Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast"

Transkript

1 IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. til Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: Fax: Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: CHB Sagsnr: 05/104 Doknr: 89 V Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast Hermed følger Dansk Energis bemærkninger til IT- og Telestyrelsens (ITST) revideret udkast til LRAIC model på fiber (Rv4.0) samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv samt multicast. Dansk Energi bemærkninger går alene på reguleringen af TDC s fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland det tidligere DONG-fibernet. Særskilt regulering af det tidligere DONG-fibernet Dansk Energi er enig i, at der skal fastsættes separate priser for adgang til TDC s fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det tidligere DONG-fibernet bygger på en veldefineret netudrulning (P2P) og er etableret via systematisk samgravning mellem el (kabellægning) og fibernet, hvilket betyder, at omkostningsstrukturen for dette net er anderledes end omkostningsstrukturen for TDC s fibernet i resten af landet. Hertil kommer, at TDC via en samgravningsaftale med Dong Energy har mulighed for at udbygge fibernettet i Storkøbenhavn og Nordsjælland på attraktive vilkår i forbindelse med Dong Energys videre kabellægning af luftledninger. Tidligere DONG-fibernet er for TDC mest et fiber feeder-net til alle TDC net i Storkøbenhavn og Nordsjælland Dansk Energi stiller sig uforstående overfor at den foreliggende LRAIC model på fiber slet ikke tager højde for TDC s anvendelse af det tidligere DONG-fibernet som et fiber feeder-net til at levere høj kapacitet til alle TDC net i Storkøbenhavn og i Nordsjælland fastnet VDSL, kabel-tv net og mobilt bredbånd. Udover den værdi som TDC opnår via eget detailsalg på fibernet, samt indtægter fra engrosprodukter på fibernet (BSA, multicast mv.), ligger der for TDC en betydelig værdi i det tidligere DONG-net ved også at bruge nettet som fiber feeder-net til

2 2 de øvrige TDC net i Storkøbenhavn og i Nordsjælland. De økonomiske fordele opstår bl.a. i form af sparede graveomkostninger og anvendelse af eksisterende kabelinfrastruktur (tomrør, fiber). TDC har stor fokus på at anvende det tidligere DONG-fibernet som fiber feeder-net til alle TDC net i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det fremgår af TDC s netstrategi 2020, hvor TDC anfører, at Købet af DONG Energy s Fibernet har stor betydning for TDC. Det betyder, at vi i store dele af Nordsjælland allerede nu har et fiber feeder-net....1 Ifølge TDC s netstrategi 2020 skal TDC frem mod 2020 opbygge et fiber feeder-net, så 80 procent af husstande i Danmark har under 500 meter til nærmeste fiberpunkt. TDC har tilkendegivet planer om at udbygge kobbernettet frem mod 2015, således at 30 procent af alle husstande vil kunne nås med båndbredder på Mbit/s. Dette vil ifølge TDC kræve opsætning af ca fremskudte DSLAM er med fiberforsyning - primært i byområder.2 Det tidligere DONG-fibernet skal også bruges til at understøtte højere hastigheder til YouSee s kunder på kabel-tv net. YouSee ejer/drifter en betydelig andel af kabeltv-nettene i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Endelig fremgår det af TDC s netstrategi 2020 at det tidligere DONG-fibernet skal indgå som fiber feeder-net til 4G/LTE mobilnettet, der kræver fiberforsyning til alle mobilmaster. Det tidligere DONG-fibernet spiller derfor en væsentlig rolle for TDC s fiber feedernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Dansk Energi mener, at LRAIC modellen skal tage højde for de store økonomiske fordele, som TDC opnår ved at bruge det tidligere DONG-fibernet som et fiber feeder-net til alle TDC net i regionen. Dansk Energi finder, at LRAIC modellen vil føre til en forkert prissætning af engrosprodukter på TDC Fibernet såfremt ITST vælger en stand alone model, hvor omkostningsstruktur og fremtidige indtægter fra fibernettet alene bindes op på eksisterende og nye kundetilslutninger på fibernet. I den situation vil modellen ikke tage højde for de værdiskabende trafikmængder som det tidligere DONG-fibernet vil generere ved at fungere som fiber feeder-net til alle TDC net i Storkøbenhavn og Nordsjælland. At TDC primært anskuer det tidligere DONG-fibernet som et fiber feeder-net til alle TDC net i regionen, og kun i mindre grad som et FTTH-net, synes også at være bekræftet i følgende: tilgangen af nye kunder på fibernettet har stort set ligget stille siden TDC s opkøb af fibernettet i november 2009 og TDC har i denne periode ikke markedsført fibernettet for at øge kundeoptaget blandt de godt potentielle kunder (homes passed). Samtidigt har TDC for nyligt påklaget en forpligtelse om at tilslutte nye husstande til fibernettet (homes passed). Endelig er ITST s fremskrivning af udviklingen i antal fiberforbindelser på TDC s fibernet yderst konservativ, jf. 1 TDC netstrategi 2020, side 7: 2 IT- og Telestyrelsens analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet, s 19.

3 3 migrationsgrafen på side 20 i foreliggende afgørelsesudkast. Således forventes kun 20 procent af de nuværende kunder på kobberlinjer i DONG-området at være migreret over på TDC s fibernet i år Det på trods af, at væksten i antal nye fibertilslutninger på landsplan steg med knap 27 procent i perioden , jf. ITST s telestatistik. Tilsvarende udvikling kan spores i en række andre lande. Mest udtalt er Japan og Sydkorea, hvor over halvdelen af alle husstande allerede i dag er migreret fra kobber til fiber. Ulige konkurrencevilkår på TDC Fiber I delafgørelsen af 3. november 2010 over for TDC vedrørende fiber anføres: I forhold til fastlæggelsen af omfanget af forpligtelsen om adgang til bredbåndstilslutninger via fibernettet er det afgørende, at forpligtelsen giver engroskunder adgang til et produkt, der vil sætte dem i stand til til deres slutbrugere at levere bredbåndstjenester, der kan konkurrere med de bredbåndstjenester, TDC tilbyder til slutbrugere via fibernettet. Dansk Energi har i et tidligere høringssvar påpeget, at YouSee s entré på TDC s fibernet bygger på anden aftale end den regulerede FBSA aftale, nemlig, en rå fiber aftale med TDC, som indeholder priser og vilkår for bredbånd og tv, der stiller de konkurrerende FBSA indholdsleverandører på TDC s fibernet ringere i konkurrencen. Den indgåede rå fiber aftale mellem TDC og YouSee er ureguleret. For Waoo vil det ikke være økonomisk attraktivt at omstille selskabets nuværende FBSA platform til at kunne tilbyde bredbånd og tv via en tilsvarende rå fiber aftale med TDC. På den baggrund finder Dansk Energi ikke at der i reguleringen af TDC s fibernet er taget tilstrækkelig skridt til at sikre en konkurrencemæssig ligestilling mellem TDC s detailsalg og engroskunders detailsalg. Bemærkninger vedr. BSA kapacitetspris og multicast Dansk Energi og Waoo har på et møde med ITST d. 2. marts 2011 rejst en kritik af den foreliggende modellering og prissætning af hhv. kapacitetsprisen for BSA og multicast. Kapacitetskosten i modellen bygger på anvendt kapacitet. Prisen estimeres som den totale årlige kapacitetsomkostning for fiber produkter i lag 3 BSA divideret med det samlede BH forbrug. Dansk Energi forstå det således, at modellering og prissætning af ADSL kapacitet og fiberkapacitet er forskellig på den måde, at der på ADSL kapacitetsprisen indeholdt i prisen på en båndbredde, hvor man derimod på fiber skal afregne en pris for linjen og en pris på kapacitet der ud over, som bliver opgjort efter forbrug og med samme pris uafhængig af den båndbredde man køber. Den første kurv nedenfor viser månedsprisen for en ADSL forbindelse pr. båndbredde, baseret på regulerede LRAIC-fastnet priser for Den efterfølgende kurv viser så prisen pr. Mbit/s ved stigende båndbredde på forbindelsen.

4 4 Med den måde som LRAIC afgørelsen på fibernet foreslås, vil betalingen for core netværket bliver flyttet til de høje båndbredder. Kapacitetsprisen for fiber LRAIC bør indgå i den totale pris på samme måde som LRAIC-fastnet, så de smalle båndbredder (ADSL) betaler en væsentlig større andel af core netværket pr. kapacitet end fiber. Dansk Energi er meget uenig i den foreliggende modellering og prissætning af multicast (MC) på TDC fiber. Multicast-routing er en teknologi, der sikrer, at båndbredden udnyttes optimalt. Det er en væsentlig del af teknikken i multicast, at en given del af datapakken (del af transmissionen) kun sendes gennem en given forbindelse én gang, uanset om der er én eller tusinde modtagere! Dansk Energi forstår derfor ikke hvorfor MC skal baseres på en urimelig dyr kapacitetspris. Det burde koste en meget mindre pris pr. Mbit/s. På internet, skal hele kundens kapacitet transporteres til POI (afleveringspunkt til SP er). På MC kapacitet skal de enkeltes kunders MC kapacitet kun transporteres til POI1, og fra POI1 til

5 5 Core/Edge (afleveringspunkt til SP er) er den fælles for alle kunder. Ovenstående 5 priser er for de services der er i Fig. E1 Hvis man sammenligner MC delprodukter med Internet kapacitetsprisen, så svarer Service 2-5 til L3 internet (kapacitetspris). Da Internets kapacitetsprisen er beregnet ud fra BH (det betyder, at det er total kapacitet og ikke den tilbudte kapacitet, f.eks. 30/30) der bliver beregnet ud fra. Da det samme ikke er gældende for MC, da max MC kapacitet er næsten uafhængigt af antal kunder, og konstant ved forholdsvis få kunder. Med ovenstående kapacitetspriser, vil kapacitetsprisen for transport af MC fra Edge til POI1-huse i det nordsjællandske net blive ca. kr. 4,5 mio. pr. kvartal, uafhængigt af, om der er eller kunder, ved den TV kvalitet som Waoo i dag leverer til kunderne. Prisen for transport af MC bør være beregnet ud fra den reelle

6 6 pris for transport af MC i Core netværket, og ikke en sammenblanding af kapacitetspris på internet, da det er 2 vidt forskellige transportteknikker. Dansk Energi finder på den baggrund, at omkostningsstrukturen for MC produkterne i LRAIC modellen ligger milevidt fra de faktiske omkostninger som knytter sig til MC distribution af tv-kanaler i en fiberbaseret infrastruktur. Af den grund anser Dansk Energi også de kostrelaterede priser i modellen for multicast delprodukter som værende urimeligt høje. At dette synes at være tilfældet kan aflæses meget tydeligt i nedenstående kalkulationer af rentabiliteten for Waoo på TDC s fibernet baseret på de foreløbige engrospriser for adgang til TDC s fibernet (BSA og multicast). Rentabilitetsbetragtning for Waoo 1, 2 og 3 produkter på TDC Fibernet Nedenfor følger en beregning af rentabiliteten for Waoo på TDC s fibernet, baseret på de foreliggende engrospriser for hhv. BSA og MC. Der er taget udgangspunkt i de nugældende listepriser for Waoo 1, Waoo 2 og Waoo 3 som finder anvendelse på energiselskabernes fibernet: Beregningen af Waoo s forretningsgrundlag på TDC s fibernet er foretaget for hhv kunder, kunder og kunder. For hvert scenarie fremgår der en række ensartede forudsætninger. Kapacitetsprisen for BSA er forventet, jf. den sidst indsatte tabel, da den reelt skal beregnes på peak trafik pr. kunde. Konklusionen er, at Der ikke kan drives (en rentabel 3-play) forretning med Waoo! priser på TDC/DONG fibernettet Waoo s spydspids hastighed 30/30 Mbit, som udgør størstedelen af Waoo s salg, er ikke rentabelt uanset om hastigheden sælges som Waoo! 1, 2 eller 3. Dette er uanset om Waoo får 1 % eller 20 % markedsandel i det tidligere DONG-fibernet Waoo bliver altså nødsaget til fortsat at opkræve den særlige fiberleje på 100 kr. på vores Waoo! 1 & 2. En fiberleje som meget passende kan kaldes TDC Skatten. Waoo! 3, altså internet TV via fiber, straffes særligt hårdt og vil fortsat ikke kunne udbydes. Dette er særlig interessant fordi TV jo netop er TDCs cash-cow og en vigtig driver for udbud af 3-Play. Den eneste der får fordele ud af TDCs køb af DONG-fibernet er og bliver TDC. TDC kan til gengæld anvende nettet på ureguleret vis af YouSee samt som fiber feeder-net til alle TDC net i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Konkurrenter udelukkes de facto selvom TDC er en dominerende udbyder og pålagt en SMP regulering om at åbne sit fibernet op for andre.

7 kunder i 30/30 60/60 90/90 DONG område Waoo1 Waoo2 Waoo3 1) Waoo1 Waoo2 Waoo3 1) Waoo1 Waoo2 Pris incl. moms Pris excl. moms 215,2 215,2 438,4 319,2 319,2 558,4 399,2 399,2 Liniepris incl. grave og etabl. 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 Kapacitetspris 2) 44,01 44,01 44,01 88,02 88,02 88,02 132,03 132,03 Telefoni 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 Multicast 3) Unicast 8,5 8,5 TDC pris 199,31 206,54 554,04 243,32 250,55 598,05 287,33 294,56 DB 1 4) 15,89 8,66-115,64 75,88 68,65-39,65 111,87 104,64

8 kunder i 30/30 60/60 90/90 DONG område Waoo1 Waoo2 Waoo3 1) Waoo1 Waoo2 Waoo3 1) Waoo1 Waoo2 Pris incl. moms Pris excl. moms 215,2 215,2 438,4 319,2 319,2 558,4 399,2 399,2 Liniepris incl. grave og etabl. 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 Kapacitetspris 2) 44,01 44,01 44,01 88,02 88,02 88,02 132,03 0,00 Telefoni 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 Multicast 3) Unicast 8,5 8,5 TDC pris 199,31 206,54 267,04 243,32 250,55 311,05 287,33 162,53 DB 1 4) 15,89 8,66 171,36 75,88 68,65 247,35 111,87 236,67 Kapacitetsprisen for BSA, forventet. Kapacitetsprisen skal reelt beregnes på peak trafik pr. kunde.

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.19 C(19) 1667 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Katrine Winding Generaldirektør Fax: postmar@erst.dk Kære

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om fibernet fra Energi Fyn AGENDA Præsentation af Energi Fyn Hvad er fibernet? Hvorfor vælge fibernet? Waoo! Etablering og tilslutning Tidsplan Spørgsmål og bestilling 2

Læs mere

Generalforsamling 10. marts 2016. E/F Enghavehus

Generalforsamling 10. marts 2016. E/F Enghavehus Generalforsamling 10. marts 2016 E/F Enghavehus E/F Enghavehus Generalforsamling 10. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Årsregnskab 2015

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7792 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Betina

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net 19. september 2013 INDLEDNING 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Indledning... 3 1.1 Reguleringen af TDC s kabel-tv-net... 3 1.2 Analysens indhold... 5 2. Hvorfor

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 C(2018) 7864 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Danmark Katrine Winding Generaldirektør Fax: postmar@erst.dk Kære Katrine

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 16. august 2012 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 24. april 2018 Fremsendes alene via e-mail Tillægsafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2018 fiber 1. Indledning TDC A/S (i det følgende

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Generalforsamlingen den 18. marts 2018

Generalforsamlingen den 18. marts 2018 Generalforsamlingen den 18. marts 2018 Forslag 1: Etablering af fibernet i Grundejerforeningen Ørbækhave Forslaget er indstillet af Grundejerforeningen Ørbækhaves bestyrelse På Grundejerforeningen Ørbækhaves

Læs mere

Udkast til vectoringafgørelse

Udkast til vectoringafgørelse Udkast til vectoringafgørelse Hovedhensyn i afgørelsen Det er helt afgørende, at ændringer i TDC s forpligtelser sker, så AO fortsat har mulighed for at konkurrere med TDC på flere platforme om at levere

Læs mere

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Høring over informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelse for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet

Læs mere

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 22. august 2011 1 Indledning har med henblik på

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 13

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende:

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att.: mk@itst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 73 09

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

NOTAT. Resultat af høringen Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende: TDC Concepy Telenor Telia

NOTAT. Resultat af høringen Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende: TDC Concepy Telenor Telia NOTAT 17. juni 2014 /timepe-erst Høringsnotat om udkast til delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for netværksinfrastrukturadgang (marked 4) ændring af marked 4- afgørelsen med henblik på at gøre

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10 Kontaktinformation...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vil du også have Danmarks bedste internet?

Vil du også have Danmarks bedste internet? Kunderne siger: BEDST 5 år i træk Kilde: Loyalty Group 2012-2016 VI GI R DIG Vil du også have Danmarks bedste internet? Bestil Waoo Fiberbredbånd, TV og Telefoni 2 Fibernet forbinder dig med fremtiden

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2018 C(2018) 2331 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Danmark Att.: Katrine Winding Generaldirektør E-mail: postmar@erst.dk

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 8036 final. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 8036 final. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2017 C(2017) 8036 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Funktionel postkasse: postmar@erst.dk

Læs mere

Kartoffelrækkerne. 21. august 2014 1

Kartoffelrækkerne. 21. august 2014 1 Kartoffelrækkerne 21. august 2014 1 2 Hvem er SEAS-NVE? Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab Mere end 700 ansatte Hovedsæde i Svinninge og teknisk afdeling i Haslev 100 års jubilæum i år

Læs mere

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Høring vedr. netadgang til TDC s kabel-tv-net Boxer TV A/S takker hermed

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_140319140319 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Udkast til afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden fastnet samt fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s kabel-tv

Læs mere

Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd?

Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd? Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd? CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 29. januar 2013 i prisarbejdsgruppen

Hovedpunktsreferat fra møde den 29. januar 2013 i prisarbejdsgruppen 4. februar 2013 Hovedpunktsreferat fra møde den 29. januar 2013 i prisarbejdsgruppen /rasjak-erst Deltagere: Concepy: Simon Skals og Nikolai Lamborg Global Connect: Kim Harder TDC: Christian Halgreen,

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune 10. november 2015 Halsnæs Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. digital infrastruktur

Læs mere

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV & Waoo Fiberbredbånd TV Telefoni på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på

Læs mere

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau 1 Off line liste - baggrund I dag kan Operatørerne via NetInfo få oplysninger om dæmpning/hastighedstilbud på adresseniveau ved at spørge

Læs mere

VULA Vectoring. Udestående aspekter. 21. januar 2013 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

VULA Vectoring. Udestående aspekter. 21. januar 2013 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 VULA Vectoring Udestående aspekter 1 Aspekter til behandling i teknisk gruppe 1. Forholdet mellem VULA og vectoring (se afrapportering) 2. CPE-udstyr (se afrapportering) 3. Kriterier samt proces for optagelse

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på computeren... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Produkttillæg: Ethernet transmission af BSA og VULA trafik. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Ethernet transmission af BSA og VULA trafik. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Ethernet transmission af BSA og VULA trafik til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_ETrans_v_171117171117 Side 1 af 5 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Få Danmarks bedste internet bestil Waoo Fritid til dit sommerhus

Få Danmarks bedste internet bestil Waoo Fritid til dit sommerhus Til sommer-/fritidshuse VI GI R DIG Kunderne siger: BEDST 5 år i træk Kilde: Loyalty Group 2012-2016 Få Danmarks bedste internet bestil Waoo Fritid til dit sommerhus Waoo Fritid internet til dit sommerhus

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere