Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Office Forsikring. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012

2 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring 1 4 Administration 1 5 Præmiens betaling 2 6 Indeksregulering 2 7 Ændring af præmie eller betingelser 2 8 Anmeldelsespligt 3 9 Forsikringssum efter skade 3 10 Fornyelse og opsigelse 3 11 Ændring/begrænsning/opsigelse efter en skade 3 12 Selvrisiko 3 13 Værneting og lovvalg 3 14 Anmeldelse af skader 3 15 Definitioner 4 ALL RISK FORSIKRING 6 1 Forsikringstager/sikrede 6 2 Forsikringssted 6 3 Skader 7 4 Løsøre / edb kasko dækning 8 5 Forsikringsværdi og forsikringssum 10 6 Erstatningsberegning 11 7 Driftstabs- og meromkostningsforsikring 11 RETSHJÆLPSDÆKNING 14 1 De sikrede 14 2 Hvor retshjælpsdækningen gælder 14 3 Hvornår retshjælpsdækningen gælder 14 4 Hvad omfatter retshjælpsdækningen 14 5 Dækningssummer 15 6 Forholdsregler ved skadetilfælde 15 ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING 16 1 De sikrede 16

3 2 Erhvervsansvar 16 3 Produktansvar 17 4 Særlige dækningsklausuler 18 5 Afværgelse af skade 19 6 Aftaler om ansvar og erstatning 19 7 Geografisk dækningsområde 19 8 Afgrænsning over for andre ansvarsforsikringer 19 9 Forsæt, grov uagtsomhed m.v Forsikringstiden Dækningssummer og selvrisiko Maksimumdækning for serieskader Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko 21 ARBEJDSSKADEFORSIKRING 22 1 Forsikringens omfang 22 2 Forsikringens ikrafttrædelse 22 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 22 4 Præmiens beregning 22 5 Præmiens betaling 23 6 Indeksregulering af præmien 23 7 Ændring af præmien 24 8 Opsigelse af forsikringen 24 9 Forlængelse af forsikringen Tvister vedr. forsikringsaftalen Ophør af Alpha Insurance A/S s tilladelse til at etablere arbejdsskadeforsikring Vejledning ved anmeldelse af skade Klageansvarlig 25

4 FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om Forsikringsaftaler. Nærværende forsikringsbetingelser anvendes til at regulere forsikringsproduktet Office Forsikring tegnet gennem Aon Denmark Insurance Service A/S (ADIS) CVR som agent for Alpha Insurance A/S, CVR Office Forsikring kan bestå af en løsøreforsikring, retshjælpsforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring samt arbejdsskadeforsikring. Nærværende betingelser er gældende for de valgte forsikringsprodukter, der fremgår af forsikringstagerens certifikater. 1 Skadetilfælde 1.1 Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom Alpha Insurance A/S er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 1.2 Anmeldelse af skade I skadetilfælde skal forsikringstageren straks anmelde skaden, jf. pkt Anmeldelse til politi Ved tyveriskade er Alpha Insurance A/S s erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren straks efter at have fået kendskab til skaden tillige anmelder denne til politiet. 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse Kan forsikringstager ikke blive enig med Alpha Insurance A/S om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger forsikringstager og Alpha Insurance A/S hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget, udnævnes opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens/ certifikatets bestemmelse og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifter til opmand deles lige mellem parterne. 3 Anden forsikring Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Er en del af det ved denne police forsikrede løsøre tillige dækket ved anden police, skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af løsøre, som den anden police ikke omfatter. Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for alt løsøret. Hvis løsøre tilhørende forsikringstageren er dækket på flere policer, reduceres erstatning og selvrisiko forholdsmæssigt, således der tilsammen højst kan erstattes efter de givne regler. 4 Administration 4.1 Forsikringsagent Aon Denmark Insurance Services (ADIS), Strandgade 4C, 1401 København K CVR er på nærværende forsikringer Agent for Alpha Insurance A/S og registreret hos Forsikring og Pension (F&P). Dokumentation kan findes på F&P s hjemmeside med web adressen: er/agentregister.aspx 4.2 Opkrævning af præmie ADIS administrerer og opkræver alle præmier i tilknytning til nærværende forsikringer med frigørende virkning overfor Alpha Insurance A/S. 4/17/2013 Side 1/25

5 5 Præmiens betaling 5.1 Forsikringsperioden Forsikringen er 1 årig og har hovedforfald 1. januar. Begynder dækningsperioden på en anden dato beregnes præmien forholdsmæssigt i forhold til den periode, der er frem til hovedforfaldsdatoen. 5.2 Opkrævning ADIS opkræver præmien ved at sende en opkrævning, til den opgivne adresse. Præmien kan også betales gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). 5.3 Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens hovedforfaldsdato. 5.4 Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på opkrævningen, eller BS oversigten. 5.5 Påmindelse Hvis ADIS ikke har modtaget indbetalingen rettidigt, sender vi en påmindelse. Der opkræves et gebyr for påmindelsen. 5.6 Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. For Arbejdsskadeforsikringen gælder at Alpha Insurance A/S har udpantningsret for skyldige beløb. 5.7 Gebyrer, afgifter, renter ADIS er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for opkrævning af præmien samt morarenter ved for sen betaling. 5.8 Rykkergebyr ADIS kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til ADIS. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer opkræves sammen med præmien. 6 Indeksregulering 6.1 Løsøre Hvis maskiner og inventar er tegnet som nyværdiforsikring med indeks- og investeringsklausul, vil dette fremgå af policen. I så fald indeksreguleres denne dækning efter maskinprisindekset, der udarbejdes af Danmarks Statistik. 6.2 Arbejdsskade Med mindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik, på baggrund af udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsens tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab og på baggrund af udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil dog som minimum blive pristalsreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor, som offentliggjort af Danmarks Statistik. 6.3 Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks ophører, eller beregningsmetoderne derfor ændres, er Alpha Insurance A/S berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks, herunder f.eks. et indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 6.4 Erhvervs- og produktansvar Med mindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik. 7 Ændring af præmie eller betingelser 7.1 Såfremt Alpha Insurance A/S s præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse. Enhver ændring skal skriftligt varsles overfor forsikringstager mindst 1 måned før den træder i kraft op til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmie eller skærpelse af forsikringsbe- 4/17/2013 Side 2/25

6 tingelserne, skal ADIS underrettes inden 14 dage efter, at forsikringstager fra Alpha Insurance A/S via ADIS har modtaget underretningen om ændringen. Forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår. 7.2 Præmien på nærværende police er fastsat på baggrund af den salgskanal der benyttes. Hvis der i perioden policen er i kraft, ændres salgskanal, forbeholder ADIS sig ret til at ændre præmien i overensstemmelse hermed 8 Anmeldelsespligt Forsikringstageren skal straks anmelde til Alpha Insurance A/S når: den forsikrede virksomhed eller det forsikrede løsøre flyttes til et andet sted end det i policen angivne, der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoens art/ risikoforholdene, at faren derved forøges, der foretages større til- og ombygningsarbejder på forsikringsstedet, med en samlet kontraktsum på over 5 mio. kr. hvorefter Alpha Insurance A/S træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 9 Forsikringssum efter skade Efter en løsøreskade forbliver policens forsikringssummer uforandrede. Dog er forsikringstageren - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 10 Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald 1. januar. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen. 11 Ændring/begrænsning/opsigelse efter en skade Uanset bestemmelserne under pkt. 10 kan såvel forsikringstageren som Alpha Insurance A/S, opsige forsikringen med 30 dages varsel efter en anmeldt skade. Opsigelsen skal sendes skriftligt inden 14 dage efter, at skaden er blevet betalt eller afslået. Alpha Insurance A/S har endvidere ret til, efter en skade, at ændre vilkår, begrænse specifikke dækninger og/eller kræve sikkerhedsforanstaltninger. 12 Selvrisiko Den selvrisiko, der er nævnt i policen/certifikatet trækkes fra erstatningen. Alle tab, skader eller omkostninger, der forårsages af én forsikringsbegivenhed, skal afregnes som én skade, selvom de udløser erstatninger fra flere dækninger. Selvrisikoen trækkes fra den samlede erstatning, som om der er tale om én forsikringsbegivenhed, selvom forsikringsbegivenheden medfører skader på flere forsikringssteder. Selvrisikobestemmelserne vil ikke blive gjort gældende over for panthaver. Erhvervs- og produktansvar: Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af a) erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte, b) fareafværgelsesudgifter under produktansvarsdækningen, jf. pkt. 5.2, c) omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side. 13 Værneting og lovvalg 13.1 Klager Klager over forsikringsaftalen eller skadeafgørelser skal sendes skriftligt til: Aon Denmark Insurance Services (ADIS), Strandgade 4c, 1401 København K, Att.: Juridisk afdeling Tvister Kan uoverensstemmelser vedrørende forsikringsaftalen ikke løses ved forhandling mellem Alpha Insurance A/S og forsikringstager, afgøres tvister efter dansk ret ved danske domstole. 14 Anmeldelse af skader 14.1 Anmeldelse af Arbejdsskade Enhver form for skadebehandling foretages af: Alpha Insurance A/S C/o Capita Insurance Services A/S 4/17/2013 Side 3/25

7 Hauser Plads 20, København K. Telefon Alle skader inkl. brilleskader, skal anmeldes direkte til Arbejdsskadestyrelsen via EASY på hjemmesiden https://easy.ask.dk/easy/ Anmeldelse af erhvervs- og produktansvarsskade Enhver form for skadebehandling foretages af: Alpha Insurance A/S C/o Capita Insurance Services A/S Hauser Plads 20, København K. Telefon Blanket til anmeldelse kan rekvireres hos Aon Denmark Insurance Services A/S Anmeldelse af løsøreskade: Enhver form for skadebehandling foretages af: Aon Denmark Insurance Services A/S Strandgade 4C 1401 København K Telefon Blanket til anmeldelse kan rekvireres hos Aon Denmark Insurance Services A/S. Ved akutte vand- og/eller brandskader anbefales det, for at begrænse skaden, at der tages kontakt til skadeservicefirma. De kan hjælpe med eventuel afdækning eller affugtning. Policenummer til brug ved anmeldelse (gældende for alle Office forsikringer): AOF Definitioner 15.1 Anlæg Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips) Backup En komplet og funktionsdygtig kopi (dublet) af alle de af virksomhedens data, der ikke er standardprogrammer Det vil sige, at en backup-kopi også omfatter styresystemets opsætning, specielle tilretninger og skræddersyet software. Ved funktionsdygtig forstås, at alle data skal kunne læses af udstyr, der svarer til det, kopien blev udført med Brand En løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft kan brede sig Dagsværdi - løsøre Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Eksplosion En momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Førsterisikoforsikring Ved førsterisiko-forsikring forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud til det forsikrede beløb uden hensyn til, om de forsikrede genstandes totalværdi eller forsikringsinteressen i skadens øjeblik overstiger forsikringssummen Godkendt dataskab Et godkendt dataskab er testet efter EU~ standard VDMA dis Hærværk Ved hærværksskader forstås forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse. 4/17/2013 Side 4/25

8 15.9 Indbrudstyveri Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lignende) eller bevisligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, lokaler, værelser, lofts- eller kælderrum, eller er kommet ind gennem andre åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller stjæler ting gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder Karenstid I driftstabsforsikringen er karenstiden en form for selvrisiko, der er aftalt som et antal timer eller døgn i stedet for et beløb. Karenstiden begynder, når skaden konstateres, og forsikringen dækker ikke tab ved driftsforstyrrelser inden for denne tid Godkendt kontrolcentral Kontrolcentral er en af Rigspolitichefen godkendt modtagercentral for alarmsignaler. Findes på hjemmesiden Lynnedslag Der er tale om lynnedslag, når lynet slår direkte ned i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande befinder sig Mangelfuld vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes Montage/demontage Ved montage/demontage forstås en arbejdsproces, hvori indgår samling, adskillelse eller fastmontering af maskinelt udstyr med anvendelse af værktøj eller maskiner Nyværdi - løsøre Ved nyværdi forstås den til enhver tid gældende genanskaffelsespris inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før en skade, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Pengerepræsentativer Ved pengerepræsentativer forstås ubenyttede frimærker, stempelmærker, ucrossede og underskrevne checks, købekortsnotaer, mønt-, klippe-, tele- og taletidskort, umøntet ædelt metal og andet, der umiddelbart kan veksles til eller benyttes som rede penge Ran Ran er tyveri fra sikrede eller dennes personale, som er sket åbenlyst og uden anvendelse af vold, og bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning for erstatning, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet Røveri Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Selvrisiko Selvrisikoen er et beløb eller en procentsats af skaden, der er aftalt på forhånd, og som sikrede selv bærer risikoen for. Sikrede er altså "selvforsikrer" for denne del af skaden Simpelt tyveri Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri, ran eller røveri Storm Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek System Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter Underforsikring/forholdsmæssig erstatning Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen for de samme genstande, foreligger der underforsikring. Underforsikring medfører, at en skade kun vil blive erstattet forholdsmæssigt. Eksempel: Forsikringssum: kr. Nyværdi: kr. Skade: kr. Erstatning: ( x )/ = kr Voldsomt skybrud Ved voldsomt skybrud forstås usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller mindst 100 mm pr. 4/17/2013 Side 5/25

9 døgn, og når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb Voldsomt tøbrud Ved voldsomt tøbrud forestås store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturændringer på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret og når smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. ALL RISK FORSIKRING 1 Forsikringstager/sikrede 1.1 Forsikringstager Forsikringstager er den, der har truffet aftale med Alpha Insurance A/S om forsikringen. 1.2 Sikrede Sikrede er den, der i skadetilfælde har ret til erstatningen. 2 Forsikringssted 2.1 På forsikringsstedet Forsikringen dækker på det forsikringssted eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen/certifikatet. 2.2 På hjemmearbejdspladser Forsikringen dækker med det på policen/certifikatet anførte beløb kontorinventar, kontorrekvisitter og edb-udstyr med hjælpeudstyr på forsikringstagerens eller dennes ansattes hjemmearbejdspladser. Denne dækning gælder ikke såfremt der er tegnet anden forsikring. 2.3 Andre steder Forsikringen omfatter det forsikrede løsøre indtil det i policen/certifikatet angivne beløb (indeksreguleret efter fællesbetingelsernes punkt 6), når dette befinder sig andetsteds i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) eller i et forsikringstageren eller forsikringstagers medarbejder tilhørende køretøj, for så vidt dette er aflåst og løsøret ikke synligt udefra. Forsikringen omfatter endvidere det forsikrede løsøre indtil det i policen/certifikatet angivne beløb (indeksreguleret efter fællesbetingelsernes punkt 6), når dette på grund af reparation, eftersyn eller vedligeholdelse befinder sig andetsteds i verden. For transportabelt PC-udstyr dækker forsikringen mod skade, der indtræffer uden for forsikringsstedet. Under transport, herunder oplagring i tilknytning til transporten, inden for ovennævnte geografiske områder, dækker forsikringen ikke tab eller skade: der skyldes genstandenes utilstrækkelighed eller mangelfulde emballering, forberedelse for transport og/eller stuvning, når denne stuvning er foretaget af forsikringstageren eller dennes ansatte. 4/17/2013 Side 6/25

10 som er omfattet af anden forsikring, idet denne dækning er subsidiær i forhold til denne på penge, pengerepræsentanter, smykker og antikviteter 3 Skader 3.1 Skader dækket Forsikringen dækker direkte fysisk tab eller skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst art, sket i forsikringstiden, selv om årsagen ikke er pludselig Forsikringen dækker endvidere skader på de forsikrede genstande forårsaget ved udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer Forsikringen dækker tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab) inden for den i policen/certifikatet anførte dækningsperiode. Nedgangen i omsætningen skal være en direkte følge af en skadebegivenhed, der er dækningsberettiget under All Risk Forsikringen Forsikringens dokumenterede lønudgifter og løn afhængige omkostninger, som forsikringstageren i dækningsperioden har afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for, som følge af en dækningsberettiget skadebegivenhed. 3.2 Skader undtaget Forsikringen dækker ikke skade eller tab, der er direkte eller indirekte følge af: jordskælv eller andre naturkatastrofer oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb krig og krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder eller neutralitets- krænkelser, beslaglæggelse, nationalisering eller revolution, atomkernereaktioner, for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten skaden indtræder i freds- eller i krigstid., når anvendelse ikke er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der er anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Der skyldes sprængningsarbejder på forsikringsstedet Der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af sikrede eller nogen, der modtager instruks fra sikrede Som følge af beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikkeskaderamte genstande Vejrligets påvirkning og hærværk, når løsøret befinder sig under åben himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller i konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie - dog dækkes fastmonteret produktionsudstyr Der skyldes temperaturændringer, kondens, fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening, sammenblanding, lyspåvirkning, ændringer i smag eller struktur. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget skadebegivenhed Der skyldes svamp og/eller insekter Hvis skaden består i en gradvis forringelse af genstande på grund af: slid og ælde, rust, tæring eller korrosion, mangelfuld vedligeholdelse genstandens egen beskaffenhed Der skyldes fejlkonstruktion og/eller materialefejl Der skyldes simpelt tyveri, underslæb, bedrageri, svind eller manko Som følge af udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold som forsikringstageren eller dennes medarbejder er uden skyld i. 4/17/2013 Side 7/25

11 Som følge af nedbør og smeltevand, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen. Dog gælder denne undtagelse ikke, hvis forsikringstager ikke ejer bygningen, hvori utætheder eller åbninger opstår Som følge af opstigning af grund- og/eller kloakvand, medmindre årsagen hertil er voldsomt skyeller tøbrud, som ikke kan få normalt afløb Som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade eller årsagen hertil er voldsomt sky- eller tøbrud, som ikke kan få normalt afløb Som følge af sætningsskader på bygninger Som følge af skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra beholdere, tanke og tankanlæg samt køle- og fryseanlæg Som en leverandør, reparatør, transportør eller andre kan drages til ansvar for ifølge kontrakt, garantiforpligtelser eller lov. 3.3 Skader undtaget - driftstab Forsikringen dækker ikke tab eller forøgelse af tab, der skyldes strejke eller lockout. 3.4 Skader undtaget - edb kasko Foruden ovennævnte generelle undtagelser dækker forsikringen ikke skade eller tab på edb udstyr som følge af: Montage/demontage, afprøvning og indkøring; dog dækkes brand og eksplosion Betjeningsfejl, behandlingsfejl, programmeringsfejl samt indtastningsfejl, der rammer genstande under forarbejdning Edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, edb-virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til edb-anlæg Mistede data på elektroniske databærende medier samt andre oplysninger, hvis disse vedrører fordringer, tilgodehavender og fakturaer. Dog dækkes omkostninger til rekonstruktion af data/oplysninger, hvis tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skadebegivenhed Maskinelle funktionsfejl med mindre denne følger af en forsikringsbegivenhed Maskinel overbelastning eller forstyrrelser. Denne undtagelse gælder ikke for edb/it-udstyr og andet administrativt maskinel, herunder maskinel, som tjener til informationsbehandling og formidling, telefoncentraler, telefax og telexmaskiner, kort- og kasseterminaler og lignende, alarm- og sikringsanlæg, herunder overvågningsudstyr Skade på selvkørende entreprenørmaskiner, herunder mobil- og autokraner samt trucks og stablere, med en effekt over 14 kw (20HK). Dog dækkes tab, hvis skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning, lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra, vandskade eller indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed. 4 Løsøre / edb kasko dækning 4.1 Forsikrede løsøre tilhørende forsikringstageren Forsikringen dækker løsøre tilhørende forsikringstageren. Ved løsøre forstås demomodeller, vareprøver, inventar, edb-udstyr, lokaleindretning, lokaleforbedring og bygningsforandringer bekostet af forsikringstageren, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer. Forsikringen dækker ikke skader på organiske bygningsmaterialer i kældre, herunder trægulve, gipsvægge, gulvtæpper, træbeklædning m.m. Det er en betingelse, at løsøregenstande i kældre er hævet minimum 30 cm over gulvniveau på fast ikke vandsugende materiale. Eksempelvis stålreo- 4/17/2013 Side 8/25

12 ler. Undtaget herfra er dog de kontormøbler, der indgår i forsikringstagerens daglige drift af den i policen/certifikatet nævnte kontorvirksomhed. Løsøredækningen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø og luftfartøjer med mindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem Forsikringen dækker rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, samt manuskripter og dokumenter, som findes på forsikringsstedet. Tyveri, ran og røveri af rede penge er dækket op til det i policen/certifikatet angivne beløb Forsikringen omfatter ran eller røveri af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort og værdipapirer fra forsikringstageren eller dennes personale, både på forsikringsstedet og under transport overalt i Danmark, med op til det i policen/certifikatet angivne beløb. Forsikringen dækker kunst, dog maksimalt 50 % af den samlede løsøresum som angivet i policen/certifikatet Forsikringen dækker skade på glas- og sanitet som følge af en dækningsberettiget skade med op til det i policen/certifikatet angivne beløb. 4.2 Forsikrede genstande tilhørende andre Ud over forsikringstagerens egne genstande omfatter forsikringen også tredjemands genstande, som forsikringstageren i skadetilfælde har pligt til at erstatte eller bærer risikoen for I det omfang, der herefter er forsikringssum tilovers, dækker forsikringen tredjemands genstande, som forsikringstageren ikke har pligt til at erstatte eller ikke bærer risikoen for Dækningen for genstande, der tilhører tredjemand, gælder i alle tilfælde kun i det omfang, genstandene ikke er omfattet ved anden forsikring. 4.3 Ikke forsikrede genstande Løsøreforsikringen omfatter ikke varer, herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer samt emballage. 4.4 Yderligere dækninger Genfremstillingsomkostninger Forsikringen dækker udgifter som i forbindelse med en forsikringsbegivenhed afholdes til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, kartoteker, forretningsbøger, manuskripter, recepter og dokumenter, arkiver og registre, elektronisk lagrede data samt igangværende skriftlige arbejder, herunder edb-programmer eller software, som virksomheden har brugsret til, herunder specialudviklede programmer eller software. Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at backup-kopiering af data sker i intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed, og at backup-kopier opbevares i godkendt dataskab eller i anden selvstændig brandsektion eller bygning end selve edb-udstyret. Forsikringen dækker ikke rekonstruktion af mistede data som følge af forkert programmering, tastning, tekstning, eller som skyldes slid på, sletning eller anden beskadigelse af skrevne data med mindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade Låseomstilling Forsikringen dækker udgifter indtil det i policens/certifikatet angivne beløb til omstilling eller udskiftning af låse, herunder anskaffelse af nye nøgler og omprogrammering af edb styrede adgangskontroller, i forsikringstagerens lokaler i forbindelse med tyveri, ran eller røveri af nøgler eller adgangskort Lejers udgifter Forsikringen dækker udgifter der påhviler forsikringstageren som lejer til istandsættelse af beskadigelser dog ikke glasruder som ved en forsikringsbegivenhed sker på de forsikrede lokaler som forsikringstageren benytter Oprydningsudgifter Ud over forsikringssummen dækker forsikringen nødvendige udgifter til: fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadebekæmpelse, oprydning efter en skade, herunder fjernelse og destruktion af de forsikrede genstande samt affald og lignende fra virksomheden. 4/17/2013 Side 9/25

13 Forsikringssummen er 20 % af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog minimum kr. og maksimum kr. pr. dækningsberettiget skadebegivenhed, indeksreguleret efter fællesbetingelsernes punkt 6. Dækningen omfatter ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø. Dette gælder, selv om sådanne foranstaltninger er nødvendiggjort af en dækningsberettiget skadebegivenhed Redning og bevaring Ud over forsikringssummen dækker forsikringen rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en dækningsberettiget skadebegivenhed Skadebegrænsning Ud over forsikringssummen dækker forsikringen skader, der sker på de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden nødvendig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en dækningsberettiget skadebegivenhed Lovliggørelse Ud over forsikringssummen omfatter dækningen forøgede retableringsudgifter ved istandsættelse eller genanskaffelse af produktionsudstyr eller andet løsøre efter en skade, der er dækket af forsikringen, når det er nødvendigt for at opfylde krav, som stilles af offentlige myndigheder i kraft af lovgivningen. Det er en betingelse for dækning: at de forøgede udgifter vedrører beskadiget produktionsudstyr, at der ikke har kunnet opnås dispensation fra bestemmelserne, at produktionsudstyrets værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdien at den enkelte produktionsenhed er beskadiget med mere end 50 % i forhold til nyværdien. at udgifterne ikke vedrører gennemførelse af krav, som myndighederne har eller kunne have stillet før skaden. Erstatningen beregnes som de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet -, der vil medgå til retablering til samme anvendelse på samme sted. Erstatning til lovliggørelse er for hver enkelt beskadiget genstand begrænset til 25 % af de forsikrede genstandes nyværdi Bortkomst Indenfor forsikringssummen, dækker forsikringen forsikrede genstande, der bortkommer under en dækningsberettiget skade Tørkogning af kedler Tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger, samt andre kedler med varmeydelser på indtil 120kW når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning Forceringsomkostninger Forsikringen dækker omkostninger op til 10 % af løsøresummen på policen/certifikatet (indeksreguleret efter fællesbetingelsernes punkt 6) i forbindelse med midlertidige reparation eller fremskyndelse af permanent reparation f.eks. i form af overarbejde eller Express fragt, af beskadiget løsøre. 5 Forsikringsværdi og forsikringssum Løsøre og edb-kasko l forsikringsværdien for løsøre medregnes værdien af samtlige løsøregenstande, der er forsikret under policen Værdi af inventar med mere Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien Værdi af andre genstande Værdien af andre genstande end dem, der er nævnt i punkt 5.1.2, opgøres på grundlag af dagsværdien Genfremstillingsomkostninger Værdi af tegninger, data m.m. Originalmodeller og -tegninger, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre, elektronisk lagrede data samt igangværende skriftlige arbejder, som genfremstilles, medregnes med disses værdi/genfremstillingsomkostninger dog med maksimalt kr Rede penge m.m. Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer samt manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi Underforsikring Hvis forsikringsværdien når den bliver beregnet efter principperne i punkterne overstiger forsikringssummen med mere end 33 % foreligger underforsikring og en skade erstattes kun forholdsmæssigt i henhold til FAL. 4/17/2013 Side 10/25

14 6 Erstatningsberegning Generelt Hvis Alpha Insurance A/S forlanger det, skal forsikringstageren levere en fortegnelse over de skaderamte og ikke-skaderamte genstande. Skaden opgøres efter de principper, der er nævnt i punkt 5, som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Inventar m.m. For inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder: Tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden. De skaderamte genstande skal inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, istandsat, bestilt eller bestilt istandsat, hvis der ikke er aftalt andet med Alpha Insurance A/S, i modsat fald opgøres skaden til dagsværdi. Forskellen mellem erstatning til nyværdi og erstatning til dagsværdi kan først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, eller når istandsættelse eller genanskaffelse er bestilt. Alpha Insurance A/S kan erstatte en skade ved: at sætte de beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, at overtage det beskadigede løsøre, mod at levere tilsvarende. Er det beskadigede forsikret til nyværdi, leveres tilsvarende nyt, at overtage det beskadigede løsøre, mod at betale kontant erstatning. Alpha Insurance A/S erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til uafhængig skadestaksator eller anden teknisk ekspert i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med op til det i policen/certifikatet angiven beløb. 6.2 Særlige betingelser Sikringskrav Hvis virksomheden har mere end 10 ansatte er det et krav for dækning af tyveri, at der er alarm til godkendt kontrolcentral Vedligeholdelse af edb-anlæg Det er et krav for edb-kasko dækningen, at fabrikantens eller leverandørens givne anvisninger om de forsikrede maskiners betjening, benyttelse og vedligeholdelse overholdes. I tilfælde af skade skal dokumentation for vedligeholdelse fremlægges. 7 Driftstabs- og meromkostningsforsikring 7.1 Forsikringssum Forsikringen dækker driftstab og meromkostninger som følge af en dækningsberettiget løsøreskade indtil den i policen/certifikatet anførte forsikringssum. Hvis forsikringstager bor til leje i den bygning, hvori løsøret befinder sig, ydes dækning af driftstab og meromkostninger som følge af skaden på bygningen som om denne var medforsikret på denne police/certifikat. Forsikringen dækker dokumenterede lønudgifter som forsikringstageren i dækningsperioden måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af en forsikringsbegivenhed samt de dertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. Forsikringssummen for kombineret driftstab, lønudgift og meromkostningsdækning er fastsat på førsterisiko basis og underforsikring kan ikke gøres gældende. 7.2 Dækningsperioden Dækningsperioden er det tidsrum i hvilket Alpha Insurance A/S erstatter tab som følge af en dækningsberettiget skade. Dækningsperioden er angivet i policen/certifikatet Dækningsperioden start Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skadebegivenhed indtræder (skadetidspunktet) Karenstid Tab, der helt eller delvis hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at skaden er konstateret Dækningsperiodens ophør Dækningsperioden ophører det antal måneder senere, der er anført på policen/certifikatet, og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet Forskydning af dækningsperioden Forsikringstageren kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give Alpha Insurance A/S meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse, medmindre anden 4/17/2013 Side 11/25

15 aftale træffes med Alpha Insurance A/S i forbindelse med skadesbehandlingen. Dækningsperioden begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 7.3 Begrænsning af driftstab Er der sket en skade, har forsikringstageren pligt til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge at opretholde sin omsætning af tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Udgifter til afværgelse eller begrænsning af driftstabet er dækket under den angivne forsikringssum i policen/certifikatet for kombineret driftstab og meromkostningsdækning. 7.4 Yderligere dækninger Leverandør- og aftagerdækning Forsikringen dækker det driftstab eller de meromkostninger, som virksomheden måtte få som følge af, at leverandører eller aftagere bliver ramt af en skade, der er omfattet af denne forsikring. Forsikringen dækker ikke leverancer fra el-, gas-, vand- eller varmeværk samt anvendelse af post, telegraf eller telefon. Forsikringen dækker indtil det i policen/certifikatet angivne beløb Erstatning som følge af myndigheders krav Det driftstab, som forsikringstageren får ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav i forbindelse med oprydning, genopførelse af bygning eller istandsættelse eller genanskaffelse af beskadiget løsøre efter en dækningsberettiget skade, erstattes indenfor dækningsperioden Erstatning som følge af restværdidækning Forsikringen dækker det yderligere driftstab, som måtte opstå ved, at virksomhedens genoptagelse bliver forsinket på grund af effektuering af en tegnet restværdidækning på en eventuel bygningsforsikring. Den dækningsperiode, der er anført i policen/certifikatet, forlænges ikke som følge af denne dækning Huslejetab Hvis forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen følgende udgifter: dokumenteret tab af lejeindtægt, rimelige udgifter til leje af lokaler svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter. Dækningen ophører senest en måned efter skaden er udbedret. Hvis en skade ikke bliver udbedret, eller hvis bygningen genopføres i en anden skikkelse, bliver erstatningsbeløbet udregnet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Hvis udbedringen bliver forsinket af forhold, sikrede har indflydelse på, dækker forsikringen ikke det lejetab eller afsavn af egne lokaler, der følger af denne forsinkelse. Alpha Insurance A/S yder kun erstatning i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 7.5 Erstatningsberegning Skadeopgørelse: Forsikringstageren skal påbegynde skadeopgørelsen senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Kun det faktisk lidte tab erstattes. Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen Fastsættelse af erstatning for driftstab Der udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen. Forsikringsinteressen opgøres som forsikringstagerens forventede samlede omsætning af tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusive moms, ydede rabatter, bonus, salgsprovision og anden salgspris-reduktion. Erstatningen udgør en forholdsmæssig del af forsikringsinteressen, så den svarer til omsætningsnedgangen i dækningsperioden på grund af skaden, set i forhold til den forventede omsætning i dækningsperioden som anført i policen/certifikatet efter dækningsperiodens begyndelse. 4/17/2013 Side 12/25

16 Dersom omsætningen hidrører fra ydelser med varierende lønsomhed, tages der ved erstatningsberegningen rimelig hensyn hertil. Den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen reduceres med sparede omkostninger, som forsikringstageren kan frigøre sig for. Dog er forsikringstageren ikke forpligtet til at frigøre sig fra direkte lønudgifter til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af en forsikringsbegivenhed samt de dertil knyttede lønafhængige omkostninger Direkte lønudgift Forsikringen omfatter dokumenterede lønudgifter som forsikringstageren i dækningsperioden måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af en forsikringsbegivenhed, samt de dertil knyttede lønafhængige omkostninger. Lønudgifter skal derfor ikke fratrækkes omsætningen, når forsikringsinteressen og erstatningen udregnes Meromkostninger Forsikringen omfatter nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger, der er en direkte følge af, at virksomhedens lokaler eller løsøre er blevet helt eller delvist uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift på grund af en dækningsberettiget skade Sagkyndig bistand Alpha Insurance A/S erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til registreret eller statsautoriseret revisor i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade. Dog dækkes forsikringstagerens omkostninger ikke når disse vedrører en eventuel vurderingsforretning i forbindelse med opgørelse af driftstab vedrørende en dækningsberettiget skade med op til det i policen/certifikatet angivne beløb. 7.6 Virksomhedens ophør Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade, beregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville gå, indtil virksomheden kunne være i drift. Af det beregnede erstatningsbeløb udbetales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. Hvis virksomheden ikke genoptages på grund af forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, ydes fuld erstatning. Disse omkostninger kan for eksempel være: flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler, udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg (herunder edb-anlæg) eller andre faciliteter, forøgede udgifter og lejeudgifter, lønninger til ekstra personale, overtidsbetaling luft og ekspresfragt Erstatning fastsættes på grundlag af de ekstra omkostninger, som virksomheden har haft. Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af de faktisk afholdte ekstra omkostninger. Skadeopgørelsen foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt. Omkostninger efter dækningsperiodens ophør, hvis forhold som sikrede ikke er herre over, medfører at omkostninger i forbindelse med tilbageflytning til de skaderamte lokaler først opstår efter dækningsperiodens ophør, dækker forsikringen omkostningerne, såfremt disse kan dokumenteres. 4/17/2013 Side 13/25

17 RETSHJÆLPSDÆKNING Disse vilkår er et tillæg til Office løsøreforsikring. De gælder i det omfang der ikke ændres ved nedenstående bestemmelser. 1 De sikrede 1.1 Retshjælpsdækningen omfatter den, der i policen/certifikatet er angivet som sikrede. 1.2 For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant ellers sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. 2 Hvor retshjælpsdækningen gælder 2.1 Dækningen omfatter omkostninger ved tvister, der behandles ved domstole og voldgiftsretter i hele verden undtaget USA og Canada. 3 Hvornår retshjælpsdækningen gælder 3.1 Dækningen omfatter omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter dækningens ikrafttrædelse. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden dækningens ophør Søgsmålsgrund Søgsmålsgrund anses for opstået på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt hvor sikrede første gang modtager skriftlig meddelelse fra eller afsender skriftlig meddelelse til modparten med angivelse af, at sagen vil blive overgivet til advokat til retslig behandling, hvis parterne fastholder deres standpunkter. b) det tidspunkt sikrede første gang får kendskab til forhold om hvilke han bør indse, at sagen vil kunne føre til retslig behandling medmindre han selv frafalder sit krav eller acceptere krav fra modparten. 3.2 Betinget retroaktiv dækning Tvister der opstår senere end to år efter: a) nærværende retshjælpsdækning trådte i kraft, b) en umiddelbart før nærværende retshjælpsdækning eksisterende tilsvarende dækning i andet selskab trådte i kraft, er omfattet af retshjælpsdækningen, selvom søgsmålsgrunden er opstået før tillægsdækningens ikrafttrædelse. 3.3 Dækningens ophør Tvister, der opstår og anmeldes til Alpha Insurance A/S senere end 3 måneder efter dækningens ophør, dækkes ikke. 4 Hvad omfatter retshjælpsdækningen 4.1 Forsikringen dækker alene godkendte tvister, som udspringer af den sikredes virksomhed, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift Godkendt tvist En tvist anses for godkendt, når Alpha Insurance A/S på baggrund af advokatens anmeldelse (jf. pkt. 6.3) har meddelt denne dækningstilsagn efter policen. Såfremt Alpha Insurance A/S ikke på baggrund af den fremsendte anmeldelse finder retlig behandling af den pågældende tvist rimelig, og derfor ikke kan give dækningstilsagn, skal Alpha Insurance A/S give advokaten skriftlig meddelelse herom. 4.2 Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål. 4.3 Hvilke omkostninger er omfattet Dækningen omfatter: a) sagsomkostninger, såvel egne som pålagte, som er fastsat af domstol eller voldgiftsret ellers godkendt af Alpha Insurance A/S, b) øvrige sagsomkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, for så vidt de efter Alpha Insurance A/S s vurdering er afholdt med rimelig grund, c) forligsmæssigt påtagne omkostninger i det omfang tvister vil kunne påkendes af de almindelige domstole eller voldgiftsretter, dog kun efter forudgående aftale med Alpha Insurance A/S, d) Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. 4/17/2013 Side 14/25

18 4.3.1 Såfremt Alpha Insurance A/S har skønnet, at de under b og c nævnte omkostninger ikke afholdes med rimelig grund og sikrede alligevel gennemfører en retssag, og sikrede i det væsentlige får medhold ved dom eller indenretslig forlig, dækker forsikringen de under b, c og d anførte omkostninger. 4.4 Undtagelser Afgrænsning overfor andre dækninger / særlige ansvarsforsikringer Dækningen omfatter ikke omkostninger ved tvister om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er dækket af sikredes erhvervs- og produktansvarsforsikring Særlige undtagelser Dækningen omfatter ikke omkostninger ved: a) straffesager, b) inkassosager, c) opfyldelse af dom, standsning, likvidation eller er gået konkurs, d) sikredes eller sikredes ansattes eget arbejde, tab af indkomst, rejser og ophold. 5 Dækningssummer 5.1 Dækningssum pr. forsikringsbegivenhed Policens/certifikatets dækningssum for retshjælp er den højeste grænse for Alpha Insurance A/S s forpligtelse for sagsomkostninger pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. år. 5.2 Kumulation En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme grund betragtes som én tvist. 6 Forholdsregler ved skadetilfælde 6.1 Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede søger bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmer af Det Danske Advokatsamfund. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Advokaten skal afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede, bortset fra selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning og bortset fra tilfælde, hvor sikrede har erklæret sig indforstået med at afholde en udgift, der falder udenfor dækningen, og aftalen herom er truffet inden eller senest samtidig med beslutningen om ugiftens afholdelse. Advokaten har direkte krav mod Alpha Insurance A/S, og sikrede kan ikke med bindende virkning for Alpha Insurance A/S s indgå aftale om sine advokatomkostninger. 6.2 Omkostninger hos modparten Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendegivelse af omkostninger hos modparten. Ved forlig skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller forelægges Alpha Insurance A/S inden bindende aftale indgås, uanset om disse indgås inden- eller udenretligt. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Alpha Insurance A/S til gode. Sikrede skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Alpha Insurance A/S disse omkostninger og indtræder i sikredes ret. 6.3 Anmeldelse til Alpha Insurance A/S Anmeldelse indgives af advokaten. Anmeldelse til Alpha Insurance A/S skal så vidt muligt indeholde: a) angivelse af modparten, b) påstand (evt. tillige modpartens påstand), c) kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes, d) oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der påtænkes eller undtagelsesvis måtte være indledt, e) advokatens erklæring om, at han med hensyn til salærkrav m.v. vil holde sig til Alpha Insurance A/S jf. pkt Alpha Insurance A/S kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens oplysning forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endeligt vil Alpha Insurance A/S kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. 6.4 Forhold under sagsforløbet Advokaten skal under sagens gang underrette Alpha Insurance A/S, om processkridt af væsentlige omkostningsmæssige betydning. Forsømmer sikrede eller den valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller fremskaffe bevismateriale eller foretage handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Alpha Insurance A/S kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsøm- 4/17/2013 Side 15/25

19 melsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. A conto omkostninger udlægges, for så vidt angår positive udgifter, når disse er afholdt, og for så vidt angår advokatsalær, når dom er afsagt, selv om denne dom bliver appelleret. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARS- FORSIKRING 1 De sikrede 1.1 Forsikringen dækker a) Forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer b) Datterselskaber, ethvert tilknyttet eller associeret selskaber eller ethvert andet selskab/ enhed heraf, der er ejet (50 % eller mere), kontrolleret eller hvis ledelse er kontrolleret direkte eller indirekte af forsikringstager, og som eksisterer på ikrafttrædelsesdagen for denne police, eller som er stiftet eller erhvervet efter ikrafttrædelsesdatoen for denne police. Sikrede skal inden 90 dage efter erhvervelsen informere forsikringsgiver om ethvert datterselskab, ethvert tilknyttet eller associeret selskab eller ethvert andet selskab/enhed heraf stiftet, erhvervet eller opnået med en årlig omsætning, der overstiger 15 % af forsikringstagers samlede årlige omsætning (sidste år). 2 Erhvervsansvar 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 2.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting a) tilhørende forsikringstageren, b) som sikrede, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, c) som sikrede, har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, d) forårsaget ved, at produkter eller ydelser ude bliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, e) forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer, 4/17/2013 Side 16/25

20 f) forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, g) forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 2.3 Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld. Det må ikke være som følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Der dækkes kun med den sum der særskilt er angivet i policen/certifikatet. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende pkt. 2.3 angivne begrænsninger. 2.4 Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 2.5 Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 3 Produktansvar 3.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen/certifikatet nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen/certifikatet. 3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for: a) skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen, b) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsagen enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor, c) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til off-shore - installationer, og som er medvirkende årsagen enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor, d) skade på eller tab vedrørende ting tilhørende forsikringstageren, e) skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har i sin varetægt m.v. som anført i pkt. 2.2.b. f) skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har under bearbejdning eller behandling m.v. som anført i pkt. 2.2.c, g) skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som anført i pkt. 2.2.e, h) skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer, 3.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: a) tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, b) driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. dog pkt. 5, stk. 3, c) bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlig eller private, herunder punitive damages. 4/17/2013 Side 17/25

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning Vilkår for Erhvervsretshjælpsdækning 6393-6 September 2008 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere