Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden"

Transkript

1 Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model Væsentlig Excel makro er ikke udført Komplet liste over opdateringer Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Opdatering af lønomkostninger Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser Opdatering af kapitalforrentning Beregning af kvartalspriser for bit stream access Opdatering af modellens omkostningsgrundlag Udmøntning af modellens resultater Introduktion sendte den 10. september 2010 udkast til afgørelse for LRAIC priserne 2011 i høring. Ved høringsfristens afslutning den 8. oktober 2010 havde modtaget høringssvar fra TDC og LRAIC arbejdsgruppen. 29. oktober 2010 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jonas Bo Østrup Telefon Telefax E-post Side 1/1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Behov for en ny undersøgelse af markederne for fastnetaccess og - terminering Kommissionen anfører, at pålagte forpligtelser ifølge adgangsdirektivets artikel 8, stk. 4, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede i lyset af de målsætninger, der er fastlagt i rammedirektivets artikel 8. I henhold til rammedirektivet træffer de nationale tilsynsmyndigheder afgørelse om at opretholde, ændre eller ophæve forpligtelser for virksomheder på grundlag af en markedsanalyse. I henhold til artikel 16, stk. 3, i rammedirektivet må en national tilsynsmyndighed ikke opretholde de indførte forpligtelser, hvis den konkluderer, at der er reel konkurrence på markedet.

2 I den aktuelle sag kan det ikke udelukkes, at konkurrenceforholdene på de relevante engrosmarkeder har ændret sig i løbet af de 5 år, der er gået, siden IT- og Telestyrelsen sidst gennemførte en undersøgelse af markederne i Dermed er der risiko for, at SMP-analysen er baseret på et marked, der enten er forkert afgrænset, eller hvor der ikke længere er basis for forhåndsregulering. I denne henseende noterer Kommissionen sig s igangværende analyser af markederne for fastnetaccess og -terminering og styrelsens tilsagn om at anmelde dem til Kommissionen inden udgangen af kan bekræfte, at der er igangsat en undersøgelse af de relevante engrosmarkeder. Styrelsen forventer at notificere Kommissionen om udkast til afgørelser på detailmarkedet for fastnetabonnementer, engrosmarkedet for fastnetoriginering og engrosmarkedet for fastnetterminering inden udgangen af 2010 med henblik på, at der primo 2011 træffes endelige afgørelser på de pågældende markeder. Medtagelse af opkald til tjenesteudbydere i markedet for fastnetterminering Kommissionen bemærker, at den anmeldte priskontrolforanstaltning, der vil gælde for alle engrosmarkeder for fastnettjenester i Danmark og fastsætter TDC's regulerede engrospriser for 2011, også vil gælde for termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester). Som Kommissionen allerede understregede i sag DK/2010/0984, adskiller termineringsydelser for opkald til geografisk ubestemte numre sig fra de traditionelle termineringsydelser for taletelefoni, der forbinder to slutbrugere. I det første tilfælde kan tjenesteudbyderen købe termineringsydelser fra en hvilken som helst netoperatør og skifte til en anden for at øge sin fortjeneste og/eller mindske sine omkostninger. Den terminerende operatør er derfor i almindelighed udsat for konkurrencepres: hvis netoperatøren prøver at tage en ublu pris for termineringsydelsen, kan tjenesteudbyderen gå over til en anden netoperatør, og termineringsoperatøren vil miste den indtægt, der kommer fra opkald til tjenesteudbyderen, medmindre der er objektive og uovervindelige hindringer for at skifte termineringsoperatør. Side 2/2 Kommissionen har allerede opfordret til at gennemføre den næste undersøgelse af markederne for fastnetterminering og anmelde de udkast til afgørelser, den giver anledning til, uden unødig forsinkelse og under maksimal hensyntagen til ovenstående betragtninger. Kommissionen har også opfordret ITog Telestyrelsen til i mellemtiden at overveje, om ikke det vil være mere rimeligt og velbegrundet at tilbagekalde de foranstaltninger, der er pålagt TDC med hensyn til termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, særlig priskontrollen. Kommissionen noterer sig, at vil tage Kommissionens bemærkninger i betragtning i forbindelse med undersøgelsen af markederne for fastnetterminering, men henviser på ny til sine bemærkninger i sag DK/2009/984 og opfordrer styrelsen til - så snart ovennævnte undersøgelse er afsluttet - at tilbagekalde den priskontrolforanstaltning over for TDC vedrørende termineringsydelsen for opkald til tjenesteudbydere, der vil blive justeret ved den senest anmeldte foranstaltning.

3 Baggrunden for, at det notificerede udkast til prisafgørelse også omfatter prissætningen af terminering til opkald til geografisk ubestemte numre er, at den gældende markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af fastnetopkald overfor TDC (marked 9) omfatter adgang til førnævnte produkt. Denne forpligtelse, og dermed også den i prisafgørelsen fastsatte maksimalpris, vil tidligst kunne bortfalde, når har truffet en ny endelig afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for fastnetterminering. I forbindelse med den igangværende markedsundersøgelse af engrosmarkedet for fastnetterminering har lagt op til, at terminering af opkald til geografisk ubestemte numre (for eksempel til at levere overtakserede særtjenester) ikke længere skal være omfattet af markedet. Det forventes derfor, at dette område fremadrettet ikke vil være underlagt regulering. Det betyder, at en regulatorisk fastsat maksimalpris for denne ydelse tidligst vil kunne falde bort, når endelig afgørelse på engrosmarkedet for fastnetterminering træder i kraft primo Fastsættelse af engrosprisniveauer for centrale produkter, der er omfattet af regulering Som Kommissionen tidligere har bemærket, spiller de foreslåede engrospriser for access og opkaldsterminering på et fast sted, ubundtet adgang til rå kobber, leje af faste kredsløb på engrosniveau (WLR) og bitstrømsadgang en afgørende rolle i markedsaktørernes beslutninger om at købe adgang til eller opbygge et accessnet. Derfor bør priserne fastsættes på et niveau, der giver operatørerne det rette incitament til at investere og dermed fremme infrastrukturbaseret konkurrence, hvor dette er muligt, eller som alternativ benytte sig af tjenestebaseret konkurrence, hvor der stadig er utilstrækkelig alternativ infrastruktur. Side 3/3 I den aktuelle sag noterer Kommissionen sig, at der anvendes en anden priskontrolordning i forbindelse med leje af faste kredsløb og opkald på engrosniveau. Kommissionen bemærker også, at der midlertidigt anvendes et andet omkostningsgrundlag (nemlig historiske omkostninger) for fastsættelse af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser, som det er planen at erstatte med en ny LRICmodel (langsigtede differensomkostninger) for fiber inden marts Kommissionen er klar over, at hensigten med s fremgangsmåde i princippet er at bidrage til sammenhæng mellem engrospriserne på centrale regulerede produkter, ved at hovedparten af disse priser fastsættes på grundlag af samme omkostningsregnskabsmetode (dvs. LRAIC). Med henblik på at opnå ensartede regulerede engrospriser i hele værdikæden og således, hvor det er relevant, fremme infrastrukturbaseret konkurrence og beskytte konkurrencen til fordel for forbrugerne opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at ajourføre både den gældende LRAIC-model og den, der er under udvikling, hvis den kommende undersøgelse af engrosmarkederne resulterer i, at der bl.a. indføres priskontrol og/eller en forpligtelse til at anvende omkostningsægte priser. skal i relation til reguleringen af engrospriser på fiberbaserede bredbåndsadgangsydelser bemærke, at det fremgår af s udkast til delafgørelse overfor TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 1. juli 2010, at LRAIC-metoden anvendes som priskontrolmetode. Indtil en LRAIC-model for fiber er udarbejdet og en

4 LRAIC-priskontrolafgørelse er trådt i kraft, vil historiske omkostningers metode finde anvendelse. Dette forventes at ske pr. 1. april kan oplyse, at priserne for originering af trafik på engrosniveau reguleres efter LRAIC-metoden. I relation til Kommissionens bemærkninger angående LRAIC regulering af leje af faste kredsløb, kan bekræfte, at disse på nuværende tidspunkt reguleres efter historiske omkostningers metode. har dog noteret sig, at Kommissionen finder, at disse tjenester bør reguleres efter LRAIC princippet. vil overveje dette spørgsmål nærmere, når markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb skal undersøges igen. 3 Afgørelsesudkast baseret på en ikke genberegnet model LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når den af ITST fremsendte model åbnes, kan afgørelsens resultater genfindes i modellen. Eksempelvis, at driften ved BSA lag 3 router beløber sig til DKK 977 årligt. Problemet er blot, at den pågældende udgave af modellen ikke er genberegnet. Køres der en genbegning af modellen, uden at der er foretaget ændringer, ændres modellens resultater. Eksempelvis ændres driften ved BSA lag 3 router fra årligt DKK 977 til DKK 975. Den endelige afgørelse bør baseres på en genberegnet model. Side 4/4 Det er s praksis at anonymisere visse data i den version af LRAIC-modellen, der udsendes til andre end TDC. Denne anonymisering vil påvirke resultaterne marginalt i forhold til originale modelversion, og har konkret givet anledning til den af LRAIC-arbejdsgruppen konstaterede afvigelse. baserer selvfølgelig den endelige afgørelse på en genberegnet modelversion med ikke-anonymiserede data. 4 Væsentlig Excel makro er ikke udført LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at når volumen i Access modellen opdateres, er det afgørende for modellens fortsatte beregninger, at makroen i C_Cables and Nodes køres. Makroen genberegner de 20 repræsentative zoner, som hele accessmodellen er bygget op omkring. Den pågældende makro er ikke blevet kørt i modellen. Det betyder, at modellens resultater ikke er korrekte. Når makroen køres, rettes der f.eks. op på den åbenlyse fejl, at prisen for opsætning af NTP på BSA og rå kobber ikke er ens. Makroen bør derfor køres før der træffes endelig afgørelse. er enig i LRAIC arbejdsgruppens bemærkning, og styrelsen har kørt makroen og modellens resultater er opdateret. 5 Komplet liste over opdateringer LRAIC arbejdsgruppen bemærker, at ITST s udkast til afgørelse indeholder cellereferencer på en række af de opdaterede modelinput. Cellereferencerne øger umiddelbart gennemsigtigheden i modellen. For at øge gennemsigtigheden yderligere bør ITST sikre, at samtlige opdateringer beskrives i afgørelsen. Eksempelvis er en række værdier i Core-modellens I_Product Demand blevet opdateret uden at være nævnt i udkastet til afgørelse.

5 har hidtil ikke beskrevet samtlige opdateringer af modellen i afgørelsen, men har fokuseret på at beskrive de vigtigste opdateringer. Styrelsen anerkender dog LRAIC arbejdsgruppens ønske om gennemsigtighed. vil derfor yderligere for så vidt de ikke allerede er specificeret - specificere hvilke områder i modellen, der er blevet opdateret. 6 Opdatering af trafikvolumener i Core-modellen Som LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes gjorde styrelsen opmærksom på i forbindelse med opdateringen i 2009, er rutefaktorer for trafikretningerne Local Calls og National Calls ikke identiske. Nationale kald antages således naturligt nok at belaste nettet forholdsmæssigt mere end lokale kald. Dette gør sig gældende både for traditionel telefoni og VoIP. Dette betyder, at skal fordele en væsentlig andel af de nuværende Local Calls til National Calls i både tabel 1.1 og 1.2 i arket I_Product_Demand. Dette er ikke sket i det nuværende udkast, hvilket er en væsentlig mangel. Side 5/5 Hvad angår trafikretningerne IN Internet og IN Basic other finder LRAIC-arbejdsgruppen, at det angivne forventede meget lave antal opkald svarende til et fald på ca. 75 % på et år næppe kan være retvisende. Dette skal også ses i lyset af, at faldet i antal minutter er væsentligt mere moderat. Angående trafikretningerne for Local Calls og National Calls skal IT- og Telestyrelsen henvise til høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden af 30. oktober Af høringsnotatet fremgår det, at TDC den 23. oktober 2009 har oplyst styrelsen om, at selskabet opererer med en national takst og har derfor ikke oplysninger om fordelingen af lokale og nationale kald. har derfor fastholdt den tidligere anvendte antagelse om 60 % lokale kald og 40 % nationale kald. Vedrørende faldet i antal kald for trafikretningerne IN Internet og IN Basic other har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC. 7 Opdatering af lønomkostninger LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at i modellen har opdateret prisen pr. ansat ved at anvende Danmarks Statistiks lønindeks. har i den forbindelse glemt at tage hensyn til en fortsat effektiv drift ved at reducere personaleantallet i modellen med den forventede årlige stigning i produktiviteten. I forbindelse med opdateringen af modellen i 2009 fandt styrelsen ikke anledning til at korrigere for produktivitetsudviklingen i modellen. Dette skete med henvis-

6 ning til, at der netop i 2009 var pågået en revision af modellen, og at der i den forbindelse var sket en opdatering af produktiviteten. Den fremadrettede produktivitetsudvikling fra 2009 til 2010 kunne der imidlertid i sagens natur ikke korrigeres for i den forbindelse. I henhold til Økonomisk Redegørelse fra august 2010 forventes en produktivitetsstigning på knapt 6 % i 2010, jf. figur nedenfor. Side 6/6 Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet, august 2010, s. 41. LRAIC-arbejdsgruppen anmoder styrelsen om at tage højde for produktivitetsudviklingen fra 2009 til 2010 ved at reducere personaleantallet i modellen tilsvarende. s anerkender, at den almindelige samfundsmæssige produktivitetsudvikling er en relevant faktor at inddrage i forbindelse med opdateringen af LRAIC-modellen. Styrelsen finder dog ikke, at det vil være retvisende at opdatere produktivitetsudviklingen på baggrund af produktivitetsstigningen i et enkelt år, eller på en prognosticeret udvikling. Styrelsen har undersøg udviklingen i produktiviteten baseret på tal fra nationalregnskabet. Den gennemsnitlige årlige vækst for post og telebranchen har været 3,6 pct. over perioden , mens den gennemsnitlige årlige vækst har været 1 pct. over perioden i den private sektor. Det er s vurdering, at der kan anvendes en produktivitets stigning på mellem 1 pct. 3,6 pct. i modellen. Styrelsen har valgt at anvende en produktivitets stigning på 3. pct. i modellen, da styrelsen vurderer at produktivitetsudviklingen i post og telebranchen bør tillægges mest vægt.

7 8 Opdatering af kapacitetsvolumener i access modellen Antal aktive fibre i access nettet LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at der af arket I_Network demand fremgår, at der ved udgangen af 2010 forventes at være idriftsat i alt knapt fiberforbindelser i TDC s accessnet, jf. nedenfor. Dette udgør en stigning på ca siden seneste opdatering i ,1 Number of fibre pairs in use by geo-type Used fibre (pairs) Storby By Land A Land B 40 Total 14,878 '000 pairs Ved opkøbet af Dong Energys fibernet i november 2009 overtog TDC ifølge offentligt tilgængelige oplysninger ca fiberkunder. Disse fiberkunder bør naturligvis indgå i en opdateret opgørelse af TDC s idriftsatte fiberforbindelser, hvilket ikke er tilfældet i styrelsens udkast. Side 7/7 Når det ikke er tilfældet, har det således den effekt, at omkostninger til etablering og drift af kobberstikledninger også medregnes for disse fiberkunder i modellen. Dvs. TDC vil parallelt kunne udrulle og afsætte en moderne fiberinfrastruktur, mens selskabets konkurrenter vil skulle fortsætte med at dække omkostninger til den gamle kobberinfrastruktur for de selvsamme fysiske adresser, selvom det er utopisk, at denne infrastruktur nogensinde vil finde anvendelse her igen. I LRAIC-verdenen, hvor det antages, at TDC hvert år etablerer et nyt accessnet fra scratch, vil en manglende fuld medregning af TDC s fiberkunder i praksis svare til at antage, at der på de pågældende adresser simultant skal etableres både en kobberbaseret og en fiberbaseret infrastruktur. En sådan antagelse vil imidlertid være i klar modstrid med LRAIC-principperne om, at der skal modelleres en effektiv udbyder. Med hensyn til opdateringen af anvendt fiber opdelt på geotype og kabelstørrelse (tabel 4 i udkastet) formoder LRAIC-arbejdsgruppen ligeledes, at beholdningsændringer som følge af TDC s akkvisition af DONG Energys fibernet ligeledes ved en fejl ikke er medtaget. LRAIC-arbejdsgruppen opfordrer styrelsen til at indhente nye opdaterede tal for fiberforbindelser i TDC s net, og at retningslinjerne for indrapporteringen i den forbindelse præciseres. skal bemærke, at der i kobber -scenariet i LRAICmodellen ikke er modelleret FTTH forbindelser. De fiberforbindelser, der indgår i model i dette scenarie, er fiber til erhvervskunder, som er struktureret på en anden måde end et FTTH-net.

8 Det er styrelsens opfattelse, at langt størstedelen af de kunder som TDC har opnået gennem købet af DONG s fibernet, er FTTH kunder. Da FTTH forbindelser ikke er modelleret i kobber -scenariet i LRAIC-modellen vil det derfor ikke være meningsfyldt at forøge antallet af fiberforbindelse på baggrund af LRAIC-arbejdsgruppens bemærkning. skal bemærke, at arbejdet vedrørende modellering af TDC s fiber- og kabel-tvnet er i gang, og at der forventes endelig afgørelse senest 31. marts Antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser LRAIC arbejdsgruppen fremfører, at i forhold til seneste opdatering af LRAICmodellen og opgørelser fra styrelsens halvårsstatistik ser udviklingen for hhv. antal rå kobber og delt rå kobber forbindelser ikke ud til at være retvisende, jf. sektion 1.2 i I_Network demand : Antal forbindelser ('000) Telestatistik 1H09 Telestatistik 2H09 LRAIC 2009 LRAIC 2010 (udkast) Side 8/8 Rå kobber Delt rå kobber Således synes antallet af rå kobber forbindelser at være markant undervurderet og antallet af delt rå kobber forbindelser tilsvarende overvurderet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i løbet af sommeren 2010 på baggrund af en undersøgelse fra har vist sig, at antallet af indberettede delt rå kobber forbindelser i telestatistikken er en del for højt (og rå kobber tilsvarende for lavt). LRAIC-arbejdsgruppen kender ikke det samlede resultat af undersøgelsen, men en del af grunden til afvigelserne er i hvert fald, at Telenors interne registreringer omkring overgangen fra delt rå kobber til administrativ rå kobber, der i praksis svarer til en fuld rå kobber, er mangelfulde. LRAIC-arbejdsgruppen forventer umiddelbart, at antal delt rå kobber forbindelser vil ligge omkring ved udgangen af har forelagt LRAIC-arbejdsgruppens bemærkninger for TDC. TDC har efterfølgende oplyst, at der er tale om fejl i det indberettede data. har på denne baggrund opdateret modellen med korrekt data fremsendt af TDC.

9 10 Opdatering af kapitalforrentning LRAIC-arbejdsgruppen gør opmærksomhed på, at der bør foretages en fornyet opdatering af den risikofri rente forinden endelig afgørelse træffes. har opdateret den risikofri rente i den endelige afgørelse. 11 Beregning af kvartalspriser for bit stream access LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at tabel 21 i udkastet afspejler de beregnede årlige maksimalpriser for bit stream access. Styrelsen har imidlertid også i afgørelsen valgt at omregne disse årlige priser til kvartalspriser. Resultatet heraf er gengivet i tabel 22. anfører i forbindelse med omregningen nederst på side 16: Priserne per kvartal for bit stream access afrundes i forbindelse med udmøntningen til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen bemærker, at der ikke i det nuværende udkast til afgørelse er tale om en afrunding. Derimod er der i alle tilfælde tale om, at foretager en oprunding til nærmeste hele DKK. LRAIC-arbejdsgruppen finder det åbenlyst urimeligt, såfremt en fastsat maksimalpris på denne vis systematisk kan overskrides blot fordi, der udmøntes i et kortere betalingsinterval. LRAIC-arbejdsgruppen forventer da også, at denne oprunding ikke har været tilsigtet og dermed er et resultat af en fejl fra styrelsens side, som der vil blive rettet op på i den endelige afgørelse. Side 9/9 LRAIC-arbejdsgruppen skal i den forbindelse i øvrigt opfordre styrelsen til fremover helt at undlade at foretage en afrunding i udmøntningen af disse årlige priser i kortere betalingsintervaller. Behovet for afrunding er simpelthen ikke til stede da de årlige priser fastsættes i hele DKK. Ydermere må det gælde, at når der en gang er beregnet en årlig maksimalpris, har styrelsen ikke alene med henvisning til ønsket om kortere betalingsintervaller adgang til at fastsætte priser, der medfører, at denne maksimalpris overskrides. har på baggrund af LRAIC arbejdsgruppens bemærkninger valgt at benytte to decimaler ved afrunding til kvartalspriser. 12 Opdatering af modellens omkostningsgrundlag VoIP volumen TDC kan konstatere, at VoIP volumen er steget væsentligt i modellen og ligger langt over TDC faktiske VoIP volumen. TDC har tidligere anført, at TDC ikke meningsfuldt kan opgøre VoIP originering på de eksisterende PSTNtjenesteretninger. Derfor opgør TDC alt VoIP originering, der ikke kan deles ud på tjenesteretninger, under Lokale opkald. TDC skal derfor præcisere, at TDC s samlede VoIP originering for 2010 er estimeret til hhv mio. minutter og 384 mio. opkald som anført i dataindberetningen. Niveauet ligger på ca.10 % af TDC s PSTN trafik. Samme størrelsesforhold kan genfindes i TDC s indberetning på marked 3 og indberetning til halvårsstatistikken. TDC kan konstatere, at VoIP- volumen også i 2009-modellen var for

10 højt. Niveauet var dog af en størrelse, der kun påvirkede omkostningerne i mindre grad. Dette er ikke tilfældet i det aktuelle modeludkast, og TDC skal derfor opfordre styrelsen til at rette fejlen. TDC skal beklage, at TDC ikke tidligere har været præcis i kommunikationen vedrørende indholdet i trafikretningen Lokale Opkald for VoIP. har baggrund af TDC s bemærkninger ændret VOIP volumenerne i modellen. har fastholdt TDC s samlede VoIPoriginering for 2010, samt de få trafikretninger, hvor TDC har angivet specifikke oplysninger for (IN Basic Other, IN Basic Advanced og International Out). Fordelingen af trafikken på de øvrige trafikretninger er herefter estimeret udfra fordelingen af PSTN-trafikken. Ændringerne giver anledning til højere priser på opkaldselementet af lokal samtrafik. er i øjeblikket i gang med at implementere EUkommissionens henstilling af 7. maj 2009 vedrørende regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i LRAIC fastnetmodellen. Henstillingen indebærer, at der for fremtiden må indregnes færre omkostninger i termineringstaksterne. For at undgå en situation, hvor priserne flukturerer meget, har valgt at differentiere opkaldsafgiften for lokal samtrafik, således at opkaldselementet i prisen på lokal access er 17 pct. større end prisen på lokal terminering, svarende til forskellen på minutelementet. Side 10/10 Korrektion af PSTN volumen For at undgå dobbelttælling fraregnes ligesom i tidligere år - Duet til fastnet trafikken i Fastnet til øvrige net. I den tidligere indberetning var trafikken imidlertid fraregnet i Lokale opkald. TDC fremsender opdateret indberetning, med korrekt korrektion af trafikken. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret PSTN volumen i modellen. BSA forbrug I modsætning til tidligere indberetninger har TDC i år forsøgt at måle dataforbruget for hhv. interne og eksterne kunder, som ønsket af styrelsen i dataindberetningen, ark A. Overordnede net (2), række 5 og 13. TDC har imidlertid efterfølgende måtte konstatere, at forbruget for eksterne BSA-kunder ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld statistik-funktionalitet i ATM-nettet, som en del af de eksterne BSA-forbindelse fortsat produceres på. I modsætning hertil kan forbruget uden usikkerhed opgøres i IP-nettet, som den resterende del af de eksterne forbindelser samt TDC s egne forbindelser produceres på. TDC finder det derfor mest korrekt, i lighed med tidligere år, at benytte de opgjorte værdier i IP-nettet for både interne og eksterne forbindelser og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for BSA-forbruget. har på baggrund af TDC s bemærkninger ændret BSA forbruget i modellen.

11 Ethernet Transport TDC kan konstatere, at den måde styrelsen anvender de indberettede data på er uhensigtsmæssig i fht. netdimensioneringen. Således beregnes et Busy Hour Peak to Mean Ratio forhold på 4,7 i Core-modellen, ark I_Product_Demand, celle P141. TDC finder, at forholdet mere retvisende kan findes mellem trafikken og travltime-trafikken på den dominerende trafikretning, hvilket ændrer forholdet til ca. 2,8 (dvs. forholdet mellem summen i kolonne G og D i stedet for G og F i dataindberetningsarket). TDC skal opfordre styrelsen til at foretage denne ændring. havde i udkast til afgørelse til hensigt at beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af upload og download peaktrafikken divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. har i relation til TDC s høringssvar rettet henvendelse til TDC vedrørende dette spørgsmål. TDC har på denne baggrund oplyst at i den gældende model anvendes et forhold ( ) beregnet ud fra peaktrafikken på download ( ) i fht. Gennemsnitstrafikken ( ). TDC finder, at forholdet mere retvisende skal findes som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik ved den dominerende retning, eller alternativt som forholdet mellem gennemsnitstrafik og peak trafik for gennemsnittet af up- og download. TDC beskrev i høringsbrevet udregning for den dominerende retning, svarende til en faktor ( ) 2,82. Såfremt styrelsen ønsker, at beregningen skal tage udgangspunkt i gennemsnittet af upog download, vil forholdet blive ( ) 2,79 ( ). Side 11/11 TDC har udvidet den tidligere indsendte tabel med peaktrafikken for upload, såfremt styrelsen ønsker at benytte denne i beregningen af peakfaktoren. Af TDC s oprindelige data indberetning fremgik det ikke, at der var tale om peaktrafikken kun på download men blot peaktrafikken. Derfor havde den opfattelse, at der var tale om den gennemsnitlige peaktrafik. Det er fortsat s opfattelse, at trafikken i travl time også vil indeholde uploadtrafik, og at det derfor vil være mere retvisende at benytte den gennemsnitstrafikken frem for den dominerende trafikretning. På baggrund af data for peaktrafikken for upload fremsendt af TDC, har IT- og Telestyrelsen beregnet Busy Hour Peak to Mean Ratio som gennemsnittet af peaktrafikken for upload og download divideret med gennemsnittet af upload og download trafikken. Dette giver en faktor på 2,79, hvilket er indsat i modellen. 30A strømforsyning I udkast til afgørelse er oprettelse af 30A strømforsyning beregnet til 0 kr. Dette skyldes, at der ikke har været nogen oprettelser i indeværende år, og at der derfor rent regneteknisk ikke regnes nogen omkostning. TDC skal opfordre styrelsen til at indsætte et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand, celle H29, således at en oprettelsespris beregnes.

12 har på baggrund af TDC s bemærkninger indsat et 1-tal som dummyværdi i Colo-model, ark I_Demand celle H29. Tillæg for oprettelse af BSA uden samproduktion TDC kan konstatere, at produktet er sat til 0 kr. Dette skyldes, at vægtene i Colo-modellen, ark I_Resource tabel 8.5 er sat til nul. Tilsvarende fejl fandtes i 2009-modellen. TDC skal opfordre styrelsen til at opdatere med korrekte vægte. De anførte vægte er sat til nul, da det er styrelsens vurdering, at der ikke er yderligere ressourcer forbundet med at oprette en BSA-forbindelse uden samproduktion, når man sammenligner med oprettelse af en BSA-forbindelse med samproduktion. 13 Udmøntning af modellens resultater Side 12/12 BSA båndbredder TDC har ved udsøgning af båndbreddefordeling af ADSL fået kategoriseret 2852 linjer som 2,3 Mbit/s. Disse linjer er retligt 2,0 Mbit/s linjer. TDC udbyder ikke ADSL på 2,3 Mbit/s, og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for hastighedsfordelingen. TDC bemærker desuden, at styrelsens udmøntning af båndbredder beregnes på baggrund af logaritmen til forholdet mellem den laveste båndbredde og den aktuelle båndbredde, der ønskes prissat. Styrelsen har ændret den laveste båndbredde fra 144 kbit/s til 256 kbit/s, men har ikke tilsvarende ændre logaritmeberegningen i arket Udmøntning i kolonne F. TDC skal anmode styrelsen om at ændre værdien i formlen fra 144 til 256. s har ændret antallet af 2,0 Mbit/s og 2,3 Mbit/s linjer på baggrund af TDC s bemærkninger. I logaritmeberegningen anvendes faktoren 144 til at bestemme, hvor stor en andel af omkostningerne i det overordnede net, der skal allokeres til de enkelte båndbredder. En faktor på 256 ved en båndbredde på 256 kbit/s vil betyde at der slet ikke allokeres omkostninger til denne båndbredde, da logaritmen til et forhold på 1 (256/256) giver værdien 0. Det er s opfattelse, at der bør allokeres visse omkostninger til en båndbredde på 256 kbit/s. Derfor er faktoren kun blevet opjusteret til 240, der vil give anledning til, at prisjusteringerne set i forhold til sidste års afgørelse er nogenlunde ligeligt spredt ud.

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden sendte den 25. september 2009 udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 til kommentering

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere