Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden"

Transkript

1 Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model Væsentlig Excel makro er ikke udført Komplet liste over opdateringer Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Opdatering af lønomkostninger Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser Opdatering af kapitalforrentning Beregning af kvartalspriser for bit stream access Opdatering af modellens omkostningsgrundlag Udmøntning af modellens resultater Introduktion sendte den 10. september 2010 udkast til afgørelse for LRAIC priserne 2011 i høring. Ved høringsfristens afslutning den 8. oktober 2010 havde modtaget høringssvar fra TDC og LRAIC arbejdsgruppen. 29. oktober 2010 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jonas Bo Østrup Telefon Telefax E-post Side 1/1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Behov for en ny undersøgelse af markederne for fastnetaccess og - terminering Kommissionen anfører, at pålagte forpligtelser ifølge adgangsdirektivets artikel 8, stk. 4, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede i lyset af de målsætninger, der er fastlagt i rammedirektivets artikel 8. I henhold til rammedirektivet træffer de nationale tilsynsmyndigheder afgørelse om at opretholde, ændre eller ophæve forpligtelser for virksomheder på grundlag af en markedsanalyse. I henhold til artikel 16, stk. 3, i rammedirektivet må en national tilsynsmyndighed ikke opretholde de indførte forpligtelser, hvis den konkluderer, at der er reel konkurrence på markedet.

2 I den aktuelle sag kan det ikke udelukkes, at konkurrenceforholdene på de relevante engrosmarkeder har ændret sig i løbet af de 5 år, der er gået, siden IT- og Telestyrelsen sidst gennemførte en undersøgelse af markederne i Dermed er der risiko for, at SMP-analysen er baseret på et marked, der enten er forkert afgrænset, eller hvor der ikke længere er basis for forhåndsregulering. I denne henseende noterer Kommissionen sig s igangværende analyser af markederne for fastnetaccess og -terminering og styrelsens tilsagn om at anmelde dem til Kommissionen inden udgangen af kan bekræfte, at der er igangsat en undersøgelse af de relevante engrosmarkeder. Styrelsen forventer at notificere Kommissionen om udkast til afgørelser på detailmarkedet for fastnetabonnementer, engrosmarkedet for fastnetoriginering og engrosmarkedet for fastnetterminering inden udgangen af 2010 med henblik på, at der primo 2011 træffes endelige afgørelser på de pågældende markeder. Medtagelse af opkald til tjenesteudbydere i markedet for fastnetterminering Kommissionen bemærker, at den anmeldte priskontrolforanstaltning, der vil gælde for alle engrosmarkeder for fastnettjenester i Danmark og fastsætter TDC's regulerede engrospriser for 2011, også vil gælde for termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester). Som Kommissionen allerede understregede i sag DK/2010/0984, adskiller termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre sig fra de traditionelle termineringsydelser for taletelefoni, der forbinder to slutbrugere. I det første tilfælde kan tjenesteudbyderen købe termineringsydelser fra en hvilken som helst netoperatør og skifte til en anden for at øge sin fortjeneste og/eller mindske sine omkostninger. Den terminerende operatør er derfor i almindelighed udsat for konkurrencepres: hvis netoperatøren prøver at tage en ublu pris for termineringsydelsen, kan tjenesteudbyderen gå over til en anden netoperatør, og termineringsoperatøren vil miste den indtægt, der kommer fra opkald til tjenesteudbyderen, medmindre der er objektive og uovervindelige hindringer for at skifte termineringsoperatør. Side 2/2 Kommissionen har allerede opfordret til at gennemføre den næste undersøgelse af markederne for fastnetterminering og anmelde de udkast til afgørelser, den giver anledning til, uden unødig forsinkelse og under maksimal hensyntagen til ovenstående betragtninger. Kommissionen har også opfordret ITog Telestyrelsen til i mellemtiden at overveje, om ikke det vil være mere rimeligt og velbegrundet at tilbagekalde de foranstaltninger, der er pålagt TDC med hensyn til termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, særlig priskontrollen. Kommissionen noterer sig, at vil tage Kommissionens bemærkninger i betragtning i forbindelse med undersøgelsen af markederne for fastnetterminering, men henviser på ny til sine bemærkninger i sag DK/2009/984 og opfordrer styrelsen til - så snart ovennævnte undersøgelse er afsluttet - at tilbagekalde den priskontrolforanstaltning over for TDC vedrørende termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, der vil blive justeret ved den senest anmeldte foranstaltning.

3 Baggrunden for, at det notificerede udkast til prisafgørelse også omfatter prissætningen af terminering til opkald til geografisk ubestemte numre er, at den gældende markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af fastnetopkald overfor TDC (marked 9) omfatter adgang til førnævnte produkt. Denne forpligtelse, og dermed også den i prisafgørelsen fastsatte maksimalpris, vil tidligst kunne bortfalde, når har truffet en ny endelig afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for fastnetterminering. I forbindelse med den igangværende markedsundersøgelse af engrosmarkedet for fastnetterminering har lagt op til, at terminering af opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester) ikke længere skal være omfattet af markedet. Det forventes derfor, at dette område fremadrettet ikke vil være underlagt regulering. Det betyder, at en regulatorisk fastsat maksimalpris for denne ydelse tidligst vil kunne falde bort, når endelig afgørelse på engrosmarkedet for fastnetterminering træder i kraft primo Fastsættelse af engrosprisniveauer for centrale produkter, der er omfattet af regulering Som Kommissionen tidligere har bemærket, spiller de foreslåede engrospriser for access og opkaldsterminering på et fast sted, ubundtet adgang til rå kobber, leje af faste kredsløb på engrosniveau (WLR) og bitstrømsadgang en afgørende rolle i markedsaktørernes beslutninger om at købe adgang til eller opbygge et accessnet. Derfor bør priserne fastsættes på et niveau, der giver operatørerne det rette incitament til at investere og dermed fremme infrastrukturbaseret konkurrence, hvor dette er muligt, eller som alternativ benytte sig af tjenestebaseret konkurrence, hvor der stadig er utilstrækkelig alternativ infrastruktur. Side 3/3 I den aktuelle sag noterer Kommissionen sig, at der anvendes en anden priskontrolordning i forbindelse med leje af faste kredsløb og opkald på engrosniveau. Kommissionen bemærker også, at der midlertidigt anvendes et andet omkostningsgrundlag (nemlig historiske omkostninger) for fastsættelse af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser, som det er planen at erstatte med en ny LRICmodel (langsigtede differensomkostninger) for fiber inden marts Kommissionen er klar over, at hensigten med s fremgangsmåde i princippet er at bidrage til sammenhæng mellem engrospriserne på centrale regulerede produkter, ved at hovedparten af disse priser fastsættes på grundlag af samme omkostningsregnskabsmetode (dvs. LRAIC). Med henblik på at opnå ensartede regulerede engrospriser i hele værdikæden og således, hvor det er relevant, fremme infrastrukturbaseret konkurrence og beskytte konkurrencen til fordel for forbrugerne opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at ajourføre både den gældende LRAIC-model og den, der er under udvikling, hvis den kommende undersøgelse af engrosmarkederne resulterer i, at der bl.a. indføres priskontrol og/eller en forpligtelse til at anvende omkostningsægte priser. skal i relation til reguleringen af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser bemærke, at det fremgår af s udkast til delafgørelse overfor TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 1. juli 2010, at LRAIC-metoden anvendes som priskontrolmetode. Indtil en LRAIC-model for fiber er udarbejdet og en

4 LRAIC-priskontrolafgørelse er trådt i kraft, vil historiske omkostningers metode finde anvendelse. Dette forventes at ske pr. 1. april kan oplyse, at priserne for originering af trafik på engrosniveau reguleres efter LRAIC-metoden. I relation til Kommissionens bemærkninger angående LRAIC regulering af leje af faste kredsløb, kan bekræfte, at disse på nuværende tidspunkt reguleres efter historiske omkostningers metode. har dog noteret sig, at Kommissionen finder, at disse tjenester bør reguleres efter LRAIC princippet. vil overveje dette spørgsmål nærmere, når markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb skal undersøges igen. 3 Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når den af ITST fremsendte model åbnes, kan afgørelsens resultater genfindes i modellen. Eksempelvis, at driften ved BSA lag 3 router beløber sig til DKK 977 årligt. Problemet er blot, at den pågældende udgave af modellen ikke er genberegnet. Køres der en genbegning af modellen, uden at der er foretaget ændringer, ændres modellens resultater. Eksempelvis ændres driften ved BSA lag 3 router fra årligt DKK 977 til DKK 975. Den endelige afgørelse bør baseres på en genberegnet model. Side 4/4 Det er s praksis at anonymisere visse data i den version af LRAIC-modellen, der udsendes til andre end TDC. Denne anonymisering vil påvirke resultaterne marginalt i forhold til originale modelversion, og har konkret givet anledning til den af LRAIC-arbejdsgruppen konstaterede afvigelse. baserer selvfølgelig den endelige afgørelse på en genberegnet modelversion med ikke-anonymiserede data. 4 Væsentlig Excel makro er ikke udført LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når volumen i Access modellen opdateres, er det afgørende for modellens fortsatte beregninger, at makroen i C_Cables and Nodes køres. Makroen genberegner de 20 repræsentative zoner, som hele accessmodellen er bygget op omkring. Den pågældende makro er ikke blevet kørt i modellen. Det betyder, at modellens resultater ikke er korrekte. Når makroen køres, rettes der f.eks. op på den åbenlyse fejl, at prisen for opsætning af NTP på BSA og rå kobber ikke er ens. Makroen bør derfor køres før der træffes endelig afgørelse. er enig i LRAIC arbejdsgruppens bemærkning, og styrelsen har kørt makroen og modellens resultater er opdateret. 5 Komplet liste over opdateringer LRAIC arbejdsgruppen bemærker, at ITST s udkast til afgørelse indeholder cellereferencer på en række af de opdaterede modelinput. Cellereferencerne øger umiddelbart gennemsigtigheden i modellen. For at øge gennemsigtigheden yderligere bør ITST sikre, at samtlige opdateringer beskrives i afgørelsen. Eksempelvis er en række værdier i Core-modellens I_Product Demand blevet opdateret uden at være nævnt i udkastet til afgørelse.

5 har hidtil ikke beskrevet samtlige opdateringer af modellen i afgørelsen, men har fokuseret på at beskrive de vigtigste opdateringer. Styrelsen anerkender dog LRAIC arbejdsgruppens ønske om gennemsigtighed. vil derfor yderligere for så vidt de ikke allerede er specificeret - specificere hvilke områder i modellen, der er blevet opdateret. 6 Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Som LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes gjorde styrelsen opmærksom på i forbindelse med opdateringen i 2009, er rutefaktorer for trafikretningerne Local Calls og National Calls ikke identiske. Nationale kald antages således naturligt nok at belaste nettet forholdsmæssigt mere end lokale kald. Dette gør sig gældende både for traditionel telefoni og VoIP. Dette betyder, at skal fordele en væsentlig andel af de nuværende Local Calls til National Calls i både tabel 1.1 og 1.2 i arket I_Product_Demand. Dette er ikke sket i det nuværende udkast, hvilket er en væsentlig mangel. Side 5/5 Hvad angår trafikretningerne IN Internet og IN Basic other finder LRAIC-arbejdsgruppen, at det angivne forventede meget lave antal opkald svarende til et fald på ca. 75 % på et år næppe kan være retvisende. Dette skal også ses i lyset af, at faldet i antal minutter er væsentligt mere moderat. Angående trafikretningerne for Local Calls og National Calls skal IT- og Telestyrelsen henvise til høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden af 30. oktober Af høringsnotatet fremgår det, at TDC den 23. oktober 2009 har oplyst styrelsen om, at selskabet opererer med en national takst og har derfor ikke oplysninger om fordelingen af lokale og nationale kald. har derfor fastholdt den tidligere anvendte antagelse om 60 % lokale kald og 40 % nationale kald. Vedrørende faldet i antal kald for trafikretningerne IN Internet og IN Basic other har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC. 7 Opdatering af lønomkostninger LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at i modellen har opdateret prisen pr. ansat ved at anvende Danmarks Statistiks lønindeks. har i den forbindelse glemt at tage hensyn til en fortsat effektiv drift ved at reducere personaleantallet i modellen med den forventede årlige stigning i produktiviteten. I forbindelse med opdateringen af modellen i 2009 fandt styrelsen ikke anledning til at korrigere for produktivitetsudviklingen i modellen. Dette skete med henvis-

6 ning til, at der netop i 2009 var pågået en revision af modellen, og at der i den forbindelse var sket en opdatering af produktiviteten. Den fremadrettede produktivitetsudvikling fra 2009 til 2010 kunne der imidlertid i sagens natur ikke korrigeres for i den forbindelse. I henhold til Økonomisk Redegørelse fra august 2010 forventes en produktivitetsstigning på knapt 6 % i 2010, jf. figur nedenfor. Side 6/6 Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet, august 2010, s. 41. LRAIC-arbejdsgruppen anmoder styrelsen om at tage højde for produktivitetsudviklingen fra 2009 til 2010 ved at reducere personaleantallet i modellen tilsvarende. s anerkender, at den almindelige samfundsmæssige produktivitetsudvikling er en relevant faktor at inddrage i forbindelse med opdateringen af LRAIC-modellen. Styrelsen finder dog ikke, at det vil være retvisende at opdatere produktivitetsudviklingen på baggrund af produktivitetsstigningen i et enkelt år, eller på en prognosticeret udvikling. Styrelsen har undersøg udviklingen i produktiviteten baseret på tal fra nationalregnskabet. Den gennemsnitlige årlige vækst for post og telebranchen har været 3,6 pct. over perioden , mens den gennemsnitlige årlige vækst har været 1 pct. over perioden i den private sektor. Det er s vurdering, at der kan anvendes en produktivitets stigning på mellem 1 pct. 3,6 pct. i modellen. Styrelsen har valgt at anvende en produktivitets stigning på 3. pct. i modellen, da styrelsen vurderer at produktivitetsudviklingen i post og telebranchen bør tillægges mest vægt.

7 8 Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal aktive fibre i access nettet LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at der af arket I_Network demand fremgår, at der ved udgangen af 2010 forventes at være idriftsat i alt knapt fiberforbindelser i TDC s accessnet, jf. nedenfor. Dette udgør en stigning på ca siden seneste opdatering i ,1 Number of fibre pairs in use by geo-type Used fibre (pairs) Storby By Land A Land B 40 Total 14,878 '000 pairs Ved opkøbet af Dong Energys fibernet i november 2009 overtog TDC ifølge offentligt tilgængelige oplysninger ca fiberkunder. Disse fiberkunder bør naturligvis indgå i en opdateret opgørelse af TDC s idriftsatte fiberforbindelser, hvilket ikke er tilfældet i styrelsens udkast. Side 7/7 Når det ikke er tilfældet, har det således den effekt, at omkostninger til etablering og drift af kobberstikledninger også medregnes for disse fiberkunder i modellen. Dvs. TDC vil parallelt kunne udrulle og afsætte en moderne fiberinfrastruktur, mens selskabets konkurrenter vil skulle fortsætte med at dække omkostninger til den gamle kobberinfrastruktur for de selvsamme fysiske adresser, selvom det er utopisk, at denne infrastruktur nogensinde vil finde anvendelse her igen. I LRAIC-verdenen, hvor det antages, at TDC hvert år etablerer et nyt accessnet fra scratch, vil en manglende fuld medregning af TDC s fiberkunder i praksis svare til at antage, at der på de pågældende adresser simultant skal etableres både en kobberbaseret og en fiberbaseret infrastruktur. En sådan antagelse vil imidlertid være i klar modstrid med LRAIC-principperne om, at der skal modelleres en effektiv udbyder. Med hensyn til opdateringen af anvendt fiber opdelt på geotype og kabelstørrelse (tabel 4 i udkastet) formoder LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes, at beholdningsændringer som følge af TDC s akkvisition af DONG Energys fibernet ligeledes ved en fejl ikke er medtaget. LRAIC-arbejdsgruppen opfordrer styrelsen til at indhente nye opdaterede tal for fiberforbindelser i TDC s net, og at retningslinjerne for indrapporteringen i den forbindelse præciseres. skal bemærke, at der i kobber -scenariet i LRAICmodellen ikke er modelleret FTTH forbindelser. De fiberforbindelser, der indgår i model i dette scenarie, er fiber til erhvervskunder, som er struktureret på en anden måde end et FTTH-net.

8 Det er styrelsens opfattelse, at langt størstedelen af de kunder som TDC har opnået gennem købet af DONG s fibernet, er FTTH kunder. Da FTTH forbindelser ikke er modelleret i kobber -scenariet i LRAIC-modellen vil det derfor ikke være meningsfyldt at forøge antallet af fiberforbindelse på baggrund af LRAIC-arbejdsgruppens bemærkning. skal bemærke, at arbejdet vedrørende modellering af TDC s fiber- og kabel-tvnet er i gang, og at der forventes endelig afgørelse senest 31. marts Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at i forhold til seneste opdatering af LRAICmodellen og opgørelser fra styrelsens halvårsstatistik ser udviklingen for hhv. antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser ikke ud til at være retvisende, jf. sektion 1.2 i I_Network demand : Antal forbindelser ('000) Telestatistik 1H09 Telestatistik 2H09 LRAIC 2009 LRAIC 2010 (udkast) Side 8/8 Rå kobber Delt rå kobber Således synes antallet af rå kobber forbindelser at være markant undervurderet og antallet af delt rå kobber forbindelser tilsvarende overvurderet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i løbet af sommeren 2010 på baggrund af en undersøgelse fra har vist sig, at antallet af indberettede delt rå kobber forbindelser i telestatistikken er en del for højt (og rå kobber tilsvarende for lavt). LRAIC-arbejdsgruppen kender ikke det samlede resultat af undersøgelsen, men en del af grunden til afvigelserne er i hvert fald, at Telenors interne registreringer omkring overgangen fra delt rå kobber til administrativ rå kobber, der i praksis svarer til en fuld rå kobber, er mangelfulde. LRAIC-arbejdsgruppen forventer umiddelbart, at antal delt rå kobber forbindelser vil ligge omkring ved udgangen af har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC.

9 10 Opdatering af kapitalforrentning LRAIC-arbejdsgruppen gør opmærksomhed på, at der bør foretages en fornyet opdatering af den risikofri rente forinden endelig afgørelse træffes. har opdateret den risikofri rente i den endelige afgørelse. 11 Beregning af kvartalspriser for bit stream access LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at tabel 21 i udkastet afspejler de beregnede årlige maksimalpriser for bit stream access. Styrelsen har imidlertid også i afgørelsen valgt at omregne disse årlige priser til kvartalspriser. Resultatet heraf er gengivet i tabel 22. anfører i forbindelse med omregningen nederst på side 16: Priserne per kvartal for bit stream access afrundes i forbindelse med udmøntningen til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at der ikke i det nuværende udkast til afgørelse er tale om en afrunding. Derimod er der i alle tilfælde tale om, at foretager en oprunding til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen finder det åbenlyst urimeligt, såfremt en fastsat maksimalpris på denne vis systematisk kan overskrides blot fordi, der udmøntes i et kortere betalingsinterval. LRAIC-arbejdsgruppen forventer da også, at denne oprunding ikke har været tilsigtet og dermed er et resultat af en fejl fra styrelsens side, som der vil blive rettet op på i den endelige afgørelse. Side 9/9 LRAIC-arbejdsgruppen skal i den forbindelse i øvrigt opfordre styrelsen til fremover helt at undlade at foretage en afrunding i udmøntningen af disse årlige priser i kortere betalingsintervaller. Behovet for afrunding er simpelthen ikke til stede da de årlige priser fastsættes i hele DKK. Ydermere må det gælde, at når der en gang er beregnet en årlig maksimalpris, har styrelsen ikke alene med henvisning til ønsket om kortere betalingsintervaller adgang til at fastsætte priser, der medfører, at denne maksimalpris overskrides. har på baggrund af LRAIC arbejdsgruppens bemærkninger valgt at benytte to decimaler ved afrunding til kvartalspriser. 12 Opdatering af modellens omkostningsgrundlag VoIP volumen TDC kan konstatere, at VoIP volumen er steget væsentligt i modellen og ligger langt over TDC faktiske VoIP volumen. TDC har tidligere anført, at TDC ikke meningsfuldt kan opgøre VoIP originering på de eksisterende PSTNtjenesteretninger. Derfor opgør TDC alt VoIP originering, der ikke kan deles ud på tjenesteretninger, under Lokale opkald. TDC skal derfor præcisere, at TDC s samlede VoIP originering for 2010 er estimeret til hhv mio. minutter og 384 mio. opkald som anført i dataindberetningen. Niveauet ligger på ca.10 % af TDC s PSTN trafik. Samme størrelsesforhold kan genfindes i TDC s indberetning på marked 3 og indberetning til halvårsstatistikken. TDC kan konstatere, at VoIP- volumen også i 2009-modellen var for

10 højt. Niveauet var dog af en størrelse, der kun påvirkede omkostningerne i mindre grad. Dette er ikke tilfældet i det aktuelle modeludkast, og TDC skal derfor opfordre styrelsen til at rette fejlen. TDC skal beklage, at TDC ikke tidligere har været præcis i kommunikationen vedrørende indholdet i trafikretningen Lokale Opkald for VoIP. har baggrund af TDC s bemærkninger ændret VOIP volumenerne i modellen. har fastholdt TDC s samlede VoIPoriginering for 2010, samt de få trafikretninger, hvor TDC har angivet specifikke oplysninger for (IN Basic Other, IN Basic Advanced og International Out). Fordelingen af trafikken på de øvrige trafikretninger er herefter estimeret udfra fordelingen af PSTN-trafikken. Ændringerne giver anledning til højere priser på opkaldselementet af lokal samtrafik. er i øjeblikket i gang med at implementere EUkommissionens henstilling af 7. maj 2009 vedrørende regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i LRAIC fastnetmodellen. Henstillingen indebærer, at der for fremtiden må indregnes færre omkostninger i termineringstaksterne. For at undgå en situation, hvor priserne flukturerer meget, har valgt at differentiere opkaldsafgiften for lokal samtrafik, således at opkaldselementet i prisen på lokal access er 17 pct. større end prisen på lokal terminering, svarende til forskellen på minutelementet. Side 10/10 Korrektion af PSTN volumen For at undgå dobbelttælling fraregnes ligesom i tidligere år - Duet til fastnet trafikken i Fastnet til øvrige net. I den tidligere indberetning var trafikken imidlertid fraregnet i Lokale opkald. TDC fremsender opdateret indberetning, med korrekt korrektion af trafikken. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret PSTN volumen i modellen. BSA forbrug I modsætning til tidligere indberetninger har TDC i år forsøgt at måle dataforbruget for hhv. interne og eksterne kunder, som ønsket af styrelsen i dataindberetningen, ark A. Overordnede net (2), række 5 og 13. TDC har imidlertid efterfølgende måtte konstatere, at forbruget for eksterne BSA-kunder ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld statistik-funktionalitet i ATM-nettet, som en del af de eksterne BSA-forbindelse fortsat produceres på. I modsætning hertil kan forbruget uden usikkerhed opgøres i IP-nettet, som den resterende del af de eksterne forbindelser samt TDC s egne forbindelser produceres på. TDC finder det derfor mest korrekt, i lighed med tidligere år, at benytte de opgjorte værdier i IP-nettet for både interne og eksterne forbindelser og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for BSA-forbruget. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret BSA forbruget i modellen.

11 Ethernet Transport TDC kan konstatere, at den måde styrelsen anvender de indberettede data på er uhensigtsmæssig i fht. netdimensioneringen. Således beregnes et Busy Hour Peak to Mean Ratio forhold på 4,7 i Core-modellen, ark I_Product_Demand, celle P141. TDC finder, at forholdet mere retvisende kan findes mellem trafikken og travltime-trafikken på den dominerende trafikretning, hvilket ændrer forholdet til ca. 2,8 (dvs. forholdet mellem summen i kolonne G og D i stedet for G og F i dataindberetningsarket). TDC skal opfordre styrelsen til at foretage denne ændring. havde i udkast til afgørelse til hensigt at beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af upload og download peaktrafikken divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. har i relation til TDC s høringssvar rettet henvendelse til TDC vedrørende dette spørgsmål. TDC har på denne baggrund oplyst at i den gældende model anvendes et forhold ( ) beregnet ud fra peaktrafikken på download ( ) i fht. Gennemsnitstrafikken ( ). TDC finder, at forholdet mere retvisende skal findes som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik ved den dominerende retning, eller alternativt som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik for gennemsnittet af up- og download. TDC beskrev i høringsbrevet udregning for den dominerende retning, svarende til en faktor ( ) 2,82. Såfremt styrelsen ønsker, at beregningen skal tage udgangspunkt i gennemsnittet af upog download, vil forholdet blive ( ) 2,79 ( ). Side 11/11 TDC har udvidet den tidligere indsendte tabel med peaktrafikken for upload, såfremt styrelsen ønsker at benytte denne i beregningen af peakfaktoren. Af TDC s oprindelige data indberetning fremgik det ikke, at der var tale om peaktrafikken kun på download men blot peaktrafikken. Derfor havde den opfattelse, at der var tale om den gennemsnitlige peaktrafik. Det er fortsat s opfattelse, at trafikken i travl time også vil indeholde uploadtrafik, og at det derfor vil være mere retvisende at benytte den gennemsnitstrafikken frem for den dominerende trafikretning. På baggrund af data for peaktrafikken for upload fremsendt af TDC, har IT- og Telestyrelsen beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af peaktrafikken for upload og download divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. Dette giver en faktor på 2,79, hvilket er indsat i modellen. 30A strømforsyning I udkast til afgørelse er oprettelse af 30A strømforsyning beregnet til 0 kr. Dette skyldes, at der ikke har været nogen oprettelser i indeværende år, og at der derfor rent regneteknisk ikke regnes nogen omkostning. TDC skal opfordre styrelsen til at indsætte et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand, celle H29, således at en oprettelsespris beregnes.

12 har på baggrund af TDC s bemærkninger indsat et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand celle H29. Tillæg for oprettelse af BSA uden samproduktion TDC kan konstatere, at produktet er sat til 0 kr. Dette skyldes, at vægtene i Colo-modellen, ark I_Resource tabel 8.5 er sat til nul. Tilsvarende fejl fandtes i 2009-modellen. TDC skal opfordre styrelsen til at opdatere med korrekte vægte. De anførte vægte er sat til nul, da det er styrelsens vurdering, at der ikke er yderligere ressourcer forbundet med at oprette en BSA-forbindelse uden samproduktion, når man sammenligner med oprettelse af en BSA-forbindelse med samproduktion. 13 Udmøntning af modellens resultater Side 12/12 BSA båndbredder TDC har ved udsøgning af båndbreddefordeling af ADSL fået kategoriseret 2852 linjer som 2,3 Mbit/s. Disse linjer er retligt 2,0 Mbit/s linjer. TDC udbyder ikke ADSL på 2,3 Mbit/s, og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for hastighedsfordelingen. TDC bemærker desuden, at styrelsens udmøntning af båndbredder beregnes på baggrund af logaritmen til forholdet mellem den laveste båndbredde og den aktuelle båndbredde, der ønskes prissat. Styrelsen har ændret den laveste båndbredde fra 144 kbit/s til 256 kbit/s, men har ikke tilsvarende ændre logaritmeberegningen i arket Udmøntning i kolonne F. TDC skal anmode styrelsen om at ændre værdien i formlen fra 144 til 256. s har ændret antallet af 2,0 Mbit/s og 2,3 Mbit/s linjer på baggrund af TDC s bemærkninger. I logaritmeberegningen anvendes faktoren 144 til at bestemme, hvor stor en andel af omkostningerne i det overordnede net, der skal allokeres til de enkelte båndbredder. En faktor på 256 ved en båndbredde på 256 kbit/s vil betyde at der slet ikke allokeres omkostninger til denne båndbredde, da logaritmen til et forhold på 1 (256/256) giver værdien 0. Det er s opfattelse, at der bør allokeres visse omkostninger til en båndbredde på 256 kbit/s. Derfor er faktoren kun blevet opjusteret til 240, der vil give anledning til, at prisjusteringerne set i forhold til sidste års afgørelse er nogenlunde ligeligt spredt ud.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Afgørelse om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2009

Afgørelse om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2009 TDC Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2009 I medfør af 7, stk. 1-2, i lov nr.

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 16. august 2012 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen. Høringsnotat Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2011 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Præsentation i Samtrafikforum 26. februar 2013 1 Behovet for Pair Bonding TDC s brug af kobberpar til produktion af xdsl sætter en række begrænsninger i båndbredden

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Høringnotat for LRAIC-fastnet

Høringnotat for LRAIC-fastnet 7. december 2012 /joboos-erst Høringnotat for LRAIC-fastnet Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-afgørelse for 2013 med tilhørende LRAIC-model i høring den 10. september 2012. Ved høringsfristens

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

TDC A/S. 29. maj Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 29. maj Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 29. maj 2009 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2008 indeholde

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 28. april 2015 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2013 C(2013) 8912 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Betina Hagerup Direktør Fax + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere