de eksterne forbindelser samt TDC s egne forbindelser produceres på. TDC finder det derfor mest korrekt, i lighed med tidligere år, at benytte de opgjorte værdier i IP-nettet for både interne og eksterne forbindelser og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for BSA-forbruget. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret BSA forbruget i modellen.

11 Ethernet Transport TDC kan konstatere, at den måde styrelsen anvender de indberettede data på er uhensigtsmæssig i fht. netdimensioneringen. Således beregnes et Busy Hour Peak to Mean Ratio forhold på 4,7 i Core-modellen, ark I_Product_Demand, celle P141. TDC finder, at forholdet mere retvisende kan findes mellem trafikken og travltime-trafikken på den dominerende trafikretning, hvilket ændrer forholdet til ca. 2,8 (dvs. forholdet mellem summen i kolonne G og D i stedet for G og F i dataindberetningsarket). TDC skal opfordre styrelsen til at foretage denne ændring. havde i udkast til afgørelse til hensigt at beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af upload og download peaktrafikken divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. har i relation til TDC s høringssvar rettet henvendelse til TDC vedrørende dette spørgsmål. TDC har på denne baggrund oplyst at i den gældende model anvendes et forhold ( ) beregnet ud fra peaktrafikken på download ( ) i fht. Gennemsnitstrafikken ( ). TDC finder, at forholdet mere retvisende skal findes som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik ved den dominerende retning, eller alternativt som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik for gennemsnittet af up- og download. TDC beskrev i høringsbrevet udregning for den dominerende retning, svarende til en faktor ( ) 2,82. Såfremt styrelsen ønsker, at beregningen skal tage udgangspunkt i gennemsnittet af upog download, vil forholdet blive ( ) 2,79 ( ). Side 11/11 TDC har udvidet den tidligere indsendte tabel med peaktrafikken for upload, såfremt styrelsen ønsker at benytte denne i beregningen af peakfaktoren. Af TDC s oprindelige data indberetning fremgik det ikke, at der var tale om peaktrafikken kun på download men blot peaktrafikken. Derfor havde den opfattelse, at der var tale om den gennemsnitlige peaktrafik. Det er fortsat s opfattelse, at trafikken i travl time også vil indeholde uploadtrafik, og at det derfor vil være mere retvisende at benytte den gennemsnitstrafikken frem for den dominerende trafikretning. På baggrund af data for peaktrafikken for upload fremsendt af TDC, har IT- og Telestyrelsen beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af peaktrafikken for upload og download divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. Dette giver en faktor på 2,79, hvilket er indsat i modellen. 30A strømforsyning I udkast til afgørelse er oprettelse af 30A strømforsyning beregnet til 0 kr. Dette skyldes, at der ikke har været nogen oprettelser i indeværende år, og at der derfor rent regneteknisk ikke regnes nogen omkostning. TDC skal opfordre styrelsen til at indsætte et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand, celle H29, således at en oprettelsespris beregnes.

12 har på baggrund af TDC s bemærkninger indsat et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand celle H29. Tillæg for oprettelse af BSA uden samproduktion TDC kan konstatere, at produktet er sat til 0 kr. Dette skyldes, at vægtene i Colo-modellen, ark I_Resource tabel 8.5 er sat til nul. Tilsvarende fejl fandtes i 2009-modellen. TDC skal opfordre styrelsen til at opdatere med korrekte vægte. De anførte vægte er sat til nul, da det er styrelsens vurdering, at der ikke er yderligere ressourcer forbundet med at oprette en BSA-forbindelse uden samproduktion, når man sammenligner med oprettelse af en BSA-forbindelse med samproduktion. 13 Udmøntning af modellens resultater Side 12/12 BSA båndbredder TDC har ved udsøgning af båndbreddefordeling af ADSL fået kategoriseret 2852 linjer som 2,3 Mbit/s. Disse linjer er retligt 2,0 Mbit/s linjer. TDC udbyder ikke ADSL på 2,3 Mbit/s, og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for hastighedsfordelingen. TDC bemærker desuden, at styrelsens udmøntning af båndbredder beregnes på baggrund af logaritmen til forholdet mellem den laveste båndbredde og den aktuelle båndbredde, der ønskes prissat. Styrelsen har ændret den laveste båndbredde fra 144 kbit/s til 256 kbit/s, men har ikke tilsvarende ændre logaritmeberegningen i arket Udmøntning i kolonne F. TDC skal anmode styrelsen om at ændre værdien i formlen fra 144 til 256. s har ændret antallet af 2,0 Mbit/s og 2,3 Mbit/s linjer på baggrund af TDC s bemærkninger. I logaritmeberegningen anvendes faktoren 144 til at bestemme, hvor stor en andel af omkostningerne i det overordnede net, der skal allokeres til de enkelte båndbredder. En faktor på 256 ved en båndbredde på 256 kbit/s vil betyde at der slet ikke allokeres omkostninger til denne båndbredde, da logaritmen til et forhold på 1 (256/256) giver værdien 0. Det er s opfattelse, at der bør allokeres visse omkostninger til en båndbredde på 256 kbit/s. Derfor er faktoren kun blevet opjusteret til 240, der vil give anledning til, at prisjusteringerne set i forhold til sidste års afgørelse er nogenlunde ligeligt spredt ud.

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING

KOMMISSIONENS HENSTILLING 21.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 251/13 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 11. september 2013 om sammenhængende forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering og metoder til beregning af

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere