Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989

2 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt nr.: 2.2 og 2.3 Registreringskortblad nr.: 55 og 56 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Juli 1989

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 287 Et eksisterende boligområde beliggende p& Balagervej i Viby. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN side Lokalplanens indhold Plan af eksisterende forhold... bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN Lokalplanens forhold til anden planlægning Rammer for lokalplanlægningen i delomrade BO og BO. Arhus kommune.bilag 2 3. LOKALPLANEN Formal Omrade og opdeling Anvendelse Udstykning Vejforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Forudsætn. f. ibrugtagning af ny bebyggelse 3.5 Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt Matrikelkort......bila g 3 Lokalplankort.....bilag 4 Vedtagelsespategning

5 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et eksisterende boligomrdde på Balagervej i Viby (jfr. kort). Omradet er bebygget med fritliggende parcelhuse. Udbygningen af området er pdbegyndt i 1920'erne. Siden har der foregaet en jævn udbygning, specielt i 'erne. Omradet kan betragtes som fuldt udbygget i og med, at alle grunde er bebygget. De seneste dr har der alligevel fundet nybyggeri sted i området. Dette er sket ved: 1. Sammenlægning af dele af 2 nabogrunde 2. Udstykning af store grunde 3. OpfØrelse af 2 ejerlejligheder pr. grund i henhold til tinglyst deklaration hvor det bestemmes, at der p3 hver grund må opføres beboelse til 2 familier. Den fortætning, der herved er sket, har efter ca. 80% af grundejernes mening et for tilfældigt præg. Byrådet Ønsker derfor med denne lokalplan at fastlægge retningslinier, der bevarer karakteren af boligomrade med fritliggende boliger til 6n familie. Dette sker bl.a. med bestemmelser om, at der kun må opføres Gn bolig pr. ejendom, og at ingen grund ma ud- 2 stykkes med mindre størrelse end 700 m. Dele af området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16, Viby, januar 1976 og en række tinglyste deklarationer. Byplanvedtægten ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. Deklarationerne opretholdes derimod uændret, med undtagelse af bestemmelser om opførelse af mere end 1 bolig pr. ejendom. P& kortbilag 1 er angivet de grunde i omradet, kan der udstykkes til parcelhuse, dvs. grunde på 1400 rn2 og derover.

6

7 1.2. Lokalplanens retsvirkninqer Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byriidet har vedtaget planen endeligt. Ny bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal ifølge kommuneplanlovens S31 efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg der er indeholdt i planen skal etableres. m.v., 510-bestemmelser, at de i paragraffen nævnte servitutter delvis ophæves. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre sakaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byradet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, men kun hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Nar en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den patænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom, før dispensationen gives.

8 REDEGBRELSEN RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlæg- ning. Zonestatus Hele omradet omfattet af nærværende lokalplan er beliggende i byzone. 915-rammerne IfØlge 915-rammerne er lokalplanområdet udlagt til boligformal og er omfattet af bestemmelserne for omrade V og V Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne. KommuneDlanens rammebestemmelser Nærværende lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Disse angiver de rammer, inden for hvilke en lokalplan kan udarbejdes. Lokalplanområdet er, ud over kommunens fælles bestemmelser for lokalplanlægningen, desuden omfattet af en række detaljerede rammebestemmelser for to delomrader i Viby lokalsamfund. Det drejer sig om delomraderne BO og BO med følgende planintentioner og detaljerede bestemmelser for lokalplanlægningen: Delområde BO og BO Planintentioner: Det er hensigten, at der ikke skal ske væsentlige ændringer af de eksisterende forhold i omrbdet.

9 2.2. Rammebestemmelser: 1. Omradets anvendelse fastlægges til boligformål i form af fritliggende Enbolighuse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i bo- ligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder mindre fremstillingsvirksomheder m.v. og For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forøges nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstørre1- se, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at omradets præg af boligomrade ikke ændres. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen m3 ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 4. BygningshØjden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanens forhold til kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanen er skærpet i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser. Lokalplanen giver således ikke mulighed for indretning af butikker og mindre fremstillingsvirksomheder. Dette begrundes i lokalplanens malsætning om at bevare omradets præg af åbent lavt boligomrade, og at hindre fortætning af tilfældig karakter, samt at bevare den eksisterende erhvervs- og butiksstruktur i denne del af Viby-området.

10 2.3. Byplanvedtægt og deklarationer En mindre del af lokalplanomrbdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 16 for Viby tinglyst den 13. oktober Herudover er lokalplanomradet omfattet af en række deklarationer, der bl.a. indeholder bestemmelser om mindste grundstørrelser og om mulighed for opførelse af mere end l bolig pr. ejendom. Byplanvedtægten aflyses, og deklarationerne opretholdes bortset fra bestemmelserne om mulighed for opførelse af mere end 1 bolig pr. ejendom StØjmæssiqe forhold De støjmæssige forhold i lokalplanområdet er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser herom. Lokalplanområdet er belastet af vejstøj fra Rosenvangs All6 og Chr. X 's Ve j samt togstø j fra jernbanen Arhus- Skanderborg. Pa baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet pa døgnbasis i en afstand 10 af m fra vejmidte beregnet til 68 db (A) langs Chr. X's Ve j og 66 db (A) langs Rosenvangs All6. Af kommuneplanen fremgår, at støjniveauet pb døgnbasis en i afstand af 10 m fra jernbanen er 77 db(a). P3 dette grundlag er der indarbejdet støjzoner i lokalplanen. Inden for disse må der ikke ske udstykning med henblik på opførelse af ny boligbebyggelse. Dette krav kan dog fraviges, hvis det sikres, at det udendørs støjniveau, som vejstøj og jernbanestøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger henholdsvis 55 db(a) og 60 db(a). Af hensyn til vibrationer fra jernbanen mb ny bebyggelse dog ikke placeres nærmere end 50 m fra midten af jernbanen.

11

12 LOKALPLANEN Lokalplan 287 omfatter det eksisterende boligomr3de i Viby beliggende langs Balagervej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juni 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i S2 nævnte område. Stk. 1 Lokalplanen har til hovedforma1 at sikre: - at omradet anvendes til boligformal, - at omradets karakter af åben og lav boligbebyggelse fastholdes, - at der i omradet kun opføres eller indrettes Sn bolig pr. ejendom. s2 I OMUDE OG OPDELING * stk. 1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på bilag 3 og omfatter følgende matrikelnumre: * Fodnote: Den nøjagtige grænsedefinition findes pa materiale hos StandsingeniØres forvaltningsafdeling.

13 3.2. Matr. nr. 7 - aæ, 7 - aø, 7 - ba, 7 bb, 7 bc, 7 bd, _ be, 7 - bf, 7 &, 7 _. bh, 7 - bi, 7 E, 7 - bl, 7 - bm, 7 - bn, 7 - bo, 7 b ~, 7 &, 7 - br, 7 - bs, 7 - bt, 7 - bu, 7 _. bv, 7 - bx, 7 2, 7 - bz, 7 - bæ, 7 9, 7 - ca, 7 - cb, 7 - cc, 7 - cd, 7 - ce, 7 - cf, 7 3, 7 _. ch, 7 - cif 7 e, 7 - cl, 7 _. cm, 7 7 cn, 7 - CO, 7 9, 7 3, 7 cs, 7 - ct, 7 - cu, 7 - cv, 7 - cx, 7 z, 7 - cz, 7 - cæf 7 9, 7 e, 7 db, 7 - dc, 7 - dd, 7 - de, 7 - df, 7 e, 7 - dh, 7 dr 7 - ds, 7 e, -f 7 - fk, 7 - hu, 7 &, 7 - il, 7 _. io, 7 is, 7 - is, 7 - iv, 7 2, 7 iz, 7 iæ samt vej- _. - arealerne - del af Bakholmsvej matr. nr. 7 - u og 7 - dz - Balagerve j mrk. "v", ''an'' og matr. nr. 7 e~ - Terp Skovve j mrk. "x" og del af rlbx", AGF vej, alle Viby by, Fredens, samt alle parceller, der efter den 1. januar 1986 udstykkes fra de nævnte ejendomme. stk. 2 Lokalplanområdet er opdelt i omraderne I og II som vist p& bilag 4. s3 ANVENDELSE Område I og område II stk. 1 Området m& kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen ma kun besta af fritliggende og lav bebyggelse. stk. 2 P3 hver ejendom ma der kun opføres eller indrettes 6n bolig. stk. 3 Magistratens 2. afdeling kan tillade, at der pa ejendommene drives sadan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområde, f.eks. frisørsalon, ingeniør-, arkitekt- og revisionsvirksomhed hvortil der ikke er knyttet produk- tion, lagervirksomhed, garageanlæg, butiksloka- ler og lignende, under forudsætning af

14 3.3. _. at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen - at virksomheden efter magistratens 2. afdelings skøn drives p& en sådan måde, at ejendommens ka- rakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og omratdets præg af boligområde ikke ændres, - at virksomheden ikke er til ulempe for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til pa den pagældende e j endom stk. 4 Magistratens 2. afdeling kan tillade at ejendommene anvendes til offentlige formlil af boligmæssig art. En forudsætning er dog, at formålet ud- Øves i forbindelse med en bolig, og at det ikke vil give ulemper for omboende ved væsentlig for- Øget trafik, parkering eller p& anden made er til gene. Det forudsættes endvidere, at bygningsstørrelse og udformning tilpasses omgivelserne således, at omradets præg af Abent-lavt boligomrade ikke ændres. 64 UDSTYKNING stk.1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse 2 end 700 m. stk. 2 Inden for de p& lokalplankortet viste støjzoner må der ikke ske udstykning med henblik pa opførelse af ny boligbebyggelse, med mindre det sikres, at det udendørs støjniveau, som vejstøj og togstøj plifører bebyggelsen og dennes opholdsarealer ikke overstiger henholdsvis 55 db(a) og 60 db(a) pa døgnbasis.

15 3.4. S5 VEJFORHOLD Område I stk. 1 Der må ikke etableres adgang til Terp Skovvej fra de tilgrænsende ejendomme. $6 TEKNISK FORSYNING stk. 1 Ved ny bebyggelse er grundejeren pligtig til at aftage fjernvarme fra Arhus kommunale Værker på værkernes til enhver tid gældende betingelser. $7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. stk. 2 Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,s m. stk. 3 Ny bebyggelse må af hensyn til vibrationer ikke placeres nærmere end 50 m fra midten af jernbanen Arhus-Skanderborg. $8 BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Skiltning og reklamering på ejendommene i lokalplanområdet må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfæl- de.

16 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: Den i S6 nævnte tilslutning til Arhus kommunale Værker har fundet sted. 510 SERVITUTTER I det følgende er angivet hvilke servitutter, der ophæves delvis i henhold til nærværende lokalplans bestemmelser om, at der kun m& opføres eller indrettes 1 bolig p& hver ejendom, jfr. S 3, stk 2. stk. 1 stk. 2 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 bi, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angdr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 bq, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sd vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.3 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 dg, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk. 4 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 bc, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m&

17 3.6. stk.5 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 dr, 7 dy, 7 fk og 7 hu, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må være til beboelse for 2 familier. stk. Dokument 6 af tinglyst på matrikelnummer 7 be, Viby by, Fredens sogn, ophæves så for vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk. 7 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 cp, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst md stk. 8 Dokument af tinglyst pb. matrikelnummer 7 hy, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk. Dokument 9 af tinglyst på matrikelnummer 7 cq, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk.10 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 cd og 7 iq, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk.11 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 cl, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.12 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bz, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt

18 3.7. angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.13 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bt og 7 ca, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.14 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 cx, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.15 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 da, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angbr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.16 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 ck, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angbr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.17 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 bh, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.18 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 dc, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m3 stk.19 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 cn, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb

19 3.8. stk.20 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 bx, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.21 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 cy og 7 io, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.22 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 bb, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angbr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.23 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 ch, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angbr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.24 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bd, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angbr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.25 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 cm, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.26 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 dd, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb stk.27 Dokument af tinglyst pb matrikelnummer 7 cu, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst rna

20 3.9. stk.28 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 Cæ, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst md stk.29 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 cb og 7 iv, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt ang&r bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.30 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 ba, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.31 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 ct og 7 iy, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.32 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 dh, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angdr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst md stk.33 Dokument af tinglyst pd matrikelnummer 7 db, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk.34 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 aø og 7 bf, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.35 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bp og 7 br, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s3 vidt angtir bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må

21 3.10. stk.36 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bn, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må være til beboelse for familier. 2 stk.37 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bu, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb. vidt angb.r bestemmelsen om, at bebyggelsen højst ma stk.38 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 el og 7 em, Viby by, Viby, ophæves for så vidt angdr bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mb. stk.39 Dokument af tinglyst p& matrikelnum- mer 7 eo, Viby by, Viby, ophæves for sb. vidt an- går bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må væ- re til beboelse for 2 familier. stk.40 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 de, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.41 Dokument af tinglyst på matrikelnum- mer 7 CO, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb. vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.42 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bs, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sb. vidt angb.r bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.43 Dokument af tinglyst pb. matrikelnummer 7 bg, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må

22 3.11. stk.44 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 cv, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk.45 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bl, Viby by, Fredens sogn, ophæves for si5 vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m& stk.46 Dokument af tinglyst pa matrikelnum- mer 7 cc, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst ma stk.47 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 bæ og 7 is, Viby by, Fredens sogn, ophæves for så vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.48 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bø, 7 cb og 7 iv, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må være til beboelse for fa- 2 milier. stk.49 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 bo, Viby by, Fredens sogn, ophæves for s& vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst mi5 stk.50 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 CØ, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angar bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må

23 3.12. stk.51 Dokument af tinglyst pb. matrikelnummer 7 by, Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.52 Dokument af tinglyst på matrikelnum- mer 7 ds I Viby by, Fredens sogn, ophæves for sa vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.53 Dokument af tinglyst på matrikelnummer 7 csi Viby by, Viby sogn, ophæves for s& vidt ang3r bestemmelsen om, at bebyggelsen højst må stk.54 Dokument af tinglyst p& matrikelnummer 7 cz, Viby by, Viby sogn, ophæves for s3 vidt angår bestemmelsen om, at bebyggelsen højst m3 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Ved denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 16, Viby januar 1976 for det omrade omfattet af lokalplan 287.

24

25

26 ForanstAende er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 267 i.madet den 6 m 3 * ForanstAende er ve den /L. i989 Arhus byrad, den 2 8 AUG P. b. v. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den U

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Hjortshøj-Egå Kommune Brobjergparken etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen Lokalplan nr. 134 har i vest

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 349 Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1988 Arhus Boligomr3de ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde ved Hedevej i Vejlby. December 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde ved Hedevej i Vejlby. December 1987 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 342 Eksisterende boligområde ved Hedevej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK December 1987 Arhus kommune Lokalplan m: 342 Eksisterende boligområde Hedevej ved by i Vej1 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Matr.nr. 12a m.fl. 412 2 ~ A~1~?5.Akt: Skab nr. Sønder-Nærå by og sogn....... Anmelder: Landinspektørfirmaet :Hübbe & Thorlacius Hunderupvej 71, Odense j.nr.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg. Marts 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg. Marts 1987 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 298 Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1987 O0 Q) cv 15) 15) L C U m P O Y v) U C.. - c L.- L c L.- v) U Q, rr - 2 L' C.. ;i.- L c v) U \ U Q,.-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING.

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. - a - Redegørelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10 Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart November 1992 Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsomrhie Middelfart. ost for

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Århus Kommune Lokalplan nr. 265 Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Se endvidere tillæg til lokalplanen KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere