i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse"

Transkript

1 Telia Danmark 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia har ved af 21. januar 2011 til IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) og ved af 11. april 2012 til Erhvervsstyrelsen klaget over TDC s anvendelse af produktdefinitioner i forbindelse med TDC s opkrævning for den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik). Telia har i den forbindelse anført, at TDC s produktdefinitioner er i strid med TDC s forpligtelse om transparens 1. TDC har under Erhvervsstyrelsens behandling af sagen ændret selskabets formulering af produktdefinitioner, og på baggrund af Telias seneste e- mail af 11. april 2012 har styrelsen forstået Telias henvendelser i sagen som en klage over TDC s aktuelle anvendelse af produktdefinitioner i fakturaer. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.nr Fax CVR-nr Netsted Sagsbehandler Charlotte Stausholm Tlf.nr Sagsnr. 12/ Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af 52, jf. 82, stk. 3, i teleloven 2 følgende afgørelse: Erhvervsstyrelsen finder ikke, at TDC s produktdefinitioner OPS. AF KAP i fakturaer for opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) i forbindelse med selskabets oprettelse af accessforbindelser på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) medfører en uigennemsigtighed i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse af 7. december TDC er ved IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) bl.a. pålagt en forpligtelse om gennemsigtighed (transparens) i forbindelse med indgåelse af samtrafikaftaler (netadgangsaftaler). 2 Jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

2 2/12 Erhvervsstyrelsen finder på den baggrund ikke, at TDC genem selskabets fakturering for opsætning af nettermineringspunkt i forbindelse med selskabets oprettelse af accessforbindelser på marked 4 handler i strid med de forpligtelser, som TDC er pålagt i henhold til telelovgivningen, herunder heller ikke forpligtelsen om transparens, jf. IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj Nærværende sag udspringer af en tidligere klage fra Telia over TDC s faktureringspraksis (manglende udskillelse af KAP-ydelse) i forbindelse med selskabets opsætning af KAP-stik ved oprettelse af accessforbindelser inklusiv teknikerbesøg. I denne sag traf Erhvervsstyrelsen afgørelse den 19. april Sagens faktiske omstændigheder Telia klagede som nævnt den 21. januar 2011 til IT- og Telestyrelsen over TDC s opkrævning for ydelserne KAP inkl. kørsel og KAP pr. linje inkl. kørsel i forbindelse med selskabets oprettelse af accessforbindelser med teknikerbesøg på marked 4 3. Telia anførte i forbindelse med sin klage, at TDC s opkrævning for de omhandlede KAP-ydelser ikke direkte følger den produktdefinition og prissætning, som er fastsat i IT- og Telestyrelsens (dagældende) LRAIC-afgørelse af 29. oktober Telia har efterfølgende anført, at denne uigennemsigtighed gør det yderst vanskeligt for engroskunden at verificere de modtagne fakturaer med de oprindelige bestillinger. Telias klage over den manglende gennemsigtighed i TDC s produktdefinitioner udsprang af en tidligere klage, som Telia havde indbragt for ITog Telestyrelsen den 24. november 2010 over TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik ved selskabets oprettelse af accessforbindelser inklusiv teknikerbesøg. I denne sag traf IT- og Telestyrelsen den 1. juni 2011 afgørelse om, at TDC s faktureringspraksis således som den ifølge det oplyste praktiseres var i overensstemmelse med den gældende prisregulering, idet styrelsen bl.a. fandt, at TDC i tilstrækkelig grad adskilte ydelsen opsætning af KAP-stik i forbindelse med en access-oprettelse med tekniker. Telia påklagede IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011 til Teleklagenævnet, som den 15. december 2011 hjemviste afgørelsen. Nævnet begrundede sin afgørelse om hjemvisning med, at TDC med sin davæ- 3 TDC anvendte tidligere formuleringen opsætning af KAP (kabelafslutningspunkt) i sine prisbilag til standardtilbud over rå kobber/delt rå kobber, men er ved sine seneste prisbilag til standardtilbuddet gået over til formuleringen opsætning af nettermineringspunkt, som også er den definition, som anvendes i Erhvervsstyrelsens LRAICafgørelse. Begge begreber beskriver samme fysiske punkt og ydelse. 4 Afgørelsen er efterfølgende opdateret ved Den danske Telemyndigheds LRAICafgørelse af 7. december 2011 om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden fastnet, med virkning fra 1. januar 2012.

3 3/12 rende faktureringspraksis ikke opfyldte den betingelse, som IT- og Telestyrelsen ved en tillægsafgørelse af 26. april 2010 havde fastlagt over for TDC om, at ydelsen opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) skal udskilles til en særskilt ydelse og ikke længere være en del af standardydelsen oprettelse med teknikerbesøg. Nævnet lagde således afgørende vægt på, at en ydelse, som fremover skal opkræves som en særskilt ydelse, som en naturlig konsekvens af tillægsafgørelsen af 26. april 2010 også må kræves faktureret som en særskilt ydelse. 5 Den 19. april 2012 traf Erhvervsstyrelsen ny afgørelse i den hjemviste sag. Styrelsen påbød i den forbindelse TDC ved selskabets fakturering for oprettelser med teknikerbesøg at opkræve særskilt betaling for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik), herunder i nødvendigt omfang at tilrette relevante produkttillæg til selskabets standardtilbud på såvel engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) som på engrosmarkedet for bredbåndsforbindelser (marked 5). Parallelt med sagen ved Teleklagenævnet traf Den danske Telemyndighed (nu Erhvervsstyrelsen) den 3. november 2011 afgørelse i nærværende sag. Telia påklagede efterfølgende afgørelsen til Teleklagenævnet. Som en konsekvens af ovennævnte klagenævnsafgørelse tilbagekaldte Den danske Telemyndighed ved af 19. december 2011 sin afgørelse af 3. november Baggrunden var, at Den danske Telemyndighed ved afgørelsen af 3. november 2011 på tilsvarende vis som i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011 havde truffet afgørelse om TDC s fakturering (opkrævningspraksis) i forbindelse med selskabets KAP-ydelser. Nærværende sag om TDC s anvendelse af produktdefinitioner vedrører engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), på hvilket marked IT- og Telestyrelsen den 1. maj 2009 bl.a. pålagde TDC en priskontrolforpligtelse samt en forpligtelse om gennemsigtighed (transparens) i forbindelse med selskabets indgåelse af samtrafikaftaler (netadgangsaftaler). Forpligtelsen om gennemsigtighed indebærer helt overordnet en pligt til gennemsigtighed i relation til alle nødvendige oplysninger i forbindelse med TDC s indgåelse af samtrafikaftaler. Erhvervsstyrelsen traf i relation til markedsafgørelsens priskontrolforpligtelse den 29. oktober 2010 en afgørelse om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser (nu netadgangspriser) efter LRAIC-metoden for 2011 fastnet. Denne afgørelse er senest erstattet af Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsens) LRAIC-afgørelse af 7. december 2011 om 5 Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at Den danske Telemyndighed senest den 7. december 2011 har truffet afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden fastnet, med virkning fra 1. januar 2012, og at denne afgørelse i relation til forholdet omkring opsætning af nettermineringspunkt har videreført indholdet af tillægsafgørelsen af 26. april 2010.

4 4/12 fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2012 fastnet. Styrelsen har ved den gældende LRAIC-afgørelse fastholdt produktdefinitionen opsætning af nettermineringspunkt om den aktuelle ydelse for opsætning af et KAP-stik TDC har som nævnt under Erhvervsstyrelsens behandling af sagen ændret selskabets formulering af produktdefinitioner i forhold til de produktdefinitioner, som selskabet anvendte i forbindelse med sine ordrebekræftelser og faktureringer på tidspunktet for Telias klage. TDC har således ved af 25. maj 2012 oplyst over for styrelsen, at faktureringen af KAP på oprettelser og fallback fremadrettet vil ske separat og på regningen vil anføres som OPS. AF KAP. Ved af 19. juni 2012 sendte Erhvervsstyrelsen udkast til en justeret afgørelse i sagen i høring hos henholdsvis TDC og Telia, der for sidstnævntes vedkommende tillige blev tilsendt TDC s af 25. maj 2012 med henblik på eventuelle bemærkninger. Hverken TDC eller Telia har afgivet bemærkninger i den forbindelse. 4. Begrundelse Som nævnt ovenfor, har Erhvervsstyrelsen forstået Telias klage i sagen som en klage over, at TDC s aktuelle anvendelse af produktdefinitioner i fakturaer, for så vidt angår ydelsen opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) sker i strid med TDC s forpligtelser, herunder navnlig forpligtelsen om transparens, jf. IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj Som anført ovenfor følger det af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009, at TDC er pålagt en forpligtelse om gennemsigtighed i relation til alle nødvendige oplysninger i forbindelse med TDC s indgåelse af samtrafikaftaler. Forpligtelsen om gennemsigtighed (transparens) indebærer efter Erhvervsstyrelsens opfattelse bl.a., at det skal være tydeligt for en engroskunde, hvilke produkter og ydelser kunden faktureres for (identifikation), at det skal være muligt for en engroskunde uden unødigt besvær at vurdere, hvorvidt den fakturerede ydelse er reguleret af Erhvervsstyrelsen, og hvorvidt ydelsen er prissat i overensstemmelse med styrelsens prisafgørelser (sammenhæng), og at der i øvrigt ikke løbende sker unødige og vilkårlige ændringer i selskabets anvendelse af formuleringer og termer (kontinuitet). Det indebærer, at der ikke nødvendigvis skal være fuldstændigt sammenfald mellem de definitioner og termer, som anvendes i styrelsens afgørelser og de definitioner og termer, som anvendes i forbindelse med TDC s fakturering m.v.

5 5/12 Som anført ovenfor anvender TDC nu definitionen OPS. AF KAP i forbindelse med selskabets særskilte opkrævninger på faktura for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) i relation til såvel selskabets accessoprettelser som fallback. I Erhvervsstyrelsens prisafgørelse af 7. december 2011 anvendes som bekendt følgende definition af samme ydelse: opsætning af nettermineringspunkt. Erhvervsstyrelsen finder først og fremmest, at den af TDC anvendte definition i fakturaer ikke rejser tvivl om, hvilket produkt en given engroskunde faktureres for (identifikation). Erhvervsstyrelsen finder endvidere, at der er en sådan sproglig sammenhæng mellem Erhvervsstyrelsens definition af den prisregulerede ydelse og TDC s definition af den pågældende ydelse i selskabets fakturaer, at en engroskunde på telemarkedet uden unødigt besvær kan vurdere, hvorvidt den pågældende ydelse er reguleret af Erhvervsstyrelsen, og hvorvidt ydelsen er prissat i overensstemmelse med styrelsens gældende prisafgørelse (sammenhæng). Erhvervsstyrelsen finder i øvrigt, at der ikke er grundlag for at fastslå, at TDC s seneste ændring af definitionen af den omhandlede ydelse i selskabets fakturaer har været ubegrundet eller vilkårlig. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at TDC har oplyst over for styrelsen, at selskabets ændring af definitionen har haft til hensigt at gøre sammenhængen til styrelsens LRAIC-afgørelse mere gennemskuelig for de alternative teleselskaber. Samlet set er det således Erhvervsstyrelsens opfattelse, at TDC s definition OPS. AF KAP af den LRAIC-regulerede ydelse ( opsætning af nettermineringspunkt ) i fakturaer ligger inden for rammerne af de forpligtelser TDC er pålagt i medfør af teleloven, herunder også forpligtelsen om transparens. 5. Parternes anbringender Telia har ved sin klage af 21. januar 2011 til IT- og Telestyrelsen over TDC s fakturering af ydelserne KAP inkl. kørsel og KAP pr. linje inkl. kørsel bl.a. oplyst følgende: at TDC i et betydeligt antal tilfælde har opkrævet Telia for ydelsen "KAP inkl. kørsel" samt "KAP pr. linie inkl. kørsel" selvom disse ydelser intetsteds fremgår af hverken LRAIC-afgørelsen eller af TDCs eget prisbilag. Telia har på den baggrund anmodet om, at IT- og Telestyrelsen sikrer, at TDC straks ophører med at definere og prissætte LRAIC-regulerede ydelser på anden vis, end de er fastsat i styrelsens LRAIC-afgørelse. Telia har ved af 12. august 2011 til støtte for sin klage anført, at TDC ved anvendelsen af andre faktureringstermer end de termer, der

6 6/12 anvendes i selskabets standardtilbud og i styrelsens LRAIC-afgørelse mindsker gennemsigtigheden i TDC s fakturering. Telia finder, at denne uigennemsigtighed gør det yderst vanskeligt for engroskunden at verificere de modtagne fakturaer med de oprindelige bestillinger. Telia har i den forbindelse fremhævet, at der er væsentlige forskelle på, hvad LRAIC-afgørelsen foreskriver, og hvordan TDC har valgt at implementere denne. Det betyder, at der tilmed også er betydelig forskel på, hvordan de pågældende ydelser og prissætningen er opstillet i TDC s eget prisbilag, og hvordan de opkræves i praksis. Telia har illustreret dette med følgende oversigt over betalingerne for en oprettelse af en rå kobber/delt rå kobber med tekniker: Telia har på den baggrund anført, at opkrævningen for de pågældende KAP-ydelser ikke direkte følger af den produktdefinition og prissætning, som er fastsat i IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse. Ved et høringssvar af 18. oktober 2011 til det udkast til afgørelse i sagen, som IT- og Telestyrelsen den 26. september 2011 havde sent ud til henholdsvis Telia og TDC, har Telia bl.a. anført, at det er misvisende som styrelsen har lagt op til blot at se på bundlinjen i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt TDC s faktureringspraksis er i overensstemmelse med LRAIC-afgørelsen. Telia bemærker i den forbindelse blandt andet, at TDC s praksis indebærer en betydelig administrativ byrde for Telia at håndtere i praksis. Ifølge Telia påfører TDC s faktureringspraksis således Telia væsentligt forøgede udgifter til verificeringen af de opkrævede beløb, idet priserne i de enkelte ydelser som anført i LRAIC-afgørelsen ikke kan genfindes direkte i de fremsendte fakturaer. TDC har ved høringssvar af 18. oktober 2011 bl.a. oplyst over for Erhvervsstyrelsen, at selskabet er indstillet på at implementere nogle nærmere beskrevne ændringer i ordrebekræftelser og fakturaer med henblik på at gøre sammenhængen til styrelsens LRAIC-afgørelse mere gennemskuelig for de alternative teleselskaber. Ændringsforslagene som blev præsenteret af TDC forinden Teleklagenævnets hjemvisning af 15. december 2011 over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011 ville ifølge TDC bestå i anvendelsen af følgende tekst på såvel

7 7/12 ordrebekræftelser som fakturaer: Tillæg for tekniker ved oprettelse, inklusiv opsætning af nettermineringspunkt. TDC anvendte tidligere følgende tekst i forbindelse med sine ordrebekræftelser og fakturaer: KAP inklusiv kørsel og KAP pr. linje inklusiv kørsel. Ved af 25. oktober 2011 oplyste Den danske Telemyndighed (nu Erhvervsstyrelsen) over for TDC, at det var styrelsens vurdering, at de af TDC præsenterede ændringsforslag ville kunne bidrage til en øget gennemsigtighed, og at styrelsen derfor ville imødese en snarest mulig implementering af ændringerne. TDC har den 28. februar 2012 i forbindelse med Erhvervsstyrelsens høring over udkast til ny afgørelse bl.a. anført, at det ikke følger af Teleklagenævnets afgørelse [af 15. december 2011], at TDC s nuværende produktdefinition i standardtilbud og i forbindelse med faktureringen er i strid med den gældende prisregulering. Det følger endvidere ikke af den gældende afgørelse vedrørende prisregulering, at TDC skal tilrette selskabets standardtilbud og faktureringssystemer med de produktdefinitioner, som Erhvervsstyrelsen vælger at anvende i den konkrete udmøntning. TDC finder således ikke, at der er hjemmel i markedsafgørelserne, afgørelser der umønter markedsafgørelserne eller i teleloven til at TDC skal ændre produktdefinition i selskabets standardtilbud og faktureringssystemer. Ved af 23. marts 2012 sendte Erhvervsstyrelsen en kopi af TDC s høringssvar af 18. oktober 2011 til Telia til orientering, idet styrelsen var blevet opmærksom på, at oplysningerne i dette høringssvar ikke var belyst i det afgørelsesudkast, som styrelsen den 3. februar 2012 sendte i høring. Telia har i den forbindelse den 11. april 2012 bl.a. anført, at der med det af TDC foreslåede nye faktureringsbegreb Tillæg for tekniker ved oprettelse, inklusiv opsætning af nettermineringspunkt fortsat vil være tale om en uigennemsigtig faktureringspraksis. Telia finder på den baggrund, at TDC også bør pålægges en forpligtelse til at ændre sin faktureringstekst i lighed med ændringerne i prisbilagene, således der sikres en 1-1 sammenhæng mellem LRAIC-afgørelsens begreber/ydelser. TDC har ved af 25. maj 2012 sendt Erhvervsstyrelsen et eksempel på en ordrebekræftelse, hvorved prisen for oprettelse af et Ethernet Bitstream Access kredsløb er ændret og således ikke længere samtidig inkluderer en pris for opsætning at nettermineringspunkt. TDC har dertil oplyst over for styrelsen, at faktureringen af KAP på oprettelser og fallback således fremadrettet vil ske separat og på regningen vil anføres som OPS. AF KAP. 6. Klagevejledning Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: ,

8 8/12 En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Charlotte Stausholm Specialkonsulent

9 9/12 Bilag 1: Lovgrundlag m.v. I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) har styrelsen i medfør af den tidligere telelovs 6 51, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3 og nr. 5, jf. 51 d og f, bl.a. pålagt TDC A/S en forpligtelse om henholdsvis gennemsigtighed og priskontrol. Af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) fremgår herom bl.a.: TDC pålægges en forpligtelse om gennemsigtighed i forbindelse med: - Alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af samtrafikaftaler. - Samtrafikaftaler indgået med interne eller eksterne aftaleparter, der indeholder afvigende betingelser, vilkår, kommercielle forhold, herunder vilkår for levering og anvendelse, samt priser og tekniske forhold m.v. i forhold til TDC s relevante standardtilbud. - Ændringer i eksisterende udbud af samtrafikprodukter og kommende nye samtrafikprodukter på markedet. - TDC s passive og aktive infrastruktur, herunder ændringer i forbindelse med udbygningen af kobberaccessnettet. Nedenfor specificeres de enkelte typer af oplysninger eller informationer, som TDC er forpligtet til at give adgang til. Fælles for alle oplysninger eller informationer gælder der følgende: IT- og Telestyrelsen kan, hvor det vurderes påkrævet, pålægge TDC at offentliggøre oplysninger på en overskuelig måde som bilag til standardtilbud, som orientering på Cable Management Forum eller som en del af TDC s online informations-service. IT- og Telestyrelsen kan endvidere foretage en vurdering af, om oplysningerne har den fornødne detaljeringsgrad, eller om der er behov for supplerende informationer. Oplysningerne skal give en dækkende beskrivelse og være let tilgængelige. IT- og Telestyrelsen kan efter en konkret afvejning godkende, at visse oplysninger og specifikationer kan tilbageholdes. Det er ikke en forudsætning, at TDC selv anvender de pågældende oplysninger, at oplysningerne allerede eksisterer, eller at oplysningerne er systematiseret og derfor egnet til videregivelse. 6 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

10 10/12 For at sikre, at TDC ikke opretholder priser på et unaturligt højt niveau, og at adgangsforpligtelsen, som TDC er pålagt, jf. afsnit 7.5, således er reel, skal LRAIC-prisfastsættelsesmetoden finde anvendelse på følgende produkter: - Rå kobber, - Delt rå kobber, - Delstrækning af rå kobber og delstrækning af delt rå kobber, - Samhusning - Backhaulstrækninger, herunder kabelkanaler og dark fibre De langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (Long Run Average Incre-mental Costs eller LRAIC) kan defineres som de omkostninger, der opstår på langt sigt ved at levere en given (projekteret) mængde af de tjenester, som pris-reguleringen vedrører. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt af 26. april 2010 IT- og Telestyrelsen har i en tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt af 26. april 2010 fastslået, at: Den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt skal fra og med denne afgørelses ikrafttræden den 26. april 2010 fremover prisfastsættes til 161 kr. Afgørelse af 7. december 2011 om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2012 fastnet I LRAIC-afgørelsen af 7. december 2011 fastslog Den danske Telemyndighed, at: Den danske telemyndighed træffer i medfør af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2010 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2), IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3), IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser af 22. december 2009 og den 3. november 2010 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), jf. telelovens 7 82, stk. 3, afgørelse om fastsættelse af maksimale priser for de netadgangsprodukter og delelementer heraf, hvori TDC på de nævnte engrosmarkeder er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter den dagældende telelovs 51, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 5, jf. 51 f. 7 Jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

11 11/12 Afgørelsen træffes på grundlag af den foreliggende omkostningsanalyse med foretagne opdateringer, jf. priskontrolbekendtgørelsens3 4. Omkostningsgrundlaget offentliggøres på hjemmesiden på tidspunktet for nærværende afgørelse. TDC s takster pr. 1. januar 2012 må højst udgøre følgende: [ ] Priserne for leje af infrastrukturkapacitet må maksimalt udgøre de angivne priser i tabel 14 og tabel 15 samt priserne for accesstjenester i tabel 16 og tabel 17 nedenfor. [ ] Den danske telemyndighed fastsætter i medfør af priskontrolbekendtgørelsens 11, stk. 1, priserne for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

12 12/12 Vedrørende Erhvervsstyrelsens behandling af sager om standardilbud fremgår følgende af telelovens 52: 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf. For så vidt angår afgørelser, der er truffet efter den tidligere telelov, eller regler udstedt i medfør heraf, fremgår følgende af telelovens 82, stk. 3: 82, stk. 3. Administrative forskrifter og afgørelser, herunder markedsundersøgelser, og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opretholdt efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, eller regler udstedt i medfør heraf, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller ophæves.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

TDC A/S Concepy ApS Bolig:net A/S

TDC A/S Concepy ApS Bolig:net A/S TDC A/S regulering@tdc.dk Concepy ApS nla@concepy.com 17. december 2013 /andlon-erst Bolig:net A/S akj@bolignet.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Concepy ApS og Bolig:net A/S klager over

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Møde i VULA-/NGA-forum Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden 1. Velkomst (v/formanden) 2. Status over markedsafgørelser (v/erst) NGA-forum Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces b) Øvrige

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber

Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber TDC A/S regulering@tdc.dk 4. maj 2016 Sag 2015-11148 Fremsendes alene via e-mail ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere