Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket

2 DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. JLH / joriv MILJØGODKENDELSE Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre (biomassefyring i blok 1 og kulfyring i hovedkedlen på blok 2) Matrikel nr.: 244 Avedøre, Hvidovre Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: G 101: Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW Dato: 14. oktober 2010 Godkendt af Jørn L. Hansen Annonceres i Hvidovre Avis onsdag den 20. oktober 2010 Klagefristen udløber onsdag den 17. oktober 2010 Søgsmålsfristen udløber den 25. april 2011 Retsbeskyttelse udløber den 14. oktober

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning og ikke-teknisk resumé Afgørelse og vilkår Vilkår for miljøgodkendelsen Indretning og drift Luftforurening Lugt 25 Støj Affald 27 Restprodukter / mineralprodukter Journalisering / registrering 28 Rapportering Vurdering og bemærkninger Baggrund for afgørelsen De nuværende forhold Forventet fremtidig drift Drift med maksimal miljøbelastning Miljøteknisk vurdering Beliggenhed, omgivelser og planforhold Indretning og drift Vilkår der er videreført helt eller delvist Modtagelse, oplagring og transport af fuelolie Modtagelse, oplagring og transport af biomasse Transport og opbevaring af flyveaske på Avedøreværket Transport og opbevaring af tør flyveaske til indblæsning på Avedøreværket sammen med biomasse og/eller fuelolie Transport og opbevaring af befugtet flyveaske til genindfyring på Avedøreværket sammen med kul med henblik på genanvendelse af kulflyveasken Luftforurening CO 2 -emission Principper for fastsættelse af grænseværdier Kriterier for udvælgelse af stoffer, der skal reguleres af Emissionsgrænseværdier Røggasrensningsforanstaltninger Bekendtgørelse om store fyringsanlæg emissionsgrænseværdier for nye fyringsanlæg og krav til målinger BREF-dokumentet for store fyringsnalæg vurdering af emissionsgrænseværdier på grundlag af princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik A Fyring med kulstøv B Fyring med fuelolie C Fyring med biomasse D Fyring med naturgas 62 3

4 Ammoniak (fra denox-anlæg på blok 1 og blok 2) Emissionsgrænseværdier ved indblæsning/genindfyring af restprodukter Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdier for SO 2, NOx, støv og CO Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdier for tungmetaller, sure gasser og ammoniak Koncentrationer af luftforurenende stoffer i omgivelserne normal maksimal drift Koncentrationer af luftforurenende stoffer i omgivelserne svigt af luftrensningsanlæg Vilkår der er overført helt eller delvist Lugt Støj (almindelig virksomhedsstøj) Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd Spildevand Forbrug af hjælpestoffer Restprodukter Affald Til- og frakørsel Driftsforstyrrelser og uheld Større uheld Driftsforstyrrelser Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområde m.m Natura 2000 områder Regelgrundlag Depositionsberegninger metode og forudsætninger Deposition af kvælstof i naturområder Deposition af tungmetaller i naturområder Påvirkning af vandområder (deposition af tungmetaller) Tungmetaller Kvælstof Udledning af spildevand til Køge Bugt via det offentlige kloaksystem Ophør af driften Udtalelser / høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelser fra borgere m.m Forholdet til loven Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Planloven Lov om miljømål Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål 112 4

5 4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag 1) Miljøteknisk beskrivelse ) Vilkår fastsat i Københavns Amts afgørelse af 18. marts 1998 af Avedøreværkets blok A) Miljøstyrelsens afgørelse af 15. april 1999 af klage over Københavns Amts godkendelse af 18. marts 1998 af Avedøreværkets blok ) Bemærkninger til ændringer af vilkår fastsat i Københavns Amts godkendelse af 18. marts 1998 af Avedøreværkets blok ) Vilkår fastsat i Københavns Amts godkendelse af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok ) Bemærkninger til ændringer af vilkår fastsat i Københavns Amts godkendelse af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok ) Oversigtsplan 193 7) Oversigtplan over Avedøreværket 194 8) Kort over internationale naturbeskyttelsesområde 195 9) Indsigelser til VVM-redegørelsen og Miljøcenter Roskildes bemærkninger hertil ) Beregning af tilførsel af kviksølv og vanadium til sediment / biota som følge af atmosfærisk deposition af tungmetaller udsendt fra Avedøreværket Slutnoter

6 1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ Avedøreværket ligger på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune i den sydlige udkant af et større industriområde på ca. 450 hektar. Værket ligger ud til Køge Bugt og er bestykket med egen havn og tilhørende kajanlæg, hvor der indskibes brændsel (træpiller, olie og kul) og udskibes restprodukter. Øst for værket findes indsejlingen til Københavns Havn (Kalveboderne). På den anden side af havneindløbet finder vi Vestamager. Vest for Avedøreværket ligger AV Miljø (affaldsdepot) og Spildevandscenter Avedøre I/S (fælleskommunalt spildevandsrensningsanlæg). Avedøre Holme afgrænses mod vest af Brøndby Havn, som er en lystbådehavn. Nærmeste boligområde ligger nord for motorvejen, mere end 1 km fra Avedøreværket. Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg, der består af to hovedblokke, AVV 1 og AVV 2, som er idriftsat i henholdsvis 1990 og AVV 1 har en indfyret effekt på 595 MW (670 MW ved overlastdrift), hvor der i dag anvendes kul som hovedbrændsel og fuelolie som opstarts- og reservebrændsel. AVV 2 består af en hovedkedel med en indfyret effekt på 805 MW, et gasturbineanlæg (2 turbiner) med en indfyret effekt på i alt 270 MW og et biomasseanlæg på 100 MW (med halm som brændsel). Hovedkedlen er et multibrændselsanlæg, hvor der som brændsel i dag anvendes en vilkårlig kombination af fuelolie, naturgas og træpiller. Den samlede el-effekt på Avedøreværket er op til 818 MW ved kondensationsdrift (dvs. udelukkende el-produktion), mens den samlede fjernvarmeffekt er op til 916 MW ved modtryksdrift (dvs. med udtag af damp fra turbinerne til opvarmning af fjernvarmevand, der ledes til forbrugere i det Storkøbenhavnske område). DONG Energy, som ejer og driver Avedøreværket, ønsker større fleksibilitet ved valg af brændsel til koncernens kraftværker. Ved energiforliget i februar 2008 og den efterfølgende ændring af elforsyningsloven i juni 2008 blev der åbnet op for omlægning af bl.a. Avedøreværkets blok 2, således at der også kan indfyres kul i denne blok (frit brændselsvalg). Til gengæld skal DONG Energy øge koncernens samlede anvendelse af biomasse med en energimængde på 7,1 PJ/år (svarende til ca tons træpiller pr. år). Energiforliget åbner endvidere op for frit brændselsvalg på Skærbækværket, mod at DONG Energy øger mængden af indfyret biomasse med yderligere 2,9 PJ (svarende til ca tons træpiller pr. år). DONG Energy oplyser, at analyser viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at indfyre de øgede mængder af biomasse i mange enkelte anlæg, men at det af hensyn til optimal udnyttelse af restprodukterne (bl.a. flyveaske) er bedst at indfyre biomassen på få anlæg, der er udrustet hertil. DONG Energy har på denne baggrund ansøgt om godkendelse dels til omlægning af AVV 1, således at denne blok også kan fyres med biomasse, dels til omlægning af hovedkedlen på AVV 2 således at denne kedel også kan fyres med kul. Blok 2 er den mest energieffektive af blokkene, og brændselsomlægningen betyder, at hovedkedlens maksimale el-virkningsgrad på 48% kan opnås (ved kondensationsdrift). Dette er ikke muligt i dag pga. risiko for korrosion i kedlen ved fyring med træpiller. De nuværende brændselsmuligheder på de to blokke opretholdes. Efter ombygningen kan AVV 1 derfor fyres med biomasse, kul og fuelolie, mens hovedkedlen på AVV 2 efter ombygningen kan fyres med naturgas, fuelolie, biomasse og kul. Den normale driftsform for Avedøreværket efter brændselsomlægningen forventes at være fyring med biomasse i blok 1 og kul i hovedkedlen på blok 2. Fuelolie og naturgas påregnes alene anvendt som opstartsbrændsel (og reservebrændsel) i kedlerne (naturgas kun i kedlen på blok 2). 6

7 Ombygningen af blokkene berører ikke halmkedlen på blok 2 og de to gasturbiner på samme blok samt de anvendte brændselstyper i disse anlæg. Efter brændselsomlægningen forventes naturgas således normalt kun at blive anvendt i gasturbinerne. Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 vil efter brændselsskiftet ligesom i dag hver være forsynet med et denox-anlæg til rensning for kvælstofoxider i røggassen, et elektrofilter til fjernelse af støv (flyveaske) og et afsvovlingsanlæg. I afsvovlingsanlægget tilsættes en kalkslurry, som reagerer med røggassens indhold af svovldioxid, hvorved der dannes gips. Denne gips udskilles og genanvendes primært i gipspladeindustrien. Flyveasken anvendes så vidt muligt til fremstilling af enten beton eller cement, mens bundasken fra kedlerne også søges genanvendt i byggeindustrien i bred forstand (fx til fremstilling af isoleringsmaterialer). Ombygningen af blok 1 indebærer, at der etableres nye bloksiloer til opbevaring af biomasse på AVV 1 og nye møller til knusning af biomassen, inden den pulveriserede biomasse blæses ind i kedlen. De eksisterende bloksiloer til kul og kulmøllerne bibeholdes, hvilket øger fleksibiliteten og driftsikkerheden af blokken. Endvidere etableres en ekstra silo til oplagring af flyveaske fra fyring med ren biomasse. Denne silo etableres ved siden af de to eksisterende siloer, hvori der oplagres flyveaske til fremstilling af henholdsvis beton og cement. Ombygningen af hovedkedlen på blok 2 omfatter alene etablering af en ekstra kulmølle til supplering af de nuværende tre møller. På grund af risikoen for korrosion i kedlen som følge af indholdet af kalium i træpiller kan det blive nødvendigt at indblæse kulflyveaske eller et andet additiv i kedlen på blok 1. I dag indblæses rutinemæssigt kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2, når der fyres med træpiller. Godkendelsen indeholder tilladelse til at indblæse tør kulflyveaske i kedlerne ved fyring med biomasse (max 9 tons/time). I forbindelse med opstart af en kedel anvendes fuelolie, idet en kold kraftværkskedel ikke kan startes op på hverken biomasse eller kul. I opstartsfasen indfyres kulflyveaske, for at den udskilte flyveaske i elektrofilteret ikke skal blive klæbrig og dermed svær at håndtere. Ved ren oliefyring ville flyveasken desuden skulle klassificeres som farligt affald p.g.a. af høj koncentration af tungmetaller (nikkel og vanadium). Der er generelt ubalance mellem produktionen af flyveaske på kraftværker og muligheden for afsætning af flyveasken til fremstilling af beton eller cement. Således er der en overproduktion om vinteren og i såkaldt tør-år, hvor elproduktion på de norske og svenske vandkraftværker er lav, og de danske kraftværker derfor kører med høj kapacitetsudnyttelse. Den overskydende flyveaske fyldes i første omgang i siloer, og dernæst når silokapaciteten er opbrugt udlægges asken i fugtig tilstand på værkerne eller i mellemlagre. Den våde flyveaske kan i sommerperioden genindfyres i kedlerne og herved primært tørres og konditioneres. Den genindfyrede flyveaske udskilles som tør flyveaske i elektrofilteret og kan efterfølgende (under normale økonomiske forhold i samfundet) afsættes til bygge- og anlægsindustrien eller til producenter af byggematerialer. Godkendelsen indeholder tilladelse til at genindfyre befugtet kulflyve-/bundaske fra kul- og biomassefyrede værker i Avedøreværkets to hovedkedler, når disse fyres med rent kul (max 10 tons/time). 7

8 De miljømæssige forhold knyttet til brændselsomlægningen er centreret omkring luftforurening i form af afkast af røggasser fra de to blokskorstene inklusive indirekte effekter af luftforureningen (fx nedfald af tungmetaller i vandområder og deposition af kvælstof i naturområder) samt mulighederne for genanvendelse af de store mængder af restprodukter. I miljøgodkendelsen er fastsat emissionsgrænseværdier til luft for en række forurenende stoffer (støv, svovldioxid, kvælstofilter, tungmetaller og sure gasser). De fastsatte grænseværdier afspejler det opnåelige niveau ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. For hovedkedlen på blok 2 er grænseværdierne skærpet i forhold til de hidtil gældende grænseværdier, som Københavns Amt fastsatte i en godkendelse fra januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen. Sammenlignet med de grænseværdier, som Miljøcenter Roskilde fastsatte i et påbud af 21. december 2007 om nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1, er grænseværdierne i godkendelsen af brændselsomlægningen skærpet/justeret og suppleret med grænseværdier for biomasse. Grænseværdierne for halmkedlen og gasturbinerne på blok 2 er uændrede, idet disse fyringsanlæg ikke berøres af brændselsomlægningen. De fastsatte emissionsgrænseværdier sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftkvaliteten i området kan overholdes for de fleste stoffer endda med særdeles god margen. Der udledes spildevand til det kommunale kloaksystem fra de to afsvovlingsanlæg på blokkene. Inden udledning renses spildevandet fra afsvovlingsanlæggene i et internt rensningsanlæg for at fjerne tungmetaller m.m. Tilladelse til afledning af spildevand meddeles af Hvidovre Kommune uafhængigt af denne miljøgodkendelse. Støjbelastningen i omgivelserne ændres ikke signifikant som følge af brændselsomlægningen. Der skal forinden gennemføres støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med losning af træpiller. Miljøcenter Roskilde har som følge af brændselsomlægningen udarbejdet et Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. I redegørelsen er medtaget muligheden for medforbrænding af max 10% affald (forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald) sammen med kul i hovedkedlen på blok 2. Miljøgodkendelsen omfatter imidlertid ikke tilladelse til medforbrænding af dette affald, idet DONG Energy på nuværende tidspunkt ikke har søgt om godkendelse hertil. VVM-redegørelsen belyser de miljømæssige konsekvenser for det nærliggende internationale naturbeskyttelsesområde på Vestamager med omliggende vandområder. I redegørelsen konkluderes, at brændselsomlægningen (samt medforbrænding af affald) ikke vil have indflydelse på muligheden for at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for naturbeskyttelsesområdet (visse fuglearter og naturtyper). I VVM-redegørelsen er belyst depositionen (nedfaldet) af kvælstof i naturområderne og deposition af tungmetaller på land samt i farvandet omkring Avedøreværket. Depositionen af såvel kvælstof og tungmetaller, der kan henføres til udsendelsen af disse stoffer fra Avedøreværket, er meget lav i forhold til baggrundsbelastningen. Således udgør depositionen af kvælstof ca. 3% af baggrundsbelastningen af naturtyperne på Vestamager, mens depositionen af tungmetaller på land er 5 10 gange lavere end baggrundsbelastningen, afhængig af det konkrete tungmetal. Nedfald af tungmetaller fra Avedøreværket i havet vil medføre koncentrationer i Køge Bugt, der er væsentligt lavere end relevante miljøkvalitetskrav for farvandet. 8

9 Brændselsomlægningen planlægges gennemført med idriftsættelse i 2010/2011, hvor godkendelsen således træder i kraft. Miljøcenter Roskilde er i øjeblikket i færd med at revidere vilkår for fællesanlæg m.m. på Avedøreværket som fx oplag af fuelolie, kul og kalk samt udledning af kølevand og andet spildevand til Køge Bugt. En revideret godkendelse af fællesanlæg forventes meddelt i

10 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af den miljøtekniske beskrivelse, jf. bilag 1, og den miljøtekniske vurdering, jf. afsnit 3.2, meddeler Miljøcenter Roskilde hermed godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, således at der på blok 1 også kan anvendes biomasse som brændsel, og der i hovedkedlen på blok 2 også kan anvendes kul som brændsel. Vilkår 23a, 23b og 23c om kvalitetskrav til - og egenkontrol af - AMSudstyr for hovedkedlen på blok 2 samt for biokedlen og gasturbinerne tilsluttet samme blok er dog i princippet præciseret/skærpet i henhold til dagens standard og meddeles derfor som påbud efter miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3. Det samme er tilfældet for krav om måling af røggasmængden (-hastigheden) fra blok 1 (vilkår 22a). Med denne godkendelse bortfalder Miljøcenter Roskildes påbud af 21. december 2007 om nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1, Miljøcenter Roskildes godkendelse af 21. oktober 2008 til overlastdrift på Avedøreværkets blok 1 samt Københavns Amts godkendelse af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 med Miljøstyrelsens ændring af vilkår 9, dog skal forbruget af træpiller (og evt. anden biomasse) registreres efter bestemmelserne i vilkår 42 i godkendelsen af 18. marts 1998 af blok 2. De to førstnævnte afgørelser bortfalder, når der påbegyndes indfyring af biomasse i blok 1. Den sidstnævnte godkendelse bortfalder, når der påbegyndes indfyring af kul i hovedkedlen på blok 2. Vilkår om luftforurening fra biokedel og gasturbiner tilknyttet blok 2, som Københavns Amt fastsatte i godkendelsen af 29. januar 2002, videreføres uændret i godkendelsen af brændselsomlægningen, dog med visse sproglige ændringer. Disse vilkår er ikke revideret, da brændselsomlægningen ikke berører biokedlen og gasturbinerne, hvorved vilkårene fortsat er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse af godkendelsen af 29. januar 2002 (udløber i 2010). Vilkår gældende for biokedlen og gasturbinerne er markeret med #. I godkendelsen af 18. marts 1998 af Avedøreværkets blok 2 bortfalder vilkår 1-6, 8-9, 10a (den del der ikke er udgået tidligere), 10c (den del der ikke er udgået tidligere), 12a, 12b, 14 (bortset fra afsnit 2 og 3), 15, 30-33, 35, 37 og Vilkår for godkendelsen Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: Indretning og drift Brændselstyper 1a. Den indfyrede effekt i kedlen på blok 1 må ikke overstige 595 MW. Ved overlastdrift må effekten dog øges til 670 MW. Perioder med overlastdrift, dvs. drift med udkoblede fødevandsforvarmere, skal kunne identificeres. 10

11 Der må anvendes biomasse, kul og fuelolie som brændsel i blok 1. Ved biomasse forstås affald omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om biomasseaffald 1. 1b. Den indfyrede effekt i hovedkedlen på blok 2 må ikke overstige 805 MW. Der må anvendes biomasse, kul, fuelolie og naturgas som brændsel i hovedkedlen. Ved biomasse forstås affald omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om biomasseaffald 1. 1c # Den indfyrede effekt i biokedlen tilknyttet blok 2 må ikke overstige 100 MW. Der må anvendes halm, flis og træpiller i biokedlen. 1d # Den indfyrede effekt i gasturbinerne tilknyttet blok 2 må ikke overstige 321 MW. Der må anvendes naturgas i gasturbinerne. 2. Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation for, at biomasse (træpiller o. lign.), der indfyres i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2, er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om biomasseaffald. 3. Avedøreværket skal to gange årligt udtage en prøve fra hver af de to fuelolietanke. Prøverne skal analyseres for indhold af tungmetallerne Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og V samt for svovl. Prøverne kan analyseres af DONG Energy, hvis man har analyseapparatur, som er egnet hertil og er af god teknisk standard. Svovlindhold i fuelolie skal analyseres i henhold til referencemetoden angivet i 23, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer. Der skal kun udtages prøver af fuelolie, hvor Avedøreværket ikke har modtaget attest fra leverandøren for oliens indhold af tungmetaller. Dokumentation for indhold af tungmetaller og svovl skal opbevares i mindst 2 år. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages supplerende prøver til kontrol af tungmetaller og svovl i fuelolie, og at analyserne skal foretages af et uafhængigt, akkrediteret firma. Modtagelse, oplagring og intern transport af kul og biomasse 2 4. Nye bånd til transport af kul samt eksisterende bånd, der tages i anvendelse til transport af kul, skal føres i lukkede kanaler forsynet med undertryk. Afsugning fra et transportbånd skal føres gennem et støvfilter, hvor filterstøvet tilbageføres til båndet. Støvfiltre i afkast fra et transportbånd for kul og bloksiloer for kul skal vedligeholdes, så der ikke er synlig støvaflejring omkring afkastet. 11

12 5. Nye bånd til transport af biomasse samt eksisterende kulbånd, der tages i anvendelse til transport af biomasse, skal føres i lukkede kanaler forsynet med undertryk. Afsugning fra et transportbånd skal føres gennem et støvfilter, hvor filterstøvet tilbageføres til båndet. Støvfiltre i afkast fra et transportbånd for biomasse og bloksiloer for biomasse skal vedligeholdes, så der ikke er synlig støvaflejring omkring afkastet. 6. Fortrængningsluft fra den nye driftsilo 3 skal renses i et støvfilter, hvor filterstøvet tilbageføres til siloen. Emissionen af støv i afkast fra siloen må ikke overstige 5 mg/normal m 3. Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 36. Der skal senest 3 måneder efter brændselsomlægningen gennemføres præstationskontrol til dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdien. Tilsynsmyndigheden kan herefter forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om året. 7. Fortrængningsluft fra den bestående driftsilo og de to langtidslagre skal renses i støvfiltre, hvor filterstøvet tilbageføres til siloen/lagrene. Emissionen af støv i afkast fra siloen og lagrene må ikke overstige 5 mg/normal m 3. Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 36. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om året i hvert afkast til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien er overholdt. Intern transport og udlevering af flyveaske produceret på Avedøreværket (kulflyveaske, bioflyveaske og blandingsaske) fra blok 1 og hovedkedlen på blok 2 8. Udskilt flyveaske (alle typer) skal transporteres i et lukket rørsystem fra støvfilteret til oplagring i en lukket silo. 9. Fortrængningsluft fra flyveaskesiloer skal renses i et støvfilter og afkastes minimum 1 m over tag på siloen. Filterstøv skal tilbageføres til siloen. Emissionen af støv fra hver flyveaskesilo må ikke overstige 10 mg/normal m 3. Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 36. Der skal ca. 5 måneder efter, at værket har påbegyndt indfyring af biomasse i blok 1, udføres præstationskontrol i afkastet fra den nye bioaskesilo. Tilsynsmyndigheden kan i øvrigt forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om året i afkastet fra hver flyveaskesilo til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien er overholdt. 12

13 10. Udlevering af flyveaske fra askesiloer skal ske via tætsluttende slange mellem silo og transportbil. Fortrængningsluft fra transportbilen skal renses i et effektivt støvfilter. Filterstøv skal tilbageføres til siloen/lastbilen. Transport af gips 11# Udendørs transportbånd for afsvovlingsgips skal være overdækkede. Indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomasse og/eller fuelolie 12. Tilsætning af tør kulflyveaske til brændslet (biomasse og/eller fuelolie) må maksimalt udgøre 9 tons/time for hver blok. 13. Kulflyveaske skal transporteres til blokkene i en lukket pulvertransportbil og overføres til kedlen via et lukket rørsystem med indbygget doseringssilo. 14. Fortrængningsluft fra doseringssiloen skal renses i et selvrensende filter og afkastes minimum 1 m over tag på siloen. Filterstøv skal tilbageføres til indblæsningssystemet. Emissionen af støv fra doseringssiloen må ikke overstige 10 mg/normal m 3. Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol. Begrebet præstationskontrol er defineret i vilkår 36. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om året til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien er overholdt. Vedligeholdelse og inspektion af filtre i transportsystemer for brændsel og restprodukter 15. Støvfiltre i transportsystemer for brændsel (biomasse og kul) og flyveaske skal inspiceres og vedligeholdes efter en plan. Avedøreværket skal senest 3 måneder, efter brændselsomlægningen er gennemført, fremsende en inspektions- og vedligeholdelsesplanen til tilsynsmyndigheden. Genindfyring af befugtet kulflyveaske og andre asketyper ved 100% kulfyring 16. Kulflyveaske fra andre værker til genindfyring på Avedøreværket (kedlen på blok 1 eller hovedkedlen på blok 2) skal transporteres i befugtet tilstand med overdækket lastbil, således at der ikke opstår støvgener ved transport, aflæsning og oplagring af kulflyveasken. Kulflyveasken skal aflæsses på kulpladsen. 17. Bioflyveaske, blandinger af kul- og bioflyveaske samt bundaske fra biomasse og/eller kulfyrede værker kan efter forudgående accept fra tilsynsmyndigheden også genindfyres sammen med kul, hvis Avedøreværket kan godtgøre, at restprodukterne kan genanvendes, og der ikke opstår øgede miljøpåvirkninger, herunder emissioner af tungmetaller, sure gasser m.m., eller andre typer af påvirkninger sammenholdt med genindfyring af befugtet kulflyveaske. 13

14 18. Tilsætning af kulflyveaske (omregnet til tør aske) til kullene må udgøre max 8 tons/time for blok 1 og max 10 tons/time for hovedkedlen på blok Følgende procedure skal anvendes for at kontrollere mængden af aske, der indfyres sammen med kullene: a. Mængden af kulflyveaske, der tilføres Avedøreværket, skal registreres dagligt ved vejning. Den mængde, der tilføres den ene dag, skal under normale forhold opkøres næste dag sammen med kullene. b. Kulflyveaske, der skal genindfyres, skal placeres på et afgrænset område, som kan identificeres. c. Mængden af tilsat kulflyveaske skal registres dagligt som et gennemsnit over perioden, hvor der er opkørt kul og flyveaske til blokken. Afkastforhold 20a. Røggasserne fra blok 1 skal afkastes fra særskilt blokskorsten med en højde på mindst 150 m over terræn. 20b. Røggasserne fra hovedkedlen på blok 2 skal afkastes fra blokskorsten via separat røgrør. Blokskorstenen skal have en højde på mindst 150 m over terræn. 20c# Røggasserne fra biomassekedlen tilknyttet blok 2 skal afkastes fra dennes blokskorsten via særskilt røgrør. 20d# Røggasserne fra gasturbinerne tilknyttet blok 2 skal afkastets via separate røgrør i en højde på mindst 95 m over terræn. Brændertyper 21. Kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 skal være udstyret med low-nox brændere. AMS-kontrol 22a. Der skal i røggaskanalen for blok 1 og for hovedkedlen på blok 2 være installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: Forurenende stof CO SO 2 NO X Støv Driftsparametre Ilt Røggastemperatur Røggasmængde Tryk Vanddampindhold (+) (+): ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 22b# Der skal i røggaskanalen for biomassekedlen tilknyttet blok 2 være installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 14

15 Forurenende stof CO SO 2 NO X Støv Driftsparametre Ilt Røggastemperatur Røggasmængde Tryk Vanddampindhold (+) (+): ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 22c# Der skal i røggaskanalerne for gasturbinerne tilknyttet blok 2 være installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: Forurenende stof CO NO X Driftsparametre Ilt Røggastemperatur Tryk Krav til AMS-måleudstyr 23a. Kvalitetskrav til AMS-udstyr (jf. vilkår 22a og 22b): Værdierne af 95%-konfidensintervallet i forbindelse med et enkelt måleresultat må ikke overskride a) 20% af emissionsgrænseværdien for NO X og SO 2 (døgnmiddelværdien) og b) 30% af emissionsgrænseværdien for støv (døgnmiddelværdien). 23b. Egenkontrol for AMS-udstyr: Avedøreværket skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-udstyr i henhold til retningslinjerne i rapport nr. 39/2007 udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg. Gennemsnitsværdierne over henholdsvis en kalendermåned og 48 timer bestemmes på grundlag af ½ times middelværdier eller timemiddelværdier, hvor der gælder de krav til valide timemiddelværdier og AMS-område, der fremgår af rapportens anbefalinger 36 og 50. QAL-2 kalibrering skal gennemføres mindst hvert 5. år, mens AST skal gennemføres hvert år, bortset fra de år hvor der gennemføres QAL-2 kalibrering. Efter den første QAL-2 kalibrering kan den efterfølgende QAL-2 kalibrering erstattes med AST (inklusive funktionstest), hvis 95% af døgnmiddelværdierne i perioden siden den første QAL-2 kalibrering er under henholdsvis 50% af emissionsgrænseværdien for NO X og SO 2 samt 30% af emissionsgrænseværdien for støv. Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet og/eller kalibreringsfunktionen bedømmes til ikke længere at være gyldig, skal der udføres en ny QAL-2 kalibrering. QAL-3 kontrol (løbende kontrol af nul- og spanpunkt for AMS-målere) skal udføres mini- 15

16 mum hver anden uge i de 2 første måneder efter brændselsomlægningen (gælder såvel kedlen på blok 1 som hovedkedlen på blok 2). Herefter skal kontrollen udføres minimum hver fjerde uge. Resultatet af den årlige kontrol / kalibrering (QAL-2 eller AST) skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at kontrollen / kalibreringen er udført. Der skal udføres QAL-2 kalibrering for kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 inden for det første halve år efter brændselsomlægningen. 23c. Avedøreværket skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog for AMS-målere, hvor procedurer for vedligeholdelse og reparation samt for datahåndtering, herunder validering, er beskrevet. Indretning og placering af målesteder 24. Målesteder for præstationsmålinger skal indrettes og placeres i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen). Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt emissionsmåleudstyr kan håndteres og indføres i røgrøret på en praktisk måde. Svigt af luftrensningsanlæg 25a. Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 må ikke sættes i drift, hvis elektrofilteret hørende til den pågældende kedel ikke er funktionsdygtigt, dog må hovedkedlen på blok 2 sættes i drift, hvis der kun anvendes naturgas som brændsel. Ved svigt af elektrofilteret skal blokken/kedlen hurtigst muligt standses. Denne bestemmelse gælder ikke for hovedkedlen på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som brændsel. 25b# Røggassen fra biokedlen tilknyttet blok 2 skal renses for støv i et effektivt filter. Ved utilsigtet udfald af filteret skal biokedlen lukkes ned inden for en periode på 6 timer. Under normal vedligeholdelse af filteret skal biokedlen være lukket ned. 26. Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 må ikke sættes i drift, hvis denox-anlægget og afsvovlingsanlægget ikke er funktionsdygtige. Denne bestemmelse gælder ikke for afsvovlingsanlægget tilsluttet hovedkedlen på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som brændsel. DeNOx-anlægget og afsvovlingsanlægget skal være i drift, når der leveres energi fra blok 1 eller fra hovedkedlen på blok 2, hvis røggasrensningsanlæggene er teknisk funktionsdygtige. Denne bestemmelse gælder ikke for afsvovlingsanlægget tilsluttet hovedkedlen på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som brændsel. Ved svigt af denox-anlægget eller afsvovlingsanlægget under drift af blok 1 eller hovedkedlen på blok 2, skal blokken/hovedkedlen standses, hvis der ikke er opnået normal drift af det pågældende luftrensningsanlæg i løbet af 24 timer. 16

17 Den samlede varighed af drift af blok 1 uden rensning af røggassen i denox-anlægget eller afsvovlingsanlægget må ikke overstige 120 timer i en løbende 12 måneders periode. Den samlede varighed af drift af hovedkedlen på blok 2 uden rensning af røggassen i de- NOx-anlægget eller afsvovlingsanlægget må ikke overstige 120 timer i en løbende 12 måneders periode. Avedøreværket skal senest 3 måneder efter, at brændselsskiftet er effektueret, udarbejde procedurer for håndtering af udetid af afsvovlingsanlægget og denox-anlægget. Tilsynsmyndigheden kan evt. kræve udført supplerende undersøgelser af muligheden for at reducere udetiden af denox-anlægget og afsvovlingsanlægget. Ved svigt af røggasrensningsanlæg skal tilsynsmyndigheden underrettes inden for 24 timer. 27. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne i vilkår 26, hvis myndigheden finder, at der er tungtvejende behov for at opretholde energiforsyningen, eller hvis driften af blok 1 eller af hovedkedlen på blok 2 i en begrænset periode ellers ville blive erstattet af en anden kraftværksblok, som ville give anledning til en større luftforurening end drift af blok 1 eller hovedkedlen på blok 2 uden rensning af røggassen i denox-anlægget eller afsvovlingsanlægget. 28. Ved svigt af et afsvovlingsanlæg under fyring med kul må der ikke opkøres kul med et svovlindhold over 1,1% til bloksiloerne på den pågældende blok. Allerede oplagret kul i bloksiloerne med et indhold af svovl over 1,1% må indfyres, dog skal driften af kedlen standses, hvis emissionsgrænseværdien for SO 2 (døgnmiddel) ikke kan overholdes efter 24 timer (se vilkår 29a-29c). 1. Luftforurening Stoffer omfattet af AMS-kontrol 29a. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse eller fuelolie i blok 1, når blokken er i regelmæssig overlastdrift, jf. vilkår 1 (i mg/normal m 3, tør røggas, ved den angivne iltprocent) 4 : 17

18 Brændselstype Emissionsgrænseværdi Iltindhold SO 2 NO X (som NO 2 ) Støv CO Biomasse (250) 6% Kul (50) 6% Fuelolie (50) 3% Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 30a, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår b. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse eller fuelolie i blok 1, når blokken er i normal drift (i mg/normal m 3, tør røggas, ved den angivne iltprocent): Brændselstype Emissionsgrænseværdi Iltindhold SO 2 NOx (som NO 2 ) Støv CO Biomasse (250) 6% (100) (20) Kul (50) 6% (100) (150*) (20) Fuelolie (50) 3% (20) Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 30b, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. *: Grænseværdien i parentes er vejledende i 3 år efter brændselsskiftet og kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. Grænseværdien kan gøres bindende i perioden herefter, jf. afsnit A. 29c. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse, fuelolie eller naturgas i hovedkedlen på blok 2 (i mg/normal m 3, tør røggas, ved den angivne iltprocent): Brændselstype Emissionsgrænseværdi Iltindhold SO 2 NO X (som NO 2 ) Støv CO Biomasse (250) 6% (100) (20) Kul 200 (100) 200 (150*) 30 (20) (50) 6% Fuelolie (50) 3% (20) Naturgas (100) 3% Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 30a, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. *: Grænseværdien er vejledende i 3 år efter brændselsskiftet og kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. Grænseværdien kan gøres bindende i perioden herefter, jf. afsnit A. 18

19 29d. Hvis der indfyres to forskellige brændselstyper 5 (BI og B2) samtidigt enten i blok 1 eller i hovedkedlen på blok 2, skal følgende emissionsgrænseværdier (GV resulterende ) for SO 2, NOx og støv overholdes (i mg/normal m 3, tør røggas, 6% ilt): GV resulterende = (GV B1 MW B1 + GV B2 MW B2 ) : (MW B1 + MW B2 ) Hvis der indfyres tre forskellige brændselstyper 6 (B1, B2 og B3) samtidigt i hovedkedlen på blok 2, skal følgende emissionsgrænseværdier (GV resulterende ) for SO 2, NOx og støv overholdes (i mg/normal m 3, tør røggas, 6% ilt): GV resulterende = (GV B1 MW B1 + GV B2 MW B2 + GV B3 MW B3 ) : (MW B1 + MW B2 + MW B3 ) hvor GV Bi (i = 1, 2 eller 3) er emissionsgrænseværdierne i vilkår 29a-c, dog skal grænseværdierne for fuelolie og naturgas inden indsættelse i formlen multipliceres med en faktor 0,83 som følge af omregning fra 3% ilt til 6% ilt. MW Bi er den indfyrede effekt af den pågældende brændselstype. 30a. Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv i vilkår 29a og 29c, bortset fra grænseværdierne i parentes i vilkår 29c: Emissionskoncentrationerne af SO 2, NO X og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, jf. vilkår 22a. Emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv anses for overholdt, hvis ingen af de validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i et døgn overskrider emissionsgrænseværdierne, og 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i løbet af et kalenderår ikke overskrider emissionsgrænseværdierne med mere end 200%. Hvis der i en driftstime kun anvendes én type brændsel, anvendes emissionsgrænseværdien i vilkår 29a (blok 1) eller 29c (hovedkedlen på blok 2) for den aktuelle brændselstype. Hvis der i en driftstime indfyres to eller tre brændselstyper, beregnes emissionsgrænseværdien ved hjælp af formlen i vilkår 29d (vægtstangsreglen). Emissionsgrænseværdien for et døgn beregnes som den aritmetiske middelværdi af emissionsgrænseværdierne beregnet for hver driftstime af kedlen i døgnet. De validerede gennemsnitsværdier over et døgn eller en time bestemmes ud fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier (1 times middelværdi eller middelværdi af to ½-times værdier) efter fratrækning af konfidensintervallet specificeret i vilkår 23a. Hvis mere end 3 timegennemsnitsværdier over et døgn er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, skal den pågældende døgnmiddelværdi kasseres. Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke opstarts- og nedlukningsperioder samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Definitionen af, hvornår et røggasrensningsanlæg anses for at være ude af drift, fremgår af vilkår 26. Ved opstartsperioden forstås tidsrummet fra indfyring af brændslet påbegyndes, til røggastemperaturen er så høj, at denox-anlægget er teknisk funktionsdygtigt, dog skal denoxanlægget sættes i drift senest 5 timer efter, at blokken er koblet til forsyningsnettet. Af- 19

20 svovlingsanlægget og elektrofilteret skal være tilkoblet under hele opstartsperioden. Ved nedlukning forstås en hændelse, hvor det er besluttet, at blokken skal kobles fra forsyningsnettet. Nedlukningsperioden omfatter det tidsrum, hvor temperaturen af røggassen er så lav, at denox-anlægget ikke er teknisk funktionsdygtigt, dog skal blokken være koblet fra forsyningsnettet senest 5 timer efter, at denox-anlægget er taget ud af drift. Afsvovlingsanlægget og elektrofilteret skal være tilkoblet under hele nedlukningsperioden. 30b. Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv i vilkår 29b, bortset fra grænseværdierne der står i parentes: Emissionskoncentrationerne af SO 2, NO X og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, jf. vilkår 22a. Emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv anses for overholdt, hvis de validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned ikke overstiger emissionsgrænseværdierne, og: a) For SO 2 og støv: 97% af alle validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. b) For NO X : 95% af alle validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer 1, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. De validerede gennemsnitsværdier over henholdsvis en kalendermåned og 48 timer bestemmes som den aritmetiske middelværdi af validerede døgnmiddelværdier, der igen beregnes som specificeret i vilkår 30a. Konfidensintervallet, jf. vilkår 23a, beregnes også her ud fra grænseværdierne for døgnmiddelværdier, jf. vilkår 29a. Emissionsgrænseværdierne beregnes som specificeret i vilkår 30a, men midles her over driftstiden i henholdsvis en kalendermåned og 48 timer. Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne af SO 2, NO X, støv og CO indgår ikke opstartsog nedlukningsperioder samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Definitionen af opstarts- og nedlukningsperioder fremgår af vilkår 30a, men definitionen af svigt af et røggasrensningsanlæg fremgår af vilkår Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv, der står i parentes i vilkår 29b og 29c, samt for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for CO i vilkår 29a, 29b og 29c: Emissionskoncentrationerne af SO 2, NO X, støv og CO bestemmes på grundlag af AMSkontrol, jf. vilkår 22a. Emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv anses for overholdt, hvis de validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned ikke overskrider emissionsgrænseværdierne. De validerede gennemsnitsværdier over en kalendermåned bestemmes som den aritmeti- 20

21 ske middelværdi af validerede døgnmiddelværdier, der igen beregnes som specificeret i vilkår 30a. Konfidensintervallet, jf. vilkår 23a, beregnes ud fra grænseværdierne for døgnmiddelværdier i vilkår 29c. Emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv beregnes som specificeret i vilkår 30a, men midles her over driftstiden i en kalendermåned. Hvis der anvendes brændsler, hvor der ikke er fastsat emissionsgrænseværdier i parentes i vilkår 29b og 29c, skal der for disse brændsler anvendes emissionsgrænseværdierne i disse vilkår, som ikke står i parentes, ved beregning af den resulterende emissionsgrænseværdi efter reglerne i vilkår 29d. Emissionsgrænseværdien for CO anses for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned ikke overskrider emissionsgrænseværdien. Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne af SO 2, NO X, støv og CO indgår ikke opstartsog nedlukningsperioder samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Definitionen af opstarts- og nedlukningsperioder fremgår af vilkår 30a, men definitionen af svigt af et røggasrensningsanlæg fremgår af vilkår Hvis mere end 10 døgnmiddelværdier i løbet af et kalenderår må kasseres, på grund af at mere end 3 timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der træffes passende foranstaltninger til at gøre AMS-udstyret mere pålideligt, jf. vilkår 30a og 30b. 33 #. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med biomasse i biokedlen på blok 2 (i mg/normal m 3, tør røggas, 6% ilt): Biokedel på blok 2 Biomasse Støv 50 SO NOx (som NO 2 ) #. Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO 2, NO X og støv i afkast fra biokedlen tilknyttet blok 2 (vilkår 33): Emissionskoncentrationerne af SO 2, NO X og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, jf. vilkår 22b. Emissionsgrænseværdien for SO 2, NO X og støv anses for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned ikke overstiger emissionsgrænseværdien, og: b) For SO 2 og støv: 97% af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. b) For NO X : 95% af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke opstarts- og nedlukningsperioder 21

22 samt tidsrum, hvor elektrofilteret ikke fungerer korrekt eller svigter. Stoffer omfattet af præstationskontrol 35. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med en vilkårlig brændselstype eller kombinationer heraf i kedlen på blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 (i mg/normal m 3, tør røggas, 10% ilt): Stof Emissionsgrænseværdi Hg 0,005 Cd 0,001 (Ni, V, Cr, Cu og Pb) 0,025 NH 3 5 HCl 10 HF Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for tungmetaller, NH 3, HCl og HF: Emissionsgrænseværdierne skal dokumenteres overholdt ved præstationskontrol. Definition på præstationskontrol: Præstationskontrollen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time. En emissionsgrænseværdi anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af koncentrationerne bestemt ved enkeltmålingerne er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning, herunder de metoder der er angivet i denne vejledning, eller i senere, herunder reviderede, metodeblade udsendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Detektionsgrænsen skal så vidt muligt være mindre end 10 % af den emissionsgrænseværdi, der skal kontrolleres overholdt. 37. Indholdet af kviksølv i tør kulflyveaske, der indblæses sammen med biomasse, skal kontrolleres løbende for hver kultype. Det gennemsnitlige indhold af kviksølv i alle kultyper over et kalenderår må ikke overstige 0,5 mg/kg flyveaske. Grænseværdier ved genindfyring af befugtet kulflyveaske eller tør kulflyveaske 38. De i vilkår 29a-29d og vilkår 35 fastsatte emissionsgrænseværdier med de tilhørende kontrolregler fastsat i vilkår 30a, 30b, 31 og 36 gælder også ved genindfyring af befugtet kulflyveaske sammen med kul og ved indblæsning af tør kulflyveaske sammen med biomasse. Krav til måling/beregning af emissionen af tungmetaller, NH 3, HCl og HF fra kedlen på blok 1: 39a. I de første 2 år efter brændselsomlægningen skal der hvert år foretages præstationskontrol to gange årligt for NH 3, HCl og HF ved fyring med biomasse. Tilsynsmyndigheden 22

23 vil herefter tage stilling til, om omfanget af præstationskontrollen skal reduceres eller indstilles, evt. i et eller flere år. Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præstationskontrollen er udført. 39b. Ved regelmæssig indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomasse (og eventuelt fuelolie) skal der de første 2 år herefter udføres præstationskontrol en gang årligt for NH 3, HCl og HF samt for tungmetallerne: Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb samt selen. Udskillelsesgraden 7 for kviksølv ved præstationskontrollen skal samtidig bestemmes. Herefter skal der udføres 1 præstationskontrol årligt for kviksølv og selen. Tilsynsmyndigheden kan samtidig forlange, at der udføres en årlig præstationskontrol for de øvrige tungmetaller samt for NH 3, HCl og HF. Der skal udtages en prøve af den indfyrede flyveaske under hver præstationskontrol til analyse for indhold af diverse tungmetaller og aske. Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke skal udføres løbende præstationsmåling for Hg og selen. Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præstationskontrollen er udført. Krav til måling/beregning af emissionen af tungmetaller, NH 3, HCl og HF fra hovedkedlen på blok 2: 40a. I det første år efter brændselsomlægningen skal der ved fyring med kul foretages præstationskontrol to gange, som hver skal omfatte følgende stoffer: NH 3, HCl, HF og tungmetallerne: As, Sb, Be, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, Th, Zn og V samt partikler. Det næste år skal der foretages en præstationskontrol omfattende de samme stoffer. Herefter skal der foretages en årlig præstationskontrol for Hg og Se, mens tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres en årlig præstationskontrol for de øvrige nævnte tungmetaller og partikler samt for NH 3, HCl og HF. Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke skal udføres løbende præstationskontrol for Hg og Se. Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præstationskontrollen er udført. 40b. Efter brændselsomlægningen skal der foretages præstationskontrol for NH 3, HCl og HF samt for tungmetaller ved genindfyring af befugtet kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2. Der skal foretages en præstationskontrol årligt de første 2 år efter genindfyringen påbegyndes. Præstationskontrollen skal omfatte følgende stoffer: NH 3, HCl, HF og tungmetallerne: As, Sb, Be, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, Th, Zn og V samt partikler. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol for kviksølv og selen. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der også skal udføres en årlig præstationskontrol for NH 3, HCl, HF 23

24 og de andre tungmetaller samt for partikler. Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke skal udføres løbende præstationskontrol for Hg og Se. Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præstationskontrollen er udført. Begge kedler: 41. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der ved fyring med fuelolie udføres supplerende præstationskontrol for NH 3, HCl og HF samt for tungmetallerne nævnt i vilkår 40a, hvis fuelolie anvendes i et langt større omfang end lagt til grund for vurdering af brændselsomlægningen. Der kan kræves gennemført præstationskontrol to gange årligt i afkastet fra hver kedel. B-værdier Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, hvis forudsætningerne for anvendelse af brændsel og tilsætning af kulflyveaske i blok 1 og hovedkedlen på blok 2 ændres i forhold til de driftsmønstre, der er lagt til grund for det ovenfor fastsatte egenkontrolprogram. Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præstationskontrollen er udført. 42. Avedøreværket (AVV 1 og AVV 2, inklusive biokedlen og gasturbinerne) må ikke give anledning til overskridelse af de B-værdier, der er fastsat i nedenstående tabel. Definitionen af B-værdi fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002: B-værdi vejledningen. Stof B-værdi (mg/m 3 ) Svovldioxid (SO 2 ) 0,250 Kvælstofdioxid (NO 2 ) 0,125 Klorbrinte (HCl) 0,05 Hydrogenfluorid (HF) 0,002 Kulmonooxid (CO) 1 Kviksølv (Hg) 0,0001 Cadmium (Cd) 0,00001 Bly (Pb) 0,0004 Chrom (Cr VI) Andre chromforbindelser end Cr VI,målt som Cr 0,0001 0,001 Kobber (Cu) 0,01 Vanadium (V) 0,0003 Nikkel (Ni) 0,0001 Træstøv 0,025 Støv i øvrigt (< 10 µm) 0,08 24

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178 Ref. JLH / joriv UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Revurdering af vilkår for Avedøreværket

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Revurdering af vilkår for Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket: Øget biomasseindfyring og opnormering af værkets kapacitet Revurdering af vilkår for Avedøreværket DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

Afgørelse om. Revurdering. For Studstrupværket

Afgørelse om. Revurdering. For Studstrupværket Afgørelse om Revurdering For Studstrupværket Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00005 Ref. KABJE/HASKR 21. oktober 2009 Revurdering af MILJØGODKENDELSER For: DONG Energy Power A/S, Studstrupværket

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

TILLÆG til MILJØGODKENDELSE

TILLÆG til MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00223 Ref. KABJE/HASKR/ULSEE 27. september 2010 TILLÆG til MILJØGODKENDELSE For: DONG Energy Power A/S, Studstrupværket Adresse: Ny Studstrupvej 14, Matrikelnr.:2

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket:

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Brændselsomlægning på Avedøreværket: - Fleksibelt brændselsvalg og øget anvendelse af biomasse - Genindfyring af aske - Medforbrænding af affald Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Del 3 VVM-redegørelse

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00124 Ref. ULSEE/KATAM Den 4. marts 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For DONG Energy Power A/S, Herningværket Godkendelsen omfatter etablering og drift af et støvfyringsanlæg

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

VILKÅRSÆNDRINGER. For: DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket. Afgørelsen omfatter: Virksomheder J.nr. MST-1272-01444 Ref.

VILKÅRSÆNDRINGER. For: DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket. Afgørelsen omfatter: Virksomheder J.nr. MST-1272-01444 Ref. Virksomheder J.nr. MST-1272-01444 Ref. dossu/rukso VILKÅRSÆNDRINGER For: DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa Matrikel nr.: 383 a, Stubbæk, Ensted CVR-nummer: 18936674

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Avedøreværket - Klage over miljøgodkendelse, kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt VVM-tilladelse

AFGØRELSE i sag om Avedøreværket - Klage over miljøgodkendelse, kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt VVM-tilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. november 2011 Ref.: FIBOE/SMA J.nr.: NMK-33-00275 (tidl.: NKN-33-04660), NMK-34-00056 (tidl.: NKN-33-04659), NMK-10-00337

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket:

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Brændselsomlægning på Avedøreværket: - Fleksibelt brændselsvalg og øget anvendelse af biomasse - Genindfyring af aske - Medforbrænding af affald Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00665 Ref. Marip/kabje/ulsee Den 17. marts 2014 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Matrikel nr.: CVR-nummer: 55133018 P-nummer:

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. benjo/tasme/cllch/marip 18. december 2009 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg Matrikel

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M.

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M. DONG Energy Køge Kraftvarmeværk Værftsvej 2 4600 Køge Att.: Carsten Lunde carlu@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00015 Ref. JLH REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M. For: Køge Kraftvarmeværk,

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelsen omfatter: Etablering af et SCR-anlæg på gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelsen omfatter: Etablering af et SCR-anlæg på gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk Horsens Kraftvarmeværk Endelavevej 7 8700 Horsens Aarhus J.nr. MST-1270-00039 Ref. marip/evalu/ulsee Den 20. juli 2012 For: Horsens Kraftvarmeværk A/S MILJØGODKENDELSE Endelavevej 7, 8700 Horsens Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26121264 Virksomhedstype

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Kommuneplantillæg for brændselsomlægning på Avedøreværket. Endelig udstedt til Hvidovre Kommune den 14. oktober 2010.

Kommuneplantillæg for brændselsomlægning på Avedøreværket. Endelig udstedt til Hvidovre Kommune den 14. oktober 2010. Kommuneplantillæg for brændselsomlægning på Avedøreværket. Endelig udstedt til Hvidovre Kommune den 14. oktober 2010. Bilag: Udstedelsesbrevet VVM tilladelsen Kommuneplantillæg Ikke tekniske resume VVM

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01332 Ref. Ulsee/lonha Den 4. december 2014 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: HKV Horsens A/S Adresse Endelavevej 7 Postnummer by 8700 Horsens Matrikel nr.: 872 og 880b, Horsens

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 2012

MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 2012 DONG Energy Thermal Power A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Roskilde J.nr. MST-1270-00681 Ref. JOERN/VBA MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 950.000 TONS TRÆPILLER

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket Miljøgodkendelse Udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Frank Arne Sørensen frnso@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00169

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved flytning af eksisterende driftslager for bundaske til ny lokalitet på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved flytning af eksisterende driftslager for bundaske til ny lokalitet på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Østkraft Produktion A/S Skansevej 2, 3700 Rønne Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand December 2013 Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Virksomheder J.nr.

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning

Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning Miljøgodkendelse: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af nye typer af biomasse DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

ROCKWOOL, Ø. Doense. Revurdering og miljøgodkendelse. 6. februar 2014

ROCKWOOL, Ø. Doense. Revurdering og miljøgodkendelse. 6. februar 2014 ROCKWOOL, Ø. Doense Revurdering og miljøgodkendelse 6. februar 2014 ROCKWOOL A/S Rockwoolvej 2 9500 Hobro Virksomheder J.nr. MST-1270-00933 Ref. Marip/olkri/hechr Den 6. februar 2014 MILJØGODKENDELSE For:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016 DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Att: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1271-00244 Ref. JLH/vba 11. december 2013 PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M.

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00043 Ref. marip Dato: 30. juni 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse DONG Energy, Herningværket Miljøvej 6, 7400

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere