Lystfartøjsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystfartøjsforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring af fartøj, tilbehør og 3 personligtudstyr 6 Hvilke skader der dækkes og begræns- 4 ninger i kaskoforsikringen 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling 5 8 Ansvarsforsikringen dækker 6 9 Ansvarsforsikringen dækker ikke 7 10 Behandling af erstatningskrav 7 11 Retshjælpsforsikring 7 12 Tilbagebetaling af præmie 7 13 Generelle vilkår Fortrydelsesret 8 15 Klage 8 16 I tilfælde af skade 8 1

2 FÆLLESBESTEMMELSER 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Sikrede er forsikringstager og enhver der med forsikringstagers billigelse og uden vederlag af nogen art lovligt benytter fartøjet. Ved ejerskifte af fartøj, motor eller tilbehør ophører forsikringsdækningen for disse genstande. Dog er ny ejer dækket af denne forsikring i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang forsikringstager ikke selv har tegnet forsikring. 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Fartøjer til fritidsbrug op til 30 fod og med en max. værdi på max. kr For fartøjer ældre end 30 år, ombyggede fiskefartøjer og ferrocementbåde, skal der for egen regning udarbejdes en rapport om bådens tilstand af en godkendt sagkyndig. 2.1 Undtagelser a. Fartøjer til erhvervsmæssig brug. b. Trimaraner c. Fartøjer under opførelse d. Sejlbrætter, windsurfere, jetscootere, jetski, vandcykler og lignende. e. Husbåde f. Racerbåde og både som sejler mere end 50 knob 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 3.1 Forsikringen dækker sejlads og transport i Norden hele året. Hjemmehavn skal være i Danmark. 3.2 Forsikringen dækker henliggen i godkendt A-havn hele året. 3.3 Henliggen i godkendt B-havn er kun tilladt i perioden 1. april til og med 15. november. 3.4 Henliggen i C-havn og ved bådebro samt på svaj er kun tilladt i perioden 1. april til 1. oktober 3.5 Henliggen på aflåst og tyverisikret trailer er tilladt hele året når dette er godkendt af First Marine A/S. 3.6 Forsikringen kan udvides til at dække sejlads og transport i max 6 uger i Europa. Dette skal aftales med First Marine A/S og dokumenteres ved udstedelse af policebrev på engelsk. 4 SIKKERHEDSFORESKRIFTER Sikkerhedsforskrifter gælder for forsikrede og den som med forsikredes samtykke er ansvarlig for fartøjet. Ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne og er der årsagssammenhæng mellem overtrædelse og skade, kan retten til erstatning helt bortfalde eller blive reduceret. 4.1 Sikkerhedsforskrifter, tyveri og hærværk a. Personligt løsøre skal fjernes fra fartøjet når fartøjet lægges på land. Når fartøjet ikke benyttes i sæsonen, skal personligt løsøre være låst inde. Når fartøjet ikke benyttes, skal tilbehør som ikke er fastmonteres være låst inde. Når fartøjet ikke benyttes, skal påhængsmotor være fastlåst/fastboltet. Befinder fartøjet sig på en trailer, skal traileren være forsvarligt låst med trailerlås godkendt af First Marine når den er frakoblet. 4.2 Sødygtighed Båden skal holdes i sødygtig stand, og der skal generelt udvises godt sømandsskab og sund fornuft. 4.3 Fortøjninger, lænsning, tilsyn og havn Fartøjet skal fortøjes på forsvarlig vis, med korrekte dimensioner på fortøjningerne. Fartøjet skal holdes læns og der skal føres forsvarligt tilsyn med fartøjet og udstyret, særligt indskærpes dette tilsyn efter stormvejr og kraftigt nedbør. 4.4 Vinteroplægning Vinteroplægning kan finde sted på land, eller i godkendt A havn. Fartøjer i vinteroplægning på land skal være forsvarligt afstivet og tildækket. Ved vinteroplægning i godkendt A havn skal fartøjet være forsvarligt fortøjet og overdækket samt sikret mod tilisning. Se også punkt Uanset om denne periode efter særlig aftale er udvidet, dækker forsikringen ikke skade eller ansvar for skade, når båden har henligget i vandet uden for havn og uden søkyndigt mandskab ombord i tiden 1. oktober til 31. marts (begge dage inklusive). 4.5 Registrering og mærkning Fartøjet skal være registreret og mærket i henhold til offentlige forskrifter. Hvis der er installeret elektronisk sporingsudstyr skal dette være aktivt jf. pkt Lanterneføring og navigationsudstyr Der skal føres lanterner i henhold til søvejsreglerne. 4.7 Mindstealder for fartøjsfører Det skal iagttages at fartøjer som: a. har en topfart som er højere end 10 knob, b. har motorstyrke på 10 HK eller mere, c. hvis længde er 8 meter eller derover, ikke føres af en person som er yngre end 16 år, med mindre denne overvåges af en ældre ombordværende søkyndig person. 2

3 4.8 Brandsikring Der skal forefindes forsvarlige ildslukningsapparater ombord, når der i fartøjet anvendes kogeapparat, varmeapparat, køleskab eller lignende udstyr og som er drevet med brandfarlige væsker eller gas. Kravet gælder også selv om fartøjet ikke har motor. Håndslukningsapparaterne skal være anbragt på et let tilgængeligt sted og være klar til øjeblikkelig brug. Apparaterne skal være af en godkendt type. Apparaterne skal kontrolleres jf. fabrikantens anvisninger, og mindst en gang hvert år. Såfremt fartøjet har indbygget benzinmotor med en kapacitet på over 100 HK, skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat som er automatisk virkende eller som kan betjenes fra bådens manøvreplads. 4.9 Obligatoriske sikkerhedskrav Producentens anbefalede motorstyrke, hastighed og passagerantal skal overholdes. Der skal forefindes redningsveste ombord til alle ombordværende. Fartøjer som er markedsført i Danmark efter 1. Juli 2000 skal være CE mærket og godkendt. Dette betyder at skrognummer skal forefindes Bevis for speedbådsprøve Reglerne i speedbådsbekendtgørelsen ( 6 i bek. nr. 184 af 26/3 1999) om erhvervelse af speedbådscertifikat skal iagttages og gælder således for visse bådtyper. Er reglerne ikke overholdt kan ret til dækning nedsættes eller bortfalde. 5. FORSIKRING AF FARTØJ, TILBEHØR OG PERSONLIGT UDSTYR m.m. 5.1 Kaskoforsikringen dækker: Fartøj, som er skrog, motor og dele til disse, fast monteret udstyr samt tilbehør som har med fartøjets brug at gøre Personligt løsøre medforsikret for en sum som fremgår af policen (max kr ) i brugsperioden, og omfatter personlig løsøre som befinder sig ombord, midlertidig er bragt i land eller er under transport til/fra fartøjet. Er forsikringssummen tilstrækkelig, omfatter forsikringen også løsøre som befinder sig ombord og som tilhører andre. Er fartøjet udstyret med trollingudstyr er dette medforsikret for max kr Skibsjolle, gummibåd og ekstra påhængsmotor max 10 hk med indtil kr såfremt dette er angivet i policen Trailer til fartøjet er medforsikret for max. kr Ekstra udstyr, påhængsmotor og lignende, tilhørende fartøjet, og som er anbragt forsvarligt i aflåst bådhus, bygning eller lokale er omfattet for så vidt der er taget højde for forsikringssummen af dette i den samlede forsikringssum under policens kaskoforsikringssum. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Smykker, perler, ædelsten, antikviteter, kunstgenstande o.l Penge, værdipapirer og dokumenter Forbrugsvarer såsom olie, benzin, proviant etc Lagringsmedier til lyd, billeder eller data, mobiltelefon, kamera og PC Bøjer, fortøjningsbøjer og andre fortøjningsanordninger udenfor fartøjet, bukke, presenninger og andet materiale til brug ved opbevaring på land Joller som benyttes uafhængigt af fartøjet, eller er udstyret med motor større end 9,9 hk Fartøjer på trailere som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor. 6. HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER Fartøjet må kun benyttes til fritidsbrug og i de farvande der er nævnt i policen samt være konstrueret for brug i de farvande den anvendes. Præmien er beregnet efter de oplysninger om bådejer og farvandet den benyttes i er meddelt First Marine A/S. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles til First Marine A/S. Hvis der er årsagssammenhæng mellem ændring af risiko og skade, kan retten til erstatning falde bort eller blive reduceret. Af nedenstående punkter fremgår hvilke forsikringsdækninger policen kan omfatte. Ved skade, forstås også tab af ting. 6.1 Forsikringen dækker Skade ved brand, lynnedslag og eksplosion Skade som følge af tyveri og hærværk Søskade som følge af: 1. Sammenstød med andet fartøj eller fast eller flydende genstand. 2. Stranding 3. Kæntring 4. Tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag forudsat at såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været i forsvarlig stand Skade som følge af tilfældig pludselig ydre påvirkning Synkning som følge af ovennævnte skader. 3

4 6.1.6 Transportskade. Når fartøjet eller løsøret er skadet under transport udenfor vinteroplægnings stedet som følge af at transportmidlet har været udsat for sammenstød, væltet, afsporing akselbrud eller lignende alvorligt uheld Ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning Ekstraordinære omkostninger. Hvis fartøjet bliver ubeboeligt efter en dækningsberettiget skade og fartøjet befinder sig mere end 80 km fra hjemhavnen, vil forsikringen dække nødvendige omkostninger for kost og logi og transport tilbage til hjemhavnen for ejer og mandskab. Udgifter dækkes med op til kr pr. skade og max kr pr. police år. Disse udgifter skal godkendes på forhånd. Hvis reparationerne tager mere end 3 dage, kan First Marine A/S vurdere at dække udgifter for transport af fartøjet til hjemhavnen Ansvar og ting/personskade iht. 8 og retshjælp iht Erstatningsfartøj i udlandet (Europa). Skades eget fartøj i udlandet i forbindelse med ferieophold kan der mod fremvisning af dokumentation for bestilt ferie og lejebevis udbetales max kr. til leje af et erstatningsfartøj i ferien. Leje af erstatningsfartøj skal dog stå i rimelig forhold til eget skadet fartøj. Kontakt altid First Marine A/S i disse tilfælde. I modsat fald kan ret til erstatning bortfalde Bjærgeløn 6.2 Forsikringen dækker ikke Skade på fartøj og motor som skyldes: 1. overophedning af motor, med mindre det sker som følge af en pludselig opstået ydre påvirkning. 2. at påhængsmotor, ror eller propel er løsnet eller mistet, med mindre det kan godtgøres at det skyldes grundstødning. 3. omkostninger til reparation af eller fornyelse af dele som ikke har været i forsvarlig stand på grund af konstruktionsfejl, materialefejl, slitage, tæring, råd utilstrækkelig vedligeholdelse og lignende skader. 4. skade opstået mens fartøjet har været anvendt i erhvervsmæssigt øjemed. 5. skade som følge af nedbør, berøring med is, is- og frostskader, tilisning, temperatursvingninger, nedfaldende sne fra tag, eller at bådehus o.l bryder sammen på grund af sne med mindre at fartøjet mod betaling er oplagt i bygning som tilhører tredjemand. Dog omfattes skade som følge af svigt når fartøjet mod betaling er oplagt i havn tilhørende tredjemand. 6. skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler. 7. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget. Hvis skaden er forårsaget ved et sammenfald af flere forskellige hændelser og en eller flere af disse hændelser ikke omfattes af forsikringen, fordeles skaden forholdsmæssigt over de enkelte hændelser, afhængigt af den indflydelse hver af dem må antages at have udøvet på dens omfang. First Marine A/S dækker kun den del af skaden som bliver henført til de hændelser forsikringen omfatter Skade eller tab af løsøre eller medforsikret udstyr som befinder sig ombord på båden når den er oplagt, eller ligger længere end 14 dage. Udstyr som kræves opbevaret i aflåst rum end fartøjet er: Radiosendere og modtagere af alle slags, alle slags elektroniske instrumenter med mindre de er fast og permanent monteret. Når fartøjet ikke er i brug skal påhængsmotor/drev være fastlåst. Rednings- og navigationsudstyr. Se også sikkerhedsforskrifterne under punkt SKADESOPGØRELSE 7.1 Skadesanmeldelse og redningspligt Skadestilfælde skal omgående anmeldes til First Marine A/S enten ved brug af anmeldelsesformular, telefonisk henvendelse eller ved at sende en . Det er den sikredes pligt at træffe enhver mulig foranstaltning til begrænsning af tabet. Godtgørelse for assistance/bjergeløn må ikke aftales uden First Marine A/S samtykke. Brand, hærværk og tyveri skal straks meldes til politiet. First Marine A/S har ret til på sikredes vegne at begære søforklaring efter reglerne i søloven. 7.2 Skadesopgørelse Er fartøjet blevet skadet dækkes skaden til reparationsomkostningerne. First Marine A/S kan bestemme hvilket værksted der skal udføre reparationen. Er en fuldstændig udbedring umulig, eller vil det medføre urimelige omkostninger, dækkes 4

5 skaden til omkostningerne ved at bringe fartøjet i sødygtig stand, uden hensyn til om fartøjet efter reparation er forringet i værdi eller som kapsejlads sejler. Hvis fartøjet, skrog, motor tilbehør eller løsøre er gået tabt, eller så stærkt skadet at reparation efter First Marine A/S vurdering ikke er lønsom, sættes skaden til forsikringsværdien af fartøjet eller de enkelte ting med fradrag efter evt. restværdi. Under reparationsomkostninger medregnes udgifter til flytning og midlertidig reparation som skønnes nødvendig for at flytte fartøjet til værkstedet. 7.3 Forsikringsværdi Forsikringsværdien er det beløb som det da skaden opstod ville have kostet at anskaffe tilsvarende genstand i samme stand og af samme alder, model og type. (markedsværdien) Hvis genstanden ikke kan skaffes, eller vil være urimeligt dyr at producere, dækkes omkostningerne med at sætte fartøjet/genstanden i forsvarlig og sødygtig stand. Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsværdien Beregning af forsikringsværdi ved delskader. For motor, drev, drivaksel, propel eller dele til disse, elektroniske instrumenter og radioudstyr, kalesche/sprayhood og batterier som er købt nyt anses markedsværdien at være tilsvarende nyværdi, fratrukket afskrivning for alder. Fradraget kan aldrig overstige 70% 7.4 Erstatningsberegning Skaden erstattes efter fradrag af selvrisiko og evt. underforsikring Selvrisiko Selvrisikoen ved enhver skade er kr , med undtagelse af følgende: 1. Ved søskade (pkt ) samt optagning og udsætning (pkt ) udgør selvrisikoen 1% af forsikringssummen. 2. Skade ved tyveri og hærværk. Selvrisikoen er kr for både med en forsikringssum på op til kr kr. For motorbåde med max hastighed over 36 knob udgør selvrisikoen dog kr , ved tyveri af fartøj eller motor og propel. Ved tyveri af fartøj med aktivt sporingssystem installeret, se pkt. 4.6 bortfalder selvrisikoen Ved tyveri af påhængsmotorer. Påhængsmotorer erstattes med følgende procent af nyværdien for en tilsvarende genstand: Alder Erstatningsprocent Indtil 2 år 100% Indtil 3 år 95% Indtil 4 år 90% Indtil 5 år 85% Indtil 6 år 80% Indtil 7 år 70% Indtil 8 år 60% Indtil 9 år 50% Indtil 10 år 40% Indtil 11 år 30% Derefter 30% Underforsikring. Er forsikringssummen lig med eller højere end forsikringsværdien, erstattes skaden med fradrag af selvrisiko. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del af skaden, fratrukket selvrisikoen, som svarer til forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring) For personligt løsøre gøres underforsikring ikke gældende For lidt betalt præmie. Præmien er fastsat på grundlag af bådtype, den opgivne maksimale hastighed båden kan opnå, og øvrige oplysninger givet af forsikringstager. Viser det sig ved skade, at betalt præmie er for lav til valgt præmietabel, begrænses First Marine A/S ansvar for skaden til forholdet mellem den præmie som er betalt og den som skulle have været betalt. 7.5 Skøn. Skadesansættelse og forsikringsværdi afgøres ved skøn hvis sikrede eller First Marine A/S kræver det. Bestemmelserne om skøn i Generelle vilkår kommer i så fald til anvendelse 7.6 Genstande som kommer til veje. Hvis genstande kommer til veje, inden 30 dage efter at de er stjålet eller bortkommet, påhviler det forsikringstager at tilbagebetale en evt. udbetalt erstatningen. Genstande der kommer til veje efter dette tidsrum tilfalder First Marine A/S. 7.7 Tilbagebetaling af erstatning. Har First Marine A/S måtte foretage en forsikringsudbetaling som First Marine A/S efter forsikringsvilkårene ikke er erstatningspligtig for, er sikrede forpligtet til at tilbagebetale erstatningen. 5

6 ANSVARSFORSIKRING 8. HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER 8.1 First Marine A/S dækker: Retsligt erstatningsansvar som sikrede i egenskab af ejer af det forsikrede fartøj kan pådrage sig, for så vidt at ansvaret er en følge af en skade på en anden person eller genstand, samt for tilsvarende ansvar som retmæssig bruger/fører af fartøjet i denne egenskab pådrager sig. Ansvar som på grund af tilsagn, aftale eller tjenesteforhold falder udenfor det almindelige ikke kontraktmæssige erstatningsansvar, er undtaget. Er skade voldt ved handling som er foretaget i forsikringens løbetid, dækker First Marine A/S også for følger som indtræffer efter udløb af forsikring. På den anden side dækker First Marine A/S ikke for følger af skadevoldende handlinger som er foretaget før forsikringen trådte i kraft. Er skade voldt ved undladelse, regnes ansvaret i tvivlstilfælde som værende opstået den dag den undladte handling senest måtte have været foretaget, hvis skaden skulle have været undgået. 8.2 First Marine A/S s ansvarsbegrænsning. First Marine A/S s højeste ansvarsforsikringssum ved en og samme hændelse er begrænset til: Kr for personskade Kr for tingskade 8.3 Selvrisiko Ved ansvarsskade, kr First Marine A/S dækker ikke: Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling, eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler. Er skaden voldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyntagen til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt hvis forsikringsgiver skal dække og hvor meget Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget Ansvar for skade på eller tab af genstande som tilhører en anden, men som sikrede selv eller en på dennes vegne har i besiddelse eller anvender Ansvar overfor ejer/bruger/førers familie Til familie regnes ægtefælle, forældre, søskende, børn og børns ægtefæller. First Marine A/S dækker heller ikke for ansvar overfor medejer for skade på ting som ejes i fællesskab eller overfor virksomhed som disponeres af sikrede eller hvor sikrede eller hans familie har den væsentligste ejer interesse Ansvar opstået under transport af de forsikrede genstande Ansvar opstået mens fartøjet er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed Ansvar for klagemuligheder efter lov om skadeserstatning Ansvar for vandskiløbere der trækkes af fartøjet og disses ansvar overfor andre. 9. BEHANDLING AF ERSTATNINGSKRAV Rejses erstatningskrav mod sikrede eller kan det forventes at krav vil blive rejse, skal First Marine A/S omgående underrettes. Uden First Marine A/S samtykke, må sikrede ikke indrømme erstatningspligt eller forhandle om erstatningskrav. Er First Marine A/S villig til at ordne en sag i mindelighed eller vil betale ansvarssummen, dækker First Marine A/S ikke yderligere udgifter ved tvisten end fastsat under kapitlet Retshjælp (se punkt 10). First Marine A/S har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 10 RETSHJÆLPSFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til Kaskoforsikringen (ikke ansvar alene) med et maksimalt beløb på kr. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsret. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med First Marine A/S til enhver tid gældende forsikringsbetingelser For retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos First Marine A/S. 11 PRÆMIENS BETALING m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 6

7 I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er First Marine A/S berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Dette gælder også for ændringer på policen mellem 2 præmieopkrævninger. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal First Marine A/S straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender First Marine A/S en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, jf. dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis First Marine A/S har udstedt en påmindelse, er First Marine A/S berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Afgift til Staten berigtiges i henhold til gældende regler, og beregnes med 1% af kaskoforsikringssummen. Afgiften opkræves sammen med præmien. Præmie og selvrisiko indeksreguleres årligt 12. TILBAGEBETALING AF PRÆMIE Forsikringens løbetid er minimum 1 år. Præmien forfalder helårligt. Ved ejerskifte refunderes præmien pro rata for den ikke forbrugte del af forsikringsperioden. 13 GENERELLE VILKÅR Generelle vilkår gælder i den udstrækning disse ikke er fraveget i vilkårene Særlige begrænsninger i First Marine A/S s erstatningspligt First Marine A/S dækker ikke tab eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i sammenhæng med jordskælv, vulkansk udbrud, atomkernereaktioner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklæret eller ikke, oprør eller lignende alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden Voldgift Sikrede og First Marine A/S kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade opgjort endeligt af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand. Kan du ikke blive enige om valget, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede er bosiddende. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelser med policens bestemmelser. Voldgiftmændenes træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Renter af erstatning Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med reglerne i Lov om Forsikringsaftaler Følgerne af svig Den som gør sig skyldig i svig mod First Marine A/S mister ethvert erstatningskrav mod First Marine A/S. First Marine A/S kan opsige enhver forsikringsaftale med sikrede jfr. Lov om forsikringsaftaler Forældelsesfrist First Marine A/S er fri for ansvar hvis sikrede ikke har anmeldt kravet til First Marine A/S inden et år efter at sikrede fik kendskab til de forhold som begrunder dette. sikrede ikke har anlagt sag eller krævet nævnsbehandling inden for 6 måneder regnet fra den dag First Marine A/S skriftligt har meddelt vedkommende, at det ikke anser sig ansvarlig og samtidig har mindet ham eller hende om fristen, dens længde og følgen af at den overskrides Sikredes krav forældes også efter bestemmelserne i loven Opsigelse: First Marine A/S kan opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen med øjeblikkelig varsel, hvis der foreligger svig i forbindelse med oplysninger om risikoen med 1 uges varsel, hvis der foreligger svig med skadesopgørelse med 14 dages varsel, hvis sikrede har forsømt at overholde sikkerhedsforskrifter efter indtruffet skade med 1 måneds varsel, hvis brug af forsikringsgenstanden ændres i forsikringens løbetid på en måde der indebærer at forsikringsgiver ikke ville have overtaget 7

8 forsikringen, hvis de havde haft kendskab om de nye forhold ved forsikringens tegning Sikrede kan opsige forsikringen hvis forsikringsbehovet falder bort eller der foreligger andre særlige grunde, eller ved flytning af forsikringen til andet selskab. Opsigelsen skal være skriftlig Fornyelse af forsikringen Forsikringen løber i minimum et år og fornyes for et år ad gangen, hvis ikke forsikringstager opsiger aftalen inden 1 måned efter at First Marine A/S har sendt ordinær præmievarsel for det nye forsikringsår. For First Marine A/S er opsigelsen ligeledes 1 måneder før udløbet af forsikringen. Forsikringsvilkår og præmie kan ændres og gælde fra fornyelsesdagen Forsikrings i andet selskab Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 14 FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale Lov om forsikringsaftaler 34 i. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, de har indgået aftalen. De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift. Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag d. 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har de frist til og med mandag d. 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag d. 3., har De frist til og med onsdag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan de vente til den følgende hverdag. Ved fortrydelse, skal vi dog gøre dem opmærksom på, at for eventuelle dage hvor forsikringen har været i kraft, vil der blive opkrævet både præmie og statsafgift. Sådan fortryder de: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De skriftligt underrette First Marine A/S, Nytorv 3, 1450 København K. om, at De har fortrudt aftalen. 15. KLAGE Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og First Marine A/S om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til First Marine A/S ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade København K. Tlf mellem kl Du har også mulighed for at klage til: Lloyd s Marketservice One Lime Street London EC3M 7HA Tel: Fax: Mail: Klager som ikke kan løses ved denne instans kan indbringes for den finansielle ombudsmand. Yderligere detaljer kan oplyses på et passende tidspunkt i klage processen. 16. I TILFÆLDE AF SKADE Ved akut skade kan denne anmeldes til First Marine A/S døgntelefon på numret Øvrige skader skal anmeldelse på skadesformular som kan fås ved henvendelse på tlf eller som kan downloades på 8